महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-020

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आरण्यकपर्व-019 महाभारतम्
तृतीयपर्व
महाभारतम्-03-आरण्यकपर्व-020
वेदव्यासः
आरण्यकपर्व-021 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274
 275. 275
 276. 276
 277. 277
 278. 278
 279. 279
 280. 280
 281. 281
 282. 282
 283. 283
 284. 284
 285. 285
 286. 286
 287. 287
 288. 288
 289. 289
 290. 290
 291. 291
 292. 292
 293. 293
 294. 294
 295. 295
 296. 296
 297. 297
 298. 298
 299. 299
 300. 300
 301. 301
 302. 302
 303. 303
 304. 304
 305. 305
 306. 306
 307. 307
 308. 308
 309. 309
 310. 310
 311. 311
 312. 312
 313. 313
 314. 314
 315. 315


कृष्णेन युधिष्ठिरंप्रति संवस्य साल्वेन सह युद्धप्रकारकथनम् ।। 1 ।।

वासुदेव उवाच।।
आनर्तनगरं मुक्तं ततोऽहमगमं तदा ।
महाक्रतौ राजसूये निवृत्ते नृपते तव ।।१।।
अपश्यं द्वारकां चाहं महाराज हतत्विषम् ।
निःस्वाध्यायवषट्कारां निर्भूषणवरस्त्रियम् ।।२।।
अनभिज्ञेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च ।
दृष्ट्वा शङ्कोपपन्नोऽहमपृच्छं हृदिकात्मजम् ।।३।।
अस्वस्थनरनारीकमिदं वृष्णिपुरं भृषम् ।
किमिदं नरशार्दूल श्रोतुमिच्छामहे वयम् ।।४।।
एवमुक्तस्तु स मया विस्तरेणेदमब्रवीत् ।
रोधं मोक्षं च शाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ।।५।।
ततोऽहं कौरवश्रेष्ठ श्रुत्वा सर्वमशेषतः ।
विनाशे शाल्वराजस्य तदैवाकरवं मतिम् ।।६।।
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम् ।
राजानमाहुकं चैव तथैवानकदुन्दुभिम् ।।७।।
सर्ववृष्णिप्रवीरांश्च हर्षयन्नब्रुवं तदा ।।७।।
अप्रमादः सदा कार्यो नगरे यादवर्षभाः ।
शाल्वराजविनाशाय प्रयातं मां निबोधत ।।८।।
नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरीं द्वारवतीं प्रति ।
सशाल्वं सौभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः ।।९।।
त्रिसामा हन्यतामेषा दुन्दुभिः शत्रुभीषणी ।।९।।
ते मयाश्वासिता वीरा यथावद्भरतर्षभ ।
सर्वे मामब्रुवन्हृष्टाः प्रयाहि जहि शात्रवान् ।।१०।।
तैः प्रहृष्टात्मभिर्वीरैराशीर्भिरभिनन्दितः ।
वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठान्प्रणम्य शिरसाहुकम् ।।११।।
सैन्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः ।
प्रध्माप्य शङ्खप्रवरं पाञ्चजन्यमहं नृप ।।१२।।
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महता वृतः ।
कॢप्तेन चतुरङ्गेण बलेन जितकाशिना ।।१३।।
समतीत्य बहून्देशान्गिरींश्च बहुपादपान् ।
सरांसि सरितश्चैव मार्त्तिकावतमासदम् ।।१४।।
तत्राश्रौषं नरव्याघ्र शाल्वं नगरमन्तिकात् ।
प्रयातं सौभमास्थाय तमहं पृष्ठतोऽन्वयाम् ।।१५।।
ततः सागरमासाद्य कुक्षौ तस्य महोर्मिणः ।
समुद्रनाभ्यां शाल्वोऽभूत्सौभमास्थाय शत्रुहन् ।।१६।।
स समालोक्य दूरान्मां स्मयन्निव युधिष्ठिर ।
आह्वयामास दुष्टात्मा युद्धायैव मुहुर्मुहुः ।।१७।।
तस्य शार्ङ्गविनिर्मुक्तैर्बहुभिर्मर्मभेदिभिः ।
पुरं नासाद्यत शरैस्ततो मां रोष आविशत् ।।१८।।
स चापि पापप्रकृतिर्दैतेयापसदो नृप ।
मय्यवर्षत दुर्धर्षः शरधाराः सहस्रशः ।।१९।।
सैनिकान्मम सूतं च हयांश्च समवाकिरत् ।
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ।।२०।।
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम् ।
चिक्षिपुः समरे वीरा मयि शाल्वपदानुगाः ।।२१।।
ते हयान्मे रथं चैव तदा दारुकमेव च ।
छादयामासुरसुरा बाणैर्मर्मविभेदिभिः ।।२२।।
न हया न रथो वीर न यन्ता मम दारुकः ।
अदृश्यन्त शरैश्छन्नास्तथाहं सैनिकाश्च मे ।।२३।।
ततोऽहमपि कौरव्य शराणामयुतान्बहून् ।
अभिमन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपम् ।।२४।।
न तत्र विषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भारत ।
खे विषक्तं हि तत्सौभं क्रोशमात्र इवाभवत् ।।२५।।
ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गवाट इव स्थिताः ।
हर्षयामासुरुच्चैर्मां सिंहनादतलस्वनैः ।।२६।।
मत्कार्मुकविनिर्मुक्ता दानवानां महारणे ।
अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते विविशुः शलभा इव ।।२७।।
ततो हलहलाशब्दः सौभमध्ये व्यवर्धत ।
वध्यतां विशिखैस्तीक्ष्णैः पततां च महार्णवे ।।२८।।
ते निकृत्तभुजस्कन्धाः कबन्धाकृतिदर्शनाः ।
नदन्तो भैरवान्नादन्निपतन्ति स्म दानवाः ।।२९।।
ततो गोक्षीरकुन्देन्दुमृणालरजतप्रभम् ।
जलजं पाञ्चजन्यं वै प्राणेनाहमपूरयम् ।।३०।।
तान्दृष्ट्वा पतितांस्तत्र शाल्वः सौभपतिस्तदा ।
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि ।।३१।।
ततो हुडहुडाः प्रासाः शक्तिशूलपरश्वधाः ।
पट्टिशाश्च भुशुण्ड्यश्च प्रापतन्ननिशं मयि ।।३२।।
तानहं माययैवाशु प्रतिगृह्य व्यनाशयम् ।
तस्यां हतायां मायायां गिरिशृङ्गैरयोधयत् ।।३३।।
ततोऽभवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत् ।
दुर्दिनं सुदिनं चैव शीतमुष्णं च भारत ।।३४।।
एवं मायां विकुर्वाणो योधयामास मां रिपुः ।
विज्ञाय तदहं सर्वं माययैव व्यनाशयम् ।।३५।।
यथाकालं तु युद्धेन व्यधमं सर्वतः शरैः ।।३५।।
ततो व्योम महाराज शतसूर्यमिवाभवत् ।
शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम् ।।३६।।
ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशः ।
ततोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञास्त्रं समयोजयम् ।।३७।।
ततस्तदस्त्रमस्त्रेण विधूतं शरतूलवत् ।।३७।।
तथा तदभवद्युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् ।
लब्धालोकश्च राजेन्द्र पुनः शत्रुमयोधयम् ।।३८।। 3.20.41

वासुदेव उवाच। 3-20-1x
आनर्तनगरं मुक्तं ततोऽहमगमं तदा।
महाक्रतौ राजसूये निवृत्ते नृपते तव ।।
3-20-1a
3-20-1b
अपश्यं द्वारकां चाहं महाराज हतत्विषम्।
निःस्वाध्यायवषट्कारां निर्भूषणवरस्त्रियम् ।।
3-20-2a
3-20-2b
अनभिज्ञेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च।
दृष्ट्वा शङ्कोपपन्नोऽहमपृच्छं हृदिकात्मजम् ।।
3-20-3a
3-20-3b
अस्वस्थनरनारीकमिदं वृष्णिकुलं भृशम्।
किमिदं नरशार्दूल श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।।
3-20-4a
3-20-4b
एवमुक्तः स तु मया विस्तरेणेदमब्रवीत्।
रोधं मोक्षं च साल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ।।
3-20-5a
3-20-5b
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ श्रुत्वा सर्वमशेषतः।
विनाशे साल्वराजस्य तदैवाकरवं मतिम् ।।
3-20-6a
3-20-6b
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम् ।।
राजानमाहुकं चैव तथैवाकनदुन्दुभिम् ।।
3-20-7a
3-20-7b
सर्वान्वृष्णिप्रवीरांश्च हर्षयन्नब्रुवं तदा।
अप्रमादः सदा कार्यो नगरे यादवर्षभाः ।।
3-20-8a
3-20-8b
साल्वराजविनाशाय प्रयातं मां निबोधत।
नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरीं द्वारवतीं प्रति ।।
3-20-9a
3-20-9b
ससाल्वं सौभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः।
त्रिःसामा हन्यतामेषा दुन्दुभिः शत्रुभीषणा ।।
3-20-10a
3-20-10b
ते मयाऽऽश्वासिता वीरा यथावद्भरतर्षभ।
सर्वे मामब्रुवन्हृष्टाः प्रयाहि जहिशात्रवान् ।।
3-20-11a
3-20-11b
तैः प्रहृष्टात्मभिर्वीरैराशीर्भिरभिनन्दितः।
वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठान्प्रणम्य शिरसा भवम् ।।
3-20-12a
3-20-12b
शैब्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः।
प्रध्माय शङ्खप्रवरं पाञ्चजन्यमहं नृप ।।
3-20-13a
3-20-13b
प्रयातोस्मि नरव्याघ्र बलेन महता वृतः।
क्लृप्तेन चतुरङ्गेण यत्तेन जितकाशिना ।।
3-20-14a
3-20-14b
समतीत्य बहून्देशान्गिरींश्च बहुपादपान्।
सरांसि सरितश्चैव मार्तिकावतमासदम् ।।
3-20-15a
3-20-15b
तत्राश्रौषं नरव्याघ्र साल्वं सागरमन्तिकात्।
प्रयान्तं सौभमास्थाय तमहं पृष्ठतोऽन्वगाम् ।।
3-20-16a
3-20-16b
`दृष्टवानस्मि राजेन्द्र साल्वराजमथान्तिके।'
ततः सागरमासाद्य कुक्षौ तस्य महोर्मिणः।
समुद्रनाभ्यां साल्वोऽभूत्सौभमास्थाय शत्रुहन् ।।
3-20-17a
3-20-17b
3-20-17c
`स मामालोक्य सहसा सेनां स्वां प्राहिणोन्मृधे।
मद्बाहुना च सेनायां शिष्टायां किंचिदेव च'
3-20-18a
3-20-18b
स समालोक्य सहसा स्मयन्निव युधिष्ठिर।
आह्वयामास दुष्टात्मा युद्धायैव मुहुर्मुहुः ।।
3-20-19a
3-20-19b
तस्य शार्ङ्गविनिर्मुक्तैर्बहुभिर्मर्मभेदिभिः।
पुरं नासाद्यत शरैस्ततो मां रोष आविशत् ।।
3-20-20a
3-20-20b
स चापि पापप्रकृतिर्दैतेयापशदो नृप।
मय्यवर्षत दुर्धर्षः शरधाराः सहस्रशः ।।
3-20-21a
3-20-21b
सैनिकान्मम सूतं च हयांश्च स समाकिरत्।
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ।।
3-20-22a
3-20-22b
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्।
चिक्षिपुः समरे वीरा मयि साल्वपदानुगाः ।।
3-20-23a
3-20-23b
ते हयांश्च रथं चैव ध्वजं दारुकमेव च।
छादयामासुरसुरास्तैर्बाणैर्मर्मभेदिभिः ।।
3-20-24a
3-20-24b
न हया न रथो वीर न ध्वजो न च दारुकः।
अदृश्यन्त शरैश्छन्नास्तथाऽहं सैनिकाश्च मे ।।
3-20-25a
3-20-25b
ततोऽहमपि कौन्तेय शराणामयुतान्बहून्।
आमन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाऽक्षिपम् ।।
3-20-26a
3-20-26b
न तत्रविषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भारत।
खे विषक्तं हि तत्सौभं क्रोशमात्र इवाभवत् ।।
3-20-27a
3-20-27b
ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे देवा वै दिवमास्थिताः।
हर्षयामासुरुच्चैर्मां सिंहनादतलस्वनैः ।।
3-20-28a
3-20-28b
मत्कार्मुकविनिर्मुक्ता दानवानां महारणे।
अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते विविशुः शलभा इव ।।
3-20-29a
3-20-29b
ततो हलहलाशब्दः सौभमध्ये व्यवर्धत।
वध्यतां विशिखैस्तीक्ष्णैः पततां च महार्णवे ।।
3-20-30a
3-20-30b
ते निकृत्तभुजस्कन्धाः कबन्धाकृतिदर्शनाः।
नदन्तो भैरवान्नादान्निपतन्ति स्म दानवाः।
पतितास्तेऽपि भक्ष्यन्ते समुद्रांभोनिवासिभिः ।।
3-20-31a
3-20-31b
3-20-31c
ततो गोक्षीरकुन्देन्दुमृणालरजतप्रभम्।
जलजं पाञ्चजन्यं वै प्राणेनाहमपूरयम् ।।
3-20-32a
3-20-32b
तान्दृष्ट्वा पतितांस्तत्र साल्वः सौभपतिस्ततः।
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि ।।
3-20-33a
3-20-33b
ततो गदा हलाः प्रासाः शूलशक्तिपरश्चथाः।
असयः शक्तिकुलिशपाशर्ष्टिकनपाः शराः।
पट्टसाश्च भुशुण्ड्यश्च प्रपतन्त्यनिशं मयि ।।
3-20-34a
3-20-34b
3-20-34c
तामहं माययैवाशु प्रतिगृह्य व्यनाशयम्।
तस्यां हतायां मायायां गिरिशृङ्गैरयोधयत् ।।
3-20-35a
3-20-35b
ततोऽभवत्तम इव प्रकाश इव चाभवत्।
दुर्दिनं सुदिनं चैव शीतमुष्णं च भारत ।।
3-20-36a
3-20-36b
अङ्गारपांसुवर्षं च शस्त्रवर्षं च भारत।
एवं मायां प्रकुर्वाणो योधयामास मां रिपुः ।।
3-20-37a
3-20-37b
विज्ञाय तदहं सर्वं माययैव व्यनाशयम्।
यथाकालं तु युद्धेन व्यधमं सर्वतः शरैः ।।
3-20-38a
3-20-38b
`ततो हतायां च मया मायायां युधि दानवः।
मायामन्यां महाराज चकार मतिमोहिनीम् ।।'
3-20-39a
3-20-39b
ततो व्योम महाराज शतसूर्यमिवाभवत्।
शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम् ।।
3-20-40a
3-20-40b
ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशः।
ततोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञास्त्रं समयोजयम् ।।
3-20-41a
3-20-41b
तदस्त्रमस्तमस्त्रेण विधूतं शरतूलवत्।
तथा तदभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्।
लब्धालोकस्तु राजेन्द्र पुनः शत्रुमयोधयम् ।।
3-20-42a
3-20-42b
3-20-42c
।। इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि
अर्जुनाभिगमनपर्वणि विंशोऽध्यायः ।। 20 ।।

टिप्पणी[सम्पाद्यताम्]

3-20-3 हृदिकात्मजं कृतकर्माणम् ।। 3-20-10 त्रिःसामा त्रिस्वरा नीचमन्द्रतारभावेन ।। 3-20-12 वाचयित्वा स्वस्तिवादानिति शेषः। शिरसा हरमिति ट. पाठः। शिरसाहुकमिति क. पाठः ।। 3-20-14 जितकाशिना जयशोभिना ।। 3-20-15 मार्तिकावतं देशविशेषम्। आसदं प्राप्तः ।। 3-20-16 सागरमन्तिकात् सागरसमीपे। अन्वगां अनुगतवानस्मि ।। 3-20-17 महोर्मिणः महोर्मिमतः। व्रीह्यादित्वादिनिः। नाभ्यां गर्भे गुप्त इत्यर्थः ।। 3-20-20 तस्य पुरं मदीयैः शरैर्नासाद्यतेति संबन्धः ।। 3-20-26 आमन्त्रितानां अभिमन्त्रितानाम्। दिव्येन विधिना अलौकिकया अस्त्रिविद्यया ।। 3-20-30 वध्यतां वध्यमानानाम् ।। 3-20-32 प्राणएन बलेन ।। 3-20-34 शक्त्यादीनां कनो दीप्तिर्गतिः शोभा वा तां पान्ति ते। कार्तिकेयेन्द्रवरुणयमायुधतुल्या इत्यर्थः ।।

आरण्यकपर्व-019 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आरण्यकपर्व-021