महाभारतम्-12-शांतिपर्व-336

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← शांतिपर्व-335 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-336
वेदव्यासः
शांतिपर्व-337 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

वैशंपायनादिशिष्यप्रवासेन विमनसं व्यासंप्रति नारदस्यागमनम्।। 1।।

भीष्म उवाच॥
एतच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यं व्यासशिष्या महौजसः ।
अन्योन्यं हृष्टमनसः परिषस्वजिरे तदा ॥१॥
उक्ताः स्मो यद्भगवता तदात्वायतिसंहितम् ।
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत् ॥२॥
अन्योन्यं च सभाज्यैवं सुप्रीतमनसः पुनः ।
विज्ञापयन्ति स्म गुरुं पुनर्वाक्यविशारदाः ॥३॥
शैलादस्मान्महीं गन्तुं काङ्क्षितं नो महामुने ।
वेदाननेकधा कर्तुं यदि ते रुचितं विभो ॥४॥
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा पराशरसुतः प्रभुः ।
प्रत्युवाच ततो वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम् ॥५॥
क्षितिं वा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते ।
अप्रमादश्च वः कार्यो ब्रह्म हि प्रचुरच्छलम् ॥६॥
तेऽनुज्ञातास्ततः सर्वे गुरुणा सत्यवादिना ।
जग्मुः प्रदक्षिणं कृत्वा व्यासं मूर्ध्नाभिवाद्य च ॥७॥
अवतीर्य महीं तेऽथ चातुर्होत्रमकल्पयन् ।
संयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्यांश्च विशस्तथा ॥८॥
पूज्यमाना द्विजैर्नित्यं मोदमाना गृहे रताः ।
याजनाध्यापनरताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः ॥९॥
अवतीर्णेषु शिष्येषु व्यासः पुत्रसहायवान् ।
तूष्णीं ध्यानपरो धीमानेकान्ते समुपाविशत् ॥१०॥
तं ददर्शाश्रमपदे नारदः सुमहातपाः ।
अथैनमब्रवीत्काले मधुराक्षरया गिरा ॥११॥
भो भो महर्षे वासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वर्तते ।
एको ध्यानपरस्तूष्णीं किमास्से चिन्तयन्निव ॥१२॥
ब्रह्मघोषैर्विरहितः पर्वतोऽयं न शोभते ।
रजसा तमसा चैव सोमः सोपप्लवो यथा ॥१३॥
न भ्राजते यथापूर्वं निषादानामिवालयः ।
देवर्षिगणजुष्टोऽपि वेदध्वनिनिराकृतः ॥१४॥
ऋषयश्च हि देवाश्च गन्धर्वाश्च महौजसः ।
विमुक्ता ब्रह्मघोषेण न भ्राजन्ते यथा पुरा ॥१५॥
नारदस्य वचः श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत् ।
महर्षे यत्त्वया प्रोक्तं वेदवादविचक्षण ॥१६॥
एतन्मनोनुकूलं मे भवानर्हति भाषितुम् ।
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वत्र च कुतूहली ॥१७॥
त्रिषु लोकेषु यद्वृत्तं सर्वं तव मते स्थितम् ।
तदाज्ञापय विप्रर्षे ब्रूहि किं करवाणि ते ॥१८॥
यन्मया समनुष्ठेयं ब्रह्मर्षे तदुदाहर ।
वियुक्तस्येह शिष्यैर्मे नातिहृष्टमिदं मनः ॥१९॥
नारद उवाच॥
अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्याव्रतं मलम् ।
मलं पृथिव्या वाहीकाः स्त्रीणां कौतूहलं मलम् ॥२०॥
अधीयतां भवान्वेदान्सार्धं पुत्रेण धीमता ।
विधुन्वन्ब्रह्मघोषेण रक्षोभयकृतं तमः ॥२१॥
भीष्म उवाच॥
नारदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मवित् ।
तथेत्युवाच संहृष्टो वेदाभ्यासे दृढव्रतः ॥२२॥
शुकेन सह पुत्रेण वेदाभ्यासमथाकरोत् ।
स्वरेणोच्चैः स शैक्षेण लोकानापूरयन्निव ॥२३॥
तयोरभ्यसतोरेवं नानाधर्मप्रवादिनोः ।
वातोऽतिमात्रं प्रववौ समुद्रानिलवेजितः ॥२४॥
ततोऽनध्याय इति तं व्यासः पुत्रमवारयत् ।
शुको वारितमात्रस्तु कौतूहलसमन्वितः ॥२५॥
अपृच्छत्पितरं ब्रह्मन्कुतो वायुरभूदयम् ।
आख्यातुमर्हति भवान्वायोः सर्वं विचेष्टितम् ॥२६॥
शुकस्यैतद्वचः श्रुत्वा व्यासः परमविस्मितः ।
अनध्यायनिमित्तेऽस्मिन्निदं वचनमब्रवीत् ॥२७॥
दिव्यं ते चक्षुरुत्पन्नं स्वस्थं ते निर्मलं मनः ।
तमसा रजसा चापि त्यक्तः सत्त्वे व्यवस्थितः ॥२८॥
आदर्शे स्वामिव छायां पश्यस्यात्मानमात्मना ।
न्यस्यात्मनि स्वयं वेदान्बुद्ध्या समनुचिन्तय ॥२९॥
देवयानचरो विष्णोः पितृयानश्च तामसः ।
द्वावेतौ प्रेत्य पन्थानौ दिवं चाधश्च गच्छतः ॥३०॥
पृथिव्यामन्तरिक्षे च यत्र संवान्ति वायवः ।
सप्तैते वायुमार्गा वै तान्निबोधानुपूर्वशः ॥३१॥
तत्र देवगणाः साध्याः समभूवन्महाबलाः ।
तेषामप्यभवत्पुत्रः समानो नाम दुर्जयः ॥३२॥
उदानस्तस्य पुत्रोऽभूद्व्यानस्तस्याभवत्सुतः ।
अपानश्च ततो ज्ञेयः प्राणश्चापि ततः परम् ॥३३॥
अनपत्योऽभवत्प्राणो दुर्धर्षः शत्रुतापनः ।
पृथक्कर्माणि तेषां तु प्रवक्ष्यामि यथातथम् ॥३४॥
प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टा वर्तयते पृथक् ।
प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥३५॥
प्रेरयत्यभ्रसङ्घातान्धूमजांश्चोष्मजांश्च यः ।
प्रथमः प्रथमे मार्गे प्रवहो नाम सोऽनिलः ॥३६॥
अम्बरे स्नेहमभ्रेभ्यस्तडिद्भ्यश्चोत्तमद्युतिः ।
आवहो नाम संवाति द्वितीयः श्वसनो नदन् ॥३७॥
उदयं ज्योतिषां शश्वत्सोमादीनां करोति यः ।
अन्तर्देहेषु चोदानं यं वदन्ति महर्षयः ॥३८॥
यश्चतुर्भ्यः समुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम् ।
उद्धृत्याददते चापो जीमूतेभ्योऽम्बरेऽनिलः ॥३९॥
योऽद्भिः संयोज्य जीमूतान्पर्जन्याय प्रयच्छति ।
उद्वहो नाम वर्षिष्ठस्त्रितीयः स सदागतिः ॥४०॥
समुह्यमाना बहुधा येन नीलाः पृथग्घनाः ।
वर्षमोक्षकृतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः ॥४१॥
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदतां नदाः ।
रक्षणार्थाय सम्भूता मेघत्वमुपयान्ति च ॥४२॥
योऽसौ वहति देवानां विमानानि विहायसा ।
चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः ॥४३॥
येन वेगवता रुग्णा रूक्षेणारुजता रसान् ।
वायुना विहता मेघा न भवन्ति बलाहकाः ॥४४॥
दारुणोत्पातसञ्चारो नभसः स्तनयित्नुमान् ।
पञ्चमः स महावेगो विवहो नाम मारुतः ॥४५॥
यस्मिन्पारिप्लवे दिव्या वहन्त्यापो विहायसा ।
पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं विष्टभ्य तिष्ठति ॥४६॥
दूरात्प्रतिहतो यस्मिन्नेकरश्मिर्दिवाकरः ।
योनिरंशुसहस्रस्य येन भाति वसुन्धरा ॥४७॥
यस्मादाप्यायते सोमो निधिर्दिव्योऽमृतस्य च ।
षष्ठः परिवहो नाम स वायुर्जवतां वरः ॥४८॥
सर्वप्राणभृतां प्राणान्योऽन्तकाले निरस्यति ।
यस्य वर्त्मानुवर्तेते मृत्युवैवस्वतावुभौ ॥४९॥
सम्यगन्वीक्षतां बुद्ध्या शान्तयाध्यात्मनित्यया ।
ध्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽमृतत्वाय कल्पते ॥५०॥
यं समासाद्य वेगेन दिशामन्तं प्रपेदिरे ।
दक्षस्य दश पुत्राणां सहस्राणि प्रजापतेः ॥५१॥
येन सृष्टः पराभूतो यात्येव न निवर्तते ।
परावहो नाम परो वायुः स दुरतिक्रमः ॥५२॥
एवमेतेऽदितेः पुत्रा मारुताः परमाद्भुताः ।
अनारमन्तः संवान्ति सर्वगाः सर्वधारिणः ॥५३॥
एतत्तु महदाश्चर्यं यदयं पर्वतोत्तमः ।
कम्पितः सहसा तेन वायुनाभिप्रवायता ॥५४॥
विष्णोर्निःश्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः ।
सहसोदीर्यते तात जगत्प्रव्यथते तदा ॥५५॥
तस्माद्ब्रह्मविदो ब्रह्म नाधीयन्तेऽतिवायति ।
वायोर्वायुभयं ह्युक्तं ब्रह्म तत्पीडितं भवेत् ॥५६॥
एतावदुक्त्वा वचनं पराशरसुतः प्रभुः ।
उक्त्वा पुत्रमधीष्वेति व्योमगङ्गामयात्तदा ॥५७॥

भीष्म उवाच। 12-336-1x
एतच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यं व्यासशिष्या महौजसः।
अन्योन्यं हृष्टमनसः परिषस्वजिरे तदा।।
12-336-1a
12-336-1b
उक्ताः स्मो यद्भगवता तदात्वायतिसंहितम्।
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत्।।
12-336-2a
12-336-2b
अन्योन्यं संविभाष्यैवं सुप्रीतमनसः पुनः।
विज्ञापयन्ति स्म गुरुं पुनर्वाक्यविशारदाः।।
12-336-3a
12-336-3b
शैलादस्मान्महीं गन्तुं काङ्क्षितं नो महामुने।
वेदाननेकधा कर्तुं यदि ते रुचितं प्रभो।।
12-336-4a
12-336-4b
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा पराशरसुतः प्रभुः।
प्रत्युवाच ततो वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्।।
12-336-5a
12-336-5b
क्षितिं वा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते।
अप्रमादश्च वः कार्यो ब्रह्म हि प्रचुरच्छलम्।।
12-336-6a
12-336-6b
तेऽनुज्ञातास्ततः सर्वे गुरुणा सत्यवादिना।
जग्मुः प्रदक्षिणं कृत्वा व्यासं मूर्ध्नाऽभिवाद्य च।।
12-336-7a
12-336-7b
अवतीर्य महीं तेऽथ चातुर्होत्रमकल्पयन्।
संयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्यांश्च विशस्तथा।।
12-336-8a
12-336-8b
पूज्यमाना द्विजैर्नित्यं मोदमाना गृहे रताः।
याजनाध्यापनरताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः।।
12-336-9a
12-336-9b
अवतीर्णेषु शिष्येषु व्यासः पुत्रसहायवान्।
तूष्णीं ध्यानपरो धीमानेकान्ते समुपाविशत्।।
12-336-10a
12-336-10b
`एतस्मिन्नेव काले तु देवर्षिर्नारदस्तथा।
हिमवन्तमगं द्रष्टुं सिद्धचारणसेवितम्।।'
12-336-11a
12-336-11b

तं ददर्शाश्रमपदे नारदः सुमहातपाः।
अथैनमब्रवीत्काले मधुराक्षरया गिरा।।

12-336-12a
12-336-12b

भोभो महर्षे वासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वर्तते।
एको ध्यानपरस्तूष्णीं किमास्से चिन्तयन्निव।।

12-336-13a
12-336-13b

ब्रह्मघोषैर्विरहितः पर्वतोऽयं न शोभते।
रजसा तमसा चैव सोमः सोपप्लवो यथा।।

12-336-14a
12-336-14b

न भ्राजते यथापूर्वं निषादानामिवालयः।
देवर्षिगणजुष्टोऽपि वेदध्वनिविनाकृतः।।

12-336-15a
12-336-15b

ऋषयश्च हि देवाश्च गन्धर्वाश्च महौजसः।
वियुक्ता ब्रह्मघोषेण न भ्राजन्ते यथा पुरा।।

12-336-16a
12-336-16b

नारदस्य वचः श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत्।
महर्षे यत्त्वया प्रोक्तं वेदवादविचक्षण।।

12-336-17a
12-336-17b

एतन्मनोऽनुकूलं मे भवानर्हसि भाषितुम्।
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वत्र च कुतूहली।।

12-336-18a
12-336-18b

त्रिषु लोकेषु यद्वृत्तं सर्वं तव मते स्थितम्।
तदाज्ञापय विप्रर्षे ब्रूहि किं करवाणि ते।।

12-336-19a
12-336-19b

यन्मया समनुष्ठेयं ब्रह्मर्षे तदुदाहर।
वियुक्तस्येह शिष्यैर्मे नातिहृष्टमिदं मनः।।

12-336-20a
12-336-20b

नारद उवाच।

12-336-21x

अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्याव्रतं मलम्।
मलं पृथिव्या बाह्वीकाः स्त्रीणां कौतूहलं मलम्।।

12-336-21a
12-336-21b

अधीयतां भवान्वेदान्सार्घं पुत्रेण धीमता।
विधुन्वन्ब्रह्मघोषेण रक्षोभयकृतं तमः।।

12-336-22a
12-336-22b

भीष्म उवाच।

12-336-23x

नारदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मवित्।
तथेत्युक्त्वाऽथ संहृष्टो वेदाभ्यासे दृढव्रतः।।

12-336-23a
12-336-23b

`* उवाच च महाप्राज्ञं नारदं पुनरेव हि।।

12-336-24a
मलं पृथिव्या बाह्लीका इत्युक्तमधुना त्वया।
कीदृशाश्चैव वाह्लीका ब्रूहि मे वदतां वर।।
12-336-25a
12-336-25b
नारद उवाच। 12-336-26x
अस्यां पृथिव्यां चत्वारो देशाः पापजनैर्वृताः।
युगन्धरस्तु प्रथमस्तथा भूतिलकः स्मृतः।।
12-336-26a
12-336-26b
अच्युतच्छल इत्युक्तस्तृतीयः पारकृत्तमः।
चतुर्थस्तु महापापो बाह्लीक इति संज्ञितः।।
12-336-27a
12-336-27b
भृगोष्ट्रगर्दभक्षीरं पिबन्त्यस्य युगन्धरे।
एवकर्णास्तु दृश्यन्ते जना वै ह्यच्युतस्थले।।
12-336-28a
12-336-28b
मेहन्ति च मलं पापा विसृजन्ति जलेषु वै।
नित्यं भूतिलकेत्यन्नं तज्जलं च पिबन्ति च।।
12-336-29a
12-336-29b
हरिबाह्यास्तु बाहीका न स्मरन्ति हरिं क्वचित्।
ऐहलौकिकमोक्षं ते मांसशोणितवर्धनाः।
वृथा जाता भविष्यन्ति बाह्लीका इति विश्रुताः।।
12-336-30a
12-336-30b
12-336-30c
पुष्कराहारनिरताः पिशाचा यदभाषते।
मुसुण्ठीं परिगृह्योग्रां तच्छृणुष्व महामुने।।
12-336-31a
12-336-31b
ब्राह्मणीं बहुपुत्रां तां पुष्करे स्नातुमागताम्।
युगन्धरे पयः पीत्वा ह्युचिता ह्यच्युतस्थले।।
12-336-32a
12-336-32b
तथा भूतिलके स्नात्वा बाह्लीकांश्च निरीक्ष्य वै।
आगताऽसि तथा स्नातुं कथं स्वर्गं न गच्छसि।।
12-336-33a
12-336-33b
इत्युक्त्वा ब्राह्मणीभाण्डं पोथयित्वा मुसुण्ठिना।
उवाच क्रोधताम्राक्षी पिशाची तीर्थपालिका।।
12-336-34a
12-336-34b
एतत्तु ते दिवावृत्तं रात्रौ वृत्तमथान्यथा।
गच्छ बाह्लीकसंसर्गादशुचित्वं न संशयः।।
12-336-35a
12-336-35b
यद्द्विषन्ति महात्मानं न स्मरन्ति जनार्दनम्।
न तेषां पुण्यतीर्थेषु गतिः संसर्गिणामपि।।
12-336-36a
12-336-36b
उद्युक्ता ब्राह्मणी भीता प्रतियाता सुतैः सह।
स्वदेहस्था जजापैवं सपुत्रा ध्यानतत्परा।।
12-336-37a
12-336-37b
अनन्तस्य हरेः शुद्धं नाम वै द्वादशाक्षरम्।
वत्सरत्रितये पूर्णे ब्राह्मणी पुनरागता।।
12-336-38a
12-336-38b
सपुत्रा पुष्करद्वारं पिशाच्याह तथागतम्।
नमस्ते ब्राह्मणि शुभे पूताऽहं तव दर्शनात्।।
12-336-39a
12-336-39b
कुरु तीर्थाभिषेकं च सपुत्रा पापवर्जिता।
हरेर्नाम्ना च मां साध्वी जलेन स्प्रष्टुमर्हसि।।
12-336-40a
12-336-40b
इत्युक्ता ब्राह्मणी हृष्टा पुत्रैः सह शुभव्रता।
जलेन प्रोक्षयामास द्वादशाक्षरसंयुतम्।।
12-336-41a
12-336-41b
तत्क्षणादभवच्छुद्धा पिशाची दिव्यरूपिणी।
अप्सरा ह्यभवद्दिव्या गता स्वर्लोकमुत्तभम्।।
12-336-42a
12-336-42b
ब्राह्मणी चैव कालेन वासुदेवपरायणा।
सपुत्रा चागता स्थानमच्युतस्य शुभं परम्।।
12-336-43a
12-336-43b
एतत्ते कथितं विद्वन्मुने कालोऽयमागतः।। 12-336-44a
गमिष्येऽहं महाप्राज्ञ आगमिष्यामि वै पुनः।
इत्युक्त्वा स जगामाथ नारदो वदतांवरः।।
12-336-45a
12-336-45b
द्वैपायनस्तु भगवांस्तच्छ्रुत्वा मुनिसत्तमात्।'
शुकेन सह पुत्रेण वेदाभ्यासमथाकरोत्।
स्वरेणोच्चैः सशैक्ष्येण लोकानापूरयन्निव।।
12-336-46a
12-336-46b
12-336-46c
तयोरभ्यसतोरेव नानाधर्मप्रवादिनोः।
वातोऽतिमात्रं प्रववौ समुद्रानिलवेजितः।।
12-336-47a
12-336-47b
ततोऽनध्याय इति तं व्यासः पुत्रमवारयत्।
शुको वारितमात्रस्तु कौतूहलसमन्वितः।।
12-336-48a
12-336-48b
अपृच्छत्पितरं ब्रह्मन्कुतो वायुरभूदयम्।
आख्यातुमर्हति भवान्वायोः सर्वं विचेष्टितम्।।
12-336-49a
12-336-49b
शुकस्यैतद्वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मवित्।
अनध्यायनिमित्तेऽस्मिन्निदं वचनमब्रवीत्।।
12-336-50a
12-336-50b
दिव्यं ते चक्षुरुत्पन्नं स्वस्थं ते निश्चलं मनः।
तमसा रजसा चापि त्यक्तः सत्वे व्यवस्थितः।।
12-336-51a
12-336-51b
आदर्शे रस्वामिव च्छायां पश्यस्यात्मानमात्मना।
न्यस्यात्मनि स्वयं चेतो बुद्ध्या समनुचिन्तय।।
12-336-52a
12-336-52b
देवयानपथो विष्णुः पितृयानपथो रविः।
द्वावेतौ प्रेत्य पन्थानौ दिवं चाधश्च गच्छतः।।
12-336-53a
12-336-53b
पृथिव्यामन्तरिक्षे च यत्र संवान्ति वायवः।
सप्तैते वायुमार्गा वै तान्निबोधानुपूर्वशः।।
12-336-54a
12-336-54b
तत्र देवगणाः साध्याः संबभूवुर्महाबलाः।
तेषामप्यभवत्पुत्रः समानो नाम दुर्जयः।।
12-336-55a
12-336-55b
उदानस्तस्य पुत्रोऽभूद्व्यानस्तस्याभवत्सुतः।
अपानश्च ततो ज्ञेयः प्राणश्चापि तताऽपरः।।
12-336-56a
12-336-56b
अनपत्योऽभवत्प्राणो दुर्घर्षः शत्रुतापनः।
पृथक्कर्माणि तेषां तु प्रवक्ष्यामि यथातथम्।।
12-336-57a
12-336-57b
प्राणिनां सर्वतो वायुश्रेष्टां वर्तयते पृथक्।
प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते।।
12-336-58a
12-336-58b
प्रेरयत्यभ्रसंघातान्धूमजांश्चोष्मजांश्च यः।
प्रथमः प्रथमे मार्गे आवहो नाम योऽनिलः।।
12-336-59a
12-336-59b
अम्बरे स्नेहमभ्रेभ्यस्तटिद्भ्यश्च महाद्युतिः।
प्रवहो नाम संवाति द्वितीयश्च सतोयदः।।
12-336-60a
12-336-60b
उदयं ज्योतिषां शश्वत्सोमादीनां करोति यः।
अन्तर्देहेषु चोदानं यं वदन्ति मनीषिणः।।
12-336-61a
12-336-61b
यश्चतुर्भ्यः समुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम्।
उद्धृत्याददते चापो जीमूतेभ्योऽम्बरेऽनिलः।।
12-336-62a
12-336-62b
योऽद्भिः संयोज्य जीमूतान्पर्जन्याय प्रयच्छति।
उद्वहो नाम वर्षिष्ठस्तृतीयः स सदागतिः।।
12-336-63a
12-336-63b
समुह्यमाना बहुधा येन नीताः पृथग्घनाः।
वर्षमोक्षकृतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः।।
12-336-64a
12-336-64b
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदनान्तराः।
रक्षणार्थाय संभूता मेघत्वमुपश्यान्ति च।।
12-336-65a
12-336-65b
योऽसौ वहति देवानां विमानानि विहायसा।
चतुर्थः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः।।
12-336-66a
12-336-66b
येन वेगवता तूर्णं रूक्षेणारुजता रसान्।
वायुना विहता मेघा न भवन्ति बलाहकाः।।
12-336-67a
12-336-67b
दारुणोत्पातसंचारो नभसः स्तनयित्नुमान्।
पञ्चमः स महावेगो विवहो नाम मारुतः।।
12-336-68a
12-336-68b
यस्मिन्पारिप्लवा दिव्या भवन्त्यापो विहायसा।
पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं विष्टभ्य तिष्ठति।।
12-336-69a
12-336-69b
दूरात्प्रतिहतो यस्मिन्नेकरश्मिर्दिवाकरः।
यो निरंशुः सहस्रस्य येन भाति वसुंधरा।।
12-336-70a
12-336-70b
यस्मादाप्यायते सोमो योनिर्दिव्योऽमृतस्य यः।
षष्ठः पिरवहो नाम स वायुर्जयतांवरः।।
12-336-71a
12-336-71b
सर्वप्राणभृतां प्राणान्योऽनुकाले निरस्यति।
यस्य वर्त्मानुवर्तेते मृत्युवैवस्वतावुभौ।।
12-336-72a
12-336-72b
सम्यगन्वीक्षतां बुद्ध्या शान्तयाऽध्यात्मचिन्तकाः।
ध्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽमृतत्वाय कल्पते।।
12-336-73a
12-336-73b
यं समासाद्य वेगेन दिशामन्तं प्रपेदिरे।
दक्षस्य दशपुत्राणां सहस्राणि प्रजापतेः।।
12-336-74a
12-336-74b
येन सृष्टः पराभूतो यात्येव न निवर्तते।
परावहो नाम परो वायुः स दुरतिक्रमः।।
12-336-75a
12-336-75b
एवमेतेऽदितेः पुत्रा मारुताः परमाद्भुताः।
अनारतं ते संवान्ति सर्वगाः सर्वधारिणः।।
12-336-76a
12-336-76b
एतत्तु महदाश्चर्यं यदयं पर्वतोत्तमः।
कम्पितः सहसा तेन वायुनाऽतिप्रवायता।।
12-336-77a
12-336-77b
विष्णोर्निः श्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः।
सहसोदीर्यते तात जगत्प्रव्यथते तदा।।
12-336-78a
12-336-78b
तस्माद्ब्रह्मविदो ब्रह्म नाधीयन्तेऽतिवायति।
वायोर्वायुभयं ह्युक्तं ब्रह्म तत्पीडितं भवेत्।।
12-336-79a
12-336-79b
एतावदुक्त्वा वचनं पराशरसुतः प्रभुः।
उक्त्वा पुत्रमधीष्वेति व्योमगङ्गामगात्तदा।।
12-336-80a
12-336-80b
।। इति श्रीमन्महाभारते
शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि
षट्‌त्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः।। 336।।

[सम्पाद्यताम्]

12-336-2 तदात्वायतिसंहितम् तदात्वे तत्काले आयतौ उत्तरकाले च संहितं सम्यक्हितम्।। 12-336-14 सोपप्लवो राहुग्रस्तः।। 12-336-15 वेदध्वनिनिराकृत इति झ. ट. पाठः।। 12-336-19 तदाज्ञापय देवर्षे इति ड. पाठः।। 12-336-21 पृथिव्या वाहीका इति ड. पाठः।। 12-336-22 अधीयता भवानिति झ. ड. पाठः। रजोभयकृतं तम इति ध. पाठः।। 12-336-47 समुद्रानिलवेगित इति ट.ड. पाठः।। 12-336-49 पितरं प्रह्ल इति ट. ड. पाठः। अपृच्छत्पितरं पुत्र इति ध. पाठः।। 12-336-52 व्यस्यात्मनि स्वयं वेदानिति झ. पाठः।। 12-336-61 अन्तर्देहेषु चोदानं द्वितीयश्च ततोऽनिल इति ध. पाठः।। 12-336-71 सोमः क्षीणः संपूर्णमण्डल इति झ. पाठः।। 12-336-78 विष्णोर्निश्वासनूतोयमिति थ. पाठः।। 12-336-79 ब्रह्मविदो वेदानिति झ. पाठः।।

 • 23 तमश्लेकादुपरि 44 तमश्लोकात्पूर्व वर्तमानाः सार्धविशतिश्लोका ध. पुस्तक एव दृश्यन्ते।
शांतिपर्व-335 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-337