महाभारतम्-01-आदिपर्व-087

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आदिपर्व-086 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-087
वेदव्यासः
आदिपर्व-088 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

वसुमतः शिबेश्च ययातिना संवादः।। 1 ।। पुनरष्टकययातिसंवादः।। 2 ।। तत्रागतया माधव्या स्वपुत्रान्प्रति यया तेर्मातामहत्वकथनम्।। 3 ।। तद्वचनेन ययातेरष्टकादिदत्तपुण्यस्वीकारपूर्वकमष्टकादिभिः सह स्वर्गगमनम्।। 4 ।। ययातिना मार्गे अष्टकादीन्प्रति विस्तरेण स्ववृत्तान्तकथनम्।। 5 ।। ययात्युपाख्यानश्रवणादिफलकथनम्।। 6 ।।

वसुमानुवाच। 1-87-1x
पृच्छामि त्वां वसुमानौषदश्वि-
र्यद्यस्ति लोको दिवि मे नरेन्द्र।
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्
क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये।।
1-87-1a
1-87-1b
1-87-1c
1-87-1d
ययातिरुवाच। 1-87-2x
यदन्तरिक्षं पृथिवी दिशश्च
यत्तेजसा तपते भानुमांश्च।
लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता वै
तेनान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति।।
1-87-2a
1-87-2b
1-87-2c
1-87-2d
वसुमानुवाच। 1-87-3x
तांस्ते ददानि मा प्रपत प्रपातं
ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु।
क्रीणीष्वैतांस्तृणकेनापि राज-
न्प्रतिग्रहस्ते यदि धीमन्प्रदुष्टः।।
1-87-3a
1-87-3b
1-87-3c
1-87-3d
ययातिरुवाच। 1-87-4x
न मिथ्याऽहं विक्रयं वै स्मरामि
वृथा गृहीतं शिशुकाच्छङ्कमानः।
कुर्यां न चैवाकृतपूर्वमन्यै-
र्विधित्समानः किमु तत्र साधुः।।
1-87-4a
1-87-4b
1-87-4c
1-87-4d
वसुमानुवाच। 1-87-5x
तांस्त्वं लोकान्प्रतिपद्यस्व राज-
न्मया दत्तान्यदि नेष्टः क्रयस्ते।
अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र
सर्वे लोकास्तव ते वै भवन्तु।।
1-87-5a
1-87-5b
1-87-5c
1-87-5d
शिबिरुवाच। 1-87-6x
पृच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोऽहं
ममापि लोका यदि सन्तीह तात।
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः
क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये।।
1-87-6a
1-87-6b
1-87-6c
1-87-6d
ययातिरुवाच। 1-87-7x
यत्त्वं वाचा हृदयेनापि साधू-
न्परीप्समानान्नावमंस्था नरेन्द्र।
तेनानन्ता दिवि लोकाः श्रितास्ते
विद्युद्रूपाः स्वनवन्तो महान्तः।।
1-87-7a
1-87-7b
1-87-7c
1-87-7d
शिबिरुवाच। 1-87-8x
तांस्त्वं लोकान्प्रतिपद्यस्व राज-
न्मया दत्तान्यदि नेष्टः क्रयस्ते।
न चाहं तान्प्रतिपत्स्ये ह दत्त्वा
यत्र गत्वा नानुशोचन्ति धीराः।।
1-87-8a
1-87-8b
1-87-8c
1-87-8d
ययातिरुवाच। 1-87-9x
यथा त्वमिन्द्रप्रतिमप्रभाव-
स्ते चाप्यनन्ता नरदेव लोकाः।
तथाऽद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते
तस्माच्छिबे नाभिनन्दामि दायम्।।
1-87-9a
1-87-9b
1-87-9c
1-87-9d
अष्टक उवाच। 1-87-10x
न चेदेकैकशो राजँल्लोकान्नः प्रतिनन्दसि।
सर्वे प्रदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्।।
1-87-10a
1-87-10b
ययातिरुवाच। 1-87-11x
यदर्होऽहं तद्यतध्वं सन्तः सत्याभिनन्दिनः।
अहं तन्नाभिजानामि यत्कृतं न मया पुरा।।
1-87-11a
1-87-11b
अष्टक उवाच। 1-87-12x
कस्यैते प्रतिदृश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः।
यानारुह्य नरो लोकानभिवाञ्छति शाश्वतान्।।
1-87-12a
1-87-12b
ययातिरुवाच। 1-87-13x
युष्मानेते वहिष्यन्ति रथाः पञ्च हिरण्मयाः।
उच्चैः सन्तः प्रकाशन्ते ज्वलन्तोऽग्निशिखा इव।।
1-87-13a
1-87-13b
`वैशंपायन उवाच। 1-87-14x
अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभुविहिते पुरा।
हयस्य यानि चाङ्गानि संनिकृत्य यथाक्रमम्।।
1-87-14a
1-87-14b
होताऽध्वर्युरथोद्गाता ब्रह्मणा सह भारत।
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः षोडशर्त्विजः।।
1-87-15a
1-87-15b
धूमगन्धं च पापिष्ठा ये जिघ्रन्ति नरा भुवि।
विमुक्तपापाः पूतास्ते तत्क्षणेनाभवन्नराः।।
1-87-16a
1-87-16b
एतस्मिन्नन्तरे चैव माधवी सा तपोधना।
मृगचर्मपरीताङ्गी परिधाय मृगत्वचम्।।
1-87-17a
1-87-17b
मृगैः परिचरन्ती सा मृगाहारविचेष्टिता।
यज्ञवाटं मृगगणैः प्रविश्य भृशविस्मिता।।
1-87-18a
1-87-18b
आघ्रायन्ती धूमगन्धं मृगैरेव चचार सा।
यज्ञवाटमटन्ती सा पुत्रांस्तानपराजितान्।।
1-87-19a
1-87-19b
पश्यन्ती यज्ञमाहात्म्यं मुदं लेभे च माधवी।
असंस्पृशन्तं वसुधां ययातिं नाहुषं यदा।।
1-87-20a
1-87-20b
दिविष्ठं प्राप्तमाज्ञाय ववन्दे पितरं तदा।
तदा वसुमनापृच्छन्मातरं वै तपस्विनीम्।।
1-87-21a
1-87-21b
भवत्या यत्कृतमिदं वन्दनं पादयोरिह।
कोयं देवोपमो राजा याऽभिवन्दसि मे वद।।
1-87-22a
1-87-22b
माधव्युवाच। 1-87-23x
शृणुध्वं सहिताः पुत्रा नाहुषोयं पिता मम।
ययातिर्मम पुत्राणां मातामह इति स्मृतः।।
1-87-23a
1-87-23b
पूरुं मे भ्रातरं राज्ये समावेश्य दिवं गतः।
केन वा कारणेनैवमिह प्राप्तो महायशाः।।
1-87-24a
1-87-24b
वैशंपायन उवाच। 1-87-25x
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा स्वर्गाद्भ्रष्टेति चाब्रवीत्।
सा पुत्रस्य वचः श्रुत्वा संभ्रमाविष्टचेतना।।
1-87-25a
1-87-25b
माधवी पितरं प्राह दौहित्रपरिवारितम्।
तपसा निर्जिताँल्लोकान्प्रतिगृह्णीष्व मामकान्।।
1-87-26a
1-87-26b
पुत्राणामिव पौत्राणां धर्मादधिगतं धनम्।
स्वार्थणेव वदन्तीह ऋषयो धर्मपाठकाः।
तस्माद्दानेन तपसा चास्माकं दिवमाव्रज।।
1-87-27a
1-87-27b
1-87-27c
ययातिरुवाच। 1-87-28x
यदि धर्मफलं ह्येतच्छोभनं भविता तव।
दुहित्रा चैव दौहित्रैस्तारितोऽहं महात्मभिः।।
1-87-28a
1-87-28b
तस्मात्पवित्रं दौहित्रमद्यप्रभृति पैतृके।
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः।।
1-87-29a
1-87-29b
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्।
भोक्तारः परिवेष्टारः श्रावितारः पवित्रकाः।।
1-87-30a
1-87-30b
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे।
स कालः कुतपो नाम पितॄणां दत्तमक्षयम्।।
1-87-31a
1-87-31b
तिलाः पिशाचाद्रक्षन्ति दर्भा रक्षन्ति राक्षसात्।
रक्षन्ति श्रोत्रियाः पङ्क्तिं यतिभिर्भुक्तमक्षयम्।।
1-87-32a
1-87-32b
लब्ध्वा पात्रं तु विद्वांसं श्रोत्रियं सुव्रतं शुचिम्।
स कालः कालतो दत्तं नान्यथा काल इष्यते।।
1-87-33a
1-87-33b
वैशंपायन उवाच। 1-87-34x
एवमुक्त्वा ययातिस्तु पुनः प्रोवाच बुद्धिमान्।
सर्वे ह्यवभृथस्नातास्त्वरध्वं कार्यगौरवात्।।'
1-87-34a
1-87-34b
अष्टक उवाच। 1-87-35x
आतिष्ठ स्वरथं राजन्विक्रमस्व विहायसम्।
वयमप्यनुयास्यामो यदा कालो भविष्यति।।
1-87-35a
1-87-35b
ययातिरुवाच। 1-87-36x
सर्वैरिदानीं गन्तव्यं सह स्वर्गजितो वयम्।
एष नो विरजाः पन्था दृश्यते देवसद्मनः।।
1-87-36a
1-87-36b
वैशंपायन उवाच। 1-87-37x
`अष्टकश्च शिबिश्चैव काशेयश्च प्रतर्दनः।
ऐक्ष्वाकवो वसुमनाश्चत्वारो भूमिपास्तदा।
सर्वे ह्यवभृथस्नाताः स्वर्गताः साधवः सह।।'
1-87-37a
1-87-37b
1-87-37c
तेऽधिरुह्य रथान्सर्वे प्रयाता नृपस्तमाः।
आक्रमन्तो दिवं भाभिर्धर्मेणावृत्य रोदसी।।
1-87-38a
1-87-38b
अष्टक उवाच। 1-87-39x
अहं मन्ये पूर्वमेकोऽस्मि गन्ता
सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महात्मा।
कस्मादेवं शिबिरौशीनरोऽय-
मेकोऽत्यगात्सर्ववेगेन वाहान्।।
1-87-39a
1-87-39b
1-87-39c
1-87-39d
ययातिरुवाच। 1-87-40x
अददद्याचमानाय यावद्वित्तमविन्दत।
उशीनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छ्रेष्ठोहि वः शिबिः।।
1-87-40a
1-87-40b
दानं तपः संत्यमथाऽपि धर्मो
ह्रीः श्रीः क्षमा सौम्यमथो विधित्सा।
राजन्नेतान्यप्रमेयाणि राज्ञः
शिबेः स्थितान्यप्रतिमस्य बुद्ध्या।।
1-87-41a
1-87-41b
1-87-41c
1-87-41d
एवं वृत्तो ह्रीनिषेवश्च यस्मा-
त्तस्माच्छिबिरत्यगाद्वै रथेन।
1-87-42a
1-87-42b
वैशंपायन उवाच। 1-87-42x
अथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छ-
न्मातामहं कौतुकेनेन्द्रकल्पम्।।
1-87-42c
1-87-42d
पृच्छामि त्वां नृपते ब्रूहि सत्यं
कुतश्च कश्चासि सुतश्च कस्य।
कृतं त्वया यद्धि न तस्य कर्ता
लोके त्वदन्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा।।
1-87-43a
1-87-43b
1-87-43c
1-87-43d
ययातिरुवाच। 1-87-44x
ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रः
पूरोः पिता सार्वबौमस्त्विहासम्।
गुह्यं चार्थं मामकेभ्यो ब्रवीमि
मातामहोऽहं भवतां प्रकाशम्।।
1-87-44a
1-87-44b
1-87-44c
1-87-44d
सर्वामिमां पृथिवीं निर्जिगाय
दत्त्वा प्रतस्थे विपिनं ब्राह्मणेभ्यः।
मेध्यानश्वानेकशतान्सुरूपां-
स्तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति।।
1-87-45a
1-87-45b
1-87-45c
1-87-45d
अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः
पूर्णामिमामखिलां वाहनेन।
गोभिः सुवर्णेन धनैश्च मुख्यै-
स्तदाऽददं गाः शथमर्बुदानि।।
1-87-46a
1-87-46b
1-87-46c
1-87-46d
सत्येन मे द्यौश्च वसुन्धरा च
तथैवाग्निज्वर्लते मानुषेषु।
न मे वृथा व्याहृतमेव वाक्यं
सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति।।
1-87-47a
1-87-47b
1-87-47c
1-87-47d
यदष्टक प्रब्रवीमीह सत्यं
प्रतर्दनं चौषदश्विं तथैव।
सर्वे च लोका मुनयश्च देवाः
सत्येन पूज्या इति मे मनोगतम्।।
1-87-48a
1-87-48b
1-87-48c
1-87-48d
यो नः स्वर्गजितः सर्वान्यथावृत्तं निवेदयेत्।
अनसूयुर्द्विजाग्र्येभ्यः स लभेन्नः सलोकताम्।।
1-87-49a
1-87-49b
वैशंपायन उवाच। 1-87-50x
एवं राजा स महात्मा ह्यतीव
स्वैर्दौहित्रैस्तारितोऽमित्रसाह।
त्यक्त्वा महीं परमोदारकर्मा
स्वर्गं गतः कर्मभिर्व्याप्य पृथ्वीम्।।
1-87-50a
1-87-50b
1-87-50c
1-87-50d
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
संभवपर्वणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः।। 87 ।।

[सम्पाद्यताम्]

1-87-2 यत् यत् तपते प्रकाशयति।। 1-87-4 शिशुकात् शैशवमारभ्य।। 1-87-7 परीप्समानान् याचकान्। नावमंस्था नावमानं कृतवानसि। स्वनवन्तः संगीतादिध्वनियुक्ताः।। 1-87-10 गन्तारो मृत्वा प्राप्स्यामः। नरकं भूलोकम्।। 1-87-11 यतध्वं कर्तुम्। नाभिजानामि नाङ्गीकरोमि।। 1-87-13 प्रकाशन्ते दृश्यन्ते। ज्वलन्तो दीप्यमानाः।। 1-87-14 अकृतहोमसमाप्तीनामवभृथायोगात् होमोपि समापित इत्याह। अश्वमेध इति। पुरा स्वयंभुविहिते कर्तव्यतया विहिते अश्वमेधे अष्टकादिभिः क्रियमाणे।। 1-87-41 सौम्यमक्रूरत्वम्। विधित्सा पालनेच्छा।। 1-87-42 सत्यमेव श्रेयःसाधनमिति विधातुं पूर्वोक्तप्रश्नोत्तरे अनुवदति। अथाष्टक इत्यादिना।। 1-87-44 प्रकाशं प्रागुक्तमपि स्पष्टतरम्।। 1-87-45 एवं कृते सति पुण्यभाजः सन्तः देवा भवन्ति।। सप्ताशीतितमोऽध्यायः।। 87 ।।

आदिपर्व-086 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-088
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-087&oldid=54287" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्