सामग्री पर जाएँ

महाभारतम्-01-आदिपर्व-140

विकिस्रोतः तः
← आदिपर्व-139 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-140
वेदव्यासः
आदिपर्व-141 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

कृपद्रोणाश्वत्थामाचार्याणामुत्पत्तिः।। 1 ।।
द्रोणाचार्यस्य परशुरामादस्त्रलाभः।। 2 ।।

जनमेजय उवाच। 1-140-1x
कृपस्यापि मम ब्रह्मन्संभवं वक्तुमर्हसि।
शरस्तम्बात्कथं जज्ञे कथं वाऽस्त्राण्यवाप्तवान्।।
1-140-1a
1-140-1b
वैशंपायन उवाच। 1-140-2x
महर्षेर्गौतमस्यासीच्छरद्वान्नाम गौतमः।
पुत्रः किल महाराज जातः सहशरैर्विभो।।
1-140-2a
1-140-2b
न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत।
यथास्य बुद्धिरभवद्धनुर्वेदे परन्तप।।
1-140-3a
1-140-3b
अधिजग्मुर्यथा वेदास्तपसा ब्रह्मचारिणः।
तथा स तपसोपेतः सर्वाण्यस्त्राण्यवाप ह।।
1-140-4a
1-140-4b
धनुर्वेदपरत्वाच्च तपसा विपुलेन च।
भृशं सन्तापयामास देवराजं स गौतमः।।
1-140-5a
1-140-5b
ततो जालवतीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः।
प्राहिणोत्तपसो विघ्नं कुरु तस्येति कौरव।।
1-140-6a
1-140-6b
सा हि गत्वाऽऽश्रमं तस्य रमणीयं शरद्वतः।
धनुर्बाणधरं बाला लोभयामास गौतमम्।।
1-140-7a
1-140-7b
तामेकवसनां दृष्ट्वा गौतमोऽप्सरसं वने।
लोकेऽप्रतिमसंस्थानां प्रोत्फुल्लनयनोऽभवत्।।
1-140-8a
1-140-8b
धनुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतन्भुवि।
वेपथुश्चास्य सहसा शरीरे समजायत।।
1-140-9a
1-140-9b
स तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च समर्थनात्।
अवतस्थे महाप्राज्ञो धैर्येण परमेण ह।।
1-140-10a
1-140-10b
यस्तस्य सहसा राजन्विकारः समदृश्यत।
तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तन्नान्वबुध्यत।।
1-140-11a
1-140-11b
धनुश्च सशरं त्यक्त्वा तथा कृष्णाजिनानि च।
स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं मुनिः।।
1-140-12a
1-140-12b
जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात च।
शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्नृप।।
1-140-13a
1-140-13b
तस्याथ मिथुं जज्ञे गौतमस्य शरद्वतः।
`महर्षेर्गौतमस्यास्य ह्याश्रमस्य समीपतः।।'
मृगयां चरतो राज्ञः शान्तनोस्तु यदृच्छया।।
1-140-14a
1-140-14b
1-140-14c
कश्चित्सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपश्यत।
धनुश्च सशरं दृष्ट्वा तथा कृष्णाजिनानि च।।
1-140-15a
1-140-15b
ज्ञात्वा द्विजस्य चापत्ये धनुर्वेदान्तगस्य ह।
स राज्ञे दर्शयामास मिथुनं सशरं धनुः।।
1-140-16a
1-140-16b
स तदादाय मिथुनं राजा च कृपयान्वितः।
आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति ब्रुवन्।।
1-140-17a
1-140-17b
ततः संवर्धयामास संस्कारैश्चाप्ययोजयत्।
प्रातिपेयो नरश्रेष्ठो मिथुनं गौतमस्य तत्।।
1-140-18a
1-140-18b
कृपया यन्मया बालाविमौ संवर्धिताविति।
तस्मात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः।
`तस्मात्कृप इति ख्यातः कृपी कन्या च साऽभवत्।।'
1-140-19a
1-140-19b
1-140-19c
पितापि गौतमस्तत्र तपसा ताववन्दित।
आगत्य तस्मै गोत्रादि सर्वमाख्यातवांस्तदा।।
1-140-20a
1-140-20b
`कृपोऽपि च तदा राजन्धनुर्वेदपरोऽभवत्।'
चतुर्विधं धनुर्वेदं शास्त्राणि विविधानि च।।
1-140-21a
1-140-21b
निशिलेनास्य तत्सर्वं गुह्यमाख्यातवान्पिता।
सोऽचिरेणैव कालेन परमाचार्यतां गतः।।
1-140-22a
1-140-22b
कृपमाहूय गाङ्गेयस्तव शिष्या इति ब्रुवन्।
पौत्रान्परिसमाधाय कृपमाराधयत्तदा।।
1-140-23a
1-140-23b
ततोऽधिजग्मुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः।
धृतराष्ट्रात्मजाश्चैव पाण्डवाः सह यादवैः।।
1-140-24a
1-140-24b
वृष्णयश्च नृपाश्चान्ये नानादेशसमागताः।
`कृपमाचार्यमासाद्य परमास्त्रज्ञतां गतः।'
1-140-25a
1-140-25b
वैशंपायन उवाच। 1-140-25x
विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया।। 1-140-25c
इष्वस्त्रज्ञान्पर्यपृच्छदाचार्यान्वीर्यसंमतान्।
नाल्पधीर्नामहाभागस्तथा नानस्त्रकोविदः।।
1-140-26a
1-140-26b
नादेवसत्वो विनयेत्कुरूनस्त्रे महावलान्।
इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसत्तमः।।
1-140-27a
1-140-27b
द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धमते।
पाण्डवान्कौरवांश्चैव ददौ शिष्यान्नरर्षभ।।
1-140-28a
1-140-28b
शास्त्रतः पूजितश्चैव सम्यक्तेन महात्मना।
स भीष्मेण महाभागस्तुष्टोऽस्त्रविदुषां वरः।।
1-140-29a
1-140-29b
प्रतिजग्राह तान्सर्वाञ्शिष्यत्वेन महायशाः।
शिक्षयामास च द्रोणो धनुर्वेदमशेषतः।।
1-140-30a
1-140-30b
तेऽचिरेणैव कालेन सर्वशस्त्रविशारदाः।
बभूवुः कौरवा राजन्पाण्डवाश्चामितौजसः।।
1-140-31a
1-140-31b
जनमेजय उवाच। 1-140-32x
कथं समभवद्द्रोणः कथं चास्त्राण्यवाप्तवान्।
कथं चागात्कुरून्ब्रह्मन्कस्य पुत्रः स वीर्यवान्।।
1-140-32a
1-140-32b
कथं चास्य सुतो जातः सोश्वत्थामाऽस्त्रवित्तमः।
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय।।
1-140-33a
1-140-33b
वैशंपायन उवाच। 1-140-34x
गङ्गाद्वारं प्रति महान्बभूव भगवानृषिः।
भरद्वाज इति ख्यातः सततं संशितव्रतः।।
1-140-34a
1-140-34b
सोऽभिषेक्तुं गतो गङ्गां पूर्वमेवागतां सतीम्।
महर्षिभिर्भरद्वाजो हविर्धाने चरन्पुरा।।
1-140-35a
1-140-35b
ददर्शाप्सरसं साक्षाद्धृताचीमाप्लुतामृषिः।
रूपयौवनसंपन्नां मददृप्तां मदालसाम्।।
1-140-36a
1-140-36b
तस्या वायुर्नदीतीर वसनं पर्यवर्तत।
व्यपकृष्टाम्बरां दृष्ट्वा तामृषिश्चकमे ततः।।
1-140-37a
1-140-37b
तत्र संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः।
हृष्टस्य रेतश्चस्कन्द तदृषिर्द्रोण आदधे।।
1-140-38a
1-140-38b
ततः समभवद्द्रोणः कलशे तस्य धीमतः।
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः।।
1-140-39a
1-140-39b
अग्नेरस्त्रमुपादाय यदृषिर्वेद काश्यपः।
अध्यगच्छद्भरद्वाजस्तदस्त्रं देवकार्यतः।।
1-140-40a
1-140-40b
अग्निवेश्यं महाभागं भरद्वाजः प्रतापवान्।
प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्रविदां वरः।।
1-140-41a
1-140-41b
`कनिष्ठजातं स मुनिर्भ्राता भ्रातरमन्तिके।
अग्निवेश्यस्तथा द्रोणं तदा भरतसत्तम।'
भारद्वाजं तदाग्नेयं महास्त्रं प्रत्यपादयत्।।
1-140-42a
1-140-42b
1-140-42c
भरद्वाजसखा चासीत्पृषतो नाम पार्थिवः।
तस्यापि द्रुपदो नाम तथा समभवत्सुतः।।
1-140-43a
1-140-43b
स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्थिवः।
चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार क्षत्रियर्षभः।।
1-140-44a
1-140-44b
ततो व्यतीते पृषते स राजा द्रुपदोऽभवत्।
पञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः।।
1-140-45a
1-140-45b
भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा।
तत्रैव च वसन्द्रोणस्तपस्तेपे महातपाः।।
1-140-46a
1-140-46b
वेदवेदाङ्गविद्वान्स तपसा दग्धकिल्बिषः।
ततः पितृनियुक्तात्मा पुत्रलोभान्महायशाः।।
1-140-47a
1-140-47b
शारद्वतीं ततो भार्यां कृपीं द्रोणोऽन्वविन्दत।
अग्निहोत्रे च धर्मे च दमे च सतत रताम्।।
1-140-48a
1-140-48b
अलभद्गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमेव च।
स जातमात्रो व्यनदद्यथैवोच्चैःश्रवा हयः।।
1-140-49a
1-140-49b
तच्छ्रुत्वान्तर्हितं भूतमन्तरिक्षस्थमब्रवीत्।
अश्वस्येवास्य यत्स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्।।
1-140-50a
1-140-50b
अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नाम्ना भविष्यति।
सुतेन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततोऽभवत्।।
1-140-51a
1-140-51b
तत्रैव च वसन्धीमान्धनुर्वेदपरोऽभवत्।
स शुश्राव महात्मानं जामदग्न्यं परंतपम्।।
1-140-52a
1-140-52b
सर्वज्ञानविदं विप्रं सर्वशस्त्रभृतां वरम्।
ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दित्सन्तं वसु सर्वशः।।
1-140-53a
1-140-53b
स रामस्य धनुर्वेदं दिव्यान्यस्त्राणि चैव ह।
श्रउत्वा तेषु मनश्चक्रे नीतिशास्त्रे तथैव च।।
1-140-54a
1-140-54b
ततः स व्रतिभिः शिष्यैस्तपोयुक्तैर्महातपाः।
वृतः प्रायान्महावाहुर्महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्।।
1-140-55a
1-140-55b
ततो महेन्द्रमासाद्य भारद्वाजो महातपाः।
क्षत्रघ्नं तममित्रघ्नमपश्यद्भृगुनन्दनम्।।
1-140-56a
1-140-56b
ततो द्रोणो वृतः शिष्यैरुपगम्य भृगूद्वहम्।
आचख्यावात्मनो नाम जन्म चाङ्गिरसः कुले।।
1-140-57a
1-140-57b
निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत्।
ततस्तं सर्वमुत्सृज्य वनं जिगमिषुं तदा।।
1-140-58a
1-140-58b
जामदग्न्यं महात्मानं भारद्वाजोऽब्रवीदिदम्।
भरद्वाजात्समुत्पन्नं तथा त्वं मामयोनिजम्।।
1-140-59a
1-140-59b
आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजोत्तम।
तमब्रवीन्महात्मा स सर्वक्षत्रियमर्दनः।।
1-140-60a
1-140-60b
स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ यदिच्छसि वदस्व मे।
एवमुक्तस्तु रामेण भारद्वाजोऽब्रवीद्वचः।।
1-140-61a
1-140-61b
रामं प्रहरतां श्रेष्ठं दित्सन्तं विविधं वसु।
अहं धनमनन्तं हि प्रार्थये विपुलव्रत।।
1-140-62a
1-140-62b
राम उवाच। 1-140-63x
हिरण्यं मम यच्चान्यद्वसु किंचिदिह स्थितम्।
ब्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सर्वमेतत्तपोधन।।
1-140-63a
1-140-63b
तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना।
कश्यपाय मया दत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी।।
1-140-64a
1-140-64b
शरीरमात्रमेवाद्य ममेदमवशेषितम्।
अस्त्राणि च महार्हाणि शस्त्राणि विविधानि च।।
1-140-65a
1-140-65b
अस्त्राणि वा शरीरं वा ब्रह्मञ्शस्त्राणि वा पुनः।
वृणीष्व किं प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण वदाशु तत्।।
1-140-66a
1-140-66b
द्रोण उवाच। 1-140-67x
अस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गव।
स प्रयोगरहस्यानि दातुमर्हस्यशेषतः।।
1-140-67a
1-140-67b
`एतद्वसु वसूनां हि सर्वेषां विप्रसत्तम।'
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गवः।
सरहस्यव्रतं चैव धनुर्वेदमशेषतः।।
1-140-68a
1-140-68b
1-140-68c
प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं कृतास्त्रे द्विजसत्तमः।
प्रियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्रुपदं प्रति।।
1-140-69a
1-140-69b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि
चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 140 ।।

[सम्पाद्यताम्]

1-140-2 गौतमो गौत्रतः।। 1-140-10 समर्थनात्सामर्थ्यात्।। 1-140-18 प्रातिपेयः प्रतीपपुत्रः।। 1-140-19 संवर्धिताविति आलोच्येति शेषः।। 1-140-25 विनयेप्सया शिक्षेच्छया।। 1-140-27 अदेवसत्वः नास्ति देवस्येव सत्वं सामर्थ्यं यस्य सः।। 1-140-38 द्रोणे द्रोण कलशाख्ये यज्ञियपात्रविशेषे।। 1-140-50 स्थामशब्दः सकारस्य तत्कारादेशेऽश्वत्थामेति।। चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 140 ।।

आदिपर्व-139 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-141
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-140&oldid=54390" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्