कादम्बरी-काशिनाथपाण्डुरङ्गः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग
बाणभट्टः

कादम्बरी ।


पूर्वभागः ।

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे ।
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ १ ॥


श्रेयःश्रीललनाविलासकुशलः पायादपायात्स वः
श्रीमद्भान्नाभिनरेन्द्रसूनुरमरैः संसेव्यमानान्तिकः ।
रेजे यस्य कचावली भुजशिरोदेशे लुठन्ती प्रभो-
र्लग्ना शैवलमञ्जरी भवसरित्पारं प्रयातुः किमु ॥
सर्वेऽन्ये जनतानिषेविततया मानाभिभूता भृशं
मन्यन्ते तृणवस्त्रिलोकमखिलं दुर्बुद्धिबद्धाशयाः ।
कृत्स्नैश्वर्यजुषापि येन सुधिया देवेन्द्रसेव्याङङ्घ्रिणा
नैवाकारि कदापि गर्वमलिनं चेतः स शान्तिः श्रिये ॥
यत्कीर्तिर्धवलीचकार सहसा ब्रह्माण्डभाण्डोदरं
दाशार्होऽपि तदन्तरा निपतितः सद्यो न संलक्षितः ।
तेनाद्यापि निरीश्वरं जगदिदं जल्पन्ति सांख्यादयः
स श्रीनेमिजिनेश्वरो भवभृतां देयादमन्दां मुदम् ॥
मूर्ध्नि न्यस्तद्विजिह्वाधिपतिफणगणस्पष्टसंरम्भदम्भा-
द्धत्ते यः सप्तविश्वाद्भुतपरममनोहारिसाम्राज्यलक्ष्मीम् ।
नम्रालुस्वर्गिमौलिप्रकरमणिलसत्कान्तिभिश्चित्रिताङ्घ्रिः
स श्रीपार्श्वाधिराजो भवतु भवभिदे पार्श्वसंसेव्यमानः ॥

यद्वाचामधिकां विलासपदवीभीहेद् भृशं भारती
यत्सत्त्वैकपरम्परां कलयितुं सिंहोऽङ्कदम्भादियात् ।
यत्सौन्दर्यदिदृक्षयेव समभदक्ष्णां गट भै•

जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः ।
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः ॥ २ ॥


तद्दीक्षिताने कविनेयवर्गमुक्तालतामध्यमणिप्रकारः ।
श्रीवाचकेन्द्रः सकलादिचन्द्रो बभूव विश्वाद्भुतवाग्विलासः ॥
श्रीसूरचन्द्रः समभूत्तदीयशिष्याग्रणीन्र्यायविदां वरेण्यः ।
यत्तयुक्त्या त्रिदिवं निपेवे तिरस्कृतश्चित्र शिखण्डिजोऽपि ॥
तदीय पादाम्बुजचञ्चरीको विराजतेऽद्धा हरिधीसखाभः ।
श्रीवाचकः संप्रति भानुचन्द्रो ह्यकव्वरमापतिदत्तमानः ॥
श्रीशाहिचेतोऽब्जघडवितुल्यः श्रीसिद्धचन्द्रोऽस्ति मदीयशिष्यः ॥
कादम्बरीवृत्तिरियं तदीय मनोमुदे तेन मया प्रतन्यते ।

 इह हि विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकं प्रारि दिसतविन्न विधातफलकं हिरण्यगर्भन मस्का रात्मक मङ्गलमाचरति-रजोलुप इति । अजाय स्वयंभुवे नम इत्यन्वयः । किंभूताय । प्रजानां जन्मनि सृष्टिकाले रजोजुपे रजोगुणयुक्ताय । पुनः किं विशिष्टाय । प्रजानां स्थिती स्थितिकाले सत्वयु ये सत्वस्य वृत्तियस्मिन् । रात्वगुणयुतायेयर्थः । पुनः किंलक्षणाय । प्रजानां प्रलये विनाशकाले तमःस्पृशै तगोगुणयुक्ताय । अमीपां च गुणानां लक्षणम् ‘सत्त्वं लघु प्रकाशकं च, चलमवष्टम्भकं च रजः, गुबवरणं च तमः' इति द्रष्टव्यम् । जन्मनि स्थितौ प्रलये चेति निमित्तसप्तमी वा । पुनः किं विशिष्टाय । रार्गस्थितिनाशहेतवे प्रजानामियस्य सर्वत्रानुपङ्गः । तेन प्रजानां सर्गः स्थितिथ नाशय तेषां हेतचे कारणीभूताय । पुनः किंलक्षय । त्रयीमयाय । त्रयी ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् । वेदानां वा त्रयी । तन्मयाय तत्स्वरूपाय । पुनः किं विशिष्टाय । त्रिगुणात्मने ब्रह्मविष्णुमहेशात्मकत्वेन तत्तद्ण योगाग्रिगुणात्मकाय । सत्त्वरजस्तमोगुणस्वरूपायेत्यर्थः । तादृशाय पितामहाय नम इति प्राचीनव्याख्या । अत्र च व्याख्याने विधेः सृष्टिमात्रकर्तृत्वेन केवलं रजोगुणस्यैव संवन्धोत्रिगुणात्मकखगति विरुद्धम् । किंवा विधेस्तमोगुणवत्त्वे रात्वगुणवत्त्वे वा शिवत्वं विष्णुत्वं च व्यपदिश्येत । एतेषां त्रयाणां गुणभेदादेव मूर्तिभेद इति पौराणिकाः । अपच पूर्वार्ध जन्मस्थितिप्रलयकर्तृत्वस्य रजोजुषे सत्त्ववृत्तये तमःस्पृश इत्यनेन त्रिगुणात्मकत्वस्यापि चोक्तत्वेन पुनरुत्तरार्धं सर्ग स्थिति नाश हेतव इति त्रिगुणात्मन इति च पुनरुक्तं स्यादिति प्रकारान्तरेण व्याख्यास्यामः-अजाय कूटस्थ निसाय परव्रह्मणे नम इत्यन्वयः । किंभूताय । प्रजानां सर्गस्थितिनाशहेतवे । प्रजाना मिल्यनियमात्रपदा पलक्षकम् । तेनानियपदार्थानां सर्गस्थितिनाशकारणायेत्यर्थः । अनित्यपदार्थानां रदृष्टिस्थितिनाशहेतुत्वं च श्रुति सिद्धम् । जगत्कारणं ब्रहा' इति श्रुतेः । पुनः किंभूताय । त्रयीमयाय । त्रयी वेदानां त्रयी तत्वरूपाय । ‘बेद एवं परं ब्रह्म' इत्युक्तत्वात् । यद्वा । त्रयी ब्रह्मविष्णुमहेशानां नयी तत्स्वरूपाय । यथा मृद उत्पतेऽपि घटे मृन्मय इति व्यावह ररतथा वहाणत्रयाणामत्पादकत्वेऽन्नसीमयान्यवहार; समन्चितः । पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११ सिन्दूरसंध्यायमानसलिलयोन्मदकलहंसकुलकोलाहलमुखरीकृतकूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत् ।

 स तस्यामवजिताशेषभुवनमण्डलतयाविगतराज्यचिन्ताभारनिर्वृतः, द्वीपान्तरागतानेकभूमिपालमौलिमालालालितचरणयुगलो वलयमिव लीलया भुजेन भुवनभारमुद्वहन्, अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भिरनेककुलक्रमागतैरसकृदालोचितनीतिशास्त्रनिर्मलमनोभिरलुब्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धैश्चामात्यैः परिवृतः समानवयोविद्यालंकारैरनेकमूर्धाभिषिक्तपार्थिवकुलोद्गतैरखिलकलाकलापालोचनकठोरमतिभिरतिप्रगल्भैः कालविद्भिः प्रभावानुरक्तहृदयैरग्राम्योपहासकुशलैरिङ्गि-


तेषामास्फालनेनाघातेन जर्जरिताः क्षीणा ऊर्मिमालाः कल्लोलपङ्क्त्यो यस्याः सा तथा तया । अत्र कुचानामतिकाठिन्यं व्यङ्ग्यम् । जलेति । जलं पानीयं तस्यावगाहनमवलोडनं तदर्थमागताः समायाता जयकुञ्जराः परदलदलनसमर्था हस्तिनस्तेषां कुम्भाः शिरःपिण्डाः तेषु शोभाकृद्यत्सिन्दूरं नागजं तेन संध्यायमानं संध्यावदारक्तं सलिलं जलं यस्याः सा तथा तया । उन्मदेति । उन्मदानां प्रबलमदानां कलहंसानां कादम्बानां यानि कुलानि तेषां यः कोलाहलोऽनभिव्यक्तध्वनिस्तेन मुखरीकृतं प्रतिध्वनियुक्तं कूलं सैकतं यस्याः सा तथा तया । अत्र विस्तृतकमलस्वच्छपानीयादि व्यङ्ग्यम् । किमभिधाना राजधानीत्याशयेनाह--विदिशेति । विदिशेत्यभिधानं यस्याः सा तथा ।

 स तस्यामिति । तस्यां नगर्यां स राजातिचिरं बहुकालं प्रथम आद्ये वयस्यवस्थायां सुखं सातं यथा स्यात्तथोवास वासं चक्र इत्यन्वयः । अथ राजानं विशेषयन्नाह--विगतेति । विगतो दूरीभूतो यो राज्यचिन्ताभारस्तेन निर्वृतो निष्पन्नप्रयोजनः । तत्र हेतुमाह--अवजितेति । अवजितानि स्वायत्तीकृतान्यशेषाणि समग्राणि भुवनमण्डलानि येन तस्य भावस्तत्ता तया । द्वीपेति । एकस्माद्द्वीपादन्ये द्वीपा द्वीपान्तराणि तेभ्य आगताः समायाता येऽनेके बहवो भूमिपाला राजानस्तेषां मौलयः किरीटानि शिरांसि वा तेषां मालाः स्रजः पङ्क्त्यो वा ताभिर्लालितं क्रीडितं चरणयुगलं पादयुग्मं यस्य स तथा । किं कुर्वन् । उद्वहन्नुत्पाटयन् (?) । किम् । भुवनभारं जगद्वीवधम् । केन । भुजेन बाहुना । किमिव । वलयमिव बाहुभूषणमिव । कया । लीलया क्रीडया । स्वल्पप्रयासेनेत्यर्थः । किंविशिष्टः राः । परीति । परिवृतः परिवेष्टितः । कैः । अमात्यैर्मन्त्रिभिः । ‘अमात्यः सचिवो मन्त्री धीसखः' इति कोशः । किं कुर्वद्भिस्तैर्मन्त्रिभिः । उपहसद्भिरुपहासं कुर्वद्भिः । कम् । अमरगुरुमपि बृहस्पतिमपि । कया । प्रज्ञया बुध्द्या । अथ मन्त्रिणो विशिनष्टि--अनेकेति । अनेके च ते कुलक्रमागताश्चानेककुलक्रमागताः । कुलपारंपर्यागतैर्न त्वाधुनिकैरित्यर्थः । असकृदिति । असकृन्निरन्तरमालोचितं निदिध्यासितं यन्नीतिशास्त्रं नृपोचिताचारबोधको ग्रन्थस्तेन निर्मलानि स्वच्छानि मनांसि येषां ते तथा तैः । अलुब्धैरिति । अलुब्धैः अलोलुपैः स्निग्धैर्वत्सलैः । ‘स्निग्धस्तु वत्सलः' इति कोशः । प्रबुद्धैः पण्डितैः । पुनः किं कुर्वाणो नृपतिः । राजपुत्रैर्नृ ‘वभागः । १३ ताकारवेदिभिः काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिंकालेख्यव्याख्यानादि क्रियानिपुणैरतिकठिनपी- वरस्कन्धोरुबाहुभिरसकृदवदलितसमरिपुगजघटापीठबन्धैः केसरिकिशोरकैरिव विक्रमैकर सैरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रतिबिम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमः तिचिरमुवास । तस्य चातिविजिगीषुतरा महसत्वतया च तृणमिव लघुवृति स्त्रैणमाकलयतः प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतोऽपि संतानार्थिभिरमात्यैरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष इवासीत्सत्यपि रूपविलसोपहसितरतिविभ्रमे लावण्यवति विनयवत्यैन्वयवति हृदयहरि णि चवरोधजने । स कदाचिदनवरतदोलायमानरतवलयो घर्घरिकास्फालनप्रकम्पझणझणा लविद्भिः समयxः । अवसरसैरिति यावत् । प्रभावेति । प्रभावो महात्म्यं तेनानुरतान्यासक्तीनि हृद् यानि चेतांसि येषां ते तथा । अग्रामेति । अग्राम्यो नागरिक य उपहासो नर्मत्रचोविलासरतत्र कुशलै श्चतुरैः। ‘कुशलश्चतुरोऽभिज्ञः -' इति कोशः । इङ्गितेति । इङ्गितं चेष्टाविशेषः आकार आकृतिः त विदन्तीत्येवंशीलास्ते तथा तैः । काव्येति । काव्यं निपुणकविकर्म, अवस्थानुकृतिर्नाटकम्, आस्थान कानि चूर्णकानि, आख्यायिका वासवदत्तादिःआलेख्यानि चित्रकर्माणि, व्याख्यानान्यर्थनिर्वचननि, इ त्यादिका यः क्रियाः कार्याणि तेषु निपुणैदथुः। निष्णातो निपुणो दक्षःइति कोशः । अतीति । अतिकठिन अतिकटोराः पीवराः पुष्टः स्कन्धा वाहुशिरांस्युरयो विस्तीर्ण बाहवश्च येषां ते तथा तैः असकृदिति । असकृन्निरन्तरमवदलिता मर्दिताः समदा मदयुक्ता या रिपुगजघटाः शत्रुद्विपपतया एव पीटचन्धाः स्थलविशेषा यैरते तथा तैः । केसरीति । केसरिणां सिंहानां किशोरकैरिव बालैरिव । अत्र किशोरशब्दोऽल्पवयसि सामान्येन प्रयुक्तः । ‘किशोरोऽल्पवया हयः’ इति तु विशेषो ग्रन्थकृता ना श्रितः । विक्रमैरिति । विक्रम एव पराक्रम एवैकोऽद्वितीयो रसो येषां ते तथैवंविधैरपि। विनयेन प्रश्रयेण व्यवहारो व्यवहरणं विद्यते येषां ते तथा तैः । एतेन शक्तौ सत्यामपि विनयाधिक्यं सूचितम्। अन्वयस्तु प्रागे- वोक्तः । तस्य चेति । तस्य राज्ञः प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि । अत्र वृद्धापेक्षया वयसः प्राथम्यं ज्ञेयम्। अन्यथाग्रेतनेनान्वयानुपपत्तिः । एवंविधेऽवरोधजने सत्यपि सुरतसुखस्योपरि निधुवनसातास्योपरि द्देष इय गत्सर इवासीद्वभूव । किं कुर्वतो राज्ञः । आकलयतः संभावयतः । किम्। स्त्रैणं स्त्रीसमूहम् । तदेव विशिनष्टि-घ्लक्ष्यिति । लघु तुच्छा वृत्तिर्वर्तनं यस्य तत् । किमिव । तृणमिव यवसभिघ । एतेन तारा गकिंचित्करवं सूचितम् । कया हेतुभूतया । अतीति । अतिशयेन विजेतुमिच्छुर्विजिगीषुतय भयात्त तया । तद्रसाक्षिप्तचेतस्कत्वेन कामोत्पत्तेरसंभवात्। पुनर्हवन्तरं प्रतिपादयन्नाह--महेति । गहारात्त्वम तिशायि धैर्यं तत्र भावतत्ता तया । प्रायशो महासत्त्वस्य सिंहवखम एव कामः स्यात् । किंविशिष्टस्य राज्ञः । रूपवतोऽपि सौन्दर्ययतोऽषि । एतेन युवतिमनो(न उ)न्मादकत्वेऽपि तदभिलापाभाव इति विभाव नोक्तिः । अत्रापिशब्दो विरोधालंकारद्योतनार्थः । एतादृशोऽपि विषयमुखोपरत इति विरोधः । पुनरेव राजानं विशेषयन्नाह--संतानार्थिभिरिति । संतानमपत्यं तदेवार्थः प्रयोजनं विद्यते येषां ते तथा तैः पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८१ ४ कादम्बरा । सुगन्धिनिश्वासावकृटैमूर्तिर्भद्भिः शापाक्षरैरिव सदा मुखभागसंनिहितैः परिस्फुरद्भिरलिभिर- विरहितम्, अतिकृशतया निम्नतरगण्डगर्तर्मुन्नततरहनुघोणमाकरालत (रकमवशीर्यमाणविरल- नयनपक्ष्ममालमुद्तदीर्घरोमरुद्धश्रवणविवरमानाभिलम्बकूर्चकलापमाननमादधनम् , अति- चपलानामिन्द्रियाश्वानामन्तःसंयमनरज्जुभिरिवतताभिः कण्ठनाडीभिर्निरन्तरवनद्धकन्धरं सैमुन्नत विरयास्थिपञ्जरमंसावलम्बैियज्ञोपवीतं बँयुवशजनिततनुतरंगभङ्गमुशलवमाननृणाल- मिव मन्दाकिनीप्रवाहमकलुषमङ्गमुद्वहन्तम्, अमलस्फटिकशकलैंघटितमक्षवलयमनूज्ज्वल स्थूलमुक्ताफळम्रथितं सरस्वतीहारमिव चलदङ्गुलिविवरगतमावर्तयन्तम् अनवरतप्रमितत- रकाचक्रमपरमिव ध्रुवम्, उँनेमता शिराजालकेन जरत्कल्पतरु मिव परिणतलतासंचयेन निः मुदीर्णा । ततो जाह्नवीत्युच्यते । मुखनिश्वासस्य सौरभ्यातिशयप्रदर्शनद्वारा तमेव विशिनष्टि -अनवरते त्यादि । अनवरतं यः सोमपानस्योद्वारस्तेन सुगन्धी यो निर्यासः पवनस्तेनावकृष्टैराकर्षितैमूर्तिमद्भिर्देह यद्रिः षाक्षरैरिव शापवणैरिव । सदेति । सदा सर्वकालं मुखस्य यो भागोऽग्रिमग्रदेशस्तत्र संनिहितैः पार्श्वगैः परिस्फुरद्भिद्यमानैरलिभिीमरैरविरहितमवियु तमाननं मुखमादधानं बिभ्राणम् । अथ मुखविशेषणानि- अतीति । अतिकृशतया निम्नतरो गम्भीरतरो गण्डगर्तः कपोलतः परो भागो यस्य तत् । उन्नतेति । उनसतरेऽयुचे हनु चिबुकं घोणा नासा च यस्मिस्तत् । अतिवृद्धलक्षणमेतत् । आकरलेति । आकरालेप द्वनं तारका कनीनिका यस्य तत् । अत्रेति । अवशीर्यमाणा क्षीयमाणा विरलनिबिडा नयनयोर्नेत्रयोः पक्ष्म माला रोमराजिथेसिंगस्त । उन्नतेति । उन्नतानि प्रादुर्भूतानि यानि दीर्घरोमाणि तेन रुद्धमावृतं श्रवणयोर्विवरं रन्थं यस्मिस्तम् । आनभीति । आनाभि नाभिपर्यन्तं लम्वः प्रलम्बः कूर्चकलाप आयलोमसमूहो यासं तत् । अतीति । अतिचषलानामतिपारिप्लवानामिन्द्रियाश्वानां करणतु रंगमनामन्तर्मध्ये संयमनरजुमिरिव निः यन्त्रणरश्मिभिरिवातताभिर्विस्तीर्णाभिः कण्ठनाडीभिर्गलनायुभिरिव निरन्तरं अवनद्ध संबद्धा कन्धरा ग्रीवा यस्मिनेवंविधमकर्यं निर्मलमहं शरीरमुद्वहन्तं धारयन्तम् । समुन्नतेति । समुन्नतमुचं विरलं पेलवमस्थिपः जरं कङ्कालं यस्मिंस्तत्तथा। अंसेति । अंसावलम्बि भुजान्तरावलम्वि यज्ञोपवीतं यज्ञसूत्रं यस्मिन् । वयुव- शेनेति । वायुवशेनानिलमाहात्म्येन जनिता उत्पादितास्तनवः सूक्ष्मास्तरंगभङ्गः कल्लोलविघटनानि यस्मिन्। उप्लबेति । उप्रावल्येन प्लवमनानि वहमानानि मृणालानि बिसानि यस्मिनेवंभूतं मन्दाकिनीं प्रवाहमिव ग धूमिव । अत्र तरंगास्नोः वैतकृशत्वं यज्ञोपवीतमृणालयोश्च श्वेतसूक्ष्मत्वं साधम्र्थमि भावः । किं छू वन्तम् । अक्षयलयं रुद्राक्षमालमावर्तयन्तं परिवर्तयन्तम्। अथाक्षवलयस्य विशेषणे –अमवेति । अमलानि विशदानि यानि स्फटिकशकलानि तैर्घटितं निर्मितम् । अत्युज्यलेति । अयुग्मलान्यतिविशदानि स्थूलानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तैर्गथितं गुम्फितं सरस्वतीहारमिव सरस्खया भारत्या हारमिव मुक्ताकलाप मिव । अत्र स्फटिकाक्षवलयस्यातिनिर्मलत्खान्मुक्ताफलोपमानम् । चलेति । चलन्यो या अङलयतासां विवरं

रन्थं तत्र गतं प्राप्तम् । अनवरतेति । अनवरतं निरन्तरं भ्रमितं पर्यटितं तारकाचकं नक्षत्रसमूहो यस्मि पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/९९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१०९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१११ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/११९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१२९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१३९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१४९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१५९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१६९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/१९९

उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणाम , अकालप्रावृड् गुणकलहंसकानाम् विसर्पणभूमिर्लो कापवादविस्फोटकानाम् , प्रस्तावना पटनाटकरय कदाआलकाकामकीरणः वध्यशाला साधु भावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य । न मे त पश्यामि य५आ ह्यपीरचितयानया न निर्भरमुप आरढः , यो वा न विप्रलव्धः । नईयतमियमाआलंख्यगतापि चलति पु४ स्तकमय्यपीन्द्रजालमाच रति उत्कीर्णापि विप्रलभतेश्रुताप्यभिसंधत्त५ , आर्चीईनेततापि वञ्चयति । एवंविआआयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन पीराआऋर्हाता बिकृश वा भवन्ति राजानः रनर्वाविनाआआधिष्ठानता च गच्छन्ति । तथाहि । अभिपेकसमय एव च३ते,गं मङ्गलकल,_आजलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्यधूमेनेव म८ आआत्,र्नाक्रियते हृदयम् पुरोहित,उ,श्शाग्रसमार्जर्नाभिरिवापह्वियते क्षान्तिः उष्णषिपट्टंवन्ध९नेवांच्छादृआते जराआआमनस्मरणगाआ_ , आत।आत्रगण्डलेनेवाप।साय० ते परलोकदर्शनम् चामरपवनैरिवापह्रियते ९।त्यवाआईदता वेत्रदण्डेरिवोत्ग्जार्योते गुणाः जयशव्दकलकलरवैरिव


वाराआर्थ दरो गुहा । उत्सारणेति । सत्,रुपाः शि४आस्तेपा व्यवद्दारा उआआचरणा,ई तेपामुत्राआरणं ,ऊर्राकरणं तद्धेतुका वेत्रत्ढता येत्रयी,ः । पुंआकात्टेति । आआणा आआत कत्ढहराआः कादम्वास्तेपामकालप्रा,,_समयो वाआआर्कालः । प्रावृआप हंसानश्यीन्त । इयं तु रार्वऽआणानाआतईनाशहतुआईरत्,ग्पत्,र्पस्तुप्रीआआआईद्धः । विसर्पणेतई । लोकेपु येऽपवादा त्त्वईरोधोक्तयस्त एब बिस्फोटकाः शि,रांद्गांआईण तोआं ,ई,आपंणभमीईर्वस्तरागस्थलम् प्रस्तावनेति । क यटनाट,स्य कंएतवनृत्यस्य प्राताव,आ प्रारम्०आ सृत्रागराआईआप्रवेशः । ,ंर्_दोती,केति । कामक,र्णो मदनाआजस्य कद,ईका रम्भा । र्वदृआआएति । राआपु०आआ,स शोभनाध्,पेराआयश्य वषशालाआमूनास्थानम् । राहुजिह्वेति । धर्मः
सदाशरः । ईर्मलराआम्याप्ंस आआवे,दुगण्दा,ं चन्द्री_यम्वं तरय राउज्जई,आ रंएआ,ईकेयरसना । नहीति । ,ई नीईश्च तम् तं पुरुग्ंन पश्याप्नीनावत्ढ,एआआआमई । यत्तत्९आएआई,र्।त्याआभीआंव०ंधांत्। यः पुम,आआईत्वईतयासंनीईहतया नईर्भरम आतईशयं नोआग्ग्,ढो नाआर्९,ष्टः । यो वा न ,ईआप्रलव्धो न च त्त्वईप्रता,ईनः । नईयतं,ईक्षितम् । इयं लक्ष्मीरालेख्यगता चित्रलिखिताआई,ग् ,ग्लातई न सिरा भ,ति । ७ंआंयेपा पिता, न्ग,यर्ताआतई बा । प्_गुस्त५कति । पुस्तकम,यीआआ ज्ञानम,यर्पाद्रजालवज्जालमाचरप्तई । उत्,ईऋआ॥एआंआ।५त । उआ» आआईआआआराप्युप्ंकीरईताआईप ओप्रलभते आईवप्रतारणां करोति । श्रुताप्यार्कार्णताःर्याभसंधत्ते संशयं करोआर्० । आईचन्तिताआपई वञ्चयत्तई वञ्चनां करोतई । आआवंत्त्वईधयाआईप पूर्बो क्तलक्षणलीक्षतयाप्यनया आश्रईया दुराचारयादु,आचरणयाकथमापई महता कष्टेन दंंबवशेन भाग्यवशेन पीगृर्ह्यता र्स्वाकृता राजानो आईआआक्लवा त्त्वईह्लला म,आईन्त । सर्बांगमा,ईनयानां दु,र्र्द्धानामीध,आनतामोधकरणतां च गच्छान्त ब्रामुबन्ति । चकारः रागुबयार्थः । तदेव दर्शयतईतधाहंंआति । आआएआपेकसमटगे राज्याआईभर्पंकक्षण ,बंएतेपांराज्ञां मङ्गलकलशजलंंआरईव क,आआआकुम्भाम्भोआराआ,ईव दाआईथ्_आपयमनु,रूतता प्र,आआल्यते धावनत्त्वईषर्याक्रियते । अग्नीति । आमेषेकानन्तरं होमस्म सद्भाबादर्ग्नात्युक्तग् । ,आआईआआकाआआर् होमा,ई तस्य धू_मेन हृदयं स्वान्तं मलिर्नाक्रियते । राज्ञाआईमात शेषः । पुरोहितेति । पुरोआईहतः पुरोधास्तस्य कुशाग्राआईण दर्भाग्राण्येव समार्ज,यो धहुकार्यस्ताभिआईरव

तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवैरिव परामृश्यते यशः । तथी । केचिच्छ्रमवः शशिथिलशकुनिग्पुआलपुटचटुत्ठाभिः ग्?हशेतोन्मेपगु?र्तमनोहराभिर्मनीरूआजनगार्हईताभिः संपद्भि

प्रलेभ्यमाना धनत्लवलांभावत्ठेपविस्मृतजन्मानोऽ?थकदोपोपचितेन दोप्गा?जेव राआआआवेशेन वाधामानाः विविधविषयग्रासलालरौः पञ्चभिरप्यनेकग्प्तहस्रसंख्यैरिवेन्द्रियैरायास्यमानाः पुआकृत्तईच?लतया त्ठव्धदृ प्रग्?रेणैकेनापि शतसहमतागिवोपाआतेन मनसाकु?ईक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति । ग्रहौईरव गृहृआन्ते भूतैरिवाभिभूयोते मज्रौईरवावेश्याते सत्त्वै रिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्०एयब्ते पिशाचौरईव ग्रस्यन्ते मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोर?गणा पच्यमाना इव विचेष्टन्५त आआआढप्रहाराहता इवाङ्गानि न धारयन्ति? कुलीरा इव तिय?क्पीरभ्रमीनेत अधर्मभग्नगतथः पङ्गव इव प९एर्ण संचार्यन्ते भृआआवादविपाकसंजातमुग्?रोगा इवातिकृच्छ्रेण जल्पन्ति सप्तच्छदतरव इव कुसुमरजोविकारैः पार्श्र्ववार्तिनां शिरःशूलमुत्पादयन्ति, आसन्नसृत्यव


कलकलरवाः कोलाहलशव्दास्तांईव राआधुवादाः ख्यातयीग्तरीआकयञ्तेन्या?एरयाते । ध्वज? ति । ध्वजा बेजयन्त्य स्तेषां पटा वस्त्राशीतेपांपाङ्गृवंंः प्रान्तंंआरईव यशः ः?एआक् ः परामृश्?आते परामर्शो लोपः स क्रियते । तदेव दर्शयाती तथाहीतई । कोईच्गेमनुआय्गः । श्र?म?ई । श्रमयशेन ?प्रयाराआआएआक्येन गिआईधलः लथोऽदृढः शकुनेर्भयूरस्य । उआहास्य वा पीक्षत्त्वईशेपस्य यो आआलः कण्ठस्तस्य आआत्पु?ं तद्व?आपलाभिः । मयूररय कग्ठः ?नमवशेन चात्यन्तं चाआलः ?आआ?र्त्तई तदुपमानम् खद्यो१आ इति । र??आआएतो ज्यो?ईआरीआगस्तस्य य उआमेपोऽवभारारूआद्वञ्मुहूर्त मनोहराआईभ?ई?त्तहाआरईर्णाभिः । मनस्वीति । मनोस्वजनाः एआई?डुतलोकास्तईर्गीर्हताआभईर्निआ?दताभिरेवंषईधाभिः संपद्भिः रामृद्धिभिः प्रलोंयमाना त्?आएआआं प्राःयमाणाः । धनेति । धनस्य द्रव्याय यो लवो लेशस्तस्म लामः प्राआआआस्ताःमा?आआएऽवलेपोऽहृंकारस्तेन त्त्वईस्मृतं आईवस्माणं प्राप्तं जञ्म रगेपां ते तथानेके दोपा दूषणानि तईरुप ओचतेन व्याप्तेन । रागावेशे?नति । राग इच्छारुग्थं ब तेषामावेशस्तमर्याभावस्तेन वाध्?आमाशः र्षा?ग्मानाः । केनेव दोषे?ई । दोष दुष्टं यदराग्रत्त्क्तं तेनेव । तत्राआई? रागो भबत्येबेतई साम्यम् विविध? ति । विचेधा येऽनेके त्त्वईषया गोचरास्त एव ग्रासा ?आडेरकास्तत्र त्?आलरौर्लम्षटई । आग्ञ्चगिरिति । पञ्चाभईरपि प्नाआआप्रामेतसं ख्यैरपि न्ग्?रा?ईआआरिआईप शतराह?ता त्य्क्षतामुपगतेन प्राआएआन उआनेकराहस्रसंख्ये?ई?ईद्रयई ः करणेरायास्यगनाः आगरई?ःक्लश्यमानाः । प्रकृतीनि । ?आ?त्राआ म्बभाबेन चःआलापलरतग्य भाबस्तत्ता तया लव्ः प्ररारोऽवकाशो येनै वंभूतेनंए?एन मनराआ आईन्ग्त्तेनाकुर्लाआईआकयमाणा आराह्वलतामुआईहपञ्जलतासपाआआई?त गधेछाञीत । ग्रेहरिति । ग्रहईः रानंए क्षरा?ईआर्भारईव गृह्यन्तेन ग्रहणरूआईपर्याआईक्रयाते । आ?र्ंप्ःंआः आईपशाचंं?ईबाभिभूयव्तं । मृ?आएति । मात्त्रा देवाआईधष्ठातृका स्तौरईवावेश्येते मन्त्रेणान्यत्राबेशः र्क्रयते । याआआ म्प्ःआमन्यत्र प्रवोयतंई राआएवारईव दुष्टप्राआईणभि?र्वावष्टभ्यन्ते हठेन गृह्यते । वायुनेव पवनेनेब आईवदम्व्यन्त इतस्ततो आईआआईक्षःयात आईआग्शाचंएआरईव राक्षरांएआईरव ग्रस्याते भक्ष्यञ्ते । मद?नति । मदनशरंं ः कामवाणंएर्मर्भसाल आहतास्ताआ?ईता इव गुखभाआसहूस्राण्यानर्नावेकृआईतसहस्राआणीआ इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति उत्कम्पितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टा इव महामन्नैरीप न प्रतिबुध्यन्५त जातुषाभरा?आआर्नाव रनोष्माणं न रनहन्ते दुष्टवारणा इव महामान स्तस्भनिश्चलीकृता न गृउह्णन्त्युपदेशम् ? र्तृ?णाविषमूआच छताः कनकमयमिव सर्वं पश्य?ईत इषव इव पानवार्धईततेक्ष्ण्याः पर५प्ररिता विनाशयीआएत त?रस्थितान्यापई फलानीव दण्डविक्षेपैर्महाकु७ लानि शातयन्तिअकालकुसुमप्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशहेतवः श्मशानाग्नय इवातिराआद्रग्?तया तैएमिरिका इवादूरदशिआनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितभवनाः श्रृ_यमाणा अपि प्रेतपटहा इवो५द्वजय।ईत चि?त्यमाना अपि महापातकाध्यवसाया इवोपद्रवमुपजनयन्ति अनु दिवसमापूर्यमाणाः पापेनेवाध्मातभूर्तयो भवन्तितदवस्थाश्च व्यसनशतसंख्यतामुपगता वल्भी-


आईर्वकारा आईवकृतयस्त५ः । ?आर्क्षं कुसुमरजोषीआकारेः पु?परागत्त्वईकृत्तईमिः । कुसुमं र्स्त्रारजो नेत्रे इत्यनेकार्थः । पार्ववीर्तनां रामी?स्थाआर्यनां शिरःशूलं मस्तकव्यथामुत्?आदयीत जनयीःत । सप्तषर्णकृसुमरजसः शिरःशूलो त्पादकत्वं बै?आके प्राआद्धम् । आसन्नेति । आसन्नः रार्मापवर्ता भृत्युर्येपां त आआवंत्त्वईधा इब बन्धुजनमपि स्वजनमापे नाभिजानञ्ति नोपलक्षया?ईत । उदिति । उत्प्राबल्येन कीआआतं धूतं लोचनं नेत्रं योगमेवं?ईधा इव तेर्जा?नः प्रतापवत पुरुषाआन्नईस्पृहान्नेक्षन्ते नावलोकयानीत । ?ग्क्षे तेजस्विनः सूर्या?ईकान् । कालदष्टेति । निआएआद्धकाले संध्या?ईख्?पे दष्टा भक्षिता । सपेणेत्तई शेषः । आआ_वं?ईधा इव महामन्त्रैर्जा?र्त्ढाप्रभृत्तईभिः आगङ्गुण्याआर्द आभराआगी न प्रत्तई?ध्प्रपे न प्रबोधं प्रामुबीत । जातुषेति । जातुषाभरणाआनई लाक्षानिष्पन्नभूखणा?आराब सो ध्माणं तेजस्विनं पुरुपं न राहते न मृध्याःईत । दुष्टेति । दुष्टवारणा इब मदोन्मत्तगजा इव महानत्युत्कृष्टो यो मानोऽहंकारस्ताछक्षणो यः ?आम्भः स्थूणा तेन निश्चर्लाकृताः स्तव्धतां प्रापिता रांत उ?आदेशं ओशक्षां न गृह्णीःत नाददते । गजपक्षे महमानं यस्यंएवंत्त्वईधो यः स्ताभ आलानस्तघ्भस्तेन आनश्चर्त्ढाकृता नद्धाः सन्त उप देशं ह्वास्तषकबाक्यं न गृह्ण?ईत । आआबगणयव्तीत्यर्थः । तृष्णेति । तृष्णैब विषं गरलं तेन मूआध्ऽइर्ता प्राञ्ताः कनक्कमयं सुवर्णमयमईब रार्ब पश्यति विलोकयीःत । इषव इआ।५त आपानं मधुपानं ?ईशानर्घाआणं च ताभ्या वाधईर्तं तेक्ष्ं?यं मदक्रंएआ?आर् प्रहारशत्त्क्तिञ्च रगेपामेबंबिधा इषव द्दब बाणा इब ?आरोऽएयो मन्त्री च ताम्यां प्रोरेत नोआदईता विनाशर्याआएत आवेनाशं जनप्रानीत । द?हो याआर्भागधेयञ्च तयोआबईर्क्षे?आः प्रहारा दुआदईर्नानि च तैर्दूरां स्यितान्यापे दीबष्ठदेशबर्तान्याआगी फलार्नाब रास्यार्नाब मह?लानि महाआभजनानि शातयन्ति पीडय?ईत पातयन्?आप च । अकालेति । मनोहराआईभ्चत्तहा?ईण्य आकृतय आकारा येषामेवंविधा अपि राजानो लोक आवनाशहेतवो भबन्ति । सदाकृ?ईसाआयादुपमानान्तरमाहअकालेति । अशलेऽऋतो कुसुमप्ररावा इब । तदुत्त्क्तम् द्रुमौ?गईधावईशेषाणामकाले कुसुमो?मः । फलप्रराबयोबान्धं महोत्पातं आईबदुर्युआआआः । श्मशानाग्नय इति । श्मशानं प्रेतबनं तस्याग्नय इबा?ईरौद्रा उआन्येषां भयोत्पा?ईका भूतईः संपतोषां ते तथा । षक्षेऽआतईकूरा भूत्तईभास्म येपु ते । ?तमिरिकेति । ?ईमीं नेत्ररोआआः रा सजातो येपा ते तैमई?ई?स्त इबादूरदाइर्रूआनः । भाविनं दोषं न पश्यर्तात्यर्थः । दूरं परलोकं न पायःर्तात्यर्थो वा । पक्षेऽ?र्दार्शनः सर्मापस्थितबस्तुबिलो कतृणाग्रावस्थिता जलबिन्दव इव पतितमप्थात्मानं नावगच्छ?ईत । अपरे तु स्वार्थनईष्पादन० पर्रौनपिशितयासगृध? रास्थाननलिनीपूर्तवकैर्डा?तं विनोद इति परदाराभिगमन वैदग्ध्यत्मईतिथ् भृगयां श्रम इति पानं विलाग्त इति४प्रमत्ततां शौर्यमिति ५स्वदारपरित्याआआमव्यसनितेतिगुरु वचनावाआआईरणमपरप्रणेयत्वस्मईति अज्जईतभृध्त्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति नृएंत्तगीतवाधवेश्याभि सीक्त रसिकतेति महापराध१आवंक??आर्नं महानुभावतेति प१राभवसहत्वं क्षमेन्तई स्वच्छन्दता प्रभुत्वमितिदेवावमाननं मडाग्तत्त्वतेति बन्दिजनग्ल्य?रातिं यश इति त४रलतामुत्सा?_ इति अविशेषज्ञतामपक्षपातित्वमिति दोषानपि गु??आपक्षमध्यारोपयद्भिरन्तः स्ययमपि विहसद्भिः


च आआगुच्चयार्थः । आआवंधिआ व्यसनानां यूतादीनां शतं तस्य सातातां मईत्रतामुपाआताः प्राशः । शरव्यताम् इत्तई पाठे तु शरव्यं लक्ष्यं तस्य भावस्तत्वमुपगता इल्पर्थ वल्मकिएति । वर्त्माकमुपदेहईकागृहं तस्य तृणानई नद्वादीनि तेषामग्राआआईआ प्रा?तनि तोववस्थिता ये जलत्त्वईदबस्त इव पत्तईतमपि मनुआयजन्मनः ?स्तमप्यात्मानं नावगच्छ?ईत न जानानीत । पुआपरे त्विति । उआपरेऽन्ये । तु पुनरर्थे । राजानः । र्नामतां दोषान्तरमप्याह अपोः त्विति । इत्तई दोषानपि गुणपक्षमध्यारोपयद्भिर्धूंतोईर्वप्रतारकईः स्तु?ईभिः प्रतार्यमाणाः रार्वजनस्योपहास्य तामुपहारायोग्यतागुपया?ईत प्रामुवःर्तात्यन्वयः । र्कादृसेंआ?र्?एनेंः । ?एति । स्वस्यात्मनो योऽर्थः प्रयोज?आं तस्य आनतपादनं करणं तत्र परेस्तत्परेः । धनमिति । वनं द्रव्यं तदेव आईआआ?ईआतं मास तस्य ग्रास्तो ग्रहणं तस्मिन् । गृध्रंएर्दूरदृग्भिर्यथा तथा । इव्यार्जनपरौरईत्यर्थः । आस्थानेति । आस्थानं नृपौपबेरूआनस्थलं तदेव न?ईढर्ना कम?ईर्त्ना तस्यां वकैर्धमर्तैः । यथा वका नलईर्नामाश्रित्य तदाश्रयवलेन स्वात्मानमाच्छाद्य येन केन प्रकारेण परान्बच्चयित्वाकस्मादेब परान्भक्षयन्ति तद्वदास्थानबलेन परान्व?आ?ईग्त्वा स्वानि भक्षय?ईत । इत्तईशब्दा१आ माहद्यूतमिति । यूत दुरोदर त्त्वईनोद ?र्डामात्रम् । नचेतोद्व?ईते आईकचित्पातकमर्स्तातई भाव । प्ग्रेति । प रदाराः परीस्त्रयस्तेषामभिगमनं रांभोगो वैदग्ःयत्मईति चातुर्यमईत्यर्थः । मृगत्गेति । मृगयां मृगव्यां नम इति । आउआध्याराः सुरर्लातिश्रमो योग्यांयाराः इतिकोशःआ नतु परप्राणव्यापादनजानईतं र्क्तमीप ?गतकमर्स्तास्तई भा?ः । प्गनमिति । पानं मदृआआताईना । त्त्वईलारा इति । त्त्वईल?ईतत्मईत्यर्थः । प्रमत्ततामिति । प्रमत्तता र्क्षावतां शौर्य सुभटकृत्यत्मईत्तई । सेति । स्वस्य दाराः स्त्री तस्याः आगईत्यागं त्यजनमव्यसनितानासीक्तता इत्तई । नतु धर्माआईधक्यम् । गुरुरिति । गुरुर्हिताहईतप्राप्तिप?ईहारोपदेष्टा तस्य बचनं बचस्तस्मावाआआर्रणमुआआङ्घनम परप्रणेयत्वमन्यवश्यत्बम् । वश्यः प्रणेयः इत्तई कोशः । ?आरुबचनाबर्धारगेन कूरोऽयं प्रभु?ईत्तई भियापरे सामव्तादयो वश्यत्बं प्रत्तईपद्यत इत्तई तेषामाशयःआ अजितेतिआ शि?आ_आर्थ ताआडेताभृत्या यस्यराज्ञः सथ्यक्सेवां कुर्वन्ति स जितभृत्योऽन्यस्त्बजितमृत्यस्तस्य भावस्तता ताम् । इदं न्ग् नृपतेर्दूपणम् वेगुण्ये भृत्यानामवश्यं आशेक्षा प्रदातब्येतई राजबि?म् । तदुत्त्क्तम् रूआठदमनमशछपात्ढनमाआईनतभरणं च राजबिह्वा?ई इत्तई ती?आआ सुग्?आएपसेव्यत्बं सुखेनोपसोईआतुं योग्यः सुखोपसेव्यस्तस्य भाव?आत्वम । सुखो?आरोब्योऽयं नृप इत्तई लोके आत्याआईत मात्रं गुण आरोआःयते । लृत्तेति । नृत्तं नाट्यम् र्गातं गानम् वाद्यमातोद्यम् वेश्या वारवधू तास्वभिसक्ति मत्यासक्ताचत्ततां र?ईकता रसाभिज्ञता इत्तई । महेति । महाआग्रागनांकांरवयुद्धार्दानामवकर्णनं श्रवणं महानु प्रतारणकुशलैधूर्थ्तैरमानुबलो?एचिताआआभा स्तुतिभिः प्रतार्यमा?आआवित्तमदमत्तत्वईत्ता निश्चेतनतया र्तेथैवेत्यात्मन्यारोपितालीकाभिमाना मर्त्यधर्मा?गोऽआईआआ दिव्यांशावतीर्णगिव ग्तदैवतमिवोआततमा नुषमात्मानमुत्प्रेक्षमाणाप्रारव्धदिव्तृआआएचितच्येष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहारूआतामुपया?ईत । आ त्मविडाबनां चानुजीविना जनेन क्रियमाणामभिनन्दीनेत । मनसा देबताधाआरोपणविघ्प्रतार णादसद्भृ_तरांभावनोपहताश्चान्तःप्रविष्टापरभुजद्वामिवात्मवाहुयुर?लं रद्धंभावयन्ति । त्वाआ?ंतरि ततृतीयलोचनं स्यललाटमाशङ्कते । दर्शन४प्रदानमप्यनुग्रहुं गणयन्ति । दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति । रनंभाषणमपि सविभागमध्ये कुर्वन्ति । आज्ञामीग् वरप्रदान मन्यन्ते । स्पशामपि पावनमाकलयन्ति । मिथ्यामाहात्।यगर्वनिभ०राश्च न प्रणमन्ति देवताम्यः न पूजयन्ति द्वि जाती ५इर् न मानयन्ति मान्यान् नार्चगन्त्यर्चनीयान् नाभिवादयन्हृआभिवादनार्हान् नाभ्पु


तयन्तेरोत्तरस्य वाध्यमानतया पू?र्रिमदोप उत्तरस्य गुणस्याआएआपः प्रांआसनमेबाध्यारोपः । लात्राध्यारोपकलक्षणे रूपकव्यासङ्गजनकत्बं साआईतशयसुखजनक्कत्वा?र्कं राआम्यं स्वय?हर्नायम् उआथधूताआई?बशेषयन्नाहअंत इतिआ अन्तर्म ये स्वयमःयात्मनाआईप त्त्वईदृआसीद्गर्हास्यं कुर्वीद्भःआ अस्माद्वईप्रतारपाआनभिज्ञ इपि हास्यनियामक्कम् । प्रतारणा ??आना तत्र कुशलंएरभिज्ञईः । आर्क आकईयमाणा धानईन । अमानुप?आएको ?एबतोकस्तस्योआनीग्ताआएभयाग्याभिः स्तुतोईर्ब शेपणम् । वित्तेति । वित्तस्य द्रव्यग्य मदस्तेन मतं आचईत्तं येपा ते तथम । उआतण्व आनधेपनपया ?ईर्गता चंतना ज्ञानं यस्मात्तस्य भावस्तत्ता तयाआ तथैवेति । यथा ?आथा प्रतार्यमाणस्तथंंवेत्य?आर्ः । आआआत्मन्यारोआपईतं स्थाआईपतम र्लाकं आमईथ्यामिमानं ?यस्ते ताआआ मर्त्यधर्माणोऽपि मर्त्यस्य मनुआयस्य धगां गमनादयो ?गेषामेवंषईधा उआपि । दि व्?यति । आईदव्या देवसंबन्धिनो यंऽशा भागास्तेंरवर्तार्पागुत्पन्नमिब सदंंवतमिव र्दंबताबिष्ठितत्मईवाआईपमानुषं कर्मा आतईक्रय बर्तमानमात्मानगुत्प्रेक्षमाणा मन्यमानाः । प्रारब्_यएति । प्रारव्धा या ?ईब्योचिता देवजनयोग्या श्चेष्टाः क्रियास्ताआभरनुभावो माहात्म्यं येषा ते तथा । अञ्ययस्तु प्राआआएवोक्तः । अनुर्जा?ईना जनेन सेवकजनेन क्रियमाणां त्त्वईर्धाआआमानामात्मत्त्वईद्वम्बनामराद्रुणाआआएपलक्षणामामीआनन्द?ईत प्रशंस?एत । चकारः पू?ंआंक्तरामु च्चयार्थः । आईवभूईतमतां राज्ञां ?नर्दोपान्तरमाहमनसेति । देयताया र्हारहरादेर७ःयारोपणं आरोपणं तेन प्रितारणं वञ्चनं तस्माआदीत । उआसदितई । असडूतारा??आ या संभाबना देबरूपत्वे?आ आनईश्चयस्तेनोपहता त्त्वई नष्ट?द्धयः । देवत्वाध्यारोपत्व?ईमईत्तमूलानि प्रदर्शयन्नाहअन्त?ईति । उआतर्म०रो प्रत्त्वईष्टमपरमन्यद्धृजद्वयं यस्मिन्नेवांवईधत्मईबात्मनो बाहुयुआआलं स्वकीयं भुजयुगअं सं०आआवय?ईत संभावनत्त्विषर्याकु?र्?ईत । एतेन स्वीस्मश्चतु र्भुजत्?ं ख्यापितम् । आईत्रनेत्रत्वमःयाह?ंवगिति । त्वक्कृआतंस्ताआ?त?ईतं आईआग्?ई_पं तृर्तायं लोचनं यस्मिन्नेतादृशं स्वललाटं आनबाआईलकमाशङ्कत उआआरेकत्त्विपर्याकु?र्ते । दर्शेति । लोकानां दर्शनप्रदानं स्वात्मप्रकटनमनुग्रहं प्रसादं गणयन्ति मन्यते । दृष्टीति । दृष्ट?गश्चक्षुपः पातमबलोकनं तदःयुआकारपक्ष उपकृतिपक्षे स्थापयीन्त आनोक्षपति । संभापेति । संभापगं जल्पनं तदपि संत्त्वईभागः पाआरईतोआषईकं दानं तन्माये कुर्वा?ईत । पाआर्रतोआईष कतल्यं गणयर्न्तात्यर्थः । उआआज्ञामिति । पुआआज्ञामापई ?ईदेशमपि वरप्रदानं रार्मा?ईतप्रदानं मयते जानन्ति । त्त गुरू ९री आआनर्थकायाग्तान्ततिआएपभोगसुखमित्युपहसन्ति विद्वजनम् जरावैकुव्यप्रल ति पश्यन्ति वृद्धीएपदेशम् आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति राचिवोपदेशाय कुप्यन्ति दिने । सर्वथा तमभिन?दन्ति तमालपन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं रांवधायन्ति तेन राह वतिष्ठ?एते तसौ ददति ५तं मित्रतामुदृपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षति तं यन्ते तमाप्ततामापादयन्ति योऽहर्निशमनवरतमुपरचिता?लिरधिदैवतमिव विगता य स्तौति यो वा माहात्ङयमुद्भावयति । किं वा तेषां सांप्रतं येषामतिनृशंसप्रा९योपदे आआं कौटिल्यशास्त्र प्प्रमाणम् अभिचारक्रियाः क्रृऋ_रैकप्रकृतयः पुगेधसो गुरवःपराभिसांआआ मखीघा उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोझ्मितायां लक्ष्ञ्यामाराक्तिः मारणात्मेकपु शस्त्रे आआएगः राहजप्रेमार्द्रहृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्याः । तदेवप्रायातिकुटिलकष्टचेष्टासहदा-


आईउत्तष्ठी?त नाआयुत्थानं कुर्वन्ति । आआनर्थकेति । अनर्थको निआफलो य आयाराः प्रयाराः श्रंएआतस्मा क्लेशस्तेना?तारईतं व्यबहईतमुआआभोआआआएऽङ्गना?ईकस्तज्जनईत सुखं राआतं यस्येति कृत्वा त्त्वईद्वज्जनं नगुपहस?युपहासं कुर्व?ईत जरेति । जरा आई?स्त्रसा तस्या वईक्लब्यं ?ईकलता तेन प्रलीआग्तं जापत त्वा ?द्धाना साआईबराणामुपदेशं शिक्षा पश्यीत । जानर्व्तात्यर्थः । उआआत्मेति । आत्मनः स्वस्य या द्धेस्तस्याः र्पारभवः पराभव इतई कृत्वा सश्वईवोपदोआआय प्नधानीशक्षाया असूआआत्यसूयां कुर्वानीत । । । आईहतवा?ईने य?आआस्थितवा?र्ने कुःप्रानीत कोआं कुर्वन्ति । सबिवोपदेशाय आहईतबा?ईन इस्तई न्ग्तुर्र्भा । आकुधद्रुह ? इत्या?ईना संप्रदानसंज्ञाणं रात्यां ज्ञेयम् । एतादृशं पुरुषं रार्वथा स्तुव?र्तात्याशयेना९४ । । तं पुरुषं सर्वथा सर्वप्रकारेणाआआईआनाद?ईत प्रशंसन्ति । तमाल?न्त्यालापं कुर्वीत । तं पुरुषं पार्श्वे ।र्वा०ईत रक्षयीत । त संवर्धयीज्त वृजि प्नापयन्तिआ तेनेति । तेनपुरु?एग राह सुखं यथा स्यात्तथाब वसानं कुर्व?एत ९ तस्मायिति । तर्स्मे पुरुषाय ददत्तई प्रयच्छन्ति तमिति । तंपुरुपं प्रत्तई त्मईत्रतां तामुपजनयीन्तनिआपादयी?त । तस्येति । तस्य पुरुषस्य वचनंवाक्यं?य्ण्वति तत्रेति । तस्मिपुंत्सई ?नःपुनः प्रदानं कुर्व?ईत । तं पुरुषं वद्गुमन्यन्ते अत्युत्कृष्टतयाजानर्न्तात्यर्थः । तमिति । तंप्रत्याप्ततां आआपादयन्ति आप्रतिपादयानीत । तच्छहुदस्य यच्छव्दसाक्षेपादाहय इति । यः पुमानहीर्नशमहोरात्रं । ?ईरतर ?ईगतमन्यकर्त०एयं यस्यईवंभूत उपरीचताञ्जरूढईः संयोआईजतकरपुटोऽआईआआदैवतमईवेष्टदेवता त्ति नर्वात्तई । यो चेति । यो माहात्म्यं तद्रुणबर्णनालक्षगगुद्भाबयत्यु?रआबना करोत्तई त्त्वईभूत्तईमतां पु तरमार्हाकंं वेति । तेपां ?ईभूतईमता वाथवा आईक सा?आतं युत्त्क्तं येपा त्त्वईभूतिमतामतितृशंसप्रायोऽत्तई घुत्ढ उपदेशः शिक्षा ?ईर्गता घृणा दया यस्मादंऐतादृरूआं कौआईट?शाऊं यामत्श?ई प्नमाणमईज्ञई । रक्रिया कृत्याप्रस्तईकृत्याआईदरूपांईक्रया । क्र्रृ_रेति । कृ_रा आनीईस्त्रशंएकाद्विर्ताया प्रकृतिः स्वभा?आए आआएपा । पुरोधराः पुरोहईता गुरवो धर्मोपढंशका? परेषार्मातरेपामीआआसंधानं निरोधस्तत्र परास्तप्ंपरा मान्त्रेणः उपदेष्टारः आई५आक्षादायकाः । नरेति । नरपर्तानां यत्सहस्रं तेन ?क्ता चासा?आईझ्मता त्यक्ता चेत्तई वलुप्यसे सेवकवृकैः न वञ्च्यसे धूर्तः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैःऋ नावकृष्यसे र९आगेण नापह्रियसे सुरवेन । कामं भवान्प्रकृत्यैव धीरः पित्रा चे समारोपितसंस्कारः तरलहृदयमप्रीतबुद्धं च मदय?ईत धनानि तथापि भवद्गुणसंतोषो म। आमेवं मुखरीकृतवान् । इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे । विद्वांरामपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्यभिजातमपि धरिमपि प्रयत्नवन्त मपि पुरुपमियं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्ंंर्माआईरातत । सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणमनुभवतु भवान्नवय३आवराज्याभिपेकमङ्गलईम् । कुलक्रमागतामुद्वह पूर्वपुरुषैरूढां


सहस्रं तेन दारुणे र्भापणे । राज्यतन्त्र इतिआ राज्यस्य तन्त्र इतईकर्तव्यतायाम् । इत्तईकर्तव्यता तन्त्रे इत्यने कार्थःआ आईस्मन्ननुभूएयमाने यांएवने तारुण्ये च महामोहकाआर्?ईआ महामौ?यजनके । कुमारेतई संवोवनमा तथेति । तेनेंव प्रकारेण प्रयतंथाः प्रयत्नं कृथाः । यथा येन प्रकारेग जनईएएर्लोकैर्भवांस्त्वं नोपहस्यरो न उआहारावईपर्याकई यसे । साधुभिः सज्जनैर्न आईनन्द्यसे न नईन्दावईषर्याआईक्रयसे । गुरुआईभर्धर्माचायंंर्न आईधीक्कु_यसे न आईआर्ग्जाआवईतमईत्याआर्द वाक्यगोचरीकईयसे । सुहृआईद्भीर्मत्रेऐर्नोपालभ्यसे नोपलम्भाविपयीक्रियसे । विद्वद्भईः पीण्डतैर्न शोच्यसे न शोक वईपयीक्रियसे । यथा विटैरसदाचरणकार्रभिर्न प्रकाश्यरो न प्रप्र कर्टाक्रियरो । कुशर्लईरनाचाराभिज्ञैर्न प्रतार्यसे न प्रतारणविषयीआःक्रयसे । भुजङ्गर्गणईकापतईभिर्नास्वाद्यसे गणईकाथा द्रव्यवईतरणद्वारा नोपभोज्यसे । सेवकाः स पर्याकाआरईण एव वृका इर्हामृगास्तैर्जावलुप्यसे नाआनष्टे प्रसज्यसे । नाकुर्लकईयस इत्यर्थ । धूर्तै शठेंर्न वञ्च्यसे न प्रतापर्यसे । वनिताभिः र्स्त्राआईभर्न प्रलोभ्यसे न प्रलोभनावईषयः आईःक्तयाआएआ ल९।या आई?नया न आवडघयरो न त्त्वई डावनायुक्तः आईक्रयरो । न प?र्ल्पज्यस इर्त्याः । मदेनाआईधपत्यजनईतादृंआक्कारेण न न?आआ रो न नृत्यं कार्यसे । मदनेन मनोभवेन न उआम?आराआईक्रयरो न षितावईप्लवतामापाद्यसे । विषयंए?रानीइयार्थंनांक्षित्यसे न प्रेर्यसे । रागेण स्नेहा ?र्ना न विकृआयसे नाकृहृयसो सुखेन राआतेन ?आआपीह्लयरोन आआआरईत्यज्यरो । काममल्पथ० राकलशास्त्रवंत्तृभिः आईशक्षिते त्वप्युपदेशो व्यर्थ इत्यर्थः । पुनराहप्रकृत्येति । प्रकृत्या स्वभाबेन धीरो धवर्यवान् । यद्य आराएत्तई पूरर्णायम् र्कादृक् । पित्रा चेति । आआत्रिआ चकारान्मयाआप समारोपिता विआईहताः सस्कारा जातकर्मादयःआ अथ च तत्त ?णावईशेषाध यस्यैवंभूतः ९ अथवान्यदप्याहतरथ्णेति । तरलं च?लं हृदयं चेतो आस्य रा तमप्रीत?द्धं वो धरहईतं च ?रुषं धनाआनई द्रव्या?ईआ मदयार्न्त मदं जनया?त । अहं तु न तथानुनयार्मात्तई । येनो?ग्देशः सार्थकः स्या?ईतई तदभिप्रायमाराद्ध्योत्तरमाहतथाणईति । अनुपदेरयत्वेऽआईआ भवं?आंआंआ शौर्या?ईभिय९ः संतोषो मनस स्तुआईष्टर्मा शुकनासमेवं पूर्बोक्तप्रकारेण मुखर्राकृतवांस्तादृग्वाग्व्यापारे प्रवीर्ततवान्? । अहायांईवपर्रातश?आ?ईवृ त्तयेऽयमु?ग्देश इत्यत र्साआहैदमेवेति । इदं पूर्वोक्तं पुन पुनर्वारंवारमभिधीयसे कायसे । अहार्याआङ्कामुद्धाट यत्तईविद्वांसत्मीतताविद्वासमीआग् प?ई?तमीआग् सचेतनमीआआ ज्ञानवन्तमीप महास?वमपिमहासाहरामप्यभिजा तमीआआ कुर्लानमपि धीरमीप धैर्यवेतमीप प्रयत्नवंतमायुद्योगयुक्तमाआगे पुरुपंलर्क्ष्माः र्श्राः खर्लाकरोस्तई सन्माआआरा त्स्खलनां प्रापयाती अत्र सर्बत्राआई?ग्शादः कै?गुतईकन्याय?रः । उआयमप्येवं करोति । उआन्यस्य का वातत्यर्थः ? तत्र हेतुमाहयत इयं दुआर्बईनीता । अपगतरूआईनयेत्यर्थः । भबांस्त्वं आर्पत्राजनकेन कल्याणैर्मङ्गलैः आईक्रयमाग त्वईर्धायमानं नवयीवनस्य यो राज्याभिषेकस्तल्लक्ष्गं यमङ्गलं श्रेयोऽनुभवत्वनुभवविषर्याकरोतु । पूर्वपुरुषंंरूढां कुलक्रमागतां ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? अवनमय द्विषता शिरासि । उन्नमय स्वबन्धुवर्गम् । उआभिषेकानन्तर च प्रार०एधवि । परिभ्रमन्विजितामापई तव आईपत्रा सप्त?आईआउआभूषणा पुनीवलजयस्व वसुधरा?_ । अय च त प्रतापमारोपयितुम् । आरूढप्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशे भवति इत्येतावद ?आएपशशाम । उपशान्तवेचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्ताभिरुपदेशवाग्भिः प्रक्षम्लित आन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव निर्मृष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलकृत आवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीतहृदणे मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम । आः कतिपयदिवसापाआमे च राजा स्वयमु?ईक्षप्तमङ्गलकलशः सहशुकनासेन पु?येऽहनि पु आसपाआईदताशेषराआयाभिषेकमङ्गलमनेकनरपतिसहस्रपीरवृतः रार्वेभ्यस्तीर्थेभ्यः सर्वाभ्यो यः सवभ्यश्च सागरभ्यः समाहृतेन सर्वौपाआधा भिः सर्वफलैः सर्वमृ?ईः सर्वरत्नैश्च र्पारगृही न्दबाष्पजलमिश्रेण मन्त्रपूतेन वाआईरणा सुतमभिग्षिएच । अभिषेकसलिलार्द्रदेह च त लतव यातां धुरं राज्यभारमुद्वहोद्वहन कुरु उआवेति । द्विपता श?ऋणां ?ईआरांस्युत्तमाङ्गान्य?आनमय नभ्राआईण स्ववेधुवर्डा स्वजनरामुदायमुन्नमयोर्ध्वाकुरु । उआभीति । उआआईभषेकानतर य्पावरा?आआआईआआषेकादनु । ओति । प्रारोधः प्रस्तुतो ?ईआगीवजयो येन राः पीप्रमाप्रतई?ईशं ?ईशं ?ईशंप्रत्तई गच्छंस्तव आईपत्रा च केन त्त्वईजितामीप स्वायर्त्ताकृतामीप सप्तर्द्वापभूषणां राप्तसां?याका र्द्वा?आ जम्बूप्रभृतयो भूषणं यस्याएव ग्सुधरा पुनीद्वर्तायवार त्त्वईजयस्व स्वायर्त्ताकुरु । ?आमिति । आप्रताप कोशदण्?जं तेज आरोपीयतु ल द कतु? ते तवाय कालः रामयः । रामागत इत्तई शेषः । तस्य फलं प्रदर्रायन्नाहारूढोत । ?ंआआरूढो पदः प्रतापो यस्यैवंभूतो राजा त्रेलोक्यदर्राआंव योर्गाव आईआद्धो ?ईआपन्न आदेश आज्ञा यस्य स तथा आत्र र्स्यीप त्सईद्धादेशो भवतई । याग्व वदतई ततथव भवर्तात्यथस् ः । इतीत्तई । इति ?गईरामाप्तावैंतावेमात्रम आआएक्त्वोपशशाम त्त्वईरतवाग्व्यापारो वभूएव । उगे?ई । उपशान्तवचस्युपातवाग्व्यापारे तस्मिञ्शुक आत्तई चन्द्रार्पाडस्ताआईभः पूवां०त्त्क्ताभिरुपदेशवाग्भिः शिक्षावचनैः प्रक्षा?ईत इव र्धात इव उएर्माआईलत इब त इव स्वचर्कृत इव स्वच्छता प्राआईपत इव आनईर्मृष्ट इव माआर्णाकृत इब अमिआषईक्त इब स्नपित इब आप्त इव प्र?प्ति इव उआलंकृत इव भूआईषत इव पत्त्वईर्त्राकृत इव आगवर्नाकृत इव उद्भाआईआत इबोद्दीआईपत ?आईतेति । र्प्रातं संतुष्टं हृदयं चतो यर्ख्यबंभूएतो मुहूता घटिकाद्वयं आस्थत्वाब?आआनं कृत्रा स्वभवनं ग्राजगामाययो । । इति । ततस्तदन»तरं कस्तईपय?ईवसापगमे क्तईयद्वासरातिक्रमे च राजा नृपः ?तं पनयं वा आलेनाआभईपिगेन स्नपयांन्ग्कार । राजानं त्त्वईशिनष्टिस्वयमिआपत । स्वयमात्मनोत्क्षिप्त ऊर्ध्व र्नातो षभधानः कलशो येन रा तथा शुकनासेन मन्त्रिणा राह पुण्यऽहनई आग्त्त्वत्रे वासरे । ?त त्त्वईशेषयन्नाह आसेति । पुरोधसा पुरोहतेन संपा?र्तं षीईहतमशेषं समग्रं राज्याभिएआषेकलक्षणं मङ्गलं यस्य स तम् । आवईशिनीष्ट अनेकेति । अनेके भिन्नान्निदेशोद्भश ये नरपतयो राजानस्तेषां राहरुआं तेन ?र्गरवृतः पादागन्तरं निजपादपममुञ्चत्यीप तारापीडंतत्१५आणमेवग्तंचक्राम राज्यत्ठक्ष्मीःआअनन्तरमखिला त पुरपीरवृतयाच प्रेमार्द्रहृदयया विलारावत्या स्वयमापादतलादामोदिना चन्द्रातपधवलेनच न्दनेनानुलिप्तमूर्तिःअभिनवविकसितसितकुसुमकृतशेखरःगेरांएचनाच्छुरित५दहः दूर्वाप्रवाला रचितकर्प्गपूरः दीर्घदशमनुपहतमिन्दुधवलंदुकूलयुगलं वसानःपुरोहितशतिबद्धप्रतिसरप्रसा धितपाणिः नवराजलक्ष्मी?१मलिनीमृणालेनाभि५षकदश्९आनार्थमागतेन सप्ता।आई०मण्डले५नव हारे?आआ लि?ईतवक्षःस्थलः सईतकुसुमग्रथिताभिराजानुलम्बिनीभिरिन्दुकरकैलाभिर्वैकदृ क्षस्रग्भिनिआर तरनित्वईतशर्रारतया धवलवेपपारेग्रहतया चनरीसहैवविएधूतकेसरनिकरःकैलासैव स्रव आस्तेतस्विनीस्रोतोराशिः आगेऋरावत इव मन्दाकिनीमृणालजालजटिलःयीरोद इव स्फुरितफेङनल-


यत्स?ईग्लं आगनीयं तेनार्द्रः आईस्वन्नो दो_आए यस्यंंबंभूतं तं चन्द्रार्पाइं राज्यल३मीराआधईपत्यर्श्राः अंयं पादपं पादपा न्तरं लतेव वाआआर्व निजपाद?ं स्वर्कायवृक्षमगु?त्यप्यत्यजन्त्यीप तारार्पाद्वं तत्क्षणमेव तत्कालमेव संचक्राम प्रत्त्वईष्टा वभून । उआनन्तरमिति । उंआनतर र्यांवरा?आआभईषेकानत्र्तरम् । आउखिलेप्ति । अखित्ढं यदेतःपुर मवरो?स्तेन पीवृतयाराआहईतया आ?एम्गा स्नेहेनाद्रा हृदयं यस्याः सा तया ?त्ढास?ल्पा स्वकीयजनन्या स्वयमात्म नामोदईनामोदः पांंमत्?ः स त्त्वईटाते यस्मिन्नेतादृशेन नन्द्रातपश्चन्द्र्गोलईका तद्वद्धवलेन शुभ्रेण चन्दनेन मलय जेनापाद्नत्ढात् आआआदतलं मर्यार्दाकृल्पानुआईलप्ता कृताङ्गराआआआ मूआर्र्तर्यस्य स? । ?आभीति । आभईनवाआईन प्रत्यग्राआई? आईयकत्सईता?ई त्त्वीनैआ?ईआआ आईसता?ई ओतानई यानई कुसुमा?ई पुषाआईग तोगं कृतो त्त्वईहतः शेखरोऽवतंराआए यस्य सः । गोरेति । गोरोच्ग्नेनाच्?आईता?पुआटईतो देहो यस्य राः । दूर्वंति । तर्बा शतपीर्वका तस्याः प्रवार्लः आकईरालयै रचितो आईनीर्मतः कर्णपृआ_ः क?आरावतंसो येन सः । दीर्घंति । र्दा?र्ग आयता दशा वर्तयो यस्यैवंभूतमनु पहतमगाण्डत्मईन्दुधन्द्रस्तद्वद्धवल श्वेतं दुकूलयुगलं हुआ?लयुग्मं वसाने दधानः पुरो इति । पुरोआईहतेन पुरो धाआआ प्रत्तईवद्धो यः प्रतईसरो हस्त?? तेन प्रराआधितोऽलंकृतः पा?ईआय०स्य सः । राजानं वीशनष्टिनवेति । नवा प्रत्यग्रा या राजत्ढक्ष्मीराआधीआत्याआआर्ः ?ईतवो? आऋसत्वसाघ्यात्कमरूढईनी न?ईनी तस्या उआआयतत्वाआआम्यान्मृणालेनेव आवईरोनेव गुत्त्क्तासु संप्रे आन्तमुआतत्वेनोपमानोतरमात्त्वईःक आरुमाह०ंआभीति । आमईगेकदर्शनाथा योवराज्या आईभपेकाव?आएकनार्थमागतेन प्राप्तेन सर्प्ताग्ंम?डलंनेव म?र्चिप्राआऊ?ईमुनीआगुदायेनंंवांवईधेन हारेण मुक्ताप्रालमे नाआईलीआआतमाआई?लष्टं व?आःस्थल ?० जातर यस्य स तथा । सितेति । आरीताआईन ओताआन या?ई कुसुमा?ई पुआपा?ईआ र्तेर्प्रीयताआईभर्गुआमीफताआभईराजान्वानलकीलं यावाशृम्वन्तैत्येवंर्शाला उआआजानुत्ढीम्वन्यस्ताभिः । इब्दुरिति । इन्दु श्चंद्रस्तस्य कराः क्तईरणास्तद्वत्कलामनोहरास्ताआईभः । वंएएकक्षेति । बैकक्षमुत्तर्रायक्ंक तद्वत्?आईआताआभईः स्रागीभर्मा लाभिआनईर्रेतरं आनीईचतं व्याप्तं शरीरं यस्य तस्य भावस्तता त?आआ । धवलेति । बवलः शुभ्रो यो बेषो नेपायं तस्य पीरग्रहः ?राकारो यरय तस्य भावस्तत्ता तया । चेति । बकार उभयरामुच्चयार्थः । उभयसगुबयेन द्व थोरुत्प्रंक्षाशहृनरेति । नरीआआरा इव नृआई आहा?तार इव । ?ईदृक् । आई?ंतः कीम्पतः केसरनिकरः सटासभूहो य्गेन सः । अत्र केरारस्रजोः साम्यम् । वेपशर्रारवर्मणोः साम्यं न्गेत्तई भावः । ?कलासेति । कैलास इव रजता वाकुलस्तत्कालप्रीतपन्नवेत्रद?डेन आपईत्रा स्वयं पुरःप्रारव्धरामुत्राआरणः राभामण्डपमुपगय का? ?नमयुं शशवि मेरुशूङ्ग चोद्रापीडः रिंआहाग्तनमारुरोह । आरूढस्य चास्य कृतयथ्गेचितग्तक ?राजलोकसंमानस्य मुहूर्त स्थित्वा दिग्विजयप्रयाणशंसी प्रलयघनघटाघोषघर्घरध्वनिरुदाआःआ आरेस मन्दरपातैः वसुधरापीठमि?युगा?तनिघाआतैः उत्पातजलधर इव तडिद्दण्डपातैः पाताल कुक्षिआईरव महावराहशेणाभिघातैः र्कनककोणैरभिह्न्यमानः प्रस्थानदुन्दुभिरामन्थर दध्वान । येने? ध्वनतासमाष्मातानीवोन्मीलितानीव पृथक्कृतानीव विस्ताआईरतानीव गर्भीकृतानीव प्रदक्षि णीकृतानीव वधिरीकृतानीव रवेण भुवनान्तराणि विम्केषिता इव दिशामन्योन्यव?आआसंधयः । यस्य च भयवशविपमच९ लितोत्तानफणासहस्रेणालिङ्ग?मान इव रसातले शेषेणा गुहुमु?हुरभि? मुश्न्न?दंन्तोध्व९घातैराहूयम।न इव दिक्षु दिकु??रः संत्रासरचित५रचकम?डलैः प्रदक्षिणीत्कईय माण इव नभसि आईदवसकररथ१तुरङ्गमैः अपूर्वशर्वादृहासशङ्काह२र्पहुंकृतेनाश्रुतपूर्व आभाप्यमाण प्रस्तुतं समुत्रःआआरणं जननईवारणं येन राः राभामग्?आआमासानमग्दृप?पगम्य रार्मापे आआत्वा काञ्चनमां मेरु?य्क्तं स्वर्णाआह्री?ई? आ?रं शशीव?ईमद्युतई?ईव नन्द्रार्पाद्वो युवराट् काच्चनमयं आईराहासनं ?ऋपाआआनमारुरोहारूढवान् । आ रुत्ढस्य च तदुपखईष्टस्य च । उआत्र चकारः पुनरर्थकः आआस्य चन्ह्रापीद्वख्य कृतो आवईहईतो यथोत्वईतं टग्भायोग्यं राकलराजलोकस्य समग्रतृपजनस्य संमानः सत्कारो येन रातस्य । ?र्ह्त घटिकाद्वयं स्थित्वोप धिश्यतदन?तरं दिआईग्वजयाथा यत्प्रयाणं गमनं तस्याशांआआर् कथकः प्र?यानदुञ्दुआभर्यात्रापटह उआआमन्थरं ना?यु?ं यथा स्यात्तथा दध्वान शब्दं चकार । अथ दुन्दुआईआ आवईशेपयन्नाहप्रलर्यंति । प्रलयकालानां र्लाना कांपोत रनमयोद्भवा या घन?ग्टा कादीआवनी तस्या घोपो गीर्जतं तद्बद्धर्घाः काठईनो ?व?ईआः शब्दो यस्य राः । ।ई क्रिय माआघाः । ङाआईभहन्यमानः । कैः । कनकस्य ?वर्णख्य कोणाः पटहवादनदण्डास्तईः । आकोआआआआएवीणादिबादनम् इआतई कोशः । क इव । उदाधईः रामुद्रस्तद्व?ईव मञ्दरो मेरुस्तस्यागतैः पुनःपुनः पतनेः । वसुंधेति । वसुंधरापृर्थ्वा तस्थाः र्पाठो मूलभागस्तद्व?ईव युगाआते कपेपान्ते ?ईआर्घाता आईदशां मदोतः शव्दाः श्रूयञ्ते तैः । उतगतेति । उत्पातोऽजन्यं तज्जनईतो यो जलधरो मेघस्तद्व?ईव तडिहण्द्वा रूआईद्युद्दण्डास्तेषा ?आतेः प्रषतनैः । प्गताल५ ति । पातालं वरूढईवोग तस्य कुआक्षईर्मदृयप्रदेशस्तद्वाआईव । महेति । महावराह? कृआणावताररूपस्तस्य घोणा त्त्वईकूणईका तस्या आईभघातैः प्रहारैः । येनेति । येन दुदुआईभना । कर्ती तृतीया । आबनता र्शरं कु र्वता रवेण शव्देन भुवनोतराआईण ?ईआ?रेवाआआईण रामाआमातार्नावापू?र्तानीवोआमी?ढईतानीव त्त्वईकाआःआता?राव पृभ क्कृऋतानीव आर्भन्नीकृतार्नाब त्त्वईस्ताआर्तार्नाव त्त्वई?र्व्ढाकृतानीव गर्माकृतार्नावांतीर्हतार्नाव प्रदीक्षर्णाकृतानीवाव तांंकृतार्नाव ब?ईआर्राकृतानीवाकर्णाकृतार्नाव जातानीप्तई सप्तभिः रामा माताआदईणईः सवन्यते । विश्लेषिता इति । ?ईशां ककुभामन्योयं परस्पर व?धस्य रावेधखईशोआस्य संदृआयः सं?लेपा त्त्वईलेषिता त्त्वईघटिता इव । यस्य चेति । दुन्दुआईभः संवह्लयते । ?ईनादापेक्षया षष्ठी । यस्य दुन्दुभोई?आर्नाद आआब्दीस्त्रभुवनं त्त्वईष्टपत्रयंवप्राम उ ग् ंराःन्शृमा३आआ?रि?ईआ त्र्यम्वकवृषभेणकृतगर्न्भारकण्ठगार्जईतेन प्रत्युद्गम्यमान इव मेरावैरावते । ःआनुतपृच०आवरोपावेशतिर्यगवनमितविखाणमण्डलेन प्रणायमान इव विबुधसद्मनि कृतान्त गी?ऋऋ?ंआग गंत्रललोकपालाकर्णितो बभ्राम ?ई?»वनं निनादः ? ततो दुन्दुभिरवमाकर्ण्य जयज ंआआईत ध सर्वनः गमुद्भुप्यमागाजयशब्दः आईसंहासनात्सह ?ईषतां श्रिया संचचाल चोद्रापीहः । गमन्नान्ममंध्रमोत्थ्ग्तिऐभ्र परस्परसंघद्रृविघाटतहारर?त्रविगलिताननवरतमाशावित्नयप्रस्थान मा?ऋलईऋआ?यृनृजानिव मुक्ताफलप्रकरान्क्षर?ईः पारिजात इव सितकुसुमभुकुलपातिभिः क आत्रपाआउआऐग् आंऋरावत इव विमुक्तकरशीकरैराशाआआजैः गाआनाभोग इव तारागणवर्षिभिआईर्दाआन्तरैः आनृऋऋ?ऋआ? ?उव म्१आऋऋच्छजललवासारस्यन्दिभिर्जलधंररनुगम्यमाशे नरपातईसह्स्न? रास्थानमण्डपा आईन्नग्गान । आईनर्ग?आ च पूऋवार्?आढया पत्रलेखया८ध्यासितान्तरासनाभुपपाआईदतप्रस्थानसमु?ईतमङ्ग


आंज आनृआआशिआआआआंआ_?एआ आजताआइईमानुनि थ्»यम्वकवृषभेणेश्वरबर्लावर्देनाभाष्यमाण इवोच्यमान इब । कृ नेनि । ? आं ?राईआऋनं आआर्घारमतुच्छं कण्ठगीर्जतं येनैवांईवधेनेरावतेनाभ्रमुआप्रईयेण प्रत्यु?म्यमान इवाआभमुखं र न ः? । ऋऋआथ्नुंतीत । अश्रुतपू?ए_आर्ऽनार्काणंतपूवांर् यो रव शुदस्तेन जानईतो रोषो रुट् तस्यावे?आआए ऋ र्ंआ आर् । आगानांग?ं नर्भ्राभृतं_ ?ईपाणमणुलं आआङ्गमण्हलं यस्यंवंमिधेन आवईबुधसद्मनि देवलोके कृतान्तम आंन?आनग्ंण प्रणघ्यमान युउब नमस्कियमाण इव । संत्रस्तेति । संत्रस्ताश्चत्कईता ये लोकपालाः ं माआआआंंआआऋआकांआनांआ»ः श्रबणी_यपयांकृतः । ततस्तदनन्तरं दुन्दुआमरवं पटहरवं जयजयोईत च शब्दम् । चकार णुना आं? । आक०रा आईनाआघ्य स?र्न सर्वत्र समुद्धुष्यमाणौद्धोषणा?आईषर्याआक्रयमाणो जयशव्दो यस्य सतथा । । । । आंआऋआ आआआआए आ?पनां श्_आ?ऋण्_आआं आग्नईया ल१म्या राह सिंहासनात् संचचाल चीलतो बभूव । क्रमेणास्थान ०।ं । य् आआरृन्नांर्ना बभृ?एत्यन्वय । आर्कंत्त्वईशिष्ट । नरपातईराहस्नंर्भूत्मईपीतदशशतंरनुगम्यमानोऽनु?ज्य »रृ त् । । ०।एंपर्तानां आईवशंपणा?ईसमन्तादिति । समन्ताद्धेकवारंससंभ्रमं त्वारईतसुआईत्श्वतीआ कृतोत्थानै । ं । आरे र्त्ंऋ । मुक्ताफलप्रक?उआंर्माआईक्तकसमूहात्र्क्षरार्द्धीर्वाकईराद्भई । आर्कांईवाशीआष्टान् । परस्परं अऋयोउयं य ं ०ं न?ंऋःर्त्रंन आईयशईटनं त्रुटितं यद्धारा?त्रं तेन आईबगक्तईतां?युतानः । काआनईव । अनवरतं आनेर तरमाशावि ग्??ग्ंद्भाश्_ आं प्र०गनं गमनं तामईन्मङ्गलस्य आवईघ्नवारकस्य या लीला आईयलासस्तस्य लाजाआनईवाक्षता गगनोईतृ । आर्दगनो?र्ंऋ_शां ओऋवबार्र्लनुआआतो गृ_आआआनाभोग इरब उयोमावईस्ताऋर इ_व । कीदृशे । तारेस्तई । ताराणां दशवदनवाहुदण्डावरिथतकलाराका?ईतना मुक्ताफलजालिना शतशला५कनातपत्रेग निवार्यमा प्गातपो निआआर्ततुमारेभ? । निर्गच्छंश्चाभ्यन्तरावस्थित एव ऽ?आआकारान्तीरतदर्शनानां प्रतिपालयतां राज्ञामुन्मयूखानां चूडामणीनामल५क्तकद्रवद्युतिमुषा बहलेनालोकवालातपेनराज्याभिषेकानन्त रप्रसृतेन स्वप्रतापवखईनेवात्यर्थ पिञ्जरीक्रिस्यमाणा दश दिशो यौवराज्याभिषेकजन्मना निजा नुरागोआआएव रज्यमानमवनितलमाग्जन्नारईपुविनाशपिशुनेन दिग्दाहेनेव पाटलीक्रियमाआआआमम्बरत लमभिगुखागतभुवनतललक्ष्मीचरणालक्तकरसेनेव लोआआहतायमानातपं आदईवग्जं ददर्श । विनिर्ग तश्च ससंभ्रमप्रचात्?ईतगन्धगजघटाराहस्रैरन्योन्रासंघदृजर्जीरतातपत्रमण्डलै८रादरावनतम।आलि शिथिलमणिभुकुटपी??भिरावर्जितक९र्णपूरैःकपोल?लस्खालईतकुण्ंडलैराजाप्तरनेनाप?ईनिआर्र्दश्१र्य माननामभिरवनिभुजां चक्रवालैः प्रणभ्यमानः बहलसिन्दू_ररेणुपाटलवन क्षितितलदोलायमान योग्यो मङ्गत्?ं यार्तातई मङ्गल्योऽलंकारो भूषा यस्या राआ ताम् । उआचलेति । ०आचलरेच?आए मन्दरभ्रमणं तेन चक्रीकृतश्चक्रतां प्राआईआतो य क्षीरोदः र्क्षारसमु?स्तस्यावर्ताः पयसां भ्रमास्तद्वत्पाण्?रेण शुप्रेण । दशेति । दशवदनो त्?ङ्काआघईपत्तईस्तस्य वाहुदण्दा भुजदण्?आस्तत्रावासीआन कृतावसाआनो यः कैत्ढारांआ रजताआईद्रस्तद्वत्काआईन्त प्रभा यस्म रा तेन । मुक्तेति । मुक्ताफलानां जात्वानई आवईद्यन्तं यीस्मन्रःआ तेन । शतेति । शतसग्ब्_या शलाकाः स्वर्णर्नीर्मता इरा?ईका यस्मिरा तेनैवांवईधेनातपत्रेण छत्रेण नईवार्यमाणो दूराईक्रियगाण उआआतप सूर्यात्?आए??आए यस्य स तथा । अन्बयस्तु प्राआआएवोक्तः । निरिति । आनर्गच्छव्रजन्नभ्यन्तरावीस्ग्त एव चन्द्रा प्गीआदृः प्राकारा?त?र्तदर्शनानां वप्रव्यवाहईतदर्शनानां ?ग्त्तईपालयतां प्रर्ताक्षां कुर्वाणानां राज्ञां नृपाणामुदूर्वं मयू_खाः आईकर?आआ येषामेबं?ईआधानां चूआ_आमणीनां आई३आरोमणीनां तेषामालोकलक्षणो यो बालातपस्तेन दृसेऋन वहु लोआआलक्तकैवद्युतईमुषालक्तकरसहाआर्णात्यर्धमीतशयेन पिज्ञर्राआईक्ररामाणाः र्पातरर्क्ताआईक्रयमाणा दश आईदश कर्म ददर्शात्?आएकयामाआआएत्यन्वयः । अत्रोत्प्रे६ंआतेराज्येति । राज्यस्य शैवराज्यख्य योऽआएभषेकः स्नानं तस्यानन्तरं प्रसृतेन त्त्वईस्तृतेन स्वप्रतापवद्ग्निएआ स्वस्य स्वक्रीयस्य यः ?ग्ताप कोशदण्द्धजं तेज स एव वीह्ण रग्निस्तेने? आप्रताआग्ख्य रक्तत्वात्तदनुमानम् उआ? च यौवराज्याआमईषेकजेमना यीवराज्यस्नानसमुद्भवेन ?ई जानुराआआएप्?आएवार्त्मायमंहेन रज्यमानं रर्त्त्क्ताआईक्रयमाणमवानतलं व?धातलम् । उआथ चारान्नः सर्मापवतांं यो आरईपु आईवताशः श?क्षयस्तरय पिशुनंन ?चकेन ?ईग्दाहेनेव पाटर्लाआकईयमाआआं र्वतरर्त्ताआआईक्न्यमाणं अम्?रतलं ०ंय।एम तलम् । आआभीति । आईभमुखा सगुखागता या भू_वनतत्?त्?क्ष्मीआईस्त्रत्त्वईष्टषनीरूआस्याश्चरणालक्त?ऋः पादयाबक स्तस्य रसेनेव त्ढोआईहतायमानो रत्त्क्तवदाचरमाण ?ंआआत?आ उआआत्?आएको यर्र्स्येवंभूतं आईदवसं वारारं ददशीआर्त्तई पूर्वक्रियया संवेधः । विनीति । त्त्वईशंषेण आनईर्गतो बीहाआगतः । च पुनरर्थकः । ङावनईभुजां राज्ञां बक्र?आआढई रामूहई त्रणम्यमानो नर्मास्क्रयमाणः । ङाथ राजकत्त्वईशेपणाआजईससंभ्रमेति । रासंभ्रमं रावोआं प्रच?ईतं प्रस्थितं गन्धगजानां आआन्वेभानां धटाराहस्रं येषां तंएः । उआन्योव्येति । ०ंआ।एयोन्यं परस्परं य संषट्ट संमर्दस्तेन जर्ज आरईतानई शियिर्लाभूतान्यातपत्रमण्?त्ढानई छत्राआमूहा ओपा तईएः । उआआदगेःति । आदरेण गौरवेणावनता न?आ ये मेंआलयः आईशरांआईरा तेन आशीईयअः ढथा मणईमुकृटा?आआं रत्नाकईर्राटानां प्ग्?यः भेणयो येषां ते । उआआवर्जितेति । आवीर्जतान्यानमईतनि कर्णपूराणई कर्णामरणाजई येपा पैऋ ः । कपाएलेउति । कपोलस्थलाद्गछृआत्परप्रदेशात्स्ख ?ंकाशृ एऋआपावचूलेन सितकुसुममालाजालशवल?ईआरसा संलग्नसंध्यातपेन तिर्यगावर्जितश्वेत ग्ऽआङ्गाप्रवाहुंण तारांगाआआश्  तुआईरती५आ२आलातलेन ५मरु णेव गन्धमाय् नप्र नानुगम्यमान ? कनका ंऋ?आर्प्रभाक?माआई।ग्तावय५वन च दत्तकु?भस्थासंंकेनेर्वाकृष्यमाणेने द्रायुधेन सनाथीकृतपुरो भागः शनः शनंएः प्रथमगेव शातक्रतवीमाशामभिप्रतस्थे । ?आआ चात्?ईतगङ्गघटाकम्पित९आतपत्रवनमन५ककल्लोलपरंपरापातईतचन्द्रमण्डलप्रतिबिम्बसदस्रं महृआ?आल्यजलयिजलमिव प्लावितमहीतलमद्धुतोद्भृ_तकलकलम?ईलं संचचाल बलम् । उच्चलि तमाचास्यस्वभवनाटुपपादितप्रस्थानमङ्गलो धवलदुकूलवासाः सितकुसुमाङ्गरागो महतायल म?ऋहे_ऋन नरे द्रृवृन्दैश्चानुंगम्यमानोधृतधवलातपत्रोद्वितीयैव युवराजस्दृंवीरतपदसंचारिण्या एऋगा?नममानांऽनुत्र?आमानः । उआथ गजं त्त्वईशेपय?आहवहलेति । यहलो आईनावईद्धो यः आते सूरेणु ? आआआआपष१आआईन्डुतेन आआटत्?एन ओनरक्तेन । गजस्य ओसदूरभूषणत्मीईत सर्वप्रत्सीद्धः । गजाआआएभान्तरमाह आई१आर्नाआईत । आंराऋआऋआईननलं पृ ?रातत्कं थाबद्दोलायमानः कम्पमानो यो मुक्ताकलापो मोआक्तईकप्रकरस्तदेवावचूलं प्र१आआभाणं य?आ ग्?आ तक्षा । प्र?आनसमये सर्व गजस्येष्टत्वात् । ङालंकाराञ्तरमाहसितेति । आरातं यप्ंकु उ आ_ आआऋआजा? आआप्पघृक्सशृहुस्तेन शबलं क?र्रं ?ईआरो यस्य स तेन । उआत्रोत्प्रेक्षतेमेर्विति । मेरुर्म न्_र ०आ ?आआगंंआ आईआआआर्रांआलई त्रूर्मधाययः । त?सदृशेनेब । उच्चत्वसाम्यादस्थ मेरुसाम्यत्मईत्यर्थः । आईवशेष?आत्रयेण ?ंआगंगंय गवमादन?आम्यं प्रदर्शयन्नाआआ संलग्नेति । संलग्नः सांई?ष्टज् संध्यातपो यस्मिन् । एतेन आईतन्दूर गा यम । तिर्यगिति । आतईर्यगाबार्जंतः प्रवीपंतः ?एतगङ्गाप्रबाहो यास्मन् । एतेन मुत्त्क्ताकला?ग्साट्टयम् । तारंति । नारागणंन नाआत्रवृन्दंन दन्तुआर्तं र्त्त्वपत्मईतं शिलातलं यीस्मन् । आआतेन स्रक्साम्यम् । पुना राजानं रु आयशाआआ?ंद्रायुआंगईत । इश्वायुधेनाश्वरत्नेन सनार्थाकृतः सीहतः पुरोभागोऽप्रभागो यस्य स तथा । । ॥ आं आर्५त्रंग्यन्ना?_कनकेति । कनकस्य मुवर्णस्य योऽलंकारस्तस्य प्रभा काआईन्तस्तया क?माआई४आताः ?र्सुआंआन्ता अवयवा आआ?षना यस्य स नेन । अत्रोआंप्रेक्षृतेदत्तेति । दत्ताः कुङ्कुमस्य र्क्त?ल्कस्य स्थासका ?ऋऋद्भाषुंम्?आ यायंंवांर्?ंंनंव । र्काआऋशेन । इव्रा?धेनाकृप्यमाणेन । अश्व?आल?एनेस्तई शेषः । एतेनास्याग्रयान आं ऋऋऋउआई?आनोमप्तई भ व । श्_आर्नःआआनंंमंएदृंमेटं_ प्रथममेबादावेव शातक्रतर्वां शतक्रतोआर्रयं शातक्रपवी तां प्रार्चा मीआप्रननगे । नख्याःआआईभमुग्?ंबचालेत्यर्थः प् तदनेतरंवलंसैयंसंचचाल । सम्यक्प्रकारेण चीलतं वभूवेत्यर्थः । अथ वलं ?र्शंपयन्ना?_चलितेति । चलईता गन्तुं प्रवृत्ता या गजषटा ह र्स्तसमुदायस्तया काभीपता?ई ग्नान्यानषत्राआईण छत्राआर्ण यी?ंस्तताकीदृशमा प्लावितेति । प्लावितं प्रलयं नीतं मर्हातलं येन तत् । गजानां मृआ ?उआंर?आआवतामानतः प्ररारणसाघ्याच्चो?मानान्तरमाहमहेति । महाप्रलयो महाकल्पान्तस्तास्मईन्यो ?र??ऋआं ग् आमुरनमृआ जत्ढंषानांयंनर्द्वादव । उआथजलं?ईआ?ईआनीष्टअनेकेति । अनेकेसंख्यातीता ये काङ्कुआएलास्तर आआआनांआआंआआरांरृआः ?गई ऋआईबमाआरास्तामु र्पाततंप्रीतीबामीवतं संक्रातं चन्द्रमण्द्धलस्य शीशमण्डलस्य प्रस्तईबिङ्कवसहस्नं र्प्रात?आयसदृ३मं र्यास्म्न्र । थत्रातषत्राणां वर्तुलत्बस्वच्छ्रत्ब्रसाम्याञ्चन्द्रप्र्?ईआवईम्व्साम्यृम् । एतदाप प्लात्त्वई कीरण्या वैशध्पायनः समीपमाजगाभ । आआआत्य च श्राशिकर इव रवेरासन्नवर्ती बभूव । ७एआनन्तरमितश्च५ तश्च ८निर्गतो युवराजः इति रामाकण्य९ प्रधावतां वलानां भ५राआआ चलितकु लशै४लकीलितजलधिजलतरङ्गाआतेव तत्क्षागमाचकय्पे मेदिनी संमुरवा८आतैरन्रौश्चा?यैश्च प्रणा मद्भिग्०?मिपालैः । अंशुलताजालजटिलचूलित्र्?आना मणिभुकुटानामालोकेनो?ईमपितबहु लरोचिषां च पत्रशईङ्गनीनां केयूरमण्डलीनां प्रभासंतानेन कं?ईद्विकीर्यमा?आचापपंक्षक्षोदा इव क्वचिदुत्पतितशिरिवकुलचलच्चन्द्रकशतशारा इव क्वचिदकालजलधरतडित्तरला इव क्वचित्रद्धकल्पतरुपल्लग इव क्वचित्राशतक्रतुचापा इव क्वचित्सवालातपा इव क्रि?यन्ते दश दिशः । धवलाआएयीप विविधमणिनिकरकल्भापैरुत्सर्पिएभि?आडामणिमरी? चिभिर्मायूराणीव र८आजन्ते राज्ञामातपत्राणि । क्षाआएआन च तुरगमयमिव महीतलम् कु?रमयमिव दिक्चक्रवालम् आतपत्रमण्डलमयमिवान्तरिक्षम् ध्वजवनमयमिवा ञ्बरतलम् इभमदगन्धमय इव समीरागः भूपालमयीव प्रजासृष्टिः आभर गम्यमानोऽनुघ्रज्यमानः । धृतेति । आतं आशईरीआ आआआ?ईपं धवत्?ं वेतमातपत्रं छत्रं येन राः । द्वितीय इ वापर इव युवराजः । ७ंआआ।आत्याभ्येत्य । चकारः ?उग्नर?र्ग्कः । आरान्नवर्ता रामीप?तां बभूव संज्जज्ञे । कस्य क इव । यथा रवेः सूर्यस्य शशिकरश्चन्द्र रामीआगो आआवतई । ङात्र शाशीआत्?र इवेत्तई कथनाद्वैशापाय्नस्य कुमा रापेक्ष? शोभायामपकर्षः र?त्वईत । युक्तोऽयमर्थः । ङामावास्यायां सूर्य?किटे चन्द्रस्य न्यूनतेव भवर्तत्ति भावः । अथवेतश्चेतश्च आईनर्गपो युवराज इत्तई लेकोक्त्या रामाकर्ण्य श्रवणत्त्वईपर्याकृल्प प्रधावतां धावनं कुर्वतां बत्ठानां रीन्यानां भंरेण सगुदायेन संगुग्?आआआतैराभईमुखा?आआतैः प्रणमद्भिः प्रणामं कुर्वद्भिः । ङायैश्चान्यईश्च आभईन्न भित्रदेशोद्भर्वश्च भूत्मईपालईर्नृपत्तईमिः कृत्वा तत्क्षणं तत्कालं मे?ईनी पृआव्याचकम्प्गे चचाल । र्कादृआआआईव । चलि तेति । बीढताः कम्पिता ये कुलशैलाः क्षेत्रमर्यादाकाआरईणो नगास्?आईः कीआईलतो यीन्त्रतो यो जलाधईः समुद्र रतस्य जलं पानीयं तस्य तर?आआः क्ःल?आएलास्तत्र गतेव प्राप्तेव । वंशुलतेति । अंशुलतानां ?ईरणधेर्णाना जाआढं समूह्स्तेन जटिला व्याप्ता ?त्ढईका आप्रोतभागो येपामे?ंत्त्वईधाना मणईमुकुटाना रत्नक्तईर्राटानामालोकेन प्नक्ःआशेना उन्मिषितेति । उआई?मीषता त्त्वईकाश प्राप्ता वहुला दृढा रोआईबषः काञ्तयो यासु तासाम् । पत्रेति । पत्र आआङ्गा रचनाविशेषा त्त्वईद्यन्ते यास्वेवंत्त्वईधानां केगृर्मण्दृत्?राथामङ्गदनेणीनां प्रभासंतानेन च काआनीतसमूहेन चैवं आ?धा दश ?ईआआआए दश ककुभः आर्कयेपे र्त्त्वीआयन्त इल्?गेबय? । तदाहक्वलिदिति । काबत् काम्मीआनप्ंप्र देशे आवईकीर्यमाणा विआईक्षप्यमाणाश्चाषाणा ?ईर्का?र्र्वाना पष्टा६।आएदाः आआईग्च्छचूणाआईन यास्बंवांर्वधेपु । क्वचिदिति । क्नईचत् उत्पतईतभुर्ट्टानं याधीछीखकुलं र्नालकण्ठरामुदाय?तरय यं चा?न्तो र्दाप्यगानाश्चन्द्रका मेचकास्तेपा शतं तेन शारा क?र्रा इव । शारः शबलवातयोः इल्?ग्नेकार्थः । ?ए?न्यिदिति । ?चित् ङाकालेऽनवसरे यो जलाआरो मेघस्तस्य तीडीद्वद्युतया तरला इव र्पाआआवा इव । छाचिदिति । क्रीचत् को ग्तरूणा देववृक्षाणा आग्ल्लवाः आईक्रसलयास्तैः सह बर्तमानेव । क्वचिदिति । क्रीचत् शतक्रतुआरईंद्गस्तस्य्र चापं धनुस्पे न सह वर्तमा नर्नाव ?ऋऊआईशृ ? किरीटमय ?व दिवग्तः जयश०एदमयमिव त्रिएभुवनमभवत्त् । आआर्ताआ कृउन्लपवईताकारैः प्रचत्ठद्भिर्मत्तवारप?आः उत्पातच द्रमण्डननिभाश्च प्रोऋङ्खद्भिरातपत्रै ? भंवनपाम्भोदग?भीरभीमनादेन च ध्ंवनता दुन्दुभिना तारकावर्परादृशेन विसर्पता ?आजमीकगईनकारण मृमकेतुधूसाग्ष्ट्राआएल्लसद्भिरवनिरजोदण्डाकः निर्धातपातपरुषगम्भी रत्रांआआ?आ करिकण्ठगर्जितः ५ऐतजकप्?आवर्पवध्रुणा च भ्रमता मतङ्गजकुम्भसिन्दूररेणुना ।? आऋभि?आजलीआजत्य्कव्रृआएलचचलाभि?आ प्रविसर्प?तीभिस्तुरङ्गममालाभिः अ?ंधकाआरईत आईआऋ७रा०।»आगांआ चोनवरतं क्षरता मंंदजलधारादुर्दिनेन कलकलेन च भुवनान्तर०एयापिना म?आप्रत्ठयकाल इव सजहो । वलकोलाहलभीता इव धवलध्वजनिवहनिरलेतरावृता श?? ज्काआपई ढृ?आ दि?आ । म९ लिनावनिरजःसंस्पर्शशङ्किताममव समदगजघटावचूलसह यमं??मीतदृऋरमं?र्वरनलमपससार । प्र१आवलवेत्रि५वत्रलतासमुत्सार्यमाणा इव तुरगसुर र्ना ?ग्?ऋप्तीआऋआंष्टः । आभरणा?आई तेपामंशवः आईकाणास्तम?र्गव दृण्डईश्चष्ठः ?ईर्राटाजई कोर्टाराआआई ंन आं ऋन ?र्व?आंआ वायरः । जयश्?दो मागधानां शुभामूचकः शव्दस्तन्मयत्मईव आईत्रभुवनं ?ईत्त्वईष्ट?ग्म् । रार्वतञ्च आं ष्टवा आंआआ ष्टा?आआंण मह्राप्रत्ढयकाल इव कलान्तरामय इव संजज्ञे रामभूत् । तदेव दर्शयन्नाहकुत्ठपर्य तंति । रार्बतः सर्व?ई?ङ प्रचलपीद्गर्गच्छीद्भर्मत्तवारण्ंंआमंदकलैर्ह्रीस्तीभः । कीदृशेंआः । कुलपर्वताः राप्तकुत्ढाचत्ढा नङ्गगकार ?आकृआईत?ंआर्पां त्ंंआआ अत्यु_यत्वसाम्यात्क९एआआएते कुलाचलानामीग् चलनसद्भावाच्च रामग्रसाम्यस्मईतई भ ?आः ?र्था । उत्पातेति । उत्पापकाले वहू_नई चनिमण्डत्?नि भव?ईत क्षतजकणवर्षाश्चेत्यत आहतत्स मांति । तृहतमयवताआनई याआर्न चन्द्रमणिला?आई शाशईमण्डला?आई तात्रईभंस्तत्सदृशैरेवंत्त्वीआः प्रेङ्खीद्भः ।ऋ » आर्?रातपत्रंदृनुत्रंंश्च । तथा संवर्तःक्ताम्भोदो लोकाआऋयकारी मेघस्तद्व?र्म्भारो भीमश्च नादो यस्?यवंत्त्वईधेन ॥ ॥ आऋनृदं यृऋर्वना युऋन्दुआईभना पटहेन च । तथा तारकावर्र्पा नक्षत्रवृआईष्टस्तत्रादृशेन तदनुकाआरईणा विरापता ?आनगगर्शातंन गजाना हीस्तनां राआर्करनईकरेण शुण्डाआईनःसतजत्ढपृषत्?मूहेन तथा धूमकेतुर्ग्रहत्त्वईशेषस्तद्वद्धृ_रारैर्धूए ंंएऋ आःनांत्र्र_ःऋआमं गर्च्छाद्रावानईरजोदण्द्वकंएरवणेर्वसुऋ?आया रजोदण्दुंएर्धूई?ढदण्?० ः । आयतत्ववर्तुलत्वाम्यां दण्द्वराआ । आराआ । आंईनंधांआआए वाआं तस्य ?गतः पतनं तद्वत्परुआग्ः कअएरो गर्म्मारो वहुकालसाआ?र्ग घोषः श०ए?आए येषामेवंत्त्वीएएः कीआ?णृआआ।ईजंतंंर्गज?आबिंं८आ । क्षतजं रुआईआरं तस्य कणा आवईदवस्तेषां वर्षो वृआईष्टस्तद्वद्वभ्रुणा कडुआरेण मन आजा हास्तेन?आएआआं कुम्भाः शिरसः आईपण्डास्तेषां यः आन्ढिऋ?रेणुनथगजधूईआलस्तेन प्रमता प्ररार्पता ब । तथा ०ंआंऽर्र्रारारतः र्षांआआं प्राप्तो यो जलीग्ः रामुद्रस्तस्य जलं पार्नायं तस्य काट्टोलास्तरङ्गास्तद्वच्च?लाआभस्तरलाआईभः ?यांःआ आंर्ताआर्भः प्रकृआएआर्ण त्त्वईस्तारं प्रामुवर्ताआमीआस्तुरङ्गममालाआमीआश्च । तथा?धका?ईपं संजातान्धन्?आरं ?ईगन्तरं ?ंणि?ंआंप आनान?रतं आईआआआ_न्तरं क्षरना मवता मदजल?ंआरा दानबा?र्धारा तदेव ?आईदनं मेघजं तमस्तेन । तथा ?ंरैवनातर?आआआर्पना आईवष्ट?गवईवरप्रसराआआलेन । मर्हाप्रलयेऽप्येतद्धर्माणा सद्भावातः । कलकृलेन । रौयेऽआईप तद्द र्पानादु?मानोपमंयभावः । बलेति । वत्ढस्य रौन्यस्य यः कोलाहलः कलकलस्तेन भीता इव त्र?आ इव दश रजोधूसरताभीतार्ककिरगा मुगुचुः पुरोभागम् । इभकरराआईकरनिर्वाप?आत्रस्तैवातपत्रसंच्छादि तातपो दिव?ए ननाशाबलभरजर्जरीकृता मदकलकरिचरणशतख५ण्डिता द्वितीयेव प्रयाणभेरी भैरवं भूमी ररास । गुल्फद्वयसे चतुरङ्गमुखविनिःसृतसितफेनपर्ल्लविते मदपयसि मदस्रुतां क रिआगां प्रचस्खलुः पदे पदे पदातयःआहरितालपरिमलनिभेन चातिपटुना गजमदामोदेनानुलिप्तस्य सामजस्येव समुपययौनिखई?लान्यगन्धप्रहा?आसाम१?य। घ्रागेन्द्रियस्य । क्रमेण च प्रसर्पतो बलस्य पुरः प्रधावतां जनकदङवकानां कोलाहलेन तारतरदीर्घेण च काहुलानां निनादेन सुररवविभि श्रेण च वाजिनां हत्तर्घेषारवेणअनवरतकर्णतालस्वररनंपृक्तेन चदन्तिनामाडङवररवेण ग्रैच्चेय ककि?ईणीक्वीप्?आत१आर्नुसृतेन च आआतिवशाद्विपमविराआईआआणीनां घण्टानां टङ्कृतेनमङ्गलश?शधेदसं र्वीधतध्वनीनां च प्रयागपटहानां निनादेन मुहुमु?हुरितस्ततस्ताढ्यमानानां च डिण्डिमाना निः आआएति आतुराआआण्?म?आना मुररजः शफधूईरूढस्तेनयाधूरारतेषत्पाण्डुतातयार्भाताइवार्क?ईरणाः सूर्यरश्मयः पुरो भाआआमग्रभागं मुमुचुस्तल्पजुः । अनेन तुर?आआणां भूयस्त्वं बेगा?ईशाः मुर?क्षिएपशक्तिषईशेषभ्र व्यज्यतो इभेति । इभा हस्तईनस्तेषां करराआर्कराः शु?डादण्डो?तजलपृषतस्तंएर्निर्वापणमपनयनं तेन त्रस्त इव चीकतैव । ?आआतप त्रेति । उआआतपत्रै?छत्रैः संन्छा?ईत आतपो रवईप्रकाशो यास्मईन्नेवंभूतो ?ईवराआए नना?आ नाशं प्राप्तवान् । बलेति । वलभरेण सैन्यभारेण जर्जर्राकृताः ९डर्थाकृता मदेन कला मनोहरा ये क?ईणो दृआस्तिनस्तेषां चाणशतमीङ्गशतं तेन खाण्द्वता आईभन्ना द्विर्ताया?ग्रा प्नयाणमेरीव प्रसाआनदुदुआईभारईव भईरवं कठोरं भूमईर्बसुधा ररासशादं चकार । शब्दविशेषजनकत्वराआम्यादुत्प्रेक्षा । आरस शब्दे इत्तई धातोआईर्लीट रूपम् । मदेति । मदघुता दानवा?ई क्षरता कारईणां गजानां मदपयन्तई ?ग्दे पदे ग्दातयः पत्तयः प्रचस्खलुः प्रस्खलनां प्रापुः । अथ मदपयो ?ईआईश नष्टि?आएफद्वयरो बरणग्रत्र्थिप?ईत्मईते । उआत्र प्रमाआ?आए द्वयस? तुरङ्गेति । तुरङ्गगुखे?योऽआबदने८यो त्त्वई आनःराता बीहरागताः आईसतफेनाः श्वेतकफास्तंएः पाङ्कत्त्वईते त्त्वईस्तारं प्राप्ते । हरीति । हीतालस्य आआगीञ्जरस्य यः र्पारमलो आआन्धस्तस्य निभेन रादृशेनात्तईपटुनातिस्पष्टेन गजमदामोदेन क?र्दानवाप?र्मलेन चानुल्लईप्तरय व्याप्तस्य घ्नाणेद्रियस्य नाआईसकाकरणख्य आईनोखलान्यग्रहणसामार्य समग्रापरग्रहाआशक्तिः समुआग्ययौ दूरीभूत आईमत्यर्थः । क्ःस्येव । सामजस्येत मतङ्गजस्येव । यथा तदनुआईलप्तत्वेन तस्यान्यग्रहणराआम?र्य न भतत्तई तथेत्यर्थ । यथानानारसशष्कुल्याआईदसालेसकलरामुदायवशार्न्नेकस्याआआगीरसवईशेषस्य ग्रहोरसनेनैवं तादृशसगुदायद्वञ्द्वाउआऋत्कृ ष्टार्द्रकानईम्बूफलररामवधाने च रसनेन सकलान्यरराग्रहो भवा?ग्यमुर्त्काआ । आर्द्रकरराआदे?येंव घ्रात्ताआए?ईश्रयरय नानासुगन्धाव्यसांनईधानदोषवशान्नैकस्याआईआ आआन्धविशेपस्य धूप्ग्रहणराआमर्थ्यम् । एबं तादृशोत्त्क्तगजमदामांदे नानुत्ढिप्तस्य घ्राणस्यार्तातायग०धग्रहणसामर्थ्यमभव?ई?आ?र्ः । अथ बंएतईएः कृत्वा जनस्य लोकरय मूर्च्छंव मोह इबाभवदित्यवयः । तानेवाहक्रमेति । क्रमेण पारईपाट?? प्ररार्पतो गच्छतो वलस्य सैन्यस्य पुरोऽग्रे प्रधावतां शीघ्रं प्रचलतां जनकदम्वकानां लोकसमुदायानां कोलाहलेन क्ःलकलेन तथा । तारतरर्दार्घे?आआएत्तरम धिकता प्राप्तेन काहलानां बाद्यीवशेषाणां आईननादेन शब्देन । तथा ?ररवाः शफस्वनार्स्तीईबमीएण संपृत्तेक्तन स्वनेन जजरीकृतश्रवगपुटस्य मूर्छेवाभवजनस्य । शनैःशनैश्च बलसंक्षोभजांमा क्षितेरनेकवर्ण न?आआ ज्?चिजीर्णशफरक्रोडुधू?ः कत्वईत्क्रमेलकौतटाउतंनिभःआ क्वचि९ंपरिणतरलकरोमपल्लवमलई० न ? क्व?ईदुत्?पन्नोग०आतन्तुआआआण्डुरः क्वचि४जरठमृगालदण्डधवलः क्व?ईज्जरत्कपिकेशकपिलः क्वनिद्वरवृऋप्ग्भरोमन्थफेनीप्ग्प्?डपाण्डुरः त्रिपथगामवाह इव हरिचरणप्रभवःकुपित इव मुञ्च १ऊग्माम ? आरव्धपरिहास इव रु०एधन्नयननितृषित इव आईपबन्करिकरसीकरजलानि पक्षवा आईन?एआन्पनन्गगनतलम । अलईनिवह इव चुङबन्मदलेखाम् र्ष्ंगपतिआईरव रचयन्करिकुम्भस्थलीषु आनृऋआआडपान?ईजयैव गृह्नन्पईताकाम् जरागम इव पाप्?डुरीकुर्वञ्शिरांसि मुद्रयलिच्छ पक्ष्मा आग्डास्थितो दृआईशृम् गाजिघ?ईव मकरन्दमधुविर्न्दुपङ्कलग्नः का?आआरेत्पलानि मदकलकरिकर्णता आढता?ऋनत्र? इव विशन्कां?आर्शद्ध्येदरविवराणि पीयमान इवोन्मुखीभिरवनिपनिमुकुटपुमागिपत्र आरानार्दृन आनई?ंआर् आए ?आ तग । मुह्रुर्मुहुर्बारंवारत्मईतस्तत?ताढ्यमानानां डिआढिमानां पटहत्त्वईशेषाणां ?ईःस्वनेन आऋ न । ?राटृशस्य जनरूग् । पूवांर्क्तैर्जर्जरीकृतं लर्थाकृतं र्भबणयोः कर्णयोः पुटं यस्य स तथा तस्य । ङान्व आस्? प्राआंआःआएआक्तः । शनंं शनंंर्मन्दं मन्दम् । वलेतई । वलेन सैन्येन यः संक्षोभः संमर्दस्तस्माज्जञ्मोत्पत्तिर्य । आआ०आआंआ ?ण आउज उतपातोर्ध्व जगाम । क्षितेरिति । आईक्षतेः पृआईधव्या उआनेके ये वर्णाः श्वेतादयस्तेषा भा नशता ताआ । रेणांर?यनेकतर्णता प्रदर्शयन्नाहक्वचिखईति । क्वचित् क्वाचईत्प्रदेशे र्जार्णो जर्रायान्यः ?आफनो गन्म्यस्य क्रो? उपीरभागस्तद्वदू?आए धूऋरारः । क्वचिदिति । क्वत्वईत् क्ःस्मिंश्चित्प्रदेशे क्रमेलक उष्ट्रृ?आस्य गटा जटास्ताआभईः सीनभः रादृराः । क्वचिआदति । क्वनईत् प?र्?आतः ग्क्ववया यो र?ङ्गुको हुण्ड सय नोमा?वन्तनृ_रुरार्क्तसलयरतद्वमलईनः कृष्णः । क्वचिध्वईति । क्वचित् उत्पन्नः समु?तो य ऊर्णा आआन्?र्तालकारकलद्वत्पाण्डु_रः वेतरक्तः । क्वचिदिति । क्राचईत्? जरठो दीर्घकार्लानो यो मृणालदण्डो आइंआआदाआ?उङ्गात्रृऋदृवल शु?ः । क्वचिदिति । जरञ्जर्रायान्य कीपर्वनीकास्तस्य केरूआआ अलकास्तद्वत्कीआग्लः आरा लः । कचिदिति । कबितः वरः प्रधानो यो वृषभो वर्लावर्दस्तस्य रोमन्थश्चीर्वतचर्वणं तस्मिन्यः ५ंंं०रार्प?ः कफ??स्तद्बताण्डुरः गेतरत्त्ङ्गः । कीदृशः । त्रिपथगा गङ्गा तख्या प्रवाह स्रोतस्तद्व?ईव हारईचरणप्र भवः । दृआग्यांऽराआ त्त्वीणुश्च । कुआई?ग्त इव कोपं प्राप्त इव । र्त्कं कुर्वन् । क्षमां पृआर्वां गुज्ञंस्ल्पजन् । पक्षे क्षमां ःआंआआईआआम् । आर्ंआआरव्येति । आंआआर०एध्ग् प्रस्तुत पारईहाराआए हास्यं येनैवंवईध इव । त्कईं कुर्वन् । नयना?ई लोचनाआनई ?आग्न्नात्तेछादयन् । उपहाराका?ईणो लोचनाच्छादनं लोकेऽपि प्रीसद्धम् । तृआर्षत इव आई१ग्पाआईसत इव कारईणां लीङ्गानां कर?आराकरजत्ढाआईन शुणिआदण्द्धो?तवातास्रवार्रात्पी आईपवन्पानं कुर्बन् । अदृश्यतां प्राग्यीआनत्यर्थ । पक्षेति । प?आऋवनिवगरुत्मा?ईवातत्कृत्यमाहौदिति । गगनतलमाकाशतलमुत्पतन्गच्छनाउभयोरेकधमं दृंवात्त?उआमानम् अलीति । अर्लानां त्रमराणां ?ईवह समूहस्तद्वीदव । आईककुर्वना मदलेखां दानरेरवां चुम्वं म्म्यनं कुर्वन् । चुम्वनख्य संसार्ग?ईशेषत्वात्तदुपमानम् । मृगेति । मृआआपतई आसईहस्तद्व?ईव । क्रईं कुर्वन् । कीरकृआभसाआआआर्पु आआजशिरसः आईपण्?स्थर्ला?_ पदं स्थानं चरा?आं वा ग्चग्ग्पीउवद?न ःरा???एआर्ञ्चे । त्रप्?आन आर्छाऊ?आए भङ्गमकारईकाभिः अभ्यर्च्यमान इव तुरगमुखविक्षेपविष्ठक्ष्तः फेनपल्ल्वकुसुमस्तवकैः अनुग म्यमान इव मत्तगजघटाकुम्भभित्तिसंभवेन धातुधूलिवलयेन आलिङ्गयमान इव चलच्चाभ रकलापविधुतेन पटवासपांसुना प्रत्साह्यमान इव नरपातईशेरवरसहस्रपीरच्युतैः कुसुमके शररजोभिः उत्पातराहुआरईव आईदवसकरमण्डलमकाण्ड एव आपईबन् ? नृपप्रस्थानमङ्गलर्प्रेतिस रवलयमालिकासु गोरोचनाचूर्णायमानः क्रकचकृतचन्दनक्षोदधूसरो रणुएरुत्पपात । अपरिमाणवलसंघट्टसमुपचीयमानश्च शनैःशनैः संहरन्निवविश्वमशेषमकालकालमेघपटल मेदुरो विस्तारमुपगन्तुमारेभे । तेन चक्रमेणोपचयिमानबहलमूआर्तईना दिग्विजयमङ्गलध्वजेन रिपुकुलकमलप्रलृयनीहारेणराजलक्ष्मीविलासपटवासचूणर्णेन आहईतातपत्रपुण्डरीकखैण्डनतु षारेण सैन्यभरपीडईतमहीतलमूर्छान्धकारेण चलद्घलजलदकालकदम्बकुसुमोद्गम५न दिवस मध्यष्छद्राआईआ आवईशन्प्रवईशान् । उन्मुखीभिरिति । उन्मुर्खाआईभः ऊर्ध्वमुखाभिईरवनईपतयो राजानस्तेषां मुकुटाः आईकरीटाआनई तेषां मणय?द्रकान्ताद्यास्तत्र पत्रभङ्गमकरिकास्ताआईभः पीयमान इव आतुरगेति । तुरगाणां वाजिनां मुखान्यानननि तेषां वईक्षेपाः प्रसारणाक्रईयावईशेषास्तेंयो वईष्ठतैर्गलईर्तैईः फेनो मुखकफस्तस्य पल्लवाः परंपरास्त एव कुसुमस्तवकाः पुष्पगुचेछास्तैरभ्यचेर्यमान इव पूज्यमान इव । मत्तेति । मत्ता मदयुक्ता ये गजा हीस्तनस्तेषां घटाः समूहास्तासां कुम्भाः आईआरसः आईपण्डास्त पव आईभत्तयः कुङाआनई तेम्ंयः संभव उत्पीत्तर्यस्यैववईधेन धातुर्गैएंआरईकादईः कुम्भस्थलशाआएभार्थमनुलईप्यते तस्य धूलईवलयेन रजोवलयेनानु गम्यमान इव । चलदिति । चलन्वेल्लन्यश्चामरकलापो वालव्यजनसमूहस्तेन वईधुतेन कीम्पतेन पटवासः पिष्टातस्तस्य गंसुर्धूलिस्तेनालईङ्ग्यमान इवाआई९द्धहृयमाण इव । नरेति । नरपर्तानां राहाआ शे??र१आहस्रमवतं ससहस्रं तस्मात्प?ईच्युतैः स्रस्तैः कुसुमानां पुष्पाणां केसरा??ईआ आकईञ्जल्काआईन तेषां रजांसि परागास्तेंआर्ः प्रोत्राआह्यमान हव प्रोत्साहं प्राप्यमाण इव । उत्पातोऽजयं तादृआआआए राहुः सेंहिकेयस्तद्व?ईवाका?ड एवाप्रस्ताव एव आईदवसकरमण्द्वलं सूर्यावईम्बं आईपवन्ग्ररान् । नृआगेति । नृपाणा राज्ञां प्रस्थानमङ्गलेपु याः प्रतिरारा हरतरडू वाआई?आ तेषां वलयमाआलईका वक्लयश्रेण्यस्तासु गोरोचनाचूर्णायमानो आआआएरोचनं प्र?ईद्धं तत्क्षोदवदाचरमाणः । क्रकचेति । क्रकचं करपत्रकं तेन कृतो यश्न्दनक्षोदो मलयजचूर्ण तद्वद्धूसरः । अन्वयलु प्रागे?आएक्त । अप्गेति । अपीमाणमसंग्?यं यद्वलं रौयं तरय संघाः संमर्दस्तेन रामुपर्नायमानः उपचयं प्रा य माणः । चकारः पुनरथईकः । शनैःशनैर्मन्दंमन्दमशेपं समग्रं ?ईआं संहरनिब तईरोधानं कुर्वान्नईव । अकालेति । अकालेऽप्ररतावे यत्क?ं कृष्णं मेषपटलमभ्रवृन्दं तद्वन्मेदुरः पु??ए आईयस्तारमुपरारणगुआगन्तुं प्रा?मारेभे । प्नारम्भं बकारेत्यर्थः । तेनेति । तेन पूर्वोत्त्क्तेन रेणुना । चकारः पुनरथंः । क्रमेति । क्रमेण पीरपारूआआएपर्चाआआमाना पुआईष्ट प्राष्यमाणा वहला दृढा मूआर्तईर्दंहो यख्य स तेन । ?गिति । आदईशा ककुभां यो वईजय्र आत्मसात्करणं तत्र यन्मङ्गत्ढं त्त्वई??आईवारकदाधईदूर्वाआदई तस्य ःवजेन केतुना । मुआआयमङ्गलेनेत्यर्था । करकरकमलवनोद्दलनद्विपयूथेन आआगनमहीतलप्लावनप्रलयपयोधिपूरेण त्रिभुवनलक्ष्मीएशिरो वगुण्ठनपटेन महावराहकेसरनिकरकर्बुरेण प्रलयानलधूमरस्तिमांरनलेन पातालतलादिवो ?ईष्ठता चरणेभ्य इव निर्गच्छता त्?एचनेभ्य इव निष्पतता दिग्भ्य इवाआआन्छता नभस्तलाआदईव पतता पवनादिवोल्लरनता रविकिराघोभ्य इच्च संभवता अनपहृतचेतनेन निद्रागमेन अनवगणितसूर्येणान्धकारांघा अघर्मकालेपस्थितेन भूआमीआऋहे_ण अनुदित तारागाआनिवहेन वहुलनिशाप्रदोषेण पातईतसालईलेन जलधररनमयेन अभ्रान्तभुजं आआमेन रसातलेन हारईचरगेनेव संवधा मानेन त्रिभुवनमलङ्घ?ग्त रजसा । विकच कुवलयवनमिव नवोदकेन आआगनतलमवष्टभ्यमानमलक्ष्यत र्क्षातैदपाण्डुना क्षितिक्षो देन । वहुलर?एधूग्प्तारईतमशिशिराकईरणबिञ्बमवचूलचामरामईव निष्प्रभमभवत् । दुकू लपंंटधवला कदलिकेव कछपतामाजगाम गगनापाआआ । नरपालबलभरमरनहमाना र्तास्मोईन्द्वपयूयेन दृआआस्तीआमूहेन । आआगनेति । गगनमेव मर्हातलं पृथ्वीतलं तस्य आआआवनमाक्रमणं ती?न्प्रलयः क९ंपाञ्तस्तस्य य पयोआईआः समुद्ररतस्य ?रेण प्लवेन । त्रिभुवनेति । त्रिभुवनस्य आईत्रत्त्वईष्टपस्य या लर्क्ष्भा आप्रीस्तस्याः आईआआरोवगुण्ठनपटेनोत्तमाआआआच्छादनवस्त्रंण । महेति । महावराह आ?ईवराहस्तस्य केसरानईक्ःरः सटासमूहस्तद्वत्क?र्रंएण मोलनेन । प्रलयेति । प्रलयस्य कप्ंपांतस्पानलो वा?ईस्तस्य या धूमरलिर्दहनकेतन प?ईस्तद्वन्मारालेन पुष्टेन । पातालेति । आआतालतलाद्वद्ध वागुखतलादुत्तिष्ठतेशेत्थानं कुर्वतेड चरणेति । चरणेभ्यः ?गदेभ्यो ?र्गिच्छपेव ?ईर्गमनं कुर्वतेव । लोचनेति । लोचनेभ्यो नेत्रेम्यो आईनापततेव पतन कुर्वतेड ?ईग्म्य ऐंद्राआ?ईम्ंय आगच्छतेवईगमनं कुर्वतेव नभ इति । नभस्तलाङगेमतलात्पततेव पतनं कुर्वतेव । पवनेति । पवनात्समीआणादु?आरातेवोल्लासं प्रामुवतेव । रवीति । रत्त्वई?ईरणेम्यः सूर्यरीइमम्यः संभवतेव प्रादुर्भवतेब । अनेति । ?ईइआयाः प्रर्भालाया आगमः रामागमस्तेन । अत्र तु स्वप्ना?ई?ईलक्षणं वा?आं ज्ञानं तस्मा?ईत्यत आहनेर्पि । अनपहृतमगृर्हातं चेतनं चेंतंयं येनैवंत्त्वईधेनेल्पर्थः । अतएवालौ क्तईक ण्?वेतई भावः । अनवेति । अनवगीआपोऽनईराकृतः रदूयां भानुऊंर्नैवंम्?तेना?धकारेणेव तत्मईस्रेणेव । अघर्मेति । अघर्मकाल उपी०आतेन प्राप्तेन भूमईगृहोआ व?आआआमध्यसदनेन । घर्मकाले तु तदीआआईसतं स्यादत एवोक्तमघर्मकालोतई । आङाआर्भकात्?आएआआईसातेन इतई पाठे वर्मकालस्तपस्याचरणादौ तस्येष्टत्वात् । अताआ वोत्त्क्तमघर्मकालोतई । उआनुदितेति । अनु?ईत उदयं न प्राप्तस्ताराआआ?आ?आईवहो नक्षत्रसमूहो यास्मईन्नेवभूतेन वहुलीनशा कृष्?आपक्षराआत्रईस्तस्याः प्रदोपेण यात्मईर्नामुखेन । पतितेति । पतईतं स्रस्तं रालईलं पार्नायं य आईस्मन्नेवंभूतेन जलधररामयेन वर्पाकालेन आआभ्रेति । अप्रान्ता अप्रबालईता भुजंगमाः साआर् यास्मईन्नेवत्त्वईधेन रसातलेन पूआर्नातलेन । संव?र्मानेन वृआईद्ध प्राप्यमाणेन । केनेव र्हाचरणेनेव त्त्वईष्णुपादंनेव । यथा ह?ईच रणो वलई०वंरानार्थ क्रमेण ?आईद्व प्राप्त्स्तथा_यमपीत्यर्थः ।_ आ_आवं?ईधेन रजराआ रेणुना आआईनभुऋवनं आईमवईष्टामल?यूत । व र्भाआ तारा?आआथ९ममरलोक आरुरोह रजोआईमषो?आ मही । त्नईःशेषपीतातपमन्तर्दह्यमानमिव ओजलेषु धूसीरतरविरथध्वजपटमपतदवनिरजः । भुहूर्तेर्ने च गभ०वासमिव संहारसागर आव? कृता तजठरमिव महाकालमुखमिव नारायाघाआएदरमित्र ?ह्माण्डामईव आवईवेश आआए मृन्मय इव बभूव आदईवसः । पुआस्तमःय इव चकाशिरे ककुभः । रेणुरूपेणेव पीरण आरतलम् । आआकमहाभूतमयमिव त्रैलोक्यमारनीत् । आथ निजमदोष्मरनंतप्तानां दन्तिनां दि?ईआ आईदशि करविवरनिःराऋतैः क्षर?ईः क्षीरोदधवलैः आसारैःकार्घापल्लवप्रहातईविसृ९ तेन च विसपा ता दानजत्ठबिआदुदुर्दिनेन हेपारवविप्रकीआर्घौश्च नां लालाजललवजालकैरुपशीमते रजसि पुनरापई जाता?एकासु दिक्षु र?आ?आगरादिवों?एमा ओक्यतदपीरमाआगं बलमुपजातविस्मयः सव९तोदत्तदृष्टिर्वैशञ्पायनश्चन्द्रापीडमावभापे आमरलोकं स्वलांर्कं रजोमईषे?आ रे?आच्छलेन मर्हा पृआव्यारुआआएहावरोहणं पकार । आआकवारं गोरूपोआ ? । इदार्ना त्वेत?गेणेल्पर्थः । अताआव पुन शव्दोआआदानम् । ञिःशेषेति । तदब?रिजो जली?जलेपु आआनयिएष्वपतत्पपातेल्पर्थः । कीदृशम् । ?आईःशेषः रामग्रः ?गईत आस्वृआ?ईत आतपः सूर्यालोको येन एवातर्दह्यमानमईडान्तर्मध्ये प्रज्वलमानत्मईव उआनेन जलपाने हेतुर्दीर्रापः । पुनः कीदृशम् । धूस आं । धूऋराआरईतो ??वणांर्कृतो रवईरथस्य सूआर्स्यन्दनस्य ध्वजपटो येन तत् मुर्ह्र्ते?नति । मुहूर्तमात्रेण । सवाह्याभ्यन्तरव्यास्योपमानान्याहगभ५त्या?ई । गर्भवासीमव ??आवासमईव संहारराआआआरजत्ढत्मईत तजलाधईपार्नायमईव । कृता?तजठरमईव यमोदरमईव महाकालमुरवमईवारज्ञण्डद?डायमानो यः कालो लस्तस्य मुखमईव नारायणोदरमईव जनार्दनोदरमईव बह्याण्द्वत्मईव पृआई?र्वा वसुंधरा आर्यवेशा सर्वत्र आर्तातई । रौन्यत्मीतई शेषः । गभावासा?ईकभिब रजोरूपेण पृआईथवी सै?यं प्रत्त्वईष्टेल्पर्थः । अत्र आआर्भवासा आमानैः सैन्यस्यात्पुत्कृष्टताद्यनेक।आम०आवीच्छन्नत्वं रमूआचईतम् । तदन्तःप्रवेशाब रज्जसोऽआआगी ततोऽप्ग मेत्तई भावः । मृदिति । मृमय इव मृदा वईकार इव । अत्र त्त्वईकारार्थे मयट् तद्व?ईव ?ईबराआए ?ईनं पुस्त इति । पुस्तं ले?याआईदकर्म तञ्मघ्य इव वई?ईढाआआ इव ककुभो ?ईशश्चकाशिरे शुशुआभईरे । रेणु ति । रे?आरूपेण रवोमयत्_वेनेवाम्वरतलं व्योमतलं पीज्जतं तमयता आआतम् । एकमिति । आआकं महा आई?र्वालक्षणं तमयत्मईव त्रत्?आएक्यं त्रि?ईष्टपमाराआएद्वम्ब थेति । तदन तरं वेंशाम्षायनश्च द्राआआईउमाबभापेऽआभईद?ंआआवई??आ वय । कस्मि रातई । रजस्युपशमईते प्राप्ते सतई । कैः । निजेति । ?जिमदस्या?ंमीयदानस्य य ऊआमा तापस्तेन सतप्ताना प्रज्वरूईढतानां आआं हृआईस्तनां आईदशि ?ईआशीआ प्नतई?ईशां कराः शुण्डास्तेषां त्त्वईवराआआईआ र?आआआईआ तेम्यो आईव?आईआरातैर्वहईरागतै ?_आरद्भिः स्रवाद्भईः । र्क्षारोदः र्क्षाररागुद्रस्तद्वद्धव?रेआः शप्रंंः । र्शाकरा वातास्तवाआरईषईपुषस्तेषामाराआरा यो वृष्टय?तईस्तथा । क्ःर्णा आआव पाङ्कवास्तोगं प्रहृतिः प्रकर्पंण हननं तया वई?उतेनेतस्ततो वी६ईआप्तेन । । ?ईआसर्पता ?प्ररयता दानजलाचईन्दढीर्दनेच मदवा?र्?प?मेघजानततमराआ । तथा वाआईजनां ?ग्ङ्ग?आआं युवराज किं न जितं देवेन महाराजाधिराजेन तारापीडेन यज्जेष्यसिका विशो न वशीकृत या वशीकारईष्यसि कानिदुर्गाआईआआआ न प्रसाआई?तानि यानि प्रसाधयिष्यसि कानि द्वीपान्तराआई? नार्त्माकृतानि यान्यात्मीकीरष्या?ई कानिरत्नाआईन नोपार्जितानि यान्युपार्जयिष्यसि केवा ।ं प्रणता राजानः कैर्न विरचितः शिरत्सई वालकमलकुड्मलकोमलः सेवा?लिः ?ऐर्न मसूणी कृताः प्रतिवद्धहेमपट्टैल९लाटैः सभाभुवःकैर्न घृष्टाः पादपीठेचूडामणयः कैर्न प्रतिपन्नावेत्रल ताःकैर्नो?तानि चामरा?ईआकैर्नोच्चारिता जयशव्दाःकेषा न पीताः आकईरीटपत्रमकरैः सालईल धारा इव निर्मलास्तच्चरणनखमयूखराजयः । एते आहईष्ट्व चतुरुदधिजलावगाहदु७र्ललितवलमदा वलिप्ता दशरथभगीरथभरतादईलीपालर्कमान्धातृप्रातईमाः कुलाभिमानशालिनः सोमपायिनो मूर्बाभिषिक्ताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवा रक्षाभूतिमि?आभिषेकपयःपातपूतैश्चृ_डामणिपल्लवैरुद्वहीन्त मङ्गल्यां भवच्चरणरजःसंहतिमा एभिरियमादिपर्वतैरिवापरैर्धृता धरित्री । एतानि चाप्यमी युवराजेति । हे युवराज देयेन पूज्येन तारार्पाडेन महाराजाआईधराजेन । क्तीमईस्तई प्नश्रे । न प्तईतं न वाआआई कृतम् । सवंमेब आजतत्मईत्यर्थः । यद्भवां?वं जोयीख वर्शाकारईंहृयत्सई । तया का आदईशः ककुभो न बर्शांकृता नात्मसात्कृता या?वं बशीकारैध्यखई स्वायर्त्ताकारईष्यसि । काआनई दुर्गा?ईआ कोट्टाआन न प्रसाआईधताआनई न गृही ताआन याआनई त्वं ?साधीयायोस ग्रहीध्याप्ते । तथा काआनई द्वपिआतराण्यंतर्रापोतरा?ईआ नात्मीकृताआनई यानि त्वमत्मिआकारई?आसे । तथा कान्यार्नीर्दष्टाआईभधेयानई रत्नाआनई स्वस्वजातावत्युत्कृष्टवस्तूआन नोषाआईर्जताआनई नोपार्ज नाआईवषर्याकृतानि याआने त्वमुपार्जायईष्यस्युपार्लनां कार्रहयाप्ते । अथ च के राजानो नृपा न प्रणता न नमस्कारं कृतवन्तः । तथा कैर्नृपे राजाभईर्न त्त्वईराचईतो न आबीहईतः शिरस्युत्तमाङ्गे वालकमलस्य नवीननलईनस्य कुबलो मुकुलं तद्वत्कोमलो मृदुरेतादृक्?एवाञ्जालेः सपर्याआनयामकं पाआणीआयोजनम् । तथा कैर्भूआगईतीभः । प्र?ईयद्धाः संनद्धा हेमपट्टाः कनकपाआ येष्वेवंभूतैर्ललाटेर्भालैः सभाभुवः समाजक्षोण्यो न मसृर्णाकृता न ।९र्ग्क्ष्णाकृताः । तथा कंए राजाभर्नृपेः पादपीछे पदासने चूदृआमणयः शिरोभणयो न घृष्टा न धर्षणं प्रापिताः । तया_ कै र्वृपेंर्बंत्रलता वेतसयष्टयो न प्रस्तईपन्ना न र्खाकृताः । एतेन सर्बे प्रर्ताहारतां प्राप्ता इआतई रदूईआचतम् । तथा केर्भू पातईभिश्चामराणि वालव्यजनाआनई नोद्ध्_ताआन न बौएआजईताआईन । एतेनास्य सर्वैऽआईप राजानश्चामरग्राआहईणोऽभूवन्निआतई ध्वानईतम् । तथा कैर्नृपातीमईर्जयशब्द्दा मङ्गलशव्दा नोच्चाआरईतानोर्दाआरईताः । तथा केषां राज्ञां किरीटानां मुकु टानां पत्रमकराः पत्रेषु मकराकारा त्त्वईवृतमुखास्तंः सलईलधारा इव पतत्पार्नाय?ङ्गय ?व ?ईर्भलाः स्त्रच्छा स्तस्य तारार्पाडस्य यो चरणो पादौ तयोर्नखाः पुनर्भवास्तेषां मयूखाः आर्रूरणास्तेश्वा राजयः श्रेणयो न पीता न पानीवषर्याकृताः । एतेन सर्वंऽआईप आक्षई_आतईभुजस्तारार्पाडस्य महाराजस्य चरणसपयां कृतवन्त इआतई ध्व आनईतम् । जय राज्ञां खस्मं वर्णयन्नाहएते हीति । हि आनीधईतम् । पृआईथ्ग्व्यां रत्नगर्भायामेते प्रत्यक्षो पह्वम्यमाना ये सर्वपाआईर्थवाः रामग्रराजानो रक्षाभूआतईत्मईव रक्षाभस्माभईवार्ममेषेकस्य योवरा?आआआईभषेकख्य यः पयःपातः सोललपातस्तेन पूतंः पवित्रेथू?आआमणयः ?ईआरोरत्ना?ई त एव पल्लवास्तैर्मङ्गत्यां म्रङ्ग्रले आहईतां भव ?आवितदशदिगन्तरालानि सैन्यात्नई भवन्तमुपासते । तथाहि । पशा पश्य यस्यां यस्यां विक्षिप्ःयते चक्षुस्तस्यां तस्यां रसातलमिवो?ईरातईई वसु ओव सूते ककुभ इव वमन्ति ग व वर्पति आदईवस इव राजति वलानि । अपीरमितवलभराक्राता मनो स्मरातई महाभा आरसंक्षोभस्याद्य क्षिआतईः । आआण्ड शिखरदेशेपु स्खलितमण्डलो ध्वजानाणयन्निव कुतूहला कदलिकावनान्तरेपु मयूखमाली । सर्वतश्च मद?लमुचां करिणामेलापरिमलसुरभिणि आवा?ईनि र्मदवारिणि निरन्तरमग्ना निपतितमधुकरकुलकलकलकलिला कालिन्दजिल कलितेवभाति भूतधात्री । सैन्यभरसंशेभभाआआत्सरित इव गगनतल?पातईता उआआच्छा आता दिक्चक्रवालमिन्दुधवला धवजपङ्कयः । सर्वथा चित्रं यन्नाद्य विघटितसकलकुलशै ब धासहस्रशः शकलीभवतिबलभ?रण ध्गईरत्री यद्वा बलभरपीडितवसुधाधारणविधुरा दपर्वतौईव कुलपर्वतौईव । एतानष्ठईत्तई । उआर्माषा राज्ञामेताआनई सै?याआनई भवन्तं त्वागुपासते सेवते । ने । आआ_ऋआवईतान्यवाआआहईतानई दशा?ईशामञ्तरालानई मध्यभाआआआ येस्तानई । आआतदेब दशार्यातई आति । पश्य पश्य वईलोकय वईलोकय । यस्यां यस्या आर्दशि च?आउर्नेत्रं त्त्वीईक्षःयते प्रेर्यते तस्या तस्यां आआआतत्ढीमव पृआर्वातत्ढमईवोआईद्गरत्तई वमत्तई । वत्ढा?ई सैन्यार्नाति सर्वत्र संवध्यते । वसुधेव वसुंधरेव आयत्तई । ककुम इव दिआआ इव वमन्त्युआईद्गर?ईत । गाआनमईवान्तरिक्षमव वर्षातई ?आइंपृ करोप्तई । ?ईवस इब । राजातई प्रणयत्तई । अहमईतई मन्ये जानेऽ?आ आक्षईत्तईर्वसुधापारईमईतं यद्बलं सै?यं तस्य भरोऽत्तईशयस्ते । भाआरईता ?आर्ता । म५हति । महाभारते प्रत्तईपाआईदतो व्याख्यातो यः रामरसंक्षोभः सङ्गामसंमर्दस्तस्य स्मरणं करोत्तई । अत्र स्मृत्यर्थधातुभिर्योगे मातुः स्मरप्तई इत्तईवतृकर्म?ईआ षष्ठी एषेति । आआष सर्मा आरी कदीत्ढकावनान्तरेषु रम्भाकाननान्तरेपु मयूखमार्ला सूर्यः शिखरदेशेपु ध्वजाग्रभागेषु श्ख ञ्जलनां प्राप्तं मण्डलं त्त्वईम्वं यस्यैवंभूतः प्रस्तईरोधं?ईवृ?यथा १वजान्।आणयन्निव संख्यां कुर्र्वाःमव कुतूहलाद्भ त्प्रेक्षा । ध्वजानामुच्चतोत्कर्षो व्यङ्गयः । कदीत्ढकावनमईप्तई सूर्यप्रदशार्नोपलक्षणमात्रं न त्वन्यत् । क?र् र्षमाहसर्वतश्चेति । मदजत्ढमुचा मद?आवईणां क?र्णां हीस्तनाभेलायाश्चन्द्रवालाया यः प?र्मल स्तद्वत्सुरामई?ईआ सौरम्ययुक्ते । वेणिकावाहिर्नाति । वोईआका प्रवेणी तया वहातई आआच्छर्तात्येवंर्शालं वंभूते मदवाआईणि दानज?ये आनईर?तरं मग्ना । रामंततो जलक्लिन्नेत्यर्थः । एवंभूता भूतधार्त्रा । तामेव ष्टे आनईपतितेति । आनईपत्तईत पर्यस्तं यन्मधुकरकुत्ढं ध्रमररामूहस्तस्य यः कत्ढकल कोलाहलस्तेन गहना । कीत्ढतं गहने इतई कोआआः । अत्र च श्यामताद्रवत्वाम्ंंयां भदवाआईरणः शाव्दत्त्वईशो१ः आपारईमाणत्त्वईशेर्पंश्च प्रमरकुलस्य राआम्येनोत्प्रेक्षतेकालिन्दीति । काआईत्ढन्दी यमुना तस्या जल पार्नायतर?आआः क?ईढतेव भात्तई शाआएभते । स? न्येति । रौन्यस्य वलस्य यो भरस्तजानईतो यः संक्षोभः । ताङ्गुक्षणं यद्भयं त्रासस्तस्माद्गाआनतलं व्योमतलमुत्पातईताः स्वच्छत्बनैर्भल्यसाधर्म्यात्स?ईत इव नद्य इव ?त्यक्षोपत्ढक्ष्यमाणा इन्दुवच्चन्द्रवद्धवलाः शुत्रा ष्ंवजप?यो वैजयर्न्ताश्रेण्यो ?ईक्चक्रवालं ककृप्समू_ह न चलन्ति फणिनां पत्युः फणाभित्तयः इत्येवं वदत एव तस्य युवराजः समुच्छ्रितानेक नांग्णां तृणमयमाकारमन्दिरसहस्नसंबाधामुल्लासितधवलपटमण्डपशतशोभिनीमावासभूमि आःआआआग् । तस्यां चावर्तार्य राजवत्सर्वाः क्रियाश्चकार । सर्वैश्च तैः समेत्य नरपातईभिरमात्यैश्च आं?वि गभिः काआभिर्विंनोद्यमानस्तं दिवसमशेषमभिनवापईतृवियोगजन्मना शोकावेगेनायास्य मानटृदयां दुःर?एनात्यवाह?ग्त् । अतिवा?ईतदिवसश्च यामिनीमापई स्वशयनीयस्य नातिबूरे ?ई आंःऋ?आ?आयांनिपणोन वंए?उआम्पायनेन अन्यतश्च संमीपे क्षितितले विन्यस्तकुथप्रसुप्तया पत्रल५खया ग। ंआतग आईपतृराक्तम् अन्तरा मातृसंबद्धम् आन्तराशुकनासमयंकुव०न्नालापं नोतिजात आनद्र प्राआ?आआ जाग्रदेव निन्ये । ८प्रत्यूपे चोत्थाय तेनैव क्रमेणानवरतप्रयाआआकैः प्रतिआआयाणकमु आचीग्मानेन गेनासमुदायेन जर्जरयंवसुंवंराम् आकापयन्गिर्रान् उत्सि९ ञ्चन्सरित ? रिक्ती गृः आंन्गगीरा ?ऋआआआर्यन्काननानि समीकुर्वन्विपमाणि आर्ंलयन्दुर्गाआआआईआ पूआ_यन्निम्नानि निम्नय । ॥ आमाआ गा_णं तेन आईयधुआआः र्पा?०ता फीणनां पत्यु शेषनागस्य फणाभित्तय फणकुज्याआनई नचल?त । । आ?आऋ?ं आं नदा गरंण आतईष्ठर्तात्यांः । इत्येवं पूर्वोक्तग्रकारेण तस्य वैशम्पायनख्य वदतो मुवत एव युवराज ए ंंआं वांनाआआभृआर्भ आनईवाराभूआईममबा?ग् प्रापेत्यंबयः । अथ तां आईवशेषयन्नाहसमुआईउछ्रतेति । समु आआऋ । आआऋआनांऋआआईन तोरणाआनई वाहईर्द्वांराआणीआ यस्यां ताम् । आबहईर्द्वारं तु तोरणम् इस्तई कोश तुणंति । तृणमयां यच्चगमयो यः प्राकारो ?प्रस्तास्मईन्यन्मी?दरसह?ं गृहदशशतं तेन न त्त्वईयते संबाध नां?ए आं आन्यृआम् । उल्लासितेति । उल्लाआईततमुक्लासं प्राप्तं यद्धबल?टस्य ?एतवस्त्रस्य मण्?प?आतं जना?यशातं ।र् ।ं।ंआआई०आनी नृंआभा?त्त्?आम् । तस्यामावाराभूमाववतीर्यावताणं कृत्वा । चकार पुनरर्थक । राजवत्तारार्पा आं ।ए ओग्ं आकईया ममग्रकृत्याआनई चकार कांषयामास । सर्वेंश्चेति । तंए पूर्वोक्तई ?र्वै समग्रैर्नरपातईभिआउमा ंराआर्वभापणृं कुर्र्बान्वद्धत्राआईतजाता न वाद्गुब्येन स्माग्रता आनई । र्प्र्माला यख्य द्वसार्ता तईंथर्निआआआप?ऋप्रायोलणापवमाहाआए?र्नंय न्स्थलानि प्रतिष्ठता शनैः शनैश्च स्वेच्छया पीरभ्रमन् , नमथन्नुन्नतान्५ ? उन्नमयन्नवनतान् आश्वासयन्भीतान् रक्षञ्शरणागतान् उन्मूलयन्विटपकान् ? उत्सादयन्काआटकान् अभिषि ञ्चन्स्थानस्थानेपु राजपुत्रान् ? समर्जयन्रत्नानि प्रतीच्छन्नुपायनानि गृह्णन्करान् ? आदिशन्दे श०एयवस्थाम् स्थापयन्स्वत्वईह्नानिर कुर्वन्कीर्तनानि लेखय?शासनानि आर्ं?जयन्नग्रजन्मन ? प्र। णमन्मुनी ५इर् ? पालयन्नाश्रंमान् आजे नानुरागं प्रकाशयब्विक्रमम् अ८ आरोपयन्प्रतापम् ? उपचिन्व न्यशः विस्तारयन्गुणान् प्रख्यापयन्सच्च?रितम् ? अंआ आमृद्रंश्च वेलावनानि वलरेणुभिराधूसरी कृतसकलसाआआररसलिलः पृथिवी विचचार । प्रथमं प्राची५र्ं ? ततस्त्रिशङ्कुतिलकाम् ? ततो वरुण ला०एछनाम् अनन्तरं च सप्तीर्षताराश?त्ठां दिशं जिग्ये । वर्षत्रयो?आ चात्मीकृताशेषद्वीपाञ्तरं सकत्ठमेव चतुरुथ्दधिखातवलयपीरखाप्रमाप्गं बभ्राम महीमण्डलम् । ततः क्रमेणावजितसक लभुवनतलः प्रदक्षिणीकृत्य वसुधां परिभ्रमन् कदाचित्कैलारासमीपचारिआगां हेम१?जकूटनाम्नां ?र्गा?ंएआ कोद्रृआआनई दलयन्रवणुयन् । आनेम्नाआआई गमीराआईण म्रयन्पूणांकुर्वन् । ?_आलाआईन सलप्रदेशाआनई आनईम्न यंरागर्म्भ?तामापादयन् शनईएः शनैर्मंदं मांदं स्वेच्छया स्वात?य्गेण प?ईध्रमन्पर्यटन् । उन्नतानुच्चान्नमय न्नम्रतामापादयन् । लाबनतान्प्रणतानुत्रमयन्नुऋ?आतां प्रापयन् । भीतांस्त्रस्तानावासयन्नाश्वारानां कुर्वन् । शराआआ गतांस्त्राणार्थ प्राप्ताआंरा_आंपालयन्? । आईआग्टपकाआईन्वटानुन्मूलयन्नुमूलनां कुर्हग्न् । कण्टका?ए?ऋआ?नुत्राआदयन्दूरी कुर्बन् स्थानस्थानेष्विति । स्थानाआनई च ?आनाआआई च आयानसाआनाआईन तेपु राजपुत्रान्नृपमुतानीभ आईपञ्चन्नीभषेकं कुर्वन् । रत्राआनई स्वस्वजाताबुत्कृ?ऋवातूआनई समर्जयन् । उपायनाआनई प्रामृताआनई आर्ग्ताणेछंस्वी कुर्वन् । करांदण्?आंआआह्णंग्रहणं कुर्वन् देराव्यवसाआं जनपदमर्यादामाआईदशन्नाज्ञापयन् । स्वत्वई?आआआनई ख स्यागमनानईत्मईत्ताआनई स्थापयन्सःआआपनां कुर्वन् । कीर्तनानई हीर?आणगानाआनई कुर्वन् । शारानाआआई ग्रामपट्टकार्दाआनई लोरूआयंट्टिङृआर्गकारयन्? । लाग्रजन्मनो व्राह्याआआन्पूजयन्नर्चयन् । मुर्नानृपीप्रणमन्नमस्कुर्वन् । उआआथ्भमान्?ह्मचाआर्रप्रा तीएपालयेप्रतईपालनां कुर्वन् । जनानामनुरागो यथा स्यादेवंभूतं त्त्वईक्रमं ?ग्राक्रमं प्रकृआ?आयेप्रकटयनः । प्रतापं क्?आएरादण्डजं तेज उआआरोपयेसःआआपयन् । यशः सर्ब?ईग्गामुकगुपत्वईंवञ्पुष्टीकुर्वन् । गुणाञ्शौर्यार्दान्विस्ता रय०ंप्रथयन् । सबारईतं शोभनं वृत्तं लोकेपु प्रख्याआग्यन्प्रक्वर्टाकुर्वन् वेलावनानई समुद्रतीरोद्भवोपवनान्या मृद्गन्नाभञ्जयन् र्क्तंवई?ईष्टो वलरे?आभिः । रीएया?ई?ढाभरासमन्ताद्धृरारीकृतमीपत्पाण्डुरीकृतं ?कल समयो यः राआगरः समुद्रस्तस्य स?र्ढलं ?गनीयं येन राः । पृआईथवीं वसुंधां त्त्वईचचार वत्राम । आग्थमं क्व जागीमवा?ईत्याशय्गेनाहप्रथममिति । प्रथममादी प्रार्चा प्राआईग्दराम् । तत इति । ततः तद्गमनानन्तर आईत्रशद्रुतृथ्पतिरेव तिलकं यस्या राआ तथा ताम् । दाक्षेणास्मई?र्थः । इदं च पुराणे प्रीआ?म् । ततो वरु?आ प्रचेता ला०एछनं यस्याः सा ताम् । ?गश्वईमामा?आआआईमत्यर्थः । उआनन्तरं चे?ई । तत ?ग्थात्राप्तषांर्णा मर्राआचई प्रमुरबाणां ताग नक्षत्राआईण ताआभईः श?लां क्वर्युरा ?ईशमुदीर्चा जिग्ये । आईजतवाआनईत्यर्थ । वर्षेति । वर्पत्रये आई?ऋऋगनानां रार्वाआपुरं नाम निवासस्थानं नातिआईयप्राकृष्टं पूर्वजलनिधोर्जईत्बा जग्राह । तत्र च निआई?आ नग्ग्_णीतलपर्यटनखिन्नस्य निजवलस्य विश्रामहेतोः कतिपयान्दिवसानातईष्ठत् । आआऋक?ऋआ तु तत्रस्थ एवेन्द्गायुधमारुह्य मृगयानिगर्तो विचरन्कानने शैलशिखरादवतर्णिं य ?ऋ?छग आईकंनरमिथुनमद्राक्षीत् । अट्ट पूर्वतया तु समुपजातकुतूहलः कृतप्रहणाभिलाषस्तत्समी पमाढृग?उऋपसांर्पंततुंरगः रींमुपसर्पन् ? अदृष्टपूवापुरुषदर्शनत्रासप्रधाआईवतं च तत्पलायमानमनु गय्व्रनवरतपाआईआ?हारद्विगुणीकृतजवेनेन्द्रायुधेनैकाकी निर्गत्य बलसमूहात्सुदूरमनुससार । उआंप्र आआऋह्यृते इदं आआहईउआतम् इदं आ?द्दीतम् इत्यातेरभसाकृष्टचेता महाजवतया तुरंगमस्य मुहू र्तमात्रांआकपदमिवासहायस्तस्मात्प्रदेशात्पच्चदशयोजनमात्रमध्वानं जगाम । तच्चानुबध्यमालो तकयन आआऋवास्य संमुरवापातईतमचलतुङ्गशिखरमारुरोद । आरूढे च तस्मिद्वशनैः शनैस्तदनुसा आईआर्णा निवर्ता दृष्टि५इर् अचल?ईआखरप्रस्तरप्रतिहतगतिप्ररनरो विधृनतुं रंङ्गश्चन्द्रापीडस्तस्मईन्काले ? । । । । कंएलासेति । कैलासो रजताद्रिस्तत्सर्माआचाआईरणां तत्पार्श्वाआआआईमनां हेमजकूट आआतई नाम येषामेवं १ं । ऋऋ उ आं रृआए आआनानां आभीङ्गुआनां म्लेचद्रानां वा सुवर्णपुरं नामानई?आससानं आईजल्ला जयंकृत्वा जग्राह आआहीतवान् । ?ंं आआऊ । एर्चृ?लानीगेः पूर्वाआमु?आन्ना?ईत्त्वईप्रकृष्टं नाआईतदूरम् । तत्र चेति । तास्मेन्?आले आनईखिलं समग्रं यद्धर । गृ ंऋ पृऋ र्नातत्ढं नत्र पर्यटनं पीभ्रमणं तेन आखईन्नस्य र्राणस्य आनईजवलख्यात्मीयरीन्यरय आवईश्रामहेतो क्वृआ?ईत ओन?उऋनर्गा कातईपयाआनीकयतो आदृईउवसान्वासरानत्तईष्ठदव?आआनमकारयत् । प्?कदा ?ईयति । पकीस्मन्समये तत्रस्थ आआउव तास्मेन्साने स्थित आआवेद्रायुधमामारु?आआरोहणं कृ?आ । न ।ए ंनाग्?एऋका?र् निर्गतः कानने बने त्त्वईचरनाच्छ?आआऐलशिर?राआईद्गोप्नाङ्गादवर्तार्णमुर्त्तार्ण यदृच्छया स्वेच्छया आंऋन । ?नं ?रतृवदनयुग्मम?आर्क्षादवलोकयांचकार । अपूर्वतयादृततया । तु पुनरर्थक । समुपजातं समु आं आरी आं एऋ ।ं लगांआर्य यस्य राः । कृतेति । कृतो आईवाहईतो ग्रहणे आवीकारेऽआईमलाष इच्छात्वईशेषो येन स । तीद्ति । नस्य्र आकंनरामईथुनस्य समीआं र्पाआमादराद्रहुमानादु_पर्सीपतस्तीद्दशंप्रति प्रौतस्तु_रगो वाहो येन स ध्ंंग्ं ए र्श्रांकं भाआं तेन् प्रधांआवईतं प्रकर्षेऋण प्रतिण्डईतं प्रासीग्तं तात्कईंनाआभईथुनं पलायमानं पलायनं कुर्वाणमनु समुपारूढश्रमस्वेदार्द्रशरीरमिन्द्रायुआआमात्मानं चावलोक्य क्षणमिव विचार्य स्वयमेव विहस्या चिन्तयत्?८आईकामईति आनईरर्थकमयमात्मा मया शिशुनेवायत्सितः । आकईमनेन गृ?ईतेनागहीतेन वा आईकनरयुआआलेन प्रयोजनम् । यदि गृहीतमिदं ततः किम् ? अथ न गृहीतं ततोऽपि आकईम् । अहो मे मूरव० तायाः प्रकारः । अहो यत्किंचनकाआरईतायामादरः । अहो निरथ?कव्यापारेष्वभित्य निवेशः । अहो बालिशाचीरतेष्वास?ईः । साधुफलं कर्म क्रियमाणं वृथा जातम् । अवश्य कर्तव्या क्रिया प्रस्तुता विफलीभूता । सुहृत्कार्यमुपपा?आमानं नोपपन्नम् । राजधर्मः प्रवतिलतो न निष्पन्नः । गुर्वर्थ प्रारव्धो न पीरसमाप्तः । विजिआआआईपुव्यापारप्रयत्नो न त्सईद्धः । कस्मा? दहमाविष्ट इशेत्सृष्टनिजपारईवार एतावतीं भूमिमायातः । कस्माव मया निष्प्रयोजनमिद मनुसृतमश्वमुखद्वयमिति विचार्यमाणे ८सत्ययमात्मैव मे पर इव हासमुपजनयति । न जाने कियताध्वना वि?ईन्नमितो बलमनुयायि मे । महाजवो हीन्द्रायुधो निमेषंमात्रेणाति?र मतिक्रामति । न चागच्छता मया तुरगवेगवशाआईत्ंकनरमिथुने बद्धटष्टि?नपुआस्मिन्नविरलतरु ? ? व्याप्तो यः ममस्वेदस्तेनार्द्र आईस्वेन्नं शरीरं दे?ए यस्थेंवंत्त्वईधमईद्रायुधमात्मानं लावलोक्य ?ईरीक्ष्य क्षणमईख क्षणरादृशा आवईचार्य त्त्वईमर्शनं कृत्वा स्वयमेवात्मनैव त्त्वईहस्य हास्यं त्त्वईधायाआईबेतयीच्चा?ईततबान् । क्तीईमतई हेतोः । र्ष्ठायमाआंमा मया रिआशुनेव वालकेनेव आआईरर्थकं आयाआईसतत्र् प्रयासं प्राआराग्तः । किमनेनेति । उआनेन ?ईनर युगलेन र्त्कंनरमईथुनेन गृहीतेनागृर्हातेन वा त्कईं प्रयोजनं आईक फलम् । यर्दाआतई चेदर्थे । चेन्दईदं आर्कंनरामईथुनं गृह्रपिं ततः क्तईम् । न क्तईमार्गत्यर्थः । लाभ न गृहीहां ततोऽआईप क्तईम् । न क्रईमर्पात्यर्थः । अहो इत्या?र्ये । गे मम मूर्खताया मूढतायाः प्रकारो भेदः । अहो इति । यात्कईचन करोतीत्येवंर्शालो यीत्कचनकारी तस्य भाव स्तत्ता तस्यामादरो वहुमानः । अहो इआतई पूर्वबत । नईरर्थका आनईःप्रयोजना ये व्यापारास्तेष्वभिआआईवेशो हठ । अहो इतई पूर्ववत् वलिरांनईदितं चारईतंचोष्ठईपं येषामेवंषईधेपु कृत्ये?वाआआआईक्तस्तन्मयत्वम् । कर्मधारयो वा । साध्विति । साधु शोभनं फलं यस्येवंवईधं कर्म आईक्रया ?ईयमाणं वईधीयमानं वृथा जातं आनईष्फलं जज्ञे । अवेति । अवरयकर्तटगवरयकरणयोग्या आईः?या प्रस्तुता प्रारब्धा आईवफलीभूता आनईध्फर्लाभूता । सुहृदिति । ?हृत्कार्य ?आईत्रारूआर्ग्मुपपाद्यमानं त्त्वईधीयमानं नोपपन्न न ?ई??पन्नम् । राजेति । राजधर्मो नीआतईधर्मः आवीर्ततः रार्वत्र त्त्वीईहतो न ?ईआःआन्नो न तिआद्धई आआतः । गुरोरार्ग्? आई?आतुरर्थ्ग्ः प्रारव्धः प्रस्तुतो न प?ईरामाप्तो न र्पारपूर्णतां गतः । वईजेतुमईच्छवो त्त्वईजिआआआईषवस्तेषा व्याआआरो व्याहृतईरता?ईआव्प्रयत्न उद्योगो न ?रा आए न आंथोषन्नः । कुत एतन्न जातमईतई पराआईभप्रायमाशङ्क?आह?कस्माआईदति । कुतो हेतोआरईल्पर्थः । उत्तरं प्रदशयन्नाह? अहमिति । उआहमा?ई? इव भूताआईमभूत इवोत्सृष्ट उआजे?तो आनईजपारईवारः स्वकीयपारईच्छदो येनैवंभूत । एतावतीमईयत्प्रमाआआआं आग्रम वसुधामायात आगतः । कस्मा?एतोः । मया आनईष्श्योजनं आनईरर्थकमईदमर्षमुखा द्वयं आईकंनरमई?नमनुरातमाआई०आतत्मईत्तई विचार्यमाणे सीत त्त्वीईचन्ल्पमाने सल्पयमात्मैव स्वचेतन आआव मे मम गूआगांगुंआए मलैंतासंतानगहर्ने र तरनिर्पतितशुआ?कपर्णावकीर्णतले महावनंए प था । आंआ ?ंआन प्रतिनि?ऋच्य आआआस्यामि । न चास्मि प्रदेशे प्रयत्नेनापि प्गईरभ्रमता मगा मां आर् आऋऋआराआटाते यः तुवर्णपुरगामिनं प थानमुपदेक्ष्यति । श्रुतं आहई मया बहुश कंय आं । ग्?वर्णपुरं सीमन्तलेरधा शृईथव्याः सर्वजनपदानाम्? तत परतो निर्मानुषमर आःआआआईन्तक्र»म ?ंएंऋत्लासगिरिरिति । अयं च ६कलासः । तदिदानी प्रतिनिवृत्त्यैकाकिना स्व। आंआ ?ंआऋ ?आ द?ईनाआआआमाशां केवलमङ्गीकृत्य गातूयम् । आत्मकृतानां हि दोषाणां निय आर् ग यं आग्न्शृमात्मनैव इत्यवधायप् वामकरतलचलितरश्मिपाशस्तुरंगमं ०यावर्तयाग् । आ?आंआरात?उरंगम?आ पुनश्चिब्तितवान्८अयमुद्भासितप्रभाभास्वरो भगवा०एभानुरधुना आर् आर् आआएआ ग्शृनामीआआरिव र्मईध्यमलंकरोति । परिश्रान्तश्चायमि?एद्रायुधः । तदेनं तावदागृआं । । आयशृऋर्वाप्रवालृकृवलं कीस्मश्चिन्सररिआ शिलाप्रस्रवगे वा सरिदञ्भसिए धा स्रातपीतोद आरा आऋआगं कृत्वा ??आं च सलिलं पीत्वा कस्यचित्तरोरधश्छायां गुहूर्तमात्रं विआप्र?य त ? आआगि ःउ आरा चिन्तीआत्वा सलिलम?न्वेपमाणो मुहुर्मुहुआरईतस्ततो दत्तदृष्टिः र्प्ग्यटन्न आऋआईन । आआर्?आआईन्?ना_?ईआथुने वश्?आ ?आआईआग्ता दृष्टिर्यैन रा तथा तेन । लाभ वनं आवईशेपयन्नात?ंआविर आ_य_ऋआआऋआ आईआआर्पृआनि । अःयोन्यसंवद्धानीत्यर्थः । याआनई तरुराता?ई वृथ्_आशताआनई शारबाः स्कन्धशाखाः । षा लृशा त्रारगभ्यः प्राटुर्भूताः शारवाः एतेषा सतानं परम्?रा तेन आआहने क?ईढले । निरेति ं आ९ंं र् । ंऋ आईआग्त्तिना?ईआ स्रस्ता?ई या?ई शुष्कपर्णाआनई शष्कपत्राआईण तईरवकीर्घा व्याप्तं तलमधोभागो ।ं आंग्न आथा प्रातीईन?ऋत्त्य शघुङग् यास्यामई आआमईष्यामई । न चेति । उआस्मिन्प्रदेशे प्रयत्नेना ग्त् । आरांग्धगता र्पारत्रमण कुर्वता मया कीश्चत् मर्त्यधर्मा मनुष्यो न चासाद्यते न प्राप्यते यः पुग् । । आऋआआआआनई आं पाआआनं माआआमुपदे१यत्युपदेशं क?ईआयातई । मया वहुशोऽनेकवूआरं कायमानं प्रत्तईपाद्यय् आआआ ऋआई?आ ःंआआआः । श्रुतमाकीर्घातमुत्तरेण सुवर्णपुरम् । तीद्वशेषयन्नाहसवेति । सर्वजनपदानां समा ? । आलृग्?ऋ वायृ गयाः र्सामञ्तलेस्रा सीमन्तः केशवेशस्तस्य लेखेव लेखा । ततः परतोऽग्रतो आं आनु??आआ?ईतमग्_ण्य काननम् । तद्धरण्यमत्तईक्रम्योल्लह्व्य कैलासगिआर्र?र्त्तई । वयं चेति । जयं प्रत्यक्षः के आआरादृआनां प्रीतीनःआऋआय व्याघुटयंंका?ईना मया स्वयमुत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य आईलोक्य त्त्वईलोक्य दीक्षणामपार्ब आऋ आं सं?आ??म आर्कृत्य ?राकृत्य ग त यं गमनीयम् । आत्मना कृतानां स्वयमाचारईतानां दोआआआणां दु । । आं आईर्ना?तं ?लमात्मनंएव स्रयभेवानुभवईतव्यमनुभववईषयकिर्तव्यम् । इत्यवधार्येतई आनीश्चत्य । व। _रऋ । ?ऋऋग्ननेऋन ना?ग्पाणितलेन चस्त्वईत कम्पितो रीश्मपाश ख्खलीनं येन स तुरंगम?ईआञ्द्रायुवं व्याबर्त आं आ» ंआगारा । निवर्तिततुरांआमश्चेति । आईनवीर्ततः आग्भ्राद्वरूढईतस्तुरंगम इन्द्रायुधो येनेवंभूत आ?_न आरा आईत्ती ततया यातवानः । तदेव दर्शय?ई०ंआबुंनेति । आधुना सांप्रतमयमुद्भाआईसताआईत् ०ंआता ना प्रभा कान्तिस्तया भास्ररः शोभमानो य्गे ?वात्रेप?आर्?आ?आत्र ??एआर् ?ईलग्गईथयो ?आग्ग् वगाहोत्थितस्याचिआआदपक्रान्तस्य आआह२तो गि?ईचरस्य वनगजयूआआस्य चरणेत्थापितैः पङ्कपटलै रार्र्द्राकृतम् करावकृआष्टप्ररनमृ?आआलमूलनालैः कमलकलापैः कल्माषितम् आर्द्रार्द्रैश्च शैवलप्र बालैः श्यामलितोद्देशम् उद्दलितैश्च कुमुदकुवलयकह्लारकुड्मलैरन्तरान्तरा विच्?शईरत?ईं ? उत्खातैश्च सकर्दमैः शा?ककन्दैराकीण्?आम् ? अ७ आखण्डितैश्च कुसुमस्तबकस८आ।रर्वनपल्लवैराच्छा आईदतमा आ?नाभिश्च कु९सुमोपविष्टोल्लसत्षट५पदाभिर्वनलताभिराकुलितम् ? उआभि?नंवकुसुम पारईमलवाहिना च तमालपल्लवसरासश्यामेन मदजलेन सर्वतः सिक्तं मागामद्राक्षीत । उपजा तजलाशयशङ्कश्च तंप्रतीपमनुसंरन्नुद्वीवटश्थैरुपरिच्छत्रमप्?डलाकारैः रश्रलरनालसलकीप्रायैर विरलैरपि निःशाखतया विरलौईरवोपलक्ष्ःयमाणैः पादपैरुपेतेन स्धूलकीपेलवालुकेन शिआल५आ वहुलतया आ?व? रलतृणोलपेना वनद्विपदशनदलितमनःशिलाधूलिकपिलेन आभङ्गिनीभिरुत्की र्णाभिएआरईवपत्रभङ्गकुटिलाभिः पाषाणभ५दकम?रीभिर्जटिलीकृतशिलोन्तराल५न अनवरतगल गमनं क?र्ढयत्मि । इतई पूवांर्त्त्ंक्त आईच?तयईत्वा ध्यात्वा रा?ढईलमम्भोऽवोग्माणो आआवेषमाणो मुहुर्मुहुर्वारंबारमई तस्ततो दत्ता दृआईष्टांआर्न्ंएआवंभूतः पर्यटन्पारईभ्रम०एमाआरामध्वानमहाक्षीदपस्यादईत्यवयः । आआ गागे ?ईशेषयन्नाह नलिनीति । न?ईर्ना कम?ईढनी तया संयुक्तं ज?ढं नलईनीजलं तस्याबगाह उआआत्?आएडुनं तस्मादुत्थितस्य ?ई रातस्याआईचरात्स्वापकालाआग्क्रान्तस्य ?ग्श्चाद्वरूईढतरय महतो महीयरतो आईगार्र?आररय १आवंएतचा?ईणो बनगजशूआरय हत्सईसमूहस्य चराआआएत्थाआई?तैः क्रमो?तेः पङ्कपटलैः कर्दमसमूहैरार्द्रीकृतं रामुर्न्नाकृतम् । तथा कराव??ई करेः शुण्द्वादण्द्वैरवकृष्टेरार्कार्ग्तैर्मृणालं बिसं मूलाआनई ब नालाआईन च र्तः राहवर्तमानेः कमलकलापईः क९एमाआईपतं आचेत्रबदाचरितमार्द्राआईण चार्हाआईण चार्द्रार्द्राआणई तैः श्?आवलप्रवात्ढैर्जलशाकक्तईसलर्येः श्यामलईतः कृक्तर्णाभूत उद्दे?आः प्रदेशो यस्य स तम् उद्दरूईढतैरवकृष्टईः कुमुदं ?एतोत्पलम् कुवलयं कुवेलम् कह्लारं सांएआआआञ्धकंम् तस्य कुढालाआईन मुकुला?ई तैरन्तरांतरा मध्_थे मव्ये ?ईच्छु?ईतं व्याप्तम् । उत्खातैरुत्पाआईटतईः सकर्दमंः राह?ग्ङ्कंंन वर्तमानैः शा?ककञ्दैरुत्पलानां कन्देः । आउत्पलानां तु शा?कम् इत्तई को?आः । आर्कार्ण व्याप्तम् । आ रामञ्तात्रवाणी?तैश्छित्रेः कुसुमानां पुव्पाणां स्तवकेर्गुच्छकईः सारैः प्रधार्नर्वनपल्लवैररण्यकईसलपैराच्छा आईदतमावृतम् । आ?नाभिआ?ईछन्नाआईभः कुसुमो?ग्वईष्टाः पुज्पमध्यबीर्तन उआआसतो दीप्यमानाः षट्?दा भ्रमरा यास्वेववईधाआईभर्वनलताभिररण्?ग्?तत्ती०रिआकुआईलतमाकीर्पाम् । अमिनवेति । उआआईभनवः प्रत्यग्रो यः कुमुम पारईमलः पुहृपाआन्धस्तद्वाआईहना । तमालस्ताआईआग्च्छस्तस्य पा?वाः ?ईपलयास्तद्वत्रारसश्यामेन मदजत्येन दानवा आरईणा सर्वतो वीवी?राक्तं ?ईआञ्चितम् ? अर्वयस्तु प्राआआएबोक्तः । उगजातेति । उपजाता रामुत्पन्ना जलाश द्गुग्गुछदुग्ग्द्रवार्द्रीकृत?षदा शिखरस्रुतशिलाजतुरसपिच्छलोपलेन टङ्कनहाआसुररवीगेडतहारई तालक्षोदपांसुलेन आसुनखरोत्खातत्त्वईलावकीर्णकाच्चनचूर्णेन सि? ५र्गनिमग्न४चमरककस्तूआरई० कामृगीसुरपङ्कईना संशीर्गरङ्कुरल्लकरोमप्रकरनित्वईतेन विषमशिलाच्छेदोपविष्टजीवंजीवकयु गलन वनमानुषमिथुनाध्यत्सिततटगुहामुरवेन गन्धपाषाणपीरमलामोआदईना वेत्रलताप्रतान प्ररूढवेणुना कैलासतलेन कंचिदध्वानं गत्वा तस्यैव कैलास?ईआखरिगः पूर्वोत्तरे दिग्भागे जलभारांलसं जलधरव्यूह?ईब बहुलक्षपान्धकारमिव पु?आईकृतमत्यायतं तरुखण्डं ददर्श । तच्च संमुखागतेन कु१सुमरजःकषायामोदिना जलसंसर्गशिशिरेण शीकरिणा चन्दनरससम स्पर्शेनालि?मान इव जलतरङ्गमारुतेन कमलमधुपानमत्तानां च श्रोन्नहाआईरभिः कलहं सार्ना कोलाहलराडूयमान इव विवेश५ । प्रविश्य चतस्य तरुख?डस्य मध्यभागे मणिदर्पण या मञ्जर्यां ?आआर्यस्ताआभईरजीटलं जीटलं आईक्रयत इत्तई जटिर्लाकृतं शिलयोरतरालं मध्?भागो यस्य तत्तेन । तथानवरतं आनरन्तरं आआलन्तः स्रव?तो ये गुग्गुलु?माः आईपलाआषवृथुआस्तेषा द्रवो राआस्तेनार्द्राकृताआनई य्षानीत प्रस्तरा यीस्मस्तत्तेन । तथा आईआआखरोयः सानुम्यः स्नुत?युतो यः आईशलाजतुरसो आई?आआरईजद्रवस्तेन आईपच्छला आंबौजला उपला यस्मिस्तत्तेन । टङ्कनेति । ट?नं प्रस्तरदारकं ताङ्कक्षणो यो हय?रोऽश्वशफस्तेन रवीण्?तं शकलीकृतं यद्धारईतालं गोदन्तं तस्य क्षोदक्षृण्_आर् तेन पांसुलेन पांसुयुक्तेन । तथासूनां वृषाणां न१वरैर्न??ऐरु त्खाताञ्यतिखाआताआनई याआनई आईवलाआनई आवईवरा?रा तेम्योऽवकीर्णमवध्वस्तं काज्रनचूर्ण सुवर्णक्षोदो यीस्मस्त त्तंएन । तथा सिकतासु वालुकासु निममा बुखईताच्चमरकाधमर्यः कस्तूआरईकामृग्यो नेपालदेशाप्नसिद्धाः तेषां सुरपङ्कयो यस्मिस्तत्तेन । तथा संर्शार्णो आईवगत्ढितो र?र्मृगावईशेयः राआक उरत्रः एतयोयांर् रोमप्रकरस्तन्रुहस मूहस्तेन आनीचईतेन व्याप्तेन । तथा त्त्वईषमा ०आसमा ये आईशलाच्छेदास्तत्रोपवईष्टान्यार्राआनाआनई जीवंर्जाबक युगलाआआ आवईषदर्शनमृत्युकयुग्मा?ई यीस्मस्तत्तेन । ममूराकृतयः ?गेक्षत्वईशेषा जी?ंर्जावकाः । ते च दीक्षणदेद्धृआ एतन्नाम्नेव प्रीसद्धाः । घनेति । वनमानुपामईथुनईर्मनु?याकृतिसदृशाकारेर्वनचाआरई?ईशेषेर?याआईसतान्याआ?ईनतात्त्वई तटगुहामुखाआनई यीस्मस्तत्तंंन । गन्धपापाणः सुआआधद्रव्यषईशेषस्तस्य पारईमलो त्त्वईमर्दजीनतो आआंधो आईवद्यते यस्मिंस्तत्तेन । तथा वेत्रलता वेत्रबाआयस्तातां प्रताने शाआखापत्रप्रचये प्ररूढा उद्गता वेणवो वंशाआ यीस्मस्तत्तेन । एवांवईधेन कैलारातलेन रजता?धो०आआगेन कांईचीत्कयन्मात्रमध्वानं पन्थानं डात्वा तस्यैव क्नेलासाशखारईणः पूर्वोत्तरे ?ईग्भाग इर्शान्यामत्यायतमतित्त्वईस्तीर्ण तरुखण्डं वृक्षरामूहं ददशाआर्वलोकयामारा । जलभारेण पानांयवी?धेनालसं मन्थरम् । कृष्णत्?साघ्यादाहजलेति । जलधरा मेघास्तेपां व्?हामईव समूहामईब । धद्रुलेति । वहुलः कृज्णाग्क्षस्तस्य क्षपा राआईत्रस्त?आः पु?आईकृतं राशाआईकृतमन्धकार?ईव ध्वान्तीआब । अत्र जत्गन्धकारयोर्नीलगुणसंयन्धात्राआमयं प्रदाआरेआतम् । तच्चेति । तत्पूवोंक्ततरुखण्द्वं त्त्वईवेश प्रवेशं चकारेत्य ंवयः । आर्कं क्रियमाणः । संमुखाआआतेनाआभईमुखायातेन जलतर१ईंआमारुतेन पानीयर्वाचीतर्मारणेनारूईढक्त्यमान इबाआआईलध्यमाण इऊव । अथ वाऊयुं त्त्वीईआआनाष्टईकुसुमेति । कुसुमरजराआं पु ज्परागाणां कषायस्तुवर आमोदा मिव त्रैलोक्यलक्ष्म्याः स्फटिकभूआमईगृहमिव वसुंधरादेव्याः जलनिर्गमनमार्गीमव सागरा णाम् आनईस्यन्दामईव दिशाम् ? अंश्२आआवतारमिव गाआनतलस्य कैलारनमिव द्रवतामापन्नम् ? तुषारगिआरईमिव विलीनम् ? चाद्रातपमिव ररनतामुपेतम् ? हराट्टहासमिव जलीभूतम् त्रिभुव नपुप्?यरा?ईआमिव रवरोरूपेणावस्थितम् वैडूय९आईगीरजालमिव रनलईलाकारेण परिणतम् ? शरद भ्रवृन्दमिव द्रवीभूयैकत्र निस्य?ईदतम् ? औ आदर्शमिव प्रचेतसः स्वच्छतया ?निम?एभिआईआःव सज्जनगुणैरिएव हरिणलोचनप्रभाभिरिव मुक्ताफलांशुभिरिव निआरीमतम् ? आपूर्णपर्यन्तमप्यन्तः स्पष्टदृष्ठरनकलवृत्तान्ततया रिक्तमिवोपलक्ष्यमाआ?आम् ? अनिलेद्धतजलतरङ्गशीकरधूलिजन्मभिः सर्वतः सं?ईतैः रनंरक्ष्यमाणमिवोंद्रचापसह?ऐः प्रतिमानिभेनान्तःप्रविप्रृसजलचरकाननशैल ? सरः कासारं दृष्टवानालोक्तईतवान् । अथ सरो आईवशेषयन्नाहमणीति । र्त्रत्ढोक्यलक्ष्म्यास्त्रिभुवनीनयो मणईदर्पण?ईव रत्नार्दाआआईमव । वसुंधरादेव्याः रत्नग०आआर्देहृआआः स्फीटकभूमईगृहमईब स्फटिक्घर्म्यमईव । सागराणां समुद्राणां जलानईर्गमनमार्गमईव वाआरईवाहईर्गाआनपेथानमिव । ?ईशां ककुभां आनईस्यन्दामईव रस क्षराआमईव । आआआआनतलस्य व्शेमतलस्याशावतारामईब तदंशेनावर्तार्णमईव । आईनर्मलश्वेतरूपत्बादाहकैला सेति । ?ईआलासत्मईव रजताआईद्रमईव । आआतस्य पाआआआणमयत्बात?रराश्च इवरू?आतया साम्यं न संभवर्ता?आत आहद्रवेति । द्रवता ररःआतामापन्नं प्राप्तम् । आईहमजलवाबादाहतुपारेति । तुश्वाराआईआरिआईमव आहईमाचत्ढ त्मईव । तस्य दृढत्वान्नोपमानत्वमईत्यत ७ंआआहविलीति । आईवर्लानम् । त्त्वई?उतमईत्यर्थः । अमृतमगत्वादाह च७ंद्रेति । चन्द्रस्य ?आआईशन उआआतपीमब प्रकाआआआमईव । तस्य तेजोरूपत्वान्न साम्यमईत्याहरसेति । रराता जलतामुपेतं प्राप्तम् । विषवावराआम्यादाहहरेति । हरस्येवररय योऽट्टहाग्?आए महाहारास्तीमव । तरूआ आईक्रयारूपत्वात्साम्यं न स्या?ईत्या?आयेनाहजलीति । जर्लाभूतमईव डलयोरेक्याज्ज?आर्भूत?आईव । ?ख जनत्रूत्बराआम्यादाहत्रिम्विति । आत्रईभुवनरय आईत्रत्त्वईष्ठपरय पुण्यराआशीआमईव श्रेयःसमूहमिन । अरयामूर्तत्बान्न खाग्ःयमईत्याशयेनाहसर इति । सरोरूपेण कासाररू?आए?आआवस्थितम् । कृतावसाआनीमत्यर्थः । र्नात्ढत्वराआ आःयादाहवैड्विति । दईडूर्य बालवायजं तञ्मयं आगारईजालमईव । ङप्तिकटिन?आत्तत्तु?तानुपपत्तेराह सलिलेति । स?ईढलाकारेण जलाकारेण पारईणतं त?पतामापन्नम् । उ?ंवलत्वराआम्यादाहशरद इति । शरत्कार्त्कानं घनात्ययरामयसंभवं यदभ्रवृन्दं मेघपटलं तादईव । एतस्याका?आस्थत्वात्तत्साम्यानुपपत्तेराह द्रवीति । द्रवीभूय रराआईभूंयेकत्र र?आले आनईस्यन्दितं आनईर्गतितम् । स्वच्छद्रग्त्तीवईम्वसंक्रान्तिराआम्येनाह?आद र्शेति । प्रचेतसो वरु?आस्यादर्शीमब मुकुर?ईआव स्वच्छतगा । उपमाना०तराण्याहमुनिरित्यादि । गुर्नानां वाचंयमानां मनोभिआआचत्तौरईव राज्जनानामाप्तानां आआघौः शौर्यादि।ई०आआरईव हारईणा?आआं मृगाणां लोचनप्र आआई०आर्नेत्रकाआन्तीभारईव मुत्ताआफलानां रसोद्भवानामंशुआईभः ?ईराआएएरिव जिभिंतं आनईष्पाआईदतम्र । चतुर्ष्वप्य प्र आशुऋचक्राआत्य्ं त्रिभुवनमुद्भिन्नपङ्कजेनोदरे?आ नाराय?आमिव बिभ्राणम् ? आसन्नकैलासाव । आय्सा न औऋ_तशृएआ भगवत खप्य?परशेम९तनो।एमजनक्षोभचलितचूडाम?ईआचन्द्रग्?ण्ड?युतेना आऋ आगांन जत्ठ?आ_आआआलतवामार्धकपोत्ग्गलितलावण्यप्रवाहानुकारि?आआ मिश्रिरतजलम् ? उपकूलत यां यृ?आनाआनिआईआग्ञ्वान्धकारिता ऽंयन्तार?र्श्शमानरसातलद्वाआररिव स।लिलप्रदेशैर्ग१भीरतरम् ? दि आआपाआ आआनीन?ऋआआआआङ्कश्चक्रवाकत्मईथुनेः परिह्रियमाणनीलोप्ंपलवनगहनम् उआसकृत्पितामहपरि आआरा नकग?आरन्?आआरिपूऋन्जत्?म् ? अनेकशो वात्ठीग्?ल्यकदम्बककृतसंध्योपासनम् ? वहुशः सलि । आईआ?आआआआबित्रीभग्नदेवांर्चनर्कमलसहस्रम् ? सहस्रशः रार्प्तापा मण्डलङाआनपातवत्रीकृतम् सर्वढा आर् । ? । आऋ?आं?आकृपलतावल्कृत्रृपु?आयोदकम् ? उदकक्रीडादोहदागतानां च गुह्यकेश्वरा?तःपुरका आर् । आआना महाऋर५क?आचापचक्राकृआईतभिरतितिक?टरावार्तईभिर्नाभिमप्यडलैरापीतरमलिलम् ? क्व ?ऋआई?ऋ७ऋनृंआनि । त्रईःड?आआआईन आधईक२रातानई पङ्कजाआनई कमलानई यीस्मन्नेवंवईधेनोदरेण मध्येन । आईद्वर्तायएक्ष ग् जं नाआराकमत्?ं य?ईम?एवंभूतेनोदरेण जठरेण नारायणमईव कृष्णमईव आईत्रभुवनं आईआमी_यष्टषं आईवप्राणं । । । वांआ आईत्रःपुवनं षीआदृआएपयन्नाहप्रतिमेति । प्रतईमा प्रतीईवम्बं तरय नईमेन व्याजेनान्तःप्रत्त्वई४ । ं आ?र त्रन्कजो?आआ नक्ः_यका?ईना बर्तमानं यत्काननं वनम् शैलोऽद्रिः न९आत्राआणीआ कुक्षाआंएआ ग्रहा ं ? । तांआआ चमावात्ङ्गृं गगृ?_आए याम्मईस्तत्तथा । पुनस्तदेव त्त्वईशेषयन्नाह०ंआआसन्नेति । उआआरान्नः समीपबर्ती नृ आंआ आजताआईद्रस्तम्मादवर्तार्ण?एआर्त्तातस्य शतशाः शतवारं भगवपो माधप्ंम्यवतः खण्द्वएरशांएरीआरस्य ७ंआ । आ०रीःआःवनाभंंगं ?र्ग्तातांयां यः ८ंआएआ०ंआआई?त्तचा?आःंयं तेन च?ढईतः कम्पितो य?ं५डामीणभूतश्चन्द्रग्ऽआण्ड ंआ आं आर् आगतंना?ऋतर?आएन र्पागृ_पद्रेबेण मिआश्रईतमे?ईभूत्तं जलं पानीयं यस्य तत्तथा । उआथ र्पायूषरसं ःं ।ए आऋआआआऋथ्जत्ंशृईत । जलेन ?आ आ?ढेत»आए धोतौ यंंआ वामार्धंकषोलौ पार्वर्तागा?ऋआत्परप्रदेशौ ताभ्व्यां आआआत्ढईतं । आन??आ आआन्दयई त?आ यः प्रबाहो रयस्तस्या?आकाआरईणा । तत्सदृशेनेत्यर्थः । उ१गेति । उपकूल उपकण्ठे ।ं ? ?ऋव आंं १आ आआर् ग्नृनृऋवनं तस्य ?प्रतिविम्वः ?प्तिछाया_तेनान्धकारवदाचारईतानग्भ्ंयेतरा?ईआ मयप्रदेशा येषां कृ आनाआग्?आरितायेतरत्वसाम्येनोप्ंप्रेथतेदृश्गमानेति । दृश्यमानरसातलद्वारोरईब वीक्ष्यमाण । । नु ग्?ऋआर्नाशृं०ं?र्प । आआवंम्ंतंः सीत्?लप्रदेश्ंंआः प्गनीयसाआं?र्गभीरतरं गर्म्भारतरम् । अतपब पूर्वोत्त्क्तसाम्या उऋ ? आईशृ_वपिआति । आर्द्दबाआईग् आदईवसेऽप्युपजाता समुत्पन्ना आनई?आआयाआस्त्रेयामाया शङ्कारेका येपा तैश्चद्र? ? ए ?रा आऋंआंः पं आकद्वे?एः र्पार राआमस्त्येन आ?ईऋयमाणं त्यज्यमानं यमीतोप्ंपलवनमईन्दीवरखण् ?ंउ तेन आआहनं । मू । असन्युनईदति । णंसकृआईन्नरेतरं आआआतामहेन ब्रहृआणा पीपूआईतो भृआआआए य कमण्?लु कुआईणुका ?ंआ आं आंआ चामा आगेन आआनं ?गवनं ज९ढं र्जावनं यस्य तत्तथा । ?आनेकश इति । उआनेकशो वारंवारं वालीसल्या आ? आ । ?रेर् । आस्तंपां क९र्म्?ग्?ंऋ समाऋरैऋ स्तेन कृतं त्त्वीहईतं संयोपासनं सांऋयावृदनं यीम्मस्तत्तथा । बहुश ?_आईन । ःंआपं?? आआ?ईडन्?ए जार्य्ऽवर्ताणांर्त्तार्णा दृआआ सा?ईत्री हुताशनपबी तया भग्नमु मू?ढईत्तं देवार्चनार्थ ।आ०ंआ ऋआनां वल?आएराना रा९स्रं यीमास्तत् । सहस्रश इति । सहस्रवारं सप्त?ंआणां मरीआचईग्न आऊतीनां मण्डलं चिद्वरुआहंसोपात्तकमलवनमकरन्दम्, कचिद्दिग्गजमज्जनजर्जरितजरन्मृणालदण्डलम्, क्वचि यम्बकवृषभविपाणकोटिखीप्?डततटशिलाग्त्रण्डम् ? षाचिदृआममीहग्शृङ्गशिरवरविषईप्तफेनपि ण्डम् ष्ठ क्वचिदैरावतदशनमुसलखण्डितकुमुदखण्डम् ? याआवनमिवोत्कलिकावहुलम् ? उत्कीप्?ठ तमिव मृणालवलय्गलंकृतम् ? महापुरुषमईव मीन»मकरकूर्मचक्रप्रकटलक्षणम् ष?मुर?चीरत मिव श्रूयमाणक्राआचवनिताप्रलापम् भारतमिव पाण्डुधार्तराष्ट्रकुलपक्षकृतक्षोभम् ? अमृतम थनसगयीमव तीरघ्कासारावस्यितशितिकण्ठपीयमानविषम् ? कृष्णबालचीरतमिव तटकदम्? जत्ढर्क्राडावर्णनम् । क्वचिदिति । कार्स्मीश्चताशे_शे वरुणरय प्रचेत?जो हंसेन मरालेनोपा१आआए गृहीता कमलव न? न?ईढनखण्?स्य मकरन्दो मर?ंदो र्याआ?स्तत्तथा । क्वचिदिति । ?ईग्गजानां ?ईग्दीतना मज्जनेनान्त आईर्वगाहनेन जर्ज?ईताः आई५आथि?ढीभ्?ता जरःमृ?आआत्ढदण्?आ वद्गुकार्तानाबईसदणु यस्मिस्तत्तथा । क्वचिदिति । त्र्यम्वकस्येंआररय यो ?ऋपमो वर्तावर्दस्त? वईषा?आकोआटईः ?याग्रभागस्तया सी४?शुता भोदईतारतटस्य तीरस्य ?ईत्ढारवण्?आ यरय तत् । क्वचिदिति । यमस्य कृतान्तस्य यो माहईप कारारस्तस्य शृङ्ग आवईषा?आं तरय आईदा रवरमग्रभागस्तेन ?ईआईक्षप्त इतस्तत पर्यस्त फेनीपण्?आए आई?ण्दुआईरपुजो यस्मईना कचिदितिआ आआएरावतो दृ३आईस्तम आआस्ताय दशना दंतास्त एव स्?_लत्वदृढत्?आआआम्याञ्गु?आलांययोग्राआईण तैः खीण्?तं पाआटईतं कुमुदखण्दं कंंंंआ रवबनं यीस्मन । ?ंआथ प्रकारान्तरेण तदेब ?ईशेषयन्नाहयौवेति । यो?नं तारुण्यं तद्वहईव । उभयराआम्यं प्रदर्शयन्नाहौदिति । उत्क?ईढका ताषृसंतत्तईस्त?आआ बहुतं दृनुम् । आतराआए भङ्गवीच्यूर्म्युत्क?ढईत्क्रा इत्तई कोशः । पक्ष उप्ंक?ईढका हृल्लेऋखः । हृ?एऋरवोत्कीलका च इत्तई कोशाः । आवईवईधकामामि?ढाषस्तया वहुलम् व्याप्तमईत्यर्थः उदिति । उत्काणीठतमुन्मनसम् । अर्थाद्विराहईजनम् त?ईव तत्सदृशमईल्पर्थंः । उभयोः साम्यमाहमृआ?आआलेति । मृणालानां तन्तुलाना वत्ढयैः रामूहैरलंकृतम् । उन्मना उआआईग् दाहज्वरोपशमनार्थ मृणालबत्ढयालंकृतः रया?ईत्यभ?आ५रेषः । महेति । महाश्चासी पुरुषश्चोतई कर्मधारय । तशू_दईव । उभयोआईर्वशंषणमाहमीनेति । मीना मत्स्या म?ऋरा जत्ठचरषईशेषा कूर्मा कच्व्द्रपा । चद्र?आ जलचा?ईषईशेपाः प्रा कटा वीहर्दृआयमाना लक्षणाः राआरसाः सारस्यश्च यास्मईनः । प६एआ मकरादीनई चकाआएतान प्रकशृन स्प?आन ?ऋक्षणानई चिह्वाआनई यीस्यन् । महा?रुत्तास्य हस्तपादाद्यबयवेपु मकरार्दाआनई आचई?आन भ?र्तति सर्वप्र?ईआद्वम् । ननु आसारर्राआ ल? मणा राआनुआआंंआआआईत्रंएआ थ्नीमत्तई आईआपु इतई रुश्र?आआएषा ?ईद?रानात्कथमत्र त्ढ६आणादाव्दप्रयोग इत्तई चेन्न । आत्ढक्षणभ्रै? राआररा ? इत्यमरमाऋऋआयां नर्मकारस्याआगी दर्शनात् । प्ग्ण्मुखेति । पण्मुख काआईर्तकेयस्तस्य च?ईतमाचरणं तद्ब?ई? । भूयेति । ?_यमाण उआआकर्ण्य मानः क्री?ः ?गे६आधिशेपस्तरय या वाःआता ?आई तरयाः प्रलापः प्र। र्पेण शब्दो यीस्म ?ं । प?आए काआईर्तकेयेन कांई?दैलो हतः । अत आआव तस्य वनईतायाः प्रलाषो रुदनं यास्मईन् । तथा भारपं व्या९आप्रर्णातं शास्त्रं तद्ब?ईव । पाआईप्??ति । पाण्?वः श्वेतवर्णा ये धार्तराष्ट्रा हंरावईशेपाप्तेपां कुत्ग्ं समूहृस्तस्य प६आआ वाजारतंए कृतो वीईहतः क्षोभो आईवग्रहो यल्मईन् । पक्षे पाण्डुरम्वात्मजः वार्तराष्ट्रोदुयोंधन ? तयो कुले अन्वयो तयो पक्षौ ङ? ? पे ए ? । ? ं ? ? ? । ःध ? ई ? प्र एए ? ? ं ? आ? ? ? ? । ? ० शुहाईग्कृनजलप्रपातक्रीडम् मदनध्वजमिव मकराक्षिष्ठितम् ? आईदव्यमितानिमिप लोञनग्गगीयमृ ? अरण्यमिव विजृ?भमाणपुण्डरीकम् उरगकुलमिवानन्तशतपत्रपद्मोद्भा ओरातम ? कांआवलमिव मधुकरकुलोपगीयगानकुवलयापीडम् ? कपु ङ्कस्तनयुगलमिव नागसहस्र पीनाग्शांगणिऋपम ? मलयष्मईव चन्दन?ईआशिरवनम् ? असत्प्ताधनमिवादृष्टान्तम् उआतिमनोहर मा?आदृनं दृष्टंरच्छोदं नाम सरो दृष्टवान् । अलिआएकमात्रेण्?आवापगतश्रमो दृष्ट्वा ५मनस्येवमक रांन ञां । निप्फलमीप मं र्तुरङ्गमुग्प्तमिथुनातुसरगम५तदालोकयतः सरः सफलतामुपग तम । १आटा पीरसगाप्तमीटा_?आयुगत्ठस्य द्रष्टव्यदशानफलम् उआआलोकईत खलु रमणयिआनामन्तः ध्ःष्ट ?आशूदनीयानामर्वाध ? वीषईता मनोदराणां सीममन्तलेखा प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननानां ? ? ? ? ? ?उऋआ । आआ?ऋआ।शन्य।गी।आ१_उऋऋआए यो शू_?र् आंआर्? आऋ_ऋ_?ऋस्नेन कृता त्त्वईहईता जलप्राआतलक्षणा र्क्राउआ य र्स्मत्? । पक्षे आं?ंऋ ?रीआआआआः । ऊऋआः ?ऋदगः । शों पू?र्?त् । मदेति । मदनख्य कन्दर्पस्य यो बज केतुस्त?आदईव । ०आ । ?आआऋ आमारृ मकर इति । मकरो जलृ?न्तुस्तेनाआईवीष्ठतमा??तम् । पक्षे मकराकृतिरूपं आईच?म् । आईशूऋ ंहनिऋ । आरा यई ०आआं ?र्०ंयं त?हईव । उमयो साम्यार्थमाह७ंआनिमिषेति । पुआआनईमीआआआस्तेमयस्तेषां ए ?ंआआआ । र्पं रमर्गायं मनोहरम् । ?१आए_ऽनईमई?लोवना देवा शेपं ?र्ववत् । उआरण्येति । ७ंआरण्यं न आं ?र्व । उ०आयां ताधर्म्ग्माहविजृम्भेति । त्त्वईज्ञृऋम्भमाणानई वीनई?आआणीआ पुण्डरीकानई ओराताम्भो त ?आ र्यान्मनतग । पभे आवई?म्भमाणाः से?आ उआ?ईए?तनिश्रआ पुआ?र्राकृआआश्चईत्रकृआया । आआईचत्रकायृ पुण्डरीक ? ९र्त आंर्ंआश । टांआं पृ?र्वन् । उरगंति । ?उरगाः आआर्पास्तेपां कुलमवयस्ताआ?ई? । उभयो सादृश्यमा?ई ? ंंर्ं आ ७ंआन।ंतेनि । उंआमंख्यानि यानई सतपत्राआईग पुषग्वईशाएषाआईण पद्मानई कमलाआनई तैरुदृऋआआईरातं आंआआईआ ओमृ_ । र्षृआएऽनन्पो नागाआधी शतषत्रो नाथषईशो पद्यश्च । शेषं पूर्वबत्? । कंस इति । कंरःआआए दैत्य तृ?? ए ग्ंंआ यं त?आईआनृ । उभयसाआया ग्ंर्माहमध्विति । मधुकराणां भ्रमराणां कुलाआईन रामूहाः मा आराःआःआआऋनानई गानर्वृर्याआईक्रयमाणा?ई कु?ल्रयाऋयुत्पत्ढार?ई तान्येवार्पादृ शेरवरो यीस्मस्तत्तथा । प६आए आआबुऋः । आ_आर्नृउग आंंआआरआ? । ऽंआतई_सुऋ_ऋ९इर्रमईत्य।ग्ं । दृष्ठंर्र्नत्रस्याह्नृआदनम् । प्रम् आएदूजनकत्मईत्यर्थ । ३आआलोकेति । परिसमाप्तिआआ आवईल?आकिता दर्शनीयानामवसानभूमिः । इदमुताआद्य सरःसलिलममृतरसमुत्पा दयता वंधराआ पुनरुक्ततामिव बीता स्वसृष्टिः । इदमपि खल्वमृतमिव सर्वे?ईद्रया?आदनय्तमर्थ० मीतविमलतया च?षः प्रीतिमुपजनयीत शिशिरतया स्पश्०आर?उखमुपहरति कमलसुगी?ध७ तया घ्राणमा?याययातई हंसभुखरतया श्रुआईतमानन्दयति स्वादुतया रसनामा?आदयति । नि यतं चास्यैव दर्शनतृष्णया न परिल्पर्जाते भगवान्???लारयनिवासव्यसनमुमापतिः । न रवछ सांप्रतमाचरति जलशयनदोहदं देशे रथाङ्गपाणिय०दिदममृतरससुरभिसलिलमपहाय लवण? रसपरुपपयस्युदन्वति स्वापईति । तूनं चेदं न प्रथममासीत्सरो येन ?आलगवराहघोणाभिघा तभीता भूतधात्री कलशयोनिपानपीरकलितसकलरालिलं सागरमवतीण९आ अन्यथा यरात्रा आआआधानेकपातालाआम्भीरा?भसि निमग्ना भवेन्महासररिआ कि५म५कन महावराहराहस्रैरपि नाग्ता७ रामिआया उआ?»तलेखा प्रान्तलेखा वीआई६आता नयनीआपर्याकृता । उआतः आग्रं आईचत्तहृआतीकमपि नास्तीप्तई भावः । ?आत्यक्षैति । प्रीस्तईजननाना र्प्रात्युत्पादकानां पी सामस्ल्पेताप्तिः प्राप्तिः आगरईसमाआईप्तः प्रत्यक्षीकृते?ईद्रयगो चरीकृता । विलोत्कईतेति । दर्शनीयाना द्र?ं योआयानामपराआनगामईः प्रान्तभूमईश्चरमत्?था वा आई?लोक्तईता र्वाआक्षईता । इतःपर दर्शनीयं नास्तीप्तई आआआवः । इदमिति । श्दममृतं ?गईयूषं तद्वद्रसो यर्स्येवंवईधं राररररत टाकस्य रालईलं पानीयमुत्षाद्य नर्माय वे?सा व्र?आणोत्पादयता जगत्राजता स्वराष्टिः स्वकीयनीर्मप्तईः ?न रुत्त्?तात्मईव नीता प्राआईआग्ता । आआकमेब आआस्तु नामान्तरेण वीईहतमईतई भावः । उआवृताआणो?आगदेन पुनरुक्ततां ?आष्टयन्नाहैदमिति । इदमीप । खलु आनई?ई?तम् । इदं प्रत्यक्षोपलम्ंयमानमप्यमृतमईव पीयूषमईब सवंंपात्मीनीद्रयाणामा?आदनं प्रीणनं तत्र समर्थ्ग् वलईछमतईत्त्वईमलतयाप्तईस्वच्छतया चक्षुआआआए नेत्रस्य ५आईआतई स्नेह मुआग्जनयत्युत्पादय?आई तथा शिशईरः शीतलस्तस्य भावस्तत्ता तया करणभूपया सर्शसुरञ्जमुपहरप्तई न्क्ररोत्तई । तथा कमलस्य न?ईढनस्य सुगन्धो यस्मिस्तस्य भावस्तता तया घ्राणं नात्सईकामाःयाययत्तई र्प्राणयत्तई । तथा हंरांएर्मरालैर्गुखरो वाचालस्तस्य भाचस्तत्ता तया श्रुआतई श्रोत्रमानन्दयत्तई र्प्राणयत्तई । तथा स्वादुतया आईमष्टतया रसना रसज्ञामा?आदयप्तई प्रीणयतई । नियतमिति । आनईयतं नाश्चईतम् । अस्यंएव राररा आआ? दशंनतृ?णया वलोल्क्तनत्लोभे?आआएमाप?ईर्भगाआनिआ?रः । ?कलासेति । केलाराआए रजताद्रिस्तत्र यो नवासोऽवस्थानं स आआव व्यरानमासत्तिआस्तन्न ?ग्?ईत्यजतई न जदृआत्तई । न खल्विति । ?आ?ष्ठ आनीन्?तम् । रथाङ्गषाणई?त्?पा णईर्र्दच्चः कृआणः रगंप्रतमईदानीं जत्?ए पार्नाये शयनं याग्स्तस्य दोहदमाभईत्ढाषं नाचरत्तई न करोत्तई । पू?रु जल शयनाआगेक्षाकारणमाहाआदिति । य?रेतई हेत्वथंई । इदममृतवर्त्षायूआआबैपां दृआआस्मेन्नेवांवीं यत्?र्राआआ?आलईलं सुगीन्धपानीयं तदपहाय त्यक्त्वा लवणो यो ररग्स्तेन पसग्ं ?९आं पम्गे यस्मिन्नेचंभूत उदंवत्तई रामुद्रे स्वाआआ ?आई शयनं करोत्तई । अतो नृआनं आनईमितम् । इदं प्रथममादो नाराआर्न्नाभूत् । आआतदभाबादो कृष्णः समुदे शयनं करोतीआतई भावः । कारणान्तरमाहयेनेति । येन कारणेनेदं प्रथ्ग्मपो नाराआर्दतएव भूत?ंआर्त्रा भूताना प्नाआईणनां धात्री धारणक्षमा । आआतदषेक्षया तूनं सागरं रामुद्रमबर्तार्गा मध्ःंयप्रषई?आ । अ८ंआ तां ?आशेप दिता भवेत् । न्नं चासाआदेव सलिल५लशमादायादाय महाप्रलयेपु प्रत्?यपयोदाः ?आलादुआरीदना० न्धकारितदशादईशः प्लावयन्ति भुवनान्तरह्यिआ । गन्५य च यत्प्तृ?एऋरर्वाक्सालेलमयं व्रह्माण्?रू पयादौ भुवनमभूत्तीददं पिण्डीभूय सरोव्यपदेशेनावी?तम् इति विचारयन्नेव तस्य शिला शकलकर्कशवाछकाप्रायम् विद्याधरोद्धतसनालकुमुदकलापार्चितानेकचारुसैकतलिङ्गम् ? अ? रुन्धर्तादत्तार्घपयःपर्यस्तरक्तकमलशोभिङतम् उपकूलशिलातलोपविष्टजलमानुपनिषेव्यमाणा तपम् ? अभ्यणतया च कैलासत्य स्त्रानागतमातृमण्डलपदपञ्जिमुद्राङ्कितम् अं वकीर्णभस्म सूईत्वतमग्नो?ईथतगणकदम्व?एद्धू_लनम् अ।वगाहावतीआआर्गणपतिगण्पुडस्थलगलितमदप्रस्रवणसि? क्तम् अतईप्रमाणपादोनुमीयमानतृपितकात्यायनीआतिहा ओवतरणमाग ?दक्षिणतीरमासादृआ तुर गादवततार । अवतीर्य च ०एयपनीतपय९आणमिन्द्रायुधमकरोत्? । क्षितितललुठितोत्थितं च गृही आकईम् । न आकईमपीलार्थः । म५हति । महाबराहगहस्रेरीआ ना?आआ?ईऋना न प्राप्ता भयेन् । आआउतेन कदृं पान्तेऽ?ःये तस्यावसानं सू?ईग्तत्मीईआ भाच्चः । न्नमिति । न्रां न?ईचतम् । महाप्रत्?येपु त्?हाआ?तेपु ?आलयपयोदाः त्?लान्तमंएघा उआस्मादेव ण्र?ः रालिललेंसं जत्?त्ढोआमादायादाय गृहीला गृर्हात्वा भुवनाताआआईण आत्रईभुबन त्त्वईवराआगीआ ?_ऋआवय?ईत जलमर्याकुर्वी?एत । ?ंआथ ?आलयमेषाआ?ईबशेपयन्नाहप्रलयोईते । ?आत्ढयकार्तानं यदुआईर्दनं मेघजं तमस्तेनान्धकाआर्र्रता आआन्धकाआवदाच?ईता दश ?ईआआआए यैस्ते तथा । मन्थे चेति । अहप्रितई मये जानामि यबादी सृष्टो?र्श्वनिमिंतेरर्बाक्स?ईढलमयं जलमयं ?ह्नग??दृरूपं भु?नं आर्त्रेत्त्वईष्टपमभूत्तीददं पिण्द्धी भूयेकीभूय रारोव्यपदेशेन तटाकमईषेणावीस्थत?ईआआतई आवईचारयन्नेव आचईंतय?एव चन्द्रापीद्वः सरयो दीक्षणर्तारं दी?आणादईग्वीर्त प्रतीरमारग?आ प्राप्य तुरगादाआदवततारावर्तार्णवान् । अथ दी८आ_णतीरं त्त्वईशेपयन्नाह शिलेति । शिलारूआकलवषीछलारवण्द्ववत्कर्कशाः काठईना या वालुका त्सईन्क्ततास्ताः ?आआयो वाहुआंयेन यीस्मा ?आत् । विद्येति । वई?आआग्रैब्यांर्मचाआआईआमईरु?तानंए गृह्यईताआनई या?ई सनालाआनई कु?दानई कैरवाणई तेपां कलापः रा?_हस्तेनाआ?ईआर्ताआनई पू_जिताःयनेकान्यग्द्भंखाआनई न्गरूणई मथोहराणई जलो?र्मतं पुलईनं ?एएन्क्ततं तत्र आईसाताआनई ?ईढाआआनीश्वररांलनगीनई यीस्मस्तत् । ?आरुन्_यतोति । अरुएधत्या ?आईसष्ठपत्नाआ दत्तं यदर्घपयः पूजार्थ जलं तस्मात्पर्यस्तानई ?ग्तईतानई यानई रक्तकमाढानई ओआ शोभितं त्त्वईराआईर्जतम् । उ?आएतई । उपकू०ए तटसमीआए याआनई शिलानलाआनई तशोआआषईष्टान आईस्थताआनई जलमातपाआ?ईआ प्रप्तईद्वान तोर्त?आएव्यमाआआः सेव्यमान आताः सूर्याआशेको यल्मई०आ। । कैलारास्य रजताद्रर?यर्णतया समीपर्बाआआर्तया ?आना?आर्मागतं य»मातृमण्द्वत्?ं ब्राहृगईप्रा?तीनां राप्तदेर्वानां सगुदायस्तस्म पदपी?आ?रणर्वाथी तस्या गुद्रा भूमौ तत्प्रप्तईबृआतईरूषा तयाआईङ्कतं आ_यईआईहतम् । ङ्कावकीर्णेति । अवकीर्णमईतस्ततः पर्य?आं य?ऋस्म भूत्तईस्तेन आ?चईतं प्रकाआई२आतं स्नातुं ममं पष्ट्राआदु?ईथाआं य?आआआनां प्रमथानां क?म्ववं? रामुदायस्तस्य निपुण्?र?आमय उद्धृऋ_लां भ?आआएद्धु_लनं य स्मईस्तथा । अवगाहेति । ?ंआबगादृ३आय। जलर्क्राद्धार्थमबर्तार्पा उत्त?ईतो यो गणषतईर्गणेसस्तस्प गण्??लात्क्?रटप्रदोआआ? तकीतपययवसग्रासं रनरोऽवताया पीतसलिलमिच्छया स्नातं शेत्थाप्यान्यतमस्य समीपव र्तिनस्तरोमूआलशाखायामपगतखलीनं हस्तपाशशृङ्खलया कनकगथ्या च»र?आआऐ वद्ध्वा कृपाआईआआआ कावत्सूना?ईक्षस्वा चाग्रतः कति?ईत्रारस्तीरदूर्वाप्रवालकवलाआपुऋनरपि सलिलमवततार । ततश्च प्रक्षालिताकरयुगलश्चातक इव कृत्वा जलमयमाहारम् चक्राह्व इवास्वाद्य ?णालशक ललि आईशशिराशुआईरव कराग्रैः स्पृ?आ कुमुदानि फणीव९आभिनन्द्य जलतरङ्गवातान् अनङ्गशरा प्रहारातुर इवोरप्तई निध? आय नलिनीदलेत्तरीयम् ? अरण्यराज इव शीकरार्द्रपुप्करोपशोभित करः रनरःसत्ढिलादुदगात्? । प्र?आग्रभग्नीआरैश्च रामृणालकैर्जलकप्घिआकाचितैः कम?ईनीपलाशै र्लतामण्डपपीरषईप्ते शिलातले स्रस्तरमास्तीर्य आनईधाय शिरसि पिण्डीकृतभुत्तरीयं निषसाद । मुद्वर्त विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्त५र तीरप्रदेशे रामुच्चर?तमुन्मुक्तकवलेन आईनश्चलश्रवणपुटेन तन्मुखीभूतेनोद्बीवेगेन्द्रायुध५न प्रथममाकार्गीआतं श्रुआतईसुभगं वी?आआतन्त्रीह्मंकारमिश्रममानुषं लाआत्ताः ?त्तईपये क्तईयन्तो यवरां तृआआं तस्य ग्रासा गु?एरका येन स तं ततः आग्ञ्चात्तमश्वं सरोवतार्य स?ए मध्ये र्ना?आआ पीतं स?ईढत्ढमईत्छया येन न तु वलात्कारेण स्नातं कृताआआवं चोत्था योत्थानं कारायईल्ला आग्श्चात्तटमानीयानातमस्य कस्पाचईत्राभीपर्वार्तनस्ततर्वृक्षस्य भू_लशाखाया च स्कन्धशाखायां डाले आनीआरणे घ?आ । कीदृशम् । आआपगतं त्?गईभूतं आ??आईनं ?र?यन्त्रणं यर?ंवंभूतम् । कनकमय्या गुबर्णनीईर्मतया हस्त पाआआआय्?लया हस्तवन्ध?था यः पासो ग्रीन्थस्तदभा या वृङ्खला तया बर??आऐआ पादां बद्ध्वा आनईयम्य कृपा आईणका क्षु?ईका तयावद्धना?एकर्तितान्कप्तीचीईत्कयतः सरस्तीरस्य त?आकप्रर्तारस्य ?ऊवांयाः शतषर्विकायाः प्रवालकाआलाआ?ईकरालयगुडेरकानग्रतः आईक्ष?वा पुरो आनईधाय । अत्र चकारः क्रियासमुच्चयार्थः । पुनरापई द्विर्तायवारमीआआ सज्जईलं नीरमवततारोर्त्तार्णवानः । स्वयमई?ई शेपः । ततश्च तदनन्तरं प्रक्षाआईलतं कर युगलं दृ३स्तयुग्मं येनंवंभूत सरःसीलल?दगादुदप्तईष्ठीदत्यन्वयः । चातक इब तोकक इव जलमयं पानीय मयमाहारं प्रत्यवसानं कृत्वा वईधाय । चक्राह्ल इव रथाङ्गनामेव गणालशकत्ढाआनई आईवराग्?ण्डान्यास्वाता स्वादं कृताआ । आसीशईरांशु?ईब हईमांशु?ईब कुमुदान कईरवाआ?ईआ कराग्रैर्ह?आआग्रईः स्पृ?आ स्पर्श कृत्वा । फणत्त्वई भुजग इआआ जत्ढतरङ्गवातानम्भःकाङ्कुआएत्ढरार्मारानीभनद्य संस्तूय । ७ंआनङ्गशारप्र? हारातुर इव कामवाणानुआआईद्ध इ? नलईनीदतोत्तरीयं कम?ईढनीपत्रवईकक्ष्यगुरत्सई वक्षत्सई आनईधाय संस्थाष्य । उआरण्यगज इव वनकर्राव सीकरे णार्द्रमुन्नं पुप्करं कमत्ढं शुइआप्रं च तेनोपशाआएआईभतः करो हस्तः शुण्द्वा च यरयैवंभूतश्चद्रापीइः । लतेति । ल राआत्ढक्षणो यो मण्डषो जनाभय?आएन पारीईक्षप्तं वल?ईते । पीआक्षी_आप्तं वलयितम् इतई ?आएशः । आआवंभूते आईशलातले पृथु?आस्तरोप?ई स्रस्तरमास्तीयथस्तराआं कृताआ ततः आईपर्ण्डुआकृतं आई?ग्ण्डतां प्राआईआग्तं यदुत्तर्रायं नवरानं आईशरातई मस्तकरयाधोभाआआए ?ईधाय संसयाप्य आनईपसाद शयनं ?आकारेत्योवयः । ?तः स्रस्तरं कृतवाजई?गक्?आ ?आयामाहकमलिर्नाति । कमलईनी नीलनी तरयाः आआलाशंएआ आआत्रैः । कीदृशईः । प्रत्यग्रं तत्कालं भग्नाआनई खीण्ह्रताआनई आईआआरात्सई प्रान्तान येपां तंएः समृणालकेएकः सत?एतुलैः । स्वार्थे कप्र?ग्यः । जलस्य ?गनीयरय या आईतदवैआयस्तया तु तस्य प्रदेशस्य प्रयत्नव्यापृऋतलेचनांऽपि विलोकयन्न किआंचद्ददशा स तमव कं?वल??मंनवरतं भो दं शुश्राव । कुतूहलवशाआच्च गीतध्वनिप्रभवजिज्ञासया कृतगमनबुद्धिर्दत्तप य?आण?? द्रायुधमारुह्य प्रियगीतैः प्रथमप्रस्थि?तरप्रार्थितैरपि वनहीरणैरुपदिश्यमानवर्त्सा वकु ?ल?लाल?वङ्गल??वल??लतालोलकुसुमसुरभिपीरमलयालिकुलविरुतिमुखरितया तमालनीलया वदे। ??आगमदवी?येव पश्चिमया वनलेखया निमित्तीकृत्य तं गैतिध्वनिमभिप्रतस्थे । क्रमेण स?ंमुग्व?आगतै ? अ?ःच्छीनर्झरजलकणजालजनितजडिमभिः जज?रितभूज? वल्कलैः धूर्जर्टिवृषरो म थफंनीवन्दुवाआईहभिः पण्मुखशिखण्डिशईखाचुम्बिभिः अस्व्रिकाकर्णपूरपल्लवोल्ल?आसनदुर्ल यार्काणंतं सुतम् । कीद्दशम् ? श्रुतईसुभगं कर्णमनोहरं वीणा वल्लकी तस्यास्त?यः प्रसईद्धास्तासां झंका रोऽत्र्य??? श?दऽएन आभश्रं संपृ??म् । अमानुषम् । दईव्यमईत्यर्थः । श्रुत्वेति । श्रुत्?वाकर्ण्य । चकार पृ?र्ववत् । इआइ । नमुपनातं समुत्पन्नं केऐआतुकमाश्चर्य यस्य रस तथा । इतईशव्दद्योत्यमाहकुत इति । जेन वईगतमर्त्य ?????ंऽमानुपं प्रलंं?? सीतध्वनेः सभूतईः प्रभवः कृतः स्यात् । कमलिनीति । कमलिनी नलईनी तस्या दलै य । । ?आ?खरः प्रस्तरस्तस्मादुत्थथाथांत्?थानं कृत्वा गीतसंपातेन गेयोत्पप्त्या सूचई?तां ज्ञाआईपतां ताभेव दिशां क?अं प्रतिं चक्षुनं?त्रं प्राहईणोत्?प्रेरयामास । तस्येति र पूर्वोक्तप्रदेशस्य गीतस्थलस्याआतईदवीयस्तयातईदूरतया प्रयत्रंनात्युयमंन व्यापृते व्यापरिते लोचने नेत्रे येनैवंभूतोऽआपई आईवलोकयन्पश्यन्न आईकंचईद्ददर्शालोकया मन ? कंवलमनवरनं नईरन्तरं तमेव शव्?दं शुश्रावाकर्णयामास । कुतूहलेति । कुतूहलवशात्कौनुकवशाच्छ । । वबंः प्रभव उत्पात्तईस्तस्य? आईजज्ञासा ज्ञातुमईन्छा तया कृता वईहिता गमने बुआईद्धर्येनैवंभूतः । दत्तेति । दननार्गापतं पयणिं पल्ययनं यस्मिन्नेतादृशीमन्द्रायुधमश्वमारुह्यारोहणं कृत्वा तया पश्चिमया वनलेखया । ???????ं????? ??आपः र तं पूवं????ं गीतर्ध्वानं आईनमीत्तीकृत्य आनईदानीकृत्याआईभप्रतस्थे संमुखं जगाम । कईंवीईशष्टः । उंपीत । उपदई?यमानः कथ्यमानो वर्त्मा मागांर् यस्य सः र कैः । अप्राआर्थईतैरप्ययाचईतैरीआ वनहारईणैररण्य नुः ः मु नां तानंव विआशईनीष्टीप्रयेति । आईप्रयं वल्लभं गतिं गानं येषा तैरत पत प्रथमपादौ प्रीस्थतैः य र्चा??तै मु सव वनलेखा आईवशंपयन्नाहवकुलेति । बकुलः केसरः एला चन्द्रबाला र आपृथ्वी?आ चैद। बालै?ल?आ नैष्कुआईटवेहुला इत्यमरः । लवड्गो देवकुसुमवृक्षः लवलीनाम्नी लता वल्लीआवईशेपः तासां लोलानि च??ला र्न कुमुमानई पु?पाणई तेपा सुरीभर्घ्राणतर्पणः पारईमलो ओथो यस्या सा तया र अलीति । आईल कु लाना त्रनरसटाना या आईवरुतईः शव्दवईशेपस्तया मुखरईतया वाचालईतया । तमालेति ? तमालास्ता आर् ?च् छा ?ऐनाल??याऽनैतया ? श्यामत्वसाधर्म्यादाहीदङ्गागेति । दईशा नागा हास्तईनस्तेषां मदवी?येव दान थेण् आपं ? क्रमंण?एआईत । क्रमेण पारईपा?आ । चकार पूर्ववत् र अथ चन्द्रपिआडे आवीश्निआईष्टपुण्यैरिति र युआए ः पीवत्रंऐः कं??लांसमारु?त?? रजताआईद्रवायुआभईरीसनन्द्यमान आनन्यमान । ञ?थ मारुतानां आईवशेषणाआईन र मुसागलैराभईमुल?आगतैः । अ?च्छेति र अच्छाआनई नईर्मलानई याआनई आईनर्झरजलाआईन प्रस्रवणपानीयाआनई तेषां ल?? ?इ?न्दवस्तेषा नालं समूहस्तेन जनित उत्पादईतो जाडीमा नासं यैस्ते । जर्जीरआ_तति । जजारईताआनई कां तं ???क?मानि भूर्नाणां मृदुन्वचौ वल्कलाआनई चोचानि यैस्तैए । धूर्जटीति । धूर्जटिरीश्वरस्तस्य यो सुषो व व??स्तस्य ?एआमन्थश्चीवेतचर्वणं तस्य फेनो डिण्डीरस्तस्य आईबन्दून्वहन्तीत्येवंशीला वाआईहनस्तै र षण्मु खांईत । पण्मु??आ?? काआर्तंकेयस्य यः आईशखण्डी मयरस्तस्य आईशखा चडा तच्चाम्बीभस्तत्स्पर्शाक???गीआईभ । चं लितैः उत्तरकुरुकामिनीकर्णोत्पलप्रेङ्खोलन?एहदिभिः आकम्पितक?एत्गै नमेरुक्वुसुमपांसु० पाआईतभिः पशुपतिजटाबश्न्धार्तवासुआकईपरिएपीतशेषैराह्लादिभिः पुण्यैः कैलासमारुतैरभिनन्द्य मानो गत्वा च तं प्रदेशं रार्वतो मरकतहरि?तःआ हारिहारीतरुतिरमाआआईआयःभ्रमद्भृङ्गराजनखर जर्जीरतजर४ठकुद्ध्यलैः उन्मदकोआकईलकुलकवलीकृतसहकारकोमलाप्रपल्लवैः उन्मदषट्चरण चक्रवालवाचालितविकचचूतकालईकैः अचत्कईतचाकोरचुम्वितमरिचाङ्कुआरः चमग्कपराआआपु? आई१ग्?रकीप?लजग्धपि?ःपलफिल। ः फलभरनिकरपीडितदाडिमनीडप्रसूतकलविङ्कैः प्रक्रीडि? तकपिकुलकरतलताडनतरालईतताडीपुटैः अन्योन्यकुपितकपोतपक्षपालीप?आ?ईतकुसुममः कुसु मरजोराशिराआरस४आरिकाश्रित?ईआरवैरैः शुकशतमुखनख?ईआखरशकालईतफलस्फतिऐः जलधरजल तत्र दुर्त्ढालईतं दुक्षोष्टईतं येषां तैः । उत्तरेति । उत्तर?ईग्वर्तिनां कुरूणां क्षेत्रावईशेषाणां याः जात्मईन्यः आईस्त्रय स्तासा क्क?र्गोप्ं?ग्लानां श्रवणकुवलयानां प्रेङ्खोलन त्?आआन्दो?ढने दोहदोऽभिलापो आईवद्यते येपा तैः । उआआकम्पीति । लाआकीम्पता उआआधूनताः कक्कोलाः कोशफला यंस्ते तथा तैः । नमोतर्वति । नमेरवो वृक्षीवशेषास्तेषा कुगुमनि पुष्पाआई?आ तेषा ?गसवो रजाम्लई पातयर्न्तात्येवंदाआएत्ढास्तैः । प्ग्शुपतिरिति । पशुपतेरी?रस जटा राटा तस्या बन्धो ?ईयन्त्रणं तेनार्तः पीआईद्वतो यो वासुक्तईर्नागराजस्तेन पारईर्याता उआआस्वादईतास्तेम्यः शेषा अव?ईष्टासतराह्ना?ईआईभः प्नमोदकाआरीमईः । तं प्रदेशं स्थानं गत्वा स च्ग्न्द्रा?गीआइः ।गदपैवृ९क्षैः पारईवृतं चन्द्रप्रभना० म्नश्चेद्रप्रभाआईभधानस्य कैलासपादस्य रजताद्रिपर्यन्तपर्वतस्य तलभाआआनईवईष्टमधांएदेशीयतं भगवतः श्ल पापोः शंभोः शून्यं जनवर्जितं भूतलभागे सं?ईवईष्टं स्थाआपईतं त्सईद्धागतने चैत्यमपश्यीदत्यावयः । अ?ग् पाद पाआईन्वशेषयन्नाहसर्वत इति । सर्वतः समेतान्मरकतमश्मगर्भ तद्वद्ध?ईतंएर्नीआलईतैः । हारीति । हाआरई?गो मनोहरा ये हा?ईता मृद?रास्तेषां रुतयः शब्दास्तै रमणीयैर्मनोहरेः । भ्रमदिति । ?मन्तभ्रलन्तो ये भृङ्गराजा धूम्याटाः पीक्षणस्तेषा नखरा नखास्तंर्जर्ज?ईतनि लर्धाकृताआनई जरठान कीठनाआनई कु?लानई येषा तेः । उन्मदेति । उमदान्यत्युत्कृष्टमदयुत्त्क्ताआनई याआनई कोआकईलकुला?ई आईपकसमूहाआनई त? ः काआलीकृता भर्क्षिताः सहकारस्याम्रस्य कोमला मृदवोऽग्रपा?वाः ?प्रा»ताकईसलयाआनई येपु तेः । उन्मदेति । उन्मदा ये पदचर?गा भ्रमरास्तेपा चक्रवालं समूहस्तेन बाचाआलईता मुखरीकृता ?ईल्?चाः स्फुटाभूतकालईकाः सहकार कोरका येपु तैः । अचकित इति । उआचक्तईता उआत्रस्ता आआए बक्ःआएरा वईषसूचकास्तैएश्चुआईम्बताश्चीर्बता म?ई चाना श्वेतशोभाञ्जनानामङ्कुराः प्ररोहा यो? तैः । चम्पकेति । च्ग्म्पको हेमपुआपक्?स्ताय यः पराआआः पो?ःपं रजस्तस्य पुञ्जः समूहस्तद्वीत्प?राः र्पातरक्ता ये कीप?लाआईस्तात्तईरास्तैर्जग्धान भाक्षईताआनई आईपःपल्या ?ईदेह्याः फलाआने येषु तईः । फलेति । फतस्य भरो भारस्ताय ?ईक्?रः समूह्स्तेन पीहईता घाआईवता दाडिमाः करकास्तेषु ये र्नाडाः कु?ढातृआआस्तेपु प्रसूता जनईताः कलवईट्टाः कुआलई?ङ्का येपु तैः । प्रक्रीति । प्रर्क्राआईद्वतं क्रीइया प्रवृत्तं य त्कीआग्कुलं आआआएला?लरामूहस्तस्म करतला?ए पा?ईआतला?ई तेषा ताडनेन ःआघातेन तरलिताआनई कामी?ग्तानि ताडी त ५ ३ णी ?० आ? भ्ऽआ । ? । ??आ ं ? ं ? प्नभ् ः?? ं आ ॥ आआए स्ता त्त ?? ताआ?आ त्र्?आभ् रगईवशर्न्य्वमुग्बंचातकध्वानमुखरिततमालखण्?ऐः पभकलभकोल्ल०।नपल्ल्ववेऋल्लितलवलीवल ऋर ॥ आयमाननवयौवनम२त्तपारावतपक्षक्षे?आपर्यस्तकुसुमस्तवकैः तनुपवनकम्पितकोमलकद आ?ऋनृर्वाजितंएः आनेग्रलफलनिकरावनतनालिकेरवनैःअकठोरपत्रपुटपूगविटपिपीरवृतै ? अ आ आवाआर्ग्तविद्गं_गतु??डरबण्डितपिण्डुखर्बूरजालकैः मदमुग्न्नरमयूरीगधुररवविराजिता तरैं आ दृआन?एऋऋवनाकरनलनिवहनिभमलक्तकजललवसिक्तभिव किसलयनिकरमातईसुकुमारमुद्वहद्भि ? ?आआर् आपर्णग्रासमुआईदतचमगईकुलनिपेवितमूलैःकर्पूरागरुप्रायैःआ इन्द्रायुधवरिव घनावस्थानैः कुमु ऋ आईग्वाऋऋ_त्तीदनंकरप्रवेशाशीआशिराम्यन्त?रः दाशरथिवलैरिवाज्रननीलनलपारईगतप्रान्तै ? प्रासा । आ?आ ज आंं पनिआयं तत्र लृऋधा आआआसक्ता अथ च त्त्वईप्रलव्धा वीज्ञता ये मुग्धचातका वर्प्पा??आस्तेपां । ंउऋऋआऋ इऋआनृ५ऋ_न मुन्ङ्गारईनं वाचाआलईतं तमालखण्४ं तापिच्छबनं येपु तैः । एतेन तमालरवण्द्बानां कृआप्नावर्ण । आपृऋऋ आआवमांगुग्धचातकंः प्राआर्यत इआतई ९वानईतम् । इभेति । इभानां हास्तईनां कलमास्त्रिंआआद ? ऋ । । ?आ आए कः । तंंरुआङ्गृनाः खण्यईहुताः पल्लवाः त्कईसलयाआनई येषामेबंत्त्वईधाआनई बोआङ्कुईतान्याज्दोलईताआनई ः । ?ग्शानई एग्पु तंंः । ङाआलेयिएति । आ समताआङ्कुआर्यमाना अतःप्रीवश्यमाना ये नवयौवनेन प्रत्यग्रता ? । मुना ?ऋ_आऋटा पारावताः कलरवास्तेपां पक्षक्षेपेण आआरुआईद्वक्षेपेण पर्यस्ताः पातईताः कुसुमस्तबकाआ आऋआ आत्र्तुऋआ ंग्पा तंंः । तन्विति । तनुपवनेन मन्दवायुना कीआपता धूता याः कोमला मृदवः कदल्यो ग्मान्नागां श्_लाआई?आ ?ग्त्राआणीआ । पर्ण पवं छदं दलम् इ?ई कोशाः । तंएवांराईजपेः कृतवालव्यजनेः । उआ ध्यिरन्देनि । अ?र्रलान्यपेलवा?ई याआनई फलान तेषां ?ईकरः समूहत्तेनावनताआन नमितानई नाआईआआकेरव ?आ । ?आ ?ंआस्रण्ढाआईन यंपु तः । अकठोरेति । ७ंआकठोरा?ईआ मृदूआनई पत्रपुटानई येषामेवांवईधा ये पूगावईट आपा ?मुकवृक्षार्स्नः र्पारवृतैः प?ईवोक्षुईतंः । ष्ठानिवेति । अनिवाआरईता आनीआगीद्धा ये आवईहाआआः पक्षिणस्तेषां तु? आःराआ मु?त्राआईन तंः खाणी?ताआनई शकर्लाकृताआनई आईपण्?ख?र्रजालकाआन प्रत्सईद्धाआनई ये? तैः । मदेति । आआ?एन नच्चंंण कनुत्त्वईशेपजीनतवलभरेण वा मुखरा वाचला या मयूर्यो र्नालकण्ठयोआईषतस्तासां यो मधुरो ?ईष्टो न शृनृऋऋआतंन आवईराजितान्यतराआईण मध्यानई येषां तैः । आकलीति । आकीलताः प्रादुर्भूत्ताः याआ आआई??आः कोरकाः । कालईका कोरकोऽआईस्नयाम् इतई कोशः । तस्याः कलापः सं?आतस्तेन द?तुआईतै हन्न आः । कंएलासेति । कैलासस्य रजताद्रेरतरान्त?_आ । मध्ये मध्य इत्यथ । यास्तराङ्गईण्यो नद्यरूआआसां आर्ग आआएन भाआईऊतेन आई?कातईलो वालुक्तईतस्तलभूष्मईभागांऽधःग्रदेशो येपां तेः । र्क्तं कुर्वाद्भः पादपैर्वृ६आऐः । उआस्तई न?ऋःआआग्म?ईआ?दु र्क्तक्षलयानईकर प?वसमूहृमु?हाद्भईर्धारयीद्भःआ रक्तत्वसादृश्यात्तदेव वईशेपयन्नाहवनेति । आआआंऋ_नतानागरण्वाआः?शृत्रीआआआ करतलानईवहानईभष्मईव हस्ततलसमूहसदृशमईव । अलेति । अलक्तको याव आं?आ?आ जल??ंंः त्सईत्ताआगईव आईसातीआतमईव । ग्रन्थीति । प्रोन्थर्ग्ण शुकम् । आर्ग्रांथपर्ण शुकं वर्हम् इत्य ?आआः । त? ग्रासेन गुआईदताआनई र्हाआंताआनई याआन चमरीकुला?ईआ वनोद्भवगोसमूहानि तौर्नईषेत्त्वईताआनई खेत्वईताआईन ःआ?ऋआआएन युध्राआनई येपा तेः । क?र्रेति । क?र्रा अन्तर्गीर्भत?नराआग्ढक्षा उआगग्?आए गत्नारआर् । आए ब ??गेन द्वजापराआवत»ः महासमरमुख»आरेव पुनागसमाकृष्टांशंलीमुखेः ? महाकरिभिरिव ऽआलञ्व ङ्गुवस्पृष्ठभूतलैः उआ?आमत्तपाआतथ०वैरिव पर्यन्तावसिआतवहुगुल्मकैः ?रेर्ंशितैरिव भ्रमररां?घा आआवृतकायैः प्रमाआआआआभिगुखैरिव वानरकराङ्गुलित्पृएऋ?आ०ज? ः उआवनिपालशयनैरिव आईसह ओति । प्राराआदा देबगृहास्तै?ईव । आप्राराआदो देवा?पानाम् ?त्योभधानीचन्तामाआ?ईआः । भङ्गोठपमाह ?आह पागृवतईर्मक० टेर्वर्तमानाः रापारावतास्तईः । आ?गरावतः कल्रवे आईआआरो मर्बाटत्तईन्दुफे इत्यने? पक्षे पारावतः क?आआएतः । भवाआएति । भ?ने गृहे आसीता ये तापराआः प?ई?आजकास्ते?ईव । आआतत्राआ संनीति । संनीहईताः रामीपाआआर्तंनो वेत्रा वृक्षषईशेषा लाआ२आनाः आईप्रयका येषां तंएः पक्षे र?ंआनई वेत्रारानान आईवष्टरत्त्वईशेपाआआघी येषाआआआईतई वद्गुतीआईद्ग्ः । यद्र इनि । प्तद्रा ?आरा आआउकादश तौरईव । आआ_त आहनागेति । नागत्ढता ताआआर्ल । आताम्बूत्?वाआआआई ताम्च्ली नागाआर्यायवा?ऋ?आत ?त्याआआधानीच । तया तद्धः प्गरईकरः प?र्धिआएरापां तैः । ?ग्क्षे नागाः रा?आरा आआ_? ?ऋता तया वय्द्रः । आआर्थाज्जटाया येषामीईत वहुर्त्राआई?_ः । उदयीआईआ । उदधेः रामुब्र? ।?ऋ_स्७ं तां तस्य आ?लिनाआईन जलाआएएज्प्ततप्रदेशा ?आलीआं तज्जलोआईत्सतम् इति कोशः । उभयौएः राआदृश्यमाआआई?कु?र्न्नाहनिरन्तरमिति । सततमुआद्भईन्नाआनई प्रकीटतानिए प्रवाला नाआ?आआआ?आ तता?उऋरा वल्लीप्ररोहा?आ तेषा जालकाआलई ?ऋन्दाआलई । पक्षे प्रवाललता त्त्वईद्रुमलता । शेषं पूर्व?त्? । उआआगीआति । उआआईभषे?आआःआआ याआईन रा?गीलाआनई जत्ढाआ?आई एतत्साम्यमाहसर्वेति । रार्वाः समग्राक्ष ता उराएआगया फलाआआकातारताराआं या? कुगुमफल आईन तैः सनाथेः राहईतईः । पक्षे माआलकर्गगि ररवंंआंआग्वी प्र?ईआ?आआ । प्लाआआ_लख्येति । उआआलेख्यं आईचनं । गृहास्तौईरव । उभयोः सादृश्यमाहबह्लिति । यहुवणैंरवे?आरागीईःआत्राआआघी ?आत्राणि आईपच्छाआनई योआआ आआं शकुनीनां पीक्षणां शतं तेन रांशोआआआतोईर्वराआईजतईएः । पक्षे वहु?र्णोगेताआईन याआनई आईआवत्राण्गालोन्_याआबई । पत्रा?ईआ वा?आआआईन शकुनयः पी६आणः । शेषं पूर्ववत् । कुरुभिआईरति । कुरवः ?आरुबंराआएद्भवा राजा । एतयोः राआदृश्यमाह७भार इति । आआआरद्वाज्जा व्याशाटा दृआए आर्?जाः पी?आणस्तेरुआसे?ईते ? पक्षे शृआएणः । ?आभ्?ति । यहृआआई त प्रकृष्टाआनई शा?आई रामरमुखाआगे रा?आम?आआरम्भार्स्तारई? । आमुग्त्र?आषाये आणि?ईःरारणा?योः आत?आएकार्थः । एतयांएः राआमाआआर्गाह्पुंबा ?ति । पुंनार्मोक्ष?ईग्शांई रागाकृष्टा ताः आईशलीगु?आआआ भ्रमरा येपु तंएर्। । प६आए पुंनागाः ?आकृष्टपु?पाआ । आईशत्?आईगुर?आआ वाणाः । शंपं ?_वंंवत्? । आतईस्?त्_आआ ये कारीआआए ?रितनरतांआई? । उआआयोय्??तां प्रर्दाआयन्नाह् मलम्वंरिआ । प्रलग्ः?आ लम्वाय० वालपाकुवा नशईनी?आआलयाआनीआ तेः करणभूतें_आः स् आ?ं रांपाउआतं ग्?तत्ढमग्ःप्रदांआंआ आआएपां त ? पदो वाल रप्रान्ताः । शेपं पूऋ?र्?त् । शोभतिशयार्थ हीरानां नागराआईण क् आआर् व यन्त ?आतई रार्व?गीआआ_ऋम् । ति । ७ंआ?आमत्ताः राआबधाना ये आआआआईर्थबा राजानस्सांआरीआ । आआतप्रोआ राआशृ?यमाह।आय० आऊत ??ति । पग ते सोता वहवांऽनेके ?_आ९ंमत्?आ गु?छका ?आएपु पंः । ?आ५आ ?आ म?ऋआ ?एनाआगीशेपा । धा_ ।ं आंआकृरथा ?एआः पञपदा?ईआएका । रोनामुग्?आं ?आहमः इआतई कोःआ_आः । नृंशितंति । दांईआत्ंऐआर्र्तार्गीआवि । आदां?ऋऋआतो आज्जःआ इतई केशः । आआतयोस्तुरयल्ग्माहभ्रंंमेति । प्रंमराआगां आई।आ९ं।आईमु?आआआनां य रां?आत रामूद वचं वर्म तेनावृत आच्छाआदईतः काआआए दं?ए_ यंपां पै ः । पदो मृमरा ७ंआआव।ंऋआर् स्नेपां रांश्गत रामूहो पाद्दाङ्कततरुतलैः,आप र्नंतपःक्रि?यारई?आएन्छिख?ईआरि?मण्डलपरिवृतैः दई क्षितैरि कृऋ?ऋणा?आरविपाणकणि_यनैः जरहहमु?ईभिरिव जटालवालर्कमण्?लधरैः पन्द्रजा?ई शृऋनी??ऋहाआरईभिः पादपंः पारईपृतं चन्द्रप्रभनाम्नस्त?य राररमः पी?आगे तीरे कैलासपादस् त्?आवदाताआ प्रभया धवलयतस्तं प्रदेशं ४ऋभ्तलभागसंनिविष्टं भगवतः शे?लपाआआआएः श्द्बो ङायतनमप?यन । ताआ पवनो?ईऋ?तैरितस्ततः समान्तद्भिः केतकीगर्भङधूलिभिर्धंवलईक्षईक्र कृआग्न्ः पशुपीतदश्०आनहे_त५आत्र०त्ठादिव प्र?ईपादागःनो भस्मव्रतमायतनप्रवेशपुण्यौरईव पीर आआआउ ।प्रीः?याद्रा१गईच्चतुस्त?भस्फटिकमप्?डपिकातल?आतिष्ठितम् ? अ९ चिआआए?ऊतैरार्द्रार्द्रदल आआआए आऋणृ आ_आऋआआ गे? तंंः । पोआ वईप्तई त्त्वईके आआर्थः । नराह्रुलयःए मनुआयात्त्?यः । शोग्ं ??र्?त् । रावर्ण आऋऋ ङ्गाया आआऋत्र प्र?ऋणमईतई ध्थेक?य्त्सईद्धम् । उआवनीति । अवनिपाला राजानस्तेपत् शयरीस्तो आंआर्रब । आआऋऋऋ आं ष्टग्दर्ञग?ऋआ आर्संहेति । आर्राहाआआदंएदृआर्यक्षचरोतेरी?तानि आचीई?तान तरुतलानि वृक्षाआआआएभा । ःआ । आई?आ पाशेउ_?ःर्वा?ता आआ_तादृशान तलानि । शेपं प्राग्वत् । आआआरव्?एआति । ?ंआआर०एधा प्रस्तुता र आं । ॥ ?आ?आआआईमाआआआआनकमं य्ंंआस्तेंआईरव । पतयोः श?दसादृश्यमाहौन्छिखोतल । उआईच्छहाआमूर्व्वचूःं । आःआणृंऋ गयुऋनृ?आगृदृस्तेन ?र्गरवृआंआएः प?र्वोईष्टपे ः । ?ग्क्ष ऊध्ःआ आसीआखा ज्बाला यस्येंवंभूतं आत्५आ।पेमणित्ढं आऋलम् । शं आं ?आआग्वव्प् । द।एआर्९आता यज्ञे आआऋर्हातत्रतास्नंं?र्ब । एतयोः राआम्यमाआईवःकर्तुमाहत्तंएआईत् आर्?आ?_नं कृष्णाआग्ंंःऋग्ंंआआर्वंपाणानां ?याआणां कण्ह्न्यथं क्?ण्द्रृ_आआ येपु प्ंंआः । वाण्?_ ः कण्डूयनं ख?र् कण्हूया आआआर्ना_यन्तामीण । पथेऋ कृप्णसार?ईपाणंन कण्?_आनम् । शोग्ं ?प्रःआव?ः । दीआई।९आपानागयगाचारो यन्मृग ?आनं ?रार्ग्?त ?तई । जरेति । जरेतो ?आआआआंराआए ये गृदृ_?नय आ?भमतापसास्तेः पञ्चमुर्नानाम् । आन्ग् र्तालई गृ?उआदं ंआएआर्व । एतयोः सादृःयप्रदर्शनार्थमाह्जअएति । जटा ?ईआक्ताः ७ंआआलवालक आआत्र् आमा मण्लं ष?ःबेषस्तं वरर्न्ताप्तई धईरः पक्षे जटायुक्ता रगे वालाः स्तनांआयारूआ एआ कमप् ?आआनागागृ?धग यंःई९वतई वङ्गुर्व्राहईः । इन्द्रेति । इञ्द्रजालईका माआयईकास्तंए?र्? । उआआयोः सादृश्य दृआआरृआति । टृष्ट?ंआ नंत्राआर्?आ तंएपा हाआएराभई?आरणशीलः । नेत्राआईःआआमंंआर्त्य?र्ग् । पक्षे दृआई?ऋवज्ञकईः । ७ं ?ंआआंआषेःत्त्?ः । ७ंआथ ?ंं लासपादं आर्शेपयन्नाह ःज्?एन्स्नेति । ज्योत्मा कंएआगुदी तद्वदबदातया श्?भ्रय कान्त्ता तं प्रदंइआं त९ंपार्ववार्तभग्_आआगं आआव?ऋआआतो धाआआआआर्क्वुर्वत । तच्चेअईत । तदायतनं प्रत्त्वईश्य प पृ»ता भगवंतं माहात्दयबेतं ०ंयम्?कं तंएआर्तनाथमःआर्क्षःद्ददशंंत्यन्बयः । उआथ चेद्राआआआर्ंउ ?ईआशेषय ?आवेति । पवनेन वायुनोद्भृऋतंंः कीम्पतंएआरईनस्तनः समापनाद्गई?र्त्रतत्र नाआतीद्भ केतक्या प्रप्तईद्धाया आं आर्र्र्ग आरेपुआआ०ईःर्धबलाआएक्रयमाणा गुश्रीआईकामाणा काया देहसे यस्य रा । पाण्ःरत्वाप्ताम्येनाह?ग्शु पाआउ?ग्तंरींआगय ओऋ र्र्गनमवलोकनं तस्य हेतो । तदर्थीआलर्थ । व?ऋआ?ईव हठा?र्? भस्मब्रतं आईब ध्??र्ःपाद्यनान इवाआंआराआक्रीमाण इब धूलीनां शुआई?आत्?आत्पुण्यालामपि तथात्त्वईःत्वात् । तत्साआये आयेति । आयर्तां चंंत्ग्ं तत्र यः प्रवेशस्तस्माद्यानि ?_ग्ण्या?ई थ्नेयांत्सई तंए त्तग्?ईआआह्वामाण दवोपा गलज्जलविञ्दुभिरूर्ध्वविपाटितचन्द्रबिम्बदलैरिव निजाट्टहासावैरिव शेषफणाशकलैरिव पाञ्चजन्यसहोदरैरिव क्षीरोदहृदयाकाआररुपपादितमौक्तिकमुकुटविभ्रमैः शुचिभिर्मन्दाकिनी पुण्डरीकैः कृतार्चनम् , अमलगुक्ता?ईआलाघटितलिङ्गम् ? अशेषत्रिभुवनवदितचरप्गम्चरा चरगुरुम् , तुर्मुग्?म् ? भगवन्तं व्यम्बकम । तस्य च दक्षिआआआआं मूर्तिमाश्रित्याभिमुरवीमासी नाम् ? उपरचितब्रह्मासनाम् ? अतिविस्तारिणा सवःदि?खप्लावकेन प्रलयविष्ठतक्षीरपयोधिपू रपाण्डुरेणातिदीघःकालसचितेन तपोराशिनेव सर्वतो विसर्पता पादपान्त?रस्त्रि?एतोजलनेभेन पिण्डीभूय वहतेव देहप्रभावितानेन सगिरिकाननं दन्तमयमिव तं प्रदेशंकुर्वतीम् अन्ःक्षैव ःवलय?तईत् कैलत्सगिरिम् ? अ?एदर्द्रशुऋरीप लेचनपथप्रविष्टेन श्वेतिमानमिव मनाअ नयन्तीम् अतिधवलप्रभापरिगतदेहतया स्फष्टईकगृहगतामिव दुआधसत्किलमग्नामिव विमलचेलांशुकान्त येपु तीआः । गलज्जलत्वईञ्टुराआम्येःआएप्ंप्रे९रातेऊर्ध्बेति । ऊआर्व ःईपाआटःतं आ०एआन्नं यबन्द्रविम्?ं शशिमण्डलं तस्य दलईः ?त्रण्ःएं?र्व । तत्राप्यमृतस्य आआत्?द्बिएदवो भनर्न्तति भावः । वत्र शुऋ?ऋत्वसाम्यादाहनिजेति । आनजः स्वकीयो योऽट्टहासो महाःआआआस्तस्यःबयवै?ईवापघरौ?ःब । शेषेति । शेषस्य नागाआआईआपतेः फणा स्फटस्तस्य शकलंएः रशण्दुईआर्रव । आरावईकीशतत्वराःम्यादाहपाञ्चंएर् ति । आच्चजने पाताले भवः पाजजन्यो जनार्दनशह्वस्तस्य राहोःरेंरेकोदररागुप्ंपन्नंंआर्रव । हृदयस्य पुण्??र्।१एआक्?आरप्ंबात्तत्साम्येनाहक्षीरेति । र्क्षांरो दस्य र्क्षारसमुद्रस्य यद्भृदयं स्वातं तद्वदाकार उआआकृतिर्यंपा तईः । वंग्रसंकुबितत्वराआम्येनाहौपेति । उपपाआईदतो ?ईआईहतो मौआईक्तकानां रराआएद्भवानां गुकुटत्त्वई?म उर्प्णाष?आनीतयैंः । अथ साआवररूपमाधकृत्य उयम्वकं त्त्वईशेषयन्नाह८रामलेति । अमत्ढा आर्मिला या गुत्त्प्ताःईशला मोआएएत्त्क्तकशिला । तस्या घात्टतं आनीर्मतं आईलङ्गं ?स्य रा तम् । जङ्गमरूपमीधकृत्याह?ंआशेषेति । अःआए?ग्ं यत्त्रिभुबनं आईत्रखईष्टपं तेन व?ईदतौ नमस्कृतांए चरर्णा यस्य स तम् । चरोईः । चराचरस्य जवित्ढोकस्य गुरुं ?ईताआईहतप्राप्तिपार्रहारोपदे?यरम् । चतुरिःईत । चत्वा?ई गुरशा?ई यस्य रा चतुर्मुखरतम् ननु महादेवस्य प?कत्वात्कथमत्र चतुर्मुआ?आएप्ग्बर्णनत्मई आत पाच्यम्?आ राआमा?तरता?ःवाआईसनः प्रयोजनवशा_यतुर्मु?तत्वस्यापि संभबात् । तस्य त्र्यम्बकस्य दक्षिणामप सव्यां मूआतंंर् प्रत्तईमामाआईःभत्याभयणं कृत्वाआईभमुर्खां संमुखीमाराआर्नां आनषण्ण्तं प्रःतईपन्नं र्स्वाकृतं पाशुपतर्माभर रात्त्क्तं व्रतं ?ईयम?ईशेपो यया ता कन्यकां गहाभेताआर्भतनां ददशे ति दूरेणान्वयः । इतः कन्यकां ?ईशेषय न्नाह शु१गेति । उपरचितं आईनामीरातं व्र?आआराणं ह्लयानारानं यया राआ ताम् । पुनः आर्क कुर्वर्ताम् । रागिआरईका ननं तं प्रदेशं दतमयामईव आआजदन्तीजीर्मतामईव कुर्वती ?आ?आआयर्न्ताआ । केन । देहप्रमाआई?तानेन शरीरका?ईत क्?लापेन । अध प्रभाआवईतान आईआग्शेपयत्रादृआऽंआर्तःति । ?आप्तईशागेन आराग्ताआर्रणा प्ररारणयालन्न । सर्वोक्ष्त । रार्वीद?खानां आआआवत्र्?एनाच्छान् केन । प्रत्रृयेति । प्रलयः कोपा०एतरा।एन आर्?तो त्त्वईस्तृतो य? र्क्षरपयोधि स्तस्य पूरो रयस्तद्बत्पाण्डुरेण शु?एण । उ?वलत्बराआम्यादाह ंउआतीति । ७ंआप्तईर्दार्धोऽत्यायतो यः कालो ऽनेहा तेन स?ईतेनंंर्क्त्राकृतेन त्त्वईरा आर्न ?आचलता ताआंआएराशिना तपःराभूहेनेव । अत्तईस्रच्छत्बादाह प्गद?गेति । पादपान्तगेएर्वृ६आआएतरेंः प्रत्तीआन्धकीआआतैः आईआर्ग्ण्डुआम्य रामर्हाम्य वहतेव आईत्रस्रोतोजल?आएआन आआःआरीआ रितामिव आदर्शतलग्प्तंक्रान्तागि? शरदध्रपटलतिरस्कृतामिः अ परिस्फुटविभाव्यमानावय वाम ? पश्वमहाभूऋतमयमपहाय द्रव्यात्मकमङ्गनिष्पादनःएपकरणकलापं धवलगुणेनेव केवले ज्ञत्पादिताम ? अध्वरक्रियामिवतेद्धैतगण?ःचग्रहभयोपसेवितत्र्य?बकःम् ? रतिमिर्वंमदनदेहनि मित्तं द्गुरप्रसादनार्थमाग्य्हीतहराराधनाम् क्षीरोदाधिदेवतामिव सहुवासपरिचितहरचन्द्रले य्त्रोत्कण्ठाम् ? श्न्दुमूआईर्तमिव स्वर्भानुभयःतत्रिनयनशरण्ंंआगमनाम् ऐरावतदेहच्छविमिब गजाजिनावगुग्ठनोत्काठितशितिकण्ठचिन्तितोपनताम्पशुपतिदक्षिणमुखहासच्छविभिवव उआ?त्ग्चा ?उआपस्ग्ना यस्याः । स्_ग्व्छब्रव्यान्तारईतःवसाम्येनोत्प्रेक्षतेअस्फटिकेति । स्फीग्कश्चन्द्रफातस्त ?आ ?आऋहांआगम तत्र ःआनामई? प्राप्तामईब । ?उ?ध?ति । दुग्धसीलले र्क्षारोदे मग्नाआईमब ?डितामईव । यिमलेतिआ आराःमृं ओआआंआराःं योःलांशुकंं बर्म्बा?शेपरूआएनान्तारईतात्मईव व्यव?ईतात्मईव । आदशेंंति । उआआदर्शतलं मुकुरतलं तत्रृ आआः?ऋऋआताआईभष प्रतिआई२आईम्श्ःआज्ञीव ? शरदितई । शरद्धनात्ययस्तस्या अभ्रपटला?आए मेःवृन्दाआः तांस्त ग्त्?ऋनामःर्नाद्गृंतात्मईव । जपाआईस्फुटाबयवत्वादेवाशङ्कतेपञ्चे।५त । प्यमहाभूतमयं पृयिव्याद्या ःआरूं ऋऋन्यङ्गृः?माऋआनईपादनोप?ऋरणकत्ढापं ?आरीरजनकसामर्ग्रामपहअय दूर्राकृत्य केवलेन धवलगुणेनेवो त्?गोदनां आदाआआईर्भताम् । शंतक्लत्रत्स्तईरायवःंवाआःईत्तई माब । कोईचद?घायेत्यस्योभयत्र र?ंवःधमाहु । तथा आआतन्टगणेनंवो आआ?ईऋतायास्तस्याः पृथिव्याद्यनात्मकत्वे द्रव्यत्वमेव न स्याआर्दत्यत उआआहद्र्व्येति । द्रव्या प्ंन? म्बरूषमप९ःआ।आ । ननु द्रव्यत्वाभावेऽआआ आनि शरीराबयवास्तीन्नष्पाद्दने या उःकरणराआमाऋयपेक्षिता सा न ?आत् । नस्थाश्च द्रव्यात्मककार्ये जननेऽसामर्थ्यादत ०आआहअङ्गेति । तदाऋयपहाय न बामाव णृव दाछणम?षाःईकप्रोराद्धेः । द्धृसण?यंएब भूपणत्वात् । अध्बरीक्रयाया र्स्त्रांत्श्वमाआर्थेत्याहभ्ःध्वर इति । धं९वगे द८ंउआभ्य य?एस्तस्य आईक्रया कर्म ताआमईब । उभयराआदृआयमाहौद्धतेति । उद्धता ०आना?आआर् ये आआणा मृनु ः_आ?ऋई आः पार्पयृ_आश्च तंंर्य कचग्रह केशग्रहस्तस्माद्य्द्धयं तेनोपरोत्त्वईत सपर्याआईबषर्याकृत?यम्बक क्रियामिव मूर्तिमतीम् गिरिशवृपभदेहद्युआतीतमव पृथगवी?आताआआ_ ? आयतनतरुकुसुमसमृद्धि मिव शकराभ्यर्चनाय स्व?आगुद्यताम् ? पितामहतपःप्सीईद्धातम? म?ईआतलमवतीर्णा?ई ? आदियुग ग्रजापतिकीतिआमिव सप्तलेकभ्रमणखेदीवश्रान्ताम् ? त्रयीमिव कलियुगध्वस्तधर्मश्गेकगृहीतव नवासाम् ? आगाआमकृतयुगवीजकलाआमव व प्रमदारूपेणावस्थिताम् ? देहबतीमिव गु?ईजनध्?आआ नरमपर्दंम् अमराआजवीथिमिवाभ्रगङ्गाभ्यागमवेगपतिताम् ? कैलासश्रियमिव दशमुखोन्मू लनक्षोभनिपान्तईताम् ५आतद्वीपलक्ष्म?आमिवान्थद्वीप? आवलोकनकुतृआदलाआआताम् ? काशकुसुमावका ? दीक्षणमुखस्यापरा?गनन?आ यो हाराआए हास्य तस्य छत्त्वईः शोभा ताआईआआव । अत्र दक्षिणग्रहण प्रायश?ज्ञत्र हास आआऋवेतई तदर्थम् । उभयोः राआम्यमाहबहिरिति । स्वस्थानान्मुखाब वहईरागल्प कृतमवसाआनं यये त्यभङ्गरेथ् आः । ?एतत्वपत्त्वईत्रत्वसाम्यादाहश?ईआर्रर्णां देहवाआईरर्णा रुद्र?५आआरस्योद्धृ।लनगामदनं तस्य आआआतई भस्मेव । प्रकशरूपत्वराआम्येनाहज्योत्स्त्रेति । ?ऽआआत्त्वई।०?ता प्रकटीभूता ःएयोप्ंस्ना क?आमुदी ताआमईव । हरात । हरकण्ठे यः कृञ्णत्बराआआयाद?कारस्तस्य ?ईघट्टनं द्धृ?र्राकरणं तत्र य उद्यमः प्रयत्नातेन प्राप्तां समागताम् । हरसनिधानराआम्येनाहगौरीति । आआऐआरी पार्वर्ता त?आआ मनःशुआईआद्वसईथत्तर्नर्मल्यं ता?ईआब । ०आमू ताया मूर्तेन कधं राआआयं स्या?ई?आआहकृतेति । कृतो आघीहईतो देहस्य पारईग्रहः स्वीकार्रो यया सा ताम् । सातिशयत्बराआम्येनाहकार्ताति । कातईर्केयस्य षद्धाननस्य या क्पामारब्रताक्रईया वाल्याब??आआया यत्तपोनुष्ठानं ताआईमव । अत्रापि आईक्रयारूपत्वेन तदसंभबादाहमूताआर्ति । १?तिमर्ताम् । सशरीआआआईमल्पर्थः । आईआआआरशात । आगीशो महादेवस्तस्य यो वृपभो वर्लावद?स्तस्य देहद्युत्तईः शरीरच्छत्त्वईस्तात्मईव । त?आ गुणरूपत्वेन त?पमा नाभावादार्हाथागात । शरीआआद्बहीईर्न।०आत्य पृथगवीस्ःआताम् । राश?ईराआगईत्यर्थः । उआआयतनात । वायतनं चैत्यं तस्य तरवो वृक्षास्त५षां कुसुमसमृआईद्धः पुध्पसपत्ता?ईव तस्या ?आआगमने निदानमाहशंकईरति । शंकरस्येश्वरस्याम्यर्चनं पूजनं तदथ खयमु?आतामुद्योगयुत्त्क्ताम् । प्ग्तिएति । आई?ग्तामहस्य व्रह्मणो या तप आईस आद्धस्तास्सीव । तपःत्सद्धप रात्मगतत्बेनोपमानाभाबादाहमर्हातलेऽवर्तार्णा कृतावताराम् उआआदीति । आ?ईयुगे कृतयुगे य? प्रजापत्तईव्रहाआ गरीचाआदयथ ताआ तेपां वा कीआईर्तर्यशस्ताआईआआव । त?आ आआक्त्रावस्थाने कारणमाहसप्तात । राप्त? लोकेपु य?मणं पया टनं तरमाआआः ।५?दः प्रमस्तेन त्त्वईभांन्तामुपीतष्टाम् । त्रयीति । त्र?ग्यजुःसामवेदास्त्रर्ग्श तार्त्मब । आआ७त?आस्तत्राआआमने ३?तुमाहकल?।आति । कीलयुगेन क?ईकालेन आबस्तो सारीकृतो यो धर्मो आ?परतस्माआआः शोकः शुत्त्५॥न गृर्ह्मतः र्स्वाकृतो वनवासोऽरण्यनिबाराआए यया राआ ताम् । इयमीप बस्तधर्भ?एकेन गृर्हातवन?आ?एत्यु?आयोः साम्यम् । धम९आआतईशयवचनराआम्येनाह आगामीआत । आआआआम्यग्रोआआवी यः कृतयुआआस्तरय या वीजन्?ला आईनदानमात्र तात्मईव आआमदास्?गेण र्स्त्रारूपेणाव आस्थतामाक्षेदुर्पाम् । दे३?आईआःआ । देहबर्ता श?ईरधा?ईण् ।ईं गु?ईजना बाआआंयमास्तेषां ष्यानं प्राणायामस्तस्य संपत् समृद्धिः ताआईभब । उआमरेति । उआमरा आदवास्तेपा गजा हस्तिन?५।पां वार्था तत्तईरूआआमईव ?आजसमूहृस्य तत्रागमाआए आनईदानमाहअभ्रेति । उआत्रंंराआआआआकाशाआआआआ ता?आमम्ंयाआआभः रांमुर?आआगमनं तत्र यो वंएगस्त्बरा तेन पत्तईतां खस्ताम् । छूआलासेति । केलासो रजताआईद्ररूआस्य थ्प्रीः शोभा तार्मेब । र्क्?दृर्शाम् । दशात । दशम्खो राबणरत्तोआ यद्मलन ता?आआद्यः क्षोंआस्त्रारास्त?आआप्निपप्तईतां ?आस्ताम् । इय्ग्मीप १९?एआ०आएण शकान्तिमिव शरत्समयमुदीक्षमाणाम् ,शेपशरीरच्छायामिव रसातलमपहाय निर्गताम् मु शलायुधदेहप्रभामिव मधुमदबिधू?रानायासविगलिताम् ? शु?पक्षपरंपरामिव पुञ्जीकृताम् सर्वहरौरिव धवलतया कृतग्तांईआभागाम् धम?हृऋदया?ईव विनिगर्ताम् ? पैराङ्खा?ईवोत्कीणाआम्? मुक्ताफलाआईदवाकृष्टाम् मृणालैरिव आई?रचितावयवाम् दन्तदला रिव घटिताम् ? र्पं०दुकरकूर्ब कैरिव२आक्षालिताम् ? वर्णरुआधाच्छटाभिरिवाच्छुआईरताम ? अमृतफेनपिण्डैरिव पाण्डुरीकृताम् पारदरर?धाराभिरिव ध?आताम् ? रजतद्रवेगेव निआ?र्ष्टाम् ? चन्द्रमण्डलादिवोत्कीर्णाम् कुटज कुह्णदसिन्दुवारकुसुम?छविभिरिशेल्लाआसिताम् ? इयत्तामिव धवलिभ्रः स्काधावलीआबनीभिरु दयतर्टाआतादर्कबिम्वादुद्धृला वालरश्मिप्रभाभिरिव निआर्मईताभिरुमिपत्तडित्तरलतेजस्ताम्राभि रचिरस्नाना?स्थितविरलवाआईरकणतया प्रणामत्लग्नपशुपातईचरणभस्मचूण०आभिरिव जटाभिरुद्भा १आनं तस्य काआईन्ंतः आआभा तामईव । कीदृएर्शाम् । शरत्रामाआं आग्नात्ययकात्ढमुदीक्षमाणां प्रर्ताक्षमाणाम् । शेषेति । शेषो नाआआराजस्तख्य यच्छर्रार तराआ च्छाआआआ कान्तिस्तामईव । वत्र कथं तरया आआआगम इत्याका ?आयामाहरसेति । राआआतल भूतलमपहाय ?आक्त्बा आआईआआर्ता व?ईराआआताम् । मुशलेति । मुशलायुधो वल आआद्रस्तस्य या देह?ग्भा शर्रारद्युस्तईस्तात्मईव । तस्या अत्रासांआवमाशद्ध्याहमध्विति । मधुमदेन ?आआ म्ब?ईमदेन यद्विधूर्ण०।ं देहप्रम?आस्मा?आ आआआयारा खेदस्तेन त्त्वीआ?ढईता च्युताम् । ?केऋऋति । शु?आआक्षस्तस्य परंपाआ संतत्तईस्तत्मिव । तस्या आआकत्राबी?आतेराआआवादाहपुञ्जी?त । पुर्ञ्जाकृताआआएकर्त्राकृताम् । सर्वंति । धबलतया थ्?एततया सर्बहंरीः समग्रसितच्छदैः कृतो त्त्वई?ईनः सं?आईभागः ???एए?आ?आर्ण यस्याः सा तामईब । धर्मेति । वंर्मो वृआआरतस्य हृदयाद्वक्षद्भाआए आईनईर्गतामई? शङ्ख इतई । शह्नाज्जलजादुत्कीर्णामईबोत्ज्जईर्ग ?आईर्मताआमईव । मुक्तेति । मुत्त्?आफलाद्रद्भाआएद्भवादाकृष्टाआमईबार्कार्षतास्सीव । मृ?गात्लेति । भृणालेंस्तातुलौ?रा त्त्वता आईयीहता उआ?यवा अपघना यस्याः र॥ तामईव । दंतेति । दन्ता हस्तिमुखरदनारते?आआं दर्लः खणैउर्धीटतामईव निआईर्मतामईव । इन्दुरिति । इएदुधेद्ररूआस्य करा उआंशवस्त एव कूर्चव्?आः कुआईआआकाआक्तैरा क्षाआईत्ढता?ईव धौतत्मिव । वर्णंति । बर्णा ?आउक्लृआ । ?र्णः स्वण्ंरा मा?ए ?उतौ । रूआगे आईद्वजादो शुशृदी कुथ्गयामक्षरे गुणे इत्यनेकार्थः । आआतादृर्शा या सुधा गृहधबत्ढीकरा?आद्रब्यं तस्याश्छटाभिः पृपीद्भरात्?छुआईता ?ईबाच्छोटितास्मईव । उआमृत इति । वमृतस्य आआर्यूपस्य ये फेनाः पिण्डाः आईपण्?आर्ररा?_हास्तैः पाण्द्धर्ण्कृताआभईब शुर्क्लाकृताआमईब । ?गरदेति । पारदो ररोन्द्रशस्य रसो द्रव?ज्ञर?ग् ?आराआ पत्त्?»य?ज्ञाआर्भ?ंंएआंतामईव क्षा?ईताआमईव । रजेति । रजतं रंएआप्यं तद्रवेण तद्रसेन आर्गिष्टामईव आईनघीर्पतामईब । थांए ?१ं ?आई त । चद्गमण्हुलं शशि?ई म्वं त?आदुत्कीआआआराईमवोत्कीय र्काषंतात्मईब । कुन्टजेति । कुटजो गिआरईमीछृका कुन्दः प्री?द्धः आईआदुबारो नि?आर्र्ण्दृआ आआतेपा कुसुमालि तेपां छबयः कान्तयस्तामिरु?ऋआआईआतामई? प्रगु?आआर्कृतशोगार्मेव । _यवलि म्नेति । धव?ढईम्नः ?ंवेप्तईम्न इयतामई?एंतावत्त्वमईव । परमार्बाध?र्वंत्यर्थः । ?आत्र सर्वत्र थेतत्वसा?यादुपमा न्रोपभेयभावः । न तु_ उआ र्ग्तार । पुनः प्रकारातरे_ण आई_वशेपयन्नादृआजटाभिरिति । जट्राःऋ राटस्ताभिरुद्ध्य सितशिरोभागाम् ? जटापाशग्रथितमुत्तमाङ्गेन मणिमयं तामाङ्कमीश्वरचराआआद्वयमुद्वहन्तीम् ? रविरथतुरङ्गसुर?ण्णनाआ_त्रक्षोदविशदेन भस्मना कृतलत्यटपट्टिकाम् ? शिग्?रशि लाआईऋ?ष्टश शाङ्ककलाआमईव शै_आलराजमेग्त्रलाम् ? अतुलभक्तिप्रसाधितया लात्_यीकृतलिङ्गयापरंयेव पुण्डरी कमालया शूस्या संभावयन्तीं भूतनाथम् अनवरतगीतपीरस्फुआईरताधरपुटवशादातईशुचिभि शुद्धहृदयमयूखौईरव आआआईतगुणैरिव स्वरैरिव स्तुआतईवर्णैरिव शूतैर्मद्भिर्मुखान्निष्पतद्भिर्दशनांशुभिः पुनरीप स्नपयन्ती गौरीनाथम् उआआईतावईमलैश्च वेदार्थैरिव साक्षात्पितामहमुखादाकृप्रैऋर्गायत्री वंप्ंगरिव ग्र?ंथन?_फीततामुपगतैर्नारायणनाभिपु?डरईःआकजीजैरिवो?पैः सप्तर्पिभिरिव करस्पर्श पूतमात्मानमिच्छद्भिस्तारकारूपेणागतैरामलकीफलस्थूलैर्मुक्ताफ?लरुपरचितेनाक्षवलयेनाधि ष्ठितकण्ठभागाम् परिवेषपरिगतचन्द्रमण्डत्लाआमईव पौर्णमासीआनईशाम् अधोभु?हरशिर कपाल भूताआर्मीव । जटापाशे जटा?टेग्रीथतं आआआईम्फतम् । मणा»ईति । आआआईत्त्क्तत्त्वईशेषप्रकटनाआआर् माणीआनीईर्मतं रत्नघाटईतं ना?आए मूलर्वाज?आआ?आईवह्वं यस्मिन्ने?ंभूतमीग्रचरणद्वयं शंभुपादंयुआआत्ढमुतमाआएआन आईशरसोशूहर्न्ता वारयन्ती म् । रधिआईरति । रवईरथस्य आआऋ_र्यस्यन्दनस्य य्गे तुर?आ उआआआस्तेपां १बुराः शफास्तैः क्षुण्?णाआनई ?ई?र्णताआनई याने नक्षत्राह्यी भानई तेपां क्ष्?आएदाऊआआआर् तद्वीतूशदेन आनईर्मलेन भस्मना ?ईआभूत्या कृता त्त्वईहईता त्ढलाटपीऋका पुआऽ?रविशेषो यया राआ ताम् । त्ष्लाटस्प दृढत्वे?आ आगईश् लारूपत्बाआत्रृलाटप?ईऋकाआआध आईत्रपु?नुररूपत्वेनार्वलन्द्राकर वादाहशिखरेति । आआईआखरीशलायां राआनुशिन्?आया आ।ई९ठष्टा लग्ना शशाह्नकता यस्यामेवां?ता शैलराज गे?आआलामईव आईहमाचलमध्यभागमईव । कि कुर्वर्पाम् । संभावयेतीं संभावना?ईषर्याकुर्बर्ताम् । कम् । भूतनाथं महाद्धईवम् । कया । दृष्टाआआ । वेतत्वसाम्यादाहअपरया आमईन्नया पुण्डरीकमालयेव आईसत?भोजपा? ऋ_यएब । ?आभ दृआईष्ट आईशेपयन्नाह?आतुलेति । ?ंआतुला नईरुपमा या भलेराराव्गत्वेन ज्ञानं तया प्रसाआईधतया प्ररान्नाआ । ल९ंयीति । तर्क्ष्याकृत ध्यानावलावनीकृतं क्तईङ्गं साआवरं यया राआ तथा । पुनस्तामेव ?ईशेपय न्नाह७आनवेति । उआनवरतं ?ईरेतरं य?आईतं गानं ते?आ प?र्स्फुआईरतः प्रचलईतो योऽधरपुट ओष्ठपुटस्तद्वरूआआन्गु राआदास्याआवई?पताद्भईः क्षराद्भईर्दशनाशुआभईर्दन्तदीआप्तीईभः । पुनरापई पूजाप्रारम्भेस्नपितत्बाआई?र्तायवारमाआगी गौरीनाथं महादेवं स्नपयोर्ता स्नपनं कुर्बतीम् । ?आथ दशानांश?ईवाशनाष्टईउऋआतीति । वत्तईशयेन रार्वाविक्येन शु आबीईभः पावईत्रंएः । ?ंआतईनंएर्गत्शादाहशुद्धेति । शुद्धं आआईर्मत्ढं यद्धृदयं चेतग्तस्य मयूखाः आकईरणास्तौरईव । आऊआतिएवआईऊत । र्गारतान् उआ आआउरण्वा मधुऊरत् वादय्वरतौईव ।ऊ स्वरेवआईऊतू । स्वराः पदु_जा दूय् स्तंए रईवू आरौ सूतु_ तुआईतिऊऊ ।ऊ सुतुतईर्नुऊ_ मण्डलाकारेण मोक्षद्वारनियुक्तकलशकान्तिना स्तनयुगलेनैकहंसमिथुनसनाथाआमईव आआआऐरीआईसहसटामयेनेव चामररुत्वईराकृआआतना स्तनयुगलगध्यनिवद्धग्रन्थिना कल्पतरुल लेन कृतोत्तरीयकृत्याम् ? अयुग्मलोचनसकाशात्प्रसादलब्ध५न चूडाम?ईआचन्द्रमयूख मण्डलीकृतेन ब्रह्म?त्र?ण पावईत्रीकृतकायाम् ? आप्रपदीनेन च स्वभावसितेनाआपई ब्रह न्धोत्तानचरणतलप्रभापीरष्वङ्गाल्लोहितायमानेन दुकूलपटेन प्रावृतानईतञ्?आम् यौ स्वकालोपसर्पिणा निर्विकारो?आ विनीतेन ?ईआष्येणेवोपास्यमानाम् लावण्येनापि कृत स्वच्छात्मना परिगृहीताम् रूपेप्घाआआईप रुत्वईरलोचनेन आवईगतचापलेनायतनमृ५गणेव से उत्सङ्गगतां चस्वसुतामिवसूल्मदन्तखण्डिकाङ्गुलीयकापूईआरताङ्गुलिना त्रिपुण्दूकावीश् कारत्वेनात्र वलयस्य पार्रवेषराआम्यम्? त?आ मुखस्य च चद्रसाम्यम् तस्याच्च पमार्णमार्तासाआया पुनस्तत्कुचयुगलं तच्छयामत्वर्पानत्ववर्णनद्वारा तामेब बर्णयन्नाह८ंआध इआईत् । ऊर्ध्वमुखे कपाले नार्स्ताह्यतोऽआआआएमुखं दृआद्धराशीआरःकपालं तद्वन्मण्?लाकारेण वर्तुलाकृतईना । हरपददानेन स्तने धव त्यते । इर्वरस्य धवलत्वात् । मोक्ष इति । मोक्षो महानन्दस्तस्य द्वारे आनईयुक्त?आ स्थापितौ यो कल त?त्काआनीतः शोभा यस्य स तोआ । एवंत्त्वईधेन स्तनयुगलेनोपलीक्षताम् । कात्मईव । ण्कं यद्धं?आश् क्राङ्गयुग्मं तेन सनाथां साहईतां आआङ्गाआईमय जाह्वर्वाआमईव । पुनः आकईंवीई३आष्टाम् । कल्पतरवो मन्ज् सरलत्?एन लतोपमानं तस्या ब?कलेन चोचेन कृतमुतरीयमुपस्तंव्यानं तस्य कृत्यं काआआर् यस्याः ता त बल्कलं आईवशेषयन्नाहचामआ_रति । चामरं वालव्यजनं तद्वद्रुत्वईरा मनोहराकृआतईराकारो यस्य प्रलम्वत्वेन श्वेतत्तेन च तत्सा?यीमातई भावः । स्तनेति । स्तनयुगलस्य मध्ये आनईवद्धो ग्रन्थिर्य उ?इं७बलत्वसा।याहुत्प्रेक्षतेढाआऐरीति । आआऐर्रा पार्चर्ता तस्याः आइंआआहो मनस्तालस्तस्य या राय जटा ? तद्विकारेणेव । पुनः आईंकावीशईष्टाम् । मण्डर्लाकृतेन वर्तुलीकृतेन न्नहृग्सूत्रेऋण यज्ञोपवीतेन पावईर्त्राकृत् नीकृता काया देहो य?आआः राआ ताम् । अथ ब्र?ग्?ं विआईशनीष्टअयुग्मेति । वयुग्मलोचन । सकाशाआत्रामीपात्?आसादः प्ररान्नता तेन लव्धेन प्राप्तेन । चूडोईत । चू?आमाणीआभूतो यद्यद्रस्तस्य क्तईरणा?तेषां जालेनेव समूहेनेव । प्रकारान्तरेण तामेव त्त्वईशाएषयन्नाहदुकूल५ति । दुकूलपटेन र्स् प्रावृऋताबाच्छाआदईत?आ आनत४?आवारोह?आ यस्याः राआ ताम् । अथ दुकूलपट्टं आवईशेषयन्नाह३आआप्राआव् आपदव्यापकोआ । आतत्तु स्यादाप्रपर्दानं व्याप्नोत्याप्रपदं आईह यत् इआतई कोसः । तेन ? ?आकृत्य आईसतेनाआपई शुत्रेणाआईप ब्रह्मासनं ध्यानारानं तस्य बन्थो रचनाषईशेषस्५तन।एत्तानमूर्ध्वमु। णयोः पादयोस्त?ढं तस्य प्रभा काआईन्तस्तस्याः पारईष्वङ्गात्सं?लेषाआ?आएआईहतायगनेनारुणायमानेन । एते तल?आएरारुण्याआतईशयो व्या?एतः । पुनः कीदृशीम् । यौवनेनापि तारुण्येनाष्यु?आस्यमानां सेव्यमाना? स्वकालोपसर्पिणा आनईजरामयप्रा?आएन ?ईआईवंकारेण आवईकृतीआर्जितेन आईवनीतेन प्रसृतेने५वंभूतेन आवईनयेनेव । यांवनस्याआप स्वकालोपसार्पईत्वाहईगुणीवंशिष्टत्वेन तत्साम्यामईत्तई भाव । लावायोन् प्रकोष्ठबद्धशङ्खखण्डकेन नखमयूखदन्तुरतया गृहीतदन्तस्तेणेनेव दन्तमयी दक्षिण- वीणामास्फालयर्न्ताम् , प्रत्य।९?आआईमव गोधर्वीवद्यां मीआआआमण्डीपकास्तव्ःभलग्नाभिईरात्मानु । सहचरीभिआईरव सवीआ?आआभिर्विलासवतीभिः प्रातईमाभिरुपेताम् । स्नपनार्द्रालईङ्गसंक्रा आबिव्ःबतयातिप्रतलभक्त्याराधितस्य ह्रृदयामईव प्रविष्टां हरस्य ?र्?आरलतयेव प्राप्तकण्ठणे आहपङ्कयेव धुवप्रतिवद्धया कुद्धय५व रागरक्तमुर?वर्णया मत्तयेव धूएर्गितमध्न्द्रतारयोन्मत्त० ?कृततालया मीमांसयेवानेकभावनानुवित्द्वया गीत्या ५दवं विरूपाक्षङमुपवाआर्यातीम् धुरगीतावकृष्टैर्ध्यानमिवाभ्यस्यद्भिआर्नईश्चलकर्णपुटैर्मृगवराहवानरवारणशरभसिंहप्रभृति चरैरावत्द्वभण्डलैराकर्ण्यमानगीतानुविद्धविपञ्चीनि९र्घोषाम् अमरापगामिव नभसोऽव मईव आनईजात्मजामईव । अथ दीक्षणकर वईशेषयन्नाहसूक्ष्मेति । सूक्ष्मा आईस्नग्धा या दन्तख?ईद्धका तशकलं तस्य यान्यङ्गुर्लायकाना?उआलीभूषणानई तईरामूआरईता आकीआर्णा व्याप्ता अ?तयो यरय स तेन । ?उरमिति । आईत्रपुण्डृकात्तितकत्त्वईशेपादाआईश?मुर्व?ईत यद्भस्म ते?आ पाण्डुरेण श्वेतेन । प्रकोष्ठेति । प्रकोष्ठः का तत्र वद्भो य शङ्ख?आस्य ??ण्ड पव य्?ऋण्द?ः । म्बार्थे कः । जत्?जशकत्ढं यीस्मन्स तेन । ?बेतत्वराआ ऋ_नखेति । नग्?आः पुन०ईआवास्तेपा म?ऋ_ग्?आः आईक्न्रा?आआस्ते दतुरा उन्नता यत्सईस्तरय भावरूआत्ता तया ?ंआआत्ताए दन्तस्य कोणो वीणा?ईबादनं ?आएन रा तेनेव । आकोणो र्पाणाआदईवादनम् इत्तई क्?आएश । प्रत्यक्षे आ?आक्षामई?ईद्रयगोचरा गन्धर्बवईडाआमईव देवगायनत्त्वई?आआप्नईब । मीआआमण्डाआगीकानां स्व?डच्छतया तेपु प्रतई शादाहमणीति । मीघामण्हीआग्का रत्नायीईर्मता चतुआईआक्कका तरयाः स्तग्ःभतग्नाआईभरात्मानु?पाआभईरा आआईआईभः । आयादृशं रूपे तादृशं प्रत्तीवईम्वे इप्ंयुत्तेक्तः । रावीणाआभईः सबाङ्कुकीआईमः प्रत्तईमाआभईरात्मच्छ?आआभईः आआईभरईव सपर्याकारिर्णाआभईरईवोपेतां स?ईताम् । स्नप्ग्ने?ई । स्नपनेन प्रक्षातनेन । एतेनाआआन्तुकमल सूईत्वता । तेना?र् यील्लङ्गं तन्न संकान्तं प्रावईष्टं यत्प्रतिआईवम्वं तस्य भावस्तता तया । अतीति । आतात्युत्कृष्टा या भाक्तईराराध्यत्वेन ज्ञानं तयाराआराधत?आ सोवईतस्य हरस्येवरस्य हृदयमईव ?गीत्तप्नईव प्रवेशं कृतबतीम् । पुनः ?ईं कुर्वर्ताम् । त्त्वईरूपाक्षं देवं गीत्या गाने?आआएपवर्णयन्तीं स्तुबर्न्ताम् । अथ वेशेषयन्नाहहार इति । प्राप्तः कण्ठयोगो आईनगरणसंवन्धो रागाणामवस्थानत्त्वईशेषो र्गातशास्त्रप्रा यया राआ तया । क?आएब । हार९।एतयेव मुक्तास्रजेव । ग्रहेति । ग्रहाणां न६आत्राणा पाक्लईः धे?ईआस्तरोव । साम्यमाह?राउवेति । धुवो आआआईतशास्त्रे ?प्रीसद्वस्तेन प्रत्तईवद्धया राचतया । पक्षे धुव उआऐआतानपा?र्ः । कुआईपतरोब । आ?एभयोः स?यार्थमाहरागरक्तेति । रागाः थ्भीराआआआदयस्ते रक्ता त्मी?ईता मुखे प्रा० र्णा अक्षरा?ईआ यस्यां राआ तया । प६आए रत्त्क्तो त्?आएहईतो मुर? उआआस्ये वणांर् यस्याः सा तया । मत्तयेवक्षीव आ_तयोस्तुत्?तां प्रदर्शयन्ना?र्धूपाआईर्त्ति । घृ_आणीआर्ता घोलनां प्राप्ता मञ्द्रा उरः?प्रदेदाआएद्भवास्ताराः आशीआरःआ । स्वरा यस्यां राआ तया । पक्षे धूआईर्णताः प्रचत्ठाआईयत्ता मंद्रा उआतसास्तारा यस्यामईतई त्त्वईग्रहः । उ? तीर्णाम् दीक्षितवाचमिवाप्राकृताम्,त्रिपुरारिशरशलाकाआईमव तपोमयीम् ङ्ग पीतामृताआमईववि गततृप्णाम् ? इर्शाआनशिरःशशिकलामिवानुपजातरागाम् अमथितोद१धिजलसंपदमिबांतःप्रस न्नाम् असमस्तपदवृत्तिमिवाद्वंद्वाम् बौद्धबुआईद्धमिव आनीआलञ्बना? ? वैदेहीमिव प्राप्तज्योआईतः प्रव५शाम् द्यूतकलाकुशलामिव वशीकृताक्षहृदयाम् महीमिव जलमृतदेहाम् हिमसमय आई?ऋनमुखलक्ष्मीआईमव परिगृहीतभास्करातपाम् आयाआमिवोपांएत्तयतिगणेचितमात्राम् आआईल गीतानु?ईद्धो गजसंयुत्त्क्तो वईप?श बा?क्या आनईर्घोपो आनईनादो यस्याः सा ताम् । कैः । वनचरैररण्य?गार्रागईः । अथ वनचाआआर् वशेषयन्नाहावद्धेति । आवद्धं रचितं मण्?लं बलयाकारेणावीसत्तियंंः । व्ंग्तीति । अक्तईमधुआं कर्णमुआ?दं यर्द्भातं गानं तेनावकृष्टैराकृष्टैः । आनईश्चलेति । ?ईच्चलानई आईस्तत्मईताआनई तार्णपुटानई येषा तैरतएव ध्यानं आईचक्तवृआईत्तनईरोग्मभ्यस्यीद्भारईवाभ्यासं कुर्वीद्भारईव । मृआएआति । मृगाः कुरङ्गाः वराहाः क्रोडाःआ वानरा आआआएला२ऋऋलाः वारणा हाईस्तनः ?रभा अष्टा?दाः आईआआहा हर्यक्षाः एते प्रभृतय लाआद्या येषां तैः । तदाआई४?तर्गा त?आ ?ग्ं?आहरूपत्वेनाह?आय्ग्रेति । अमरा?आआआ गङ्गा तास्मईन । ७ईआत्र कथं त?आआः रांभव इत्याशद्ध्याह नभस इति । ?भरा ?आआकाशादवर्ता०आआर्मागताम् । दीआ३आतः राआएमयार्जा नस्य वाग्भारर्ता ताआईमव । उभयोः साम्यमाद्ग्पुआप्रातुआतेति । जंप्राकृताममानुपधर्मिर्ण्क्तम ? नत्तगकुआषंएत्पन्नां वा । ?ग्थेऽप्रान्कृतों राआ?राब्दमर्यां म् । र्दाआईक्षतख्य प्राकृतवाआ?ईरषेधा?ईत्तई भावः । का?त्याआईथक्यमास?आहत्रिपुरारीति । आत्रईपुरारिर्भहादे? स्तस्य शरः आईशर्लामुखस्तस्य शलाकोईपका ताआमईव । उभयोशुत्वतामाहताआ इति । तपोमर्यां तपरा स्तेजोरूआग्त्वात् । पक्षे तेजोगर्यां प्रकाआआरुपाम् । आरारवाणस्य तोहृमयत्वाआदईत्तई मौबः । आतरगुणवर्णनद्वाआआ तामेव वईशेग्यन्नाहपतिएति । र्पातमास्वाआईदतममृतं ?र्यूपं यया रीवंभूता?ईब । आआतयोः साम्यमाआवईःकुर्व न्नाहविगतेति । त्त्वीआता तृष्णा लोभो यस्याः राआ ताम् । पक्षे तृप्णा तृआआआ । इर्शानेति । इर्शान इर्श्व रः । हांभुः शर्वः स्थाणुरीशान आर्शः इत्यीभवानाचईतामाणीआः । तस्य आईश्गर उत्तमाआं तत्र या शा?ईआकला चन्द्रकला तामिव । उभयोः सादृआयमाह?आन्विति । अनुपजातोऽतमुत्थपन्नो रागो यस्याः सा ताम् । आईवरक्ताआमईत्यथंः । पक्षे राग आरत्त्क्तता । आरक्तास्मईत्याआर्ः । अमथीति । उआमाथईतोऽषईलोआईडतो य उदीधः समुद्रस्तस्य जलं ?आनीयं तस्य संपत्संपात्तईस्ताआईमव । उभयोः सदृशत्वमाह?रान्त इति । ०आन्तर्म।ये प्रस्मन्नां हृष्टाचईत्ताम् । पक्षेऽन्तःप्रसन्नामकलुआआतिआम् । असमस्तैति । असम?आआरायारागा था आग्द?आत्तईः कांईशक्या आदईस्ताआमईब । आकौईशाक्या१आआः पदवृत्तयः इत्यलंकारे प्रीआ?वम् । उभयोः राआध्ग्?र्यमा??आद्वंद्वोईत । द्वंडूआए युद्धं तद्राहईतम् । आद्वंद्वं समाषातः इतई कोशः । पक्षे द्वंद्वः रामाराः योद्ध इति । वंंआद्धः सुगतस्तस्य बुद्धई_आर्र्ध्राग्णा ता?ईव । पतयोस्तुपेयतामा?र निरो?त । आलम्वनमाश्रयस्तद्रीहताम् । स्वतन्त्रा_त्मईत्य?ंः । खितामिवाचलावस्थानाम् ? उआंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्तभूतलाम् ? आईनर्ममाम् ? निरहंका राम् ? निर्मत्सराम् ? अमानुषाकृतिम् दिव्यत्वादपीरज्ञायमानवयःपरिमाणामाःयष्टादशवर्षदे शीयामिवोपलक्ष्यमाणाम् प्रातईपन्नागशुपतंव्रतां कन्यकां ददर्श । ततोऽवतीय? तरुशाखायां वद्ध्वा र्तुईरङ्गभमुपसृत्य भगवते भ५ क्त्या प्रणञ्य त्रिलोचनाय तामेव आईदव्ययोषितमनिमिपप क्ष्मप्गा निश्चलनिबद्धलक्ष्येण चक्षुपा पुनीर्नरूपयामास । उदपादि चास्य रूपसंपदा कान्त्या प्प्रशान्त्या चाविभू९तवि८स्मयस्य मर्नारोआअहो जगत्तई जन्त्?नामरामार्थईतोपनतान्या पतन्ति वृत्तान्ता?तराआईआ । तथाहि । मया मृगयायां यदृच्छया निरथ?कमनुबध्रता तुरङ्गमुख मिथुनमयमतिमनोहरो मानवानामगञ्यो दिव्यजनसचरणोचितः प्रदेशो वीक्षितः । अत्र च सीललम वेप्ग्मागेन हृदयहारिए रिग्द्धजनोप२सृष्टजलं सरो दृष्टम् । तत्तीरलेखाविश्रान्तेन चा यया सा ताम् । आतपास्वईनां सूर्यातपग्रहणं महाफताय इति श्रुतेः । पक्षे पारईगृहीतो मुआषईतो भास्कर स्यातपः काआईतप्रकाशो ययेत्तई वहुर्व्राआईहः । उआआआंर्ग्ति । उआआर्या छन्दोत्त्वईशेषस्तग्निव । उभयोः साधर्म्यमा हौपात्तेति । उपात्ता र्स्वाकृता यत्तईगणानां मुनईजनाना उआचईता योग्या मात्रोपवरणं ययोईत सा ताम् । पक्ष उपात्ता यतयो त्त्वईश्रामा गाणा माआणादयस्तेषामुआचईता मात्रा त्रुर्य्यियोतई वहुर्व्राआहईः । आलिखि तेति । वाक्तीईय्?ता आईचात्रईता तामईव । लात पवाच?? ?ईश्चलमवसाआनं यस्याः सा ताम् । अंशुमयीति । उआशुमर्यां तेजोमर्यात्मईव । तन्विति । तनुच्छाया देहका?ईतस्तयानुलईप्तं व्याप्तं भूतलं यया राआ ताम् अन्या प्यशुमयी भबत्तई । साआईप कान्त्याच्छाआईदतभूतता स्याआईदत्येतयोः साम्यम् । निर्ममामिति । आनईर्गतो ममत्व भावो यस्याः सा ताम् । निरिति । आआईर्गतोऽहकारोऽभिमानो यस्याः सा ताम् । न्तिरिति । आआईर्गतो मत्सरो गुणोबसूया यस्याः सा ताम् । आआईर्गतेर्ज्यामईत्यर्थः उआभेति । न आवई?आते मानुषा? मनुआयस्याकृआतईराकारो यस्याः आआआ ताम् । दईव्याकाराआमईत्यर्थः । दिव्यत्वादिति । आईदव्यत्वा?आधर्बपुआईनत्वादपारईज्ञायमानमीजश्चाय मानं वयोऽवसाआआवईशेपस्तस्य प?ईमाणं मानं यस्याआमईत्क्षंभूतामःयष्टादशवर्पदेर्शाया?ईव आईकांचई?यूनाष्टादशवाआईआर् यात्मईबोपलक्ष्यमाणा दृश्यमानाम् । अन्बयस्तु प्र? आगेवोक्तः । तत इति । कन्यकादर्शनानन्तरं तुर?आएमाद श्वादवतीर्याबरोहणं कृत्वा तरुदाआखायां तुरङ्गामत्मीद्रायुधं व?आएपरात्य सर्मापे ग?आ भक्त्या थ्प्रद्धया भशवते त्रि लोचनाय शंभवे प्रणम्य नमस्कृत्य ताभेव पूआरालाआवीणतस्वरूपाभे? आदईव्ययोआईआआतममानुआगईं स्त्रियम् । अनीति । आनईमीग्ं आआईमेषोमेषराहईत पक्ष्म नेत्ररांएम यीस्मस्तत्तेन । निश्चलेति । आनधल यथा स्यात्तथा आयईवद्धं लक्ष्यं वेध्यं येनैवंभूतेन लक्षषा नेत्रंए ?आ । पुनरिति । मण्दृआईपकाप्रवंशानन्तरं आईनरूपयागारा । साकल्यंन ददांआर्त्यर्थः । चकारः पुनरर्थकः । उआस्येति । चन्द्रार्पाडरय मनरयेपंंमुदपाद्युत्पन्नं बभूव । आर्कवईशिष्टस्य तस्य । उआआ आवईर्भूतः प्रकटीभूतो आईवस्मय आश्च?र् यस्य रा तथा तस्य । कया । तस्या रूपसंपदा आआआएदर्यरामृद्ध्या कान्त्या देहदोध्या प्रशाञ्त्या प्ररूआगेन बा । प्तदेव वईरभयजनकं प्रदर्शयन्नाहऽंआहो इति । अहो इत्याश्चर्ये । जात्ति मानुप्ग्ं गीतमाकार्णीआतम । तच्चानुसरता मानुषदुर्लभदर्शना आदईव्यकन्यकेयमाक्तोकईता । न हि मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रीत । आकृतिरेवानुमापयत्यमानुषताम् । कुतश्च मर्त्यलो५क संभूति रेवां।व५ धानां गाआधर्वध्वनिविशेपाणाम् । तद्यदि मे सहसा दर्शनपथान्नापया?ई नारोहातई वा कैलासशिरवरम् नोत्पतति वा गगनतल५इर् ? ततः आका त्वम् किमभिधाना वा आकईमर्थ वा प्रथमे वयरिआ प्रतिपन्ना व्र२तम् इति ९उआर्वमेवैतदेनामुपर?त्य पृच् आमि । अतिमहानयमवकाश आश्चर्याणाम् इत्यवधार्य तस्यामेव स्फटिकमण्डापईकायामन्यतमं स्तम्भमाश्रित्य समुपीवष्टो ?आतिसमास्यवसरं प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । अथ गीतावराआने मूकीभूतवीआघाआ प्रशान्तमधुकरमधुररुतेव कुमुआदईर्ना राआ कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृतह?प्रणामा परिवृत्य स्वभावधवलया तपःप्रभावप्रगल्भया दृ?आ समाश्वासय०ंतीव पुण्यैरिव स्पृहान्ती तीर्थजलैरिव प्रक्षालयन्ती तपोभिरिव पावयन्ती शु?मिईव कुर्वाणा वरप्रदानस्मईवोपपादय?ती पवित्रताआईमव नयन्ती चन्द्रापडिमाबभाषे प्रतीरं तस्य लेखा प्र तवीर्था तस्यां त्त्वईश्रान्तेन सांस्थईतेन । चकारा समुज्ञयार्थः । अशनुषं ?ईब्यं आआआईतं आआआ नमार्कार्णतं श्रुतम् । तच्चेति । त?आर्तमनुसरतामनुग?एछतां म?षाणां भूस्पृदाआं दुर्लभं ?ःप्रापं द?रानमव?आआएकनं यस्या आआवंत्त्वईधेयं आईदव्यकन्यकालोत्कईता दृविषर्याकृता । नहीआतई । आहई नीईधतम् । ?आस्याः कन्यक्?या आदईव्यतां प्र?ई मे मम संशीतईर्नास्ति संदेहो नाआईस्त । आस्मईन्नर्थे हेतुमाह७ंआआकृतिआईरति । ?आकृतिराकार एवाम?षतां दईवरूपतामनुमापयतई । अमानुषताखईषयकानुमीईत जनयतीत्यर्थः । ज?ग्दीप कारणान्तर माहकुत इति । एवंत्त्वईधानमेतादृशनां गान्धर्वा देवगायनास्तेषां ?वनेर्नादस्य ?ईशाएषागां मञ्द्रार्दाना मर्त्यलोके मनुष्यक्षेत्रे कुतः संभूतईरुत्पीत्तः रयातः । तादईतई हेत्वर्थे । य?ई यावत् मे मम राहसाकस्माद्दशार् नपथाखईलोकनमा?आआर्न्नापयातई नापसरति । बेतई त्त्वईकत्त्र्पार्धः । तथा ?एआलाराशिय्?रं रजताआईद्र?य्?ं नारोह?ईआ नारोहघां करोआतई । गगनतत्ढं ब्योमतलं नोत्पतत्तई नोआर्व गच्नुतई । तत इति । तावत्का त्वम् त्कईमीभधाना आईकनार्म्ना आईकमर्थ आईकप्रयोजनं प्रथमे वगाद्भई वात्याबस्थायां पाशुपतं त्रतं प्रत्तईपन्ना र्स्वाकृतवती । सर्वत्र बा शव्दो आईवकलगर्थः । इत्येतत्सर्वमेना कन्यक्गमुपरात्य समी?गे गत्वा पृच्नुआईम प्रृआं करोत्मई । उआतीति । ७ंआआ श्चर्याणां कोतुकानामयमतईमहानवकाशोऽसंकीर्ण स्थलम् । इतई पूवोक्तमवधार्य आनईर्णयं कृत्वा तस्यां पूर्वी क्तायामेव स्फीटकमण्डापईकायामन्यतमम?आतरं स्तम्भं स्?ण्_आआमाआईभ?आआथ्प्रयर्णाकृत्य रामुपवईष्टो आईजपण्णः । गी तेति । आआरातं गानं तस्य रामाआईप्तः पयर्णीप्तस्तरया अबसरः रामयस्तं प्रतीक्षमाणः प्रती६आआं कुर्वाणस्तस्थंएआ अथे?आआनन्तर्ये । र्गातावराआने गईतपर्यन्ते मू?ईभूता मौनमाआराभता वीणा बाशृकी यरयाः राआ ताग । र्वेत? सादृश्यादाहप्रशाआंतेति । प्रशान्तः श?ईर्तं प्राप्तो मधुकराणां प्रृमराआआआआ मधुर ?ईआष्टं रुतं श?दो यस्यामे आस्वागतमतिथये । कथामईमां भूआमईमनुप्राप्तो महाभाग । तदुन्तईष्ठ । आगम्यताम् । अनुभूय तामातईथिआसत्कारः इआतई । एवमुक्तस्य्व तया १९आं?भाषणमात्रेणैवानुगृहीतमात्मानं मन्यमान उत्थाय भक्त्या कृतप्रणामः आभगवति यथाज्ञापयसि इत्यभिधाय दीश्लातविनयः शिष्य इव तां ब्रजन्तीमनुवब्राज । व्रजां समर्थयामास?हहात तावन्ने?आं मां दृष्ट्वा आईतरोध्भूता । कृतं ?ई मे कुतूहलेन प्र?आआश१आआ हृदि पदम् । यथा चेयमस्यास्तप?ईजनदुर्लमदि०एयरूपाया अपि दषिण्याआआतईशया प्रतिपत्तिरभिजाता विभा०एयते तथा संभावयाआमई आनईयतमि८यमखईल मात्मोदन्तमभ्य।ःय९माना मया कथयिष्यति इत्येवं च कृतमतिः पदशतमात्रमिव गत्वा निरन्तर्रौईदवापि र९जनीग्प्तमयामईव दश्०आयीःद्भस्तमालतरुभिरन्धकाआरईतपुरोभागाम् ? उत्?उ?कुसु मेपु लतानिकुजेषु गुं? ?तां मन्द्रं मदमत्तमधुलिहां विरुतिभिर्मुरवरीकृतपर्यन्ताम् अतिदूर पातिननिआं च धवल?ईआलातलप्रतिघातोत्पतनफेनिलानामपां प्रस्रवा?आरुत्कोटिग्रावविटङ्कविपा ढ्यागतष्मईतिआ अत्तईथये प्राधूर्णकाय स्वागतं सुखेनाआआतमा महेति । हे महाभाग हे मह?भाव इमां शूईम कथमनुप्नाप्त आगतः । तदिति । तस्माआंवमुआईत्त४आएत्थानं कुरु । आगम्यताम् । मतर्गश्व इत्तई शेपः । ७एआतीईथ सत्कार उआआतीयमनुभूयतामनुभवत्त्वईषर्या?ईयताम् । इतई ?ग्?ईरामाप्तौ । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तया कन्यकयोत्त्क्तो भाआईषतः संभाप?गमात्रे?ऐगेव?गृर्हातं प्रसादागत्रीकृतमात्मानं मन्यमानो ज्ञायमानरततस्तस्मात्प्रदेशाआदुत्थाय भ क्त्यातरप्रीत्या कृतो त्त्वईहईत? प्रणामो नतईर्येन रा हे भगवतई हे स्वाआमईनई यथा येन प्रकारे?गाज्ञापयस्याज्ञां करोआईष तत्तथेत्यीभधायेत्युक्त्वा दारूईआर्तः आप्रकाआईशतो त्त्वईनयो नई?तो येन रा आशीआध्य इव त्त्वईनेय इव तां क?ग्कां ब्रजन्ती आआच्छर्न्तामनुवब्राज ?ग्श्चाज्जगाम व्रजंश्चेति । ब्रजागच्छन् । समर्थंति । प्रस्तुत रामर्थशमाआआ । उद्देशस्य नईश्चयं चकारेत्यर्थः । हन्तेति । ह?तेत्याश्चर्ये । तावदादौए इयं मां दृष्ट्वा ?ईरीक्ष्य न आतईरोभूता नादृश्यता आआता । र्हातई नीश्चईतम् । कुतूहलेन करणभूतेन प्रभाशया पृच्छाआआईआत्ठाषया हृ?ई आईच?आए ?ग्दं स्थानं त्त्वई?ईतम् यथा चेति । यथा येन प्रकारेणास्याः आप्रत्यक्षाआतायाः तपस्वीति । तपस्विजनेपु दुर्लभं दुआप्राआग्ं आदईब्यं मनोहरं रूपं यस्या पवंभूतायाआ क?गया अपि । दाक्षिणोति । दाआईक्षण्यमनुकूलता तस्या अतईशय आआआईक्यं तेन आप्रतईपा?ईआर्माद्वईपायईण्युत्कण्य त्त्वईशेषरूपेयर्माभजातोत्पन्ना त्त्वईभाव्यते लक्ष्यते यत्तदोर्लित्याआभईसं?ए५ंईआदाहतथेति । तथा तेन प्रकारेण संभावयामई संभावनां करोमई । नईयतं नीआ? तम् । इयं कन्यका मया चन्द्रापांर्डेनाभ्यार्यमाना आप्राआर्यमानाआईआप्तलं रामग्रमात्मनः स्रकीया?आएदथ्ंतं वृत्ताआतं कथायष्यतई प्रतईपादायईद्धयतई । इत्येवंप्रकारंण कृता मतईर्यंथंएवंभूतधन्द्रापीडः पदशतमात्रमईव गत्वा आईकाचईद ध्वानमातईक्रम्य गुह्यं दतईमद्रार्क्षदपश्यत् । इतो ?आहा वईशेषयन्नाहनिरातरेति । ?ईरतरीईर्नीवदेंआईर्दबाआपई आदईवसेऽआईग् रजनीसमयमईव राआत्रईकालमईव दर्शयीद्भः आप्रकाशयीद्भरेतादृशंस्तमालतरुआभईस्ताआईपच्छयुर्क्षरन्ध काआईपोऽंधकारवदाच?ईतः पुरोभागोऽग्रप्रदोआआए यस्यास्ताम् । उत्फुल्लेति । उत्फुल्लाआनई त्त्वईकम्लईता?ईआ कुसु ऋआमालंंएरुच्चररृऋवआनईभिरवशीर्यमाणतुषारशिशिरशीकरासारैराबध्यमाननीहाराम् हिमह हासधवलैश्चोभयतः क्षरद्भिर्निर्ह्मरैर्द्वारावली?वतचलच्चामरकलापामिवोपल?र्ंयमाणाम् । र्स्थाआईपतमीआ?आकमण्डलुमण्हुलाम् आआका?तावलय्बितयोआआपट्टिकाम् विशारिवकानिव»द्ध केरीफलवल्कलमयधाआतोपानद्युआआआएपेताम अवशीर्णाङ्गभस्मधूसरव?ंकलशयनीयसनाथैक् म इ दुमप्?डलेनेव टङ्कोत्कीर्णेन शङ्गमयेन भिक्षाकपालेनाधिआईष्ठताम् संनिहितभस्माल गु?आमद्राथईत् । तस्याश्च द्वाआईर आईआलातले समुपावईष्टो वल्कलशयनशिरोभाआआविन्यस्तवीण पा?आरेपुटेन निर्ह्मरादागृहीतमर्घजलमादाय तां कन्यकां समुपस्थिताम् अ? लमतियज्रप् कृतमतिप्रसादेन । भाआवति प्रसीद । विमुच्यतामयमत्यादरः । त्वदीयमालोकनमीप पापप्रशमनमघर्माआघामिव पावईत्रीकरणायालम् । आस्यताम् इत्यब्रवीत्? । अनुबध्यमानश्च ता रार्वामतिआई_यसपर्यामतिदूरावनतेन ?ईआरसा राप्रश्रयं प्रतिजग्राह । कृतातिआःयया च द्वितीयशिलातलोपविष्टया क्षणामईव तूष?आरा स्थित्वा क्रमे?आ पारईपृष्टो दिग्विजयादारभ्य आई स्तंंआर्वपा?आमानाआनई त्त्वईद्दार्यमागात्त्वई तैः । उच्चेति । उच्छर०ंश०ंदं कुर्वन्?व?ईः शव्दो येषां तंंएः । उआवोती वर्शायंमाणो वईशरारुतां प्राआःयमाणो यस्तुषारो नीहारस्तस्य आशीईशरा र्शातला शीकरा बातास्तजलत्त्वीव् पामासारो वोआवावषांर् येपु तैः । हिमेति । आईहमं तुहईनम् हारो गुक्ताकलापः हर इर्श्वरस्तस्थ हास्यं तहूद्धवलंंः थ्वेतईः । उभयतः पा?र्द्वये क्षरीद्भः स्र?आद्भीईर्न?र्रैः प्रखवणेंआः ? द्वारेति । द्वाआए हारेऽवलीघ्बतो यश्चलच्चामरकलाआग्ः प्रोच्छलद्बालव्यजनसमूहो यस्यामेवंत्त्वईधाआईआवो?ग्लक्ष्यमाणा र्वा णाम् । अन्तरिति । अन्तर्मध्ये स्थाआपईतं न्यस्तं म?ईआनीईर्भतं कमण्डलुमण्डलं कुआईण्?कावलयं या ताम् । एकान्तेति । आआकान्ते रहस्यबलीम्वता स्थाआर्पता योआआआगईट्टका योआआराआधनोआग्करणं यस्या सा विशेति । त्त्वईशाआईखका भूत्मईशुद्ध्यर्थमाआईद्रयमाणा त्ढोहयाष्टईरूआग तस्या आनईवद्धं संदानईतं यट्टाआ?ईढकेतई तस्याः फलं तस्य वत्कलैस्त्वीग्भीर्नषग्न्नं धौतं क्षा?ईढतमुआगनद्युआआं पादुक्ःआयुआआत्?ं तेनोपेतां सहईताम् । अ उआवशीर्ण च्युर्तं यदङ्गभस्म देहत्त्वईभूस्तईस्तेन धूरारं म?ईढनं यद्बल्कलशयर्नायं चोचाआआःया तेन रानाथः पकदोआआए य?आः राआ ताम् । टङ्क इति । ट?ः आगषाणदारगस्तेनोत्?ईर्णेनोत्को?ईतेन शङ्खमयेन कम्?दल् तेन आभी_आआकपालेन आमईटाआकर्परो?आआआई?आईष्टतामाआईनताम् । वेतत्वराआआयादाहैआदुरिति । शृंदुश्च मण्डलेनेव । संनिहितेति । संनईहईतं रामीआर्ग्वार्त भस्माला?कं त्त्वईभूस्तईतुम्वन्?ं यस्या सा ताम् । ? प्रागेवोक्तः । तदृगश्चेति । तस्या गुहाय१ द्बारई प्रर्नाहारप्रदेशे यीच्छलातत्य्ं तीस्यन्नुऋपीर्ध? आ ऋश्रआआर्ग?उआए वत्कलशयनं तस्य आशीआरोभागस्तत्र आईव?ग्स्ता ?_आआआआईआग्ता वीणा व?आकी यया राआ ताम् । तत व?आ?ईसगपनानन्तरं पर्णपुटेन नईइरारात्प्रस्रवा?आआदागृहोतं पृआदर्घजलं तदादाय रामुपीस्थतां समागतां त् चून्द्रूआर्पा? इत्य्रत्रवीदईत्युवाच । इआईतशव्दार्थमाहङालीआगूतई ।_ आईतयन्त्रणयात्य्रूनुरोधेनाल कृतमु मिथुनानुरनरणप्रग्प्तङ्गेनाआआमनमात्मनः रनर्वमाचचक्ष५ । विआईदतग्प्तकलवृत्तान्ता ?एत्थाय सा कन्यका आअई?आआकपालमादाय तेषामायतनतरूणां तलेपु आवईचचार । अ१चि५र?आ च तस्याः स्वयं० पतितैः फलैरपूर्यत भिक्षाभाजनम् । आगत्य च तेषां फलानामुपयोगाय नियुक्तवती चन्द्रा पीडम् । आसी? तस्य चेतसिघ्नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपग्प्ताम् । किमतःपरमाश्चय० यत्र व्यपगतचेतना आईप सचेतनाइवास्ये५ भगवत्यै समतईसृजन्तः फलान्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः । चित्रामईदगालोआकईतगस्माभिरदृष्टपूर्वम् इत्यविकतरोपजातविस्मयश्चोत्थाय त मेव प्रदेशमि द्रायुधमानीय व्यपनीतप४र्याणं नातईदूरे रांयाय निर्ह्मरजलनिवार्तईतस्नानविधिथ् स्ताञ्यमृतस्वात्धयुपभु?य फलाआनई पीत्वा च तुष्यारशिआईशरं प्रस्रवणजलमुपस्पृश्य चैग्कान्ते तावदवतस्थे यावत्तयाआपई कन्यकया कृतो जलफलमूलमयेप्वाहारेपु प्रणयः । इति पारईसमा आईपताहारां निर्वार्तईतसंध्योचिताचारा औशलातले विश्रव्धगुपविष्टां निभृतमुपत्?त्य नातिदूरे रनमुपविश्य मुद्वर्तमिव स्थित्वा चन्द्रापीडः सविनयमवादीत्घ्भाआवति त्वत्प्रसादप्राप्तिप्रो? त्साआहईतेन ?उआतूह्लेनाकुलीक्रियमाआघाआए मानुषतासुलभो लघिमा वलादनिच्छन्तगपि मां प्र?आ त्वा मांएनं कृत्वा क्रगेण प?ईपाट्या ?ग्?र्पृ??एऽनुयुक्तो आईदीग्वजयादार?ंय किनरमईथुनस्य यदनुसरणं यदनुआआमनं तत्प्रस?आएन तद्वशेनात्मनः स्वकीयस्य सर्वमाआआमनमाचचक्षेऽकथयत्? । विआईदर्तोते । त्त्वीदईतो ज्ञातः राकलः समग्रो ?त्तात उदंतो यया सा । चकारः पूर्ववत्प् । उत्थाय स। कन्यका आभईक्षाकपालं आईभक्षाभाजनमादाय आआहीत्वा तेषामायतनतरूणा गुहासभीपबीर्तवृक्षाआ?आआ तलोवधोभाआआए त्त्वईचचार ?र्ग्यटनं चकार । अचिरेणेति । अ?ईरेण स्वत्?ग्?लेन स्वयंपीततैः स्वभाबतक्ष्युतई फलेंस्तस्या आईभ९आआभाजनमपूर्यत प?र्पू?र्तमभूत् आग त्येति । आआआत्येत्य तेषा फलानामुपयोआआआयोपभोआआआय चन्द्रार्पाडं नईयुक्तबर्ता प्रेरईतवर्ता । तस्येति । तस्य च द्रार्पा?स्य चेतम्लईए मनर्सात्याराआईआईदत्यभूत् । इतईशब्दद्योत्यं प्रदर्शयन्नाहखल्विति । खलु आनश्चयेन । ना भोतई कोमलामन्त्रणे । त?ग्राआमसाध्यमशक्यं नाखई तथा?ःयतःपरमेतदन्यीत्कमाश्चर्य चोद्यं भवेत्तदेवाह यत्रेति । यास्मईन्प्रदेशेऽ?गाता दूईराभूता चंतना र्चतन्यं येषामेवंभूता आईप वनस्पतयो वृक्षाः सचेतना इव सचेतन्या इवास्यै भाआवलौ फलाआनई समस्तईशयेन राजतो ददत उआआत्मानुग्र?ं आनईजसाफल्यमु?पादय?ईत ?ई? ष्पादय?ईत । चित्रमिति । अदृष्टपूर्वमनवीआई६आतपूर्वमईदं आचईत्रमाआआर्यमालोआकईतं वीआईक्षतम् । गबीति । अधिकतरोऽतईभूयानुपजातः समुत्?ग्घांए वईस्मयो यस्य स उत्थाय तमेव प्रदेशमईनिआयुधमानीय व्यपनीत पर्याआ?आं दूरीकृतपल्ययनं नातई??ए सगीपे संयम्य आनईबष्य । निइ९आरेति । नई?र्रजलेन ?आस्रब?गपार्नायेन आनईर्वार्ततो नई?पादईतः स्नानत्त्वीधीआआआआवत्त्वीधईर्येन रा तान्यमृतबत्स्वादूनई आईमष्टाआनई फलान्युपमुज्यास्वाद्य च तुषारस्य र्नाद्दारस्य आशोशईरं शीतत्ढं आप्रस्रवणजलं त्नई?र्राम्भः र्पात्वा चोपस्पृश्याचमनं कृर्त्वैकान्ते रहत्सई तावदवतस्थे तावत्कालमासे?ईवान्याबत्तयाआईप कन्यकया जलफल्?मूलमयोवाहारेपु ऽआणयः स्नेहः कृतः । इतीति । इतई कर्मणि नियोजयति । उपजनयति हि२ प्रभुप्रराआदलवोऽपि प्राआआल्भ्यमधीरप्रकृतेः । स्व?एपा ष्येकावस्थाने कालकला पीरचयमुत्पादयति । अणुरप्ःयुपचारपीरग्रहः प्रा?आयमारोपयति । तटादि नातिग्?एदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्यमिच्छामि । अतिमहत्ग्त्रलु भवद्दर्शनात्प्र भृति भे कौतुकमस्मि?ईवग्ये । कतरन्मरुतामृपीणां गन्धर्वाणां गुह्यकानामप्ःसररनां वा कुलग नुगृहीतं भगवत्या जन्मना । किमथा वास्मिन्कुसुमसुकुमारे नवे वयसि व्रतग्रहणम् । क्वेदं वय ? केयमाकृति ? क्व चायं लावण्यातिशय ? क्वेयमि?ईद्रयाआघाआभुपशान्तिः । त? दद्भुतीमव मे प्रतिभाति । कि वानेकसिद्धसाध्यसंवद्धानि सुरलेकसुलभायपहाय आदईव्याश्रमपदांयेका किनी वनमिदममानुपमधिवरासि । कं१ श्चायं प्रकारो यत्तैरेव पञ्चभिर्महाभू?तरारब्धमीदृ१शं धवलतां धत्ते शरीरम् । नेदमसाआभिरन्यत्र दृष्टश्रुत१ पूर्व वा । उआपनयतु नः कौतुकम् । आवे दुयतु भवती सर्वमिदम् इत्येवमभिहिता सा आकईम?यन्तर्ध्यायन्ती तूष्णी मुहूर्तमिव स्थित्ंवा ? तत्र सुलभः गुप्रापो मां वलाद्धठादनईच्छ?तमवा०ंछेतमाआगी प्रश्रकर्म?ईआ पृच्छाआईकयायां ?ईयोजयतई व्यापार यतई । उ?ग्जनेति । हीतई ?ईआईश्चतम् । आप्रभोः स्वात्मईनः प्रसादलवोऽआई?ग् प्रसन्नतालेशोऽ?ःयर्धारप्रकृतेश्चञ्चल स्वभावस्य आप्रागत्म्ंयं आआष्टर्यगुपजनयत्युपपादयातई । स्वल्पेति । आआकाब?न आआकाबसिआती स्वत्प्गीप स्तोकात्पई कालकन्लाआआञ्चदशत्?बाआआमईका पारईबयंसंस्तवमुतगदयतई जनयति । अणुरापीग्रमागृआरप्युपचारपार्रग्रहः पूजार्स्वा कारः प्रा?आय्ग्ं स्नेहमारोपयत्यारोआआविषयीकरोआईत ? तदिति । तद्यीद नतिखेदकर?ईव नात्तीप्रयासजनकसदृशाआ आईमव ततः कथनेन आनईवेदनेनात्मानमनुग्रा?प्तमम्युपागईत्तत्त्वईषयीमच्छामई सशईहे । ?आतीति । रवलु नईश्चये । भ वद्दर्शनात्प्रभृआतई तवाआढोकनादारम्य मे ममाआस्मई?ईवषये ?ग्?त्त्वईषयेऽआईतमहत्कौतुकमत्याच्चर्यम् । कतरदिति । मरुतां देवानाम् ऋषीणां मुनीनाम् डाञ्धर्वाणां देवाआआयनानाम् ? गुहृआकानां यक्षाणाम् उआआःसरराआंआईतलोत्तमाआ र्दाना मध्ये । नईर्धाणे आग्ष्ठी । जंमना प्रादुर्भावेन कृत्बा भाआवत्या स्वा?ईन्या कतर?ंकतमत्कुलम०एवयोऽनुगृ हीतमनुग्रहत्त्वईषर्याकृतम् । किमिति । ?ईमर्थ आकईप्रयोजनमीतई यावत् वोईत त्त्वईकल्?गर्थः । अस्मिन्नवे न्तने वयस्यवस्थायां कुसुमं पुषग्ं तद्वत्सुकुमारे कोमले व्रतग्रहणं आनईयमस्वीकारः । क्वेतई महद?तरे । इदं आप्रत्यक्षो आग्ल०ंयमानं वयः क्व । अथ चेयमाकृआतईराकारत्त्वईशेषः ? । तथा लावण्यं चातुर्य तस्यात्तईशय आआईधक्यं क्व ? तथोनीद्रयाआ?आआं करणानाआईमयमुपशतिआईर्वषयोपरमः क्व । तदिति । मे मम तत्सर्व पृ?ंऋआर्त्त्क्तम?ताभईवाश्चर्य आईमव प्र?ईभति प्रतईभासते ? उआन्य? । क्तईमईत्तई पूर्ववत् । उआनेकेति । अनेके बहवो १गे आईराद्धा महायोआगीआ नस्तैः साया आनईष्पाद्याः आईक्रया इत्यर्थः । ताआएआः संबद्धाआनई सं?ईर्णानई सुरलोका देवश्ग्मूहास्तेषां सुलभा?ई सुप्रापान्येवांईव?आआनई आदईव्याथ्नमपदानई महागुनीनां आनईवासस्थानान्यपहाय आईबगुच्यैकाक्तईन्यसहायामानुपं मनु आयवर्जितामईदं वनमरण्यं कथं त्वं भवत्याधईवराआईरा । उआगे?ष्या?वराः इत्तई वनमईत्यस्याआई?करगस्य कर्भसं ज्ञाया आईद्वर्ताया । कश्चेति । कश्चानिआर्दईष्टस्वरूपोऽयं प्रकारः आप्रभेदो यत्तैरेव रार्वप्रत्सईद्वईरेव प्यामईर्महाभूर्तः पृआथई ?आप्नेजोबाम्बाकाशख्ःपईरारव्धं रीचतमीदृ२ शरीरं देहः । ०?वेति । धव?ईढमानं धत्ते दधात्तई । नेति । निःश्वस्य स्थूलस्थूलैरन्ताआआता हृदयशुद्धिआईमवादाय निर्गच्छद्भिः इन्द्रियप्रसादमिव वर्षद्भिः तपोररवनिःस्यादामईव स्रव?ई ? लचनविषय धवलिमानामईव द्रवीकृत्य पातयद्भिः अच्छाच्छैः अगलकपोलस्थलस्खलितैः अजशीर्णहारमुक्ताफलतरलपातैः अनुवद्धबिन्दुभिः वांकलावृत कुच?ईआखरजर्जीरतसीक?ररश्रुभिरामीलितलोचना आर्नेःशव्दं रोआईदतुमारेभे । तां च प्ररुदितां दृष्ट्वा चन्द्रापीडस्तत्क्षागमचिन्तयन्८अहो दुआरीनवारता व्यसशेपनिपातानाम् थ् यदीदृशीम प्याकृतिमनभिभवनीयामात्मीया कुवपईन्त । रावाथा न न कंचन स्पृश?ईत शरीरधर्माणमुप तापाः । वलवती हि द्वंद्वानां प्रवृत्तिः । इदमपरमधिकतरं जनितमतिमहन्मनसि मे कौतुक मस्या बाष्पग्प्तलिलपातेन । न ह्यल्पीयसा शोककारणेन क्षेत्रीक्रियन्त एवंविधा मूर्तयः । न हई क्षुद्रनि?ग्ःआतपाताभिहता चलातई वसुधा इत्तई संवार्धईतकुतूहलश्च शेकस्मरा?आहेतुतामुपगत मपराधिनमिवात्भानमवगच्छन्नुत्थाय प्रस्रवणाद?आईलना मुखप्रक्षालनोदकमुपनिन्ये । सा तु सा तादृशी ?ईःशष्दं ःबनईवीर्जतं यथा स्यात्तथा रोदईतुं रोदनं कर्तुमारेभ उआआरम्मं चकार ? ७ंआथाशु आवईशेष यन्नाहस्थूलेति । स्धूलानई च स्थू_लानई च स्थल्स्?तु?आनई पैः । उआस्तईवेतत्वसाम्यादाह७ंआन्तरिति । ०आन्तर्गतां म?यप्राप्ता हृदयशुआईद्ध त्वईत्तनीआएर्मत्न्यीमवादाय गृहृआई?आआ आनईर्गत्ला?ई?र्व?ईराआआच्त्र्?द्भित्र् । इन्द्रिआएति । इ आईःद्रयाणामक्षाणां प्रसादं प्ररान्नतामईव वर्पाद्भईर्वत्तां?ंआ ?र्याद्भईः । तप ?ति । तपराआ चान्द्रायणादीनां रस आईन स्यदीमव द्रबरहस्यमईव स्रबीद्भः क्षरद्भिः । लोचनेति । लोचनीबषयं नेत्रसंब?ईधनं धवज्जेमानं श्वेत्तई मानमईव द्रवीकृत्य रर्साकृत्य प्गतयद्भिः ङाव्छेति । अच्छा?ई चा?छा?ई चाणेछाषेछा?ई तेः । उत्तिस्व च्छोईत्यथंः । अमलेति । अमलं आर्नेर्मल यत्कपोलस्थत्ढं तत्र स्ख?ढईतई स्र?लना प्राप्तेः । अवशीर्णेति । आआवशीर्णस्त्रुआटईतो यो हारो मुक्ताप्रालम्वस्तस्य गुत्त्?आफलाआनई रसोद्भवानई तद्रत्तरलः कम्पनः पातो येषां तेः । ।आतेनोज्ज्वलत्वराआम्यात्९आरन्मुत्त्?आफलराआम्यमभू??आआं वानतम् । उआनु?द्धाः परस्परानुषईद्धा आबईन्दवो आवईमुषगे येप्गं तईः । वाआएकलेति । वप्»कला?ती चोचाच्छा?ईतौ यौ कुचौ आग्यगेधंरांए तयोः आईशखरमग्र तेन जर्जीताः आईआआआईयलतां प्राप्ताः र्साकराः कणा येषा तैः । एतेन कुचयोरतईकाठिन्यं व्यीञ्जतम् । अंवयस्तु प्नाआआएवोक्तः । तामिति । तां कन्यकाम् । चकारः पुनरर्थकः । प्ररुआईदता कृताश्रुपातां दृष्ट्वा आवईतोक्य चन्द्रार्श्वाद्वस्तत्क्षणं तास्मईन्नवसरेऽआईचन्तयी?आआईततवान् । आईचन्तात्त्वईषयमाह७ंआहो इति । उआहो इत्याश्चर्यं । व्यसनाआनई म द्य?गनार्दा?ई तत्रो?आनईपाता अत्यासात्तीक्तरूपास्तेषां दुआईर्थवारता दुदृं?यता । अल्?आयासेन ?ईएवार?ईतुं शक्यते न तु स्वत्पप्रयासेनेतई भावः । य?ईतई हेत्वर्थै । उअनामईभबर्नायां न आआर्रराभईभवईतुं योग्यामेतादृशीमर्लाक्रईकीमाःया कृतईमाकारामात्मीयां स्वायत्ता कुर्वीत प्रणय?ईत ? सर्वथेति । रार्वथा रार्वप्रक्?आरोणोपता?गः कामाआर्भलाषाः र्कचन शररिधर्गाणं न न स्पृशीत न नाआई९?र्षाञ्त । द्वौ नवंएआ प्रकृतमर्थ सूचयतः इतई न्यायाद्द्विनकार प्रयोगः । बलेति । आहई आईनी?तम् । द्वंद्वानां गु??टुःरखानां आप्र?ऋआईत्तः प्रवर्तथं वत्ढवर्ता वातईष्ठा । इदमिति । तशृऋनुरो आआदविच्छिन्नवाष्पजलधारारांतानाआईप आईकचिप्ंकषायितोदरे प्रक्षा?य लो?आन५ व९एकलो? पान्पेन वदनमपमृ?ग् र्दार्घमुप?आं च निःश्वस्य शनौ शनैः प्रत्ंयवादीत् आराजपुत्र आईत्?मनेनाआतईनिर्घृणहृदयाया मम गन्दभाआयायाः पापाया ४णन्मनः प्रभृति वैरा ग्यवृत्तान्तेनाश्रवणीयेन श्रुतेन । तथाआईप यीद गहत्कुतूहलं तत्कथयामि । श्रूयताम् । एतत्प्रा येण कलाणाभिनिवेशिनः श्रुऋतिविपयमापतितमेव यथा आर्वेबुधसद्मन्येप्सर५सना नाम क यका आसन्तीति । तासां चतुर्दश कुलाआनईएकं भगवतः कमलयोनेर्मनसः समुत्पन्नम् ? अन्तद्वेदेम्ंयः संभू_तम् ? अन्यदग्नेरुद्धृआतम् आंयत्पवनाप्ंप्रसूतम् अन्यदमृतान्मथ्यमानादु आईतनम् ? १आन्यजलाजातम् अनदर्कीकरणेभ्यौ निगातम् अन्यत्सोमरश्मिम्यो निपीत तम ? अन१उऋमेरुद्भ्तम् अञ्यत्सौदामिनीभ्यः प्रवृत्तम् ? आंयन्मृत्युना निर्भित थ् अपर म कग्केतुना रौमुत्पा?ईतम् ? अन्यतु दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे ?ते मुनियईरष्टा च वभूवतुस्ताभ्यां गाधर्वैः रनह कुलद्वयं जातम् । एवमेतान्येकत्र चतुर्दश कु यृनि । गन्धर्वाणां तु दक्षात्मजाद्वितयसंभवं तदेव कुलद्वयं जातमृ । अंत्र मुनेस्तनयः आआर्शानबान् । सा त्विति । सा क?ग्का । तु पुनरथंकः । तस्य चंश्रआपी?स्यानुरोधादाग्रहातः ? आवई लईन्नेति । अत्वईप्तईछन्नमनुटितं वाआःआग्जल?आरासंतानमशुप्गर्नायधारासमूहं यस्या आ_आवं?ईधाआई?आ क्रईंचित्क?आ आयईतं कपायगुणयुक्तमुदरं म रां ययोरेबंभूते लोचने नेत्रे आआक्षाल्य धाबना कृत्वा वल्कलो?आन्तेन चोचाआआलेन बांआ ?आत्रमपमृज्य गर्जनं कृत्वा र्दार्षमायतमुष्णं तप्तं च आर्नेःवस्य शनईः शनैर्म»दं म०एदं प्रत्यवादीत्प्रत्यवोचता आ_आजोईत । हे राजपुत्र अतईनीर्गृऋणं आनर्दयं हृदयं स्वाञ्तं यस्या आआवंवईधाया मञ्दभाग्याया र्क्षाणभागधे आआगाः पाआआआयाः पाआईपष्ठाया जंमनः प्रभृत्युत्?ग्त्तेरारभ्यांथ्नवणीयेनाकर्णनानर्ह्रेण वेराग्यवृत्तान्ते? आवईरक्ततोद न्तेन आई?म?आएन श्रुतेनार्का?ंआतेन । तथाप्गईति । एवं सत्यी?आ फलाभावे त्त्वईयमानेऽआई? यदई महत्कुतृ_हलं मह दाश्चर्य तमाद्धेतोः कथयात्मई मुबे । प्रायेण ?आ?उत्चेन कल्याणे ?एय?आभीनीईवीशत इत्येवं२ आईलं नोऽस्माकं ?स्तईत्त्वीग्यं कर्णाआआएचरमापत्तईतमाआआतम् । कुलप्ग्रम्परया श्रुतप्नईत्यर्थः । आआतदेव थ्प्रृयतामाकर्ण्यताम् । य ति । त्त्वईवुधसद्मनई त्कईनरग्रहेऽआःसररोनाः । नाभेतई कोमलामन्त्रणे । क?ग्का पुत्र्य सानीत । तास्मां कन्यकानां चतुर्दश कुलाआईन । तत्रैकं कमत्ठयोनेर्भाआवतो त्त्वईधातुर्व्रहृआ??आआए मनरा स्वान्तात्रामुत्पन्नं संजातम् । ७रान्यी र्नायं वेशे_म्ंय थु?ईम्ंयः रांभूतमुत्?ग्न्नम् । उआन्यत्तृर्तायमग्नोईर्वभाबराआएरु?पं आप्र?ऋआटतम् । उआन्यवतु?र् वनाद्वायो ?ग्मूतं जानईतम् । अन्यतग्च्चमममृताज्जलाआमायमानाआईद्वलोङयमानाटुआतीथपं प्रादुर्भूत्_आम् । ॥ ?प्ग्ष्टं ज९रे आज्जातम् । अ?गौआप्तमं कुलमर्कक्तईरणेभ्य सूर्यदीआधईतई यो नीआर्तं बीहराआआतम् । ७ंआन्य?ऋष्टमं राआएमः कग्रट?आं??स? ?आईक् ? । ? ??ई?क्तो त्तभ् पान्३ं ? ? ।ऊ । ईनां पच्चदशाना भ्रातृआघाआगधिको गुआणः षोडशश्चित्ररथो नाम रामुत्पन्न । स क्वईल आनप्ररब्यातपराक्रमो भगवता समस्तसुरमौलिमालाला?ईतचरप्णनलिनेनाखप्?डलेन सु देनोपबृंआईहतप्रभावः सर्वेषांगन्धव९आणागाधिपत्यमासईलतामरीत्वईनिचयमेचकितेन बाहुना आआईर्जतं शैशव एवाप्तवान् । इतश्च नातिदूरे तस्यास्माद्भारतवर्षादुत्तरे??आआनन्तरे आईकंपुरुप्ग् वर्षे वर्षपर्वतो हेमकूटो नाम निवासः । तत्र च तद्धृजर्युएगपीरपालितान्यनेका?ई ग?ध? प्तहस्राआईण प्रातईवरनन्ति । तेनैव चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं निर्मित म्थ् इदं ओदाभिधानमातईभहत्ग्प्तरः ख? आनितम्थ् अय च भवानीपतिरुपरचितो भगवान् । आईर० तु पुएर्त्रस्तस्मि?ईद्वतीये गन्धर्वकुले गाधर्वराजेन चित्ररथेनैवाभिषिक्तो बाल एव राज्य० प्ताआईदतवाम् । अपीरीमतगन्धर्वबलपीरवारस्य तस्यापि र? आआव गिआईररधिवाराः । यत्तु आपीयूषसंभूतानामप्सररनां कुलं तस्मात्किरणंजत्ठानुसारगलितेन र?कलेनेव रजनिकर लापलावण्येन निर्मिता त्रिभुतननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेव आआआऐरी १गौर्राति आआं आग्ञ्चद?आआनां र्त्रेंआत् णां मध्ये ?आआ?ऐआः शंएआयो?ईआमईराधईकः पोडशीश्चत्ररथो नाम तनयः समुत्पन्नः । क्तईलेतई रात्ये । स आचईत्ररथास्त्रईभुवने आईत्रत्त्वई?ऋ?आए आप्रख्यातः र्प्रारोद्धः पराक्रमः शौर्यवृआत्तईर्यस्य राः । ति । भगबता माहात्म्यवता । समस्तेति । समस्ताः समग्रा ये सुरा ?ं_वाक्तेषां मंएआ?ईढमालाः ङ्कयस्ताआभईर्त्ढाआई?तं पा?डईतं चरणन?ईढनं पाद?ग्द्मं यस्य रा तेन एवंत्त्वईधेनाखणित्बेनेन्द्रेण ?हृच्छ आत्रशाधेदेनो?ग्वृंर्हतः लाषत्त्विषयीकृतः प्रभावः कोशदण्द्वजं तेजो यस्य रा तथा । सर्वे?गमिति । आआमग्रा?आआं गःधर्वाणां देवगायनानां शैशवे वात्य एवाआधईपत्यं प्रभुत्वमाप्तवांप्राप्तबान् । ?ईदृशमाआधई समुपार्जितमीर्जतम् । केन बाहुना भुजेन । उआथ ?आहुं त्त्वईशेषयन्नाह७एआसीति । अत्सईलता । तस्या मरईत्विआनईचयः कान्तिसमूहस्तेन मेचक्रईतेन श्याम?ईआतेन । इतश्चेति । अर्थान्तरेऽस्मा आतिदूरे नात्तईदावईष्ठे तस्य राज्ञोऽस्माद्भारतवर्षाद्भरतक्षेत्रादुपीआरे?आआनन्तरेऽत्यारान्ने त्कईपुरुषनाआईम्न आभईधाने वर्पे क्षेबे व?र्?र्ग्वत क्षेत्रराआर्माकृन्नगो हेमकूटो नाम हेमकूटाआईभधानो आनईशसो बसप्तई आर्ते तत्र चेति । तीस्मन्पर्वते तदिति । तस्य आचईत्ररथस्य भुजयुगं बाहुयुआआं तेन आगरईप्ग?ईढ क्षीआतान्यनेकानई आआआधर्वशतराहस्राण्यनेकत्रुआ_आआआईण प्रतईवराआरांत । तस्योत्कर्षमाहतेनैवेति । ते?ंंआव त्ररथेनेदं चैत्ररथृं नामूआतईमनोहरमतईरमा?आरायं कानरं वनृं आनीऊइमंतं आर्ने?आदितम् । इदमच्छोदामि नीमिव क्षीरसागरः प्रण?यिनीमकरोन् । सा तु भगवता मकरकेत?नेनेव राती शा येनेव कमलिनी हंसेन सयोजिता । सदृशासमारामोपजानईतामातईमहतीं मुदमुपः आनईरिवलान्तःपुरस्वाआःमनी च तस्याभवन् । तयोश्च तादृशायोर्मर्होत्थमनोरहमीदृश्ःआई आईव क्षणा शाएकाय केवलमनेकदन्ःखसहस्रमाजनमेकैवात्मजा समुतैपन्ना ? तातस्त्वनप सुतजन्माआईतईरक्तेन मसेत्सवेन मम जन्राआआईभनीन्दतवान् । अवाप्रे च दशाआ_मऽहानई कृत् आईचतसमाचाराः महाश्वेतोईत यथाथमेव नाम कृतवान् । साहं आपईहभवने वालतया कल प्रललीपनी वणिएव गन्धर्वाआणामकादकं संचःन्त्यविदिःस्त्रेहशाआएकायासं शाऐशावर्मंत्निआईत कमेण च ःतं मे वपुआईष वसन्त इव मधुमासेन मधुमारन इव नवपल्ल्वेन नवपल्ल्व ? सुमेन कुसुम इव मधुकरेण मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम् । अथ आईवजृम्ममाणनवनीलनवनेपु अकौआएरचूतकालत्काकलापःतर्कामुकोत्कलिकेपु ? श्रनोहरा भरावती माहात्म्यवती आद्वईतयित्व आआऐआरःई राआऐरःईतई नास्त्रा । आईहमेति । आईहमकईरणस्य कईरणा स्तद्वदवदातो नईर्भलो वर्णो देहलविर्यस्याः रंंआवंःईधा कन्यका प्ररपूता ःआनईता । तो चेति । त् आईहतीयकुलाआधईपतईर्हरनो मन्दरईकनीं स्वर्धुर्ना क्षीरसारार इव प्रणःयईनी वल्लभामकरोह । सा आईत्ःआईत् रगेरी भाआवता मकरकेतनेन कंदःएर्च रीतारईव । शारत्समयेन घनात्ययकालेनकमीत्खननीव नलईनीव । पन् रान्धर्वाआईथपातईना संयोआईजता संवव्धं प्राआपईता । सदृशेति ग् कदृशा उआईचतो यः समारामः संवन्ध उप वकाहईताभीतमहतीं सारीयररीं मुदं हर्पमुपरातवती प्रासवती तस्य राज्ञःए नीरुईआलं समथे यदन्तन्पुरम स्तत्र स्वाआभईनी मुख्या चाभवन् । तयोश्चेति । तयोर्हसरौआयेऐर्महात्मनोरहमीहश्येकात्थमजंंका पुत्री केव काय समुत्पन्ना । कीदृशाआई ? वीआतानई धूरीभूतानई लक्षणान श्रेयाधुजनकानई मषीआईतत्शकादीआनई यस्य तथा । पुनस्तायेव आईवश्चेषयन्नाहअनदकोईत । अनेकाआनः आवईवईषाआनई यानई उःसानई कष्टानई तेथ स्त्रःआणीआ तेपां भाजने पात्रम् । आवईष्टलईसबान् वःदाः प्रभाःआम्ं इआईतवन्नपुएसकलम् । तहतस्त्विति । पितानपत्यतयासंतात्त्वेन सुतजन्मातईरईक्तेन पुत्रजन्माआषईकेन महोत्थसवेन महामहेन मभ जना म आभनन्दितवानतिक्षतवान् । डावासोईत ग् ष्टावासे प्रासे दशाभेऽहाःई आदईने । कृत इआईत । कृतो विआईहते आईचतो यथायोपयः सभाचारो वेदोक्तीकराःकलापो येन सः । महाश्वेतवर्णबान्यहातेतेतई यतथेभेत् कुतवान् । सेनीत । साहं आईपहभवने जनकसयनई वालतया आशीआशत्थवेन कलमधुरप्रलापिनी कले मनोस् मईष्टं प्रलपतीत्येवंशाआईला सा तथा केवत्शं वीणेव वल्लकीत् रान्धर्वाणां देवतायनानामसादलं क्रोडात्कोन् रन्ती राचन्तांए ? कुआवीति ग् डावईदईतोऽज्ञातः स्तेहः प्रीतईः शाआएकः शक तयोरायासः प्रयासो येन्ंं शेशावै वान्यमीतनीतवत्यतईक्रान्तवती । तदननतै भे मम वपुआपई शारीरे नवयौवनेन प्रत्ययतारुण्येन पन् कृतं वीईहतम् । कीस्यन्क इव । वसन्ते पुण्पकाले मधुमासहनेव चैत्रेणेव । तथा मधुमासे नवपत्सवेनेव कईन्लयेनेव । तथा नवत्पल्लवे कुसुभेनेव मूनेनेवा तथा कुसुभे मधुकरेणेवभमरेणेव । तथा मधुकरेम् लमलयमारुतावतारतरङ्गितानङ्गधजाशुकेपु मदकलितकामिर्नागण्डूपराआईधुरोकपुलाकईतबकु लेपु मधुकरकुलकलङ्ककालीकृत??आल५ यककुसुमकुअलेपु अशोकतरुताडनरीणतरमौएणीयमीणे नृपुरैआकारसहस्रमुखरेपु विकसन्मुकुलपीरमलपुआई?तालिजालम?उसिञ्जितराउभगराहकारेषु अविरलकुसुगधूलिवालुकापुलिनधवलईतधरातलेपु भ४धुमदविडम्वितमधुकरकद।वकसंवाह्य मानलतादोलेपु उत्फुल्लपल्लवल?वलीलीयमानमत्तकोआईकलोल्लासितमधुशीकरोद्दामदुर्दिने७र्ं प्रो षितजनजायाजीवोपहारहृष्टगन्मथास्फालितचापरवभयस्फुटितपथिकशूऋदयरुआईधरार्द्रीकृतमार्गे पु अविरतपतत्कुसुमशरपतत्रिआपत्रसूत्कारवधिरीकृतीदद्ध्युखेपुथ् दिवाआपई प्रवृंत्तमदनरागाआंधाआईम साआरईकासार्थसंकुलेपु उद्वेलरातईररासागरपूरप्लाविते७र्ं सकलजीवलेकहृद१यानन्ददायकेपु म० जनानामुत्कीलकोत्कण्ठा येपु । उर्द्दाआग्कत्वा?ईतई भाबः । कोमलेति । कोमलो मृटुर्यो मत्ढयमारुतो मलयाआ?आईर्लस्तख्यावतार इतस्ततः प्रसरणं तेन तराआईआताआनीआ भां?आएताञ्यनाआ ध्वजांशुकाआनई मदनर्वंजयन्ती बसनाआईन येषु । मलयमारुतस्योद्दीपकत्शत् । अनप्तांवजकम्पनेनानङ्गस्य प्रोत्साहनं ?आचईतम् मदोईत । मदेनाहकारेण कलईता व्याप्ता याः कामईन्यः आस्त्रईयस्तासां गण्?_षसीधुश्चुलुकमद्यं तंएन रोकः आईरा?नं तेन पुलक्तईता रोमाआए?ता बकुलाः केरारा ये? । ?दं च वकुलतरुच्छायायां कात्मईनीनां मधु पानबर्णनम् । मधुकरेति । मधुकरस्य त्रमरस्य कुलाआईआआ सजार्तायवृदाआनई तान्येव कलङ्कोऽआ०ईआज्ञानं तेन कार्लाकृताआईन श्यार्माकृताआईन कालेयकाना जाआग्कानां कृसुमाआनीआ पुषगीण कुहप्रलाआनई मुकृलाआनई च ग्गेपु । ७ंआशोकेति । अशोकः कङ्कंलईर्यस्तरुर्वृक्षस्तस्य ताडनेनाघातेन रीणताआनई शीदताआईन रमर्णाना का मईनीनां मशीन्पुराशी रत्नागदकटकाआईआआ तेषां ?ंकारा अव्यक्तशव्दास्तेषां सहस्रेण मुखरा वाचाला येपु । विकसदिति । वईकसानीत स्मेरतां प्रामुबीत याआनई मुकुलाआईन गुच्छाः । पुद्धागणात्मईतई शेषः । तेषां यः प्गरईमल आमोदस्तेन पुआञ्जईताः रामूहईता येऽलयो ?मरास्तेषां जालं समूहस्तरय म?उ मनो हर य?ईसीज्ञतं श वीदतं तेन सुभगाः सुएदरा एतादृ?आआः सहकारा उआआ?आ ?आएपु । उआआवेरलेति । बत्त्वईर लानई आईनावईडाआनई यानई कुसुमानई सूनानई ते?आ धूलईः आग्राआआः । ओतत्वसाम्यात् । रौव वालकापुलईनं त्सईकतातटं तेन धवलईतं ओर्ताकृतं धरातलं पृआवीतत्ढं येषु । मध्विति । मधु ररास्तस्य मदेन वईड आईम्वता त्त्वईह्लर्लाकृता ये मधुकरा ?मरास्तेषां कदम्वकं समू?_स्तेन संवाहृआमाना इतस्ततो त्त्वईक्षईप्यमाणा या लता वल्लयस्ता आआव दोलाः प्रेङ्खा येपु । उत्फुल्लेऐति । उत्फु?आ वईजृआमीभताः प्गङ्गृबाः ष्कईसलर्ग्गाने याराआ मेबंत्त्वईधा लव?च्यो लतावईशेषास्तासु र्त्ढायमाना ७रा?त।आआर्नता प्राप्यमाणा य। मत्तकोआकईलाः पिकास्ता आईआरुआआआआईसतं बीहरनिआत येमधु ररास्तस्य शीकराआ कणास्तेरुद्दामदुआईर्दनमत्युग्रवार्दत्ढं येपु । प्रोषितेति । प्रोआर्?ग्ता अ?ग्देशे गता ये जना त्ढोकस्तेषां जायाः आस्त्रईयस्तासा जीवा असुमन्तस्तेषामुपहार उआघर??आं तेन हृष्टः प्रमुदईतो यो मंमथः कंदर्पस्तेनास्फा?ढईतमास्फाआएएटतं यबापं धनुस्तस्य यो रबः शतुदस्तस्माद्यद्भयं र्भातईस्तेन स्फुआईय्तानई त्त्वीईभन्नानई यान पाथईकहृदरग? ?गथजनत्वईत्तानई तेषा रुआईधरेण रत्तोनादीकृतो धुमासदिवसेकवेकदाहमम्बया सह मधुमासविस्ताआईरतशाएभं प्रोत्कुल्लनवनलिनकुमुदकुवलयक ह्वारीमदमन्लेदं सरः स्तातुम भ्यपतम् । अत्र च स्त्रानाथमाआआतया भाआवत्या पार्वत्या तटशि लातलेपु विआईलखिताआईन समृवईरिटीनि पायुनिममकृशापदमण्डलानुमितमुनिजनप्रणामप्रद क्षिणाआईन च्यम्वकप्रीतविम्वकनि वन्दमाना म्नंमरभरमुमरार्भकेसरजर्जरकुसुमोपहाररमपोऽयं लतामण्डपः ? परमृतनरवस्तोईटपाटितकुएयलनालविवरविआआलितमष्ट धुनिकरघारः सुपुआईआऽपतोऽयं सहकारतरुः उन्मदममूरकुलकलकलभीतमुजङ्गमुक्ततला शिशिआ_रयं चन्दनवीथिका विकच कुसुमपुश्वपातमूचितवनदेवताप्रेडोलनशाएभोयं लतासेला वहलकुसुमरजःपटलममकलहंरव पदलेखमीतरमणयिमिदं तीरतरुतलमितई स्त्रिरधभनोहरतरोद्देशादर्शनलेभाक्षिमहृदया रनह सखीजआ_नन व्यचरम् । ए९ कीरमश्च प्रदेशाए झटिति वनानिलेनोपनीतं निभ९ रविकसितेऽपि ज्वावादईतेपु । सकलोईत । रसकलाना सममाणा जीवलोकाना हृदयाआनई चईत्तानई तेषामानंददा यकेपु प्रमोदजनलंपु अन्वयस्नु प्रागेवोक्तः । अथाच्छोदं सरो वईशेषयन्नाहमध्विआईत । मधुमासेन आवईस्ताआरईता वईस्तारता नीता शाआएभा काआनीतर्यीस्यस्तत् । प्रोत्कुलोईत । आप्रोत्कुत्थल्लनई वईकङ्गवईतानई नवानई प्रत्यमाआईआ यानिए नरस्तईनानई कङ्गमलाआनई कुमुदानई कैरवाआईण कुवलयान्युत्पलानई कह्वारं संएआआआआईधकम् पताआनई आवईयन्ते यस्मिस्तत् ? कुआत्रेति । आस्यन्स्यपले स्त्रानाआर्पमाआरवाआर्पमारातया प्रासया भरादत्या माहात्म्य यत्या पावईत्या रांआएर्या । तटेति । तटं तीरं तास्यईन्यानई आशईत्कुआतलाआनई तेपु वईलासीआतान्यानेईखतानई रपानई मुयम्वकस्य महादेवस्य प्रतीईवम्वकाआनई प्रतईच्छायानई तानई वःदमाना नमस्कुर्वाणा । कीदृशाआनिए ? नृआईङ्ग रिआईटर्राआणवईशाएषस्तेन साहईताआनई तत्राहवर्तमानानई । प्णंविति । त्पाशो आसकतासमूहेउ नईममानई मुवईतानई कृशापदमण्डलान्यस्धूलचरणप्रतीईवम्वानई तैरनुमईतेऽनुमानवईषयीकृते मुनईजनानासुआषईवराआर्णा प्र णामाअद आईआतणे नमस्कृतईपरईभमाणाकईये येपु तानई । इतीति । आस्त्रईरधः सघनोऽतारव सच्च्लायो मनोहरतरोऽआतईशयेन आईवतहारी य उदेशाआए वनैकप्रदेशास्तस्य दशार्नमवलोकने तस्य लोमस्नृज्णा तेनाआईक्षतं हृदयै स्वांते रपस्याः सैवंवईधाहं राह रारवीजनेन वयस्याआईभ ररमं व्यचरमधमम् इतईशाच्दार्थ व्याख्यानयन्नाहस्रमरेति ? त्रमर भरोण मधुकरररमुदायेन मुमो भौरो राभांर् मध्यभाराआए रपस्यैवंभूत ः तथा केसरेंः कईजत्कंएर्नंर्जरः कुसुमानां पुज्पाणामुपहारः समूहस्तेन रम्यगे मनोहरः । अयभित्यस्य प्रत्येकमाआईआसवंथः । लतेति । लता वतातई स्तस्या मण्डपो जनापयः । परेति । परनृताः कोकईलास्तोपा नखकङाएआ नखरायेण पाआईटताआनई वईदाआरईतानई कुमाखाना मुकुलानां नालानि काण्डास्तेषां वईवराआईण आछईद्राआईण तेभ्यो वीआमईखता वईडता मधुनईकरधारा ररासमूहलेखा यास्यईन्नेवंभूतः सुपुआआईपतोऽयं रसहकारतरुरास्रवृष्टसुः । उन्मदेति । उमदा मदोंमत्ता ये ममूराः केकईनरतेषां कुलाआनई सजातीयसमूहास्तेषां कलकत्कन् कअएलाहत्कुस्तेन भीतास्त्रस्ता ये मुजता भोआईरा नस्तैर्मुक्तं त्यक्तं तलं यस्यपा पतादृसी शीईशारा शाईआतलेयं चन्दनवीआथईका मत्कुयजरबण्डश्रेणी ? आईवकचोईत । काननेऽभिभूताञ्यकुसुमपीरमलम् यिसर्पोतम् ? अतिसुराभईतयानुलिञ्पातमिव तर्पयन्तामईव पूरयन्तमिव घ्राणे?ईद्रयम् ? अहमहमिकया मधुकरकुलैरनुवध्यमानम् अनाघ्रातपूर्वम् अमा नुपलोकोचितं कुसुमगन्धमभ्यीजघ्रम् । कुतोऽयमित्युपारूढकुतूहला चाहं मुकुलितलेचना तेन कुसुमगन्धेन मधुकपईवावकृष्यमाणा कौतुकतरलाभ्यधिकतरोपजातमणिन्?रह्मंकाराकृष्टसरः कलहंसाआनई कीतचित्पदाआनई गत्वा हरहुताशनेन्धनीकृतमदनशेकविधुरं वराआतामईव तपस्य ।त म् अखिलमण्डलप्रास्यर्थमीशान?ईआरःशशाङ्कमिव वृतव्रतम् ? अयुआमलोचनं वर्शाकर्तुकामं काममिव रनानईयमम् ? आईततेजस्त्वईतया प्रचलतडिल्लताप७जरमध्यगतीमव ग्रीष्?मीदवस?ईवस करमण्डलोदरप्रीवशृईमव ज्व८ लनज्वालाकलापमध्यस्थितमिव विआआआव्यमानम् उन्मिषन्त्या बहुलबहुलया दीआईपकालोकीपङ्गलया देहप्रगया कपिर्लाकृतकाननं कनकमयमिव तं प्रदेशं कुर्वाणम् ? रोचनारसलुलितप्र?ईसरसमानसु९उकमारपिङ्गलजटम् ? पुण्यपताकायमानया सरस्व भीति । आईभभूत आत्तगधोऽन्यकृसुमाना आवईजातीयसजातीयसूनानां प?ईमलो येन स तम् । आईस्मन्नर्थे हेतुं प्रदर्रायन्नाहृ आंआतीति । अत्तईसुरभेर्भावस्तत्ता तया । एकस्मादुत्कृष्टः कोऽपि परईमलो नार्स्तातई भाबः । पुनः र्क्रं कुर्वन्तम् । वईसर्पन्तं प्रसरंतम् । अथ गन्धाआधईक्यं प्रदर्शयन्नाआआघ्नाणेति । घ्राणे?ईद्रयं वईकूणीआ काकरणमनुलईम्पन्तमईव दृढसंवन्धं कुर्वतमईव । तर्पयतमईब तृआईआआ जःआपःतीमब । पूरयन्तामईब परईपूर्णी कुर्वन्तामईब उआहमिति । त्मई?ए यो गर्बः राआहमहमईका तया मधुकरकुत्कैर्भ्रमरसमूहीनुवध्यमानमनुरुध्यमानम् । लानाघ्रातपूर्वमनाआईज?ईतपू?र्म् । अमानु?ग् इति । अमानुषलोको देबतोकस्तस्योआईचतं योग्यम् । ला०एवयस्तु प्राआआएवोत्त्क्तः । कुत इति । कस्मात्प्रदेशादयं ग?ध इत्युपारूढं प्रादुर्भूतं कुतूहलं कौतुकं यस्याः रौवंवई गहं स्नानार्थ्ग्माआआतं मु?ईकुमारकं तापसपुत्रमपश्यमद्राक्षत्मईत्यावयः । अथैतस्या त्त्वईशेषणा ?ईमुकुलितेति । मुकु?ईते कुढ्य?ढईते लोचने नौ यस्याः राआ । तेनेति । तेन पूवांर्क्तेन कुसुमगन्धेन पुहृपामोदेन मधुकरीबदवकृष्यमाणा वलात्कारेण नीयमाना । क?आतुकेति । कौतुकेन कुतूहलेन तरला कम्प्रा । आर्क कृत्वा । कतीईचीत्कय?ईत ?ग्दा?ई गत्वा । अथ पदानई त्त्वईशेषयन्नाहअभ्यधिकेति । लरईतगम नादम्यीधकतरः पूर्वस्मादत्तईशायी य उपजात उत्पन्नो म?ईआतूपुराणां रत्नखीचततुलाकोर्टानां ?ंकारः आआब्दत्त्वई शेषस्तेनाकृष्टा आकीषताः रारःकलहंराआः काराआरकादम्वा यैस्तानई । इतो मुआनईकुमारं त्त्वईशेषयन्नाहहरेति । हरेणे?रेण द्गु_ताराने नेत्ररामुग्तिए वह्णृआत्त्वईधनीकृतो यो मदनः कामस्तस्य शोकः आ?एदस्तेन आवईधुर व्या कुलमतएब तपस्वन्तं तपस्यां कुर्वंतं वराःतमईव सुराभेमईव । इआआं च सुरा।ईआग०एधसाम्यादुत्प्रेक्षा । आईख लमिति । लाआईर?त्ढं समग्रं यमण्डलं भूमण्डलं षोडाआकलात्मकं च तस्य प्राआईरुपलावीधस्तदर्थ धृतं व्रतं नईयमो ये?आऐवंम्?तमीआआआनीआआरःशशाह्रमईवेश्वरोत्तमाङ्गचज्द्रमईव । रूपात्तईशयसाम्येनाहयुग्मलोचनमीआरं बर्शाकर्तुकामं सनईयमं काममईव । अतीति । वातईतेजो आवईयते यस्याराआवत्तईतेजस्वी तरय भावस्तत्ता तया प्रचला चञ्चला ताद्धईल्लता आईबद्यु?आता तस्याः पञ्जरं पक्षिरक्षणस्थलं तस्य मायगतत्मईव । ग्रीप्मेति । र्ग्राहृम तीसमागमोत्कण्ठाकृतचन्दनरेख?आएव भस्मललाटिकया बालपुलिनरेखयेव गङ्गाप्रवार्ह्म्_ मानम् ? अनेकशापभृकुटिभवनतोरणेन भ्रूलताद्वयेन विराजितम् ? अत्यायततया लेच् मालामिव ग्रथितामुद्वह्न्तम् ? सर्वहीरणौईरव दत्तलेचनशेभासविभागम् आयतोत्तुङ्ग शम् अप्राप्तहृदयप्रवेशेन नवयाआवनरागेणेव सर्वात्मना पाटलीकृताधररुचकम् अनु?ईच् त्वादनासाआदईतमधुकरावलीवलयपारईक्षेपविलासमिव वालकमलमाननं दधानम् ? अ?ं र्मुकस्य गु गेनेव कुण्डलीकृतेन तपस्तटाककमालईनीमृणालेनेव यज्ञोपवीतेनालंकृतम् ? सनालवकुलफलाकारं कमण्डलुमपरेण मकरकेतुविनाशशेकरु?ईताया रतोईरव बाष्पः दुभिरारचितां स्»फटिकाक्षमालिकां करेण कलयन्तमनेकविद्यापगासंगमावर्तनिभया मुद्रणेपशोभमानमन्तर्ज्ञाननिराकृतस्य मोहान्धकारस्वापयानपदवीआईमवा?नरजोलो ? ? ? स्या रसो द्रवस्तेन लुआतेत पकीभूतो यः प्रतईसरो हस्त?मं तद्वत्समाना सदृशी सुकुमारा सुकोम ङ्गला आईपञ्जरा च जटा सटा यस्य स तम् । भस्मेति । भस्म वईभूत्तईस्तस्य ललाआईटका पुण्र्रखईशे द्भासमानमुप्प्रावल्येन दीःयमानम् । अतईथेतत्बसाम्येनाह पुण्योईत । पुण्यस्य धर्मस्य पताकाआ धैजयृर्तावदाचरमाणया । रेसामाधईकृत्याहरनर इति । रारस्वत्या भारत्या यः रामागमः सगमस्तज्ज उत्कण्ठोत्कीलका तया कृता आवईहिता चंदनरेखा मलयजलेराआआ तयेव । अन्यस्यागमने गृहधवर्त्ढाक स्व?आआस्तु मुखमेब आनईवाराआए आईनलयमतस्तदुपरई चन्दनलेखाकर?आत्मईतई भावः । कयेव कमईत्याकादृआआया बालेति । वातं सूक्ष्मं यत्?लिनं जलोआईज्?तं र्तारं तस्य रेर?आ लेखा तयेवोद्भाव्यमानं ज्ञायमानं गां आईमव खर्धुनीवे गीमईब । उआनेक्वेति । ?ंआनेकानामसरख्याना शापभृकुर्टानां यद्भबनं गृहं तस्य तोरणेन रेणेवं?ईधेन भ्रु_लताद्वयेन ?ईराआईजतं शोआभईतम् । एतेन सर्वेषा शापप्रदाने क्षम इत्तई ध्बनईतम् । अत् आआ?आआयततयाआतई?ईस्तीर्णतया लोचनमयी नेत्रमयी ग्र थईतां आआआआईफतां मालामईब जपमाआईलकामईवोद्ब सर्वेति । सर्व?आआई गैः रामग्रमृगौरईव दत्तो लोचनशोभायाः संवईभागो यस्मै रा तम् । ङाआयत इति । बिर्स्तार्ण उत्तुङ्ग उच्चैस्तरो शणवंशो यस्य स तम् । उआप्राप्त इति । अप्राप्तोऽनुपलब्धो हृदये आईच?ए येनेवंवई?एन नवं प्र त्यग्रं यद्योवनं तारुण्यं तस्य रागेणेत सर्वात्मना रार्वप्रकारेण ?गटर्त्ढाकृतः श्वेतरत्त्क्तीत् आआव रुचकं बीजपूरो यस्य स तम् रुचकं तु वीजपृ_रे आनईष्केऽमौवर्चलेऽआईग् च इत्यनेकार्थः । धर आआब रुचकं स्वीस्तकद्रव्यं यरय स तम् । रुचकं स्वस्तिकद्रव्ये इत्तई ?ईआः । पुनः आईकः ? द?आनम् । क्तईम् । आनांआ मुर?म् । अ?ईवति । अनुआद्भईन्नान्यप्रकीटतानई श्मभूआईण यस्य तस्य भ् तस्मात् । ङानासादीति । आआनासा?ईतोऽप्राप्तो मधुकरावत?या भृङ्गपङ्कया बलयाकारे?आ यः परईक्षेपः ताआक्ष?आआए आईवलासो येपैवंभूतं वालकमलमईव नवीननातीढनमईव । उआनङ्गेति । अनङ्गस्य कंदर्पस्य य् ?नुस्तस्य कुण्टुर्ताकृतेन गुआआआएनंव ज्ययेब । त?ग् इति । तप एव तटाकः काराआरस्तस्य कमालनी । तस्या मृणालेने_ब त्त्वईरो ओवंभूतेन यज्ञोपवीतेन यज्ञ?ऋने?आआलंकृतं आईबभूईआपतम् । एकेनेति । आआकेन आराजिमुद५रा?आ तनीयसी बिभ्राणम् ? आत्मतेजसा विजित्य सावईतारं पारईगृहई_आतेन पीर? लेनेव मौ?मेखलागुणेन प्गईरक्षिप्तजघनभागम् ? अभ्रगङ्गाशेतोजलप्रक्षालितेन जरक्क आचनपुटपाटलका?ईतना मन्दारवल्कलेनोपपादिताम्वरप्रयोज्जनम् ? अलंकारमईव ?ह्रा यौवनामईव धर्मस्य विलासीमव सरस्वत्याः ? स्वयंवरपातीईमव सर्वविद्यात्नाम् ? संके ओव रार्वश्रुतीनाम् आईनदाघकालामईव रतापाढम् ? आईहमसमयकाननमिव स्फुटितप्रियङ्गु आआएरयई ? मधुमासीमव कुसुय्ग्धवलतिलकभून्तईविकुपितमुखम् ? आत्मानुरूपेण रनवयरना वतार्चनकुसुमाआंयुच्चिन्वता तापसकुमारेगानुगतम् ? आतईमनोहरम् ? स्नानार्थमागतं आरकमपश्यम् । तेन च क ?आआर्वतंराआईकृतां वसन्तदर्शनानन्दितायाः स्मिताप्रभामिव वन मलयमाआआतागमनार्थलाजा०जलि मिव मधुमासस्य याआवनलीलामिव कुसुमलक्ष्ञप्राः ? आ_श्रमस्वेदजलकणजालकावलीआईमव रतेः ? ध्वजचिह्नचाआआरी ग्?ईछकामिव मनोभ?ग शी तनीयाआआईमत्तईतुच्छामुदरेण जठरेण रोमराआईज तन्_रुआआनोईण आईवभ्राणं दयांनम् । आत्मेति । आराआ स्वकीयकान्?आ सषईतारं आमू?रा ?ईआआईज्जत्य पराभूय प?ईगृहीतंएनात्तेच आआआरईवेपगण्द्वलेने? पारीई?बलये आ?एआति । मु??आएजनस्तत्संवी ?र्ना मो?आई या मेखला र?आना तस्य गुणेन दवरकेण प?ईआटीप्तो वल ग्नभागोऽआआग्नदे?आआए यरय स तम् । उआभ्रेति । अभ्राआद्गा ?योगनदी तस्याः स्रोतः प्रवाआआस्तस्य जल प्रक्षा?तिएन ओआतेन । जरदिति । जरलयायान्यश्चकोरो ?ईण्सूचक्ःस्तस्य लोचने नेत्रे तयोः आआट?ला ओतरत्त्क्ता काआईतर्द्यु?ईर्यस्य रा तेनैवंभूतेन मंदारवत्केन देवतरुव?केनोपपा?ईतं खईहईतम ?नं वस्त्रकृत्यं येन रा तम् अलमिति । ब्रह्मचर्यस्य रार्वथा स्त्रीपारईत्याआआ?क्षणसाआलंकारमईब भूष धमैएति । धर्मस्य सुकृतस्य योवनमईब तारुआआयमईव । सर इति । रारस्वत्या भारत्या वईलारा आमत्मईब । स्वयमिति । सर्वत्त्वईद्यानां समग्रकलाना स्वयंबरपातईभर्ता तमईव । आआतेन रार्वाआभीईर्व?आआ आत्य वृतः न त्वनेन आईवद्यार्थ प्रयत्नः कृत इ?आआवे?ईतम् । संकेतेति । सर्वा?तीना रामग्रशास्त्राणां स्थानं पदं तद्व?ईव अन्णेऽआईप जनः संकेत्तईतं स्थानं गच्छत्तई तद्वत्रार्व श्रुतमेतस्मिसमाआआतीमत्तईए आनेदाघेति । आनईदाघो ग्रीष्मकालस्तमईब । उभयोआ राआदृश्यं प्रदर्शय?आहसेति । राहापाढेन डेन वर्तमानम् । पाला?आआए दण्? आपाढः इतई क्?एआशः । पाआ आआगढः शुचिम आराः । हिमे ति । आः आआ?ईतकालन्ताआई?आ आंकानथं वाआं तद्व?र्? । उभयो ः आआआदृश्गा ंआंर् मादृआ_स्फुटितेति । रफुतृईता प्रफु प्रय?मञ्जरी फ?ढईनीवाङ्करी तद्बद्गींरं शुभ्रवर्णम् । पोउआ आर्प्र? आआउ म?जर्या आआए आरम् । य्गई व्?ति । मधुमारोआ आरास्तीमव । उभयोः साम्यमाहकर?मोई९। । कुआआमं ??पं तद्वद्धबला शप्रा या तईलकार्थ थत्तई_भेस्म अस्याः पारईभूतायकुरुआमामोदो नन्वयं पारईगलः इआतई मनसा निषईत्य तं तपोध् नमीक्षमाआगाहमचिन्तयमाअहो रूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोशस्याक्षीणता विध त्त्रिभुवनाद्भुतरूपसंभारं भगवन्तं कुसुमायुधमुत्पाद्य तदाकाराआतीईरक्तरूपातिशयरा?ईआआ मुनिमायामयो मकरकेतुरुत्पाआदईतः । मन्ये च सकलजगन्नयनानन्दकरं श?ईआविम्वं वि लक्ष्?आईआलीलावासभवनानि कमलानि र?जता व्रह्म»णैतदाननाकारकरणकौशल्याभ्यास ण अन्यथा किमिव आहई सदृशवस्तुविरंचनायां कारणम् । अलीकं चेदं यथा आकईल सकला कलावतो वहुलपक्षे क्षीयमाणस्य सुपुम्नानाम्ना रश्मिना रविराआपईवतीआतई ताः खल्वा आस्त्रयः मुरतं मेथुनं तस्य र्पारथ्नमः खेदस्तस्माद्यत्स्वेदजत्ढं तस्य कणाः पृषतास्तेषां जालकंं समूहस्त आमईव प?ईआईमव । ध्वजेति । आआनोभवगजस्य मदनहीस्तनो ध्वजो वेजय?र्ता तस्य आईतद्गृभूता चामर ताआमईव । म?करेति । मधुकरा त्रंमरास्त णुव कामुकाः कामाआभईत्?आआईषणस्तेपामाआईआसाआरईकां काआईम नकत्रांम् ?ंकोतईतस्थलढाआमिर्ना वा । कृत्तिकेति । कृआत्तईकाआग्नईदेवता तस्य ताराआगा रतवको गु स्यानुका?र्णीम् । तत्रादृशाआईमित्याआर्ः । अत्र केशानामत्तकृष्णत्वेन मञ्जर्याश्च शुक्लुत्तेनैत?उपमानद्वय?ई?ई ०आमृतेति । अमृतं पीयूषं तस्य आयईन्दवः कणास्तेपां आनईस्य?ईदर्ना स्राआवईर्णाम् । उआदृ?एति । अदृष्ट१ लोआरेकेतपू?आर्म् । उआवयस्तु प्रागेवोक्तः । अह्या इति । ननु वईतकंं । अस्या मञ्जर्या अयं र्पारमलः । आग्रीति । पारईभूतोऽआईमा कुसुमानां स्वेतरपुष्पाणामामोदः परिमलो येन सः इति मनसा खान्तेन आनीधईत्य आनईणईईआय धनगुवानमृआषकुमारकमीक्षमाणा र्वाक्षमाणादृश्माशतयमध्यायम् । उआहो इति । अहो ? आवई?ंआतुर्ब्रह्मणो रूपा?ईशयस्य राआएदर्या आतईशयस्य आनईध्पादने आनईर्माणे य उपकरणकोशा उ१ णुगारस्तस्यार्क्षाणताक्षयत्वम् । कांएशालम् इआतई पाद्धे तु आनईध्पादने यदुपकरणं व्याआगर?ई कांशातं दक्षता तस्याक्षीणता तादवसयीआतई भाव । अ?आईशयपदव्यक्यमाहयत्त्रिभुवनेति । य त्वर्थे । आत्रईभुवनाआत्त्रईत्त्वईष्टपादद्रुतोऽ?ईशायी रूआग्संभारः सांःदर्यसमूहो यस्मिन्नेवंभूतं भगवन्तं कुसुमाआ_ र्पमुत्पाहा आनईर्माय तदाकारात्कुसुमायुधाकृतेरातीरईक्तोऽधिको रूपास्तईशायः शैन्दर्योत्कर्षस्तसृआ राआशा मायामयो मोह?पो मकरकेतुरयमपरो मुआनईरुत्पा?ईतः । उत्तरोत्तरमस्तईशयवप्त्वादयं मकरकेतुस्तदपेक्षा इ?ई भावः । उत्तरोत्तरमत्तईशायमेव भक्त्यातरेण आनईरूपयन्नाहमथ्ंये इति । अहामीतई मञ्ये जाने शव्दार्थमाहसकलेति । सकलं खमप्रं यज्जाआत्तस्य नयना?न्दकरं प्रमोदजनकभेतादृऋआआं शीशीवम् मणुलं आवईरचयता रचनां कुर्वता लक्ष्म्याः पद्माया र्लालावासभवनानई र्क्राद्वाआईनवारास्थानात्र्येवंभूता लाआनई राआआएजा?ई रग्जता कुर्वता व्रह्मणा आईहरण्याआभंणंएतसृआ मुनईकुमारकस्याननं मुखं तस्याकार लाआ करणं आनईर्माणं तत्र कोशलं चातुर्य तदर्थमम्यासः पौनःपु?र्यंन ग्नवृआत्तईरेव कृतो बिएहईतः । पतत्समर्थध्ं वव्यथेति । अन्यथोत्त्क्तवैईपर्रात्ये रादृशवस्तुत्त्वईरचनाया तुत्यपदार्थीत्पादने आईकीमव कारणं आनईयाम समस्तावपुआईरदमाआतवशन्तीतिआकुतोऽन्यथारूपापहाआरईणि?एशवद्गुऋलेतपसिवर्तमान लावण्यमितिचि।न्तयन्तीम५वमामविचाआईरतगुआ?आदोपविशेपोरूपैकपक्षपातीनवथ।आवन । कुसुमायुधःकुसुमरनमयमदैवमधुकर्रापरवशामकरोदुच्ङ्घसितैः सह विस्मृत आणीकचिदामुकुलितपक्ष्मणाजिहिआततरलतरतारशारोदरेणदक्षिणेनचक्षुपारात्पृह्मा तीवक्रिमीपयाचमानेव घ्त्वदायत्ताआई?आइतिवदोतीवअभिमुखंहृऋदयमर्पयन्तीव मनानुप्रविशन्तीवतन्मयताआईमवगन्तुमीहमाना८मनोभवाभिभूतांत्रायस्वैतिशर वोपयान्ती?दोहईहृद५यऽवकाशमित्यर्थिताआईमवदर्शयन्ती?हाहाकिमिदमरनाप्रतमातई मकुलकुमारीजनोधितमिदं मयाप्रस्तुतमितिजानाना?यप्रभवन्ती करणानाम्स्त आवलिखितेवौत्कीर्णेवसंयतेव ?र्ंईतर्च्छतेवकेनाआईपविवृतेवनिस्पन्दसकलावयवा दंवपुःशरीरमावईश?ईतप्रत्त्वईशा?ईत।तथाच।यदेकस्मा।ईन्नर्गतंतत्स्वाथ्प्रयरादृशमुपयातईइत्तई?आआये?१ आक्षेणोप६ईआआईयमाणाश्चत्र्द्रमराआएआईनर्गतागभस्तयस्तपःक्लेऋशातईशयर्थाणेमुनांएसंक्राताइत्यर्थः आउक्तवैपरी प्तणमाह?उआतैतिआउआन्यथोक्तान्यथात्वेरूपरांएआऐदर्यतरयाप?आआ?र्श्यी?ईराका?ईशी क्लेशःपरींम ?हुऋ?एऋदृशेउआ आआववईधेतप?ईज तपस्यायांवर्तमानामीसातस्येदंलावण्यंसर्वो?ंकृष्टंरांआएन्दर्यकुतः स्यात्?आ व्यतईरेकेणकार्यानुदया?ईतईभावः आइतईचितयर्न्तामेवेतई?यायर्तामेबमा कु?मायुधोऽनाआआएमधु र्त्रमर्राकुसुमसमयमदैबबसेतकालमददबोच्?आईतिएआईर्नाआईआतेंःराहपरबशां पराधीनामकरांङाआआआत्?आ चकुसुमायुधं?र्शेषयन्नाहअवीतिआ अ?ईचाआर्रतोऽनालो?ईतोगुणदोपयोआवईर्शेपोवत्ढावत्ढंयेथ स आरूआआएतिआआ?पस्यराआऐञ्दर्यस्यंएकोऽआई?र्तायःपक्षपार्तातत्पुआष्टईकारीआनवेतिआनवंप्रत्यग्रंयद्यंंआवनतत्र सुप्राआः । तारुण्याआ?तदुत्पीत्तसंभबात्।पुनः?र्ंकुर्व।ती।दाक्षर्णनापरा०एयेन चष्ठपानेत्रेणरा प्ताआमीआलापंयथास्यात्तथापिबन्त्यत्यादरेण त्त्वईलोकयर्न्ता?आअत्यादरेण आईवलो??नं पानमुच्यतोअथ आलोकयन्नाहविस्मृतेतिआवईस्मृतोवईस्मृतिप्रप्तो?ईमेषोनईमीलनंयस्यतत्तथातेन आआक?चि आत्कीचईदीषदामुकु?ईढतमाकुङप्रक्तईतं पक्ष्मनेत्ररोमयीस्मस्तत्तथा तेन । जि?ईतेति । आजीह्यईता आतातरलतरातईचच्चला तारा कनी?ईका यस्मईन्नेवंभूतं शारंकदृएमग्मुदरंम०य।आआगो यस्येतईचेतई । ०राआचप्रकारान्तरेणतामेव?ईशेउआग्यन्नाहकिऋम?गीआति।आकईमप्य?ईर्वचर्नायरूआस्२षांआचमानंवप्रा ओव आयाचनाकतुईरेताटृ?_आआकारबावात्तढुपमानमात्वदितिआत्?दायत्तात्वदधीनाहम?आआईतईवदर्न्ताव ओव।आआतेनावलां??ने?तईशयत्वंसूःग्तम्।उआभीति।आ०ईआमुग्त्ग्ं?ंमुआ?ंहृदयंस्वान्तम?ईयन्तीवावई कुर्वतीवा मुनीनाव्यामोहजनना?ईतईभाबः आसर्वोतोसवात्मना सर्वप्रकारेणानुप्र?ईशेतीवानुप्र १ंऋवईएतीव आतन्मयेतिआतन्मयतात?षतांआआंतुं द्रगप्तुमांआ९माने?ग् स्पृ?आमानेव । मनोभवेलेतिआ वेनक्ःंदर्पंणाआईभमतांपराभूतांत्रायस्वपाही?आईहेतोआशरणंत्राणमुपयार्न्तावगच्छर्तानाआदंएहीआईता आचईत्तेऽवस्तशंप्रर्वरूआदेर्द्गात्यीर्थतांयाचकतादर्शयर्न्तावावलोकनकारयंर्ताव । आईबरोआईधनावईवंकेनाआःय तत्कालाविभू५तनावष्टञ्भ५न अकथितशिक्षिआआएनानाख्?आएयेना?रांवौ?आ?आकेवलंनविभाव् तद्रृऋ_पसंपदाकिंमन?ताकिंमनारी५जनक्रिमभिनवय्३आवनेनकिमनुराआएआआआएआ?वोपांदेश्य्ग्मानं येनैववाकेनाआईपप्रकारेण अहंनजानामिकथंकथमिति तमातईचिरं व्यत्?एकयम् त्क्षिप्यनीयमानेवतत्रनमीपाआग्?आन्द्रियैःपुरस्तादाकृप्यमाणेवहृदर?ग्ना?ष्ठतः प्रेर्यमाणेब धन्वनाकथमीआगुक्तप्रयत्नमात्मानमधारयमा अनन्तरंचमेऽन्तर्मदनेनावकाशीमव माआहईतरनंतानानिरीयुःआआ?तमरुतः आसाभिलापंहृदयमाख्यातुकामीमवस्फुआईरतपुग्त्रम् चयुगलग स्वेदलवलेग्त्राक्षालितेवागलल्लजा । मकरध्वजानीई?आतशरानईपातत्ररतेवा गात्रयष्टिः आतद्र्पाआतईशयंद्रष्टुऋमिवकुतूहलादालिङ्गनलालसेभ्योऽङ्गेभ्यो निरगाद्रोमाक्ष् कमाअशेप्ग्तःस्वेदा?भसाधौतश्चरणयुगला?ईवहृदयमविशद्रागः आआसी?ममम आनईरूःपयन्नाह८राकथ्प्रितेति।यदनुआईचतंप्रस्तुतंकर्मतत्केन?ईमईत्तेनोपदीयमानमुपदेशत्त्वई?ग्यीआईङ्ग आईमतईनत्त्वईभाव्यतेनीनश्चीयतैत्येवयः ।०आनश्चयंप्रदर्शयन्नाहाकतदूप्गेति।?ईमईतीईवतबे मुआईनकुमारस्यरूपसंपदार्राआन्दयासमृहृआआआर्त्कमनसाआईचत्तेन र्त्कंवामनीआजेनकंद?ंआर्ण । आईकंव यांएवनेथ द्रग्त्यग्रतारुण्येनाआईकवानुराआआएणा?तर्गतप्रीत्याआआकईमन्येनैवपूवांर्त्त्?आईभन्नंनईबकेनापिद्रग्कारेण रार्वत्र?ईतर्कार्थः । ताहईर्स्वसंवोआएनस्वमात्रराआआईक्षणाअनुभ?एनेवीभाव्यतामईलग्त उआआहस्वरनंवे स्वानुभवेनेत्यर्थः । तीस्मत्रनुमवेऽप्रगाणत्बं आईनराकरोतईअवृआईथपेति । नकीथतं आईआआक्षितंवा वंभूतेनाव्?आथईतेशिआईक्षते ह्यर्थेऽसंभाआईवना आईवपरीतभावना चोप्ंपद्यते आतीर्ह स्राआंवेइएआन?मात्रा शव्दजन्यएशनुभवोभवतुआ तथासंभवनात्मकेनतेनकथंनिर्णयैत्यत लांआहपुआनारायाथोआ मात्रसाआईक्षणातेनाप्ःयहनजानाआ?ईतईरांबंधाआ उरांवयस्तु?आआआआएवोक्तःआमु?ईआएकुमारदर्शनानन्तरमुत्कण् दी?ईच्चक्तुंप्रथममुत्कण्ठतिशयमाहौआईत्?९आप्?गेति।तदुक्तम् आद?रान?आआरानालापैर्ब्यक्तास्तेराहृका इआञ्द्ररौःकरणैरुत्क्षिप्ःयोत्पादृआतत्सर्माआंमुआईनसावईधंनीयमानाप्राःयमाणेबाहृदयेन?न्तेनपुरस्ताद ङयमाणेवापु?आधन्वनामकरवजेनपृष्ठतःप्रे?र्माणाथोद्यमाथेबापृतईमाहकथ?आपीतिआ ॥ क्?थमीआग्महताक्लेशेनमुक्तप्रयत्नंय?आस्यात्तथात्मानमीप?प्रा?ईआनमप्ःयधारयं?आ?ईतबर्ताआआनईरो?श्च यमा आचईन्तामाहौआनञ्तरमितिआ आईचताबशात्कुत्रालीग्देकाञ्?आए राआचईंर्तारताग्तई । आआतं रास्तई मे रंंयंतरेमदनेनावकाशंदातुमाआईहतरांतानाराचेतपरंपराआआरामरुतःश्व?ईआतवाय?आएआआईर्रायुआईर्नाःकाआईआता चश्वाताबष्टम्भेनसंकोचार्त्ताःनर्गमेसावक्ःआशामईत्तईमावःआआमईत्ढाषमाहसेतिआराआआर्भलाषमभि? दृदयंमनवाख्यातुकाममिवव?कामत्मईवकुचयुगलंरूआनयुग्मं स्फु?ईतमुग्?ं स्यीदताननमशृद्व?ं देतिआस्वेदःथ्नमोत्थंवा?ईतस्यलवत्येग्?आआभईःक्षा?गीतेवधंएआतंएवलज्जात्रपागलदस्रबत्?आवत्र मुर शान्तात्मनि दूरीकृतसुरतव्यतिकरेऽआई?म?नेमां निआईआ_पता आकीआमदगनाआएआणासदृशमारञ्?ऋन्ग्ं भनसिजेन आआआ_वंचनामातिमूढंहृदयमङ्गनाजनस्य यदनुरागाआवाआआययोग्यतामी?ग् विचार यितुंनालमाक्वेदमातईभास्वरंधामतेजसांतपसांचक्वचप्राकृतजनाभिनन्दिता?ईमन्म थपरस्पन्दितानि।नियतमयंमामेवंमकरलाआछनेनविड०ंञ्ग्मानामुपहर?आईत मनर?आआचित्रं चेदंयदहमेवमवग?एछ०त्यपिनशक्रोञ्यात्मनोविकारगुपसंहतुम्।अन्याआईपकन्यकास्त्रपां आई।?हायस्वयमुपयाताःपती५रीअ।एयाआःयनेनटुर्विनीतेनमन्मथ्५आनोन्मत्ततांनीतानार्युन पुनरहमेका यथाआ ?।थमन५न क्षणेनाकारमात्रालोकनाकुलीबूतमेवमस्वतन्नतागुपैत्यन्तकर णमाकालोहि गुआगाश्चदुर्निवारतामारोपयञ्ति मदनस्यराव९था आयावदेव सचेतनास्मि यावदेवचनपारईस्फुटमनेनविभाव्यतेम५मदनदुश्च५ष्टितलाघवमेत।म्तावदेवास्मात्प्रदेशा दपरनर्पांश्रेयः आकदाचिदनभिमतस्मरविकारदर्शनकुआपईतोऽयं शापाभिज्ञां करोतिमामा अदूरकोपाआहईमुनिजनप्रकृतिःइत्यवधार्यापसप९णाभिलाषिण्यहमभवम्।अशेषजनपूजनीया मनीसमाआ?ईत्तैदमाराआर्द्वभूबातदे?आप्रकटयमाहशान्तात्मनीतिआअनार्यंणटुष्टेनमनत्सईजैनकंद?ंर्ण शोतात्मनईदूरीकृतोदूरो??ञ्जतः सुरत?यतईकरो मैथुनवृत्तोतोयेनेवंभूतेजनेऽआस्मईन्मांनीईक्षपता नी?आएपं कृ?र्तारादृशमराआधुजनोचितमारव्धंप्रारव्धंपूर्वोक्तप्रकारेणानामे?आईकोमत्?आमन्त्रणो अङ्गनाजनस्य स्त्रीज नतृमातईमूढमतईमुग्धंहृदयं चित्तमायदईतई?ए?त्बथ्ंर्ग अनुरागरूषिययोग्यतामप्ःयत्सईन्?आलेऽनुरागो युत्त्? लाआस्मईन्सालेनयुत्तः इतई?ई?यत्त्वईभाआआमपित्त्वईचारायईतुंनालंसमर्थम् ?एएराग्यतपत्सीईद्धयुक्तेमुआनईजने?म दाजनानुस्मरणप्रयासोवृथेत्यर्थ्ग्ःआवतोतिआएर?आआत्प्रदेशादपरार्प?आंदूरीभवनंथ्प्रेयै?आईप्रत्येकबाक्यपारईसमाप्तो वोद्धब्यमाक्वोतई मह्दन्तरोतेजराआतपसांचातईभास्वरमतईशोभनं?ए?दांआमगृहमाप्राकृन्तेति । या कृतजथ्»एनिचिजनैरभिनीदतान्यनुमो?ईताआआईमन्मथपराआ?ईआ आआनोभवप्र?आईषाद्याआआई ?गनीदतानईचे?ईताआनई क्व। नियतमितिआआनईयतं?ई?ई?तंमकरला?छनेनकंदर्पेगेवंपूर्वोक्तप्रकारेण?आईढम्व्यमानाकदार्यमानामामयं मुनईर्मनराआआईचत्तेनो?घाआत्युआहृआसंकरोआईताजित्रगितिआइदमग्रे वक्ष्यमाणांचत्रमाश्चर्यमातदेव प्रदर्श यन्नाहयदिआईआ?आ यहास्माआंकारणादहमेवंपूआआंआर्त्त्?प्रकारेणावगच्छन्त्यपिजानन्त्यप्ःयात्मनःस्वस्य?ईकारं?ई कृ?आईमुपसंहव्_?।?ऊगईकर्त्?नशः१आएमईनमामर्था भ?आआग आपुनीर्वचारणांतरमा?आ?ंआआंयाइति आंमत्राहचरीआआ मयेया? का??आआ?आ?आ?आस्त्रपांत्ढज्जा?ईआहाय त्यक्त्वा स्रयमाआ»मथानगन्षतीनुपयातः स्वयमेवोपगताः । य?तुनोपयातास्तास ७।आध्यंऽन्याम??आतई?र्क्तानायंऽनेन ?र्विनीतेन शक्लेन ममथेन कंदर्पेणोत्र्मत्ततां रात्त्वईकारतांतथान जीताय?आहमेकाआआआनेनेतिआअनेनक्षणेनमुनईकुमारदर्शनाआवी?र्तमदनाबेशलक्षणेनो उमत्ततांप्राआईपताः । तदेवस्पष्टीकुर्वन्नाहाकागे_तिआआकारमात्रस्याकृतईमात्रस्यालोकनंवीक्षगंतेनाकु लीभूतं व्याकुलीकृतम?ंतःकरणम?ती?ईद्रयमंवं श्?र्गेक्तप्रकारेणास्वतन्त्रतां परा५ंआईनतामुपैतई प्राप्रोआईत । काल ?तिआकात्डो आईववेककाआबे ?आणाः कृहीआनत्वादयश्चमदनस्य सर्वथासर्वप्रकारेणदुःआ?एन ?ईवार चेयंजाआतईरितिकृत्वातद्धदना?ऋआप्रृऋदृआई?ऋआआराराआई अचातिपक्ष्ममालमअशूष्टभूतत्ढम्? त?रृर्गप हाआएन्मु१ईआ१?आपोलमण्धेल।र्। आलोलाल?लतालसत्कुसुमावतंराम् अंसदेशदोल् मणिकुण्डलमस्मैप्रणाममकरव?_आ अक्षकृतप्रणामायामापईटुर्ल?ं?आशासनतयामपुनोमुंवः मदजननतया चमधुम अतिरमणीयतया चतस्यप्रदेशस्यअविनयवहुलतयाचाभिनवय?आवनस्य च?ल तयाचे?ईद्रयाणाम्दुर्निवारतयाचविपयाभिलागणाम्चपलतयाचमनोवृत्तेः?प् वितव्यतयाचतस्यतस्यवस्तुनःआईत्?वहुनामम मन्दभाग्यदौरात्ग्ज्यादस्य चेदृशस्य विआईहतत्वात्तमापईमद्विकारापहृतधैया प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनङ्ग । तदातस्याप्यभिनैवांगतमदनंर्प्रत्युद्गच्छी?आवरोमोद्गमः ऽआआदुरभवता मत्सकाश स्थितस्यमनसोमाआआर्मिवोप?ईशद्भिःपुरःप्रवृत्तंश्वासैःआवेपंथुगृहीताव्रतभङ्गभीतेवा करतलगताक्षमाला । द्वितीयेवकर्णावसक्तकुसुमम?रीकपोलतलारनङ्गिनीसमदृश्यत स्या?ईत्यवधार्याआईआईश्चत्याहम?ग्सर्पणेऽआईभलाआगस्पृहायस्याप?ंभूताभवंजज्ञो?आशेत्तगेति । अशेपै र्जनैःपूजनीयार्चनीयेयंजातईः आनतुकोपर्नायैतई भावः इतईकृत्?आसृएएआ प्रणामं नमस्कारमकरबअ ७ंआथ नमस्कारं वईशोग्यन्नाहतद्वदेतिआतद्वदनान्मुनईमुखादाकृष्ट आकीर्षतो दृआईष्टप्ररारोयी? आई?आग?ईशेषणंशलानेनभाबा?आईशयोद्योआतईतःआएबमग्रेऽआईपज्ञेयमाअचलितोईआताअचलईताकीग् क्ष्मणांनेत्ररोम्णांमालापी?र्यस्मिनाअंदृष्टेतिआजदृंष्टमनवीआईक्षतंभूतलंपृआवीतलंयीस्मनाउल्लासी उए? ऋऋआईआताउआऋ?ऋसंप्राप्ताःकणंपाद्रृवाःथृवणाकईसत्?णाआईपंएरुन्मुक्तंत्यत्त्क्तंक्?पोलमण्डलंयस्मिना उआआल?ए आलोला चपत्?आत्ढकत्ठता केशराआईजस्तग्या ९ए०रा?ंकुसुमावतंराआए यी?नाअंसेति आअरादेशेस्कः दोलायितंमीणकु??लंयास्मईना अवयस्तुप्राआआएवोच्?ः । उआथेतिआमोद्वंकारंएणाषहृतं?ऊरीकृतंधंंर्ययहयईएवंभूतं?नईकुमारकंकृतप्रणामायामीआग्तस्यांतमी ?आदीपमईवानाआःकदर्पस्तरलताचाआत्?तामनयत्?।तत्रहेतुगाहदुर्लङ्घञेति।मनो३पुवोमदनस्य दु६र्ह्ननीयंशारानमाज्ञा यस्यतस्यभावरूआत्तातया आमपुमारारयवसन्तमाआआआय आआदजननतया म कत्वेनचातरयपूवांए?रयप्रदंएशस्याआईतरमणीयतयात्तईमनोहरतयाआअभीतिआआभईनवं न्तनं तारुण्यंतह्यत्त्विनयःरशठ्तारतद्वद्गुउलतयात्रद्बाहुल्यूतयाआइ?ईद्रोतीइआन्द्रयाणांव्_?रणानारच्?आलप्रां सलिलसीकरजालिकाआमद्दर्शनप्रीआतईविस्ताआईरत?आचोत्तानतारकस्य पुण्डरीकमयीमवतमु द्दशमुपदर्शयतोलेचनयुगलस्यविसीर्पभिरशुसंतानैर्यदृच्छयाच्छोदसलिलमपहाय विकचकु वलयवनौईरवगगनतलस?त्पातईतैररुध्यन्तदश दिएशः आतया तुतस्यातिप्रकटया विकृत्या द्विगुणीकृतमदनावेशातत्क्षणमहमवर्णनयोग्?आआंकामप्यवस्थामन्वभवमा इदंच मनस्यकर घम्हर्मंनेकसुरतरामागमलास्यलीलोपढे_शोपाध्ःयाआआआए मकर५कतु५रव आवईलासानुपीदशातईअ ?ग्थाविबिधरसारनङ्गललि५तष्वीदृशेषुव्यतिक५रष्शप्रादईशृ?द्धेरस्यजनस्यकुतैयमन।ःयस्ता कृतीरतिरातानईःस्यन्दमिवक्षरन्तीअमृतमिववर्पन्ती मदयुकुलितेव खेदात्ठसेव निद्रा जडेव ?आआनन्दभरमोथरतरत्तारसंचाआईरणी अलईभृतभ्रृऋ_लतोआ?_आसिनीदृआईएऋः । ?ऋत५?दमातईथ्_१आ पुण्यम्य?क्षु_द्यैवानक्षरमेवमन्तर्गतोहृदृयाभिलापःकायते आप्राआआप्रसरा र्चोप??त्यतंद्वि तीयमस्यरनहचरंगुनिवाल?ंग्थ्प्र?आआमपूर्वकगपृ?छम्ऽभगवान्किमभिआआआनः । करयवा?आं तपोधनस्ययुवा ।आईकताआ??आतरोआईरय?८वतंसीकृता?गुग्गम?री । जनयतिहिमे ग?आसि वसन्तकुशुममानर्रावश्रवणसलग्नपुष्पवाहुर्राब आआआतेराआआसईबकाभावाः प्रदाशीआतात्र् आमैर्शज्?एतिआमद्दर्शनमा लोकनंतस्मात्प्रीआतईःम्नेदृश्रतेन?ईस्ताआर्रतस्य ?आराआआरईताय आउत्ताजेति । उत्तानोर्ध्व?आग्?आतारका कनीआईआ?आआ यस्य?आतथातरयतमुहेशंतंयदेरां??द्वर्राकमयांर्सताग्ज्भोजार्नीर्मतभईवोपदर्शयतोऽञेम्योज्ञापयतोलोच नयुआआलस्यनेत्रयुग्मस्यत्त्वईरापिंआभईःप्ररारणशीर्लेरंशुसंतानेः आकईरग?मूहैर्दशार्दशोऽरुआयत रुद्धाःआन्क्रमत्य्सा दृ?णदाहयदृच्छयेतिआयदृल्लयास्वेच्छयाच्छोदनाम्नःरारस स?ढईलंपार्नायगपहायत्यक्त्वा गाआनत लरामुत्पतईतैराकाशतलोत्?तीभीईवईकचकुवलयवतीआ?र्बावईकस्वरांएत्पलखण्डौरईव आएतेन नयनयो?आञ्चल्यीगत स्ततोऽवलोकनं?आव्वानईतमातु पुनरर्थ्ग्?ःः आतस्यमुनईकुमारस्यातईप्रकटयात्तईस्षष्टया तथा त्त्वईकृत्याआईद्वाआ १णीकृतोआईद्वगुणतांर्नातोमदनस्यावेशोयस्यापवंभूताहंतत्क्षणं तत्कालमबर्णनयोग्यामकथनीयां कागप्य वस्थादशामन्वभवमनुभूतवर्ताआइदमितिआगन?ईआआईचत्तैदंना?रवमप्रणयम् उआ?ईतयमईत्यर्थःआअ नेक५त्तई। अनेकेऽसंख्याः सुरतांआऐथुआंआतस्य रामागमः संव?एधःरा आआवत्ठा?र्लाला नृत्यक्रीडा तस्या मुपदेशाःआईश६आआरूपास्तत्रोपाध्यायःपाठकाआवंत्त्वईवांएमकरकेतुरेब कंदर्प आआव त्त्वईलाराआन्नेत्रत्त्वईकारानुप?ईशत्यु७ पदेशांकरोतई आउत्त्क्तवेपरीत्येवाआआक्तमाहअन्यथेतिआत्त्वईत्त्वईधाअनेके?आएरसाः ?आआआआरादय?आएआआआमामा?आंः रांरू?एप?आएनलीलतेपुमनोहरेप्वीदृशो?व्यतईकरेपु संवेधेप्वय?ईष्टाप्रवेशमप्राप्ता?आईद्धःथ्प्र?ईआभायर? सताआआ त?आएएवंभूतस्यास्यमुनईजनस्येयंदृआष्टईःकुतःरयात आअथचदृआईष्ट आ६आईआएशनाय्?आनौत । अनम्ंयस्तापाआई।चईता० कृतईराक्?आरोययासातधा रतईरसः?य्ङ्गाररसस्तस्य?ईस्यदं सार्र?आर?तीव?बंर्ता? । अमृतं आआआईगृ_आआं च्चर्पन्तीववृआई?कुर्वथेर्ताव आमदोमुआमोहसभेद?ंषेनमुकु?ढईतेबकु?_मीत्ढतेवा??एदःश्रमरूआएनालसेवमथ्?रेवा आईजद्राप्नमीलुआतयाजडेवरूआआभितेवा उरआआ_नन्दोआता?आआनन्दस्यप्रमोदरययोभररूआएन म०एथरारल्रराआ आआ_वं महत्कौतुकमस्याःसमुत्रनर्पन्नरनाधारणरय?आरभोऽयमनाघ्रातपूर्वोआआन्धःइतिआसतुमा ?स्याब्रवीथवालोकईमनेनपृष्टेनप्रयोजनमाअथ कौतुकमावेदयाआईम । श्रूयत् अस्तई त्रि१भुवनऽआग्ल्यातकीर्तिरत्युदारतया सुरासुरसिद्ध??दवन्दितचरणयुगल्लो मुनिर्दिव्यलोकनिवासीश्व५तकेतुन?आम। तस्य चभाआवतः सुरलोक?न्दरीहृदयानाव् अशेपत्रिभुवनराउब्दराइर् अतिशयितनलकृ_बरंरूपमासीतास कदाचिद्देवतार्चनकग् द्धर्तुमैरावतमदजलविन्दुधद्धचन्द्रत्?शतरवक्षितजलां हरह्र्सितारतिम्रोतर?ं मन्दाआकईंण्ं ताराअवतरन्तंचतंकदाकमलवनेपुरनंततसंनिहितविकचातहस्रपत्रपुण्?रांए?एपवि लक्ष्मीर्ददर्श । तस्यास्तु तमवलोदृ?आआन्त्याः प्रेम४मदमुकुलितेनानथ्जेवाष्पभरतरङ्गतर लोचनयुगलेनरूपमास्वादयन्त्याजृआई?आआहप्तारस्गमन्थामुखीःआन्य?आहस्तपल्लवाया मव् कृतांआनलाआआसीता ७एआआलोकनमात्रेण चसमार?आ?हईतशुरतरागागमसुखा।आआस्ती१मजे र्साकृताआउआस्यामञ्जर्यात्र्समुत्सर्पप्रसरन्नसा?ंआरणंरीआरभंय?ईआन्नेवंत्त्वईध्शेऽना?आतपूवांर्नाआईआकयागृर्हा गन्धोमेमममन?ईआआचईत्तेमहत्कंएआतुकंमदृआदाधर्यजनयतीनई?पादयातई आसत्यितिआरामाप्रतं आईकंत्वीत्स्मेतंनू?त्राव्रवीद?आएचतायात्ठेइतिआहेवालेहेकुमाआरईके उआनेनपृ?एन आर्क थ्प्रयोजनं ७ंआथेति।चेद्यद्यर्थे कांतुकमाश्चय»तदावंदगामईक?यामी?_आतामाका??आर्तामा अस्तीतिआनामेत्तई कमेलाम?णे । आ?ईव्यलोकानईवाराआई सर्गलोकवरानशीलः ओतकेतुर्महामु त्रिभुवनेतिआआईत्रभुवनोईत्रीधष्टपेप्रख्यातावईख्याता कीआर्र्तर्यराआएयस्य स तथा।अत्यु५एआरेति दारतयात्युत्कृ?तयाआसुरेतिआसुरादेवाःअसुराः दैत्याःआआईआआद्धा योगमेश?ईसामाआर्युत्त्क्तास्तेप् रामूहस्तेनवीःदतंनमस्कृतंचरणयुगत्ढंक्रमयुग्मंयस्यसतधा तस्येतिआतस्यवेतकेतोआरागवत रेतिआसुरत्ढोकस्ययाःसुदर्यःखेयस्तासाहृदयाआनईचित्ताआनईतेपामानंदकर?ग्मोदोत्पादकम् । ति।अशेषयी?भुवनांत्रईत्त्वईष्टपंतस्माप्ंथ्ंदरहध्पम्।१७आतीति।नलकूवरात्कुलेरपुत्रादातईशायईतमा नलकूवरमा सुतोऽस्यनलकूवरः इतईकोशः । ?आचिदमादृआंतस्यपरत्वम् इतई नलकूवरस् योगः आअतईशाआयईतोऽतईक्रान्तोनलकूवरोयेनेतईवद्गुव्रीआईहर्वा आनलकूवररूपा?गेक्षयात्युत्कृष्टरूपीमत्या आईवधंरूपंसीन्दर्यमा?ईआदभूत्?आसैतिआकदाआचत्कीस्मीभ्रत्समयेसवेतकेतुदंएवतानागर्चनंपूजनंत लनिनलईनार्न्पुद्धर्तुमुत्पार्टाणेतुंमन्दाआकईनींखपुंनीमबतताराबर्तार्णवान्।७ंआथ मन्दाकिर्नांत्त्वईशेप ऐरावतेति।आआएराबतोही९९आमाङ्कुरूआरयमदजलंदान?आआईरतस्यीवन्दबःपृषता?आऐ?र्द्धंयतेद्रकशत तेनखत्वईतंव्याप्तंजलंयस्यांसातथातामाहग्ःतिआहरः रंगुस्तस्यह?रातंस्यितंतद्वीदृरातंश् प्नवाहोयस्याःराआतामा उआछेतिआतदात?ईआन्क्?आलेऽवतरंतमग्वरादागण्ंछा»तांवेतकेतुं गुआईनक नालईन??ण्डे?रांततंनईरन्तर्र रांआनई?ईतासमीपबार्पेर्ना त्त्वईकचा?ई ?ईकस्वरा?ईआ सहस्रपत्रा?ईआ यी कृतेपुण्डरीकेकृतार्थतासीता तस्माच्च कुमारः समुदपा?ईआततस्तमुत्ग्?ङ्गादायसा आभगवन्गृहाणतवायमात्मजैत्युक्त्वातस्मैश्वेतकेतवेददौ । उआसावपिवालजनोल्ल चिताःसर्वाःक्रियाःकृत्वातस्यपुण्डरीकसंभवतयातदेवपुण्डरीकैतिनामचक्रोप्रातईक्क पाआईदतव्रतंचतमाआ?हीतसकलविद्याकलापमकार्पीतासोऽयमाइयंचसुरासुआरर्मयमानाल्ल घ्ं?रैराईरसागरादुद्गतः पाआरईजातनामापादपस्तस्यमखरीआ यथाचैषा त्रतविरुद्धमस्यश्रवणल्ल संसाआर्मासा?ईतवतीतदीपकथयामि आअद्यचतुर्दशीतिभगवौतम?ईवकापीतकैलासगतमु पासितुममरलोकान्मयासहनन्दनवनसशईपेनायमनुसरन्निर्गत्यसाक्षान्मधुमासलक्ष्मीदत्तल आलईतहस्तावलञ्वयाबकुलमालिकामेखलयाकुसुमपल्लवग्रथिताभिराजानुलञ्बिनीभिःकण्ठमा लिकाभिआर्नीआरन्तराच्छा?ईतविग्रहयानवचूताङ्कुरक?आर्पूरया पुष्पासवपानमत्तया वनदेवतया पाआरईजातकुसुमम?रीमिमामादायप्रणङयाभिहितःआभाआवन् सकलत्रिभुवनदर्शनाभिराल्ल ?आयास्तवाकृतेरस्याःसदृशोऽयमलंकारः प्रसीदक्रियताम् । इयमवतंसविलासदुर्ललितारो प्यतौश्रवणशिखरमाब्रजतुसफलतांजन्मपाआईरजातस्यैत्येवमभिदधानांचायमात्मरूप ययासातस्याःआतीस्मन्नेबासनीकृते?ईष्टरतानीतेपुण्दृरीकेकृतार्थताराफलताराआईतातरमात्पुण्?शईकात्कु मारःसमुदपाद्युत्पन्नःआततैतिआततःकुमारोत्पत्तेरनन्तरं कुमारकमुत्सङ्गे क्रो? आदायाय्हीत्वार?आ लक्ष्मीःहेभगवन्हेस्वामईन्गृहाणायंतबात्मजस्त्वदङ्गजैत्युक्त्बाप्रत्तईपाद्यतस्मईवेतकेतवेतंकुमारकं दश्_आएए दत्तबर्ता । अराआवीप श्वेतकेतुरपिवालजनोआईचताः आशईशुजनयोग्याः रार्वाः आकईयाः प्रसवना?र्काः कृत्वत्त्विधायातस्येतिआतस्यकुमारस्यपुण्डशईकांईसताम्भोजंतस्मात्संभव उत्पात्तईस्तरयभावस्तत्तातश ताद्धेतोरेव?ईश्चयेनपुण्ड?ईकैत्तईनामचक्रेऽआईभधानंत्त्वईदधंएआ?ईयत्कालानन्तरंसएबश्वेतकेतुःप्र?ईपा आर्दतब्रतंदत्तदीक्षमागृहीतसकलवईद्याकलापंचतंकुमारमकार्षीत्कृतबा??आसकुमारोऽयंपुरोवर्तीदृश्यमान । इयंचेति । ?रा?रैर्मांयमानाआईद्वलाआएढ्यमानात्क्षीरसागराहुग्धाम्??एः ?र्गारजातनामा आगदपो वृक्षौ?तो ?ईआआतस्तस्येयंकर्णाबतंराआईआकृतामञ्जरीआयथेतिआयेनप्रकारेणेंआषामञ्जरी?आतावईरुद्धांनयमत्त्वईरोध्याय श्रवण संसाआर्कर्णसंव०एधमासा?ईतबती?प्राप्तवतीतदीपवृत्तान्तंकथयाग्नीनवेदयाआमीउआद्येति।चतुर्दशी आईशब त्तीथीर्रतईहेतोरमरलोक्?आत्स्वर्ग९आआएकात्क्ंएकत्काराआआतंरजताआद्रप्राप्तंभगवन्सां मावआत्म्यवन्तम।मीवकाप।पगौ१आईनाथ मुपत्सितुंरोत्त्वईतुंमयासहमत्र?आर्नमाप्राप्तीद्योलाआयांक्रोशेनक्रोशंवानुवाक्?आएऽधीतःइतईवतानेदनवनस्य समीपंसमीपेनबानुसरनाच्छान्नईर्गला स्वसाआनाद्बाहईरागत्य सा६आआद्वनदंऐवतयारण्याआईधाष्ठात्र्येमां मत्नर्रामादाय गृहीत्वाप्रणम्यनमस्कृलाआअईआईहतौत्त्क्तःआजथवनदेबतावीशईना?ईमष्वितिआमधुमाराआएवसन्तमारास्तरय लम् मीःथ्नीस्तयादत्तोलीलतोमनांहरोहस्तस्तस्यावलम्वोय्ररयाःराआत्_याआबकु__ऊलेतिआवकुत्रढःकेसर्स्ताय तुत्तईवादत्रपावनामेतलैच१नस्तामना?त्य।वगन्तुप्रवृत्तः।मयातुतामनुयान्तीमालोक्याको दोप रमरवेक्रियतामस्याःप्रगयपीरग्रहःइत्यभिधाय वलाआईदयमनिच्छतोऽआःयस्य कर्णपूरी कृता।तदेतत्कात्?र्येनयोज्यम्१ यस्यचायम् याचेयम्यथाचास्यर्श्र?वणशिखरंसमा रूढातत्सर्वमावे?ईतम्।इत्युक्तवातईतस्मि०एसतपोधनयुवाआईकत्वईदुपर्दीशतस्मितो मामवा दीत्।अयिकुतूह्लिनिआकईमनेनप्रश्रायारेनन।यीदरुचितसुरमिपारईमलागृ५ह्यताआमईयम् इत्युक्त्वासमुपसृत्यात्मीयाषेछ्रवणादपनीयकलैरलिकुलक्वणितैः प्रारव्धरातईसमागमप्रार्थना आईमवमदीयंएश्रवणपुटेतामकरोताममतुतत्करतलस्पर्शलेभेनतत्क्षणमपरमिवपारिजा तकुसुममवतंरमस्था५नपु?लकमासीत्।राचमत्कपोलस्पर्शसुखेनतरलीकृताङ्गुलिजालकात्कर तलादक्षमालांलज्जयासहगल्लईतामीपनाज्ञासीताअथाहंतामरनंप्राप्ताभेवभूतलमक्षमालां गृहई_आत्वा सलीलं तद्धृजपाशसंदानितकण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्ती र्दीशतापूवर्हारलतालीलां कण्ठाभरणतामनयमा इत्थंभूतेचव्यातईकरेछत्नग्राहिआगीमामवोचत्?भर्तृदारिकेस्नातादेर्वाआप्रत्यासीदातई ? कथयर्त्र्तामाअयमिआआ?तापुण्डरीकः आउआआत्मेतिआआत्मनोयद्रूपंसांएञ्दर्य तस्यस्तुतईवादाप्रशंसनंत स्माद्यात्रपालज्जातयावनमईतेनर्म्राकृते लोचने नेत्रे येनंएवंभूत?मनादृत्येवानादरं कृत्वंएवगंतुंप्र?ऋत्तो आआमनायोद्यतोऽभूतामयेतिआतांबनदेबतामनुयांतीमनुब्रज?र्तामात्ढोक्य?ईर्राक्ष्यहेसा?एहेत्मईत्र अस्या मञ्जर्याःकोदोआग्ः आप्रणयेनत्नेहेन?गरईग्रहःस्वीकारः क्रियता त्त्वईर्धायतामईतई मयाआईभधायोक्त्वा?ईच्छतो ऽ?यवा?छतोऽर्पायंअस्यकर्णपूर्राकृताश्रबणाभराआआईकृता । तदिति । तस्माद्धेतोस्तदेतत्पृच्छावईषयीकृतं कार्त्ल्येनसाकल्येनमया सर्वमावे?ईतंकी_यतम्।तदेतीत्कमईत्यी०आप्रायेणाहयोऽयमित्यादि।योऽयं कुशरः येयं मञ्जर्रा यक्षा येनं प्रकारेणास्य थ्प्रवणीआआखरं कर्णप्रान्तं समारूढा प्राप्ता । इतीतिआ तास्मई?गुनाआवईत्युक्तबतईकीयतवत्तईसत्तई सैआती स पुण्डरीकस्तपोधनयुवाआकीईचदीषदुपदर्शितांईस्मत मदृष्टरदंहास्यंयेनंएवंभूतोमामबाद?ईप्रत्यबोचताअर्यतिसंवोधनोआईय कुतूह?ढीनई अनेनप्रश्रा?आआसेन पृच्छापार्रश्रमेणक्तईम् यदीतिआय?ई रुत्वईतो रुत्वई?ईषर्याभूत सुरीभपारईमतो यरया प्वंत्त्वईधेयं तदा गृहृआताग्रहणवईषयीआईक्रयतामाइतईपूर्वोक्तमुक्त्वासमुपसृत्यसमीपमागत्यात्मीयात्स्वकीयाब्छ्रवणात्कर्णाद पर्नायदूर्राकृत्यमर्दायेश्रवणपुटेतांमञ्जरीमकरोद्दघटयताकल?रितिआकलैर्मनोज्ञैएरोलकुलक्वीणतंएर्भधुकरकु लशाआईब्दतैःआप्रारव्धेतिआप्रारव्धाप्रस्तुतारतईसमागमस्यसंभोगसमाआआमस्यप्रार्थनायाचनायर्यवंभूताआईमवा एतेनस्व?रीक्तःप्रदाशताआममत्वितिआममतुपुनरर्थकःतस्ययत्करतलंतर्त्स्ग्शलोभेनतत्तृक्तणयातश्ंक्ष णमवतंसस्थानौक्तःपुलकंअपरंपाआरईजातकुसुभमईवार्साताएतेनाद्बईर्तायकर्णंऽपितच्छोभासूईत्वताआसृ गृहगमनकालः आतत्क्रियतांमज्जनावईधिःइतिआ?आहंतुतेन तस्यावचनेननवग्रहा कीर? णीवप्रथमाङ्कुशपातेनानिच्छशाकथंकथमपि समाकृष्यमाणातन्मुखाल्लावण्यामृऋतपङ्कमग्ना आईमवकपोलपुलककण्टकजालकलग्नामिवमदनशरशलाकाकीलितामिव सौभाग्यगुणस्यूता? आईमवातईकृच्छ्रेणदृआईष्टसमाकृष्यस्नातुमुदचलमाउच्चलितायांचमयिद्वितीयोमुनिदार कस्तथाविधस्तस्य?धय।स्खलितमालोक्यकिं?ईत्प्रकटितप्रणयकोपैवावादीत्?८सरवे पुण्ड? रीकनैतदनुरूपंभवतःआक्षुद्रजनक्षुण्णःकए?माआआर्ः । ध?र्यधना ?ईसाधवःआआईकयः कश्चनप्राकृतैवविक्लर्वाभवन्तमात्मानं नरुणत्सि आकुतस्तवापूर्वोऽयमौआद्ये?ईयोपप्लवः येनास्येवंकृतः क्वतेतद्धैयाम्क्वासावि?ईद्रयजयः क्वतद्वशित्वम्चेतरनःक्वसाप्रशा? न्तिक्वतत्कुलक्रमागतंब्रह्मचय९म्क्वसासर्वविषयानईरुत्सुकताक्वतेगुरूपदेशाः क्व ताआईनश्रुताआईन क्वतावैराग्यबुद्धयःक्व तदुपभोगविद्वोग्त्विम् क्वसा सुखपरास्तुखता क्वासौतपस्यभिआईनवेशःक्वसाभो??आआनामुपर्यरु?ईःक्वतद्यौवनानुशासनमासर्वथानिष्फला प्रज्ञानिगुआणोधमाशास्त्राभ्यासःनिरथाकःसंस्कारःनिरुपकारकोगुरूपदेशविवेकःनिःअ ? ? ? उआथचगृहाआमनकालःसद्मब्रजनसमयःप्रत्याआआआईदत्तईवईघ्रितोभवातीअतोमज्जनत्त्वईधिःस्नानविधिःकियतां वईधीयतामाअहंत्वितिआअहंतस्याश्छत्रधा?ईण्यास्तेनबचनेनप्रथमाङ्गुशपातेनाद्यराणिप्रहारेणनबःप्र त्यग्रोयरयापवंवईधाकारईर्णाहीस्तर्नातद्वदईव कथंकथमीपमदृ३ता कष्टेनानिच्छयानीहया सभाकृष्यमाणा दृष्टिचक्षुरत्तईकृच्छेरणा?ईकष्टेनसमाकृआयस्नातुमुदचलमुदव्रजमाकीदृशीआमईवालावण्यामृतमेवपङ्खःकर्दमस्तत्र ममामईवाकपोलेतिआकपोलयोः पुत्ढकलक्षणायेकण्टकास्तेषाजालकं तत्र लग्नाआईमवामदनेनेतिआ मदनस्यकदर्पस्यशारावाणास्तेषा शालाका इराईषकास्ताआईभः कीलईताआईमव यीन्त्रताआमईवासौभाआयेतिआ सुभगस्यभावःसौभाग्यंताआक्षणोयो?आणस्तेनसूताआईमबान्योन्यी?ठष्टामईवाउच्चलितायाआमईतिआमय्यु च्च?ढईतायांप्रच?ईतायांसत्यामाचकारःसमुच्चयार्थःआ द्वितीयःकापईञ्जलोमुआनईद्दारकस्तथाआवईधस्तादृशास्तस्य पुआशुर्राकस्तस्यधैर्यस्खलईतंसत्त्वस्खलनामालोक्यर्वार्क्ष्याकत्वईर्दाषत्प्रकटितात्त्वईष्कृतःप्रणयकोपःस्नेहकोपो येनतत्रादृशैवावाशीदबोचतारोषोक्ताबर्ताववैरस्यंस्यादईतईभाबः आर्क्र तहईत्याहसखे इतिआहे राखेपुआडर्राकभवतस्तवनंंतदनुग्?पंयोग्यमाक्षुद्रजनानीचत्कोकास्तैःक्षण्णार्चाआर्द्राःकएपमार्गःपन्थाःआ भवतैत्यत्राआईपसंवध्यतो?ईयस्मात्कारणात्साधवोमुनयोधैर्यमेववनंद्रब्यंयेपामेववईधाभव?ईतायःक श्चना?ईआदष्टापी?आधानःप्राकृतःपामरस्तद्ब?ईव त्त्वईक्लवीभवपंत्त्वईह्वतीभवन्तमात्मानं क्षेत्रज्ञं किंनरुण?ईराकिं न?ईरो?ंकरोआईआ?आअपूर्बोऽननुभूताद्यःप्र?मैआईन्द्रयोपाआवः करणो?ग्द्रबोऽयं प्रत्यक्षोपलभ्यमानस्तवम वतःकुतूः आर्त्क?ईम्मई_त्तकै_त्यर्थः आयेनोईऊतूआयेनोबीद्रयोपप्लवेनैवंकृतःआईशीथलतानीतोऽआसाल्लीमातईशे?ःआ ऽआयोजनाप्रबुद्धत नि?कारणंज्ञानम् यदत्रभवादृशाआईपरागाभिषङ्गैःकलुषीआ ऽआमादैश्चाभिभूयाते आकथंकरतलाद्गलितामपहृतामक्षमालामपिनलक्षयसिआअहो चेतनत्वमपहतानामेवमाइदमपितावीःद्भयमाणमनयानार्ययानिवार्यतांहृदयम्थ् भिधीयमानश्चतेनीकचिदुपजातलज्जैवप्रत्यवादीत्?८सरवेकपि?ल आईकंम संभावयसि आनाहमेवमस्यादुर्विनीतकन्यकायामर्षयाआयक्षमालाग्रहणापराधामईमम् भिधायालीककोपकान्तेनप्रयत्नविर?ईतभीषणभृकुटिभूग्णेनचु?बनाभिलाषस्फुआईरता१ खेन्दुनामामवद??एघ्चेच्चलेप्रदेशादस्माआदईमामक्षमालामदत्त्वापदात्पदमीपनग इति।तच्चश्रुत्वाहमात्मकण्ठादु।मुपेयमकरध्वजलास्यारञ्भलीलापुष्पा?लिमेकाव०ए गवन्गृह्यतामक्षमाला इतिमन्मुरवासक्तदृष्टेःशून्यह्नृदयस्यास्यप्रसारितेपाणौ स्वेदसलिलस्नातापिपुलःस्नातुमवातरमा उत्थायचकथमपिप्रयत्नेननिम्नगेवप्र यमानासखीजनेनवलादञ्वयासहतमेवचिन्तयन्तीस्वभवनमयासिषमागत्वा र्थः।नि।ःथ०केति।संस्कारोव्राह्यण्यापादनत्त्वीधईःसएव?ईरर्थकःयदुआईद्दश्याक्रईयते तदनाप्तेः तिआगरू?ग्देशा?आआए?आईवेकःपृधगात्मतासानईरु?ग्कारकः आ?ईरर्थ्ग्कैलार्थःआ निरितिआप्र?द्धता आनईप्रयोजना?ईर्हंतुकाआनिरितिआज्ञानंश्रुताहई?ईक्?आरणं?ईआईर्नमईत्तकम् यदत्रेतिआयदईतईहेल् त्रेतिआअस्मिन्नवसरेरागाआभई?ङ्गांईच्छाआईभाःवङ्गैएर्भबादृशालाआईआआत्वत्रादृशाउआपिकलुषीक्रियतेम?ढईनई ऽआमादैश्चेतिआप्रमादंएआईर्वषया?ईआईभर्राभभूयन्तेपराभूयन्तोचकारःसमुच्चयार्थ आतदेवद?रायतईक करतलाद्धस्ततलाद्गलितांत्तेयुतांतथातयापहृतांगृर्हाताग?_आमालामपिकथंनलक्षयत्सईकथंनजाक्त इत्याश्चर्यांआग्दृआतानांकामपीआडईतानामेवंपूर्वोक्तप्रदीर्शतरीलाआ ?ईगतचेतनत्वंनष्टचेतनत्वमाइआ ताबदादात्त्वईदमीपहृदयांईचत्तमनयाजार्ययाआईह्लयमाणमाकृआयमाणं?ईवार्यतादूईराआईक्रयताआमईत्येवंतेन नाआईभर्धायमानःकथ्यमानःआर्कांईचर्दाषदुआग्जाताप्रादुर्भूतालज्जात्रपायरयसैवप्रलावार्दात्प्रत्यवोच इतिआहेसग्?एकापईञ्जाष् क्तीईआतिप्नश्रोमामन्यथातमनस्कत्वेनसभाबय?ईसभाबनात्त्वईपयीक तस्यांमन्मनोवईकृआतईर्नाआईस्त तथाक्षमालाग्रहण?ईमईत्तकरोषोऽःयन्यथामुर्नानासमदीर्शत्वंनरया?ईआं अथचेत्कीप?लतवश?ईतंमनस्तदेतस्यादुआईर्वनीतकन्यकायाइममक्षमालाग्रहणापराधंजपमालास्वई नाहंमर्षयाआईआआस?ईष्योइआतईपूबांर्क्तमीभधायोक्त्बामुखेन्दुनावकलक्षणच?एद्रेणमामईतईप्रत्यवोचत्ऽ अधमुखेदुंवईशोग्यन्नाह?आलीकेतिआअत्ढीकोमई?यानतुबास्तबः आएवंवई?आआए यः कोपः कान्तेनमनोहरेणाप्रयत्नेतिआप्रयत्नेनबलात्कारेणाकेपाभावा?ई?ईशवः आवईरीचता?ईआईर्मत् भैरवाभृकुआईटःसकोग्भ्रूवईकृतईःसैव भूषणंयास्मईन् तेन।चुम्वनेति।चुम्वनंसवधत्त्वईशे१ग्स्त इन्छाआवईशेषस्तेनस्फु?र्तःकीम्पतोऽधरौआआएष्ठोयीस्मना?ईमुबाचेत्याहचञ्चलेतिआहेचञ्चले देशा?ईमामक्षमालामदत्त्वासमःर्यपदात्पदमीआग्नगन्तब्यमातच्चेतिआतत्पूर्वोक्तंश्र्ःत्वाकर्ण्यात्म् यान्तःपुरंततःप्रभृआतईतीद्वरहविधुराआकईमागतास्मिकितत्रैवस्थितास्मिकिमेका० घेमीकपारईवृत्तास्मि आईकंतूष्णीमस्मि आईकंप्रस्तुतालापास्मिकिं जागार्मई किसु० आईकरोआईदीमीकंनरोआईदमिकिंदुःखमिदम्किसातमिदमाकईमुत्कण्ठेयमाईकं ?यम्किव्यसनीमदमाकईमुत्सवोऽयम्किआदईवस आआपःआईकंं निशेयम्कानि आकाञ्यरङयाणीआतईसर्वनावागच्छमाआवईज्ञातमदनवृत्ताआताचक्वाआच्छामिआईक किशृणोमिकिपश्याआमई आकईमालपाआईम कस्यकथयस्मिलऽस्य प्रतीकारैति नाज्ञासिषमाकंवलमारुह्यकुमारीपुरप्रासादंविरनर्ज्यचसरवीजनंद्वारिआनईवाआरईता प्जनप्रवेशा सर्लयापारानुत्र?व्यैकाआकईनीमह्यीजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी तामेवीदशं थतया प्रसाधिताआईमवमहारत्नानईधानाधिष्ठिताआईमव अमृतरससारसागरपूरप्लाविता ?र्णचन्द्रोदयालंकृतामिवदर्शनसुभगामीक्षमाआआआ तस्माद्दिगातरादागच्छन्तमनिलमीप आमपरिमलमपिशकुनिध्वनिमापई तद्वार्ता प्रा?उमीहमाना तद्वल्लभतया तपः?एशायाआईप ?राअत्रैवकारोऽन्ययोआआव्यबच्छेदार्थःआतदुक्तमयोआआंआआआएआआमपरैर?आन्तायोआआमेवचाव्यव?ईछन स?ईपातो?आतईरेचकः इत्तीस्वभवनं?ईजसदृआआयाआएतपगागतवतीआ गत्वेति आगप्ंवैत्य आस्वभव शेपः आकन्यान्तःपुरंकन्यावरोनंप्रवईश्यप्रबेशंकृत्वाआचकारःपुनरर्धकः आततः प्रभृतईताहईंनादार आपुणिरकिस्यत्त्वईरहेणत्त्वईयोआआएनत्त्वईधुराव्याकुलासत्यहमईर्त्तरार्वनावागच्छंनावगमत्मईस्तईदूरेणाआवयःआ आआर्थमाहकिमागतेतिआक्रई?ईतईसर्वत्रत्त्वईतर्कार्थोअहमाआआताआस्मईगृहंसमायातात्सीक्तईमईतई आतत्रैवाच्छोदसरस्तीरोईस्थताआईस्मात्कईमेकाक्तईन्यराहायात्सीईकप?र्वृतापरिवाराआई?वताआस्मी?ईतू मीकंप्रस्तुतःप्रारव्धालापःसंलापोययैवं?ईधाआईस्माआईकंजागीर्म?ईद्राक्षययुक्ताआईस्माक्तईसुप्ताआस्यई आत्सीआईकंरोआईदमीआईकंनरो?ईमीआईकंदुःखामईदमाआईकंसातम्मईदंसौख्यीमदमा?ईमुत्कण्ठेयम् आईंग् आआईधरामयःआक्रईमईदंव्यसनमस्यासीत्त्क्तःआक्रईमयमुत्सवोमह आआईकमेषीदवसोआदईनमाक्तईमईयं?ईशाराआईत्रःआ आस्तूनईरम्याआणीआशोभना?ईआकानईचत?ईपरीताआनीअरम्याणत्यिर्थः आ?आवीतिआअत्त्वईज्ञातोऽनाकीत आरयकंदर्पस्यवृत्तान्तौदन्तोययासैबंभूताहमईतईसवंनाज्ञारिआषंनज्ञातबतीआइतईशादार्थमाहक्वेतिआ आआमईब्रजामीर्स्ककरोम्यनु?ईष्ठामीर्स्क?य्णोम्याकर्णया?ईआआईकंपश्याप्नईत्त्वईलोकयामीक्रईमालपार्स्मीक आकस्यकथयामई?वेदयामीकोऽस्यप्रतीकारःप्रस्तीईकयाआउआथवईरहेण?ईआप्रतम्भपुआई?प्रदर्शयन्नाह तिआकेबलमन्यनईरपेक्षमाकृमारणिआ?रैतीग्देकदेशाएपदरामुदायोपचारादन्तःपुरप्रासादमबरोधगह आरोहणंकृत्वासर्खाजनंसर्ध्राजनंवईसर्ज्यदूरीकृत्यद्वा?र्प्रतो?यां?ईवा?ईतोआनषिद्धोऽशंएष समग्रःपारईजनस्य दस्यप्रवेशाआआमनंययासाआतथासर्वव्यापारान्समग्रकृऋत्यायुत्राऋज्यत्त्वईगुच्यईकाक्तईन्याईद्वर्तायामीण पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/२९९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३०९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३११ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३१९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३२९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३३९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३४९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३५९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३६९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/३९९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४०९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४११ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४१९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४२९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४३९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४४९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४५९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४६९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/४९९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५०९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५११ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५१९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५२९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५३९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५४९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५५९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५६९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५७९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५८९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९२ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९३ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९४ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९५ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९६ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९७ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९८ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/५९९ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६०० पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६०१ पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/६०२