महाभारतम्-12-शांतिपर्व-234

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← शांतिपर्व-233 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-234
वेदव्यासः
शांतिपर्व-235 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति विपदि धैर्यालम्बनस्य सुखसाधनताप्रतिपादकबलिशक्नसंवादानुवादः।। 1।।

युधिष्ठिर उवाच। 12-234-1x
मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे किं श्रेयः पुरुषस्य हि।
बन्धुनाशे महीपाल राज्यनाशेऽथवा पुनः।।
12-234-1a
12-234-1b
त्वं हि नः परमो वक्ता लोकेऽस्मिन्भरतर्षभ।
एतद्भवन्तं पृच्छामि तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि।।
12-234-2a
12-234-2b
भीष्म उवाच। 12-234-3x
पुत्रदारैः सुखैश्चैव वियक्तस्य धनेन च।
मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे धृतिः श्रेयस्करी नृप।
धैर्येण युक्तस्य सतः शरीरं न विशीर्यते।।
12-234-3a
12-234-3b
12-234-3c
[विशोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्यमुत्तमम्।]
आरोग्याच्च शरीरस्य स पुनर्विन्दते श्रियम्।।
12-234-4a
12-234-4b
यश्च प्राज्ञो नरस्तात सात्विकीं वृत्तिमास्थितः।
तस्यैश्वर्यं च धैर्यं च व्यवसायश्च कर्मसु।।
12-234-5a
12-234-5b
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
बलिवासवसंवादं पुनरेव युधिष्ठिर।।
12-234-6a
12-234-6b
वृत्ते देवासुरे युद्धे दैत्यदानवसंक्षये।
विष्णुक्रान्तेषु लोकेषु देवराजे शतक्रतौ।।
12-234-7a
12-234-7b
इज्यमानेषु देवेषु चातुर्वर्ण्ये व्यवस्थिते।
समृध्यमाने त्रैलोक्ये प्रीतियुक्ते स्वयंभुवि।।
12-234-8a
12-234-8b
रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यामपि चर्षिभिः।
गन्धर्वैर्भुजगेन्द्रैश्च सिद्धैश्चान्यैर्वृतः प्रभुः।।
12-234-9a
12-234-9b
चतुर्दन्तं सुदान्तं च वारणेन्द्रं श्रिया वृतम्।
आरुह्यैरावणं शक्रस्त्रैलोक्यमनुसंययौ।।
12-234-10a
12-234-10b
स कदाचित्समुद्रान्ते कस्मिंश्चिद्गिरिगह्वरे।
बलिं वैरोचनिं वज्री ददर्शोपससर्प च।।
12-234-11a
12-234-11b
तमैरावतमूर्धस्थं प्रेक्ष्य देवगणैर्वृतम्।
सुरेन्द्रमिन्द्रं दैत्येन्द्रो न शुशोच न विव्यथे।।
12-234-12a
12-234-12b
दृष्ट्वा तमविकारस्थं तिष्ठन्तं निर्भयं बलिम्।
अधिरूढो द्विपश्रेष्ठमित्युवाच शतक्रतुः।।
12-234-13a
12-234-13b
दैत्य न व्यथसे शौर्यादथवा वृद्धसेवया।
तपसा भावितत्वाद्वा सर्वथैतत्सुदुष्करम्।।
12-234-14a
12-234-14b
शत्रुभिर्वशमानीतो हीनः स्थानादनुत्तमात्।
वैरोचने किमाश्रित्य शोचितव्ये न शोचसि।।
12-234-15a
12-234-15b
श्रैष्ट्यं प्राप्य स्वजातीनां भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्।
हृतस्वरत्नराज्यस्त्वं ब्रूहि कस्मान्न शोचसि।।
12-234-16a
12-234-16b
ईश्वरो हि पुरा भूत्वा पितृपैतामहे पदे।
तत्त्वमद्य हृतं दृष्ट्वा सपत्नैः किं न शोचसि।।
12-234-17a
12-234-17b
बद्धश्च वारुणैः पाशैर्वज्रेण च समाहतः।
हृतदारो हृतधनो ब्रूहि कस्मान्न शोचसि।।
12-234-18a
12-234-18b
नष्टश्रीर्विभवभ्रष्टो यन्न शोचसि दुष्करम्।
त्रैलोक्यराज्यनाशे हि कोऽन्यो जीवितुमुत्सहेत्।।
12-234-19a
12-234-19b
एतच्चान्यच्च परुषं ब्रुवन्तं परिभूय तम्।
श्रुत्वा दुःखमसंभ्रान्तो बलिर्वैरोचनोऽब्रवीत्।।
12-234-20a
12-234-20b
निगृहीते मयि भृशं शक्र किं कत्थितेन ते।
वज्रमुद्यम्य तिष्ठन्तं पश्यामि त्वां पुरंदर।।
12-234-21a
12-234-21b
अशक्तः पूर्वमासीस्त्वं कथंचिच्छक्ततां गतः।
कस्त्वदन्य इमां वाचं सुक्रूरां वक्तुमर्हति।।
12-234-22a
12-234-22b
यस्तु शत्रोर्वशस्थस्य शक्तोऽपि कुरुते दयाम्।
हस्तप्राप्तस्य वीरस्य तं चैव पुरुषं विदुः।।
12-234-23a
12-234-23b
अनिश्चयो हि युद्धेषु द्वयोर्विवदमानयोः।
एकः प्राप्नोति विजयमेकश्चैव पराजयम्।।
12-234-24a
12-234-24b
मा च ते भूत्स्वभावोऽयं मयि दानवपुङ्गवे।
ईश्वरः सर्वभूतानां विक्रमेण जितो बलात्।।
12-234-25a
12-234-25b
नैतदस्मत्कृतं शक्र नैतच्छक्र कृतं त्वया।
यत्त्वमेवं गतो वज्रिन्यद्वाऽऽप्येवं गता वयम्।।
12-234-26a
12-234-26b
अहमासं यथाऽद्य त्वं भविता त्वं यथा वयम्।
मावमंस्था मया कर्म दुष्कृतं कृतमित्युत।।
12-234-27a
12-234-27b
सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणाधिगच्छति।
पर्यायेणासि शक्रत्वं प्राप्तः शक्र न कर्मणा।।
12-234-28a
12-234-28b
कालः काले नयति मां त्वां च कालो नयत्ययम्।
तेनाहं त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्।।
12-234-29a
12-234-29b
न मातृपितृशुश्रूषा न च दैवतपूजनम्।
नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य सुखावहः।।
12-234-30a
12-234-30b
न विद्या न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवाः।
शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्।।
12-234-31a
12-234-31b
नागामिनमनर्थं हि प्रतिघातशतैरपि।
शक्नुवन्ति प्रतिव्योढुमृते बुद्धिबलान्नराः।।
12-234-32a
12-234-32b
पर्यायैर्हन्यमानानां परित्राता न विद्यते।
इदं तु दुःखं यच्छक्र कर्ताऽहमिति मन्यसे।।
12-234-33a
12-234-33b
यदि कर्ता भवेत्कर्ता न क्रियेत कदाचन।
यस्मात्तु क्रियते कर्ता तस्मात्कर्ताऽप्यनीश्वरः।।
12-234-34a
12-234-34b
कालेन त्वाऽहमजयं कालेनाहं जितस्त्वया।
गन्ता गतिमतां कालः कालः कलयति प्रजाः।।
12-234-35a
12-234-35b
इन्द्र प्राकृतया बुद्ध्या प्रलपन्नावबुद्ध्यसे।
केचित्त्वां बहुमन्यन्ते श्रैष्ठ्यं प्राप्तं स्वकर्मणा।।
12-234-36a
12-234-36b
कथमस्मद्विधो नाम जानँल्लोकप्रवृत्तयः।
कालेनाभ्याहतः शोचेन्मुह्येद्वाऽप्यथविभ्रमेत्।।
12-234-37a
12-234-37b
कथं कालपरीतस्य मम वा मद्विधस्य वा।
बुद्धिर्व्यसनमासाद्य भिन्ना नौरिव सीदति।।
12-234-38a
12-234-38b
अहं च त्वं च ये चान्ये भविष्यन्ति सुराधिपाः।
ते सर्वे शक्र यास्यन्ति मार्गमिन्द्रशतैर्गतम्।।
12-234-39a
12-234-39b
त्वामप्येवं सुदुर्धर्षं ज्वलन्तं परया श्रिया।
काले परिणते कालः कलयिष्यति मामिव।।
12-234-40a
12-234-40b
बहूनीन्द्रसहस्राणि दैवतानां युगे युगे।
अभ्यतीतानि कालेन कालो हि दुरतिक्रमः।।
12-234-41a
12-234-41b
इदं तु लब्ध्वा संस्थानमात्मानं बहु मन्यसे।
सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्।।
12-234-42a
12-234-42b
न चेदमचलं स्थानमनन्तं वाऽपि कस्यचित्।
त्वं तु बालिशया बुद्ध्या ममेदमिति मन्यसे।।
12-234-43a
12-234-43b
अविश्वस्ते विश्वसिषि मन्यसे वाऽध्रुवे ध्रुवम्।
नित्यं कालपरीतात्मा भवत्येवं सुरेश्वर।।
12-234-44a
12-234-44b
ममेयमिति मोहात्त्वं राजश्रियमभीप्ससि।
नेयं तव न चास्माकं न चान्येषां स्थिरा मता।।
12-234-45a
12-234-45b
अतिक्रम्य बहूनन्यांस्त्वयि तावदियं गता।
कंचित्कालमियं स्थित्वा त्वयि वासव चञ्चला।।
12-234-46a
12-234-46b
गौर्निवासमिवोत्सृज्य पुनरन्यं गमिष्यति।
सुरेशा ये ह्यतिक्रान्तास्तान्न संख्यातुमुत्सहे।।
12-234-47a
12-234-47b
त्वत्तो बहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंदर।
सवृक्षौषधिगुल्मेयं ससरित्पर्वताकरा।।
12-234-48a
12-234-48b
तानिदानीं न पश्यामि यैर्भुक्तेयं पुरा मही।
पृथुरैलो मयो भीमो नरकः शम्बरस्तथा।।
12-234-49a
12-234-49b
अश्वग्रीवः पुलोमा च स्वर्भानुरमितप्रभः]
प्रह्लादो नमुचिर्दक्षो विप्रचित्तिर्विरोचनः।।
12-234-50a
12-234-50b
ह्रीनिषेवः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्वृषः।
सत्येषुर्ऋषभो बाहुः कपिलाश्वो निरूपकः।।
12-234-51a
12-234-51b
बाणः कार्तस्वरो वह्निर्विश्वदंष्ट्रोऽथ नैर्ऋतिः।
संकोचोऽथ वरीताक्षो वराहाश्वो रुचिप्रभः।।
12-234-52a
12-234-52b
विश्वजित्प्रतिरूपश्च वृषाण्डो विष्करो मधुः।
हिरण्यकशिपुश्चैव कैटभश्चैव दानवः।।
12-234-53a
12-234-53b
दैतेया दानवाश्चैव सर्वे ते नैर्ऋतैः सह।
एते चान्ये च बहवः पूर्वे पूर्वतराश्च ये।।
12-234-54a
12-234-54b
दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राश्च यांश्चान्याननुशुश्रुम्।
बहवः पूर्वदैत्येन्द्राः संत्यज्य पृथिवीं गताः।।
12-234-55a
12-234-55b
कालेनाभ्याहताः सर्वे कालो हि बलवत्तरः।
सर्वैः क्रतुशतैरिष्टं न त्वमेकः शतक्रतुः।।
12-234-56a
12-234-56b
सर्वे धर्मपराश्चासन्सर्वे सततसत्रिणः।
अन्तरिक्षचराः सर्वे सर्वेऽभिमुखयोधिनः।।
12-234-57a
12-234-57b
सर्वे संहननोपेताः सर्वे परिघबाहवः।
सर्वे मायाशतधराः सर्वे ते कामरूपिणः।
सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः।।
12-234-58a
12-234-58b
12-234-58c
सर्वे सत्यव्रतपराः सर्वे कामविहारिणः।
सर्वे वेदव्रतपराः सर्वे चैव बहुश्रुताः।।
12-234-59a
12-234-59b
सर्वे संमतमैश्वर्यमीश्वराः प्रतिपेदिरे।
न चैश्वर्यमदस्तेषां भूतपूर्वो महात्मनाम्।।
12-234-60a
12-234-60b
सर्वे यथार्हदातारः सर्वे विगतमत्सराः।
सर्वे सर्वेषु भूतेषु यथावत्प्रतिपेदरे।।
12-234-61a
12-234-61b
सर्वे दाक्षायणीपुत्राः प्राजपत्या महाबलाः।
ज्वलन्तः प्रतपन्तश्च कालेन प्रतिसंहृताः।।
12-234-62a
12-234-62b
त्वं चैवेमां यदा भुक्त्वा पृथिवीं त्यक्ष्यसे पुनः।
न शक्ष्यसि तदा शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः।।
12-234-63a
12-234-63b
मुञ्चेच्छां कामभोगेषु मुञ्जेमं श्रीभवं मदम्।
एवं स्वराज्यनाशे त्वं शोकं संप्रसहिष्यसि।।
12-234-64a
12-234-64b
शोककाले शुचो मा त्वं हर्षकाले च मा हृषः।
अतीतानागतं हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वर्तय।।
12-234-65a
12-234-65b
मां चेदभ्यागतः कालः सदा युक्तमतन्द्रितः।
क्षमस्व न चिरादिन्द्र त्वामप्युपगमिष्यति।।
12-234-66a
12-234-66b
त्रासयन्निव देवेन्द्र वाग्भिस्तक्षसि मामिह।
संयते मयि ननं त्वमात्मानं बहु मन्यसे।।
12-234-67a
12-234-67b
कालः प्रथममायान्मां पञ्चात्त्वामनुधावति।
तेन गर्जसि देवेन्द्र पूर्वं कालहते मयि।।
12-234-68a
12-234-68b
को हि स्थातुमलं लोके मम क्रुद्धस्य संयुगे।
कालस्तु बलवान्प्राप्तस्तेन तिष्ठसि वासव।।
12-234-69a
12-234-69b
यत्तद्वर्षसहस्रान्तं तूर्णं भवितुमर्हति।
यथा मे सर्वगात्राणि न सुस्थानि महौजसः।।
12-234-70a
12-234-70b
अहमैन्द्राच्च्युतः स्थानात्त्वमिन्द्रः प्रकृतो दिवि।
सुचित्रे जीवलोकेऽस्मिन्नुपास्यः कालपर्ययः।।
12-234-71a
12-234-71b
किं हि कृत्वा स्वमिन्द्रोऽद्य किं वा कृत्वा वयं च्युताः।
कालः कर्ता विकर्ता च सर्वमन्यदकारणम्।।
12-234-72a
12-234-72b
नाशं विनाशमैश्वर्यं सुखदुःखे भवाभवौ।
विद्वान्प्राप्यैवमत्यर्थं न प्रहृष्येन्न च व्यथेत्।।
12-234-73a
12-234-73b
त्वमेव हीन्द्र वेत्थास्मान्वेदाहं त्वां च वासव।
किं कत्थसे मां किंच त्वं कालेन निरपत्रयः।।
12-234-74a
12-234-74b
त्वमेव हि पुरा वेत्थ यत्तदा पौरुषं मम।
समरेषु च विक्रान्तं पर्याप्तं तन्निदर्शनम्।।
12-234-75a
12-234-75b
आदित्याश्चैव रुद्राश्च साध्याश्च वसुभिः सह।
मया विनिर्जिताः पूर्वं मरुतश्च शचीपते।।
12-234-76a
12-234-76b
त्वमेव शक्र जानासि देवासुरसमागमे।
समेता विबुधा भग्नास्तरसा समरे मया।।
12-234-77a
12-234-77b
पर्वताश्चासकृत्क्षिप्ताः सवनाः सवनौकसः।
सशृङ्गशिखरा भग्नाः समरे मूर्ध्निं ते मया।।
12-234-78a
12-234-78b
किं नु शक्यं मया कर्तुं कालो हि दुरतिक्रमः।
न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवज्रमपि मुष्टिना।।
12-234-79a
12-234-79b
न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः।
तेन त्वां मर्षये शक्र दुर्मर्षणतरस्त्वया।।
12-234-80a
12-234-80b
तं मां परिणते काले परीतं कालवह्निना।
नियतं कालपाशेन बद्धं शक्र विकत्थसे।।
12-234-81a
12-234-81b
अयं स पुरुषः श्यामो लोकस्य दुरतिक्रमः।
बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पशुं रशनया यथा।।
12-234-82a
12-234-82b
लाभालाभौ सुखं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ।
वधो बन्धप्रमोक्षश्च सर्वं कालेन लभ्यते।।
12-234-83a
12-234-83b
नाहं कर्ता न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः।
सोयं पचति कालो मां वृक्षे फलमिवागतम्।।
12-234-84a
12-234-84b
यान्येव पुरुषः कुर्वन्सुखैः कालेन युज्यते।
पुनस्तान्येव कुर्वाणो दुःखैः कालेन युज्यते।।
12-234-85a
12-234-85b
न च कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमर्हति।
तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता।।
12-234-86a
12-234-86b
यदा हि शोचतः शोको व्यसनं नाषकर्षति।
सामर्थ्यं शोचतो नास्तीत्यतोऽहं नाद्य शोचिमि।।
12-234-87a
12-234-87b
भीष्म उवाच। 12-234-88x
एवमुक्तः सहस्राक्षो भगवान्पाकशासनः।
प्रतिसंहृत्य संरम्भमित्युवाच शतक्रतुः।।
12-234-88a
12-234-88b
सवज्रमुद्यतं बाहुं दृष्ट्वा पाशांश्च वारुणान्।
कस्येह न व्यथेद्बुद्धिर्मृत्योरपि जिघांसतः।।
12-234-89a
12-234-89b
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वदर्शिनी।
व्रुवन्न व्यथसेऽद्य त्वं धैर्यात्सत्यपराक्रम।।
12-234-90a
12-234-90b
को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे वा शरीरभृत्।
कर्तुमुत्सहते लोके दृष्ट्वा संप्रस्थितं जगत्।।
12-234-91a
12-234-91b
अहमप्येवमेवैनं लोकं जानाम्यशाश्वतम्।
कालाग्नावाहितं घोरे गुह्ये सततगेऽक्षरे।।
12-234-92a
12-234-92b
न चात्र परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्।
सूक्ष्माणां महतां चैव भूतानां परिपच्यताम्।।
12-234-93a
12-234-93b
अनीशस्याप्रमत्तस्य भूतानि पचतः सदा।
अनिवृत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न मुच्यते।।
12-234-94a
12-234-94b
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागर्ति देहिषु।
प्रयत्नेनाप्यपक्रान्तो दृष्टपूर्वो न केनचित्।।
12-234-95a
12-234-95b
पुराणः शाश्वतो धर्मः सर्वप्राणभृतां समः।
कालो न परिहार्यश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः।।
12-234-96a
12-234-96b
अहोरात्रांश्च मासांश्च क्षणान्काष्ठा लवान्कलाः।
संपीडयति यः कालो वृद्धिं वार्धुपिको यथा।।
12-234-97a
12-234-97b
इदमद्य करिष्यामि श्वः कर्ताऽस्मीति वादिनम्।
कालो हरति संप्राप्तो नदीवेग इव द्रुमम्।।
12-234-98a
12-234-98b
इदानीं तावदेवासौ मया दृष्टः कथं मृतः।
इति कालेन ह्रियतां प्रलापः श्रूयते नृणाम्।।
12-234-99a
12-234-99b
नश्यन्त्यर्थास्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्यमेव च।
जीवितं जीवलोकस्य कालेनागम्य नीयते।।
12-234-100a
12-234-100b
उच्छ्राया विनिपातान्ता भावोऽभावः स एव च।
अनित्यमध्रुवं सर्वं व्यवसायो हि दुष्करः।।
12-234-101a
12-234-101b
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वदर्शिनी।
अहमासं पुरा चेति मनसाऽपि न बुद्ध्यते।।
12-234-102a
12-234-102b
कालेनाक्रम्य लोकेऽस्मिन्पच्यमाने बलीयसा।
अज्येष्ठमकनिष्ठं च क्षिप्यमाणो न बुद्ध्यते।।
12-234-103a
12-234-103b
ईर्ष्याभिमानलोभेषु कामक्रोधभयेषु च।
स्पृहामोहाभिमानेषु लोकः सक्तो विमुह्यति।।
12-234-104a
12-234-104b
भवांस्तु भावतत्त्वज्ञो विद्वाञ्ज्ञानतपोन्वितः।
कालं पश्यति सुव्यक्तं पाणावामलकं यथा।।
12-234-105a
12-234-105b
कालचारित्रतत्त्वज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः।
वैरोचते कृतार्थोऽसि स्पृहणीयो विजानताम्।।
12-234-106a
12-234-106b
सर्वलोको ह्ययं मन्ये बुद्ध्या परिगतस्त्वया।
विहरन्सर्वतोमुक्तो न क्वचिच्च विषीदसि।।
12-234-107a
12-234-107b
रजश्च हि तमश्च त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्।
निष्प्रीतिं नष्टसंतापमात्मानं त्वमुपाससे।।
12-234-108a
12-234-108b
सुहृदं सर्वभूतानां निर्वैरं शान्तमानसम्।
दृष्ट्वा त्वां मम संजाता त्वय्यनुक्रोशिनी मतिः।।
12-234-109a
12-234-109b
नाहमेतादृशं बुद्धं हन्तुमिच्छामि बन्धनैः।
आनृशंस्यं परो धर्मो ह्यनुक्रोशश्च मे त्वयि।।
12-234-110a
12-234-110b
मोक्ष्यन्ते वारुणाः पाशास्तवेमे कालपर्ययात्।
प्रजानामुपचारेण स्वस्ति तेऽस्तु महासुर।।
12-234-111a
12-234-111b
यदा श्वश्रूं स्नुषा वृद्धां परिचारेण योक्ष्यते।
पुत्रश्च पितरं मोहात्प्रेषयिष्यति कर्मसु।।
12-234-112a
12-234-112b
ब्राह्मणैः कारयिष्यन्ति वृषलाः पादधावनम्।
शूद्राश्च ब्राह्मणीं भार्यामुपयास्यन्ति निर्भयाः।।
12-234-113a
12-234-113b
वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा।
संकरं कांस्यभाण्डैश्च बलिं चैव कुपात्रकैः।।
12-234-114a
12-234-114b
चातुर्वर्ण्यं यदा कृत्स्नममर्यादं भविष्यति।
एकैकस्ते तदा पाशः क्रमशः परिमोक्ष्यते।।
12-234-115a
12-234-115b
अस्मत्तस्ते भयं नास्ति समयं प्रतिपालय।
सुखी भव निराबाधः स्वस्थचेता निरामयः।।
12-234-116a
12-234-116b
भीष्म उवाच। 12-234-117x
तमेवमुक्त्वा भगवाञ्छतक्रतुः
प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः।
विजित्य सर्वानसुरान्सुराधिपो
ननन्द हर्षेण बभूव चैकराट्।।
12-234-117a
12-234-117b
12-234-117c
12-234-117d
महर्षयस्तुष्टुवुरञ्जसा च तं
वृषाकर्पि सर्वचराचरेश्वरम्।
हिमापहो हव्यमुवाह चाध्वरे
तथाऽमृतं चार्पितमीश्वरोऽपि हि।।
12-234-118a
12-234-118b
12-234-118c
12-234-118d
द्विजोत्तमैः सर्वगतैरभिष्टुतो
विदीप्ततेजाः शतमन्युरीश्वरः।
प्रशान्तचेता मुदितः स्वमालयं
त्रिविष्टपं प्राप्य मुमोद वासवः।।
12-234-119a
12-234-119b
12-234-119c
12-234-119d
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
मोक्षधर्मपर्वणि चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 234।।

[सम्पाद्यताम्]

12-234-20 श्रुत्वामुखमसंभ्रान्त इति झ. ट. थ. पाठः।।

शांतिपर्व-233 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-235