अनुक्रमणिका:आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्).pdf

शीर्षिका आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्)
ग्रन्थकर्ता
अनुवादकः
सम्पादकः Dr. R. Shama Sastry
वर्षम् 1922
प्रकशकः   Mysore Government Press
पत्रसंज्ञा मैसूरु
स्रोतः pdf
प्रवर्धमानम्  default
दलानि
पुटानि

मुखपुटम्
००

शुद्धिः
०० ००

प्रथमप्रश्नः

०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५०

द्वितीयप्रश्नः

५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

तृतीयप्रश्नः

१०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४

चतुर्थप्रश्नः

१४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१

पञ्चमप्रश्नः

२०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७

षष्ठप्रश्नः
२५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२

सप्तमप्रश्नः
२६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८

अष्टमप्रश्नः
२६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३

नवमप्रश्नः
२७४ २७५ २७६ २७७ २७८

दशमप्रश्नः
२७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३

एकादशप्रश्नः
२८३ २८४ २८५

द्वादशप्रश्नः
२८६ २८७ २८८ २८९

त्रयोदशप्रश्नः
२८९ २९० २९१ २९२ २९३

चतुर्दशप्रश्नः
२९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९

पञ्चदशप्रश्नः
२९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६

षोडशप्रश्नः
३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११