सामग्री पर जाएँ

महाभारतम्-01-आदिपर्व-165

विकिस्रोतः तः
← आदिपर्व-164 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-165
वेदव्यासः
आदिपर्व-166 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

पाण्डवान्प्रति प्रेषितया हिडिम्बया विलम्बिते हिडिम्बस्य तत्रागमनम्।। 1 ।।
भीमहिडिम्बयोर्युद्धम्।। 2 ।।
कुन्त्यादीनां प्रबोधः।। 3 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-165-1x
तां विदित्वा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेश्वरः।
अवतीर्य द्रुमात्तस्मादाजगामाशु पाण्डवान्।।
1-165-1a
1-165-1b
लोहिताक्षो महाबाहुरूर्ध्वकेशो महाननः।
मेघसङ्घातवर्ष्मा च तीक्ष्णदंष्ट्रो भयानकः।।
1-165-2a
1-165-2b
तलं तलेन संहत्य बाहू विक्षिप्य चासकृत्।
उद्वृत्तनेत्रः संक्रुद्धो दन्तान्दन्तेषु निष्कुषन्।।
1-165-3a
1-165-3b
कोऽद्य मे भोक्तुकामस्य विघ्नं चरति दुर्मतिः।
न बिभेति हिडिम्बी च प्रेषिता किमनागता।।
1-165-4a
1-165-4b
वैशंपायन उवाच। 1-165-5x
तमापतन्तं दृष्ट्वै तथा विकृतदर्शनम्।
हिडिम्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः।।
1-165-5a
1-165-5b
आपतत्येष दुष्टात्मा संक्रुद्धः पुरुषादकः।
साऽहं त्वां भ्रातृभिः सार्धं यद्ब्रवीमि तथा कुरु।।
1-165-6a
1-165-6b
अहं कामगमा वीर रक्षोबलसमन्विता।
आरुहेमां मम श्रोणिं नेष्यामि त्वां विहायसा।।
1-165-7a
1-165-7b
प्रबोधयैतान्संसुप्तान्मातरं च परन्तप।
सर्वानेव गमिष्याभि गृहीत्वा वो विहायसा।।
1-165-8a
1-165-8b
भीम उवाच। 1-165-9x
मा भैस्त्वं पृथुसुश्रोणि नैष कश्चिन्मयि स्थिते।
अहमेनं हनिष्यामि पश्यन्त्यास्ते सुमध्यमे।।
1-165-9a
1-165-9b
नायं प्रतिबलो भीरु राक्षसापसदो मम।
सोढुं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः।।
1-165-10a
1-165-10b
पश्य बाहू सुवृत्तौ मे हस्तिहस्तनिभाविमौ।
ऊरू परिघसङ्काशौ संहतं चाप्युरो महत्।।
1-165-11a
1-165-11b
विक्रमं मे यथेन्द्रस्य साऽद्य द्रक्ष्यसि शोभने।
माऽवमंस्थाः पृथुश्रोणि मत्वा मामिह मानुषम्।।
1-165-12a
1-165-12b
हिडिम्बोवाच। 1-165-13x
नावमन्ये नरव्याघ्र त्वामहं देवरूपिणम्।
दृष्टप्रभावस्तु मया मानुषेष्वेव राक्षसः।।
1-165-13a
1-165-13b
वैशंपायन उवाच। 1-165-14x
तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत।
वाचः शुश्राव ताः क्रुद्धो राक्षसः पुरुषादकः।।
1-165-14a
1-165-14b
अवेक्षमाणस्तस्याश्च हिडिम्बो मानुषं वपुः।
स्रग्दामपूरितशिखां समग्रेन्दुनिभाननाम्।।
1-165-15a
1-165-15b
सुभ्रूनासाक्षिकेशान्तां सुकुमारनखत्वचम्।
सर्वाभरणसंयुक्तां सुसूक्ष्माम्बरधारिणीम्।।
1-165-16a
1-165-16b
तां तथा मानुषं रूपं बिभ्रतीं सुमनोहरम्।
पुंस्कामां शङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः।।
1-165-17a
1-165-17b
संक्रुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम।
उत्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदमब्रवीत्।।
1-165-18a
1-165-18b
को हि मे भोक्तुकामस्य विघ्नं चरति दुर्मतिः।
न बिभेषि हिडिम्बे किं मत्कोपाद्विप्रमोहिता।।
1-165-19a
1-165-19b
धिक्त्वामसति पुंस्कामे मम विप्रियकारिणि।
पूर्वेषां राक्षसेन्द्राणां सर्वेषामयशस्करि।।
1-165-20a
1-165-20b
यानिमानाश्रिताऽकार्षीर्विप्रियं समुहन्मम।
एष तानद्य वै सर्वान्हनिष्यामि त्वया सह।।
1-165-21a
1-165-21b
वैशंपायन उवाच। 1-165-22x
एवमुक्त्वा हिडिम्बां स हिडिम्बो लोहितेक्षणः।
वधायाभिपपातैनान्दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन्।।
1-165-22a
1-165-22b
गर्जन्तमेवं विजने भीमसेनोऽभिवीक्ष्य तम्।
रक्षन्प्रबोधं भ्रातॄणां मातुश्च परवीरहा।।
1-165-23a
1-165-23b
तमापतान्तं संप्रेक्ष्य भीमः प्रहरतां वरः।
भर्त्सयामास तेजस्वी तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत्।।
1-165-24a
1-165-24b
वैशंपायन उवाच। 1-165-25x
भीमसेनस्तु तं दृष्ट्वा राक्षसं प्रहसन्निव।
भगिनीं प्रति सङ्क्रुद्धमिदं वचनमब्रवीत्।।
1-165-25a
1-165-25b
किं ते हिडिम्ब एतैर्वा सुखसुप्तैः प्रबोधितैः।
मामासादय दुर्बुद्धे तरसा त्वं नराशन।।
1-165-26a
1-165-26b
मय्येव प्रहरैहि त्वं न स्त्रियं हन्तुमर्हसि।
विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति।।
1-165-27a
1-165-27b
न हीयं स्ववशा बाला कामयत्यद्य मामिह।
चोदितैषा ह्यनङ्गेन शरीरान्तरचारिणा।।
1-165-28a
1-165-28b
भगिनी तव दुर्वृत्त रक्षसां वै यशोहर।
त्वन्नियोगेन चैवेयं रूपं मम समीक्ष्य च।।
1-165-29a
1-165-29b
कामयत्यद्य मां भीरुस्तव नैषापराध्यति।
अनङ्गेन कृते दोषे नेमां गर्हितुमर्हसि।।
1-165-30a
1-165-30b
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्त्रियं हन्तुमर्हसि।
संगच्छस्व मया सार्धमेकेनैको नराशन।।
1-165-31a
1-165-31b
अहमेको गमिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्।
अद्य मद्बलनिष्पिष्टं शिरो राक्षस दीर्यताम्।
कुञ्जरस्येव पादेन विनिष्पिष्टं बलीयसाः।।
1-165-32a
1-165-32b
1-165-32c
अद्य गात्राणि ते कङ्काः श्येना गोमायवस्तथा।
कर्षन्तु भुवि संहृष्टा निहतस्य मया मृधे।।
1-165-33a
1-165-33b
क्षणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनमराक्षसम्।
पुरा यद्दूषितं नित्यं त्वया भक्षयता नरान्।।
1-165-34a
1-165-34b
अद्य त्वां भगिनी रक्षः कृष्यमाणं मयाऽसकृत्।
द्रक्ष्यत्यद्रिप्रतीकाशं सिंहेनेव महाद्विपम्।।
1-165-35a
1-165-35b
निराबाधास्त्वयि हते मया राक्षसपांसन।
वनमेतच्चरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः।।
1-165-36a
1-165-36b
हिडिम्ब उवाच। 1-165-37x
गर्जितेन वृथा किं ते कत्थितेन च मानुष।
कृत्वैतत्कर्मणा सर्वं कत्थेया मा चिरं कृथाः।।
1-165-37a
1-165-37b
बलिनं मन्यसे यच्चाप्यात्मानं सपराक्रमम्।
ज्ञास्यस्यद्य समागम्य मयात्मानं बलाधिकम्।।
1-165-38a
1-165-38b
न तावदेतान्हिंसिष्ये स्वपन्त्वेते यथासुखम्।
एष त्वामेव दुर्बुद्धे निहन्म्यद्याप्रियंवदम्।।
1-165-39a
1-165-39b
पीत्वा तवासृग्गात्रेभ्यस्ततः पश्चादिमानपि।
हनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम्।।
1-165-40a
1-165-40b
वैशंपायन उवाच। 1-165-41x
एवमुक्त्वा ततो बाहुं प्रगृह्य पुरुषादकः।
अभ्यद्रवत संक्रुद्धो भीमसेनमरिन्दमम्।।
1-165-41a
1-165-41b
तस्याभिद्रवतस्तूर्णं भीमो भीमपराक्रमः।
वेगेन प्रहितं बाहुं निजग्राह हसन्निव।।
1-165-42a
1-165-42b
निगृह्य तं बलाद्भीमो विस्फुरन्तं चकर्ष ह।
तस्माद्देशाद्धनूंष्यष्टौ सिंहः क्षुद्रमृगं यथा।।
1-165-43a
1-165-43b
ततः स राक्षसः क्रुद्धः पाण्डवेन बलार्दितः।
भीमसेनं समालिङ्ग्य व्यनदद्भैरवं रवम्।।
1-165-44a
1-165-44b
पुनर्भीमो बलादेनं विचकर्ष महाबलः।
मा शब्दः सुखसुप्तानां भ्रातॄणां मे भवेदिति।।
1-165-45a
1-165-45b
`हस्ते गृहीत्वा तद्रक्षो दूरमन्यत्र नीतवान्।
पृच्छे गृहीत्वा तुण्डेन गरुडः पन्नगं यथा।।'
1-165-46a
1-165-46b
अन्योन्यं तौ समासाद्य विचकर्षतुरोजसा।
हिडिम्बो भीमसेनश्च विक्रमं चक्रतुः परम्।।
1-165-47a
1-165-47b
बभञ्जतुस्तदा वृक्षाँल्लताश्चाकर्षतुस्तदा।
मत्ताविव चं संरब्धौ वारणौ षष्टिहायनौ।।
1-165-48a
1-165-48b
`पादपानुद्धरन्तौ तावूरुवेगेन वेगितौ।
स्फोटयन्तौ लताजालान्यूरुभ्यां गृह्य सर्वशः।।
1-165-49a
1-165-49b
वित्रासयन्तौ तौ शब्दैः सर्वतो मृगपक्षिणः।
बलेन बलिनौ मत्तावन्योन्यवधकाङ्क्षिणौ।।
1-165-50a
1-165-50b
भीमराक्षसयोर्युद्धं तदाऽवर्तत दारुणम्।
पुरा देवासुरे युद्धे वृत्रवासवयोरिव।।
1-165-51a
1-165-51b
भङूक्त्वा वृक्षान्महाशाखांस्ताडयामासतुः क्रुधा।
सालतालतमालाम्रवटार्जुनविभीतकान्।।
1-165-52a
1-165-52b
न्यग्रोधप्लक्षखर्जूरपनसानश्मकण्टकान्।
एतानन्यान्महावृक्षानुत्खाय तरसाऽखिलान्।।
1-165-53a
1-165-53b
उत्क्षिप्यान्योन्यरोषेण ताडयामासतू रणे।
यदाऽभवद्वनं सर्वं निर्वृक्षं वृक्षसङ्कुलम्।।
1-165-54a
1-165-54b
तदा शिलाश्च कुञ्जांश्च वृक्षान्कण्टकिनस्तथा।
ततस्तौ गिरिशृङ्गाणि पर्वतांश्चाभ्रलेलिहान्।।
1-165-55a
1-165-55b
शैलांश्च गण्डपाषाणानुत्खायादाय वैरिणौ।
चिक्षेपतुरुपर्याजावन्योन्यं विजयेषिणौ।।
1-165-56a
1-165-56b
तद्वनं परितः पञ्चयोजनं निर्महीरुहम्।
निर्लतागुल्मपाषाणं निर्मृगं चक्रतुर्भृशम्।।
1-165-57a
1-165-57b
तयोर्युद्धेन राजेन्द्र तद्वनं भीमरक्षसोः।
मुहूर्तेनाभवत्कूमर्पृष्ठवच्छ्लक्ष्णमव्ययम्।।
1-165-58a
1-165-58b
ऊरुबाहुपरिक्लेशात्कर्षन्तावितरेतरम्।
उत्कर्षन्तौ विकर्षन्तौ प्रकर्षन्तौ परस्परम्।।
1-165-59a
1-165-59b
तौ स्वनेन विना राजन्गर्जन्तौ च परस्परम्।
पाषाणसंघट्टनिभैः प्रहारैरभिजघ्नतुः।।
1-165-60a
1-165-60b
अन्योन्यं च समालिङ्ग्य विकर्षन्तौ परस्परम्।
बाहुयुद्धमभूद्धोरं बलिवासवयोरिव।
युद्धसंरम्भनिर्गच्छत्फूत्काररवनिस्वनम्।।'
1-165-61a
1-165-61b
1-165-61c
तयोः शब्देन महता विबुद्धास्ते नरर्षभाः।
सह मात्रा च ददृशुर्हिडिम्बामग्रतःस्थिताम्।।
1-165-62a
1-165-62b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
हिडिम्बवधपर्वणि पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः।। 165 ।।

1-165-2 मेघसंघातवर्ष्मा अतिकृष्णशरीरः।। 1-165-32 गमिष्यामि गमयिष्यामि।। 1-165-54 निर्वृक्षं अकण्टकवृक्षरहितम्।। पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः।। 165 ।।

आदिपर्व-164 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-166
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-165&oldid=54441" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्