महाभारतम्-12-शांतिपर्व-283

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← शांतिपर्व-282 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-283
वेदव्यासः
शांतिपर्व-284 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
  1. 001
  2. 002
  3. 003
  4. 004
  5. 005
  6. 006
  7. 007
  8. 008
  9. 009
  10. 010
  11. 011
  12. 012
  13. 013
  14. 014
  15. 015
  16. 016
  17. 017
  18. 018
  19. 019
  20. 020
  21. 021
  22. 022
  23. 023
  24. 024
  25. 025
  26. 026
  27. 027
  28. 028
  29. 029
  30. 030
  31. 031
  32. 032
  33. 033
  34. 034
  35. 035
  36. 036
  37. 037
  38. 038
  39. 039
  40. 040
  41. 041
  42. 042
  43. 043
  44. 044
  45. 045
  46. 046
  47. 047
  48. 048
  49. 049
  50. 050
  51. 051
  52. 052
  53. 053
  54. 054
  55. 055
  56. 056
  57. 057
  58. 058
  59. 059
  60. 060
  61. 061
  62. 062
  63. 063
  64. 064
  65. 065
  66. 066
  67. 067
  68. 068
  69. 069
  70. 070
  71. 071
  72. 072
  73. 073
  74. 074
  75. 075
  76. 076
  77. 077
  78. 078
  79. 079
  80. 080
  81. 081
  82. 082
  83. 083
  84. 084
  85. 085
  86. 086
  87. 087
  88. 088
  89. 089
  90. 090
  91. 091
  92. 092
  93. 093
  94. 094
  95. 095
  96. 096
  97. 097
  98. 098
  99. 099
  100. 100
  101. 101
  102. 102
  103. 103
  104. 104
  105. 105
  106. 106
  107. 107
  108. 108
  109. 109
  110. 110
  111. 111
  112. 112
  113. 113
  114. 114
  115. 115
  116. 116
  117. 117
  118. 118
  119. 119
  120. 120
  121. 121
  122. 122
  123. 123
  124. 124
  125. 125
  126. 126
  127. 127
  128. 128
  129. 129
  130. 130
  131. 131
  132. 132
  133. 133
  134. 134
  135. 135
  136. 136
  137. 137
  138. 138
  139. 139
  140. 140
  141. 141
  142. 142
  143. 143
  144. 144
  145. 145
  146. 146
  147. 147
  148. 148
  149. 149
  150. 150
  151. 151
  152. 152
  153. 153
  154. 154
  155. 155
  156. 156
  157. 157
  158. 158
  159. 159
  160. 160
  161. 161
  162. 162
  163. 163
  164. 164
  165. 165
  166. 166
  167. 167
  168. 168
  169. 169
  170. 170
  171. 171
  172. 172
  173. 173
  174. 174
  175. 175
  176. 176
  177. 177
  178. 178
  179. 179
  180. 180
  181. 181
  182. 182
  183. 183
  184. 184
  185. 185
  186. 186
  187. 187
  188. 188
  189. 189
  190. 190
  191. 191
  192. 192
  193. 193
  194. 194
  195. 195
  196. 196
  197. 197
  198. 198
  199. 199
  200. 200
  201. 201
  202. 202
  203. 203
  204. 204
  205. 205
  206. 206
  207. 207
  208. 208
  209. 209
  210. 210
  211. 211
  212. 212
  213. 213
  214. 214
  215. 215
  216. 216
  217. 217
  218. 218
  219. 219
  220. 220
  221. 221
  222. 222
  223. 223
  224. 224
  225. 225
  226. 226
  227. 227
  228. 228
  229. 229
  230. 230
  231. 231
  232. 232
  233. 233
  234. 234
  235. 235
  236. 236
  237. 237
  238. 238
  239. 239
  240. 240
  241. 241
  242. 242
  243. 243
  244. 244
  245. 245
  246. 246
  247. 247
  248. 248
  249. 249
  250. 250
  251. 251
  252. 252
  253. 253
  254. 254
  255. 255
  256. 256
  257. 257
  258. 258
  259. 259
  260. 260
  261. 261
  262. 262
  263. 263
  264. 264
  265. 265
  266. 266
  267. 267
  268. 268
  269. 269
  270. 270
  271. 271
  272. 272
  273. 273
  274. 274
  275. 275
  276. 276
  277. 277
  278. 278
  279. 279
  280. 280
  281. 281
  282. 282
  283. 283
  284. 284
  285. 285
  286. 286
  287. 287
  288. 288
  289. 289
  290. 290
  291. 291
  292. 292
  293. 293
  294. 294
  295. 295
  296. 296
  297. 297
  298. 298
  299. 299
  300. 300
  301. 301
  302. 302
  303. 303
  304. 304
  305. 305
  306. 306
  307. 307
  308. 308
  309. 309
  310. 310
  311. 311
  312. 312
  313. 313
  314. 314
  315. 315
  316. 316
  317. 317
  318. 318
  319. 319
  320. 320
  321. 321
  322. 322
  323. 323
  324. 324
  325. 325
  326. 326
  327. 327
  328. 328
  329. 329
  330. 330
  331. 331
  332. 332
  333. 333
  334. 334
  335. 335
  336. 336
  337. 337
  338. 338
  339. 339
  340. 340
  341. 341
  342. 342
  343. 343
  344. 344
  345. 345
  346. 346
  347. 347
  348. 348
  349. 349
  350. 350
  351. 351
  352. 352
  353. 353
  354. 354
  355. 355
  356. 356
  357. 357
  358. 358
  359. 359
  360. 360
  361. 361
  362. 362
  363. 363
  364. 364
  365. 365
  366. 366
  367. 367
  368. 368
  369. 369
  370. 370
  371. 371
  372. 372
  373. 373
  374. 374
  375. 375

भीष्मेण युधिष्ठिरंप्रति कालस्य द्रुततरपातितया सद्यस्साधनस्य संपादनीयत्वे प्रमाणतया पितृपुत्रसंवादानुवादः।। 1।।

* युधिष्ठिर उवाच। 12-283-1x
अतिक्रामति कालेऽस्मिन्सर्वभूतभयावहे।
किं श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह।।
12-283-1a
12-283-1b
भीष्म उवाच। 12-283-2x
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
पितुः पुत्रेण संवादं तं निबोध युधिष्ठिर।।
12-283-2a
12-283-2b
द्विजातेः कस्यजित्पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य वै।
पुत्रो बभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः।।
12-283-3a
12-283-3b
सोऽब्रवीत्पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्।
मोक्षधर्मेष्वकुशलं मोक्षधर्मविचक्षणः।।
12-283-4a
12-283-4b
पुत्र उवाच। 12-283-5x
धीरः किंस्वित्तात कुर्यात्प्रजानन्
क्षिप्रं ह्यायुर्भ्रश्यते मानवानाम्।
पितस्तथाऽऽख्याहि यथार्थयोगं
ममानुपूर्व्या येन धर्मं चरेयम्।।
12-283-5a
12-283-5b
12-283-5c
12-283-5d
पितोवाच। 12-283-6x
अधीत्य वेदान्ब्रह्मचर्येषु पुत्र
पुत्रानिच्छेत्पावनार्थं पितृणाम्।
अग्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो
वनं प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत्।।
12-283-6a
12-283-6b
12-283-6c
12-283-6d
पुत्र उवाच। 12-283-7x
एवमभ्याहते लोके सर्वतः परिवारिते।
अमोधासु पतन्तीषु किं धीर इव भाषसे।।
12-283-7a
12-283-7b
पितोवाच। 12-283-8x
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः।
अमोघाः काः पतन्तीह किंनु भीषयसीव माम्।।
12-283-8a
12-283-8b
पुत्र उवाच। 12-283-9x
मृत्युनाऽऽभ्याहतो लोको जस्या परिवारितः।
अहोरात्राः पतन्तीमे तच्च कस्मान्न बुध्यसे।।
12-283-9a
12-283-9b
यदाहमेव जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह।
सोहं कथं प्रतीक्षिप्ये ज्ञानेनापिहितश्चरन्।।
12-283-10a
12-283-10b
रात्र्यांरात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा।
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा।।
12-283-11a
12-283-11b
`यामेकरात्रिं प्रथमां गर्भो विशति मातरम्।
तामेव रात्रिं प्रस्वाप्य मरणाय विवर्तकः।।'
12-283-12a
12-283-12b
पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्र गतमानसम्।
अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति गानवम्।।
12-283-13a
12-283-13b
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाङ्गे चापराहिकम्।
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वाऽस्य न वा कृतम्।।
12-283-14a
12-283-14b
अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगान्महान्।
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो मविष्यति।।
12-283-15a
12-283-15b
अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वै संप्रकर्षति।
युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्।।
12-283-16a
12-283-16b
कृते धर्म भवेत्प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती।
मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदारार्तमुद्यतः।।
12-283-17a
12-283-17b
कृत्वा कार्यमकार्यं वा तुष्टिमेषां प्रयच्छति।
तं पुत्रपशुसंपन्नं व्याभक्तमनसं नरम्।।
12-283-18a
12-283-18b
सप्तं व्यायं महौघो वा मृत्युरादाय गच्छति।
संविन्वानकमेवैनं कामानामवितृप्तकम्।।
12-283-19a
12-283-19b
वृकीवोरपमासाद्य मुत्युरादाय गच्छति।
इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम्।।
12-283-20a
12-283-20b
एवमीहासमायुक्तं मृत्युरादाय गच्छति।
कृतानां फलमप्राप्तं कार्याणां कर्मसङ्गिनाम्।।
12-283-21a
12-283-21b
क्षेत्रापणगृहासक्तं मृत्युरादाय गच्छति।
दुर्बलं बलवन्तं च प्राज्ञं शूरं जडं कविम्।।
12-283-22a
12-283-22b
अप्राप्तसर्वकामार्थं मृत्युरादाय गच्छति।
मृत्युर्जरा च व्याधिश्चदुःखं चानेककारणम्।।
12-283-23a
12-283-23b
असंत्याज्यं यदा मर्त्यैः किं स्वस्थ इव तिष्ठति।
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चाभ्येति देहिनम्।।
12-283-24a
12-283-24b
अनुषक्ता द्वयेनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः।
न मृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्प्रबाधते।।
12-283-25a
12-283-25b
बलात्सत्यमृते त्वेकं सत्ये ह्यमृतमाश्रितम्।
मृत्योर्वा गृहमेतद्वै या ग्रामे वसतो रतिः।।
12-283-26a
12-283-26b
देवानामेषु वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः।
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः।।
12-283-27a
12-283-27b
छित्त्वैनां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः।
यो न हिंसति सत्वानि मनोवाक्कर्महेतुभिः।।
12-283-28a
12-283-28b
जीवितार्थापनयनैः प्राणिभिर्न स बध्यते।
तस्मात्सत्यव्रताचारः सत्यव्रतपरायणः।।
12-283-29a
12-283-29b
सत्यकामः समो दान्ताः सत्येनैवान्तकं जयेत्।
अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्।।
12-283-30a
12-283-30b
मृत्युरापद्यते मोहात्सत्येनापद्यतेऽमृतम्।
सोहं सत्यमहिंसाथीं कामक्रोधबहिष्कृतः।।
12-283-31a
12-283-31b
समाश्रित्य सुखं क्षेमी मृत्युं हास्याम्यमृत्युवत्।
शान्तियज्ञरतो दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुनिः।।
12-283-32a
12-283-32b
वाङ्भनः कर्मयज्ञश्च भविष्याम्युदगायने।
पशुयज्ञैः कथं हिंस्रैर्मादृशो यष्टुमर्हति।।
12-283-33a
12-283-33b
अन्तवद्भिरुत प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिशाचवत्।
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽप्रजः पितः।।
12-283-34a
12-283-34b
आत्मयज्ञो भविष्यामि न मां तारयति प्रजा।
यस्य वाङ्भनसी स्यातां सम्यक्प्रणिहिते सदा।।
12-283-35a
12-283-35b
तपस्त्यागश्च योगश्च स तैः सर्वमवाप्नुयात्।
नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति विद्यासमं फलम्।।
12-283-36a
12-283-36b
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्।। 12-283-37a
नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं
यथैकता समता सत्यता च।
शीले स्थितिर्दण्डविधानमार्जवं
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः।।
12-283-38a
12-283-38b
12-283-38c
12-283-38d
किं ते धनैर्बान्धवैर्वाऽपि किं ते
किं ते दारैब्राह्मण यो मरिष्यसि।
आत्मानमन्विच्छ गृहा प्रविष्टं
पितामहास्ते क्व गताः पिता च।।
12-283-39a
12-283-39b
12-283-39c
12-283-39d
भीष्म उवाच। 12-283-40x
पुत्रस्यैतद्वचः श्रुत्वा तथाकार्षीत्पिता नृप।
तथा त्वमपि राजेन्द्र सत्यधर्मपरो भव।।
12-283-40a
12-283-40b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
मोक्षधर्मपर्वणि त्र्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 283।।

[सम्पाद्यताम्]

* यद्यप्ययमध्यायः पूर्वत्र 174 तमाध्यायतया स्थापितः। तथापि ड. थे. तरपुस्तकेषु द्वितीयवारमत्रापि दृश्यमानतयाऽस्माभिरत्रापि स्थापितः।

शांतिपर्व-282 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-284