महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-193

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आरण्यकपर्व-192 महाभारतम्
तृतीयपर्व
महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-193
वेदव्यासः
आरण्यकपर्व-194 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315
महाभारतस्य पर्वाणि
 1. आदिपर्व
 2. सभापर्व
 3. आरण्यकपर्व
 4. विराटपर्व
 5. उद्योगपर्व
 6. भीष्मपर्व
 7. द्रोणपर्व
 8. कर्णपर्व
 9. शल्यपर्व
 10. सौप्तिकपर्व
 11. स्त्रीपर्व
 12. शान्तिपर्व
 13. अनुशासनपर्व
 14. आश्वमेधिकपर्व
 15. आश्रमवासिकपर्व
 16. मौसलपर्व
 17. महाप्रस्थानिकपर्व
 18. स्वर्गारोहणपर्व

मार्कण्डेयेन युधिष्ठिरंप्रतिकलौ भविष्यल्लोकवृत्तान्तकथनम् ।। 1 ।।
कलियगान्ते कल्कित्वेनावतरिष्यता हरिणा दुष्टजनसंहारः ।। 2 ।।

वैशंपायन उवाच। 3-193-1x
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महामुनिम्।
पुन- पप्रच्छ सामात्यो भविष्यां जगतो गतिम् ।।
3-193-1a
3-193-1b
युधिष्ठिर उवाच। 3-193-2x
आश्चर्यभूतं भवतः श्रुतं नो वदतांवर।
मुने भार्गव यद्वृत्तं युगादौ प्रभवाप्ययौ ।।
3-193-2a
3-193-2b
अस्मिन्कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहलं मम।
समाकुलेषु धर्मेषु किंनु शेषं भविष्यति ।।
3-193-3a
3-193-3b
किंवीर्या मानवास्तत्रकिमाहारविहारिणः।
किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-4a
3-193-4b
कां च काष्ठां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम्।
विस्तरेण मुने ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे ।।
3-193-5a
3-193-5b
इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत।
रमयन्वृष्णिशार्दूलं पाण्डवांस्च महानृषिः ।।
3-193-6a
3-193-6b
शृणु राजन्मया दृष्टं यत्पुरा श्रुतमेव च।
अनुभूतं च राजेनद्‌रदेवदेवप्रसादजम् ।।
3-193-7a
3-193-7b
भविष्यं सर्वलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ।
कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निबोध मे ।।
3-193-8a
3-193-8b
कृते चतुष्पात्सकलो निर्व्याजोप्राधिवर्जितः।
वृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्ये भरतर्षभ ।।
3-193-9a
3-193-9b
अधर्मपादविद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः।
त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ।।
3-193-10a
3-193-10b
त्रिभिरंशैरधर्मस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति।
तामसं युगमासाद्य तदा भरतसत्तम ।।
3-193-11a
3-193-11b
चतुर्थांशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति।
आयुर्वीर्यं मनो बुद्धिर्बलं तेजश्च पाण्डव ।।
3-193-12a
3-193-12b
मनुष्याणआमनुयुगं ह्रप्तन्तीति निबोध मे।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव युधिष्ठिर ।।
3-193-13a
3-193-13b
व्याजैर्धर्मं चरिष्यन्ति धर्मवैतंसिका नराः।
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः ।।
3-193-14a
3-193-14b
सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति।
आयुषः प्रक्षयाद्विद्यां न शक्ष्यन्त्युपशिक्षितुम् ।।
3-193-15a
3-193-15b
विद्याहीनानविज्ञानाल्लोभोप्यभिभविष्यति।
लोभमोहपरा मूढाः कामासक्ताश् मानवाः ।।
3-193-16a
3-193-16b
वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधैषिणः।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः संकीर्यन्ते परस्परम् ।।
3-193-17a
3-193-17b
शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः।
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्त्या न संशयः ।।
3-193-18a
3-193-18b
ईदृशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते।
वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदूपकः ।।
3-193-19a
3-193-19b
भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये।
मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यजैडकम् ।।
3-193-20a
3-193-20b
गोषु नष्टासु पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः।
तेऽपिलोभसमायुक्ता भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-21a
3-193-21b
अन्योन्यं परिमुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः।
अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-22a
3-193-22b
सरित्तीरेषु कुद्दालैर्वापयिष्यनति चौपधीः।
ताश्चाप्यल्पफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-23a
3-193-23b
श्राद्धे दैवे च पुरुषा येऽपि नित्यं धृव्रताः।
तेऽपिलोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम् ।।
3-193-24a
3-193-24b
पिता पुत्रस् भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च।
अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-25a
3-193-25b
न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः।
न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः।
निम्नेष्वीहां करिष्यनति हेतुवादविमोहिताः ।।
3-193-26a
3-193-26b
3-193-26c
निम्ने कृषिं करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि धेनुक्राः।
एकहायनवत्सांश्च वाहयिष्यन्ति मानवाः ।।
3-193-27a
3-193-27b
पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा।
`स्त्रियोऽपि पतिपुत्रादीन्वधिष्यनति युगक्षये'।
निरुद्वेगो बृहद्बादी न निन्दामुपलप्स्यते ।।
3-193-28a
3-193-28b
3-193-28c
म्लेच्छभूतं जगत्सर्वं निष्क्रियं दानवर्जितम्।
भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथो तथा ।।
3-193-29a
3-193-29b
प्रायशः कृपणानां हि तथा बन्धुमतामपि।
विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ।।
3-193-30a
3-193-30b
स्वल्पवीर्यबलाः स्वाधा लोभमोहपरायणाः।
तत्कथादानसंतुष्ट शिष्टानामपि बान्धवाः ।।
3-193-31a
3-193-31b
परिग्रहंकरिष्यति मायाचारपरिग्रहाः।
संघातयन्तः तय राजानः पापबुद्धयः ।।
3-193-32a
3-193-32b
परस्परवधोयुक्ता मूर्खाः पण्डितमानिनः।
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ।।
3-193-33a
3-193-33b
अरक्षितारो लुब्धाश् मानाहंकारदर्पिताः।
केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ।।
3-193-34a
3-193-34b
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि धनानि च।
भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोसा रुदतामपि भारत ।।
3-193-35a
3-193-35b
न कन्यां याचे कश्चिन्नापि कन्या प्रदीयते।
स्वयंग्रहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ।।
3-193-36a
3-193-36b
राजानश्चाप्यसंतुष्टाः परार्तान्मूढचेतसः।
सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-37a
3-193-37b
म्लेच्छीभूतं जगत्सर्वं भविष्यति न संशयः।
हस्तो हस्तं परिमुषेद्युगान्ते समुपस्थिते ।।
3-193-38a
3-193-38b
सत्यं संक्षिप्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः।
स्थविरा बालमतयो बालाः स्थविरबुद्धयः ।।
3-193-39a
3-193-39b
भीरुस्था शूरमानी शूरा भीरुविषादिनः।
न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-40a
3-193-40b
नैकभार्यं जगत्सर्वं लोभमोहव्यवस्थितम्।
अधर्मो वर्धते तत्र न तु धर्मः प्रवर्तते ।।
3-193-41a
3-193-41b
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या नशिष्यन्ति जनाधिप।
एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ।।
3-193-42a
3-193-42b
न क्षंस्यति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा।
भार्याश्च पतिशुश्रूषां न करिष्यन्ति संक्षये ।।
3-193-43a
3-193-43b
ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च।
तान्देशान्संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-44a
3-193-44b
स्वैराहाराश्च पुरुषा योषितश्च विशांपते।
अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-45a
3-193-45b
म्लेच्छभूतं जगत्सर्वं भविष्यति युधिष्ठिर।
श्राद्धे न देवान्न पितॄँस्तर्पयिष्यन्ति मानवाः ।।
3-193-46a
3-193-46b
न कश्चित्कस्यचिच्छ्रोता न कश्चित्कस्यचिद्गुरुः।
तमोग्रस्तस्तदा लोको भविष्यति जनाधिप ।।
3-193-47a
3-193-47b
परमायुश्च भविता तदा वर्षाणि षोडश।
ततः प्राणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ।।
3-193-48a
3-193-48b
पञ्चमे वाऽथ षष्ठे वा वर्षे कन्या प्रसूयते।
सप्तवर्षाष्टवर्षाश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा ।।
3-193-49a
3-193-49b
पत्यौ स्त्री तु तदा राजन्पुरुषो वा स्त्रियं प्रति।
युगान्ते राजशार्दूल न तोषमुपयास्यति ।।
3-193-50a
3-193-50b
अल्पद्रव्या वृथालिङ्गा हिंसा च प्रभविष्यति।
न कश्चित्कस्यचिद्दाता भविष्यति युगक्षये ।।
3-193-51a
3-193-51b
अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः।
केशशूलाः स्त्रियश्चापि भविष्यनति युगक्षये ।।
3-193-52a
3-193-52b
म्लेच्छाचाराः सर्वमभक्षा दारुणा सर्वकर्मसु।
भाविन पश्चिमे काले मनुष्या नात्र संशयः ।।
3-193-53a
3-193-53b
क्रयविक्रयकाले च सर्वः सर्वस्य वञ्चनम्।
युगान्ते भरतश्रेष्ठ वित्तलोभात्करिष्यति ।।
3-193-54a
3-193-54b
ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा।
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते समुपस्थिते ।।
3-193-55a
3-193-55b
स्वभावात्क्रूरकर्माणश्चान्योन्यमभिशंसिनः।
भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते तु युगक्षये ।।
3-193-56a
3-193-56b
आरामांश्चैव वृक्षांश्च नाशयिष्यन्ति निर्व्यथाः।
भविता संशयो लोके जीवितस्य हि देहिनाम् ।।
3-193-57a
3-193-57b
तथा लोभाभिभूताश्च भविष्यन्ति नरा नृप।
ब्राह्मणांश्च हनिष्यन्ति ब्राह्मणस्वोपभोगिनः ।।
3-193-58a
3-193-58b
हाहाकृता द्विजाश्चैव भयार्ता वृषलार्दिताः।
त्रातारमलाभन्तो वै भ्रमिष्यनति महीमिमाम् ।।
3-193-59a
3-193-59b
जीवितान्तकराः क्रूरा रौद्राः प्राणिविहिंसकाः।
यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम् ।।
3-193-60a
3-193-60b
आश्रयिष्यन्ति च नदी पर्वतान्विषमाणि च।
प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्वह ।।
3-193-61a
3-193-61b
दस्युभिः पीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः।
कुराजभिश्च सततं करभारप्रपीडिताः ।।
3-193-62a
3-193-62b
धैर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये।
विकर्माणि करिष्यन्ति शूद्राणां परिचारकाः ।।
3-193-63a
3-193-63b
शूद्रा धर्मं प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः।
श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ।।
3-193-64a
3-193-64b
विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः।
एडूकान्पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः।
शूद्राश्च प्रभविष्यन्ति न द्विजा युगसंक्षये ।।
3-193-65a
3-193-65b
3-193-65c
आश्रमेषुमहर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च।
देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ।।
3-193-66a
3-193-66b
एडूकचिह्ना पृथिवी न देवगृहभूषिता।
भविष्यति युगे क्षीणे तद्युगान्तस्य लक्षणम् ।।
3-193-67a
3-193-67b
दा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा।
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम् ।।
3-193-68a
3-193-68b
पुष्पं पुष्पे यदा राजन्फले वा फलमाश्रितम्।
प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम् ।।
3-193-69a
3-193-69b
अकालवर्षी पर्जन्यो भविष्यति गते युगे।
अक्रमेण मनुष्याणां भविष्यनति तदा क्रियाः ।।
3-193-70a
3-193-70b
विरोधमथ यास्यनति वृषला ब्राह्मणैः सह।
मही म्लेच्छजनाकीर्णा भविष्यति ततोऽचिरात् ।।
3-193-71a
3-193-71b
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो दश।
`अन्यायवर्तिनश्चापि भविष्यनति नराधिपाः' ।।
3-193-72a
3-193-72b
निर्विशेषा जनपदास्तथा विष्टिकरार्दिताः।
आश्रमानुपलप्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः ।।
3-193-73a
3-193-73b
एवं पर्याकुले लोके मर्यादा न भविष्यति।
`ब्राह्मणःक्षत्रियावैश्याः परित्यक्ष्यन्ति सत्क्रियाम्'
न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्या विप्रियकारिणः ।।
3-193-74a
3-193-74b
3-193-74c
आचार्योपनिधिश्चैव भर्त्स्यते तदनन्तरम्।
अर्थयुक्त्या प्रवात्स्यन्ति मित्रसंबन्धिबान्धवाः ।।
3-193-75a
3-193-75b
अभावः सर्वभूतानां युगान्ते संभविष्यति।
दिशः प्रज्वलिता सर्वा नक्षत्राण्यप्रभाणि च ।।
3-193-76a
3-193-76b
प्रधूपितानि ज्योतींषि वाताः पर्याकुलास्तथा।
उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदर्शकाः ।।
3-193-77a
3-193-77b
षङ्भिरन्यैश्च सहितो भास्करः प्रतपिष्यति।
तुमुलाश्चापि निर्ह्रादा दिग्दाहाश्चापि सर्वशः।
कबन्धान्तर्हितो भानुरुदयास्तमने तदा ।।
3-193-78a
3-193-78b
3-193-78c
अकालवर्षी भगवान्भविष्यति सहस्रदृक्।
सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-79a
3-193-79b
अभीक्ष्णं क्रूरवादिन्यः परुषा रदितप्रियाः।
भर्तॄणां वचने चैव न स्थास्यन्ति ततः स्त्रियः ।।
3-193-80a
3-193-80b
पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये।
सूदयिष्यन्ति च पतीन्स्त्रियः पुत्रानपाश्रिताः ।।
3-193-81a
3-193-81b
अपर्वणि महाराज सूर्यं राहुरुपैष्यति।
युगान्ते हुतभुक्वापि सर्वतः प्रज्वलिष्यति ।।
3-193-82a
3-193-82b
पानीयं भोजनं चापि याचमानास्तदाऽध्वगाः।
न लप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ।।
3-193-83a
3-193-83b
निर्घातवायसा नागाः शकुनाः समृगद्विजाः।
रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-84a
3-193-84b
मित्रसंबन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यनति नरास्तदा।
जनं परिजनं चापि यागान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-85a
3-193-85b
अथ देशान्दिशश्चापि पत्तनान्यापणानि च।
क्रमशः संलयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।।
3-193-86a
3-193-86b
हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाच सुदारुणाः।
विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति ।।
3-193-87a
3-193-87b
`मोवादिनस्तथा शूद्रा ब्राह्मणाः प्राकृतप्रियाः।
पाषण्डजनसंकीर्णा भविष्यन्ति युगक्षये' ।।
3-193-88a
3-193-88b
ततस्तुमुलसंघाते वर्तमाने युगक्षये।
द्विजातिपूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति ।।
3-193-89a
3-193-89b
ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनर्लोकविवृद्धये।
भविष्यति पुनर्दैवमनुकूलं यदृच्छया ।।
3-193-90a
3-193-90b
यदा सूर्यश्च चन्द्रश्च तथा तिष्यबृहस्पती।
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम् ।।
3-193-91a
3-193-91b
कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च।
प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः।
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम् ।।
3-193-92a
3-193-92b
3-193-92c
कल्की विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः।
उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धिपराक्रमः ।।
3-193-93a
3-193-93b
संभूतः संभलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे।
`महात्मा वृत्तसंपन्नः प्रजानां हितकृन्नृप' ।।
3-193-94a
3-193-94b
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च।
उपस्तास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च ।।
3-193-95a
3-193-95b
स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति।
सचेमं संकुलं लोकं प्रसादमुपनेष्यति ।।
3-193-96a
3-193-96b
उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधीः।
संक्षेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः ।।
3-193-97a
3-193-97b
स सर्वत्र गतान्क्षुद्रान्ब्राह्मणैः परिवारितः।
उत्सादयिष्यति तदा सर्वम्लेच्छगणान्द्विजः ।।
3-193-98a
3-193-98b
।। इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि
मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि
त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।।

[सम्पाद्यताम्]

3-193-3 शेषं जगद्भविष्यति उत्कर्षं प्राप्स्यति ।। 3-193-5 काष्ठां अवधिम्। कृतंकृतयुगम् ।। 3-193-8 कलुषं कलिम् ।। 3-193-9 निर्व्याजश्छद्महीनः। उपाधिवर्जितः लोभादिहीनः। वृषइव चतुष्पात् ।। 3-193-10 अर्धेनाधर्मेण ।। 3-193-14 धर्मवैतंसिकाः धर्मजालिकाः धर्मजालं विस्तार्य लोकान्वञ्चयन्तीत्यर्थः ।। 3-193-18 अन्त्या इति। चाण्डालाः क्षत्रियादिकर्म क्षत्रियादयश्चाण्डालकर्म करिष्यन्तीत्य्रथः ।। 3-193-19 शाणी शणसूतर्जा प्रवराशाटीति ख. पाठः ।। 3-193-26 निम्नेषु हीनेषु कर्मसु ।। 3-193-32 पापाचारपरिग्रहा इति ध. पाठः ।। 3-193-37 परार्थान्परधनानि ।। 3-193-38 हस्तो हस्तं परिमुषेद्धस्तवदेकोदरजोपि भ्राता भ्रातरं वञ्चयेदेव ।। 3-193-41 एकाहार्यं युगं सर्वमिति झ. पाठः। एकहार्यं एकविधमेव मांसशाकादिकमाहारमर्हतीति तथा। भक्ष्याभक्ष्यविभागो नास्तीत्यर्थः ।। 3-193-42 एकवर्णः वर्णविभागनाशनात् ।। 3-193-43 न रक्षति पिता पुत्रमिति ध. पाठः ।। 3-193-45 खैराचारश्चेति झ. पाठः ।। 3-193-49 प्रजास्यन्ति प्रजाः जनयिष्यन्ति ।। 3-193-55 ज्ञानानि ज्ञेयस्वरूपाणि ।। 3-193-56 श्चान्योन्यमभिशङ्किता इति ध. पाठः ।। 3-193-57 संक्षयो लोक इजि ध. पाठः ।। 3-193-59 वृषलार्दिताः शूद्रपीडिताः ।। 3-193-60 संक्षेप्स्यते नाशं गमिष्यति ।। 3-193-62 काका इव सर्वतः शङ्किनः नीचवृत्त्युपजीविनो वा ।। 3-193-65 एडूकान् अस्थ्यङ्कितनानि कुड्यानि। जालूकान्पूजयिष्यन्तीति क. ध. पाठः ।। 3-193-73 निर्विशेषाः तुल्याचारवेषाः। विष्टिकराः मृतिमदत्त्वाकारयन्ति ते ।। 3-193-75 आचार्योपि अपनिधिः निर्धनः भर्त्स्यते धिकूक्रिते। अर्थयुक्त्या धनयोगेन नतु स्नेहेन धर्मेण वा ।। 3-193-78 कबन्धान्तर्हितः राह्वन्तर्हितः ।। 3-193-91 यदेति। गुरुसूर्यचन्द्राः यदा युगपत्पुष्यक्षत्रमेष्यन्ति तदा कृतयुगप्रवृत्तिरितित्यर्तः ।। 3-193-94 सभूतः शंबलग्नामे इति ध. पाठः ।।

आरण्यकपर्व-192 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आरण्यकपर्व-194