महाभारतम्-01-आदिपर्व-244

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आदिपर्व-243 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-244
वेदव्यासः
आदिपर्व-245 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

द्वारकाया बहिर्निर्गच्छतोऽर्जुनस्य विपृथुना युद्धम्।। 1 ।।
विपृथुं जित्वाऽर्जुनस्य खाण्डवप्रस्थंप्रति गमनम्।। 2 ।।
युद्धोद्युक्तानां यादवानां बलरामवाक्यान्निवृत्तिः।। 3 ।।
बलस्य क्रोधः।। 4 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-244-1x
शासनात्पुरुषेन्द्रस्य बलेन महता बली।
गिरौ रैवतके नित्यं बभूव विपृथुश्रवाः।।
1-244-1a
1-244-1b
प्रवासे वासुदेवस्य तस्मिन्हलधरोपमः।
संबभूव तदा गोप्ता पुरस्य पुरवर्धनः।।
1-244-2a
1-244-2b
प्राप्य पाण्डवनिर्याणं निर्ययौ विपृथुश्रवाः।
निशम्य पुरनिर्घोषं स्वमनीकमचोदयत्।।
1-244-3a
1-244-3b
सोऽभिपत्य तदाध्वानं ददर्श पुरुषर्षभम्।
निःसृतं द्वारकाद्वारादंशुमन्तमिवाम्बिरात्।।
1-244-4a
1-244-4b
सविद्युतमिवाम्भोदं प्रेक्षतां तं धनुर्धरम्।
पार्थमानर्तयोधानां विस्मयः समपद्यत।।
1-244-5a
1-244-5b
उदीर्णरथनागाश्वमनीकमभिवीक्ष्य तत्।
उवाच परमप्रीता सुभद्रा भद्रभाषिणी।।
1-244-6a
1-244-6b
संग्रहीतुमभिप्रायो दीर्घकालकृतो मम।
युध्यमानस्य सङ्ग्रामे रथं तव नरर्षभ।।
1-244-7a
1-244-7b
ओजस्तेजोद्युतिबलैरन्वितस्य महात्मनः।
पार्थ ते सारथित्वेन भविता शिक्षितास्म्यहम्।।
1-244-8a
1-244-8b
एवमुक्तः प्रियां प्रीतः प्रत्युवाच नरर्षभः।
चोदयाश्वानसंसक्तान्विश्तु विपृथोर्बलम्।।
1-244-9a
1-244-9b
बहुभिर्युध्यमानस्य तावकान्विजिघांसतः।
पश्य बाहुबलं भद्रे शरान्विक्षिपतो मम।।
1-244-10a
1-244-10b
वैशंपायन उवाच। 1-244-11x
एवमुक्ता तदा भद्रा पार्थेन भरतर्षभ।
चुचोद साश्वान्संहृष्टा ते ततो विविशुर्बलम्।।
1-244-11a
1-244-11b
तदाहतमहावाद्यं समुदग्रध्वजायुतम्।
अनीकं विपृथोर्हृष्टं पार्थमेवान्ववर्तत।।
1-244-12a
1-244-12b
रथैर्बहुविधाकारैः सदश्वैश्च महाजवैः।
किरन्तः शरवर्षाणि परिवव्रुर्धनञ्जयम्।।
1-244-13a
1-244-13b
तेषामस्त्राणि संवार्य दिव्यास्त्रेण महास्त्रवित्।
आवृणोन्महदाकाशं शरैः परपुरञ्जयः।।
1-244-14a
1-244-14b
तेषां बाणान्महाबाहुर्मुकुटान्यङ्गदानि च।
चिच्छेद निशितैर्बाणैः शरांश्चैव धनूंषि च।।
1-244-15a
1-244-15b
युगानीषान्वरूथानि यन्त्राणि विविधानि च।
अजिघांसन्परान्पार्थश्चिच्छेद निशितैः शरैः।।
1-244-16a
1-244-16b
विधनुष्कान्विकवचान्विरथांश्च महारथान्।
कृत्वा पार्थः प्रियां प्रीतः प्रेक्ष्यतामित्यदर्शयत्।।
1-244-17a
1-244-17b
सा दृष्ट्वा महदाश्चर्यं सुभद्रा पार्थमब्रवीत्।
अवाप्तार्थाऽस्मि भद्रं ते याहि पार्थ यथासुखम्।।
1-244-18a
1-244-18b
स सक्तं पाण्डुपुत्रेण समीक्ष्य विपृथुर्बलम्।
त्वरमाणोऽभिसंक्रम्य स्थीयतामित्यभाषत।।
1-244-19a
1-244-19b
ततः सेनापतेर्वाक्यं नात्यवर्तन्त यादवाः।
सागरे मारुतोद्धूता वेलामिव महोर्मयः।।
1-244-20a
1-244-20b
ततो रथवरात्तूर्णमवरुह्य नरर्षभः।
अभिगम्य नरव्याघ्रं प्रहृष्टः परिषस्वजे।।
1-244-21a
1-244-21b
सोऽब्रवीत्पार्थमासाद्य दीर्घकालमिदं तव।
निवासमभिजानामि शङ्खचक्रगदाधरात्।।
1-244-22a
1-244-22b
न मेऽस्त्यविदितं किंचिद्यद्यदाचितं त्वया।
सुभद्रार्थं प्रलोभेन प्रीतस्तव जनार्दनः।।
1-244-23a
1-244-23b
प्राप्तस्य यतिलिङ्गेन वासितस्य धनञ्जय।
बन्धुमानसि रामेण महेन्द्रावरजेन च।।
1-244-24a
1-244-24b
मामेव च सदाकाङ्क्षी मन्त्रिणं मधुसूदनः।
अन्तरेण सुभद्रां च त्वां च तात धनञ्जय।।
1-244-25a
1-244-25b
इमं रथवरं दिव्यं सर्वशस्त्रसमन्वितम्।
इदमेवानुयात्रं च निर्दिश्य गदपूर्वजः।।
1-244-26a
1-244-26b
अन्तर्द्वीपं तदा वीर गतो वृष्णिसुखावहः।
दीर्घकालावरुद्धं त्वां संप्राप्तं प्रियया सह।।
1-244-27a
1-244-27b
पश्यन्तु भ्रातरः सर्वे वज्रपाणिमिवामराः।
आयाते तु दशार्हाणामृषभे शार्ङ्गधन्वनि।।
1-244-28a
1-244-28b
भद्रामनुगमिष्यन्ति रत्नानि च वसूनि च।
अरिष्टं याहि पन्थानं सुखी भव धनञ्जय।।
1-244-29a
1-244-29b
नष्टशोकैर्विशोकस्य सुहृद्भिः संगमोऽस्तु ते।। 1-244-30a
वैशंपायन उवाच। 1-244-31x
ततो विपृथुमामन्त्र्य पार्थः प्रीतोऽभिवाद्य च।
कृष्णस्य मतमास्थाय कृष्णस्य रथमास्थितः।।
1-244-31a
1-244-31b
पूर्वमेव तु पार्थाय कृष्णेन विनियोजितम्।
सर्वरत्नसुसंपूर्णं सर्वभोगसमन्वितम्।।
1-244-32a
1-244-32b
रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि।
शैब्यसुग्रीवयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना।।
1-244-33a
1-244-33b
सर्वशस्त्रोपपन्नेन जीमूतरवनादिना।
ज्वलनार्चिःप्रकाशेन द्विषतां हर्षनाशिना।।
1-244-34a
1-244-34b
सन्नद्धः कवची खड्गी बद्धगोधाङ्गुलित्रवान्।
युक्तः सेनानुयात्रेण रथणारोप्य माधवीम्।
रथेनाकाशगेनैव पययौ *स्वपुरं प्रति।।
1-244-35a
1-244-35b
1-243-35c
ह्रियमाणां तु तां दृष्ट्वा सुभद्रां सैनिका जनाः।
विक्रोशन्तोऽद्रवन्सर्वे द्वारकामभितः पुरीम्।।
1-244-36a
1-244-36b
ते समासाद्य सहिताः सुधर्मामभितः सभाम्।
सभापालस्य तत्सर्वमाचख्युः पार्थविक्रमम्।।
1-244-37a
1-244-37b
तेषां श्रुत्वा सभापालो भेरीं सान्नाहिकीं ततः।
समाजघ्ने महाघोषां जाम्बूनदपरिष्कृताम्।।
1-244-38a
1-244-38b
क्षुब्धास्तेनाथ शब्देन भोजवृष्ण्यन्धकास्तदा।
`अन्तर्द्वीपात्समुत्पेतुः सहसा सहितास्तदा।'
अन्नपानमपास्याथ समापेतुः समन्ततः।।
1-244-39a
1-244-39b
1-243-39c
तत्र जाम्बूनदाङ्गानि स्पर्ध्यास्तरणवन्ति च।
मणिविद्रुमचित्राणि ज्वलिताग्निप्रभाणि च।।
1-244-40a
1-244-40b
भेजिरे पुरुषव्याघ्रा वृष्ण्यन्धकमहारथाः।
सिंहासनानि शतशो धिष्ण्यानीव हुताशनाः।।
1-244-41a
1-244-41b
तेषां समुपविष्टानां देवानामिव सन्नये।
आचख्यौ चेष्टितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः।।
1-244-42a
1-244-42b
तच्छ्रुत्वा वृष्णिवीरास्ते मदसंरक्तलोचनाः।
अमृष्यमाणाः पार्थस्य समुत्पेतुरहङ्कृताः।।
1-244-43a
1-244-43b
योजयध्वं रथानाशु प्रासानाहरतेति च।
धनूंषि च महार्हाणि कवचानि बृहन्ति च।।
1-244-44a
1-244-44b
सूतानुच्चुक्रुशुः केचिद्रथान्योजयतेति च।
स्वयं च तुरगान्केचिदयुञ्जन्हेमभूषितान्।।
1-244-45a
1-244-45b
रथेष्वानीयमानेषु कवचेषु ध्वजेषु च।
अभिक्रन्दे नृवीराणां तदासीत्तुमुलं महत्।।
1-244-46a
1-244-46b
वनमाली ततः क्षीबः कैलासशिखरोपमः।
नीलवासा मदोत्सिक्त इदं वचनमब्रवीत्।।
1-244-47a
1-244-47b
किमिदं कुरुथाप्रज्ञास्तूष्णींभूते जनार्दने।
अस्य भावमविज्ञाय संक्रुद्धा मोघगर्जिताः।।
1-244-48a
1-244-48b
एष तावदभिप्रायमाख्यातु स्वं महामतिः।
यदस्य रुचिरं कर्तुं तत्कुरुध्वमतन्द्रिताः।।
1-244-49a
1-244-49b
ततस्ते तद्वचः श्रुत्वा ग्राह्यरूपं हलायुधात्।
तूष्णींभूतास्ततः सर्वे साधुसाध्विति चाब्रुवन्।।
1-244-50a
1-244-50b
समं वचो निशम्यैव बलदेवस्य धीमतः।
पुनरेवसभामध्ये सर्वे ते समुपाविशन्।।
1-244-51a
1-244-51b
ततोऽब्रवीद्वासुदेवं वचो रामः परन्तपः।
`त्रैलोक्यनाथ हे कृष्ण भूतभव्यभविष्यकृत्।'
किमवागुपविष्टोऽसि प्रेक्षमाणो जनार्दन।।
1-244-52a
1-244-52b
1-244-52c
सत्कृतस्त्वत्कृते पार्थः सर्वैरस्माभिरच्युत।
न च सोऽर्हति तां पूजां दुर्बुद्धिः कुलपांसनः।।
1-244-53a
1-244-53b
को हि तत्रैव भुक्तावान्नं भाजनं भेत्तुमर्हति।
मन्यमानः कुले जातमात्मानं पुरुषः क्वचित्।।
1-244-54a
1-244-54b
इच्छन्नेव हि संबन्धं कृतं पूर्वं च मानयन्।
को हि नाम भवेनार्थी साहसेन समाचरेत्।।
1-244-55a
1-244-55b
सोऽवमन्य तथाऽस्माकमनादृत्य च केशवम्।
प्रसह्य हृतवानद्य सुभद्रां मृत्युमात्मनः।।
1-244-56a
1-244-56b
कथं हि शिरसो मध्ये कृतं तेन पदं मम।
मर्षयिष्यामि गोविन्द पादस्पर्शमिवोरगः।।
1-244-57a
1-244-57b
अद्य निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुन्धराम्।
न हि मे मर्षणीयोऽयमर्जुनस्य व्यतिक्रमः।।
1-244-58a
1-244-58b
तं तथा गर्जमानं तु मेघदुन्दुभिनिःस्वनम्।
अन्वपद्यन्त ते सर्वे भोजवृष्ण्यन्धकास्तदा।।
1-244-59a
1-244-59b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
सुभद्राहरणपर्वणि
चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 244 ।।

।। समाप्तं च सुभद्राहरणपर्व ।।

1-244-42 सन्नये समुदाये

चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 244 ।।

* 239 तमाध्यायस्य 26 श्लोकादुपरि प्रकृतश्लोकपर्यन्तं विद्यमानानां 248 श्लोकानां स्थाने च, ज, झ, ञ, ड, पुस्तकेषु अधोलिखिता अष्टौ श्लोका एव दृश्यन्ते।

1-244a-1x वैशंपायन उवाच। 1-244a-1a ततः संवादिते तस्मिन्ननुज्ञातो धनञ्जयः। 1-244a-1b गतां रैवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय।। 1-244a-2a वासुदेवाभ्यनुज्ञातः कथयित्वेतिकृत्यताम्। 1-244a-2b कृष्णस्य मतमादाय प्रययौ भरतर्षभः।। 1-244a-3a रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि। 1-244a-3b शैब्यसुग्रीवयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना।। 1-244a-4a सर्वशस्त्रोपपन्नेन जीमूतरवनादिना। 1-244a-4b ज्वलिताग्निप्रकाशेन द्विषतां हर्षघातिना।। 1-244a-5a सन्नद्धः कवची खड्गी बद्धगोधाङ्गुलित्रवान्। 1-244a-5b मृगयाव्यपदेशेन प्रययौ पुरुषर्षभः।। 1-244a-6a सुभद्रा त्वथ शैलेन्द्रमभ्यर्च्यैव हि रैवतम्। 1-244a-6b दैवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य च।। 1-244a-7a प्रदक्षिणं गिरेः कृत्वा प्रययौ द्वारकां प्रति। 1-244a-7b तामभिद्रुत्य कौन्तेयः प्रसह्यारोपयद्रथम्। 1-244a-7c सुभद्रां चारुसर्वाङ्गीं कामबाणप्रपीडितः।। 1-244a-8a ततः स पुरुषव्याघ्रस्तामादाय शुचिस्मिताम्। 1-244a-8b रथेन काञ्चनाङ्गन प्रययौ स्वपुरं प्रति।।

आदिपर्व-243 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-245
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-244&oldid=54600" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्