महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-083

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आरण्यकपर्व-082 महाभारतम्
तृतीयपर्व
महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-083
वेदव्यासः
आरण्यकपर्व-084 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315

नारदेन युधिष्ठिरंप्रति भीष्माय पुलस्त्योदिततीर्थमहिमानुवादपूर्वकमिष्टदेशगमनम् ।। 1 ।।

अथ सन्ध्यां समासाद्य संवेद्ये तीर्थ उत्तमे।
उपस्पृश्य नरो विद्यां लभते नात्र संशयः ।।
3-83-1a
3-83-1b
रामस्य च प्रसादेन तीर्थं राजन्कृतं पुरा।
तल्लौहित्यं समासाद्य विन्द्याद्बहु सुवर्णकम् ।।
3-83-2a
3-83-2b
करतोयां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः।
अश्वमेधमवाप्नोति प्रजापतिकृतो विधिः ।।
3-83-3a
3-83-3b
गङ्गायास्तत्र राजेन्द्र सागरस्य च सङ्गमे।
अश्वमेधं दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।
3-83-4a
3-83-4b
गङ्गायास्त्वपरं पारं प्राप्य यः स्नाति मानवः।
त्रिरात्रमुषितो राजन्सर्वान्कामानवाप्नुयात् ।।
3-83-5a
3-83-5b
ततो वैतरणीं गत्वा सर्वपापप्रमोचनीम्।
विरजातीर्थमासाद्य विराजति यथा शशी ।।
3-83-6a
3-83-6b
प्रभवेच्च कुले पुण्ये सर्वपापं व्यपोहति।
गोसहस्रफंल लब्ध्वा रपुनाति स्वकुलं नरः ।।
3-83-7a
3-83-7b
शोणस्य ज्योतिरथ्यायाः संगमे नियतः शुचिः।
तर्पयित्वा पितॄन्देवानग्निष्टोमफलं लभेत् ।।
3-83-8a
3-83-8b
शोणस्य नर्मदायाश् प्रभेदे कुरुनन्दन।
वंशगुल्म उपस्पृश्य वाचजिमेधफलं लभेत् ।।
3-83-9a
3-83-9b
वाजपेयमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः।
गोसहस्रफलं विन्द्यात्कुलं चैव समुद्धरेत् ।।
3-83-10a
3-83-10b
कोसलां तु समासाद्य कालतीर्थमुपस्पृशेत्।
वृषभैकादशफलं लभते नात्र संशयः ।।
3-83-11a
3-83-11b
पुष्पवत्यामुपस्पृश्य त्रिरात्रोपोषितो नरः।
गोसहस्रफलं लब्ध्वा पुनाति स्वकुलं नृप ।।
3-83-12a
3-83-12b
ततो बदरिकातीर्थे स्नात्वा भरतसत्तम।
दीर्घमायुरवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ।।
3-83-13a
3-83-13b
तथा चम्पां समासाद्य भागीरथ्यां कृतोदकः।
दण्डाख्यमभिगम्यैव गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-14a
3-83-14b
लपेटिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपशोभिताम्।
वाजपेयमवाप्नोति देवैः सर्वैश्च पूज्यते ।।
3-83-15a
3-83-15b
ततो महेन्द्रमासाद्य जामदग्न्यनिपेवितम्।
रामतीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधफलं लभेत् ।।
3-83-16a
3-83-16b
मतङ्गस्य तु केदारस्तत्रैव कुरुनन्दन।
तत्र स्नात्वा कुरुश्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-17a
3-83-17b
श्रीपर्वतं समासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत्।
रअश्वमेधमवाप्नोति पूजयित्वा वृषध्वजम् ।।
3-83-18a
3-83-18b
श्रीपर्वते महादेवो देव्या सह महाद्युतिः।
न्यवसत्परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशैः सह ।।
3-83-19a
3-83-19b
तत्र देवह्रदे स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः।
अश्वमेधमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत् ।।
3-83-20a
3-83-20b
ऋषभं पर्वतं गत्वा पाण्ड्येषु नृपपूजितम्।
वाजपेयमवाप्नोति नाकपृष्ठे च मोदते ।।
3-83-21a
3-83-21b
ततो गच्छेत कावेरीं वृतामप्सरसां गणैः।
तत्रस्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-22a
3-83-22b
ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृशेत्।
तत्तोयं स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।
3-83-23a
3-83-23b
अथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्।
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम् ।।
3-83-24a
3-83-24b
रयत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः।
भूतयक्षपिशाचाश्च किन्नराः समहोरगाः ।।
3-83-25a
3-83-25b
सिद्धचारणगन्धर्वमानुषाः पन्नगास्तथा।
सरितः सागराः शैला उपासन्त उमापतिम् ।।
3-83-26a
3-83-26b
तत्रेशानं समभ्यर्च्य त्रिरात्रोपोषितो नरः।
अश्वमेधमवाप्नोति गाणपत्यं च विन्दति ।।
3-83-27a
3-83-27b
उष्य द्वादशरात्रं तु पूतात्मा च भवेन्नरः ।। 3-83-28a
तत एव च गायत्र्याः स्थानं त्रैलोक्यपूजितम्।
त्रिरात्रमुषितस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्।
निदर्शनं च प्रत्यक्षं ब्राह्मणानां नराधिप ।।
3-83-29a
3-83-29b
3-83-29c
गायत्रीं पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा।
गाथा च गाथिका चापि तस्य संपद्यते नृप ।।
3-83-30a
3-83-30b
अब्राह्मणस्य सावित्रीं पठतस्तु प्रणश्यति ।। 3-83-31a
संवर्तस्य तु विप्रर्षेर्वापीमासाद्य दुर्लभाम्।
रूपस्य भागी भवति सुभगश्च प्रजायते ।।
3-83-32a
3-83-32b
ततो वेणां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः।
मयूरहंससंयुक्तं विमानं लभते नरः ।।
3-83-33a
3-83-33b
ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम्।
गवां मेधमवाप्नोति वासुकेर्लोकमुत्तमम् ।।
3-83-34a
3-83-34b
वेणायाः संगमे स्नात्वा वाजिमेधफलं लभेत्।
वरदासंगमे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-35a
3-83-35b
ब्रह्मस्थानं समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः।
गोसहस्रफलं विन्द्यात्स्वर्गलोकं च गच्छति ।।
3-83-36a
3-83-36b
कुशप्लवनमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः।
त्रिरात्रमुषितः स्नात्वा अश्वमेधफंल लभेत् ।।
3-83-37a
3-83-37b
ततो देवह्रदेऽरण्ये कृष्णवेणाजलोद्भवे।
जातिस्मरह्रदे स्नात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः।
यत्र क्रतुशतैरिष्ट्वा देवराजो दिवं गतः ।।
3-83-38a
3-83-38b
3-83-38c
अग्निष्टोमफलं विन्द्याद्गमनादेव भारत।
ततः सर्वह्रदे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-39a
3-83-39b
ततो वापीं महापुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम्।
पितृदेवार्चनरतो गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-40a
3-83-40b
दण्डकारण्यमासाद्य पुण्यं राजन्नुपस्पृशेत्।
गोसहस्रफलं तस्य स्नातमात्रस्य भारत ।।
3-83-41a
3-83-41b
शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुकस्य च महात्मनः।
न दुर्गतिमवाप्नोति पुनाति च कुलं नरः ।।
3-83-42a
3-83-42b
ततः शूर्पारकं गच्छेज्जामदग्न्यनिषेवितम्।
रामतीर्थे नरः स्नात्वा विन्द्याद्बहु सुवर्णकम् ।।
3-83-43a
3-83-43b
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः।
महत्पुण्यमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति ।।
3-83-44a
3-83-44b
ततो देवपथं गत्वा नियतो नियताशनः।
देवसत्रस्य यत्पुण्यं तदेवाप्नोति मानवः ।।
3-83-45a
3-83-45b
तुङ्गकारण्यमासाद्य ब्र्हमचारी जितेन्द्रियः।
वेदानध्यापयत्तत्र ऋषिः सारस्वतः पुरा ।।
3-83-46a
3-83-46b
तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरङ्गिरसः सुतः।
ऋषीणआमुत्तरीयेषु सूपविष्टो यथासुखम् ।।
3-83-47a
3-83-47b
ओंकारेण यथान्यायं सम्यगुच्चारितेन ह।
येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्सर्वं समुपस्थितम् ।।
3-83-48a
3-83-48b
ऋषयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः।
हरिर्नारायणस्तत्र महादेवस्तथैव च ।।
3-83-49a
3-83-49b
पितामहश्च भगवान्देवैः सह महाद्युतिः।
भृगुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम् ।।
3-83-50a
3-83-50b
ततः स चक्रे भगवानृषीणां विधिवत्तदा।
सर्वेषां पुनराधानं विधिदृष्टेन कर्मणा ।।
3-83-51a
3-83-51b
आज्यभागेन तत्राग्नीं तर्पयित्वा यथाविधि।
देवाः स्वभवनं याता ऋषयश्च यथाक्रमम् ।।
3-83-52a
3-83-52b
तदरण्यं प्रविष्टस्य तुङ्गकं राजसत्तम।
पापं प्रणश्यत्यखिलं स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।।
3-83-53a
3-83-53b
तत्रमासं वसेद्धीरो नियतो नियताशनः।
ब्रह्मलोकं व्रजेद्राजन्कुलं चैव समुद्धरेत् ।।
3-83-54a
3-83-54b
मेधाविकं समासाद्य पितॄन्देवांश्च तर्पयेत्।
अग्निष्टोममवाप्नोति स्मृतिं मेधां च विन्दति ।।
3-83-55a
3-83-55b
अत्र कालञ्जरं गत्वा पर्वतं लोकविश्रुतम्।
तत्र देवह्रदे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-56a
3-83-56b
आत्मानं स्नापयेत्तत्रगिरौ कालञ्जरे नृप।
स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ।।
3-83-57a
3-83-57b
ततो गिरिवरश्रेष्ठे चित्रकूटे विशांपते।
मन्दाकिनीं समासाद्य सर्वपापप्रणाशिनीम् ।।
3-83-58a
3-83-58b
तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः।
अश्वमेधमवाप्नोति गतिं च परमां व्रजेत् ।।
3-83-59a
3-83-59b
ततो गच्छेत धर्मज्ञ भर्तृस्थानमनुत्तमम्।
यत्र नित्यं महासेनो गुहः सन्निहितो नृप ।।
3-83-60a
3-83-60b
तत्र गत्वा नृपश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति।
कोटितीर्थे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ।।
3-83-61a
3-83-61b
प्रदक्षिणमुपावृत्य ज्येष्ठस्थानं व्रजेन्नरः।
अभिगम्य महादेवं विराजति यथा शशी ।।
3-83-62a
3-83-62b
तत्र कूपे महाराज विश्रुता भरतर्षभ।
समुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिर ।।
3-83-63a
3-83-63b
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र पितृदेवार्चने रतः।
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम् ।।
3-83-64a
3-83-64b
ततो गच्छेत राजेन्द्र शृङ्गबेरपुरं महत्।
यत्रतीर्णो महाराज रामो दाशरथिः पुरा ।।
3-83-65a
3-83-65b
रकतस्मिंस्तीर्थे महाबाहो स्नात्वा पापैः प्रमुच्यते।
गङ्गायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ।।
3-83-66a
3-83-66b
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति।
ततो मुञ्जवटं गच्छेत्स्थानं देवस्य धीमतः ।।
3-83-67a
3-83-67b
अभिगम्य महादेवमभिवाद्य च भारत।
प्रदक्षिणमुपावृत् यगाणपत्यमवाप्नुयात् ।।
3-83-68a
3-83-68b
तस्मिंस्तीर्थे तु जाह्नव्यां स्नात्वा पापैः प्रमुच्यते।
ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागमृषिसंस्तुतम् ।।
3-83-69a
3-83-69b
यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः।
लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसंमताः ।।
3-83-70a
3-83-70b
सनत्कुमारप्रमुखास्तथैव परमर्षयः।
अङ्गिरःप्रमुखाश्चैव तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ।।
3-83-71a
3-83-71b
तथा नागाः सुपर्णश्च सिद्धाश्चक्रचरास्तथा।
सरितः सागराश्चैव गन्धर्वाप्सरसोऽपि च ।।
3-83-72a
3-83-72b
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः।
तत्र त्रीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी ।।
3-83-73a
3-83-73b
प्रयागादभिनिष्क्रान्ता सर्वतीर्थपुरस्कृता।
तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता ।।
3-83-74a
3-83-74b
यमुना गङ्गया सार्धं संगता लोकपावनी।
गङ्गायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम् ।।
3-83-75a
3-83-75b
प्रयागं जघनस्थानमुपस्थमृषयो विदुः।
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ तथा ।।
3-83-76a
3-83-76b
तीर्थं भोगवती चैव वेदिरेषा प्रजापतेः।
तत्रवेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर ।।
3-83-77a
3-83-77b
प्रजापतिमुपासन्ते ऋषयश्च तपोधनाः।
यजन्ते क्रतुभिर्देवास्तथा चक्रधरा नृपाः ।।
3-83-78a
3-83-78b
ततः पुण्यतमं नाम त्रिषु लोकेषु भारत।
प्रयागं सर्वतीर्थेभ्यः प्रवदन्त्यधिकं विभो ।।
3-83-79a
3-83-79b
श्रवणात्तस्य तीर्थस् नामसंकीर्तनादपि।
मृत्युकालभयाच्चापि नरः पापात्प्रमुच्यते ।।
3-83-80a
3-83-80b
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्संगमे लोकविश्रुते।
पुण्यं स फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ।।
3-83-81a
3-83-81b
एषा यजनभूमिर्हि देवानामभिसंस्कृता।
तत्र रदत्तं सूक्ष्ममपि महद्भवति भारत ।।
3-83-82a
3-83-82b
न वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि।
मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ।।
3-83-83a
3-83-83b
दशतीर्तसहस्राणि षष्टिः कोट्यस्तथाऽपराः।
येषां सान्निध्यमत्रैव कीर्तितं कुरुन्दन ।।
3-83-84a
3-83-84b
चतुर्विद्ये च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्।
स्नात एव तदाप्नोति गङ्गायमुनसंगमे ।।
3-83-85a
3-83-85b
तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीर्थमुत्तमम्।
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्सोऽश्वमेधफलं लभेत् ।।
3-83-86a
3-83-86b
तत्र हंसप्रपतनं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम्।
दशाश्वमेधिकं चैव गङ्गायां कुरुनन्दन ।।
3-83-87a
3-83-87b
कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्रतत्रावगाहिता।
विशेषो वै कनखले प्रयागे परमं महत् ।।
3-83-88a
3-83-88b
यद्यकार्यशतं कृत्वा कृतंगङ्गावसेचनम्।
सर्वं तत्तस्य गङ्गापो दहत्यग्निरिवेन्धनम् ।।
3-83-89a
3-83-89b
सर्वं कृतयुगे पुण्यंत्रेतायां पुष्करं स्मृतम्।
द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्रं गङ्गा कलियुगे स्मृता ।।
3-83-90a
3-83-90b
पुष्करे तु तपस्तप्येद्दानं दद्यान्महालये।
मलये त्वग्निमारोहेद्भृगुतुन्दे त्वनाशनम् ।।
3-83-91a
3-83-91b
पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे रगङ्गायां मगधेषु च।
स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्तसप्तावरांस्तथा ।।
3-83-92a
3-83-92b
पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति।
अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम् ।।
3-83-93a
3-83-93b
यावदस्थि मनुष्यस् गङ्गायाः स्पृशते जलम्।
तावत्स पुरुषो राजन्स्वर्गलोके महीपते ।।
3-83-94a
3-83-94b
यथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च।
उपास्य पुण्यं लब्ध्वा च भवत्यमरलोकभाक् ।।
3-83-95a
3-83-95b
न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केशवात्परः।
ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः ।।
3-83-96a
3-83-96b
यत्र गङ्गा महाराज स देशस्तत्तपोकवनम्।
सिद्धिक्षेत्रं च तज्ज्ञेयं गङ्गातीरसमाश्रितम् ।।
3-83-97a
3-83-97b
इदं सत्यंद्विजातीनां साधूनामात्मनोपि च।
सुहृदां च जपेत्कर्मे शिष्यस्यानुगतस्य च ।।
3-83-98a
3-83-98b
इदं धन्यमिदं मेध्यमिदं स्वर्ग्यमिदं सुखम्।
इदं पुण्यमिदं रम्यं पावनं धर्म्यमुत्तमम् ।।
3-83-99a
3-83-99b
महर्षीणामिदं गुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्।
अधीत्यद्विजमध्ये च निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात् ।।
3-83-100a
3-83-100b
श्रीमत्स्वर्ग्यं तथा पुण्यं सपत्नशमनं शिवम्।
मेधाजननमग्र्यं वै तीर्थवंशानुकीर्तनम् ।।
3-83-101a
3-83-101b
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो धनमाप्नुयात्।
शूद्रो यथेप्सितान्कामान्ब्राह्मणः पारगः पठन्।
महीं विजयते राजा वैश्यो धनमवाप्नुयात् ।।
3-83-102a
3-83-102b
3-83-102c
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं तीर्थपुण्यं नरः शुचिः।
जातीः स स्मरते बह्वीर्नाकपृष्ठे च मोदते ।।
3-83-103a
3-83-103b
गम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च।
मनसा तानि गच्छेत सर्वतीर्थसमीक्षया ।।
3-83-104a
3-83-104b
एतानि वसुभिः साध्यैरादित्यैर्मरुदश्विभिः।
ऋषिभिर्देवकल्पैश्च स्नातानि सुकृतैषिभिः ।।
3-83-105a
3-83-105b
एवं त्वमपि कौरव्य विधिनाऽनेन सुव्रत।
व्रत तीर्थानि नियतः पुण्यं पुण्येन वर्धयन् ।।
3-83-106a
3-83-106b
भाषितैः करणैः पूर्वमास्तिक्याच्छ्रुतिदर्शनात्।
प्राप्यन्ते तानि तीर्तानि सद्भिः शास्त्रार्थदर्शिभिः।
सद्भिः शास्त्रार्थतत्वज्ञैर्ब्राह्मणैः सह गम्यताम् ।।
3-83-107a
3-83-107b
3-83-107c
नाव्रती नाकृतात्मा च नाशुचिर्न च तस्करः।
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः ।।
3-83-108a
3-83-108b
त्वया तु सम्यग्वृत्तेन नित्यं धर्मार्थदर्शिना।
`पितरस्तात सर्वे च तारिताः प्रपितामहाः' ।।
3-83-109a
3-83-109b
पिता पितामहस्चैव सर्वे च प्रपितामहाः।
पितामहपुरोगाश्च देवाः सर्षिगणा नृप।
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवाभितोषितः ।।
3-83-110a
3-83-110b
3-83-110c
अवाप्स्यसि त्वं लोकान्वै वसूनां वासवोपम।
कीर्तिं च महातीं भीष्म प्राप्स्यसे भुविशाश्वतीं ।।
3-83-111a
3-83-111b
नारद उवाच। 3-83-112x
एवमुक्त्वाऽभ्यनुज्ञाय पुलस्त्यो भगवानृषिः।
प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ।।
3-83-112a
3-83-112b
भीष्मश्च कुरुशार्दूल शास्त्रतत्त्वार्थदर्शिवान्।
पुलस्त्यवचनाच्चैव पृथिवीं परिचक्रमे ।।
3-83-113a
3-83-113b
एवमेषा महाभागा प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता।
तीर्थयात्रा महापुण्या सर्वपापप्रमोचनी ।।
3-83-114a
3-83-114b
अनेन विधिना यस्तु पृथिवीं संचरिष्यति।
अश्वमेधशतं साग्रं फलं प्रेत्य स भोक्ष्यति ।।
3-83-115a
3-83-115b
ततश्चाष्टगुणं पार्थ प्राप्स्यसे धर्ममुत्तमम्।
भीष्मः कुरूणां प्रवरो यथा पूर्वमवाप्तवान् ।।
3-83-116a
3-83-116b
नेता च त्वमृषीन्यस्मात्तेन तेऽष्टगुणं फलम्।
रक्षोगणबिकीर्णानि तीर्थान्येतानि भारत।
अगम्यानि मनुष्येन्द्रैस्त्वामृते कुरुनन्दन ।।
3-83-117a
3-83-117b
3-83-117c
इदं देवर्षिचरितं सर्वतीर्ताभिसंवृतम्।
यः पठेच्छृणुयाद्वाऽपिसर्वपापैः प्रमुच्यते ।।
3-83-118a
3-83-118b
ऋषिमुख्याः सदा यत्रवाल्मीकिस्त्वथ कश्यपः।
आत्रेयः कुण्डजठरो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ।।
3-83-119a
3-83-119b
असितो देवलश्चैव मार्कण्डेयोऽथ गालवः।
भरद्वाजो वसिष्ठश्च मुनिरुद्दालकस्तथा ।।
3-83-120a
3-83-120b
शौनकः सह पुत्रेण व्यासश्च तपतांवरः।
दुर्वासाश्च मुनिश्रेष्ठो जाबालिश्च महातपाः ।।
3-83-121a
3-83-121b
एते ऋषिवराः सर्वे त्वत्प्रतीक्षास्तपोधनाः।
एभिः सह महाराज तीर्थान्येतान्यनुव्रज ।।
3-83-122a
3-83-122b
एष ते लोमशो नाम महर्षिरमितद्युतिः।
समेष्यति महाराज तेन सार्धमनुव्रज ।।
3-83-123a
3-83-123b
मयाऽपिसह धर्मज्ञ तीर्थान्येतान्यनुक्रमात्।
प्राप्स्यसे महतीं कीर्तिं यथा राजा महाभिषक् ।।
3-83-124a
3-83-b124
यथा ययातिर्धर्मात्मा यथा राजा पुरूरवाः।
तथा त्वं कुरुशार्दूल स्वेन धर्मेण शोभसे ।।
3-83-125a
3-83-125b
यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विश्रुतः।
तथा त्वं सर्वराजभ्यो भ्राजसे रश्मिवानिव ।।
3-83-126a
3-83-126b
यथा मनुर्यथेक्ष्वाकुर्यथा पूरुर्महायशाः।
यथा वैन्यो महाराज तथा त्वमपि विश्रुतः ।।
3-83-127a
3-83-127b
यथा च वृत्रहा सर्वान्सपत्नान्निर्दहन्पुरा।
त्रैलोक्यं पालयामास देवराड्विगतज्वरः ।।
3-83-128a
3-83-128b
तथा शत्रुक्षयं कृत्वा त्वं प्रजाः पालयिष्यसि।
स्वधर्मविजितामुर्वीं प्राप्य राजीवलोचन।
ख्यातिं यास्यसि धर्मेण कार्तवीर्यार्जुनो यथा ।।
3-83-129a
3-83-129b
3-83-129c
वैशंपायन उवाच। 3-83-130x
एवमाश्वास्य राजानं नारदो भगवानृषिः।
अनुज्ञाप्य महाराज तत्रैवान्तरधीयत ।।
3-83-130a
3-83-130b
युधिष्ठिरोषि धर्मात्मा तमेवार्थं विचिन्तयन्।
तीर्थयात्राश्रितं पुण्यमृषीणां प्रत्यवेदयत् ।।
3-83-131a
3-83-131b
।। इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि
तीर्तयात्रापर्वणि त्र्यशीतितमोऽध्यायः ।। 83 ।।

[सम्पाद्यताम्]

3-83-4 अश्वमेधाद्दशगुणमिति क. पाठः ।। 3-83-29 निदर्शनमुदाहरणम् ।। 3-83-30 यो योनिसंकरजः स जेतत्र गायत्रीं पठति तस्य सम्यक् पठतोपितीर्थमाहात्म्यात्सा गायत्री गाथा स्वरनियमहीना गद्यवन्मुखान्निःसरति। गाथिका ग्राम्यगीतवत् स्वरवर्णविकृता ।। 3-83-31 अब्राह्मणस्य तु प्राक्सिद्धापि तत्र न स्फुरतीति भावः ।। 3-83-33 ततो बेण्णां समासाद्येति क. ध. पाठः ।। 3-83-73 चक्रचराः सूर्यादयः ।। 3-83-75 स्त्रीरूपायाः पृथिव्याः मेरुपृष्ठशीर्षाया हरिद्वारादरभ्य जघनं नाभेरधोभागः ।। 3-83-77 नदी प्रोक्ता प्रजापतेरिति ध. पाठः ।। 3-83-83 प्रयागगमनं प्रतीति क. पाठः ।। 3-83-85 चातुर्वेद्ये च यत्पुण्यमिति क. पाठः ।। 3-83-103 कैलासे सत्यलोके नाकपृष्ठे च मोदत इति क. पाठः ।। 3-83-104 अगमानि अगम्यानि। समीक्षया दर्शनेच्छया ।। 3-83-107 करणैः इन्द्रियैः ।। 3-83-108 अकृतात्मा अवशीकृतचित्तः ।। 3-83-114 प्रतिष्ठाने प्रयागे। प्रतिष्ठिता समाप्ता ।। 3-83-124 महाभिषक् शन्तनुरूपेणावतीर्णः ।। 3-83-126 रश्मिवान् सूर्यः ।।

आरण्यकपर्व-082 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आरण्यकपर्व-084