महाभारतम्-01-आदिपर्व-107

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आदिपर्व-106 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-107
वेदव्यासः
आदिपर्व-108 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

शान्तनुभीष्मयोश्चरितम्।। 1 ।।
शान्तनोः पुनर्गङ्गादर्शनं तया सह संवादश्च।। 2 ।।
गङ्गादत्तेन भीष्मेण सह शान्तनोः स्वपुरप्रवेशः।। 3 ।।
भीष्मस्य यौवराज्येभिषेकः।। 4 ।।
शान्तनुभावं ज्ञात्वा दाशाशयानुसारेण प्रतिज्ञापूर्वकं भीष्मेण दाशकन्यानयनम्।। 5 ।।
तुष्टेन शान्तनुना भीष्माय स्वच्छन्दमरणवरदानम्।। 6 ।।

स राजा शान्तनुर्धीमान्देवराजर्षिसत्कृतः।
धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः।।
1-107-1a
1-107-1b
शान्तनोः कीर्तयिष्यामि सर्वानेव गुणानहम्।
दमो दानं क्षमा बुद्धिर्ह्रीर्धृतिस्तेज उत्तमम्।
नित्यान्यासन्महासत्वे शान्तनौ पुरुषर्षभे।।
1-107-2a
1-107-2b
1-107-2c
एवं स गुणसंपन्नो धर्मार्थकुशलो नृपः।
आसीद्भरतवंशस्य गोप्ता सर्वजनस्य च।।
1-107-3a
1-107-3b
कम्बुग्रीवः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः।
अन्वितः परिपूर्णार्थैः सर्वैर्नृपतिलक्षणैः।।
1-107-4a
1-107-4b
तस्य कीर्तिमतो वृत्तमवेक्ष्य सततं नराः।
धर्म एव परः कामादर्थाच्चेति व्यवस्थितः।।
1-107-5a
1-107-5b
एवमासीन्महासत्वः शान्तनुर्भरतर्षभ।
न चास्य सदृशः कश्चिद्धर्मतः पार्थिवोऽभवत्।।
1-107-6a
1-107-6b
वर्तमानं हि धर्मेषु सर्वधर्मभृतां वरम्।
तं महीपा महीपालं राजराज्येऽभ्यषेचयन्।।
1-107-7a
1-107-7b
वीतशोकभयाबाधाः सुखस्वप्ननिबोधनाः।
पतिं भारतगोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः।।
1-107-8a
1-107-8b
तेन कीर्तिमता शिष्टाः शक्रप्रतिमतेजसा।
यज्ञदानक्रियाशीलाः समपद्यन्त भूमिपाः।।
1-107-9a
1-107-9b
शान्तनुप्रमुखैर्गुप्ते लोके नृपतिभिस्तदा।
नियमात्सर्ववर्णानां धर्मोत्तरमवर्तत।।
1-107-10a
1-107-10b
ब्रह्म पर्यचरत्क्षत्रं विशः क्षत्रमनुव्रताः।
ब्रह्मक्षत्रानुरक्ताश्च शूद्राः पर्यचरन्विशः।।
1-107-11a
1-107-11b
स हास्तिनपुरे रम्ये कुरूणां पुटभेदने।
वसन्सागरपर्यन्तामन्वशासद्वसुन्धराम्।।
1-107-12a
1-107-12b
स देवराजसदृशो धर्मज्ञः सत्यवागृजुः।
दानधर्मतपोयोगाच्छ्रिया परमया युतः।।
1-107-13a
1-107-13b
अरागद्वेषसंयुक्तः सोमवत्प्रियदर्शनः।।
तेजसा सूर्यकल्पोऽभूद्वायुवेगसमो जवे।
अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया पृथिवीसमः।।
1-107-14a
1-107-14b
1-107-14c
वधः पशुवराहाणां तथैव मृगपक्षिणाम्।
शान्तनौ पृथिवीपाले नावर्तत तथा नृप।।
1-107-15a
1-107-15b
ब्रह्मधर्मोत्तरे राज्ये शान्तनुर्विनयात्मवान्।
समं शशास भूतानि कामरागविवर्जितः।।
1-107-16a
1-107-16b
`चकोरनेत्रस्ताम्रास्यः सिंहर्षभगतिर्युवा।
गुणैरनुपमैर्युक्तः समस्तैराभिगामिकैः।
गम्भीरः सत्वसंपन्नः पूर्णचन्द्रनिभाननः।।'
1-107-17a
1-107-17b
1-107-17c
देवर्षिपितृयज्ञार्थमारभ्यन्त तदा क्रियाः।
न चाधर्मेण केषांचित्प्राणिनामभवद्वधः।।
1-107-18a
1-107-18b
असुखानामनाथानां तिर्यग्योनिषु वर्तताम्।
स एव राजा सर्वेषां भूतानामभवत्पिता।।
1-107-19a
1-107-19b
तस्मिन्कुरुपतिश्रेष्ठे राजराजेश्वरे सति।
श्रिता वागभवत्सत्यं दानधर्माश्रितं मनः।।
1-107-20a
1-107-20b
`यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः संतानार्थं च मैथुनम्।'
स समाः षोडशाष्टौ च चतस्रोऽष्टौ तथाऽपराः।
रतिमप्राप्नुवन्स्त्रीषु बभूव वनगोचरः।।
1-107-21a
1-107-21b
1-107-21c
तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः।
गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोऽभून्नाम्ना देवव्रतो वसुः।।
1-107-22a
1-107-22b
सर्वास्त्रेषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च।
महाबलो महासत्वो महावीर्यो महारथः।।
1-107-23a
1-107-23b
स कदाचिन्मृगं विद्ध्वा गङ्गामनुसरन्नदीम्।
भागीरथीमल्पजलां शान्तनुर्दृष्टवान्नृपः।।
1-107-24a
1-107-24b
तां दृष्ट्वा चिन्तयामास शान्तनुः पुरुषर्षभः।
स्यन्दते किं न्वियं नाद्य सरिच्छ्रेष्ठा यथा पुरा।।
1-107-25a
1-107-25b
ततो निमित्तमन्विच्छन्ददर्श स महामनाः।
कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुदर्शनम्।।
1-107-26a
1-107-26b
दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणं यथा देवं पुरन्दरम्।
कृत्स्नां गङ्गां समावृत्य शरैस्तीक्ष्णैरवस्थितम्।।
1-107-27a
1-107-27b
तां शरैराचितां दृष्ट्वा नदीं गङ्गां तदन्तिके।
अभवद्विस्मितो राजा दृष्ट्वा कर्मातिमानुषम्।।
1-107-28a
1-107-28b
जातमात्रं पुरा दृष्टं तं पुत्रं शान्तनुस्तदा।
नोपलेभे स्मृतिं धीमानभिज्ञातुं तमात्मजम्।।
1-107-29a
1-107-29b
स तु तं पितरं दृष्ट्वा मोहयामास मायया।
संमोह्य तु ततः क्षिप्रं तत्रैवान्तरधीयत।।
1-107-30a
1-107-30b
तदद्बुतं ततो दृष्ट्वा तत्र राजा स शान्तनुः।
सङ्कमानः सुतं गङ्गामब्रवीद्दर्शयेति ह।।
1-107-31a
1-107-31b
दर्शयामास तं गङ्गा बिभ्रती रूपमुत्तमम्।
गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलङ्कृतम्।।
1-107-32a
1-107-32b
अलङ्कृतामाभरणैर्विरजोम्बरधारिणीम्।
दृष्टपूर्वामपि स तां नाभ्यजानात्स शान्तनुः।।
1-107-33a
1-107-33b
गङ्गोवाच। 1-107-34x
यं पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं पुरा मय्यविन्दथाः।
स चायं पुरुषव्याघ्र सर्वास्त्रविदनुत्तमः।।
1-107-34a
1-107-34b
गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम्।
आदाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विभो।।
1-107-35a
1-107-35b
वेदानधिजगे साङ्गान्वसिष्ठादेष वीर्यवान्।
कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युधि।।
1-107-36a
1-107-36b
सुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत।
उशा वेद यच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वशः।।
1-107-37a
1-107-37b
तथैवाङ्गिरसः पुत्रः सुरसुरनमस्कृतः।
यद्वेद शास्त्रं तच्चापि कृत्स्नमस्मिन्प्रतिष्ठितम्।।
1-107-38a
1-107-38b
तव पुत्रे महाबाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मनि।
ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान्।।
1-107-39a
1-107-39b
यदस्त्रं वेद राभश्च तदेतस्मिन्प्रतिष्ठितम्।
महेष्वासमिमं राजन्राजधर्मार्थकोविदम्।।
1-107-40a
1-107-40b
मया दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीर गृहं नय। 1-107-41a
वैशंपायन उवाच। 1-107-41x
`इत्युक्त्वा सा महाभागा तत्रैवान्तरधीयत।'
तयैवं समनुज्ञातः पुत्रमादाय शान्तनुः।।
1-107-41b
1-107-41c
भ्राजमानं यथाऽदित्यमाययौ स्वपुरं प्रति।
पौरवस्तु पुरीं गत्वा पुरन्दरपुरोपमाम्।।
1-107-42a
1-107-42b
सर्वकामसमृद्धार्थं मेने सोत्मानमात्मना।
पौरवेषु ततः पुत्रं राज्यार्थमभयप्रदम्।।
1-107-43a
1-107-43b
गुणवन्तं महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयत्।
पौरवाञ्शान्तनोः पुत्रः पितरं च महायशाः।।
1-107-44a
1-107-44b
राष्ट्रं च रञ्जयामास वृत्तेन भरतर्षभ।
स तथा सह पुत्रेण रममाणो महीपतिः।।
1-107-45a
1-107-45b
वर्तयामास वर्षाणि चत्वार्यमितविक्रमः।
स कदाचिद्वनं यातो यमुनामभितो नदीम्।।
1-107-46a
1-107-46b
महीपतिरनिर्देश्यमाजिघ्रद्गन्धमुत्तमम्।
तस्य प्रभवमन्विच्छन्विचचार समन्ततः।।
1-107-47a
1-107-47b
स ददर्श तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्।
तामपृच्छत्स दृष्ट्वैव कन्यामसितलोचनाम्।।
1-107-48a
1-107-48b
कस्य त्वमसि का चासि किं च भीरु चिकीर्षसि।
साऽब्रवीद्दाशकन्याऽस्मि धर्मार्थं वाहये तरिम्।।
1-107-49a
1-107-49b
पितुर्नियोगाद्भद्रं ते दाशराज्ञो महात्मनः।
रूपमाधुर्यगन्धैस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्।।
1-107-50a
1-107-50b
समीक्ष्य राजा दाशेयीं कामयामास शान्तनुः।
स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा।।
1-107-51a
1-107-51b
पर्यपृच्छत्ततस्तस्याः पितरं सोत्मकारणात्।
स च तं प्रत्युवाचेदं दाशराजो महीपतिम्।।
1-107-52a
1-107-52b
जातमात्रैव मे देया वराय वरवर्णिनी।
हृदि कामस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर।।
1-107-53a
1-107-53b
यदीमां धर्मपत्नीं त्वं मत्तः प्रार्थयसेऽनघ।
सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः।।
1-107-54a
1-107-54b
समयेन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां नृप।
न हि मे त्वत्समः कश्चिद्वरो जातु भविष्यति।।
1-107-55a
1-107-55b
शान्तनुरुवाच। 1-107-56x
श्रुत्वा तव वरं दाश व्यवस्येयमहं तव।
दातव्यं चेत्प्रदास्यामि न त्वदेयं कथंचन।।
1-107-56a
1-107-56b
दाश उवाच। 1-107-57x
अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते।
त्वदूर्ध्वमभिषेक्तव्यो नान्यः कश्चन पार्थिव।।
1-107-57a
1-107-57b
वैशंपायन उवाच। 1-107-58x
नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय शान्तनुः।
शरीरजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत।।
1-107-58a
1-107-58b
स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां महीपतिः।
प्रत्ययाद्धास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः।।
1-107-59a
1-107-59b
ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तनुं ध्यानमास्थितम्।
पुत्रो देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमब्रवीत्।।
1-107-60a
1-107-60b
सर्वतो भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपार्थिवाः।
तत्किमर्थमिहाभीक्ष्णं परिशोचसि दुःखितः।।
1-107-61a
1-107-61b
ध्यायन्निव च मां राजन्नाभिभाषसि किंचन।
न चाश्वेन विनिर्यासि विवर्णो हरिणः कृशः।।
1-107-62a
1-107-62b
व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातुं प्रतिकुर्यां हि तत्र वै। 1-107-63a
`वैशंपायन उवाच। 1-107-63x
स तं काममवाच्यं वै दाशकन्यां प्रतीदृशम्।। 1-107-63b
विवर्तुं नाशकत्तस्मै पिता पुत्रस्य शान्तनुः।'
एवमुक्तः स पुत्रेण शान्तनुः प्रत्यभाषत।।
1-107-64a
1-107-64b
असंशयं ध्यानपरो यथा वत्स तथा शृणु।
अपत्यं नस्त्वमेवैकः कुले महति भारत।।
1-107-65a
1-107-65b
शस्त्रनित्यश्च सततं पौरुषे पर्यवस्थितः।
अनित्यतां च लोकानामनुशोचामि पुत्रक।।
1-107-66a
1-107-66b
कथंचित्तव गाङ्गेय विपत्तौ नास्ति नः कुलम्।
असंशयं त्वमेवैकः शतादपि वरः सुतः।।
1-107-67a
1-107-67b
न चाप्यहं वृथा भूयो दारान्कर्तुमिहोत्सहे।
संतानस्याविनाशाय कामये भद्रमस्तु ते।।
1-107-68a
1-107-68b
अनपत्यतैकपुत्रत्वमित्याहुर्धर्मवादिनः।
`चक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत।
चक्षुर्नाशे तनोर्नाशः पुत्रनाशे कुलक्षयः।।'
1-107-69a
1-107-69b
1-107-69c
अग्निहोत्रं त्रयी विद्या यज्ञाश्च सहदक्षिणाः।
सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्।।
1-107-70a
1-107-70b
एवमेतन्मनुष्येषु तच्च सर्वं प्रजास्विति।
यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र मे नास्ति संशयः।।
1-107-71a
1-107-71b
`अपत्येनानृणो लोके पितॄणां नास्ति संशयः।'
एषा त्रयी पुराणानां देवतानां च शाश्वती।।
1-107-72a
1-107-72b
`अपत्यं कर्म विद्या च त्रीणि ज्योतींषि भारत।।' 1-107-73a
त्वं च शूरः सदाऽमर्षी शस्त्रनित्यश्च भारत।
नान्यत्र युद्धात्तस्मात्ते निधनं विद्यते क्वचित्।।
1-107-74a
1-107-74b
सोऽस्मि संशयमापन्नस्त्वयि शान्ते कथं भवेत्।
इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमशेषतः।।
1-107-75a
1-107-75b
वैशंपायन उवाच। 1-107-76x
ततस्तत्कारणं राज्ञो ज्ञात्वा सर्वमशेषतः।
देवव्रतो महाबुद्धिः प्रज्ञया चान्वचिन्तयत्।।
1-107-76a
1-107-76b
अपत्यफलसंयुक्तमेतच्छ्रुत्वा पितुर्वचः।
सूतं भूयोऽपि संतप्त आह्वयामास वै पितुः।।
1-107-77a
1-107-77b
सूतस्तु कुरुमुख्यस्य उपयातस्तदाज्ञया।
तमुवाच महाप्राज्ञो भीष्मो वै सारथिं पितुः।।
1-107-78a
1-107-78b
त्वं सारथे पितुर्मह्यं सखासि रथधूर्गतः।
अपि जानासि यदि वै कस्यां भावो नृपस्य तु।।
1-107-79a
1-107-79b
तदाचक्ष्व भवान्पृष्टः करिष्ये न तदन्यथा। 1-107-80a
सूत उवाच। 1-107-80x
दाशकन्या कुरुश्रेष्ठ तत्र भावः पितुर्गतः।। 1-107-80b
वृतः स नरदेवेन तदा वचनमब्रवीत्।
योऽस्यां पुमान्भवेज्जातः स राजा त्वदनन्तरम्।।
1-107-81a
1-107-81b
नाकामयत तं दातुं पिता तव वरं तदा।
स चापि निश्चयस्तस्य न च दद्यां ततोऽन्यथा।।
1-107-82a
1-107-82b
एतत्ते कथितं वीर कुरुष्व यदनन्तरम्। 1-107-83a
वैशंपायन उवाच। 1-107-83x
ततः स पितुराज्ञाय मतं सम्यगवेक्ष्य च।
ज्ञात्वा च मानसं पुत्रः प्रययौ यमुनां प्रति।।
1-107-83b
1-107-83c
क्षत्रियैः सह धर्मात्मा पुराणैर्धर्मचारिभिः।
उच्चैश्श्रवसमागम्य कन्यां वव्रे पितुः स्वयम्'।।
1-107-84a
1-107-84b
तं दाशः प्रतिजग्राह विधिवत्प्रतिपूज्य च।
अब्रवीच्चैनमासीनं राजसंसदि भारत।।
1-107-85a
1-107-85b
`राज्यशुल्का प्रदातव्या कन्येयं याचतां वर।
अपत्यं यद्भवेदस्याः स राजाऽस्तु पितुः परम्।।'
1-107-86a
1-107-86b
त्वमेवात्र महाबाहो शान्तनोर्वंशवर्धनः।
पुत्रः शस्त्रभृतां श्रेष्ठः किं नु वक्ष्यामि ते वचः।।
1-107-87a
1-107-87b
`कुमारिकायाः शुल्कार्थं किंचिद्वक्ष्यामि भारत।'
कोहि संबन्धखं श्लाघ्यमीप्सितं यौनमीदृशम्।
अतिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि शतक्रतुः।।
1-107-88a
1-107-88b
1-107-88c
अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं समो गुणैः।
यस्य शुक्रात्सत्यवती संभूता वरवर्णिनी।।
1-107-89a
1-107-89b
तेन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः।
अर्हः सत्यवतीं वोढुं धर्मज्ञः स नराधिपः।।
1-107-90a
1-107-90b
`इयं सत्यवती देवी पितरं तेऽब्रवीत्तथा।
अर्थितश्चापिराजर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मया'।।
1-107-91a
1-107-91b
कन्यापितृत्वात्किंचित्तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप।
बलवत्सपत्नतामत्र दोषं पश्यामि केवलम्।।
1-107-92a
1-107-92b
`भूयांसं त्वयि पश्यामि तद्दोषमपराजित।'
यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धर्वस्यासुरस्य वा।।
1-107-93a
1-107-93b
न स जातु चिरं जीवेत्त्वयि क्रुद्धे परन्तप।
एतावानत्र दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव।।
1-107-94a
1-107-94b
एतज्जानीहि भद्रं ते दानादाने परन्तप।। 1-107-95a
वैशंपायन उवाच। 1-107-96x
एवमुक्तस्तु गाङ्गेयस्तद्युक्तं प्रत्यभाषत।
शृण्वतां भूमिपालानां पितुरर्थाय भारत।।
1-107-96a
1-107-96b
`इदं वचनमाधत्स्व नास्ति वक्तास्य मत्समः।
अन्यो जातो न जनिता न च कश्चन संप्रति'।।
1-107-97a
1-107-97b
एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे।
योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति।।
1-107-98a
1-107-98b
इत्युक्तः पुनरेव स्म तं दाशः प्रत्यभाषत।
चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म राज्यार्थे भरतर्षभ।।
1-107-99a
1-107-99b
त्वमेव नाथः संप्राप्तः शान्तनोरमितद्युते।
कन्यायाश्चैव धर्मात्मन्प्रभुर्दानाय चेश्वरः।।
1-107-100a
1-107-100b
इदं तु वचनं सौम्य कार्यं चैव निबोध मे।
कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्याम्यहमरिन्दम।।
1-107-101a
1-107-101b
यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण।
राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवैव तत्।।
1-107-102a
1-107-102b
नान्यथा तन्महाबाहो संशयोऽत्र न कश्चन।
तवापत्यं भवेद्यत्तु तत्र नः संशयो महान्।।
1-107-103a
1-107-103b
वैशंपायन उवाच। 1-107-104x
तस्यैतन्मतमाज्ञाय सत्यधर्मपरायणः।
प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीर्षया।।
1-107-104a
1-107-104b
गाङ्गेय उवाच। 1-107-105x
`उच्चैश्श्रवः समाधत्स्व प्रतिज्ञां जनसंसदि।
ऋषयो वाथ वा देवा भूतान्यन्तर्हितानि च।।
1-107-105a
1-107-105b
यानि यानीह शृण्वन्तु नास्ति वक्तास्य मत्समः।'
दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम।।
1-107-106a
1-107-106b
शृण्वतां भूमिपालानां यद्ब्रवीमि पितुः कृते।
राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः।।
1-107-107a
1-107-107b
अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनिश्चयम्।
अद्यप्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति।।
1-107-108a
1-107-108b
अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि।
`न हि जन्मप्रभृत्युक्तं मया किंचिदिहानृतम्।।
1-107-109a
1-107-109b
यावत्प्राणा ध्रियन्ते वै मम देहं समाश्रिताः।
तावन्न जनयिष्यामि पित्रे कन्यां प्रयच्छ मे।।
1-107-110a
1-107-110b
परित्यजाम्यहं राज्यं मैथुनं चापि सर्वशः।
ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दाश सत्यं ब्रवीमि ते।।'
1-107-111a
1-107-111b
वैशंपायन उवाच। 1-107-112x
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संप्रहृष्टतनूरुहः।
ददानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत।।
1-107-112a
1-107-112b
ततोन्तरिक्षेऽप्सरसो देवाः सर्षिगणास्तदा।
`तद्दृष्टा दुष्करं कर्म प्रशशंसुश्च पार्थिवाः।।'
1-107-113a
1-107-113b
अभ्यवर्षन्त कुसुमैर्भीष्मोऽयमिति चाब्रुवन्।
ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्विनीम्।।
1-107-114a
1-107-114b
अधिरोह रथं मातर्गच्छावः स्वगृहानिति।
एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भामिनीं।।
1-107-115a
1-107-115b
आगम्य हास्तिनपुरं शान्तनोः संन्यवेदयत्।
तस्य तद्दुष्करं कर्म प्रशशंसुर्नाराधिपाः।।
1-107-116a
1-107-116b
समेताश्च पृथक्चैव भीष्मोयमिति चाब्रुवन्।
तच्छ्रुत्वा दुष्करं कर्म कृतं भीष्मेण शान्तनुः।।
1-107-117a
1-107-117b
बभूव दुःखितो राजा चिररात्राय भारत।
स तेन कर्मणा सूनोः प्रीतस्तस्मै वरं ददौ।।'
1-107-118a
1-107-118b
स्वच्छन्दमरणं तुष्टो ददौ तस्मै महात्मने।
न ते मृत्युः प्रभविता यावज्जीवितुमिच्छसि।।
1-107-119a
1-107-119b
त्वत्तो ह्यनुज्ञां संप्राप्य मृत्युः प्रभविताऽनघ।। 1-107-120a
इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि सप्ताधिकशततमोऽध्यायः।। 107 ।।

1-107-12 पुटभेदने पत्तने।। 1-107-16 ब्रह्मधर्मोत्तरे अहिंसाधर्मप्रधाने।। 1-107-20 वाक् सत्यं श्रिताभवत्।। 1-107-36 अधिजगे अधीतवान्।। 1-107-49 तरिं नावम्।। 1-107-56 व्यवस्येयं विनिश्चिनुयम्।। 1-107-58 शरीरजेन कामेन।। 1-107-62 हरिणः पाण्डुगात्रः।। 1-107-72 पुराणानां पुरातनानाम्।। 1-107-95 दाने वसुवचनं अदाने बलवत्सपत्नता अत्र कारणमिति शेषः।। सप्तोत्तरशततमोऽध्यायः।। 107 ।।

आदिपर्व-106 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-108
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-107&oldid=54325" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्