महाभारतम्-12-शांतिपर्व-141

विकिस्रोतः तः
← शांतिपर्व-140 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-141
वेदव्यासः
शांतिपर्व-142 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति आपदि अभक्ष्यभक्षणेनाप्यात्मरक्षणकरणे दृष्टान्ततया विश्वामित्रश्वपचसंवादानुवादः।। 1।।

युधिष्ठिर उवाच। 12-141-1x
हीने परमके धर्मे सर्वलोकविलङ्घिते।
अधर्मे धर्मतां नीते धर्मे चाधर्मतां गते।।
12-141-1a
12-141-1b
मर्यादासु प्रभिन्नासु क्षुभिते लोकिश्चये।
राजभिः पीडिते लोके चोरैर्वाऽपि विशांपते।।
12-141-2a
12-141-2b
सर्वाश्रमेषु मूढेषु कर्मसूपहतेषु च।
कामाल्लोभाच्च मोहाच्च भयं पश्यत्सु भारत।।
12-141-3a
12-141-3b
अविश्वस्तेषु सर्वेषु नित्यं भीतेषु भारत।
नित्यं च हन्यमानेषु वञ्चयत्सु परस्परम्।।
12-141-4a
12-141-4b
प्रदीप्तेषु च देशेषु ब्राह्मण्ये चातिपीडिते।
अवर्षति च पर्जन्ये मिथो भेदे समुत्थिते।।
12-141-5a
12-141-5b
सर्वस्मिन्दस्युसाद्भूते पृथिव्यामुपजीवने।
केनस्विद्ब्राह्मणो जीवेज्जघन्ये काल आगते।।
12-141-6a
12-141-6b
अतितिक्षुः पुत्रपौत्राननुक्रोशान्नराधिप।
कतमापदि वर्तेत तन्मे ब्रूहि पितामह।।
12-141-7a
12-141-7b
कथं च राजा वर्तेत लोके कलुषतां गते।
कथमर्थाच्च धर्माच्च न हीयेत परंतप।।
12-141-8a
12-141-8b
भीष्म उवाच। 12-141-9x
राजमूला महाबाहो योगक्षेमसुवृष्टयः।
प्रजासु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च।।
12-141-9a
12-141-9b
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्च भरतर्षभ।
राजमूला इति मतिर्मम नास्त्यत्र संशयः।।
12-141-10a
12-141-10b
तस्मिंस्त्वभ्यागते काले प्रजानां दोषकारके।
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं भवेत्तदा।।
12-141-11a
12-141-11b
अधाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
विश्वामित्रस्य संवादं चण्डालस्य च पक्कणे।।
12-141-12a
12-141-12b
त्रेताद्वापरयोः संधौ पुरा दैवव्यतिक्रमात्।
अनावृष्टिरभूद्धोरा लोके द्वादशवार्षिकी।।
12-141-13a
12-141-13b
प्रजानामतिवृद्धानां युगान्ते समुपस्थिते।
त्रेतायां मोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने।।
12-141-14a
12-141-14b
न ववर्ष सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवद्गुरुः।
जगाम दक्षिणं मार्गं सोमो व्यावृत्तमण्डलः।।
12-141-15a
12-141-15b
नावश्यायोऽपि रात्र्यन्ते कुत एवाभ्रराजयः।
नद्यः संक्षिप्ततोयौघाः किंचिदन्तर्गताऽभवन्।।
12-141-16a
12-141-16b
सरांसि सरितश्चैव कूपाः प्रस्रवणानि च।
हतत्विषो न लक्ष्यन्ते निसर्गात्पूर्वकारितात्।।
12-141-17a
12-141-17b
भूमिः शुष्कजलस्थाना विनिवृत्तसभाप्रपा।
निवृत्तयज्ञस्वाध्याया निर्वषट्‌कारमङ्गला।।
12-141-18a
12-141-18b
उत्सन्नकृषिगोरक्षा निवृत्तविपणापणा।
निवृत्तपूर्वसमया संप्रनष्टमहोत्सवा।।
12-141-19a
12-141-19b
अस्थिकङ्कालसंकीर्णा हाहाभूतनराकुला।
शून्यभूयिष्ठनगरा दग्धग्रामनिवेशना।।
12-141-20a
12-141-20b
क्वचिच्चोरैः क्वचिच्छूरैः क्वचिद्राजभिरातुरैः।
परस्परभयाच्चैव शून्यभूयिष्ठनिर्जना।।
12-141-21a
12-141-21b
गतदैवतसंस्थाना वृद्धबालविनाकृता।
गोजाविमहिषीहीना परस्परपराहता।।
12-141-22a
12-141-22b
हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टोत्सवसंचया।
शवभूतनरप्राया बभूव वसुधा तदा।।
12-141-23a
12-141-23b
तस्मिन्प्रतिभये काले क्षीणधर्मे युधिष्ठिर।
बभूवुः क्षुधिता मर्त्याः खादमानाः परस्परम्।।
12-141-24a
12-141-24b
ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यक्ताग्निदेवताः।
आश्रमान्संपरित्यज्य पर्यधावन्नितस्ततः।।
12-141-25a
12-141-25b
विश्वामित्रोऽथ भगवान्महर्षिरनिकेतनः।
क्षुधा परिगतो धीमान्समन्तात्पर्यधावत्।।
12-141-26a
12-141-26b
त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च कस्मिंश्च जनसंसदि।
भक्ष्याभक्ष्यसमो भ्रूत्वा निरग्निरनिकेतनः।।
12-141-27a
12-141-27b
स कदाचित्परिपतञ्श्वपचानां निकेतनम्।
हिंस्राणां प्राणिघातानामाससाद वने क्वचित्।।
12-141-28a
12-141-28b
विभिन्नकलशाकीर्णं श्रमांसेन च भूषितम्।
वराहखरभग्नास्थिकपालघटसंकुलम्।।
12-141-29a
12-141-29b
मृतचेलपरिस्तीर्णं निर्माल्यकृतभूषणम्।
सर्पनिर्मोकमालाभिः कृतचिह्नकुटीमुखम्।।
12-141-30a
12-141-30b
कुक्कुटाराबहुलं गर्दभध्वनिनादितम्।
उद्धोषद्भिः खरैर्वाक्यैः कलहद्भिः परस्परम्।।
12-141-31a
12-141-31b
उलूकपक्षिध्वनिभिर्देवतायतनैर्वृतम्।
लोहघण्टापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्।।
12-141-32a
12-141-32b
तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो गाधिपुत्रो महानृपिः।
आहारान्वेषणे युक्तः परं यत्नं समास्थितः।।
12-141-33a
12-141-33b
न च क्वचिदविन्दत्स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः।
मांसमन्नं फलं मूलमन्यद्वा तत्र किंचन।।
12-141-34a
12-141-34b
अहो कृच्छ्रं मया प्राप्तमिति निश्चित्य कौशिकः।
पपात भूमौ दौर्बल्यात्तस्मिंश्चण्डालपक्कणे।।
12-141-35a
12-141-35b
स चिन्तयामास मुनिः किंनु मे सुकृतं भवेत्।
कथं वृथा न मृत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम।।
12-141-36a
12-141-36b
स ददर्श श्वमांसस्य कुतन्त्रीं पतितां मुनिः।
चण्डालस्य गृहे राजन्सद्यः शस्त्रहतस्य वै।।
12-141-37a
12-141-37b
स चिन्तयामास तदा स्तेयं कार्यमितो मया।
न--दानीमुपायो मे विद्यते प्राणधारणे।।
12-141-38a
12-141-38b
---सु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः।
परस्परं भवेत्पूर्वमास्थेयमिति निश्चयः।
12-141-39a
12-141-39b
हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरम्।
असंभवे त्वाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्।।
12-141-40a
12-141-40b
सोऽहमन्तावसायीनां हराम्येनां प्रतिग्रहात्।
न स्तेयदोषं पश्यामि हरिष्याम्येतदामिषम्।।
12-141-41a
12-141-41b
एतां बुद्धिं समास्थाय विश्वामित्रो महामुनिः।
तस्मिन्देशे सुसुष्वाप पतितो यत्र भारत।।
12-141-42a
12-141-42b
स विगाढां निशां दृष्ट्वा सुप्ते चण्डालपक्कणे।
शनैरुत्थाय भगवान्प्रविवेश कुटीमुखम्।।
12-141-43a
12-141-43b
स सुप्त एव चण्डालः श्लेष्मापिहितलोचनः।
परिभिन्नस्वरो रूक्षः प्रोवाचाप्रियदर्शनः।।
12-141-44a
12-141-44b
कः कुतन्त्रीं घट्टयति सुप्ते चण्डालपक्कणे।
जागर्मि नैव सुप्तोऽस्मि हतोऽसीति च दारुणः।।
12-141-45a
12-141-45b
विश्वामित्रोऽहमित्येव सहसा तमुवाच ह।
सहसाऽभ्यागतं भूयः सोद्वेगस्तेन कर्मणा।।
12-141-46a
12-141-46b
विश्वामित्रोऽहमायुष्मन्नागतोऽहं बुभुक्षितः।
मा वधीर्मम सद्बुद्धे यदि सम्यक्प्रपश्यसि।।
12-141-47a
12-141-47b
चण्डालस्तद्वचः श्रुत्वा महर्षेर्भावितात्मनः।
शयनादुपसंभ्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः।।
12-141-48a
12-141-48b
स विसृज्याश्रु नेत्राभ्यां बहुमानात्कृताञ्जलिः।
उवाच कौशिकं रात्रौ ब्रह्मन्किं ते चिकीर्षितम्।।
12-141-49a
12-141-49b
विश्वामित्रस्तु मातङ्गमुवाच परिसान्त्वयन्।
क्षुधितोऽन्तर्गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्।।
12-141-50a
12-141-50b
क्षुधितः कलुषं यातो नास्ति ह्रीरशनार्थिनः।
क्षुच्च मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्।।
12-141-51a
12-141-51b
अवसीदन्ति मे प्राणाः स्मृतिर्मे नश्यति क्षुधा।
दुर्बलो नष्टसंज्ञश्च भक्ष्याभक्ष्यविवर्जितः।
सोधर्मं बुध्यमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्।।
12-141-52a
12-141-52b
12-141-52c
यदा भैक्षं न विन्दामि युष्माकमहमालये।
तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्।।
12-141-53a
12-141-53b
अग्निर्मुखं पुरोधाश्च देवानां शुचिषाङ्विभुः।
यथा च सर्वभुग्ब्रह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः।।
12-141-54a
12-141-54b
तमुवाच स चण्डालो महर्षे शृणु मे वचः।
श्रुत्वा तथा तमातिष्ठ यथा धर्मो न हीयते।।
12-141-55a
12-141-55b
धर्मं तवापि विप्रर्षे शृणु यत्ते ब्रवीम्यहम्।। 12-141-56a
मृगाणामधमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः।
तस्याप्यधम उद्देशः शरीरस्य तु जाघी।।
12-141-57a
12-141-57b
नेदं सम्यग्व्यवसितं महर्षे कर्म गर्हितम्।
चण्डालस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः।।
12-141-58a
12-141-58b
साध्वन्यमनुपश्य त्वमुपायं प्राणधारणे।
श्वमांसलोभात्तपसो नाशस्ते स्यान्महामुने।।
12-141-59a
12-141-59b
जानता विहितो मार्गो न कार्यो धर्मसंकरः।
मा स्म धर्मं परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मविदुत्तमः।।
12-141-60a
12-141-60b
विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्तो भरतर्षभ।
क्षुधार्तः प्रत्युवाचेदं पुनरेव महामुनिः।।
12-141-61a
12-141-61b
निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः।
न विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे।।
12-141-62a
12-141-62b
येनकेन विशेषेण कर्मणा येनकेनचित्।
उज्जिहीर्षे सीदमानः समर्थो धर्ममाचरेत्।।
12-141-63a
12-141-63b
ऐन्द्रो धर्मः क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथाग्निकः।
ब्रह्मवह्निर्मम बलं भोक्ष्यामि शमयन्क्षुधाम्।।
12-141-64a
12-141-64b
यथायथैव जीवेद्धि तत्कर्तव्यमहेलया।
जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्।।
12-141-65a
12-141-65b
सोऽहं जीवितमाकाङ्क्षन्नभक्ष्यस्यापि भक्षणम्।
व्यवस्ये बुद्धिपूर्वं वै तद्भवाननुमन्यताम्।।
12-141-66a
12-141-66b
जीवन्धर्मं चरिष्यामि प्रणोत्स्याम्यशुभानि तु।
तपोभिर्विद्यया चैव ज्योतींषीव महत्तमः।।
12-141-67a
12-141-67b
श्वपच उवाच। 12-141-68x
नैतत्खादन्प्राप्स्यसे प्राणमद्य
नायुर्दीर्घं नामृतस्येव तृप्तिम्।
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोस्तु
श्वभक्षणे श्वा ह्यभक्ष्यो द्विजानाम्।।
12-141-68a
12-141-68b
12-141-68c
12-141-68d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-69x
न दुर्भिक्षे सुलभं मांसमन्य
च्छ्वपाकमन्ये न च मेऽस्ति वित्तम।
क्षुघार्तश्चाहमगतिर्निराशः
श्वजाघनीं ष़ड्‌सात्साधु मन्ये।।
12-141-69a
12-141-69b
12-141-69c
12-141-69d
श्वपच उवाच। 12-141-70x
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रस्य वै विशः।
`शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः।'
यदि शास्त्रं प्रमाणं ते माऽभक्ष्ये वै मनः कृथाः।।
12-141-70a
12-141-70b
12-141-70c
विश्वामित्र उवाच। 12-141-71x
अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्षुधितेन वै।
अहमापद्गतः क्षुब्धो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्।।
12-141-71a
12-141-71b
श्वपच उवाच। 12-141-72x
भिक्षामन्यामाहरेति न च कर्तुमिहार्हसि।
न नूनं कार्यमेतद्वै हर कामं श्वजाघनीम्।।
12-141-72a
12-141-72b
विश्वामित्र उवाच। 12-141-73x
शिष्टा वै कारणं धर्मे तद्वृत्तमनुवर्तये।
परां मेध्याशनादेनां भक्ष्यां मन्ये श्वजाघनीम्।।
12-141-73a
12-141-73b
श्वपच उवाच। 12-141-74x
असद्भिर्यः समाचीर्णो न स धर्मः सनातनः।
अकार्यमिह कार्यं वा मा छलेनाशुभं कृथाः।।
12-141-74a
12-141-74b
विश्वामित्र उवाच। 12-141-75x
न पातकं नावमतमृषिः सन्कर्तुमर्हति।
समौ च श्वमृगौ मन्ये तस्माद्भोक्ष्ये श्वजाघनीम्।।
12-141-75a
12-141-75b
श्वपच उवाच। 12-141-76x
यद्ब्राह्मणार्थे कृतमर्थिनेन
तेनर्षिणा तदभक्ष्यं न कामात्।
स वै धर्मो यत्र न पापमस्ति
सर्वैरुपायैर्गुरवो हि रक्ष्याः।।
12-141-76a
12-141-76b
12-141-76c
12-141-76d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-77x
मित्रं च मे ब्राह्मणस्यायमात्मा
प्रियश्च मे पूज्यतमश्च लोके।
तद्भोक्तुकामोऽहमिमां जिहीर्षे
नृशंसानामीदृशानां न विभ्ये।।
12-141-77a
12-141-77b
12-141-77c
12-141-77d
श्वपच उवाच। 12-141-78x
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति
न चाभक्ष्ये क्वचित्कुर्वन्ति बुद्धिम्।
सर्वांश्च कामान्प्राप्नुवन्तीति विद्धि
स्वर्गे निवासात्सहते क्षुधां वै।।
12-141-78a
12-141-78b
12-141-78c
12-141-78d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-79x
स्थाने भवेत्स यशः प्रेत्यभावे
निःसंशयः कर्मणां वै विनाशः।
अहं पुनर्व्रतनित्यः शमात्मा
मूलं रक्ष्यं भक्षयिष्याम्यभक्ष्यम्।।
12-141-79a
12-141-79b
12-141-79c
12-141-79d
बुद्ध्यात्मके व्यक्तमस्तीति सृष्टो
मोक्षात्मके त्वं यथा शिष्टचक्षुः।
यद्यप्येतत्संशयाच्च त्रपामि
नाहं भविष्यामि यथा न माया।।
12-141-80a
12-141-80b
12-141-80c
12-141-80d
श्वपच उवाच। 12-141-81x
गोपनीयमिदं दुःखमिति मे निश्चिता मतिः।
दुष्कृतं ब्राह्मणं सन्तं यस्त्वामहमुपालभे।।
12-141-81a
12-141-81b
विश्वामित्र उवाच। 12-141-82x
पिबन्त्येवोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्स्वपि।
न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति वा भूरात्मप्रशंसकः।।
12-141-82a
12-141-82b
श्वपच उवाच। 12-141-83x
सुहृद्भूत्वाऽनुशोचे त्वां कृपा हि त्वयि मे द्विज।
तदिदं श्रेय आधत्स्व मा लोभे चेत आदधाः।।
12-141-83a
12-141-83b
विश्वामित्र उवाच। 12-141-84x
सृहृन्मे त्वं सुखेप्सुश्चेदापदो मां समुद्धर।
जामऽहं धर्मतोऽऽत्मानमुत्सृजेमां श्वजाघनीम्।।
12-141-84a
12-141-84b
श्वपच उवाच। 12-141-85x
नैवोत्सहे भवतो दातुमेतां
नोपेक्षितुं ह्रियमाणं स्वमन्नम्।
उभौ स्यावः श्वमलेनानुलिप्तौ
दाता चाहं ब्राह्मणस्त्वं प्रतीच्छम्।।
12-141-85a
12-141-85b
12-141-85c
12-141-85d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-86x
अद्याहमेतद्वॄजिनं कर्म कृत्वा
जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्।
संपूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये
यदेतयोर्गुरु तद्वै ब्रवीहि।।
12-141-86a
12-141-86b
12-141-86c
12-141-86d
श्वपच उवाच। 12-141-87x
आत्मैव साक्षी किल धर्मकृत्ये
त्वमेव जानासि यदत्र दुष्कृतम्।
यो ह्याद्रियाद्भक्ष्यमिति श्वमांसं
मन्ये न तस्यास्ति विवर्जनीयम्।।
12-141-87a
12-141-87b
12-141-87c
12-141-87d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-88x
उपधानैः साधते नापि दोषः
कार्ये सिद्धे मित्र नात्रापवादः।
अस्मिन्नहिंसा नानृते वाक्यलेशो
भक्ष्यक्रिया यत्र न तद्गरीयः।।
12-141-88a
12-141-88b
12-141-88c
12-141-88d
श्वपच उवाच। 12-141-89x
यद्येष हेतुस्तव खादने स्या
न्न ते वेदः कारणं नार्यधर्मः।
तस्माद्भक्ष्ये भक्षणे वा द्विजेन्द्र
दोषं न पश्यामि यथेदमत्र।।
12-141-89a
12-141-89b
12-141-89c
12-141-89d
विश्वामित्र उवाच। 12-141-90x
न पातकं भक्षमाणस्य दृष्टं
सुरां तु पीत्वा पततीति शब्दः।
अन्योन्यकार्याणि यथा तथैव
न लेपमात्रेण कृतं हिनस्ति।।
12-141-90a
12-141-90b
12-141-90c
12-141-90d
श्वपच उवाच। 12-141-91x
`पादौ मूलं समभवद्वृन्ताकं शिर उच्यते।
शेफात्तु गृञ्जरं जातं पलाण्डुस्त्वण्डसंभवः।।
12-141-91a
12-141-91b
श्वरोमजः शैव्यशाको लशुनं द्विजसंभवम्।
चुक्किनामा पर्णशाकः कर्णादजनि भूसुर।।'
12-141-92a
12-141-92b
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा
तद्विद्वांसं बाधते साधु वृत्तम्।
श्वानं पुनर्यो लभतेऽभिषङ्गा
त्तेनापि दण्डः सहितव्य एव।।
12-141-93a
12-141-93b
12-141-93c
12-141-93d
भीष्म उवाच। 12-141-94x
एवमुक्त्वा निववृते मातङ्गः कौशिकं तदा।
विश्वामित्रो जहारैव कृतबुद्धिः श्वजाघनीम्।।
12-141-94a
12-141-94b
ततो जग्राह स श्वाङ्गं जीवितार्थी महामुनिः।
सदारस्तामुपाहृत्य वने भोक्तुमियेप सः।।
12-141-95a
12-141-95b
अथास्य बुद्धिरभवद्विधिनाऽहं श्वजाघनीम्।
भक्षयामि यथाकालं पूर्वं संतर्प्य देवताः।।
12-141-96a
12-141-96b
ततोऽग्निमुपसंहृत्य ब्राह्मेण विधिना मुनिः।
ऐन्द्राग्नेयेन विधिना चरुं श्रपयत स्वयम्।।
12-141-97a
12-141-97b
ततः समारभत्कर्म दैवं पित्र्यं च भारत।
आहूय देवानिन्द्रादीन्भागंभागं विधिक्रमात्।।
12-141-98a
12-141-98b
एतस्मिन्नेव काले तु प्रववर्ष स वासवः।
संजीवयन्प्रजाः सर्वा जनयामास चौषधीः।।
12-141-99a
12-141-99b
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्चिषः।
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्भुताम्।।
12-141-100a
12-141-100b
स संहृत्य च तत्कर्म अनास्वाद्य च तद्धविः।
तोषयामास देवांश्च पितॄंश्च द्विजसत्तमः।।
12-141-101a
12-141-101b
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः।
सर्वोपायैरुपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत्।।
12-141-102a
12-141-102b
एतां बुद्धिं समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्।
जीवन्पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते।।
12-141-103a
12-141-103b
तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये।
बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वर्तितव्यं कृतात्मना।।
12-141-104a
12-141-104b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
आपद्धर्मपर्वणि एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 141।।

[सम्पाद्यताम्]

12-141-7 अतितिक्षुः युक्तुमनिच्छुः। अनुक्रोशात् दयातः।। 12-141-9 अप्राप्तप्रापणं योगः। प्राप्तसंरक्षणं क्षेमः।। 12-141-12 पक्कणे चण्डालागारे।। 12-141-15 प्रतिलोमो वक्रः। व्यावृत्तं अन्यथाभूतं मण्डलं यस्य।। 12-141-16 अवश्यायो धूमिका।। 12-141-19 विषणो विक्रयादिः। आपणो हट्टः।। 12-141-23 हता आरक्षा रक्षाकर्तारो यस्यां सा।। 12-141-36 वृथा अन्नं विना।। 12-141-37 कुतन्त्रीं दण्डिकाम्।। 12-141-39 विप्रेण प्राणरक्षार्थं कर्तव्यमिति निश्चयः इति झ. पाठः।। 12-141-41 प्रतिग्रहात्तज्जदोषात् स्तैन्यदोषमधिकं न पश्यामीत्यर्थः।। 12-141-45 घट्टयति चालयति।। 12-141-47 मम माम्।। 12-141-51 कलुषं यातः पापं कर्मानुसृतः।। 12-141-54 अग्निर्देवानां मुखं च पुरोधाश्च सः। शुचिषाट् शुचि मेध्यमेव सहते नामेध्यम् तथाहं ब्रह्मा ब्राह्मणोऽपि तत्तुल्यत्वात्सर्वभुग्भविष्यामीत्यर्थः।। 12-141-64 ऐन्द्रः पालात्मकः। आग्निकः सर्वभुक्त्वरूपः। ब्रह्म वेदः स एव वह्निः।। 12-141-72 इति कर्तुं नार्हसीति योजना।। 12-141-73 शिष्टाः अगस्त्यादयः।। 12-141-75 समौ पशुत्वादिति भावः नृशंसमपि भक्षित्वा तेन वातापिना भक्ष्यमाणा ब्राह्मणा रक्षिता इति धर्म एवेत्यर्थः।। 12-141-77 तर्हि अयमात्मा देहो मम मित्रं एतस्य रक्षणार्थं मयाप्येतद्भुक्तं चेन्न कश्चिद्दोषोऽस्तीत्याह मित्रं चेति।। 12-141-79 स कामः प्रेत्यभावे मरणे सति यशः यशस्करो भवेदिति स्थाने युक्तम्। अनशनेन मरणं श्रेय इति सत्यमित्यर्थः। जीवतस्त्वनश्नतो धर्मलोपः प्रत्यक्षः। मूलं धर्मस्य शरीरं रक्ष्यं तस्य वैकल्येन धर्मविरोधो भवतीत्यर्थः।। 12-141-80 बुद्ध्यात्मके व्यक्तमस्तीति पुण्यं मोहात्मके यत्र यथा श्वभक्ष्ये। यद्यप्येत त्संशयात्मा चरामि नाहं भविष्यामि यथा त्वमेवेति झ. पाठः। तत्र बुद्ध्यात्मके प्रमातरि विचारिते श्वजाघनीभक्षणेऽपि पुण्यमस्तीति जाने। ज्ञानोत्पत्तियोग्यं शरीरमपथेन्नापि रक्ष्यमेवेति भावः। तथापि श्वभक्षणमात्रेण स्वादृशः श्वपचोऽहं न भविष्यामि। तपसा दोषं दूरीकर्तुं शक्तोऽस्मीति भावः।। 12-141-81 इदं श्वजाघनीभक्षणजं दुःखं पापं गोपनीयं गूहनीयं त्वया क्रियमाणं निरसनीयमिति मे बुद्धिर्निश्चितास्ति।। 12-141-82 धर्मे धर्मानुशासने।। 12-141-85 प्रतीच्छन् प्रतिगृह्णन्।। 12-141-89 हेतुः प्राणपोषणेच्छास्ति। कारणं प्रमाणम्। भक्ष्ये भक्षणे। अभक्षणे इति च्छेदः।। 12-141-90 पततीति शब्दः शब्दशास्त्रस्याज्ञामात्रम्। परंतु पापहेतुर्मुख्यो हिंसाख्योऽत्र न दृश्यत इति भवः। अन्योन्यकार्याणि मैथुनानि। लेपमात्रेण कृतं पुण्यं हिनस्ति नाशयति। तेन ईषत्पापोत्पत्तिरस्तु नतु ब्राह्मण्यादि धर्महानिरस्तीति भावः।। 12-141-93 अस्थानतश्चाण्डालगृहात्। हीनतश्चौर्यतः। कुत्सिताददित्सतः कदर्यात्। अभिषङ्गादत्याग्रहात्। श्वानं लभते तेनापि तेनैव दण्डः सहितव्यः सोढव्यएव। ननु दातुर्मम दोषोऽस्तीति भावः। अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा यो वै द्विजं बाधते साधुवृत्तम्। स्थानं पुनर्यो लभतेतिभङ्गात्तेनापि दण्डः प्रहितः स एवेति ध. पाठः।। 12-141-96 यथाकाममिति झ. पाठः।। 12-141-100 सिद्धिमियेषेति ट. ड. द. पाठः।।

शांतिपर्व-140 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-142