महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-002

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आरण्यकपर्व-001 महाभारतम्
तृतीयपर्व
महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-002
वेदव्यासः
आरण्यकपर्व-003 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315

युधिष्ठिरेण वने स्वानुयायिनो ब्राह्मणान्प्रति स्वस्य हृतसर्वस्वतया तद्भरणस्य दुष्करत्वकथनपूर्वकं प्रतिनिवर्तनप्रार्थना ।। 1 ।। ब्राह्मणैः स्वयमेवत्मभरणपूर्वकं स्वसहवासमात्रेऽर्थिते युधिष्ठिरेण स्वस्य तद्भरणाशक्तिचिन्तनेन विषादाधिगमः ।। शौनकेन युधिष्टिरंप्रति ब्राह्मणभरणाय तपसा सिद्धिसंपादनचोदना ।। 3 ।।

वैशम्पायन उवाच||
प्रभातायां तु शर्वर्यां तेषामक्लिष्टकर्मणाम् |
वनं यियासतां विप्रास्तस्थुर्भिक्षाभुजोऽग्रतः ||१||
तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ||१||
वयं हि हृतसर्वस्वा हृतराज्या हृतश्रियः |
फलमूलामिषाहारा वनं यास्याम दुःखिताः ||२||
वनं च दोषबहुलं बहुव्यालसरीसृपम् |
परिक्लेशश्च वो मन्ये ध्रुवं तत्र भविष्यति ||३||
ब्राह्मणानां परिक्लेशो दैवतान्यपि सादयेत् |
किं पुनर्मामितो विप्रा निवर्तध्वं यथेष्टतः ||४||
ब्राह्मणा ऊचुः||
गतिर्या भवतां राजंस्तां वयं गन्तुमुद्यताः |
नार्हथास्मान्परित्यक्तुं भक्तान्सद्धर्मदर्शिनः ||५||
अनुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुर्वते |
विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलम्बिषु ||६||
युधिष्ठिर उवाच||
ममापि परमा भक्तिर्ब्राह्मणेषु सदा द्विजाः |
सहायविपरिभ्रंशस्त्वयं सादयतीव माम् ||७||
आहरेयुर्हि मे येऽपि फलमूलमृगांस्तथा |
त इमे शोकजैर्दुःखैर्भ्रातरो मे विमोहिताः ||८||
द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च |
दुःखान्वितानिमान्क्लेशैर्नाहं योक्तुमिहोत्सहे ||९||
ब्राह्मणा ऊचुः||
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव |
स्वयमाहृत्य वन्यानि अनुयास्यामहे वयम् ||१०||
अनुध्यानेन जप्येन विधास्यामः शिवं तव |
कथाभिश्चानुकूलाभिः सह रंस्यामहे वने ||११||
युधिष्ठिर उवाच||
एवमेतन्न संदेहो रमेयं ब्राह्मणैः सह |
न्यूनभावात्तु पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः ||१२||
कथं द्रक्ष्यामि वः सर्वान्स्वयमाहृतभोजनान् |
मद्भक्त्या क्लिश्यतोऽनर्हान्धिक्पापान्धृतराष्ट्रजान् ||१३||
वैशम्पायन उवाच||
इत्युक्त्वा स नृपः शोचन्निषसाद महीतले |
तमध्यात्मरतिर्विद्वाञ्शौनको नाम वै द्विजः ||१४||
योगे साङ्ख्ये च कुशलो राजानमिदमब्रवीत् ||१४||
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च |
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ||१५||
न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कर्मसु |
श्रेयोघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ||१६||
अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुर्यां सर्वाश्रेयोविघातिनीम् |
श्रुतिस्मृतिसमायुक्तां सा राजंस्त्वय्यवस्थिता ||१७||
अर्थकृच्छ्रेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनस्य च |
शारीरमानसैर्दुःखैर्न सीदन्ति भवद्विधाः ||१८||
श्रूयतां चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुरा |
आत्मव्यवस्थानकरा गीताः श्लोका महात्मना ||१९||
मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्दितं जगत् |
तयोर्व्याससमासाभ्यां शमोपायमिमं शृणु ||२०||
व्याधेरनिष्टसंस्पर्शाच्छ्रमादिष्टविवर्जनात् |
दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः सम्प्रवर्तते ||२१||
तदाशुप्रतिकाराच्च सततं चाविचिन्तनात् |
आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगद्वयेन तु ||२२||
मतिमन्तो ह्यतो वैद्याः शमं प्रागेव कुर्वते |
मानसस्य प्रियाख्यानैः सम्भोगोपनयैर्नृणाम् ||२३||
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते |
अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवोदकम् ||२४||
मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना |
प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरमुपशाम्यति ||२५||
मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते |
स्नेहात्तु सज्जते जन्तुर्दुःखयोगमुपैति च ||२६||
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च |
शोकहर्षौ तथायासः सर्वं स्नेहात्प्रवर्तते ||२७||
स्नेहात्करणरागश्च प्रजज्ञे वैषयस्तथा |
अश्रेयस्कावुभावेतौ पूर्वस्तत्र गुरुः स्मृतः ||२८||
कोटराग्निर्यथाशेषं समूलं पादपं दहेत् |
धर्मार्थिनं तथाल्पोऽपि रागदोषो विनाशयेत् ||२९||
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमात् |
विरागं भजते जन्तुर्निर्वैरो निष्परिग्रहः ||३०||
तस्मात्स्नेहं स्वपक्षेभ्यो मित्रेभ्यो धनसञ्चयात् |
स्वशरीरसमुत्थं तु ज्ञानेन विनिवर्तयेत् ||३१||
ज्ञानान्वितेषु मुख्येषु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु |
न तेषु सज्जते स्नेहः पद्मपत्रेष्विवोदकम् ||३२||
रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते |
इच्छा सञ्जायते तस्य ततस्तृष्णा प्रवर्तते ||३३||
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी नृणाम् |
अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ||३४||
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः |
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ||३५||
अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम् |
विनाशयति सम्भूता अयोनिज इवानलः ||३६||
यथैधः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति |
तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति ||३७||
राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि |
भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ||३८||
यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि |
भक्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान् ||३९||
अर्थ एव हि केषाञ्चिदनर्थो भविता नृणाम् |
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः ||४०||
तस्मादर्थागमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः ||४०||
कार्पण्यं दर्पमानौ च भयमुद्वेग एव च |
अर्थजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम् ||४१||
अर्थस्योपार्जने दुःखं पालने च क्षये तथा |
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घ्नन्ति चैवार्थकारणात् ||४२||
अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चापि तेऽसुखाः |
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत् ||४३||
असन्तोषपरा मूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः |
अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम् ||४४||
तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पश्यन्ति पण्डिताः |
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः ||४५||
ऐश्वर्यं प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ||४५||
त्यजेत सञ्चयांस्तस्मात्तज्जं क्लेशं सहेत कः |
न हि सञ्चयवान्कश्चिद्दृश्यते निरुपद्रवः ||४६||
अतश्च धर्मिभिः पुम्भिरनीहार्थः प्रशस्यते |
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ||४७||
युधिष्ठिरैवमर्थेषु न स्पृहां कर्तुमर्हसि |
धर्मेण यदि ते कार्यं विमुक्तेच्छो भवार्थतः ||४८||
युधिष्ठिर उवाच||
नार्थोपभोगलिप्सार्थमियमर्थेप्सुता मम |
भरणार्थं तु विप्राणां ब्रह्मन्काङ्क्षे न लोभतः ||४९||
कथं ह्यस्मद्विधो ब्रह्मन्वर्तमानो गृहाश्रमे |
भरणं पालनं चापि न कुर्यादनुयायिनाम् ||५०||
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव शिष्यते |
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ||५१||
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता |
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ||५२||
देयमार्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम् |
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम् ||५३||
चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सूनृताम् |
प्रत्युद्गम्याभिगमनं कुर्यान्न्यायेन चार्चनम् ||५४||
अघिहोत्रमनड्वांश्च ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः |
पुत्रदारभृताश्चैव निर्दहेयुरपूजिताः ||५५||
नात्मार्थं पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्पशून् |
न च तत्स्वयमश्नीयाद्विधिवद्यन्न निर्वपेत् ||५६||
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्भुवि |
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायम्प्रातर्विधीयते ||५७||
विघसाशी भवेत्तस्मान्नित्यं चामृतभोजनः |
विघसं भृत्यशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम् ||५८||
एतां यो वर्तते वृत्तिं वर्तमानो गृहाश्रमे |
तस्य धर्मं परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ||५९||
शौनक उवाच||
अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत् |
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ||६०||
शिश्नोदरकृतेऽप्राज्ञः करोति विघसं बहु |
मोहरागसमाक्रान्त इन्द्रियार्थवशानुगः ||६१||
ह्रियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः |
विमूढसञ्ज्ञो दुष्टाश्वैरुद्भ्रान्तैरिव सारथिः ||६२||
षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा |
तदा प्रादुर्भवत्येषां पूर्वसङ्कल्पजं मनः ||६३||
मनो यस्येन्द्रियग्रामविषयं प्रति चोदितम् |
तस्यौत्सुक्यं सम्भवति प्रवृत्तिश्चोपजायते ||६४||
ततः सङ्कल्पवीर्येण कामेन विषयेषुभिः |
विद्धः पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात्पतङ्गवत् ||६५||
ततो विहारैराहारैर्मोहितश्च विशां पते |
महामोहमुखे मग्नो नात्मानमवबुध्यते ||६६||
एवं पतति संसारे तासु तास्विह योनिषु |
अविद्याकर्मतृष्णाभिर्भ्राम्यमाणोऽथ चक्रवत् ||६७||
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु हूतेषु परिवर्तते |
जले भुवि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ||६८||
अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु |
ये धर्मे श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ||६९||
यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च |
तस्माद्धर्मानिमान्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत् ||७०||
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः |
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ||७१||
तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गः पितृयानपथे स्थितः |
कर्तव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत् ||७२||
उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा |
अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत् ||७३||
सम्यक्सङ्कल्पसम्बन्धात्सम्यक्चेन्द्रियनिग्रहात् |
सम्यग्व्रतविशेषाच्च सम्यक्च गुरुसेवनात् ||७४||
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक्चाध्ययनागमात् |
सम्यक्कर्मोपसंन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात् ||७५||
एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसारविजिगीषवः ||७५||
रागद्वेषविनिर्मुक्ता ऐश्वर्यं देवता गताः |
रुद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि ||७६||
योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ||७६||
तथा त्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम् |
तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धिं च भारत ||७७||
पितृमातृमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी च ते |
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ||७८||
सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुर्वते तदनुग्रहात् |
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम् ||७९|| 3.2.84

वैशंपायन उवाच। 3-2-1x
प्रभातायां तु शर्वर्यां तेषामक्लिष्टकर्मणाम्।
वनं यियासतां विप्रास्तस्थुर्भिक्षाभुजोऽग्रतः।
तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।।
3-2-1a
3-2-1b
3-2-1c
वयं हि हृतसर्वस्वा हृतराज्या हृतश्रियः।
फलमूलामिषाहारा वनं यास्याम दुःखिताः ।।
3-2-2a
3-2-2b
वनं च दोषबहुलं बहुव्यालसरीसृपम्।
परिक्लेशश्चवो मन्ये ध्रुवं तत्र भविष्यति ।।
3-2-3a
3-2-3b
ब्राह्मणानां परिक्लेशो दैवतान्यपि सादयेत्।
किंपुनर्मामितो विप्रा निवर्तध्वं यथेष्टतः ।।
3-2-4a
3-2-4b
ब्राह्मणा ऊचुः। 3-2-5x
गतिर्या भवतां राजंस्तां वयं गन्तुमुद्यताः।
नार्हथास्मान्परित्यक्तुं भक्तान्सद्धर्मदर्शिन ।।
3-2-5a
3-2-5b
स्नेहकर्माणि भक्तेषु दैवतान्यपि कुर्वते।
विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलम्बिषु ।।
3-2-6a
3-2-6b
युधिष्ठिर उवाच। 3-2-7x
ममापि परमा भक्तिर्ब्राह्मणेषु सदा द्विजाः।
सहायविपरिभ्रंशस्त्वयं सादयतीव माम् ।।
3-2-7a
3-2-7b
आहरेयुर्हि ये सर्वे फलमूलमृगांस्तथा।
त इमे शोकजैर्दुःखैर्भ्रातरो मे विमोहिताः ।।
3-2-8a
3-2-8b
द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च।
दुःखार्दितानिमान्क्लेशैर्नाहं योक्तुमिहोत्सहे ।।
3-2-9a
3-2-9b
ब्राह्मणा ऊचुः। 3-2-10x
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव।
स्वयमाहृत्य वन्यानि त्वानुयास्यामहे वयम् ।।
3-2-10a
3-2-10b
अनुध्यानेन जप्येन विधास्यामः शिव तव।
कथाभिश्चानुकूलाभिः सह रंस्यामहे वने ।।
3-2-11a
3-2-11b
युधिष्ठिर उवाच। 3-2-12x
एवमेतन्न संदेहो रमेयं ब्राह्मणैः सह।
न्यूनभावात्तु पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः ।।
3-2-12a
3-2-12b
कथं द्रक्ष्यामि वः सर्वान्स्वयमाहृत्य भोजिनः।
मद्भक्त्या क्लिश्यतोऽनर्हान्धिक्पापान्धृतराष्ट्रजान् ।।
3-2-13a
3-2-13b
वैशंपायन उवाच। 3-2-14x
इत्युक्त्वा नृपतिः शोचन्निषसाद महीतले ।। 3-2-14a
तमध्यात्मरतो विद्वाञ्शौनको नाम वै द्विजः।
योगे साङ्ख्ये च कुशलो राजानमिदमब्रवीत् ।।
3-2-15a
3-2-15b
शोकस्थानसहस्राणि हर्षस्थानशतानि च।
दिवसेदिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ।।
3-2-16a
3-2-16b
न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कर्मसु।
श्रेयोघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ।।
3-2-17a
3-2-17b
अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुर्यां सर्वाश्रेयोभिघातिनीम्।
श्रुतिस्मृतिसमायुक्तां राजन्सा त्वय्यवस्थिता ।।
3-2-18a
3-2-18b
`शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः ।।'
3-2-19a
3-2-19b
अर्थकृच्छ्रेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनेष्वपि।
शारीरमानसैर्दुःखैर्न सीदन्ति भवद्विधाः ।।
3-2-20a
3-2-20b
श्रूयतां चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुरा।
आत्मव्यवस्थानकरागीताः श्लोका महात्मना ।।
3-2-21a
3-2-21b
मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्दितं जगत्।
तयोर्व्याससमासाभ्यांशमोपायमिमं शृणु ।।
3-2-22a
3-2-22b
व्याधेरनिष्टसंस्पर्शाच्छ्रमादिष्टविवर्जनात्।
दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः संप्रवर्तते ।।
3-2-23a
3-2-23b
तदा तत्प्रतिकाराच्च सततं चाविचिन्तनात्।
आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगबलेन तु ।।
3-2-24a
3-2-24b
मतिमन्तो व्यथोपेताः शमं प्रागेव कुर्वते।
मानसस्य प्रियाख्यानैः संभोगोपनयैर्नृणाम् ।।
3-2-25a
3-2-25b
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते।
अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवोदकम् ।।
3-2-26a
3-2-26b
मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना।
प्रशन्ते मानसे दुःखे शारीरमुपशाम्यति ।।
3-2-27a
3-2-27b
मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते।
स्नेहात्तु सज्जते जन्तुर्दुःखयोगमुपैति च ।।
3-2-28a
3-2-28b
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च।
शोकहर्षौ तथायासः सर्वं स्नेहात्प्रवर्तते ।।
3-2-29a
3-2-29b
स्नेहात्कारुण्यरागौ च प्रजास्वीर्ष्यादयस्तथा।
अश्रेयस्कावुभावेतौ पूर्वस्तत्र गुरुः स्मृतः ।।
3-2-30a
3-2-30b
कोटराग्निर्यथाऽशेषं समूलं पादपं दहेत्।
धर्मार्थिनं तथाऽल्पोपि रागदोषो विनाशयेत् ।।
3-2-31a
3-2-31b
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे।
विरागं भजते जन्तुर्निर्वैरो निष्परिग्रहः ।।
3-2-32a
3-2-32b
तस्मात्स्नेहं स्वपक्षेभ्यो मित्रेभ्यो धनसंचयात्।
स्वशरीरसमुत्थं च ज्ञानेन विनिवर्तयेत् ।।
3-2-33a
3-2-33b
ज्ञानान्वितेषु युक्तेषु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु।
न तेषु सज्जते स्नेहः पद्मपत्रेष्विवोदकम् ।।
3-2-34a
3-2-34b
रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते।
इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा विवर्धते ।।
3-2-35a
3-2-35b
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्देगकरी नृणाम्।
अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ।।
3-2-36a
3-2-36b
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः।
योसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णांत्यजतः सुखम् ।।
3-2-37a
3-2-37b
अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्।
विनाशयति भूतानि अयोनिज इवानलः ।।
3-2-38a
3-2-38b
यथैधः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति।
तथाऽकृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति ।।
3-2-39a
3-2-39b
राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि।
`अर्थिभ्यः कालतस्तस्मान्नित्यमर्थवतां भयम्'।
भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ।।
3-2-40a
3-2-40b
3-2-40c
यथा ह्याभिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि।
भक्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान् ।।
3-2-41a
3-2-41b
अर्थ एव हि केषांचिदनर्थं भजते नृणाम्।
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः।
तस्मादर्थागमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः ।।
3-2-42a
3-2-42b
3-2-42c
कार्पण्यं दर्पमानौ च भयमुद्वेग एव च।
अर्थजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम् ।।
3-2-43a
3-2-43b
अर्थस्योपार्जने दुःखमार्जितानां च रक्षणे।
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घ्नन्ति चैवार्थकारणात्
3-2-44a
3-2-44b
अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चैव शत्रवः।
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत् ।।
3-2-45a
3-2-45b
असन्तोषपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः।
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्।
तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डितः ।।
3-2-46a
3-2-46b
3-2-46c
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः।
ऐश्वर्यं प्रियसंवासो गृद्ध्येत्तत्र न पण्डितः ।।
3-2-47a
3-2-47b
त्यजेत स च यांस्तस्मात्तज्जान्क्लेशान्सहेत च।
न हि संचयवान्कश्चिद्दृश्यते निरुपद्रवः।
अतश्च धार्मिकैः पुम्भिरनीहार्थः प्रशस्यते ।।
3-2-48a
3-2-48b
3-2-48c
धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य नरीहता।
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो ह्यस्पर्शनं नृणाम् ।।
3-2-49a
3-2-49b
युधिष्ठिरैवमर्थेषु न स्पृहां कर्तुमर्हसि।
धर्मेण यदि ते कार्यं विमुक्तेच्छो भवार्थतः ।।
3-2-50a
3-2-50b
युधिष्ठिर उवाच। 3-2-51x
नार्थोपभोगलिप्सार्थमियमर्थेप्सुता मम।
भरणार्थं तु विप्राणां ब्रह्मन्काङ्क्षे न लोभतः ।।
3-2-51a
3-2-51b
कथं ह्यस्मद्विधो ब्रह्मन्वर्तमानो गृहाश्रमे।
भरणं पालनं चापि न कुर्यादनुयायिनाम् ।।
3-2-52a
3-2-52b
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते।
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ।।
3-2-53a
3-2-53b
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।।
3-2-54a
3-2-54b
देयमार्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्।
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम् ।।
3-2-55a
3-2-55b
चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सूनृताम्।
उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्मः सनातनः।
प्रत्युत्थायाभिगमनं कुर्यान्न्यायेन चार्चनाम् ।।
3-2-56a
3-2-56b
3-2-56c
अग्निहोत्रमनड्वांश्च ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः।
पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिताः ।।
3-2-57a
3-2-57b
आत्मार्थं पाचयेन्नान्नं न वृथा घातयेत्पशून्।
न चैकः स्वयमश्नीयाद्विधिवर्जं न निर्वपेत् ।।
3-2-58a
3-2-58b
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्भुवि।
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातश्च दीयते ।।
3-2-59a
3-2-59b
विघसाशी भवेत्तस्मान्नित्यं चामृतभोजनः।
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम् ।।
3-2-60a
3-2-60b
चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सूनृताम्।
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ।।
3-2-61a
3-2-61b
यो दद्यादपरिक्लिष्टमन्नमद्वनि वर्तते।
श्रान्तायादृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफलं महत् ।।
3-2-62a
3-2-62b
एवं यो वर्तते वृत्तिं वर्तमानो गृहाश्रमे।
तस्य धर्मं परंप्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ।।
3-2-63a
3-2-63b
शौनक उवाच। 3-2-64x
अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्।
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ।।
3-2-64a
3-2-64b
शिश्नोदरकृतेऽप्राज्ञः करोति विषसं बहु।
मोहरागवशाक्रान्त इन्द्रियार्थवशानुगः ।।
3-2-65a
3-2-65b
ह्रियते बुध्यमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः।
विमूढसंज्ञो दुष्टाश्वैरुद्धान्तैरिव सारथिः ।।
3-2-66a
3-2-66b
षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा।
तद्रा प्रादुर्भवत्यषां पूर्वसंकल्पजं मनः ।।
3-2-67a
3-2-67b
मनो यस्येन्द्रियस्येह विषयान्याति सेवितुम्।
वस्यौत्सुक्यं संभवति प्रवृत्तिश्चोपजायते ।।
3-2-68a
3-2-68b
ततः संकल्पवीर्येण कामेन विषयेषुभिः।
विद्धः पतति लोभाग्नौज्योतिर्लोभात्पतङ्गवत् ।।
3-2-69a
3-2-69b
ततो दारैर्विहारैश्च मोहितश्च यथेप्सया।
महामोहमुखे मग्नो नात्मानमवबुध्यते ।।
3-2-70a
3-2-70b
एवं पतति संसारे तासुतास्विह योनिषु।
अविद्याकर्मतृष्णाभिर्भ्राम्यमाणोऽथ चक्रवत् ।।
3-2-71a
3-2-71b
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते।
जले भुवि तथाऽऽकाशे जायमानः पुनःपुनः ।।
3-2-72a
3-2-72b
अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु।
ये धर्मे श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ।।
3-2-73a
3-2-73b
तदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च।
तस्माद्धर्मानिमान्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत् ।।
3-2-74a
3-2-74b
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः।
अलोभ इतिमार्गोऽयं धर्ममस्याष्टविधः स्मृतः ।।
3-2-75a
3-2-75b
अत्र पूर्वश्चतुर्वर्गः पितृयाणपथे स्थितः।
कर्तव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत् ।।
3-2-76a
3-2-76b
उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा।
अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत् ।।
3-2-77a
3-2-77b
सम्यक्संकल्पसंबन्धात्सम्यक्चेन्द्रियनिग्रहात्।
सम्यग्द्व्रतविशेषाच्च सम्यक्च गुरुसेवनात् ।।
3-2-78a
3-2-78b
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक्चाध्ययनागमात्।
सम्यक्कर्मोपसंन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात् ।।
3-2-79a
3-2-79b
एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसारविजिगीषवः।
रागद्वेषविनिर्मुक्ता ऐश्वर्यवशमागताः ।।
3-2-80a
3-2-80b
रुद्राः साध्यास्तथाऽऽदित्या वसवोऽथ तथाश्विनौ।
योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ।।
3-2-81a
3-2-81b
तथा त्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम्।
तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धिं च भारत ।।
3-2-82a
3-2-82b
पितृमातृमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी च ते।
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ।।
3-2-83a
3-2-83b
सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुर्वते तदनुग्रहम्।
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम् ।।
3-2-84a
3-2-84b
।। इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि
किर्मीरवधपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ।। 2 ।।

3-2-1 प्रभातायामरुणोदयेन उद्दीपितायाम् ।। 3-2-11 अनुध्यानेन इष्टचिन्तनेन। जप्येन स्वस्त्ययनेन तथा विश्वासकरणैः सह रंस्यामहे इति ध. पाठः ।। 3-2-12 प्रत्यादेशं धिक्कारम् ।। 3-2-15 अध्यात्मं आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रमध्यात्मं वेदान्तस्तत्र रतः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।। 3-2-16 शोकःस्थीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या स्थानशब्दो हेतुवचनः। भयस्थानशतानि चेति झ. पाठः ।। 3-2-20 गुर्देषु दुस्तरेषु शारीरदुःखेषु। आपत्सु स्त्रीकर्षणादिषु ।। 3-2-21 आत्मव्यवस्थानकराः मनःस्थैर्यहेतवः ।। 3-2-22 व्याससमासाभ्यां विस्तरसंक्षेपाभ्याम् ।। 3-2-23 अनिष्टं कणअटकादिः। श्रमो व्यायामः ।। 3-2-24 प्रतिकारादौषधादिभिरुपशमनात् आधिप्रशमनमविचिनतनात्। इदमेव क्रियायोगबलम् ।। 3-2-25 प्रागेव मानसस्य शमं कुर्वते। प्रियाक्यानैरनुकूलवचनैः। संभोगोपनयैः स्त्र्यादिसमर्पणैः। मतिमन्तो ह्यतो वैद्या इति ख. च. झ. पाठः ।। 3-2-28 स्नेहो रागः सज्जते प्रवर्तते ।। 3-2-29 आयासः क्लेशः ।। 3-2-32 विप्रयोगे विषयेण सह वियोगे त्यागी न किंतु सत्यपि समागमे यो विषयदोषदर्शी स एव त्यागी। स एव च विरागं भजते ।। 3-2-34 युक्तेषु नित्यवस्तुप्राप्तये उद्युक्तेषु। कृतात्मसु ध्यानेन संस्कृतचित्तेषु। तेषु प्रसिद्धेषु स्नेहो रागो न सज्जते न सङ्गं प्राप्नोति ।। 3-2-35 रागः रम्यवस्तुदर्शने चित्तस्योत्फुल्लता। कामस्तल्लिप्सा। इच्छा लब्धे तस्मिन् रुच्यतिशयात्पुनस्तदभिलाषः। पुनःपुनस्तल्लाभेप्यतृप्तिस्तृष्णा ।। 3-2-37 जीर्यतः जरामृत्युग्रस्तस्य ।। 3-2-38 अयः तप्तायःपिण्डं अनलो वह्निः ।। 3-2-39 अकृतात्मा अनिर्जितचेताः ।। 3-2-42 अर्थश्रेयसि अर्थसाध्ये श्रेयसि ज्योतिष्टोमादौ ।। 3-2-46 पिपासायाः तृष्णायाः ।। 3-2-48 संचयान् अर्थान्। तज्जान् अर्थत्यागजान्। अनीहार्थः यदृच्छालब्धोऽर्थः ।। 3-2-50 अर्थतः धनात् ।। 3-2-51 अर्थोपभोगः विषयोपभोगः। अर्थेप्सुता घनेप्सुता ।। 3-2-53 दृश्यते पञ्चमहायज्ञेषु। अपचमानेभ्यः यत्यादिभ्यः ।। 3-2-54 तृणानि आसनार्थानि ।। 3-2-58 वृथा श्राद्यज्ञादिनिमित्तंविना ।। 3-2-59 विश्वं सर्वजातीयं प्राणिजातं देवो देवता यस्मिंस्तद्विश्वदेवम्। स्वार्थे तद्धितः। वैश्वदेवं नाम कर्म ।। 3-2-62 अपरिक्लिष्टं कार्पण्यं विना। अध्वनि वर्तते मार्गस्थाय ।। 3-2-65 विघसं देवताद्युपयुक्तशेषं कामुको बहुकरोति। इन्द्रियार्थाः शब्दादयः ।। 3-2-66 हारिभिः हरणशीलैः ।। 3-2-68 इन्द्रियस्येन्द्रियाणां विषयान् शब्दादीन् ।। 3-2-74 इति च वेदवचनमित्यन्वयः। फलेच्छां विनैः समाचरेदित्यर्थः ।। 3-2-76 कर्तव्यमवश्यानुष्ठेयं नित्याग्निहोत्रसंध्योपासनादि। अभिमानात्सङ्गात् ।। 3-2-77 अष्टाङ्गेन वक्ष्यमाणसंकल्पसंबन्धाद्यङ्गाष्टकवता तदाचरेदिति पूर्वेण संबन्धः। विशुद्धात्मा शुद्धचित्तः ।। 3-2-78 संकल्पो मानसं कर्म तस्य संबन्धो निरोधः ।। 3-2-83 कर्ममयी यज्ञयुद्धादिकर्मरूपसाधनप्रधाना सिद्धिः। पितृमातृमयी परलोकेहलोकफलप्रधाना ।।

आरण्यकपर्व-001 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आरण्यकपर्व-003