महाभारतम्-12-शांतिपर्व-348

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← शांतिपर्व-347 महाभारतम्
द्वादशपर्व
महाभारतम्-12-शांतिपर्व-348
वेदव्यासः
शांतिपर्व-349 →
महाभारतम्/शांतिपर्व
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
 316. 316
 317. 317
 318. 318
 319. 319
 320. 320
 321. 321
 322. 322
 323. 323
 324. 324
 325. 325
 326. 326
 327. 327
 328. 328
 329. 329
 330. 330
 331. 331
 332. 332
 333. 333
 334. 334
 335. 335
 336. 336
 337. 337
 338. 338
 339. 339
 340. 340
 341. 341
 342. 342
 343. 343
 344. 344
 345. 345
 346. 346
 347. 347
 348. 348
 349. 349
 350. 350
 351. 351
 352. 352
 353. 353
 354. 354
 355. 355
 356. 356
 357. 357
 358. 358
 359. 359
 360. 360
 361. 361
 362. 362
 363. 363
 364. 364
 365. 365
 366. 366
 367. 367
 368. 368
 369. 369
 370. 370
 371. 371
 372. 372
 373. 373
 374. 374
 375. 375

श्वेतद्वीपस्थेन हरिणा नारदंप्रति स्वदशावतारचरित्रकथनम्।। 1।।


भीष्म उवाच। 12-348-1x
नारदः परिप्रपच्छ भगवन्तं जनार्दनम्।
एकार्णवे महाघोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे।
12-348-1a
12-348-1b
श्रीभगवानुवाच। 12-348-2x
शृणु नारद तत्वेन प्रादुर्भावान्महामुने।
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः।
रामो रामश्च रामश्च कुद्धः कल्कीति ते दश।।
12-348-2a
12-348-2b
12-348-2c
पूर्वं मीनो भविष्यामि स्थापयिष्याम्यहं प्रजाः।
लोकान्वै धारयिष्यामि मज्जमानान्महार्णवे।।
12-348-3a
12-348-3b
द्वितीयः कूर्मरूपो मे हेमकूटनिभः स्मृतः।
मन्दरं धारयिष्यामि अमृतार्थं द्विजोत्तम।।
12-348-4a
12-348-4b
मप्रां महार्णवे घोरे भाराक्रान्तां भुवं पुनः।
ततो बलादहं विद्वन्सर्वभूतहिताय वै।।'
12-348-5a
12-348-5b
सत्वैराक्रान्तसर्वाङ्गां नष्टां सागरमेखलाम्।
आनयिष्यामि स्वं स्थानं वाराहं रूपमास्थितः।
हिरण्याक्षं हनिष्यामि दैतेयं बलगर्वितम्।।
12-348-6a
12-348-6b
12-348-6c
नारसिंहं वषुः कृत्वा हिरण्यकशिषुं पुनः।
सुरकार्ये हनिष्यामि यज्ञघ्नं दितिनन्दनम्।।
12-348-7a
12-348-7b
विरोचनस्य बलवान्बलिः पुत्रो महासुरः।
अवध्यः सर्वलोकानां सदेवासुररक्षसाम्।
भविष्यति स शक्रं च स्वराज्याच्च्यावयिष्यति।।
12-348-8a
12-348-8b
12-348-8c
त्रैलोक्येऽपहृते तेन विमुखे च शचीपतौ।
अदित्यां द्वादशः पुत्रः संभविष्यामि कश्यपान्।।
12-348-9a
12-348-9b
`वटुर्गत्वा यज्ञसदः स्तूयमानो द्विजोत्तमैः।
यज्ञस्तुतिं करिष्यामि श्रुत्वा प्रीतो भवेद्वलिः।।
12-348-10a
12-348-10b

किमिच्छसि वटो ब्रूहीत्युक्तो याचे महद्वरम्।
दीयतां त्रिपदीमात्रमिति याचे महाऽऽसुरम्।।

12-348-11a
12-348-11b

स दद्यान्मयि संप्रीतः प्रतिषिद्धश्च मन्त्रिभिः।
यावज्जलं हस्तगतं त्रिभिर्विक्रमणैर्युतम्।।'

12-348-12a
12-348-12b

ततो राज्यं प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे।
देवताः स्थापयिष्यामि स्वस्वस्थानेषु नारद।।

12-348-13a
12-348-13b

बलिं चैव करिष्यामि पातालतलवासिनम्।
दानवं च बलिश्रेष्ठमबध्यं सर्वदैवतैः।।

12-348-14a
12-348-14b

त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भृगुकुलोद्वहः।
क्षत्रं चोत्सादयिष्यामि समृद्धबलवाहनम्।।

12-348-15a
12-348-15b

संधौ तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च।
रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः।।

12-348-16a
12-348-16b

त्रितोपघाताद्वैरूप्यमेकतोऽथ द्वितस्तथा।
प्राप्स्येते वानरत्वं हि प्रजापतिसुतावृषी।।

12-348-17a
12-348-17b

तयोर्ये त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वनौकसः।
महाबला महावीर्याः शक्रतुल्यपराक्रमाः।

12-348-18a
12-348-18b

ते सहाया भविष्यन्ति सुरकार्ये मम द्विज।।
ततो रक्षःपतिं घोरं पुलस्त्यकुलपांसनम्।
हनिष्ये रावणं रौद्रं सगणं लोककण्टकम्।।

12-348-19a
12-348-19b
12-348-19c

` विभीषणाय दास्यामि राज्यं तस्य यथाक्रमम्>
अयोध्यावासिनः सर्वान्नेष्येऽहं लोकमव्ययम्।।'

12-348-20a
12-348-20b
द्वापरस्य कलेश्चैव संधौ पार्यवसानिके।
प्रादुर्भावः कंसहेतोर्मथुरायां भविष्यति।।
12-348-21a
12-348-21b
तत्राहं दानवान्हत्वा सुबहून्देवकण्टकान्।
कुशस्थलीं करिष्यासि निवासं द्वारकां पुरीम्।।
12-348-22a
12-348-22b
वसानस्तत्र वै पुर्यामदितेर्विप्रियंकरम्।
हनिष्ये नरकं भौमं मुरं पीठं च दानवम्।।
12-348-23a
12-348-23b
प्राग्ज्योतिषं पुरं रम्यं नानाधनसमन्वितम्।
कुशस्थलीं नष्यिष्यामि हत्वा वै दानवोत्तमान्।।
12-348-24a
12-348-24b
`कृकलास भूतं च नृगं मोचयिष्ये च वै पुनः।। 12-348-25a
तत्र पौत्रनिमित्तेन गत्वा वै शोणितं पुरम्।
वाणस्य च पुरं गत्वा करिष्ये कदनं महत्।।'
12-348-26a
12-348-26b
शंकरं रमहासेनं बाणप्रियहिते रतम्।
पराजेष्याम्यथोद्युक्तौ देवौ लोकनमस्कृतौ।।
12-348-27a
12-348-27b
ततः सुतं बलेर्जित्वा बाणं बाहुसहस्त्रिणम्।
विनाशयिष्यामि ततः सर्वान्सौभनिवासिनः।।
12-348-28a
12-348-28b
यः कालयवनः ख्यातो गर्गतेजोभिसंवृतः।
भविष्यति वधस्तस्य मत्त एव द्विजोत्तम।।
12-348-29a
12-348-29b
`कंसं केशिं तथाक्रूरमरिष्टं च महासुरम्।
चाणूरं च महावीर्यं मुष्टिकं च महाबलम्।।
12-348-30a
12-348-30b
प्रलम्बं धेनुकं चैव अरिष्टं वृषरूपिणम्।
कालीयं च वशे कृत्वा यमुनाया महाह्रदे।।
12-348-31a
12-348-31b
गोकुलेषु ततः पश्चाद्भवार्थे तु महागिरिम्।
सप्तरात्रं धरिष्यामि वर्षमाणे तु वासवे।।
12-348-32a
12-348-32b
अपक्रान्ते ततो वर्षे गिरिमूर्ध्निं व्यवस्थितः।
इन्द्रेण सह संवादं करिष्यामि तदा द्विज।
लघ्वाच्छिद्य धनं सर्वं वासुदेवं च पौण्ड्रकम्।।'
12-348-33a
12-348-33b
12-348-33c
जरासन्धश्च बलवान्सर्वराजविरोधनः
भविष्यत्यसुरः स्फीतो भूमिपालो गिरिव्रजे।।
12-348-34a
12-348-34b
मम बुद्धिपरिस्पन्दाद्वधस्तस्य भविष्यति।
शिशुपालं वधिष्यामि यज्ञे धर्मसुतस्य वै।।
12-348-35a
12-348-35b
`दुर्योधनापराधेन युधिष्ठिरगुणेन च।'
समागतेषु बलिषु पृथिव्यां सर्वराजसु।।
12-348-36a
12-348-36b
वासविः सुसहायो वै मम त्वेको भविष्यति।
युधिष्ठिरं स्थापयिष्ये स्वराज्ये भ्रातृभिः सह।।
12-348-37a
12-348-37b
एवं लोका वदिष्यन्ति नरनारायणावृषी।
उद्युक्तौ दहतः क्षत्रं लोककार्यार्थमीश्वरौ।।
12-348-38a
12-348-38b
`शस्त्रैर्निपतिताः सर्वे नृपा यास्यन्ति वै दिवम्।।' 12-348-39a
कृत्वा भारावतरणं वसुधाया यथेप्सितम्।
सर्वसात्वतमुख्यानां द्वारकायाश्च सत्तम।।
12-348-40a
12-348-40b
करिष्ये प्रलयं घोरमात्मज्ञानाभिसंश्रयः।
`द्वारकामात्मसात्कृत्वा समुद्रं गमयाम्यहम्।।
12-348-41a
12-348-41b
ततः कलियुगस्यादौ द्विजराजतरुं श्रितः।
भीषया मागधेनैव धर्मराजगृहे वसन्।।
12-348-42a
12-348-42b
काषायवस्रसंवीतो मुण्डितः शुक्लदन्तवान्।
शुद्धोदनसुतो बुद्धो मोहयिष्यामि मानवान्।।
12-348-43a
12-348-43b
शूद्राः सुद्धेषु भुज्यन्ते मयि बुद्धत्वमागते।
भविष्यन्ति नराः सर्वे बुद्धाः काषायसंवृताः।।
12-348-44a
12-348-44b
अनध्याया भविष्यन्ति विप्रा यागविवर्जिताः।
अग्निहोत्राणि सीदन्ति गुरुपूजा च नश्यति।।
12-348-45a
12-348-45b
न शृण्वन्ति पितुः पुत्रा न स्नुषा नैव भ्रातरः।
न पौत्रा न कलत्रा वा वर्तन्तेऽप्यधमोत्तमाः।।
12-348-46a
12-348-46b
एवंभूतं जगत्सर्वं श्रुतिस्मृतिविवर्जितम्।
भविष्यति कलौ पूर्णे ह्यशुद्धो धर्मसंकरः।।
12-348-47a
12-348-47b
तेषां सकाशाद्धर्मज्ञा देवब्रह्मविदो नराः।
भविष्यन्ति ह्यशुद्धाश्च न्यायच्छलविभाषिणः।।
12-348-48a
12-348-48b
ये नष्टधर्मश्रोतारस्ते समाः पापनिश्चये।
तस्मादेता न संभाष्या न स्पृश्या च हितार्थिभिः।
उपवासत्रयं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये।।
12-348-49a
12-348-49b
12-348-49c
ततः कलियुगस्यान्ते ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः।
कल्किर्विष्णुयशः पुत्रो याज्ञवल्क्यः पुरोहितः।।
12-348-50a
12-348-50b
तस्मिन्नाशे वनग्रामे तिष्ठेत्सोन्नासिमो हयः।
सहया ब्राह्मणाः सर्वे तैरहं सहितः पुनः।
म्लेच्छानुत्सादयिष्यामि पाषण्‍डांश्चैव सर्वशः।।
12-348-51a
12-348-51b
12-348-51c
पाषण्डश्च कलौ तत्र माययैव विनश्यते।
पाषण्‍डकांश्चैव हत्वा तत्रान्तं प्रलये ह्यहम्।।
12-348-52a
12-348-52b
ततः पश्चाद्भविष्यामि यज्ञेषु निरतः सदा।
राज्यं प्रशासति पुनः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे।।'
12-348-53a
12-348-53b
कर्माण्यपरिमेयानि चतुर्मूर्तिधरो ह्यहम्।
कृत्वा लोकान्गमिष्यामि स्वानहं ब्रह्मसत्कृतान्।।
12-348-54a
12-348-54b
हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम।
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च।
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च।।
12-348-55a
12-348-55b
12-348-55c
यदा वेदश्रुतिर्नष्टा मया प्रत्याहृता पुनः।
सर्वदाः सश्रुतीकाश्च कृताः पूर्वं कृते युगे।।
12-348-56a
12-348-56b
अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा क्वचित्।
अतिक्रान्ताश्च बहवः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः।।
12-348-57a
12-348-57b
लोककार्याणि कृत्वा च पुनः स्वां प्रकृतिं गताः।
न ह्येतद्ब्रह्मणा प्राप्तमीदृशं मम दर्शनम्।।
12-348-58a
12-348-58b
यत्त्वया प्राप्तमद्येह एकान्तगतबुद्धिना।
एतत्ते सर्वमाख्यातं ब्रह्मन्भक्तिमतो मया।
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम।।
12-348-59a
12-348-59b
12-348-59c
भीष्म उवाच। 12-348-60x
एवं स भगवान्देवो विश्वमूर्तिधरोऽव्ययः।
एतावदुक्त्वा वचनं तत्रैवान्तर्दधे पुनः।।
12-348-60a
12-348-60b
नारदोऽपि महातेजाः प्राप्यानुग्रहमीप्सितम्।
नरनारायणौ द्रष्टुं बदर्याश्रममाद्रवत्।।
12-348-61a
12-348-61b
इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम्।
सांख्ययोगकृतं तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम्।।
12-348-62a
12-348-62b
नारायंणमुखोदीतं नारदोऽश्रावयत्पुनः।
ब्रह्मणः सदने तात यथादृष्टं यथाश्रुतम्।।
12-348-63a
12-348-63b
युधिष्ठिर उवाच। 12-348-64x
एतदाश्चर्यभूतं हि माहात्म्यं तस्य धीमतः।
किं वै ब्रह्मा न जानीते यतः शुश्राव नारदात्।।
12-348-64a
12-348-64b
पितामहोऽपि भगवांस्तस्माद्देवादनन्तरः।
कथं स न विजानीयात्प्रभावममितौजसः।।
12-348-65a
12-348-65b
भीष्म उवाच। 12-348-66x
महाकल्पसहस्राणि महाकल्पशतानि च।
समतीतानि राजेन्द्र सर्गाश्च प्रलयाश्च ह।।
12-348-66a
12-348-66b
सर्गस्यादौ स्मृतो ब्रह्मा प्रजासर्गकरः प्रभुः।
जानाति देवप्रवरं भूयश्चातोधिकं नृप।
परमात्मानमीशानमात्मनः प्रभवं तथा।।
12-348-67a
12-348-67b
12-348-67c
ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसङ्घाः समागताः।
तेभ्यस्तच्छ्रावयामास पुराणं वेदसंमितम्।।
12-348-68a
12-348-68b
अष्टाविंशत्सहस्राणि ऋषीणां भावितात्मनाम्।
आत्मानुगामिनां ब्रह्मा श्रावयामास तत्वतः।
एवं पुरा प्राप्तमिदं भानुना मुनिभाषितम्।।
12-348-69a
12-348-69b
12-348-69c
वर्षषष्टिसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च।
सूर्यस्य तपतो लोकान्निर्मिता ये पुरःसराः।
तेषामकथयत्सूर्यः सर्वेषां भावितात्मनाम्।।
12-348-70a
12-348-70b
12-348-70c
सूर्यानुगामिभिस्तात ऋषिभिस्तैर्महात्मभिः।
मेरौ समागता देवाः श्राविताश्चेदनुत्तमम्।।
12-348-71a
12-348-71b
देवानां तु सकाशाद्वै ततः श्रुत्वाऽसितो द्विजः।
श्रावयामास राजेन्द्र पितॄन्वै मुनिसत्तमः।।
12-348-72a
12-348-72b
मम चापि पिता तात कथयामास शंतनुः।
ततो मयापि श्रुत्वा च कीर्तितं तव भारत।।
12-348-73a
12-348-73b
सुरैर्वा मुनिभिर्वापि पुराणं यैरिदं श्रुतम्।
सर्वे ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः।।
12-348-74a
12-348-74b
इदमाख्यानमार्षेयं पारम्पर्यागतं नृप।
नावासुदेवभक्ताय त्वया देयं कथंचन।।
12-348-75a
12-348-75b
`आख्यानमुत्तमं चेदं श्रावयेद्यः सदा नृप।
तदैव मनुजो भक्तः शुचिर्भूत्वा समाहितः।
प्राप्नुयादचिराद्राजन्विष्णुलोकं च शाश्वतम्।।'
12-348-76a
12-348-76b
12-348-76c
मत्तोन्यानि च ते राजन्नुपाख्यानशतानि वै।
यानि श्रुतानि सर्वाणि तेषां सारोयमुद्धृतः।।
12-348-77a
12-348-77b
सुरासुरैर्यथा राजन्निर्मथ्यामृतमुद्धृतम्।
एवमेतत्पुरा विप्रैः कथामृतमिहोद्धृतम्।।
12-348-78a
12-348-78b
यश्चेदं पठते नित्यं यश्चेदं शृणुयान्नरः।
एकान्तभावोपगत एकान्ते सुसमाहितः।।
12-348-79a
12-348-79b
प्राप्य श्वेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्द्रप्रभो नरः।
स सहस्रार्चिपं देवं प्रविशेन्नात्र संशयः।।
12-348-80a
12-348-80b
मुच्येदार्तस्तथा रोगाच्छ्रुत्वेमामादितः कथाम्।
जिज्ञासुर्लभते कामान्भक्तो भक्तगतिं व्रजेत्।।
12-348-81a
12-348-81b
त्वयापि सततं राजत्रभ्यर्च्यः पुरुषोत्तमः।
स हि माता पिता चैव कृत्स्नस्य जगतो गुरुः।।
12-348-82a
12-348-82b
ब्रह्मण्यदेवो भगवान्प्रीयतां ते सनातनः।
युधिष्ठिर महाबाहो महाबुद्धिर्जनार्दनः।।
12-348-83a
12-348-83b
वैशंपायन उवाच। 12-348-84x
श्रुत्वैतदाख्यानवरं धर्मराड्‌जनमेजय।
भ्रातरश्चास्य ते सर्वे नारायणपराभवन्।।
12-348-84a
12-348-84b
जितं भगवता तेन पुरुषेणेति भारत।
नित्यं जप्यपरा भूत्वा सारस्वतमुदीरयन्।।
12-348-85a
12-348-85b
यो ह्यस्माकं गुरुः श्रेष्ठः कृष्णद्वैपायनो मुनिः।
जगौ परमकं जप्यं नारायणमुदीरयन्।।
12-348-86a
12-348-86b
गत्वान्तरिक्षात्सततं क्षीरोदममृताशयम्।
पूजयित्वा च देवेशं पुनरायात्स्वगाश्रमम्।।
12-348-87a
12-348-87b
भीष्म उवाच। 12-348-88x
एतत्ते सर्वमाख्यातं नारदोक्तं मयेरितम्।
पारम्पर्यागतं ह्येतत्पित्रा मे कथितं पुरा।।
12-348-88a
12-348-88b
सौतिरुवाच। 12-348-89x
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैशंपायनकीर्तितम्।
जनमेजयेन तच्छ्रुत्वा कृतं सम्यग्यथाविधि।।
12-348-89a
12-348-89b
यूयं हि तप्ततपसः सर्वे च चरितव्रताः।
शौनकस्य महासत्रं प्राप्ताः सर्वे द्विजोत्तमाः।
12-348-90a
12-348-90b
यजध्वं सुहुतैर्यज्ञैः शाश्वतं परमेश्वरम्।
पारम्पर्यागतं ह्येतत्पित्रा मे कथितं पुरा।।
12-348-91a
12-348-91c
।। इति श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि
मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये
अष्टचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः।। 348।।

[सम्पाद्यताम्]

12-348-2 रामश्च कृष्णः कल्की च ते दशेति थ. पाठः।। 12-348-6 यज्ञघ्नं बलगर्वितमिति ध. पाठः।। 12-348-9 अदित्यां द्वादशादित्य इति झ. पाठः।। 12-348-15 ततः कृतयुगे प्राप्ते द्वात्रिंशद्युगपर्यये। भविष्यामि ऋषिस्तत्र जमदग्निकुलोद्भवः। इति ध. पाठः।। 12-348-19 रावणं दृप्तं सर्वलोकैककण्टकमिति ट. पाठः।। 12-348-21 द्वपारस्य कलेश्चैव अष्टार्विशच्चतुर्युगे। प्रादुर्भावं करिष्यामि भूयो वृष्णिकुलोद्भवः। मधुरायां कंसहेतोर्वासुदेवेति नामतः। तृतीयो राम इत्येव वसुदेवसुतो बलीति थ. ध. पाठः। कलेश्चैव अष्टार्विशच्चतुर्युगे इति ध. पाठः।। 12-348-58 ईदृशं ब्रह्मदर्शनमिति ध. पाठः।।

शांतिपर्व-347 पुटाग्रे अल्लिखितम्। शांतिपर्व-349