महाभारतम्-01-आदिपर्व-148

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आदिपर्व-147 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-148
वेदव्यासः
आदिपर्व-149 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

गुरुदक्षिणात्वेन जीवतो द्रुपदस्य ग्रहणे द्रोणेनाज्ञापिते तदर्थं तेन सह सर्वशिष्याणां पाञ्चालपुरगमनम्।। 1 ।।
द्रुपदग्रहणाय पाण्डववर्जं गतानां कौरवाणां तेन पराजयः।। 2 ।।
तदनन्तरं गतेषु पाण्डवेषु अर्जुनेन द्रुपदग्रहणम्।। 3 ।।
जीवग्राहं गृहीत्वा भीमार्जुनाभ्यां समर्पितेन द्रुपदेन द्रोणस्य संवादः।। 4 ।।
द्रोणेनार्धराज्यापहारेण मुक्तस्य द्रुपदस्य पुत्रोत्पादनार्थं प्रयत्नः।। 5 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-148-1x
पाण्डवान्धार्तराष्ट्रांश्च कृतास्त्रान्प्रसमीक्ष्य सः।
गुर्वर्थं दक्षिणां काले प्राप्तेऽमन्यत वै गुरुः।।
1-148-1a
1-148-1b
`अस्त्रशिक्षामनुज्ञातान्रङ्गद्वारमुपागतान्।
भारद्वाजस्ततस्तांस्तु सर्वानेवाभ्यभाषत।।
1-148-2a
1-148-2b
इच्छामि दत्तां सहितां मह्यं परमदक्षिणाम्।
एवमुक्तास्ततः सर्वे शिष्या द्रोणमथाब्रुवन्।
भगवन्किं प्रयच्छाम आज्ञापयतु नो गुरुः।।'
1-148-3a
1-148-3b
1-148-3c
ततः शिष्यान्समाहूय आचार्योऽर्थमचोदयत्।
द्रोणः सर्वानशेषेण दक्षिणार्थं महीपते।।
1-148-4a
1-148-4b
पञ्चालराजं द्रुपदं गृहित्वा रणमूर्धनि।
पर्यानयत भद्रं वः सा स्यात्परमदक्षिणा।।
1-148-5a
1-148-5b
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूर्णं प्रहारिणः।
आचार्यधनदानार्थं द्रोणेन सहिता ययुः।।
1-148-6a
1-148-6b
ततोऽभिजग्मुः पञ्चालान्निघ्नन्तस्ते नरर्षभाः।
ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महौजसः।।
1-148-7a
1-148-7b
दुर्योधनश्च कर्णश्च युयुत्सुश्च महाबलः।
दुःशासनो विकर्णश्च जलसन्धः सुलोचनः।।
1-148-8a
1-148-8b
एते चान्ये च बहवः कुमारा बहुविक्रमाः।
अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं क्षत्रियर्षभाः।।
1-148-9a
1-148-9b
ततो वरराथारूढाः कुमाराः सादिभिः सह।
प्रविश्य नगरं सर्वे राजमार्गमुपाययुः।।
1-148-10a
1-148-10b
तस्मिन्काले तु पाञ्चालः श्रुत्वा दृष्ट्वा महद्बलम्।
भ्रातृभिः सहितो राजंस्त्वरया निर्ययौ गृहात्।।
1-148-11a
1-148-11b
ततस्तु कृतसन्नाहा यज्ञसेनसहोदराः।
शरवर्षाणि मुञ्चन्तः प्रणेदुः सर्व एव ते।।
1-148-12a
1-148-12b
ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान्।
यज्ञसेनः शरान्घोरान्ववर्ष युधि दुर्जयः।।
1-148-13a
1-148-13b
पूर्वमेव तु संमन्त्र्य पार्थो द्रोणमथाऽब्रवीत्।
दर्पोद्रेकात्कुमाराणामाचार्यं द्विजसत्तमम्।।
1-148-14a
1-148-14b
एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुर्याम साहसम्।
एतैरशक्यः पाञ्चालो ग्रहीतुं रणमूर्धनि।।
1-148-15a
1-148-15b
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयो भ्रातृभिः सहितोऽनघः।
अर्धक्रोशे तु नगरादतिष्ठद्बहिरेव सः।।
1-148-16a
1-148-16b
द्रुपदः कौरवान्दृष्ट्वा प्राधावत समन्ततः।
शरजालेन महता मोहयन्कौरवीं चमूम्।।
1-148-17a
1-148-17b
तमुद्यतं रथेनैकमाशुकारिणमाहवे।
अनेकमिव सन्त्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः।।
1-148-18a
1-148-18b
द्रुपदस्य शरा घोरा विचेरुः सर्वतोदिशम्।
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च मृदङ्गाश्च सहस्रशः।।
1-148-19a
1-148-19b
प्रावाद्यन्त महाराज पञ्चालानां निवेशने।
सिंहनादश्च संजज्ञे पञ्चालानां महात्मनाम्।।
1-148-20a
1-148-20b
धनुर्ज्यातलशब्दश्च संस्पृश्य गगनं महान्।
दुर्योधनो विकर्णश्च सुबाहुर्दीर्घलोचनः।।
1-148-21a
1-148-21b
दुःशाशनश्च संक्रुद्धः शरवर्षैरवाकिरन्।
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पार्षतो युधि दुर्जयः।।
1-148-22a
1-148-22b
व्यधमत्तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत।
दुर्योधनं विकर्णं च कर्णं चापि महाबलम्।।
1-148-23a
1-148-23b
नानानृपसुतान्वीरान्सैन्यानि विविधानि च।
अलातचक्रवत्सर्वं चरन्बाणैरतर्पयत्।।
1-148-24a
1-148-24b
ततस्तु नागराः सर्वे मुसलैर्यष्टिभिस्तदा।
अभ्यवर्षन्त कौरव्यान्वर्षमाणा घा इव।।
1-148-25a
1-148-25b
सबालवृद्धाः काम्पिल्याः कौरवानभ्ययुस्तदा।
श्रुत्वा सुतुमुलं युद्धं कौरवानेव भारत।।
1-148-26a
1-148-26b
द्रवन्तिस्म नदन्तिस्म क्रोशन्तः पाण्डवान्प्रति।
पाडवास्तु स्वनं श्रुत्वा आर्तानां रोमहर्षणम्।।
1-148-27a
1-148-27b
अभिवाद्य ततो द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा।
युधिष्ठिरं निवार्याशु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्।।
1-148-28a
1-148-28b
माद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाल्गुनश्च तदाऽकरोत्।
सेनाग्रगो भीमसेनस्तदाभूद्गदया सह।।
1-148-29a
1-148-29b
तदा शत्रुस्वनं श्रुत्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः।
आयाज्जवेन कौन्तेयो रथेनानादयन्दिशः।।
1-148-30a
1-148-30b
पञ्चालानां ततः सेनामुद्धूतार्णवनिःस्वनाम्।
भीमसेनो महाबाहुर्दण्डपाणिरिवान्तकः।।
1-148-31a
1-148-31b
प्रविवेश महासेनां मकरः सागरं यथा।
`चतुरङ्गबलाकीर्णे ततस्तस्मिन्रणोत्सवे।।'
1-148-32a
1-148-32b
स्वयमभ्यद्रवद्भीमो नागानीकं गदाधरः।। 1-148-33a
स युद्धकुशलः पार्थो बाहुवीर्येण चातुलः।
अहनत्कुञ्जरानीकं गदया कालरूपधृक्।।
1-148-34a
1-148-34b
ते गजा गिरिसङ्काशाः क्षरन्तो रुधिरं बहु।
भीमसेनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः।।
1-148-35a
1-148-35b
पतन्ति द्विरदा भूमौ वज्रघातादिवाचलाः।
गजानश्वान्रथांश्चैव पातयामास पाण्डवः।।
1-148-36a
1-148-36b
पदातींश्च रथांश्चैव न्यवधीदर्जुनाग्रजः।
गोपाल इव दण्डेन यथा पशुगणान्वने।।
1-148-37a
1-148-37b
चालयन्रथनागांश्च संचचाल वृकोदरः।
भारद्वाजप्रियं कर्तुमुद्यतः फाल्गुनस्तदा।।
1-148-38a
1-148-38b
पार्षतं शरजालेन क्षिपन्नागात्स पाण्डवः।
हयौघांश्च रथौघांश्च गजौघांश्च समन्ततः।।
1-148-39a
1-148-39b
पातयन्समरे राजन्युगान्ताग्रिरिव ज्वलन्।
ततस्ते हन्यमाना वै पञ्चालाः सृञ्जयास्तथा।।
1-148-40a
1-148-40b
शरैर्नानाविधैस्तूर्णं पार्थं संछाद्य सर्वशः।
सिंहनादं मुखैः कृत्वा समयुध्वन्त पाण्डवम्।।
1-148-41a
1-148-41b
तद्युद्धमभवद्धोरं समुहाद्भुतदर्शनम्।
सिंहनादस्वनं श्रुत्वा नामृष्यत्पाकशासनिः।।
1-148-42a
1-148-42b
ततः किरीटी सहसा पञ्चालान्समरेऽद्रवत्।
छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव।।
1-148-43a
1-148-43b
शीघ्रमभ्यस्यतो बाणान्संदधानस्य चानिशम्।
नान्तरं ददृशे किंचित्कौन्तेयस्य यशस्विनः।।
1-148-44a
1-148-44b
`न दिशो नान्तरिक्षं च तदा नैव च मेदिनी।
अदृश्यत महाराज तत्र किंचिन्न सङ्गरे।।
1-148-45a
1-148-45b
पाञ्चालानां कुरूणां च साधुसाध्विति निस्वनः।
तत्र तूर्यनिनादश्च शङ्खानां च महास्वनः।।'
1-148-46a
1-148-46b
सिंहनादश्च संजज्ञे साधुशब्देन मिश्रितः।
ततः पाञ्चालराजस्तु तथा सत्यजिता सह।।
1-148-47a
1-148-47b
त्वरमाणोऽभिदुद्राव महेन्द्रं शम्बरो यथा।
महता शरवर्षेण पार्थः पाञ्चालमावृणोत्।।
1-148-48a
1-148-48b
ततो हलहलाशब्द आसीत्पाञ्चालके बले।
जिवृक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम्।।
1-148-49a
1-148-49b
दृष्ट्वा पार्थं तदायान्तं सत्यजित्सत्यविक्रमः।
पाञ्चालं वै परिप्रेप्सुर्धनञ्जयमदुद्रुवत्।।
1-148-50a
1-148-50b
ततस्त्वर्जुनपाञ्चालौ युद्धाय समुपागतौ।
व्यक्षोभयेतां तौ सैन्यमिन्द्रवैरोचनाविव।।
1-148-51a
1-148-51b
ततः सत्यजितं पार्थो दशभिर्मर्मभेदिभिः।
विव्याध बवलद्गाढं तदद्भुतमिवाभवत्।।
1-148-52a
1-148-52b
ततः शरशतैः पार्थं पाञ्चालः शीघ्रमार्दयत्।
पार्थस्तु शरवर्षेण च्छाद्यमानो महारथः।।
1-148-53a
1-148-53b
वेगं चक्रे महावेगो धनुर्ज्यामवमृज्य च।
ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात्।।
1-148-54a
1-148-54b
अथान्यद्धनुरादाय सत्यजिद्वेगवत्तरम्।
साश्वं ससूतं सरथं पार्थं विव्याध सत्वरः।।
1-148-55a
1-148-55b
स तं न ममृषे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि।
ततस्तस्य विनाशार्थं सत्वरं व्यसृजच्छरान्।।
1-148-56a
1-148-56b
हयान्ध्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ पार्ष्णिसारथी।
स तथा भिद्यमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः।।
1-148-57a
1-148-57b
हयेषु विनिकृत्तेषु विमुखोऽभवदाहवे।
स सत्यजितमालेक्य तथा विमुखमाहवे।।
1-148-58a
1-148-58b
वेगेन महता राजन्नभ्यधावत पार्षतम्।
तदा चक्रे महद्युद्धमर्जुनो जयतां वरः।।
1-148-59a
1-148-59b
तस्य पार्थो धनुश्छित्त्वा ध्वजं चोर्व्यामपातयत्।
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्सूतं च सायकैः।।
1-148-60a
1-148-60b
तत उत्सृज्य तच्चापमाददानः शरावरम्।
खड्गमुद्धृत्य कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत्।।
1-148-61a
1-148-61b
पाञ्चालस्य रथस्येषामाप्लुत्य सहसाऽपतत्।
पाञ्चालरथमास्थाय अवित्रस्तो धनञ्जयः।।
1-148-62a
1-148-62b
विक्षोभ्याम्भोनिधिंतार्क्ष्यस्तंनागमिव सोऽग्रहीत्।
ततस्तु सर्वपाञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश।।
1-148-63a
1-148-63b
दर्शयन्सर्वसैन्यानां स बाह्वोर्बलमात्मनः।
सिंहनादस्वनं कृत्वा निर्जगाम धनञ्जयः।।
1-148-64a
1-148-64b
आयान्तमर्जुनं दृष्ट्वा कुमाराः सहितास्तदा।
ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महात्मनः।।
1-148-65a
1-148-65b
अर्जुन उवाच। 1-148-66x
संबन्धी कुरुवीराणां द्रुपदो राजसत्तमः।
मा वधीस्तद्बलं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्।।
1-148-66a
1-148-66b
वैशंपायन उवाच। 1-148-67x
भीमसेनस्तदा राजन्नर्जुनेन निवारितः।
अतृप्तो युद्धधर्मेषु न्यवर्तत महाबलः।।
1-148-67a
1-148-67b
ते यज्ञसेनं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि।
उपाजग्मुः सहामात्यं द्रोणाय भरतर्षभ।।
1-148-68a
1-148-68b
भग्नदर्पं हृतधनं तं तथा वशमागतम्।
स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रुपदमब्रवीत्।।
1-148-69a
1-148-69b
विमृज्य तरसा राष्ट्रं पुरं ते मृदितं मया।
प्राप्य जीवन्रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते।।
1-148-70a
1-148-70b
एवमुक्त्वा प्रहस्यैनं किंचित्स पुनरब्रवीत्।
मा भैः प्राणभयाद्वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्।।
1-148-71a
1-148-71b
आश्रमे क्रीडितं यत्तु त्वया बाल्ये मया सह।
तेन संवर्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियर्षभ।।
1-148-72a
1-148-72b
प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप।
वरं ददामि ते राजन्राज्यस्यार्धमवाप्नुहि।।
1-148-73a
1-148-73b
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमर्हति।
अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव।।
1-148-74a
1-148-74b
राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे।
सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे।।
1-148-75a
1-148-75b
द्रुपद उवाच। 1-148-76x
अनाश्चर्यमिदं ब्रह्मन्विक्रान्तेषु महात्मसु।
प्रीये त्वयाऽहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम्।।
1-148-76a
1-148-76b
वैशंपायन उवाच। 1-148-77x
एवमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत।
सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्यार्धं प्रत्यपादयत्।।
1-148-77a
1-148-77b
माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्।
सोऽध्यावसद्दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्।।
1-148-78a
1-148-78b
दक्षिणांश्चापि पञ्चालान्यावच्चर्मण्वती नदी।
द्रोणेन चैवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः।।
1-148-79a
1-148-79b
क्षात्रेण च बलेनास्य नापश्यत्स पराजयम्।
हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेण स बलेनतु।।
1-148-80a
1-148-80b
पुत्रजन्म परीप्सन्वै पृथिवीमन्वसंचरत्।
अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत।।
1-148-81a
1-148-81b
एवं राजन्नहिच्छत्रा पुरीजनपदायुता।
युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता।।
1-148-82a
1-148-82b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
संभवपर्वणि अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 148 ।।

[सम्पाद्यताम्]

1-148-61 शरावरं चर्म।। 1-148-62 ईषा रथस्य युगचक्रसंलग्नं महादारु।। 1-148-70 प्राप्य जीवन्नृप वशामिति ङपाठः।। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः।। 148 ।।

आदिपर्व-147 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-149
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-148&oldid=54407" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्