महाभारतम्-12-शांतिपर्व-288

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← शांतिपर्व-287 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-288
वेदव्यासः
शांतिपर्व-289 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति शक्रकृतवृत्रसंहारकथनम्।। 1।। तथा शक्रमाक्रान्तवत्या ब्रह्महत्याया अग्न्यादिषु ब्रह्मकृत विभजनकथनम्।। 2।।

भीष्म उवाच। 12-288-1x
वृत्रस्य तु महाराज ज्वराविष्टस्य सर्वशः।
अभवन्यानि लिङ्गानि शरीरे तानि मे शृणु।।
12-288-1a
12-288-1b
ज्वलितास्योऽभवद्धोरो वैवर्ण्यं चागमत्परम्।
गात्रकम्पश्च सुमहाञ्श्वासश्चाप्यभवन्महान्।।
12-288-2a
12-288-2b
रोमहर्षश्च तीव्रोऽभून्निःश्वासश्च महान्नृप।
शिवा चाशिवसंकाशा तस्य वक्रात्सुदारुणा।।
12-288-3a
12-288-3b
निष्पपात महाघोरा स्मृतिर्नष्टास्य भारत।
उत्काश्च ज्वलितास्तस्य दीप्ताः पार्श्वे प्रपेदिरे।।
12-288-4a
12-288-4b
गृध्राः कङ्का बलाकाश्च वाचोऽमुञ्चन्सुदारुणाः।
वृत्रस्योपरि संहृष्टाश्चक्रवत्परिबभ्रमुः।।
12-288-5a
12-288-5b
ततस्तं रथमास्थाय देवाप्यायित आहवे।
वज्रोद्यतकरः शक्रस्तं दैत्यं प्रत्यवैक्षत।।
12-288-6a
12-288-6b
अमानुषमथो नादं स मुमोच महासुरः।
व्यजृम्भच्चैव राजेन्द्र तीव्रज्वरसमन्वितः।।
12-288-7a
12-288-7b
अथास्य जृम्भतः शक्रस्ततो वज्रमवासृजत्।
स वज्रः सुमहातेजा कालान्तकयमोपमः।।
12-288-8a
12-288-8b
क्षिप्रमेव महाकायं वृत्रं दैत्यमपातयत्।
ततो नादः समभवत्पुनरेव समन्ततः।।
12-288-9a
12-288-9b
वृत्रं विनिहितं दृष्ट्वा देवानां भरतर्षभ।
वृत्रं तु हत्वा मघवा दानवारिर्महायशाः।।
12-288-10a
12-288-10b
वज्रेण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाविशत्।
अथ वृत्रस्य कौरव्य शरीरादभिनिःसृता।।
12-288-11a
12-288-11b
ब्रह्महत्या महाघोरा रौद्रा लोकभयावहा।
करालदशना भीमा विकृता कृष्णपिङ्गला।।
12-288-12a
12-288-12b
प्रकीर्णमूर्धजा चैव घोरनेत्रा च भारत।
कपालमालिनी चैव कृत्येव भरतर्षभ।।
12-288-13a
12-288-13b
रुधिरार्द्रा च धर्मज्ञ चीरवल्कलवासिनी।
साऽभिनिष्क्रम्य राजेन्द्र तादृग्रृपा भयावहा।।
12-288-14a
12-288-14b
वज्रिणं मृगयामास तदा भरतसत्तम।
कस्यचित्त्वथ कालस्य वृत्रहा कुरुनन्दन।।
12-288-15a
12-288-15b
स्वर्गायाभिमुखः प्रायाल्लोकानां हितकाम्यया।
सा विनिःसरमाणं तु दृष्ट्वा शक्रं महौजसम्।।
12-288-16a
12-288-16b
कण्ठे जग्राह देवेन्द्रं सुलग्ना चाभवत्तदा।
स हि तस्मिन्समुत्पन्ने ब्रह्मवध्याकृते भये।।
12-288-17a
12-288-17b
नलिन्या विसमध्यस्थ उवासाब्दगणान्बहून्।
अनुसृत्य तु यत्नात्स तया वै ब्रह्महत्यया।।
12-288-18a
12-288-18b
तदा गृहीतः कौरव्य निस्तेजाः समपद्यत।
तस्या व्यपोहने शक्रः परं यत्नं चकार ह।।
12-288-19a
12-288-19b
न चाशकत्तां देवेन्द्रो ब्रह्मवध्यां व्यपोहितुम्।
गृहीत एव तु तया देवेन्द्रो भरतर्षभ।।
12-288-20a
12-288-20b
पितामहमुपागम्य शिरसा प्रत्यपूजयत्।
ज्ञात्वा गृहीतं शक्रं स द्विजप्रवरवध्यया।।
12-288-21a
12-288-21b
ब्रह्मा स चिन्तयामास तदा भरतसत्तम।
तामुवाच महाबाहो ब्रह्मवध्यां पितामहः।।
12-288-22a
12-288-22b
स्वरेण मधुरेणाथ सान्त्वयन्निव भारत।
मुच्यतां त्रिदशेन्द्रोयं मत्प्रियं कुरु भामिनी।।
12-288-23a
12-288-23b
ब्रूहि किं ते करोम्यद्य कामं किं त्वमिहेच्छसि।। 12-288-24a
ब्रह्महत्योवाच। 12-288-25x
त्रिलोकपूजिते देवे प्रीते त्रैलोक्यकर्तरि।
कृतमेव हि मन्यामि निवासं तु विधत्स्व मे।।
12-288-25a
12-288-25b
त्वया कृतेयं मर्यादा लोकसंरक्षणार्थिना।
स्थापना वै सुमहती त्वया देव प्रवर्तिता।।
12-288-26a
12-288-26b
प्रीते तु त्वयि धर्मज्ञ सर्वलोकेश्वर प्रभो।
शक्रादपगमिष्यामि निवासं संविधत्स्व मे।।
12-288-27a
12-288-27b
भीष्म उवाच। 12-288-28x
तथेति तां प्राह तदा ब्रह्मवध्यां पितामहः।
उपायतः स शक्रस्य ब्रह्मवध्यां व्यपोहितुम्।।
12-288-28a
12-288-28b
ततः स्वयंभुवा ध्यातस्तत्र वह्निर्महात्मना।
ब्रह्माणमुपसंगम्य ततो वचनमब्रवीत्।।
12-288-29a
12-288-29b
प्राप्तोऽस्मि भगवन्देव त्वत्सकाशमनिन्दित्।
यत्कर्तव्यं मया देव तद्भवान्वक्तुमर्हति।।
12-288-30a
12-288-30b
ब्रह्मोवाच। 12-288-31x
बहुधा विभजिष्यामि ब्रह्मवध्यामिमामहम्।
शक्रस्याद्य विमोक्षार्थं चतुर्भागं प्रतीच्छ वै।।
12-288-31a
12-288-31b
अग्निरुवाच। 12-288-32x
मम मोक्षस्य कोऽन्तो वै ब्रह्मन्ध्यायस्व वै प्रभो।
एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्वतो लोकपूजित।।
12-288-32a
12-288-32b
ब्रह्मोवाच। 12-288-33x
यस्त्वां ज्वलन्तमासाद्य स्वयं वै मानवः क्वचित्।
बीजौषधिरसैर्वह्ने न यक्ष्यति तमोवृतः।।
12-288-33a
12-288-33b
तमेषा यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवत्स्यति।
ब्रह्मवध्या हव्यवाह व्येतु ते मानसो ज्वरः।।
12-288-34a
12-288-34b
इत्युक्तः प्रतिजग्राह तद्वचो हव्यकव्यभुक्।
पितामहस्य भगवांस्तथा च तदभूत्प्रभो।।
12-288-35a
12-288-35b
ततो वृक्षौषधितृणं समाहूय पितामहः।
इममर्थं महाराज वक्तुं समुपचक्रमे।।
12-288-36a
12-288-36b
`इयं पुत्रादनुप्राप्ता ब्रह्महत्या महाभया।
पुरुहूतं चतुर्थांशमस्या यूयं प्रतीच्छत।।'
12-288-37a
12-288-37b
ततो वृक्षौषधितृणं तथैवोक्तं यथातथम्।
व्यथितं वह्निवद्राजन्ब्रह्माणमिदमब्रवीत्।।
12-288-38a
12-288-38b
अस्माकं ब्रह्मवध्यायाः कोऽन्तो लोकपितामह।
स्वभावनिहतानस्मान्न पुनर्हन्तुमर्हसि।।
12-288-39a
12-288-39b
वयमग्निं तथा शीतं वर्षं च पवनेरितम्।
सहामः सततं देव तथा च्छेदनभेदने।।
12-288-40a
12-288-40b
ब्रह्मवध्यामिमामद्य भवतः शासनाद्वयम्।
ग्रहीष्यामस्त्रिलोकेश मोक्षं चिन्तयतां भवान्।
12-288-41a
12-288-41b
ब्रह्मोवाच। 12-288-42x
पर्वकाले तु संप्राप्ते यो वै छेदनभेदनम्।
करिष्यति नरो मोहात्तमेषाऽनुगमिष्यति।।
12-288-42a
12-288-42b
भीष्म उवाच। 12-288-43x
ततो वृक्षौषधितृणमेवमुक्तं महात्मना।
ब्रह्माणमभिसंपूज्य जगामाशु यथागतम्।।
12-288-43a
12-288-43b
आहूयाप्सरसो देवस्ततो लोकपितामहः।
वाचा मधुरया प्राह सान्त्वयन्निव भारत।।
12-288-44a
12-288-44b
इयमिन्द्रादनुप्राप्ता ब्रह्मवध्या वराङ्गनाः।
चतुर्थमस्या भागांशं मयोक्ताः संप्रतीच्छत।।
12-288-45a
12-288-45b
अप्सरस ऊचुः। 12-288-46x
ग्रहणे कृतबुद्धीनां देवेश तव शासनात्।
मोक्षं समयतोऽस्माकं चिन्तयस्व पितामह।।
12-288-46a
12-288-46b
ब्रह्मोवाच। 12-288-47x
रजस्वलासु नारीषु यो वै मैथुनमाचरेत्।
तमेषा यास्यति क्षिप्रं व्येतु वो मानसो ज्वरः।।
12-288-47a
12-288-47b
भीष्म उवाच। 12-288-48x
तथेति हृष्टमनस इत्युक्त्वाऽऽप्सरसां गणाः।
स्वानि स्थानानि संप्राप्य रेमिरे भरतर्षभ।।
12-288-48a
12-288-48b
ततस्त्रिलोककृद्देवः पुनरेव महातपाः।
अथः संचिन्तयामास ध्यातास्ताश्चाप्यथागमन्।।
12-288-49a
12-288-49b
तास्तु सर्वाः समागम्य ब्रह्माणममितौजसम्।
इदमूचुर्वचो राजन्प्रणिपत्य पितामहम्।।
12-288-50a
12-288-50b
इमाः स्म देव संप्राप्तास्त्वत्सकाशमरिंदम्।
शासनात्तव लोकेश समाज्ञापय नः प्रभो।।
12-288-51a
12-288-51b
ब्रह्मोवाच। 12-288-52x
इयं वृत्रादनुप्राप्ता पुरुहूतं महाभया।
ब्रह्मवध्या चतुर्थांशमस्या यूयं प्रतीच्छत।।
12-288-52a
12-288-52b
आप ऊचुः। 12-288-53x
एवं भवतु लोकेश यथा वदसि नः प्रभो।
मोक्षं समयतोऽस्माकं संचिन्तयितुमर्हसि।।
12-288-53a
12-288-53b
त्वं हि देवेश सर्वस्य जगतः परमा गतिः।
कोऽन्यः प्रसाद्यो हि भवेद्यः कृच्छ्रान्नः समुद्धरेत्।।
12-288-54a
12-288-54b
ब्रह्मोवाच। 12-288-55x
अल्पा इति मतिं कृत्वा यो नरो बुद्धिमोहितः।
श्लेष्ममूत्रपुरीषाणि युष्मासु प्रतिमोक्ष्यति।।
12-288-55a
12-288-55b
तमियं यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवत्स्यति।
तथा वो भविता मोक्ष इति सत्यं ब्रवीमि वः।।
12-288-56a
12-288-56b
ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्मवध्या युधिष्ठिर।
यथा निसृष्टं तं वासमगमद्देवशासनात्।।
12-288-57a
12-288-57b
एवं शक्रेण संप्राप्ता ब्रह्मवध्या जनाधिप।
पितामहमनुज्ञाप्य सोऽश्वमेधमकल्पयत्।।
12-288-58a
12-288-58b
श्रूयते च महाराज संप्राप्ता वासवेन वै।
ब्रह्मवध्या ततः शुद्धिं हयमेधेन लब्धवान्।।
12-288-59a
12-288-59b
समवाप्य श्रियं देवो हत्वाऽरींश्च सहस्रशः।
प्रहर्षमतुलं लेभे वासवः पृथिवीपते।।
12-288-60a
12-288-60b
वृत्रस्य रुधिराच्चैव बुद्बुदाः पार्थ जज्ञिरे।
द्विजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधनैः।।
12-288-61a
12-288-61b
सर्वावस्थं त्वमप्येषां द्विजातीनां प्रियं कुरु।
इमे हि भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्दन।।
12-288-62a
12-288-62b
एवं शक्रेण कौरव्य बुद्धिसौक्ष्म्यान्महासुरः।
उपायपूर्वं निहतो वृत्रो ह्यमिततेजसा।।
12-288-63a
12-288-63b
एवं त्वमपि कौन्तेय पृथिव्यामपराजितः।
भविष्यसि यथा देवः शतक्रतुरमित्रहा।।
12-288-64a
12-288-64b
ये तु शक्रकथां दिव्यामिमां पर्वसुपर्वसु।
विप्रमध्ये वदिष्यन्ति न ते प्राप्स्यन्ति किल्विषं।।
12-288-65a
12-288-65b
इत्येतद्वृत्रमाश्रित्य शक्रस्यात्यद्भुतं महत्।
कथितं कर्म ते तात किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।।
12-288-66a
12-288-66b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि
अष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 288।।

[सम्पाद्यताम्]

12-288-4 स्मृतिः सा तस्य भारतेति झ. ध. पाठः।। 12-288-11 विसमेव समाविशदिति ध. पाठः।। 12-288-13 कृशा च भरतर्षभेति ध.ध. पाठः।। 12-288-14 चीरवस्त्रा विभीषणेति थ. पाठः।। 12-288-16 वसान्निस्सरमाणत्विति ध. पाठः। जग्राह वथ्या देवेन्द्रमिति झ. पाठः।। 12-288-18 विसमध्यस्थो बभूवाब्दगणानिति थ. ध. पाठः।। 12-288-19 निश्चेष्ठः समपद्यतेति, तस्याश्चापनये शक्र इति थ. पाठः।। 12-288-31 शक्रास्याधविमोक्षार्थमिति झ. पाठः।। 12-288-33 यः आहिताग्निरधिकारी बीजैः पुरोडाशादिना ओषधिरसै सोमेन पय आदिभिर्वा।। 12-288-39 दैवेनाभिहतानस्मानिति झ. पाठः।। 12-288-49 ततस्तु लोककृद्देव इति थ. पाठः।। 12-288-31 शिखण्डाः पार्थ जज्ञिरे इति झ. पाठः।।

शांतिपर्व-287 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-289