महाभारतम्-01-आदिपर्व-148

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आदिपर्व-147 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-148
वेदव्यासः
आदिपर्व-149 →
  1. 001
  2. 002
  3. 003
  4. 004
  5. 005
  6. 006
  7. 007
  8. 008
  9. 009
  10. 010
  11. 011
  12. 012
  13. 013
  14. 014
  15. 015
  16. 016
  17. 017
  18. 018
  19. 019
  20. 020
  21. 021
  22. 022
  23. 023
  24. 024
  25. 025
  26. 026
  27. 027
  28. 028
  29. 029
  30. 030
  31. 031
  32. 032
  33. 033
  34. 034
  35. 035
  36. 036
  37. 037
  38. 038
  39. 039
  40. 040
  41. 041
  42. 042
  43. 043
  44. 044
  45. 045
  46. 046
  47. 047
  48. 048
  49. 049
  50. 050
  51. 051
  52. 052
  53. 053
  54. 054
  55. 055
  56. 056
  57. 057
  58. 058
  59. 059
  60. 060
  61. 061
  62. 062
  63. 063
  64. 064
  65. 065
  66. 066
  67. 067
  68. 068
  69. 069
  70. 070
  71. 071
  72. 072
  73. 073
  74. 074
  75. 075
  76. 076
  77. 077
  78. 078
  79. 079
  80. 080
  81. 081
  82. 082
  83. 083
  84. 084
  85. 085
  86. 086
  87. 087
  88. 088
  89. 089
  90. 090
  91. 091
  92. 092
  93. 093
  94. 094
  95. 095
  96. 096
  97. 097
  98. 098
  99. 099
  100. 100
  101. 101
  102. 102
  103. 103
  104. 104
  105. 105
  106. 106
  107. 107
  108. 108
  109. 109
  110. 110
  111. 111
  112. 112
  113. 113
  114. 114
  115. 115
  116. 116
  117. 117
  118. 118
  119. 119
  120. 120
  121. 121
  122. 122
  123. 123
  124. 124
  125. 125
  126. 126
  127. 127
  128. 128
  129. 129
  130. 130
  131. 131
  132. 132
  133. 133
  134. 134
  135. 135
  136. 136
  137. 137
  138. 138
  139. 139
  140. 140
  141. 141
  142. 142
  143. 143
  144. 144
  145. 145
  146. 146
  147. 147
  148. 148
  149. 149
  150. 150
  151. 151
  152. 152
  153. 153
  154. 154
  155. 155
  156. 156
  157. 157
  158. 158
  159. 159
  160. 160
  161. 161
  162. 162
  163. 163
  164. 164
  165. 165
  166. 166
  167. 167
  168. 168
  169. 169
  170. 170
  171. 171
  172. 172
  173. 173
  174. 174
  175. 175
  176. 176
  177. 177
  178. 178
  179. 179
  180. 180
  181. 181
  182. 182
  183. 183
  184. 184
  185. 185
  186. 186
  187. 187
  188. 188
  189. 189
  190. 190
  191. 191
  192. 192
  193. 193
  194. 194
  195. 195
  196. 196
  197. 197
  198. 198
  199. 199
  200. 200
  201. 201
  202. 202
  203. 203
  204. 204
  205. 205
  206. 206
  207. 207
  208. 208
  209. 209
  210. 210
  211. 211
  212. 212
  213. 213
  214. 214
  215. 215
  216. 216
  217. 217
  218. 218
  219. 219
  220. 220
  221. 221
  222. 222
  223. 223
  224. 224
  225. 225
  226. 226
  227. 227
  228. 228
  229. 229
  230. 230
  231. 231
  232. 232
  233. 233
  234. 234
  235. 235
  236. 236
  237. 237
  238. 238
  239. 239
  240. 240
  241. 241
  242. 242
  243. 243
  244. 244
  245. 245
  246. 246
  247. 247
  248. 248
  249. 249
  250. 250
  251. 251
  252. 252
  253. 253
  254. 254
  255. 255
  256. 256
  257. 257
  258. 258
  259. 259
  260. 260

गुरुदक्षिणात्वेन जीवतो द्रुपदस्य ग्रहणे द्रोणेनाज्ञापिते तदर्थं तेन सह सर्वशिष्याणां पाञ्चालपुरगमनम्।। 1 ।।
द्रुपदग्रहणाय पाण्डववर्जं गतानां कौरवाणां तेन पराजयः।। 2 ।।
तदनन्तरं गतेषु पाण्डवेषु अर्जुनेन द्रुपदग्रहणम्।। 3 ।।
जीवग्राहं गृहीत्वा भीमार्जुनाभ्यां समर्पितेन द्रुपदेन द्रोणस्य संवादः।। 4 ।।
द्रोणेनार्धराज्यापहारेण मुक्तस्य द्रुपदस्य पुत्रोत्पादनार्थं प्रयत्नः।। 5 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-148-1x
पाण्डवान्धार्तराष्ट्रांश्च कृतास्त्रान्प्रसमीक्ष्य सः।
गुर्वर्थं दक्षिणां काले प्राप्तेऽमन्यत वै गुरुः।।
1-148-1a
1-148-1b
`अस्त्रशिक्षामनुज्ञातान्रङ्गद्वारमुपागतान्।
भारद्वाजस्ततस्तांस्तु सर्वानेवाभ्यभाषत।।
1-148-2a
1-148-2b
इच्छामि दत्तां सहितां मह्यं परमदक्षिणाम्।
एवमुक्तास्ततः सर्वे शिष्या द्रोणमथाब्रुवन्।
भगवन्किं प्रयच्छाम आज्ञापयतु नो गुरुः।।'
1-148-3a
1-148-3b
1-148-3c
ततः शिष्यान्समाहूय आचार्योऽर्थमचोदयत्।
द्रोणः सर्वानशेषेण दक्षिणार्थं महीपते।।
1-148-4a
1-148-4b
पञ्चालराजं द्रुपदं गृहित्वा रणमूर्धनि।
पर्यानयत भद्रं वः सा स्यात्परमदक्षिणा।।
1-148-5a
1-148-5b
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूर्णं प्रहारिणः।
आचार्यधनदानार्थं द्रोणेन सहिता ययुः।।
1-148-6a
1-148-6b
ततोऽभिजग्मुः पञ्चालान्निघ्नन्तस्ते नरर्षभाः।
ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महौजसः।।
1-148-7a
1-148-7b
दुर्योधनश्च कर्णश्च युयुत्सुश्च महाबलः।
दुःशासनो विकर्णश्च जलसन्धः सुलोचनः।।
1-148-8a
1-148-8b
एते चान्ये च बहवः कुमारा बहुविक्रमाः।
अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं क्षत्रियर्षभाः।।
1-148-9a
1-148-9b
ततो वरराथारूढाः कुमाराः सादिभिः सह।
प्रविश्य नगरं सर्वे राजमार्गमुपाययुः।।
1-148-10a
1-148-10b
तस्मिन्काले तु पाञ्चालः श्रुत्वा दृष्ट्वा महद्बलम्।
भ्रातृभिः सहितो राजंस्त्वरया निर्ययौ गृहात्।।
1-148-11a
1-148-11b
ततस्तु कृतसन्नाहा यज्ञसेनसहोदराः।
शरवर्षाणि मुञ्चन्तः प्रणेदुः सर्व एव ते।।
1-148-12a
1-148-12b
ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान्।
यज्ञसेनः शरान्घोरान्ववर्ष युधि दुर्जयः।।
1-148-13a
1-148-13b
पूर्वमेव तु संमन्त्र्य पार्थो द्रोणमथाऽब्रवीत्।
दर्पोद्रेकात्कुमाराणामाचार्यं द्विजसत्तमम्।।
1-148-14a
1-148-14b
एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुर्याम साहसम्।
एतैरशक्यः पाञ्चालो ग्रहीतुं रणमूर्धनि।।
1-148-15a
1-148-15b
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयो भ्रातृभिः सहितोऽनघः।
अर्धक्रोशे तु नगरादतिष्ठद्बहिरेव सः।।
1-148-16a
1-148-16b
द्रुपदः कौरवान्दृष्ट्वा प्राधावत समन्ततः।
शरजालेन महता मोहयन्कौरवीं चमूम्।।
1-148-17a
1-148-17b
तमुद्यतं रथेनैकमाशुकारिणमाहवे।
अनेकमिव सन्त्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः।।
1-148-18a
1-148-18b
द्रुपदस्य शरा घोरा विचेरुः सर्वतोदिशम्।
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च मृदङ्गाश्च सहस्रशः।।
1-148-19a
1-148-19b
प्रावाद्यन्त महाराज पञ्चालानां निवेशने।
सिंहनादश्च संजज्ञे पञ्चालानां महात्मनाम्।।
1-148-20a
1-148-20b
धनुर्ज्यातलशब्दश्च संस्पृश्य गगनं महान्।
दुर्योधनो विकर्णश्च सुबाहुर्दीर्घलोचनः।।
1-148-21a
1-148-21b
दुःशाशनश्च संक्रुद्धः शरवर्षैरवाकिरन्।
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पार्षतो युधि दुर्जयः।।
1-148-22a
1-148-22b
व्यधमत्तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत।
दुर्योधनं विकर्णं च कर्णं चापि महाबलम्।।
1-148-23a
1-148-23b
नानानृपसुतान्वीरान्सैन्यानि विविधानि च।
अलातचक्रवत्सर्वं चरन्बाणैरतर्पयत्।।
1-148-24a
1-148-24b
ततस्तु नागराः सर्वे मुसलैर्यष्टिभिस्तदा।
अभ्यवर्षन्त कौरव्यान्वर्षमाणा घा इव।।
1-148-25a
1-148-25b
सबालवृद्धाः काम्पिल्याः कौरवानभ्ययुस्तदा।
श्रुत्वा सुतुमुलं युद्धं कौरवानेव भारत।।
1-148-26a
1-148-26b
द्रवन्तिस्म नदन्तिस्म क्रोशन्तः पाण्डवान्प्रति।
पाडवास्तु स्वनं श्रुत्वा आर्तानां रोमहर्षणम्।।
1-148-27a
1-148-27b
अभिवाद्य ततो द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा।
युधिष्ठिरं निवार्याशु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्।।
1-148-28a
1-148-28b
माद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाल्गुनश्च तदाऽकरोत्।
सेनाग्रगो भीमसेनस्तदाभूद्गदया सह।।
1-148-29a
1-148-29b
तदा शत्रुस्वनं श्रुत्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः।
आयाज्जवेन कौन्तेयो रथेनानादयन्दिशः।।
1-148-30a
1-148-30b
पञ्चालानां ततः सेनामुद्धूतार्णवनिःस्वनाम्।
भीमसेनो महाबाहुर्दण्डपाणिरिवान्तकः।।
1-148-31a
1-148-31b
प्रविवेश महासेनां मकरः सागरं यथा।
`चतुरङ्गबलाकीर्णे ततस्तस्मिन्रणोत्सवे।।'
1-148-32a
1-148-32b
स्वयमभ्यद्रवद्भीमो नागानीकं गदाधरः।। 1-148-33a
स युद्धकुशलः पार्थो बाहुवीर्येण चातुलः।
अहनत्कुञ्जरानीकं गदया कालरूपधृक्।।
1-148-34a
1-148-34b
ते गजा गिरिसङ्काशाः क्षरन्तो रुधिरं बहु।
भीमसेनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः।।
1-148-35a
1-148-35b
पतन्ति द्विरदा भूमौ वज्रघातादिवाचलाः।
गजानश्वान्रथांश्चैव पातयामास पाण्डवः।।
1-148-36a
1-148-36b
पदातींश्च रथांश्चैव न्यवधीदर्जुनाग्रजः।
गोपाल इव दण्डेन यथा पशुगणान्वने।।
1-148-37a
1-148-37b
चालयन्रथनागांश्च संचचाल वृकोदरः।
भारद्वाजप्रियं कर्तुमुद्यतः फाल्गुनस्तदा।।
1-148-38a
1-148-38b
पार्षतं शरजालेन क्षिपन्नागात्स पाण्डवः।
हयौघांश्च रथौघांश्च गजौघांश्च समन्ततः।।
1-148-39a
1-148-39b
पातयन्समरे राजन्युगान्ताग्रिरिव ज्वलन्।
ततस्ते हन्यमाना वै पञ्चालाः सृञ्जयास्तथा।।
1-148-40a
1-148-40b
शरैर्नानाविधैस्तूर्णं पार्थं संछाद्य सर्वशः।
सिंहनादं मुखैः कृत्वा समयुध्वन्त पाण्डवम्।।
1-148-41a
1-148-41b
तद्युद्धमभवद्धोरं समुहाद्भुतदर्शनम्।
सिंहनादस्वनं श्रुत्वा नामृष्यत्पाकशासनिः।।
1-148-42a
1-148-42b
ततः किरीटी सहसा पञ्चालान्समरेऽद्रवत्।
छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव।।
1-148-43a
1-148-43b
शीघ्रमभ्यस्यतो बाणान्संदधानस्य चानिशम्।
नान्तरं ददृशे किंचित्कौन्तेयस्य यशस्विनः।।
1-148-44a
1-148-44b
`न दिशो नान्तरिक्षं च तदा नैव च मेदिनी।
अदृश्यत महाराज तत्र किंचिन्न सङ्गरे।।
1-148-45a
1-148-45b
पाञ्चालानां कुरूणां च साधुसाध्विति निस्वनः।
तत्र तूर्यनिनादश्च शङ्खानां च महास्वनः।।'
1-148-46a
1-148-46b
सिंहनादश्च संजज्ञे साधुशब्देन मिश्रितः।
ततः पाञ्चालराजस्तु तथा सत्यजिता सह।।
1-148-47a
1-148-47b
त्वरमाणोऽभिदुद्राव महेन्द्रं शम्बरो यथा।
महता शरवर्षेण पार्थः पाञ्चालमावृणोत्।।
1-148-48a
1-148-48b
ततो हलहलाशब्द आसीत्पाञ्चालके बले।
जिवृक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम्।।
1-148-49a
1-148-49b
दृष्ट्वा पार्थं तदायान्तं सत्यजित्सत्यविक्रमः।
पाञ्चालं वै परिप्रेप्सुर्धनञ्जयमदुद्रुवत्।।
1-148-50a
1-148-50b
ततस्त्वर्जुनपाञ्चालौ युद्धाय समुपागतौ।
व्यक्षोभयेतां तौ सैन्यमिन्द्रवैरोचनाविव।।
1-148-51a
1-148-51b
ततः सत्यजितं पार्थो दशभिर्मर्मभेदिभिः।
विव्याध बवलद्गाढं तदद्भुतमिवाभवत्।।
1-148-52a
1-148-52b
ततः शरशतैः पार्थं पाञ्चालः शीघ्रमार्दयत्।
पार्थस्तु शरवर्षेण च्छाद्यमानो महारथः।।
1-148-53a
1-148-53b
वेगं चक्रे महावेगो धनुर्ज्यामवमृज्य च।
ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात्।।
1-148-54a
1-148-54b
अथान्यद्धनुरादाय सत्यजिद्वेगवत्तरम्।
साश्वं ससूतं सरथं पार्थं विव्याध सत्वरः।।
1-148-55a
1-148-55b
स तं न ममृषे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि।
ततस्तस्य विनाशार्थं सत्वरं व्यसृजच्छरान्।।
1-148-56a
1-148-56b
हयान्ध्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ पार्ष्णिसारथी।
स तथा भिद्यमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः।।
1-148-57a
1-148-57b
हयेषु विनिकृत्तेषु विमुखोऽभवदाहवे।
स सत्यजितमालेक्य तथा विमुखमाहवे।।
1-148-58a
1-148-58b
वेगेन महता राजन्नभ्यधावत पार्षतम्।
तदा चक्रे महद्युद्धमर्जुनो जयतां वरः।।
1-148-59a
1-148-59b
तस्य पार्थो धनुश्छित्त्वा ध्वजं चोर्व्यामपातयत्।
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्सूतं च सायकैः।।
1-148-60a
1-148-60b
तत उत्सृज्य तच्चापमाददानः शरावरम्।
खड्गमुद्धृत्य कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत्।।
1-148-61a
1-148-61b
पाञ्चालस्य रथस्येषामाप्लुत्य सहसाऽपतत्।
पाञ्चालरथमास्थाय अवित्रस्तो धनञ्जयः।।
1-148-62a
1-148-62b
विक्षोभ्याम्भोनिधिंतार्क्ष्यस्तंनागमिव सोऽग्रहीत्।
ततस्तु सर्वपाञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश।।
1-148-63a
1-148-63b
दर्शयन्सर्वसैन्यानां स बाह्वोर्बलमात्मनः।
सिंहनादस्वनं कृत्वा निर्जगाम धनञ्जयः।।
1-148-64a
1-148-64b
आयान्तमर्जुनं दृष्ट्वा कुमाराः सहितास्तदा।
ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महात्मनः।।
1-148-65a
1-148-65b
अर्जुन उवाच। 1-148-66x
संबन्धी कुरुवीराणां द्रुपदो राजसत्तमः।
मा वधीस्तद्बलं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्।।
1-148-66a
1-148-66b
वैशंपायन उवाच। 1-148-67x
भीमसेनस्तदा राजन्नर्जुनेन निवारितः।
अतृप्तो युद्धधर्मेषु न्यवर्तत महाबलः।।
1-148-67a
1-148-67b
ते यज्ञसेनं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि।
उपाजग्मुः सहामात्यं द्रोणाय भरतर्षभ।।
1-148-68a
1-148-68b
भग्नदर्पं हृतधनं तं तथा वशमागतम्।
स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रुपदमब्रवीत्।।
1-148-69a
1-148-69b
विमृज्य तरसा राष्ट्रं पुरं ते मृदितं मया।
प्राप्य जीवन्रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते।।
1-148-70a
1-148-70b
एवमुक्त्वा प्रहस्यैनं किंचित्स पुनरब्रवीत्।
मा भैः प्राणभयाद्वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्।।
1-148-71a
1-148-71b
आश्रमे क्रीडितं यत्तु त्वया बाल्ये मया सह।
तेन संवर्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियर्षभ।।
1-148-72a
1-148-72b
प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप।
वरं ददामि ते राजन्राज्यस्यार्धमवाप्नुहि।।
1-148-73a
1-148-73b
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमर्हति।
अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव।।
1-148-74a
1-148-74b
राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे।
सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे।।
1-148-75a
1-148-75b
द्रुपद उवाच। 1-148-76x
अनाश्चर्यमिदं ब्रह्मन्विक्रान्तेषु महात्मसु।
प्रीये त्वयाऽहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम्।।
1-148-76a
1-148-76b
वैशंपायन उवाच। 1-148-77x
एवमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत।
सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्यार्धं प्रत्यपादयत्।।
1-148-77a
1-148-77b
माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्।
सोऽध्यावसद्दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्।।
1-148-78a
1-148-78b
दक्षिणांश्चापि पञ्चालान्यावच्चर्मण्वती नदी।
द्रोणेन चैवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः।।
1-148-79a
1-148-79b
क्षात्रेण च बलेनास्य नापश्यत्स पराजयम्।
हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेण स बलेनतु।।
1-148-80a
1-148-80b
पुत्रजन्म परीप्सन्वै पृथिवीमन्वसंचरत्।
अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत।।
1-148-81a
1-148-81b
एवं राजन्नहिच्छत्रा पुरीजनपदायुता।
युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता।।
1-148-82a
1-148-82b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
संभवपर्वणि अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 148 ।।

[सम्पाद्यताम्]

1-148-61 शरावरं चर्म।। 1-148-62 ईषा रथस्य युगचक्रसंलग्नं महादारु।। 1-148-70 प्राप्य जीवन्नृप वशामिति ङपाठः।। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 148 ।।

आदिपर्व-147 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-149
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-148&oldid=54407" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्