महाभारतम्-12-शांतिपर्व-098

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← शांतिपर्व-097 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-098
वेदव्यासः
शांतिपर्व-099 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति सुदेवस्य युद्धेन देवलोकप्राप्तिप्रतिपादकेन्द्राम्बरीषसंवादानुवादः।। 1।।

युधिष्ठिर उवाच। 12-98-1x
के लोका युध्यमानानां शूराणामनिवर्तिनाम्।
भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे ब्रूहि पितामह।।
12-98-1a
12-98-1b
भीष्म उवाच। 12-98-2x
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
अम्बरीपस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर।।
12-98-2a
12-98-2b
अम्बरीषो हि नाभागः स्वर्गं गत्वा सुदुर्लभम्।
ददर्श सुर--कस्थं शक्रेण सचिवैः सह।।
12-98-3a
12-98-3b
सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितम्।
उ---गच्छन्तं स्थानं सेनापतिं शुभम्।।
12-98-4a
12-98-4b
स दष्ट्वापरि गच्छन्तं सेनापतिमुदारधीः।
`शूरस्थानमनुप्राप्तं सुदेवं नाम नामतः।'
ऋद्धिं दृष्ट्वा सुदेवस्य विस्मितः प्राह वासवम्।।
12-98-5a
12-98-5b
12-98-5c
अम्बरीप उवाच। 12-98-6x
सागरान्तां महीं कृत्स्नामनुशास्य यथाविधि।
चातुर्वर्ण्ये यथाशास्त्रं प्रवृत्तो धर्मकाम्यया।।
12-98-6a
12-98-6b
ब्रह्मचर्येण घोरेण गुर्वाचारेण सेवया।
वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्रं च केवलम्।।
12-98-7a
12-98-7b
अतिथीनन्नपानेन पितॄंश्च स्वधया तथा।
ऋषीन्स्वाध्यायदीक्षाभिर्देवान्यज्ञैरनुत्तमैः।।
12-98-8a
12-98-8b
क्षत्रध—स्थितो भूत्वा यथाशास्त्रं यथाविधि।
उदीक्षमाणः पृतनां जयामि युधि वासव।।
12-98-9a
12-98-9b
दे--ज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा।
आसाद्योधः प्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीव माम्।
विमानं सूर्यसङ्काशमास्थितो मोदते दिवि।।
12-98-10a
12-98-10b
12-98-10c
अनेन ऋतुभिर्मुख्यैर्नेष्टं नापि द्विजातयः।
तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीत्य माम्।।
12-98-11a
12-98-11b
ऐश्वर्यमीदृशं प्राप्तः सर्वदेवैः सुदुर्लभम्। 12-98-12a
इन्द्र उवाच। 12-98-12x
`यदनेन कृतं कर्म प्रत्यक्षं ते महीपते।
पुरा पालयतः सम्यक्पृथिवीं धर्मतो नृप।।
12-98-12b
12-98-12c
शत्रवो निर्जिताः सर्वे ये तवाहितकारिणः।
संयमो वियमश्चैव सुयमश्च नहाबलः।।
12-98-13a
12-98-13b
राक्षसा दुर्जया लोके त्रयस्ते युद्धदुर्मदाः।
पुत्रास्ते शतशृङ्गस्य राक्षसस्य महीपतेः।।
12-98-14a
12-98-14b
तथा तस्मिञ्शुभे काले तव यज्ञं वितन्वतः।
अश्वमेधं महायागं देवानां हितकाम्यया।।
12-98-15a
12-98-15b
तस्य ते खलु विघ्नार्थमागता राक्षसास्त्रयः।
कोटीशतपरीवारां राक्षसानां महाचमूम्।
परिगृह्य ततः सर्वाः प्रजा वन्दीकृतास्तव।।
12-98-16a
12-98-16b
12-98-16c
विह्वलाश्च प्रजाः सर्वाः सर्वे च तव सैनिकाः।
निराकृतस्तु यच्चासीत्सुदेवः सैन्यनायकः।।
12-98-17a
12-98-17b
तत्रामात्यवचः श्रुत्वा निरस्तः सर्वकर्मसु।
श्रुत्वा तेषां वचो भूयः सोपधं वसुधाधिपः।।
12-98-18a
12-98-18b
सर्वसैन्यसमायुक्तः सुदेवः प्रेरितस्त्वया।
साक्षसानां वधार्थाय दुर्जयानां नराधिप।।
12-98-19a
12-98-19b
नाजित्वा राक्षसीं सेनां पुनरागमनं तव।
बन्दीमोक्षमकृत्वा च न चागमनमिष्यते।।
12-98-20a
12-98-20b
सुदेवस्तद्वचः श्रुत्वा प्रस्थानमकरोन्नृप।
संप्राप्तश्च स तं देशं यत्र बन्दीकृताः प्रजाः।।
12-98-21a
12-98-21b
पश्यति स्म महाघोरां राक्षसानां महाचमूम्।
दृष्ट्वा सुचिन्तयामास सुदेवो वाहिनीपतिः।।
12-98-22a
12-98-22b
नेयं शक्या चमूर्जेतुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः।
नाम्बरीषः कलामेकामेषां क्षपयितुं क्षमः।
दिव्यास्त्रबलभूयिष्ठः किमहं पुनरीदृशः।।
12-98-23a
12-98-23b
12-98-23c
ततः सेनां पुनः सर्वां प्रेषयामास पार्थिव।
यत्र त्वं सचिवैः सर्वैर्मन्त्रिभिः सोपधैर्नृप।।
12-98-24a
12-98-24b
ततो रुद्रं महादेवं प्रपन्नो जगतः पतिम्।
श्मशाननिलयं देवं तुष्टाव वृषभध्वजम्।।
12-98-25a
12-98-25b
स्तुत्वा शस्त्रं समादाय स्वशिरश्छेत्तुमुद्यतः।। 12-98-26a
कारुण्याद्देवदेवेन गृहीतस्तस्य दक्षिणः।
स पाणिः सह शस्त्रेण दृष्ट्वा चेदमुवाच ह।।
12-98-27a
12-98-27b
किमिदं साहसं पुत्र कुर्तकामो वदस्व मे।
स उवाच महादेवं शिरसा त्ववनीं गतः।।
12-98-28a
12-98-28b
भगवन्वाहिनीमेनां राक्षसानां सुरेश्वर।
अशक्तोऽहं रणे जेतुं तस्मात्त्यक्ष्यामि जीवितम्।
गतिर्भव महादेव ममार्तस्य जगत्पते।।
12-98-29a
12-98-29b
12-98-29c
नागन्तव्यमजित्वा च मामाह जगतीपतिः।
अम्बरीषो महादेव क्षारितः सचिवैः सह।।
12-98-30a
12-98-30b
तमुवाच महादेवः सुदेवं पतितं क्षितौ।
अधोमुखं महात्मानं सत्वानां हितकाम्यया।।
12-98-31a
12-98-31b
धनुर्वेदं समाहूय सगणं सहविग्रहम्।
रथनागाश्वकलिलं दिव्यास्त्रसमलंकृतम्।।
12-98-32a
12-98-32b
रथं च सुमहाभागं येन तन्त्रिपुरं हतम्।
धनुः पिनाकं खङ्गं च रौद्रमस्त्रं च शंकरः।
निजघानासुरान्सर्वान्येन देवस्त्रियम्बकः।।
12-98-33a
12-98-33b
12-98-33c
उवाच च महादेवः सुदेवं वाहिनीपतिम्।
रथादस्मात्सुदेव त्वं दुर्जयः स सुरासुरैः।।
12-98-34a
12-98-34b
मायया मोहितो भूमौ न पदं कर्तुमर्हसि।
रथस्थस्त्रिदशान्सर्वाञ्जेष्यसि त्वं सदानवान्।।
12-98-35a
12-98-35b
राक्षसाश्च पिशाचाश्च न शक्ता द्रष्टुमीदृशम्।
रथं सूर्यसहस्राभं किमु योद्धुं त्वया सह।।
12-98-36a
12-98-36b
स जित्वा राक्षसान्सर्वान्कृत्वा बन्दीविमोक्षणम्।
घातयित्वा च तान्सर्वान्बाहुयुद्धे त्वयं हतः।
वियमं प्राप्य भूपाल वियमश्च निपातितः।।'
12-98-37a
12-98-37b
12-98-37c
तस्य विक्रमतस्तात सुदेवस्य बभूव ह।
संग्रामयज्ञः सुमहान्यश्चान्यो युध्यते नरः।।
12-98-38a
12-98-38b
सन्नद्धो दीक्षितः सर्वो योधः प्राप्य चमूमुखम्।
युद्धयज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः।।
12-98-39a
12-98-39b
अम्बरीष उवाच। 12-98-40x
कानि यज्ञे हवींष्यस्मिन्किमाज्यं का च दक्षिणा।
ऋत्विजश्चात्र क्रे प्रोक्तास्तन्मे ब्रूहि शतक्रतो।।
12-98-40a
12-98-40b
इन्द्र उवाच। 12-98-41x
ऋत्विजः कुञ्जरास्तत्र वाजिनोऽध्वर्यवस्तथा।
हवींषि परमांसानि रुधिरं त्वाज्यमुच्यते।।
12-98-41a
12-98-41b
शृगालगृध्रकाकोलाः सदस्यास्तत्र पन्त्रिणः।
आज्यशेषं पिबन्त्येते हविः प्राश्नन्ति चाध्वरे।।
12-98-42a
12-98-42b
प्रासतोमरसंघाताः खङ्गशक्तिपरश्वथाः।
ज्वलन्तो निशिताः पीताः स्रुचस्तस्याथ सत्रिणः।।
12-98-43a
12-98-43b
चापवेगायतस्तीक्ष्णः परकायावभेदनः।
ऋजुः सुनिशितः पीतः सायकश्च स्रुवो महान्।।
12-98-44a
12-98-44b
द्वीपिचर्मावनद्धश्च नागदन्तकृतत्सरुः।
हस्तिहस्तहरः खङ्गः स्फयो भवेत्तस्य संयुगे।।
12-98-45a
12-98-45b
ज्वलितैर्निशितैः प्रासशक्त्यृष्टिसपरश्वथैः।
शैक्यायसमयैस्तीक्ष्णैरभिघातो भवेद्वसु।।
12-98-46a
12-98-46b
[सङ्ख्यासमयविस्तीर्णमभिजातोद्भवं बहु।]
आवेधाद्यच्च रुधिरं संग्रामे स्रवते भुवि।
साऽस्य पूर्णाहुतिर्होत्रैः समृद्धा सर्वकामधुक्।।
12-98-47a
12-98-47b
12-98-47c
छिन्धि भिन्धीति यः शब्दः श्रूयते वाहिनीमुखे।
सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने।।
12-98-48a
12-98-48b
हविर्धानं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीमुखम्।। 12-98-49a
कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च समुच्चय।
अग्निः श्येनचितो नाम यज्ञे तस्य विधीयते।।
12-98-50a
12-98-50b
उत्तिष्ठते कबन्धोऽत्र सहस्रे पतिते तु यः।
स यूपस्तस्य शूरस्य खादिरोऽष्टाश्रिरुच्यते।।
12-98-51a
12-98-51b
इडोपहूताः क्रोशन्ति कुञ्जरास्त्वङ्कुशेरिताः।
ज्याघुष्टतलतालेन वषट्‌कारेण पार्थिव।।
12-98-52a
12-98-52b
उद्गाता तत्र संग्रामे त्रिसामा दुन्दुभिर्नृप।
ब्रह्मस्वे ह्रियमाणे तु त्यक्त्वा युद्धे प्रियां तनुम्।
आत्मानं यूपमुच्छ्रित्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः।।
12-98-53a
12-98-53b
12-98-53c
भर्तुरर्थे च यः शूरो निष्क्रामेद्वाहिनीमुखात्।
न भयाद्विनिवर्तेत तस्य लोका यथा मम।।
12-98-54a
12-98-54b
द्वीपिचर्मावृतैः खङ्गैर्बाहुभिः परिघोपमैः।
यस्य वेदिरुपस्तीर्णा तस्य लोका यथा मम।।
12-98-55a
12-98-55b
यस्तु नापेक्षते कंचित्सहायं विषमे स्थितः।
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मम।।
12-98-56a
12-98-56b
यस्य शोणितसंघट्टा भेरीमण्डूककच्छपा।
वीरास्थिशर्करा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा।।
12-98-57a
12-98-57b
असिचर्मप्लवा घोरा केशशैवलशाद्वला।
अश्वनागरथैश्चैव संछिन्नैः कृतसंक्रमा।।
12-98-58a
12-98-58b
पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवारणा।
शोणितोदकसंपूर्णा दुस्तरा पारगैर्नरैः।।
12-98-59a
12-98-59b
रहतनागमहानक्रा परलोकवहाऽशिवा।
ऋष्टिखङ्गमहामीना गृध्रकङ्कबलप्लवा।।
12-98-60a
12-98-60b
पुरुषादानुचरिता भीरूणां कश्मलावहा।
नदी योधस्य संग्रामे तदस्यावभृथं नृप।।
12-98-61a
12-98-61b
वेदिर्यस्य त्वमित्राणां शिरोभिर्व्यवकीर्यते।
अश्वस्कन्धैर्गजस्कन्धैस्तस्य लोका यथा मम।।
12-98-62a
12-98-62b
पत्नी शालाकृता यस्य परेषां वाहिनीमुखम्।
हविर्धानं स्ववाहिन्यास्तदस्याहुर्मनीषिणः।।
12-98-63a
12-98-63b
सदस्या दक्षिणा योधा आग्नीध्रश्चोत्तरां दिशम्।
शत्रुसेना अलत्रस्य सर्वलोकानदूरतः।।
12-98-64a
12-98-64b
यस्य भयतो व्यूहे भवत्याकाशमग्रतः।
सास्य वेदिस्तदा यज्ञैर्नित्यं व्यूहास्त्रयोऽग्नयः।।
12-98-65a
12-98-65b
यस्तु योधः परावृत्तः संत्रस्तो हन्यते परैः।
अप्रतिष्ठः स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः।।
12-98-66a
12-98-66b
यस्य शोणितवेगेण वेदिः स्यात्संपरिप्लुता।
केशमांसास्थिसंपूर्णा स गच्छेत्परमां गतिम्।।
12-98-67a
12-98-67b
यस्तु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोहति।
स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः प्रभुः।।
12-98-68a
12-98-68b
नायकं तत्कुमारं वा यो वा स्यात्तत्र पूजितः।
जीवग्राहं प्रगृह्णाति तस्य लोका यथा मम।।
12-98-69a
12-98-69b
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथंचन।
अशोच्यो हि हतः शूरः स्वर्गलोके महीयते।।
12-98-70a
12-98-70b
न ह्यन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्।
हतस्य कर्तुमिच्छन्ति तस्य लोकाञ्शृणुष्व मे।।
12-98-71a
12-98-71b
वराप्सरः सहस्राणि शूरमत्योधने हतम्।
त्वरमाणानि धावन्ति मम भर्ता भवेदिति।।
12-98-72a
12-98-72b
एतत्तपश्च पुण्यं च धर्मश्चैव सनातनः।
चत्वारश्चाश्रमास्तस्य यो युद्धे न पलायते।।
12-98-73a
12-98-73b
वृद्धबालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नैव पृष्ठतः।
तृणपूर्णमुखश्चैव तवास्मीति च यो वदेत्।।
12-98-74a
12-98-74b
अहं वृत्रं बलं पाकं महाकायं विरोचनम्।
दुरावारं च नमुचिं शतमायं च शम्बरम्।।
12-98-75a
12-98-75b
विप्रचित्तिं च दैतेयं दनोः पुत्रांश्च सर्वशः।
प्रह्वादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्।।
12-98-76a
12-98-76b
इत्येतच्छक्रवचनं निशम्य प्रतिपूज्य च।
योधानामात्मनः सिद्धिमम्बरीषोऽभिपन्नवान्।।
12-98-77a
12-98-77b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
राजधर्मपर्वणि अष्टनवतितमोऽध्यायः।। 98।।

[सम्पाद्यताम्]

12-98-3 नाभागिः नाभागपुत्रः।। 12-98-38 यश्चान्योऽक्षत्रियोऽपि युध्यते नरस्तस्याप्ययं च यज्ञोऽस्ति।। 12-98-43 पीताः क्षारपानीयेन संभाविताः।। 12-98-45 स्फ्यः यागीयोपकरणविशेषः।। 12-98-46 शैक्यायसमयैः सर्वलोहमयैः। वसु यत्किंचिद्यज्ञियं द्रव्यम्।। 12-98-49 हविधानं हविषः स्थाप नस्थलम्।। 12-98-64 सदस्योत्तरयोधाग्निराग्नीध्रस्योत्तराथ दिक्। इति द. पाठः।। 12-98-68 बृहस्पतिसवः क्रतुः इति ड.द. पाठः।। 12-98-69 नायकं वा प्रमाणं वेति ड.द.पाठः।।

शांतिपर्व-097 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-099