सामग्री पर जाएँ

महाभारतम्-12-शांतिपर्व-272

विकिस्रोतः तः
← शांतिपर्व-271 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-272
वेदव्यासः
शांतिपर्व-273 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति चिरकारिकोपाख्यानकथनम्।। 1।।

युधिष्ठिर उवाच। 12-272-1x
कथं कार्यं परीक्षेत शीघ्रं वाऽथ चिरेण वा।
सर्वथा कार्यदुर्गेऽस्मिन्भवान्नः परमो गुरुः।।
12-272-1a
12-272-1b
भीष्म उवाच। 12-272-2x
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
चिरकारेस्तु यत्पूर्वं वृत्तमाङ्गिरसां कुले।।
12-272-2a
12-272-2b
`गौतमस्य सुता ह्यासन्वीयांश्चिरकारिकः।'
चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक।
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति कर्मसु।।
12-272-3a
12-272-3b
12-272-3c
चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्याभवत्सुतः।
चिरेण सर्वकार्याणि विमृश्यार्थान्प्रपद्यते।।
12-272-4a
12-272-4b
चिरं स चिन्तयत्यर्थांश्चिरं जाग्रच्चिरं स्वपन्।
चिरं कार्याभिषत्तिं च चिरकारी तथोच्यते।।
12-272-5a
12-272-5b
अलसग्रहणं प्राप्तो दुर्मेधावीति चोच्यते।
बुद्धिलाघवयुक्तेन जनेनादीर्घदर्शिना।।
12-272-6a
12-272-6b
व्यभिचारे तु कस्मिंश्चिद्व्यतिक्रम्यापरान्सुतान्।
पित्रोक्तः कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति।।
12-272-7a
12-272-7b
इत्युक्त्वा स तदा विप्रो गौतमो जपतां वरः।
अविमृश्य महाभागो वनमेव जगाम सः।।
12-272-8a
12-272-8b
स तथेति चिरेणोक्त्वा स्वभावाच्चिरकारिकः।
विमृश्य चिरकारित्वाच्चिन्तयामास वै चिरम्।।
12-272-9a
12-272-9b
पितुराज्ञां कथं कुर्यां न हन्यां मातरं कथम्।
कथं धर्मच्छले नास्मिन्निमज्जेयमसाधुवत्।।
12-272-10a
12-272-10b
पितुराज्ञा परो धर्मः स्वधर्मो मातृरक्षणम्।
अस्वतन्त्रं च पुत्रत्वं किंतु मां नानुपीडयेत्।।
12-272-11a
12-272-11b
स्त्रियं हत्वा मातरं च को हि जातु सुखी भवेत्।
पितरं चाप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्नुयात्।।
12-272-12a
12-272-12b
अनवज्ञा पितुर्युक्ता स्वधर्मो मातृरक्षणम्।
युक्तक्षमावुभावेतौ नातिवर्तेतमां कथम्।।
12-272-13a
12-272-13b
पिता ह्यात्मानमाधत्ते जायायां जायतामिति।
शीलचारित्रगोत्रस्य धारणार्थं कुलस्य च।।
12-272-14a
12-272-14b
सोऽहं मात्रा स्वयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः।
विज्ञानं मे कथं न स्याद्द्वौ बुद्ध्ये चात्मसंभवम्।।
12-272-15a
12-272-15b
जातकर्मणि यत्प्राह पिता यच्चोपकर्मणि।
पर्याप्तः स दृढीकारः पितुर्गौरवनिश्चये।।
12-272-16a
12-272-16b
गुरुरग्र्यः परो धर्मः पोषणाध्यापनान्वितः।
पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः।।
12-272-17a
12-272-17b
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सर्वं पुत्रस्य वै पिता।
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति।।
12-272-18a
12-272-18b
तस्मात्पितुर्वचः कार्यं न विचार्यं कदाचन।
पातकान्यपि पूयन्ते पितुःर शासनकारिणः।।
12-272-19a
12-272-19b
भाग्यभोगे प्रसवने सर्वलोकनिदर्शने।
धात्र्याश्चैव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा।।
12-272-20a
12-272-20b
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः।
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः।।
12-272-21a
12-272-21b
आशिषस्ता भजन्त्यनं पुरुषं प्राह यत्पिता।
निष्कृतिः सर्वपापानां पिता यच्चाभिनन्दति।।
12-272-22a
12-272-22b
मुच्यते बन्धनात्पुरुषं फलं वृक्षान्प्रमुच्यते।
क्लिश्यन्नपि सुतस्नेहैः पिता पुत्रं न मुञ्चति।।
12-272-23a
12-272-23b
एतद्विचिन्तितं तावत्पुत्रस्य पितृगौरवम्।
पिता नाल्पतरं स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्।।
12-272-24a
12-272-24b
यो ह्ययं मयि संघातो मर्त्यत्वे पाञ्चभौतिकः।
अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथाऽरणिः।।
12-272-25a
12-272-25b
माता देहारणिः पुंसां सर्वस्यार्तस्य निर्वृतिः।
मातृलाभे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये।।
12-272-26a
12-272-26b
न च शोचति नाप्येनं स्थाविर्यमपकर्षति।
श्रिया हीनोऽपि यो गेहमम्बेति प्रतिपद्यते।।
12-272-27a
12-272-27b
पुत्रपौत्रोपपन्नोपि जननीं यः समाश्रितः।
अपि वर्षशतस्यान्ते स द्विहायनवच्चरेत्।।
12-272-28a
12-272-28b
समर्थं वाऽसमर्थं वा कृशं वाप्यकृशं तथा।
रक्षत्येव सुतं माता नान्यः पोष्टा विधानतः।।
12-272-29a
12-272-29b
तदा स वृद्धो भवति तदा भवति दुःखितः।
तदा शून्यं जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्यते।।
12-272-30a
12-272-30b
नास्ति मातृसमा च्छाया नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया।।
12-272-31a
12-272-31b
कुक्षौ संधारणाद्धात्री जननाज्जननी स्मृता।
अङ्गानां वर्धनादम्बा वीरसूत्वेन वीरसूः।।
12-272-32a
12-272-32b
शिशोः शुश्रूषणाच्छुश्रूर्माता देहमनन्तरम्।
चेतनावान्स को हन्याद्यस्य नासुषिरं शिरः।।
12-272-33a
12-272-33b
दंपत्योः प्राणसंश्लेषे योऽभिसन्धिः कृतः किल।
तं माता च पिता चेति भूतार्थो मातरि स्थितः।।
12-272-34a
12-272-34b
माता जानाति यद्गोत्रं माता जानाति यस्य सः।
मातुर्भरणमात्रेण प्रीतिः स्नेहः पितुः प्रजाः।।
12-272-35a
12-272-35b
पाणिबन्धं स्वयं कृत्वा सहधर्ममुपेत्य च।
यदा यास्यन्ति पुरुषाः स्त्रियो नार्हन्ति याप्यतां।।
12-272-36a
12-272-36b
भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता पालनाद्धि पतिस्तथा।
गुणस्यास्य निवृत्तौ तु न भर्ता न पुनः पतिः।।
12-272-37a
12-272-37b
एवं स्त्री नापराघ्नोति नर एवापराध्यति।
व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवापराध्यति।।
12-272-38a
12-272-38b
स्त्रिया हि परमो भर्ता दैवतं परमं स्मृतम्।
तस्मात्मना तु सदृशमात्मानं परमं ददौ।।
12-272-39a
12-272-39b
नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति।
सर्वकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चाङ्गनाः।।
12-272-40a
12-272-40b
यश्चनोक्तोऽथ निर्देशः स्त्रिया मैथुनवृद्धये।
तस्य स्मारयतो व्यक्तमधर्मो नास्ति संशयः।।
12-272-41a
12-272-41b
एवं नारीं मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्।
अवध्यां तु विजानीयुः पशवोऽप्यविचक्षणाः।।
12-272-42a
12-272-42b
देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः।
मर्त्यानां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्।।
12-272-43a
12-272-43b
एवं विमृशतस्तस्य विरकारितया बहु।
दीर्घः कालो व्यतिक्रान्तस्ततोस्याभ्यागमत्पिता।।
12-272-44a
12-272-44b
मेधातिथिर्महाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः।
विमृश्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थाव्यतिक्रमम्।।
12-272-45a
12-272-45b
सोऽब्रवीद्भृशसंतप्तो दुःखेनाश्रूणि वर्तयन्।
श्रुतधैर्यप्रसादेन पश्चात्तापमुपागतः।।
12-272-46a
12-272-46b
आश्रमं मम संप्राप्तस्त्रिलोकेशः पुरंदरः।
अतिथिव्रतमास्थाय ब्राह्मण्यं रूपमास्थितः।।
12-272-47a
12-272-47b
स मया सान्त्वितो वाग्भिः स्वागतेनाभिषूजितः।
अर्ध्यं पाद्यं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः।।
12-272-48a
12-272-48b
परवानस्मि चेत्युक्तः प्रणयिष्यति तेन च।
अत्र चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः।।
12-272-49a
12-272-49b
एवं न स्त्री न चैवाहं नाध्वगस्त्रिदशेश्वरः।
अपराध्यति धर्मस्य प्रमादस्त्वपराध्यति।।
12-272-50a
12-272-50b
ईर्ष्याजं व्यसनं प्राहुस्तेन चैवोर्ध्वरेतसः।
ईर्ष्यया त्वहमाक्षिप्तो मग्नो दुष्कृतसागरे।।
12-272-51a
12-272-51b
हत्वा साध्वीं च नारीं च व्यसनित्वाच्च वासिताम्।
भर्तव्यत्वेन भार्यां च को नु मां तारयिष्यति।।
12-272-52a
12-272-52b
अन्तरेण मयाऽऽज्ञप्तश्चिरकारीत्युदारधीः।
यद्यद्य चिरकारी स्यात्स मां त्रायेत पातकात्।।
12-272-53a
12-272-53b
चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक।
यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः।।
12-272-54a
12-272-54b
त्राहि मां मातरं चैव तपो यच्चार्जितं त्वया।
आत्मानं पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिकः।।
12-272-55a
12-272-55b
सहजं चिरकारित्वमतिप्रज्ञतया तव।
सफलं तत्तथा तेऽस्तु भवाद्य चिरकारिकः।।
12-272-56a
12-272-56b
चिरमांशसितो मात्रा चिरं गर्भेण धारितः।
सफलं चिकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिक।।
12-272-57a
12-272-57b
चिरायते च संतापाच्चिरं स्वपिति धारितः।
आवयोश्चिरसंतापादवेक्ष्य चिरकारिक।।
12-272-58a
12-272-58b
भीष्म उवाच। 12-272-59x
एवं स दुःखितो राजन्महर्षिर्गौतमस्तदा।
चिरकारिं ददर्शाथ पुत्रं स्थितमथान्तिके।।
12-272-59a
12-272-59b
चिरकारी तु पितरं दृष्ट्वा परमदुःखितः।
शस्त्रं त्यक्त्वा ततो मूर्ध्ना प्रसादायोपचक्रमे।।
12-272-60a
12-272-60b
गौतमस्तं ततो दृष्ट्वा शिरसा पतितं भुवि।
पत्नीं चैव निराकारां परामभ्यागमन्मुदम्।।
12-272-61a
12-272-61b
न हि सा तेन संभेदं पत्नी नीता महात्मना।
विजने चाश्रमस्थेन पुत्रश्चापि समाहितः।।
12-272-62a
12-272-62b
हन्या इति समादेशः शस्त्रपाणौ सुते स्थिते।
विनीते प्रसवत्यर्थे विवासे चात्मकर्मसु।।
12-272-63a
12-272-63b
बुद्धिश्चासीत्सुतं दृष्ट्वा पितुश्चरणयोर्नतम्।
शस्त्रग्रहणचापल्यं संवृणोति भयादिति।।
12-272-64a
12-272-64b
ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाघ्राय मूर्धनि।
चिरं दोर्भ्यां परिष्वज्य चिरं जीवेत्युदाहृतः।।
12-272-65a
12-272-65b
एवं स गौतमः पुत्रं प्रीतिहर्षगुणैर्युतः।
अभिनन्द्य महाप्रज्ञ इदं वचनमब्रवीत्।।
12-272-66a
12-272-66b
चिरकारिक भद्रं ते चिरकारी चिरं भव।
चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्मि न दुःखितः।।
12-272-67a
12-272-67b
गाथाश्चाप्यब्रवीद्विद्वान्गौतमो मुनिसत्तमः।
चिरकारिषु धीरेषु गुणोद्देशसमाश्रयाः।।
12-272-68a
12-272-68b
चिरेण मित्रं बध्नीयाच्चिरेण च कृतं त्यजेत्।
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हति।।
12-272-69a
12-272-69b
रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि।
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते।।
12-272-70a
12-272-70b
बन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च।
अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते।।
12-272-71a
12-272-71b
एवं स गौतमस्तत्र प्रीतः पुत्रस्य भारत।
कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा।।
12-272-72a
12-272-72b
एवं सर्वेषु कार्येषु विमृश्य पुरुषस्ततः।
चिरेण निश्चयं कृत्वा चिरं न परितप्यते।।
12-272-73a
12-272-73b
चिरं धारयते रोषं चिरं कर्म नियच्छति।
पश्चात्तापकरं कर्म न किंचिदुपपद्यते।।
12-272-74a
12-272-74b
चिरं वृद्धानुपासीत चिरमन्यांश्च पूजयेत्।
चिरं धर्मं निषेवेत कुर्याच्चान्वेषणं चिरम्।।
12-272-75a
12-272-75b
चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टान्निषेव्य च।
चिरं विनीय चात्मानं चिरं चात्यनवज्ञताम्।।
12-272-76a
12-272-76b
ब्रुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम्।
चिरं पृष्टोऽपि च ब्रूयाच्चिरं न परितप्यते।।
12-272-77a
12-272-77b
उपास्य बहुलास्तस्मिन्नाश्रमो सुमहातपाः।
समाः स्वर्गं गतो विप्रः पुत्रेण सहितस्तदा।।
12-272-78a
12-272-78b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि
द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 272।।

[सम्पाद्यताम्]

12-272-1 कार्यदुर्गे गुर्वादिवचनादवश्यकर्तव्ये हिंसामयत्वेन दुष्करे च सतीत्यर्थः।। 12-272-4 सर्वकार्याणि विमर्शात्प्रत्यपद्व्यतेति थ. ध. पाठः।। 12-272-6 गृह्यते उपादीयते लोकेऽनेनेति ग्रह्रणं नामधेयम्। अलस इति ग्रहणमलसग्रहणं प्राप्तः।। 12-272-7 पित्रा गौतमेन। इमां जननीमहल्यां जहि संहर।। 12-272-10 धर्मच्छले धर्मसंकटे।। 12-272-13 युक्तमुचितम्। क्षमं सुखानुष्टेयम्। नातिवर्तेतमामतिशयेन नातिवर्ते। तिडन्तात्तमप आम् नातिवर्ते त्वहं कथम् इति ध. पाठः।। 12-272-14 पिता ह्यात्मानमादत्ते माता भस्त्रा ह्यनिन्दितेति ट. पाठः। गोत्रस्य नाम्नः।। 12-272-15 बुद्ध्ये जानामि। संभवमुत्पत्तिहेतुम्।। 12-272-26 निर्वृतिः सुखं तत्कर्त्री।। 12-272-27 हे अम्ब इत्युक्त्वा।। 12-272-28 द्विहायनवद्द्विवर्षवान् भवेत्। अपि वर्षशतस्यान्ते हायनत्वेन वर्तते इतिध. पाठः।। 12-272-32 वीरसूर्वीरपुत्रसूः।। 12-272-33 असुषिरं कर्णनासादिसुषिरहीनं यः शृणोति पश्यति जिघ्रति भक्षयति च स मातरं न हन्यादित्यर्थः।। 12-272-34 प्राण उपस्थेन्द्रियं तत्संश्लेषे मैथुने इत्यर्थः। अभिसंधिः पुत्रो मे गौरो जायेतेत्यादिरूपोऽभिलाषः। माता पिता वा उभौ वा कुरुतस्तत्र भूतार्थो याथार्थ्यं मातर्येव तत्कर्तृत्वं स्थितं निष्ठितं पितरि तु सोऽभिलाषः पाक्षिको भवतीत्यर्थः। दंपत्योः पाणिसंश्लेषे इति ध. पाठः।। 12-272-35 भरणमात्रेण गर्भधारणमात्रेण संबन्धेन माता पुत्रे प्रीतिमाह्लादं स्नेहमासक्तिं च करोति। वस्तुतस्तु पितुरेव प्रजाः। पितुराज्ञाऽनुल्लड्घनीयेति भावः।। 12-272-36 याप्यतां त्याज्यताम्।। 12-272-37 तथाच भर्तृत्वादिगुणशून्यस्योन्मत्तस्येव वचनान्मातरं न हिंसिष्ये इत्याशयः।। 12-272-38 व्युच्चरन् पोषणादिकमकुर्वन् महादोषं प्राप्नोतीति शेषः।। 12-272-40 सर्वेषु कार्येष्वपराध्यत्वादनुरोध्यत्वादल्पबलत्वेन सर्वथा पुरुषाधीनत्वात्।। 12-272-41 चनशब्दोऽप्यर्थे।। 12-272-42 पशवोऽपि पशुप्राया अपि।। 12-272-43 समावायः समूहः। मर्त्यानां देवतानां च समावायं मातरं स्नेहादभ्योतीति योजना। माता तु इह लोके पालयित्री चेति भावः।। 12-272-45 तेन तावता कालेन। संस्थाव्यतिक्रमं मरणानौचित्यम्।। 12-272-49 परवान् प्रणयिष्यति मयि प्रणयं करिष्यति। अत्रास्मिन्नर्थे चिन्तिते सति। अकुशले इन्द्रलौल्येन स्त्रीदूषणे जाते विषये स्त्रिया अहल्याया व्यतिक्रमो नास्ति।। 12-272-53 अन्तरेण प्रमादेन।। 12-272-61 निराकारा पाषाणभूताम्।।

शांतिपर्व-271 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-273