सामग्री पर जाएँ

महाभारतम्-12-शांतिपर्व-014

विकिस्रोतः तः
← शांतिपर्व-013 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-014
वेदव्यासः
शांतिपर्व-015 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

युधिष्ठिरंप्रति द्रौपदीवचनम्।। 1।।

वैशंपायन उवाच। 12-14-1x
अव्याहरति कौन्तेये धर्मराजे युधिष्ठिरे।
भ्रातृणां ब्रुवतां तांस्तान्विविधान्वेदनिश्चयान्।।
12-14-1a
12-14-1b
महाभिजनसंपन्ना श्रीमत्यायतलोचना।
अभ्यभाषत राजानं द्रौपदी योषितां वरा।।
12-14-2a
12-14-2b
आसीनमृषभं राज्ञां भ्रातृभिः परिवारितम्।
सिंहशार्दूलसदृशैर्वारणैरिव यूथपम्।।
12-14-3a
12-14-3b
अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिष्ठिरे।
लालिता सततं राज्ञा धर्माधर्मनिदर्शिनी।।
12-14-4a
12-14-4b
आमन्त्रयित्वा सुश्रोणी साम्ना परमवल्गुना।
भर्तारमभिसंप्रेक्ष्य ततो वचनमब्रवीत्।।
12-14-5a
12-14-5b
द्रौपद्युवाच। 12-14-6x
इमे ते भ्रातरः पार्थ शुष्यन्ते स्तोकका इव।
वावाश्यमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे।।
12-14-6a
12-14-6b
नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्।
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः।।
12-14-7a
12-14-7b
कथं द्वैतवने राजन्पूर्वमुक्त्वा तथा वचः।
भ्रातॄनेतान्स्म सहिताञ्शीतवातातपार्दितान्।।
12-14-8a
12-14-8b
वयं दुर्योधनं हत्वा मृधे भोक्ष्याम मेदिनीम्।
संपूर्णां सर्वकामानामाहवे विजयैषिणः।।
12-14-9a
12-14-9b
नृवीरांश्च रथान्हत्वा निहत्य च महागजान्।
संस्तीर्य च रथैर्भूमिं ससादिभिररिंदमाः।।
12-14-10a
12-14-10b
यजेभ विविधैर्यज्ञैः समृद्धैराप्तदक्षिणैः।
वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय नः।।
12-14-11a
12-14-11b
इत्येतानेवमुक्त्वा त्वं स्वयं धर्मभृतां वर।
कथमद्य पुनर्वीर विनिहंसि मनांसि नः।।
12-14-12a
12-14-12b
न क्लीबो वसुधां भुङ्क्ते न क्लीबो धनमश्नुते।
न क्लीबस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते।।
12-14-13a
12-14-13b
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमश्नुते।
नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखं विन्दन्ति भारत।।
12-14-14a
12-14-14b
`सदेवासुरगन्घर्वैरप्सरोभिर्विभूषितम्।
रक्षोभिर्गुह्यकैर्नागैर्मनुष्यैश्च विभूषितम्।।
12-14-15a
12-14-15b
त्रिवर्गेण च संपूर्णं त्रिवर्गस्यागमेन च।
दण्डेनाभ्याहृतं सर्वं जगद्भोगाय कल्पते।।
12-14-16a
12-14-16b
स्वायंभुवं महीपाल आगमं शृणु शाश्वतम्।
विप्राणां विदितश्चायं तव चैव विशांपते।।
12-14-17a
12-14-17b
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात्।
रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानमसृजत्प्रभुः।
महाकायं महावीर्यं पालने जगतः क्षमम्।।
12-14-18a
12-14-18b
12-14-18c
अनिलाग्नियमार्काणामिन्द्रस्य वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः।।
12-14-19a
12-14-19b
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां संभवत्यंशतो नृपः।
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा।।
12-14-20a
12-14-20b
तपत्यादित्यवच्चैव चक्षूंषि च मनांसि च।
च चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्।।
12-14-21a
12-14-21b
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमश्च धर्मराट्।
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रतापवान्।।
12-14-22a
12-14-22b
पितामहस्य देवस्य विष्णोः शर्वस्य चैव हि।
ऋषीणां चैव सर्वेषां तस्मिंस्तेजः प्रतिष्ठितम्।।
12-14-23a
12-14-23b
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः।
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति।।
12-14-24a
12-14-24b
एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणम्।
कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम्।।
12-14-25a
12-14-25b
धृतराष्ट्रकुलं दग्धं क्रोधोद्भूतेन वह्निना।
प्रत्यक्षमेतल्लोकस्य संशयो हि न विद्यते।।
12-14-26a
12-14-26b
कुलजो वृत्तसंपन्नो धार्मिकश्च महीपतिः।
प्रजानां पालने युक्तः पूज्यते दैवतैरपि।।
12-14-27a
12-14-27b
कार्यं योऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्वतः।
कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं वैश्वरूप्यं पुनः पुनः।।
12-14-28a
12-14-28b
तस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे।
मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः।।
12-14-29a
12-14-29b
तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यति मानवः।
तस्य ह्याशुविनाशाय राजाऽपि कुरुते मनः।।
12-14-30a
12-14-30b
तस्माद्धर्मं यदिष्टेषु स व्यवस्यति पार्थिवः।
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तद्धर्मं न विचालयेत्।।
12-14-31a
12-14-31b
तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्।।
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः।।
12-14-32a
12-14-32b
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च।
भयाद्भोगाय कल्पन्ते धर्मान्न विचलन्ति च।।
12-14-33a
12-14-33b
देशकालौ च शक्तिं च कार्यं चावेक्ष्य तत्वतः।
यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु।।
12-14-34a
12-14-34b
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः।
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मप्रभुरथाव्ययः।।
12-14-35a
12-14-35b
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः।।
12-14-36a
12-14-36b
सुसमीक्ष्य धृतो दण्डः सर्वा रञ्जयति प्रजाः।
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वशः।।
12-14-37a
12-14-37b
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः।
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः।।
12-14-38a
12-14-38b
काकोऽद्याच्च पुरोडाशं श्वा चैवावलिहेद्धविः।
स्वामित्वं न क्वचिच्च स्यात्प्रपद्येताधरोत्तरम्।।
12-14-39a
12-14-39b
सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभस्तु शुचिर्नरः।
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते।।
12-14-40a
12-14-40b
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः।
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैवाभिपीडिताः।।
12-14-41a
12-14-41b
दूष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्।।
12-14-42a
12-14-42b
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा।
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति।।
12-14-43a
12-14-43b
आहुस्तस्य प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्।
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्।।
12-14-44a
12-14-44b
तं राजा प्रणयन्सम्यक्स्वर्गायाभिप्रवर्तते।
कामात्मविषयी क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते।।
12-14-45a
12-14-45b
दण्डो हि सुमहातेजा दुर्धरश्चाकृतात्मभिः।
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्।।
12-14-46a
12-14-46b
ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्।
अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च हिंसति।।
12-14-47a
12-14-47b
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना।
अशक्यो न्यायतो नेतुं विषयांश्चैव सेवता।।
12-14-48a
12-14-48b
शुचिना सत्यसन्धेन नीतिशास्त्रानुसारिणा।
दण्डः प्रणेतुं शक्यो हि सुसहायेन धीमता।।
12-14-49a
12-14-49b
स्वराष्ट्रे न्यायवर्ती स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु।
सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः।।
12-14-50a
12-14-50b
एवंवृत्तस्य राज्ञस्तु शिलोञ्छेनापि जीवतः।
विस्तीर्येत यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि।।
12-14-51a
12-14-51b
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरकृतात्मनः।
संक्षिप्येन यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि।।
12-14-52a
12-14-52b
देवदेवेन रुद्रेण ब्रह्मणा च महीपते।
विष्णुना चैव देवेन शक्रेण च महात्मना।।
12-14-53a
12-14-53b
लोकपालैश्च भूतैश्च पाण्डवैश्च महात्मभिः।
धर्माद्विचलिता राजन्धार्तराष्ट्रा निपातिताः।
अधार्मिका दुराचाराः ससैन्या विनिपातिताः।।
12-14-54a
12-14-54b
12-14-54c
तान्निहत्य न दोषस्ते स्वल्पोऽपि जगतीपते।
छलेन मायया वाऽथ क्षत्रधर्मेण वा नृप।।'
12-14-55a
12-14-55b
मित्रता सर्वभूतेषु दानमध्ययनं तपः।
ब्राह्मणस्यैव धर्मः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम।।
12-14-56a
12-14-56b
असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्।
एष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्।।
12-14-57a
12-14-57b
यस्मिन्क्षमा च क्रोधश्च दानादाने भयाभये।
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स वै धर्मविदुच्यते।।
12-14-58a
12-14-58b
न श्रुतेन न दानेन न सांत्वेन न चेज्यया।
त्वयेयं पृथिवी लब्धा न संकोचेन चाप्युत।।
12-14-59a
12-14-59b
यत्तद्बलममित्राणां तथा वीरसमुद्यतम्।
हस्त्यश्वरथसंपन्नं त्रिभिरङ्गैरनुत्तमम्।।
12-14-60a
12-14-60b
रक्षितं द्रोणकर्णाभ्यामश्वत्थाम्ना कृपेण च।
तत्त्वया निहतं वीर तस्माद्भुङ्क्ष्व वसुंधराम्।।
12-14-61a
12-14-61b
जम्बूद्वीपो महाराज नानाजनपदैर्युतः।
त्वया पुरुषशार्दूल दण्डेन मृदितः प्रभो।।
12-14-62a
12-14-62b
जम्बूद्वीपेन सदृशः क्रौञ्चद्वीपो नराधिप।
अपरेण महामेरोर्दण्डेन मृदितस्त्वया।।
12-14-63a
12-14-63b
क्रौञ्चद्वीपेन सदृशः शाकद्वीपो नराधिप।
पूर्वेण तु महामेरोर्दण्डेन मृदितस्त्वया।।
12-14-64a
12-14-64b
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन संमितः।
भद्राश्वः पुरुषव्याघ्र दण्डेन मृदितस्त्वया।।
12-14-65a
12-14-65b
द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्रयाः।
विगाह्य सागरं वीर दण्डेन मृदितास्त्वया।।
12-14-66a
12-14-66b
एतान्यप्रतिमेयानि कृत्वा कर्माणि भारत।
न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः।।
12-14-67a
12-14-67b
स त्वं भ्रातॄनिमान्दृष्ट्वा प्रतिनन्दस्व भारत।
ऋषभानिव संमत्तान्गजेन्द्रान्गर्जितानिव।।
12-14-68a
12-14-68b
अमरप्रतिमाः सर्वे शत्रुसाहाः परंतपाः।
एकैकोऽपि सुखायैषां मम स्यादिति मे मतिः।।
12-14-69a
12-14-69b
किं पुनः पुरुषव्याघ्राः पतयो मे नरर्षभाः।
समस्तानीन्द्रियाणीव शरीरस्य विचेष्टने।।
12-14-70a
12-14-70b
अनृतं नाब्रवीच्छ्वश्रूः सर्वज्ञा सर्वदर्शिनी।
युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे।।
12-14-71a
12-14-71b
इत्वा राजसहस्राणि बहून्याशुपराक्रमः।
तद्व्यर्थं संप्रपश्यामि मोहात्तव जनाधिप।।
12-14-72a
12-14-72b
येषामुन्मत्तको ज्येष्ठः सर्वे तेऽप्यनुसारिणः।
तवोन्मादान्महाराजसोन्मादाः सर्वपाण्डवाः।।
12-14-73a
12-14-73b
यदि हि स्युरनुन्मत्ता भ्रातरस्ते नराधिप।
बद्ध्वा त्वां नास्तिकैः सार्धं प्रशासेयुर्वसुंधराम्।।
12-14-74a
12-14-74b
कुरुते मूढ एवं हि यः श्रेयो नाधिगच्छति।
धूपैरञ्जनयोगैश्च नस्यकर्मभिरेव च।।
12-14-75a
12-14-75b
`उन्मत्तिरपनेतव्या तव राजन्यदृच्छया।'
भेषजैः स चिकित्स्यः स्याद्य उन्मार्गेण गच्छति।।
12-14-76a
12-14-76b
साहं सर्वाधमा लोके स्त्रीणां भरतसत्तम।
तथा विनिकृता पुत्रैर्याऽहमिच्छामि जीवितुम्।।
12-14-77a
12-14-77b
धृतराष्ट्रसुता राजन्नित्यमुत्पथगामिनः।
तादृशानां वधे दोषं नाहं पश्यामि कर्हिचित्।।
12-14-78a
12-14-78b
इमांश्चोशनसा गीताञ्श्लोकाञ्श्रृणु नराधिप।। 12-14-79a
आत्महन्ताऽर्थहन्ता च बन्धुहन्ता विषप्रदः।
अकारणेन हन्ता च यश्च भार्यां परामृशेत्।।
12-14-80a
12-14-80b
निर्दोषं वधमेतेषां षण्णामप्याततायिनाम्।
ब्रह्मा प्रोवाच भगवान्भार्गवाय महात्मने।।
12-14-81a
12-14-81b
ब्रह्मक्षत्रविशां राजन्सत्पथे वर्तिनामपि।
प्रसह्यागारमागम्य हन्तारं गरदं तथा।।
12-14-82a
12-14-82b
अभक्ष्यापेयदातारमग्निदं च निशातयेत्।
मार्ग एष महीपानां गोब्राह्मणवधेषु च।।
12-14-83a
12-14-83b
केशग्रहे च नारीणामपि युध्येत्पितामहम्।
ब्रह्माणं देवदेवेशं किं पुनः पापकारिणम्।।
12-14-84a
12-14-84b
गोब्राह्मणार्थे व्यसने च राज्ञां राष्ट्रोपमर्दे स्वशरीरहेतोः।
स्त्रीणां च विक्रुष्टरुतानि श्रुत्वा विप्रोऽपि युध्येत महाप्रभावः।।
12-14-85a
12-14-85b
धर्माद्विचलितं विप्रं निहन्यादाततायिनम्।
तस्यान्यत्र वधं विद्वान्मनसाऽपि न चिन्तयेत्।।
12-14-86a
12-14-86b
गोब्राह्मणवधे वृत्तं मन्त्रत्राणार्थमेव च।
निहन्यात्क्षत्रियो विप्रं स्वकुटुम्बस्य चाप्तये।।
12-14-87a
12-14-87b
तस्करेण नृशंसेन धर्मात्प्रचलितेन च।
क्षत्रबन्धुः परं शक्त्या युध्येद्विप्रेण संयुगे।।
12-14-88a
12-14-88b
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्।
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन भ्रूणहा भवेत्।।
12-14-89a
12-14-89b
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वाऽप्यन्त्यजोपि वा।
न हन्याद्ब्राह्मणं शान्तं तृणेनापि कदाचन।।
12-14-90a
12-14-90b
ब्राह्मणायावगुर्याद्यः स्पृष्ट्वा गुरुतरं महत्।
वर्षाणां त्रिशतं पापः प्रतिष्ठां नाधिगच्छति।।
12-14-91a
12-14-91b
सहस्राणि च वर्षाणि निहत्य नरके पतेत्।
तस्मान्नैवावगुर्याद्धि नैव शस्त्रं निपातयेत्।।
12-14-92a
12-14-92b
शोणितं यावतः पांसून्गृह्णातीति हि धारणा।
तावतीः स समाः पापो नरके परिवर्तते।।
12-14-93a
12-14-93b
त्वगस्थिभेदं विप्रस्य यः कुर्यात्कारयेत वा।
ब्रह्महा स तु विज्ञेयः प्रायश्चित्ती नराधमः।।
12-14-94a
12-14-94b
श्रोत्रियं ब्राह्मणं हत्वा तथाऽऽत्रेयीं च ब्राह्मणीम्।
चतुर्विशतिवर्षाणि चरेद्ब्रह्महणो व्रतम्।।
12-14-95a
12-14-95b
द्विगुणां ब्रह्महत्येयं सर्वैः प्रोक्ता महर्षिभिः।
प्रायश्चित्तमकुर्वाणं कृताङ्कं विप्रवासयेत्।।
12-14-96a
12-14-96b
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं वा घातयेन्नृपः।
ब्रह्मघ्नं तस्करं चैव माभूदेवं चरिष्यति।।
12-14-97a
12-14-97b
छित्त्वा हस्तौ च पादौ च नासिकोष्ठौ च भूपतिः।
ब्रह्मघ्नं चोत्तमं पापं नेत्रोद्धारेण योजयेत्।।
12-14-98a
12-14-98b
शूद्रस्यैव स्मृतो दण्डस्तद्वद्राजन्यवैश्ययोः।
प्रायश्चित्तमकुर्वाणं ब्राह्मणं तु प्रवासयेत्।।
12-14-99a
12-14-99b
क्षत्रियं वैश्यशूद्रौ च शस्त्रेणैव च घातयेत्।
ब्रह्मघ्नान्ब्राह्मणात्राजा कृताङ्कान्विप्रवासयेत्।।
12-14-100a
12-14-100b
विकलेन्द्रियांस्त्रिवर्णांश्च चण्डालैः सह वासयेत्।
तैश्च यः संपिबेत्कश्चित्स पिबन्ब्रह्महा भवेत्।।
12-14-101a
12-14-101b
प्रेतानां न च देयानि पिण्डदानानि केनचित्।। 12-14-102a
कृष्णवर्णा विरूपा च निर्णीता लम्बमूर्धजा।
दुनोत्यदृष्ट्वा कर्तारं ब्रह्महत्येति तां विदुः।।
12-14-103a
12-14-103b
ब्रह्मघ्नेन पिबन्तश्च विप्रा देशाः पुराणि च।
अचिरादेव पीड्यन्ते दुर्भिक्षव्याधितस्करैः।।
12-14-104a
12-14-104b
ब्राह्मणं पापकर्माणं विप्राणामाततायिनम्।
क्षत्रियं वैश्यशूद्रौ च नेत्रोद्धारेण योजयेत्।।
12-14-105a
12-14-105b
दुर्बलानां बलं राजा बलिनो ये च साधवः।
बलिनां दुर्बलानां च पापानां मृत्त्युरिष्यते।।
12-14-106a
12-14-106b
सदोषमपि यो हन्यादश्राव्य जगतीपते।
दुर्बलं बलवन्तं वा स पराजयमर्हति।।
12-14-107a
12-14-107b
राजाज्ञां प्राड्विवाकं च नेच्छेद्यच्चापि निष्पतेत्।
साक्षिणं साधुवाक्यं च जितं तमपि निर्दिशेत्।।
12-14-108a
12-14-108b
बन्धनान्निष्पतेद्यच्च प्रतिभूर्न ददाति च।
कुलजश्च धनाढ्यश्च स पराजयमर्हति।।
12-14-109a
12-14-109b
राजाज्ञया समाहूतो यो न गच्छेत्सभां नरः।
बलवन्तमुपाश्रित्य सायुधः स पराजितः।।
12-14-110a
12-14-110b
तं दण्डेन विनिर्जित्य महासाहसिकं नरम्।
वियुक्तदेहसर्वस्वं परलोकं विसर्जयेत्।।
12-14-111a
12-14-111b
मृतस्यापि न देयानि पिण्डदानानि केनचित्।
दत्त्वा दण्डं प्रयच्छेत मध्यमं पूर्वसाहयम्।।
12-14-112a
12-14-112b
कुलस्त्रीव्यभिचारं च राष्ट्रस्य च विमर्दनम्।
ब्रह्महत्यां च चौर्यं च राजद्रोहं च पञ्चमम्।।
12-14-113a
12-14-113b
युद्धादन्यत्र हिंसायां सुरापस्य च कीर्तने।
महान्तं गुरुतल्पे च मित्रद्रोहे च पातकम्।।
12-14-114a
12-14-114b
न कथंचिदुपेक्षेत महासाहसिकं नरम्।
सर्वस्वमपहृत्याशु ततः प्राणैर्वियोजयेत्।।
12-14-115a
12-14-115b
त्रिषु वर्णेषु यो दण्डः प्रणीतो ब्रह्मणा पुरा।
महासाहसिकं विप्रं कृताङ्कं विप्रवासयेत्।।
12-14-116a
12-14-116b
साहस्रो वा भवेद्दण्डः काञ्चनो देहनिष्क्रिया।
चतुर्णामपि वर्णानामेवमाहोशना कविः।।
12-14-117a
12-14-117b
नारीणां बालवृद्धानां गोपतेश्च महामतिः।
पापानां दुर्विनीतानां प्राणान्तं च बृहस्पतिः।
दण्डमाह महाभाग सर्वेषामाततायिनाम्।।
12-14-118a
12-14-118b
12-14-118c
सर्वेषां पापबुद्धीनां पापकर्मैव क्वुर्वताम्।
धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां दण्डो निर्दोष इष्यते।
सौबलस्य च दुर्बुद्धेः कर्णस्य च दुरात्मनः।।
12-14-119a
12-14-119b
12-14-119c
पश्यतां चैव शूराणां याऽहं द्यूते सभां तदा।
रजस्वला समानीता भवतां पश्यतां नृप।
वाससैकेन संवीता तव दोषेण भूपते।।
12-14-120a
12-14-120b
12-14-120c
माभूद्धर्मविलोपस्ते धृतराष्ट्रकुलक्षयात्।
क्रोधाग्निना तु दग्धं च सपशुद्रव्यसंचयम्।।
12-14-121a
12-14-121b
साऽहमेवंविधं दुःखं संप्राप्ता तव हेतुना।
आदित्यस्य प्रसादेन न च प्राणैर्वियोजिता।।
12-14-122a
12-14-122b
रक्षिता देवदेवेन जगतः कालहेतुना।
दिवाकरेण देवेन विवस्त्रा न कृता तदा'।।
12-14-123a
12-14-123b
एतेषां यतमानानां न मेऽद्य वचनं मृषा।
त्वं तु सर्वां महीं त्यक्त्वा कुरुषे स्वयमापदम्।।
12-14-124a
12-14-124b
यथाऽऽस्तां संमतौ राज्ञां पृथिव्यां राजसत्तम्।
मांधाता चाम्बरीषश्च तथा राजन्विराजसे।।
12-14-125a
12-14-125b
प्रशाधि पृथिवीं देवीं प्रजा धर्मेण पालयन्।
सपर्वतवनद्वीपां मा राजन्विमना भव।।
12-14-126a
12-14-126b
यजस्व विविधैर्यज्ञैर्युध्यस्वारीन्प्रयच्छ च।
धनानि भोगान्वासांसि द्विजातिभ्यो नृपोत्तम।।
12-14-127a
12-14-127b
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
राजधर्मपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः।। 14।।

[सम्पाद्यताम्]

12-14-6 स्तोककाश्चातका वावाश्यमानाः पुनः पुनः क्रन्दन्तः।। 12-14-7 उपपन्नेन युक्तियुक्तेन।। 12-14-9 सर्वकामानां सर्वैरर्थैः।। 12-14-13 क्लीबोऽधीरः। अविपाला इवासत इति. ट. ड. पाठः। वत्सपाला इवासत इति थ. पाठः।। 12-14-57 प्रतिषेधो दण्डो राज्यान्निर्वासनं वा।। 12-14-58 दानं आदानं च ते।। 12-14-59 संकोचेन याञ्चया।। 12-14-63 अपरेण पश्चिमतः 12-14-64 क्रौञ्चद्वीपादिवशीकरणं सिद्धद्वारा राजसूये।। 12-14-73 सर्वे तेप्यवमानिता इति ट. ड. द. पठः।। 12-14-75 नस्यकर्म नासाद्वारा भेषजग्रहणम्।।

शांतिपर्व-013 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-015