महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-234

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आरण्यकपर्व-233 महाभारतम्
तृतीयपर्व
महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-234
वेदव्यासः
आरण्यकपर्व-235 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315


सत्यभामया पतिवशीकरणोपायं पृष्टया द्रौपद्यातदुत्तारदानव्याजेन पतिव्रताधर्मकथनम् ।। 1 ।।

वैशंपायन उवाच। 3-234-1x
उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डवेषु च भारत।
द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम् ।।
3-234-1a
3-234-1b
`प्रविश्य चाश्रमं पुण्यमुभे ते परमस्त्रियौ'।
जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः ।।
3-234-2a
3-234-2b
चिरस् दृष्ट्वा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे।
कथयामासतुश्चित्राः कथाः कुरुयदूचिताः ।।
3-234-3a
3-234-3b
अथाब्रवीत्सत्यभामा कृष्णस् महिषी प्रिया।
सात्राजिती याज्ञसेनीं रहसीदं सुमध्यमा ।।
3-234-4a
3-234-4b
केन द्रौपदि वृत्तेन पाण्डवानधितिष्ठसि।
लोकपालोपमान्वीरान्नूनं परमसंमतान् ।।
3-234-5a
3-234-5b
कथं च वशगस्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते शुभे।
तव वश्या हि सतत पाण्डवाः प्रियदर्शने ।।
3-234-6a
3-234-6b
`न चान्योन्यमसूयन्ते कथं वा ते सुमध्यमे'।
मुखप्रेक्षाश्च ते सर्वे तत्त्वमेतद्ब्रवीहि मे ।।
3-234-7a
3-234-7b
व्रतचर्या तपो वाऽपि स्नानमन्त्रौषधानि वा।
विद्यावीर्यं मूलवीर्यंजपहोमागदास्तथा ।।
3-234-8a
3-234-8b
ममाद्याचक्ष्वपाञ्चालि यशस्यं भगवेतनम्।
येन कृष्णे भवेन्नित्यं मम कृष्णो वशानुगः ।।
3-234-9a
3-234-9b
एवमुक्त्वासत्यभामा विरराम यशस्विनी।
पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम् ।।
3-234-10a
3-234-10b
असत्स्त्रीणां समाचरं सत्ये मामनुपृच्छसि।
असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम् ।।
3-234-11a
3-234-11b
अनुप्रश्नः संशयो वा नैष त्वय्युपपद्यते।
कथं ह्युपेता बुद्ध्या त्वंकृष्णस् महिषी प्रिया ।।
3-234-12a
3-234-12b
यदैव भर्ता जानीयानमन्त्रमूलपरां स्त्रियम्।
उद्विजेत तदैवास्याः सर्पाद्वेश्मगतादिव ।।
3-234-13a
3-234-13b
उद्विग्नस्य कुतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।
न जातु वशगो भर्ता स्त्रियाः स्यान्मन्त्रकारणात् ।।
3-234-14a
3-234-14b
किमत्रप्रहिताश्चापि गदाः परमदारुणाः।
मूलप्रवादैर्हि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः बब
3-234-15a
3-234-15b
जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते।
तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयम् ।।
3-234-16a
3-234-16b
जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा।
अपुमांसः कृताः स्त्रीभिर्जडान्धवधिरास्तथा ।।
3-234-17a
3-234-17b
पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसृजन्त्युत।
न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन ।।
3-234-18a
3-234-18b
वर्ताम्यहं तु यां वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु।
तां सर्वां शृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्विनि ।।
3-234-19a
3-234-19b
अहंकारं विहायाहं कामक्रोधौ च सर्वदा।
सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम् ।।
3-234-20a
3-234-20b
प्रणयं प्रतिसंहृत्य निधायात्मानमात्मनि।
शुश्रूषुर्निरभीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ।।
3-234-21a
3-234-21b
दुर्व्याहृताच्छङ्कमाना दुस्थिताद्दुरवेक्षितात्।
दुरासिताद्दुर्व्रजितादिङ्गिताध्यासितादपि ।।
3-234-22a
3-234-22b
सूर्यवैश्वानरसमान्सोमकल्पान्महारथान्।
सेवे चक्षुर्हणः पार्थानुग्रवीर्यप्रतापिनः ।।
3-234-23a
3-234-23b
देवो मनुष्यो गन्धर्वो युवा चापि स्वलंकृतः।
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ।।
3-234-24a
3-234-24b
न भुक्तवति न स्नाते नासंविष्टे च भर्तरि।
न संविशामि नाश्नामि न स्नाये कर्म कुर्वती ।।
3-234-25a
3-234-25b
क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गुहमागतम्।
अभ्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ।।
3-234-26a
3-234-26b
प्रसन्नभाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी।
संयता गुप्तधान्या च सुसंमृष्टनिवेशना ।।
3-234-27a
3-234-27b
अतिरस्कृतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती।
अनुकूलवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ।।
3-234-28a
3-234-28b
अनर्म चापि हसितं द्वारि स्थानमभीक्ष्णशः।
अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु च वर्जये ।।
3-234-29a
3-234-29b
`अत्यालापमसन्तोषं परव्यापारसंकथाः'।
अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जये ।।
3-234-30a
3-234-30b
निरताऽहं सदा सत्ये पापानां च विवर्जने।
सर्वथा भर्तुरहितं न ममेष्टं कथंचन ।।
3-234-31a
3-234-31b
यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन केनचित्।
सुमनोवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी ।।
3-234-32a
3-234-32b
यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न सेवते।
यच्च नाश्नाति मे भर्ता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम् ।।
3-234-33a
3-234-33b
यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराङ्गने।
स्वलंकृता सुप्रयता भर्तुः प्रियहिते रता ।।
3-234-34a
3-234-34b
ये च धर्माः कुटुम्बेषु श्वश्र्वामे कथिताः पुरा।
`अनुतिष्ठामि तान्सत्ये नित्यकालमतन्द्रिता' ।।
3-234-35a
3-234-35b
भिक्षाबलिश्राद्धविधिस्थालीपाकाश्च पर्वसु।
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम ।।
3-234-36a
3-234-36b
तान्सर्वाननुवर्तामि दिवारात्रमतन्द्रिता।
विनयाननियमांश्चैव सदा सर्वात्मना श्रिता ।।
3-234-37a
3-234-37b
मृदून्सतः सत्यशीलान्सत्यधर्मानुपालिनः।
स देवः सा गतिर्नार्यास्तस्य का विप्रियं चरेत् ।।
3-234-38a
3-234-38b
पत्याश्रयो हि मे धर्मो मतः स्त्रीणां सनातनः।
स देवः सा गतिर्नार्यास्तस्य काविप्रियं चरेत् ।।
3-234-39a
3-234-39b
अहं पतीन्नातिशये नात्यश्ने नातिभूषये।
नापि श्वश्रूं परिवदे सर्वदा परियन्त्रिता ।।
3-234-40a
3-234-40b
अवधानेन सुभगे नित्योत्थिततयैव च।
भर्तारो वशगा मह्यं गुरुशुश्रूषयैव च ।।
3-234-41a
3-234-41b
नित्यमार्यामहं कुन्तीं वीरसूं सत्यवादिनीम्।
स्वयं परिचराम्यतां पानाच्छादनभोजनैः ।।
3-234-42a
3-234-42b
नैतामतिशये जातु वस्त्रभूषणभोजनैः।
न वदे चाप्यतिवाचा तां पृथां पृथिवीसमाम् ।।
3-234-43a
3-234-43b
अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा।
भुञ्जते रुक्मपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ।।
3-234-44a
3-234-44b
अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः।
त्रिंशद्दासीक एकैको यान्विभर्ति युधिष्ठिरः ।।
3-234-45a
3-234-45b
दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्कृतम्।
ह्रियते रुक्मपात्रीभिर्यतीनामूर्ध्वरेतसाम् ।।
3-234-46a
3-234-46b
तान्सर्वानग्रहारेण ब्राह्मणान्वेदवादिनः।
यथार्हं पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनैः ।।
3-234-47a
3-234-47b
शतं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः।
कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलंकृताः ।।
3-234-48a
3-234-48b
महार्हमाल्याभरणाः सुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः।
मणीन्हेम च विभ्रत्यो नृत्तगीतविशारदाः ।।
3-234-49a
3-234-49b
तासां नाम च रूपंच भोजनाच्छादनानि च।
सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम् ।।
3-234-50a
3-234-50b
शतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः।
पात्रीपस्ता दिवारात्रमतिथीन्भोजयन्त्युत ।।
3-234-51a
3-234-51b
शतमश्वसहस्राणि दशनागायुतानि च।
युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिन्द्रप्रस्थनिवासिनः ।।
3-234-52a
3-234-52b
एतदासीत्तदा राज्ञो यन्महीं पर्यपालयत्।
येषां सङ्ख्याविधिं चैव प्रदिशामि शृणोमि च ।।
3-234-53a
3-234-53b
अन्तःपूराणां सर्वेषां भृत्यानां चैव सर्वशः।
आगोपालाविपालेभ्यः सर्वं वेद कृताकृतम् ।।
3-234-54a
3-234-54b
सर्वं राज्ञः समुदयमायं च व्ययमेव च।
एकाऽहंवेद्मि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनि ।।
3-234-55a
3-234-55b
मयि सर्वं समासज्यकुटुम्बं भरतर्षभाः।
उपासनरताः सर्वे घटयन्ति वरानने ।।
3-234-56a
3-234-56b
तमहं भारमासक्तमनाधृष्यं दुरात्मभिः।
सुखं सर्वंपरित्यज्यरात्र्यहानि घटामि वै ।।
3-234-57a
3-234-57b
अधृष्यं वरुणस्येव निधिपूर्णमिवोदधिम्।
एकाहं वेद्मि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम् ।।
3-234-58a
3-234-58b
अनिशायां निशायां च विहाय क्षुत्पिपासयोः।
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरहश्च मे ।।
3-234-59a
3-234-59b
प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च।
नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवननं मम ।।
3-234-60a
3-234-60b
एतज्जानाम्यहं कर्तुं भर्तृसंवननं महत्।
असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यां न कामये ।।
3-234-61a
3-234-61b
वैशंपायन उवाच। 3-234-62x
तच्छ्रुत्वा धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा।
उवाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चालीं धर्मचारिणीं ।।
3-234-62a
3-234-62b
अभिपन्नाऽस्मि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे।
कामकारः सखीनं हि सोपहासं प्रभाषितम् ।।
3-234-63a
3-234-63b
।। इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि
द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वणि चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ।। 234 ।।

[सम्पाद्यताम्]

3-234-1 सममेकत्र। विविशाते तदाश्रममिति ध.पाठः ।। 3-234-2 जाहस्यमाने परस्परमतिशयेन हसन्त्यौ ।। 3-234-8 मूलवीर्यं मूलं अप्रच्युतं तारुण्यादि तद्वीर्यम्। अगदोऽञ्जनादिरौषधम् ।। 3-234-9 भगदैवतमिति झ. पाठः। भगदैवत सौभाग्यवर्धकं सौरव्रतादिकम्। वशानुग इच्छानुसारी ।। 3-234-11 हे सत्ये अनुकीर्तनमुत्तरम् ।। 3-234-17 जलोदरः उदररोगः। श्वित्रिणः कुष्ठवन्तः ।। 3-234-18 उपसृजन्ति दोषैर्योजयन्ति ।। 3-234-21 प्रणयं ईर्ष्याम्। आत्मानं चित्तम्। आत्मनि स्वस्मिन्। निरभिमाना दर्पहीना ।। 3-234-22 इङ्गितं अभिप्रायः अध्यासितः क्षिप्तो यस्मिन् कटाक्षो तस्मात् इङ्गिताध्यासितात् ।। 3-234-23 चक्षुर्हणः दृष्ट्वैव रिपून् घ्नन्ति तादृशान्। सेवे शत्रुहणान्पार्थानिति क. ट. ध. पाठः ।। 3-234-24 अभिरूपः सुन्दरः ।। 3-234-28 अतिरस्कृतसंभाषा तिरस्कारशून्यवचना ।। 3-234-29 अनर्म परिहासहीनम्। हसितं हासः। स्थानं स्थितिम्। अवस्करे तिरस्करोमि। किरतेरिदं रूपम्। निष्कुटेषु गृहारामेषु ।। 3-234-32 सुमनोवर्णकापेता पुष्पैरनुलेपनैश्च वर्जिता ।। 3-234-36 मानः पूजा। सत्कार आदरः ।। 3-234-40 नातिशये नातिक्रमामि। न परिवदे न निन्दामि ।। 3-234-41 अवधानेन अप्रमादेन। मह्यं मम ।। 3-234-47 अग्रहारेण वैश्वदेवान्ते प्रथमदेयेनान्नेव ।। 3-234-52 अनुयात्रं स्वैरयात्रायामपि परिवारभूतम् ।। 3-234-54 वेदवेद्मि ।। 3-234-60 संवननं वशीकरणम् ।। 3-234-63 अभिपन्ना प्रार्थयाना ।।

आरण्यकपर्व-233 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आरण्यकपर्व-235