महाभारतम्-01-आदिपर्व-128

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आदिपर्व-127 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-128
वेदव्यासः
आदिपर्व-129 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

उद्दालककथा।। 1 ।।
उद्दालकपुत्रेण श्वेतकेतुना कृता स्त्रीपुरुषमर्यादा।। 2 ।।
गुणाधिकात् द्विजातेः पुत्रोत्पादनार्थं प्रति पाण्डोराज्ञा।। 3 ।।
कुन्त्या दुर्वाससः स्वस्य मन्त्रप्राप्तिकथनम्।। 4 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-128-1x
एवमुक्तस्तया राजा तां देवीं पुनरब्रवीत्।
धर्मविद्धर्मसंयुक्तमिदं वचनमुत्तमम्।।
1-128-1a
1-128-1b
पाण्डुरुवाच। 1-128-2x
एवमेतत्पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्चकार ह।
यथा त्वयोक्तं कल्याणि स ह्यासीदमरोपमः।।
1-128-2a
1-128-2b
अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वं निबोध मे।
पुराणमृषिभिर्दृष्टं धर्मविद्भिर्महात्मभिः।।
1-128-3a
1-128-3b
अनावृताः किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने।
कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि।।
1-128-4a
1-128-4b
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्।
नाधर्मोऽभूद्वरारोहे स हि धर्मः पुराऽभवत्।।
1-128-5a
1-128-5b
तं चैव धर्मं पौराणं तिर्यग्योनिगताः प्रजाः।
अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधविवर्जिताः।।
1-128-6a
1-128-6b
प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः।
उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पूज्यते।
स्त्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः।।
1-128-7a
1-128-7b
1-128-7c
`नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः।
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः।।
1-128-8a
1-128-8b
एवं तृष्णा तु नारीणां पुरुषं पुरुषं प्रति।
अगम्यागमनं स्त्रीणां नास्ति नित्यं शुचिस्मिते।।
1-128-9a
1-128-9b
पुत्रं वा किल पौत्रं वा कासांचिद्धातरं तथा।
रहसीह नरं दृष्ट्वा योनिरुत्क्लिद्यते तदा।।
1-128-10a
1-128-10b
एतत्स्वाभाविकं स्त्रीणां न निमित्तकृतं शुभे।'
अस्मिंस्तु लोके नचिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते।।
1-128-11a
1-128-11b
स्थापिता येन यस्माच्च तन्मे विस्तरतः शृणु।
बभूवोद्दालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतम्।।
1-128-12a
1-128-12b
श्वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्याभवन्मुनिः।
मर्यादेयं कृता तेन धर्म्या वै श्वेतकेतुना।।
1-128-13a
1-128-13b
कोपात्कमलपत्राक्षि यदर्थं तन्निबोध मे।। 1-128-14a
`श्वेतकेतोः पिता देवि तप उग्रं समास्थितः।
ग्रीष्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशगोऽभवत्।।
1-128-15a
1-128-15b
शिशइरे सलिलस्थायी सह पत्न्या महातपाः।
उद्दालकं तपस्यन्तं नियमेन समाहितम्।।
1-128-16a
1-128-16b
तस्य पुत्रः श्वेतकेतुः परिचर्यां चकार ह।
अभ्यागच्छद्द्विजः कश्चिद्वलीपलितसंततः।।
1-128-17a
1-128-17b
तं दृष्ट्वैव मुनिः प्रीतः पूजयामास शास्त्रतः।
स्वागतेन च पाद्येन मृदुवाक्यैश्च भारत।।
1-128-18a
1-128-18b
शाकमूलफलाद्यैश्च वन्यैरन्यैरपूजयत्।
क्षुत्पिपासाश्रमेंणार्तः पूजितश्च महर्षिणा।।
1-128-19a
1-128-19b
विश्रान्तो मुनिमासाद्य पर्यपृच्छद्द्विजस्तदा।
उद्दालक महर्षे त्वं सत्यं मे ब्रूहि माऽनृतम्।।
1-128-20a
1-128-20b
ऋषिपुत्रः कुमारोऽयं दर्शनीयो विशेषतः।
तव पुत्रमिमं मन्ये कृतकृत्योऽसि तद्वद।।
1-128-21a
1-128-21b
उद्दालक उवाच। 1-128-22x
मम पत्नी महाप्राज्ञ कुशिकस्य सुता मता।
मामेवानुगता पत्नी मम नित्यमनुव्रता।।
1-128-22a
1-128-22b
अरुन्धतीव पत्नीनां तपसा कर्शितस्तनी।
अस्यां जातः श्वेतकेतुर्मम पुत्रो महातपाः।।
1-128-23a
1-128-23b
वेदवेदाङ्गविद्विप्र मच्छासनपरायणः।
लोकज्ञः सर्वलोकेषु विश्रुतः सत्यवाग्घृणी।।
1-128-24a
1-128-24b
ब्राह्मण उवाच। 1-128-25x
अपुत्री भार्यया चार्थी वृद्धोऽहं मन्दचाक्षुषः।
पित्र्यादृणादनिर्मुक्तः पूर्वमेवाकृतस्त्रियः।।
1-128-25a
1-128-25b
प्रजारणिस्तु पत्नी ते कुलशीलसमन्विता।
सदृशी मम गोत्रेण वहाम्येनां क्षमस्व मे।।
1-128-26a
1-128-26b
पाण्डुरुवाच। 1-128-27x
इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीं चीरकृष्णाजिनाम्बराम्।
यष्ट्याधारः स्रस्तगात्रो मन्दचक्षुरबुद्धिमान्।।
1-128-27a
1-128-27b
स्वव्यापाराक्षमां श्रेष्ठमचित्तामात्मनि द्विजः।'
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः।।
1-128-28a
1-128-28b
जग्राह ब्राह्मणः पापौ गच्छाव इति चाब्रवीत्।
ऋषिपुत्रस्तदा कोपं चकारामर्षितस्तदा।।
1-128-29a
1-128-29b
मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां बलादिव।
`तपसा दीप्तवीर्यो हि श्वेतकेतुर्न चक्षमे।।
1-128-30a
1-128-30b
संगृह्य मातरं हस्ते श्वेतकेतुरभाषत।
दुर्ब्राह्मण विमुञ्च त्वं मातरं मे पतिव्रताम्।।
1-128-31a
1-128-31b
स्वयं पिता मे ब्रह्मर्षिः क्षमावान्ब्रह्मवित्तमः।
शापानुग्रहयोः शक्तः तूष्णींभूतो महाव्रतः।।
1-128-32a
1-128-32b
तस्य पत्नी दमोपेता मम माता विशेषतः।
पतिव्रतां तपोवृद्धां साध्वाचारैरलङ्कृताम्।।
1-128-33a
1-128-33b
अप्रमादेन ते ब्रह्मन्मातृभूतां विमुञ्च वै।। 1-128-34a
एवमुक्त्वा तु याचन्तं विमुञ्चेति मुहुर्मुहुः।
प्रत्यवोचद्द्विजो राजन्नप्रगल्भमिदं वचः।।
1-128-35a
1-128-35b
ब्राह्मण उवाच। 1-128-36x
अपत्यार्थी श्वेतकेतो वृद्धोऽहं मन्दचाक्षुषः।
पिता ते ऋणनिर्मुक्तस्त्वया पुत्रेण काश्यप।।
1-128-36a
1-128-36b
ऋणादहमनिर्मुक्तो वृद्धोऽहं विगतस्पृहः।
मम को दास्यति सुतां कन्यां संप्राप्तयौवनाम्।।
1-128-37a
1-128-37b
प्रजारणिमिमां पत्नीं विमुञ्च त्वं महातपः।
एकया प्रजया प्रीतो मातरं ते ददाम्यहम्।।
1-128-38a
1-128-38b
एवमुक्तः श्वेतकेतुर्लज्जया क्रोधमेयिवान्।'
क्रुद्धं तं तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमुवाच ह।।
1-128-39a
1-128-39b
मा तात कोपं कार्षीस्त्वमेष धर्मः सनातनः।
अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि।।
1-128-40a
1-128-40b
यथा गावः स्थिताः पुत्र स्वेस्वे वर्णे तथा प्रजाः।
`तथैव च कुटुम्बेषु न प्रमाद्यन्ति कर्हिचित्।।
1-128-41a
1-128-41b
ऋतुकाले तु संप्राप्ते भर्तारं न जहुस्तदा।'
ऋषिपुत्रोऽथ तं धर्मं श्वेतकेतुर्न चक्षमे।।
1-128-42a
1-128-42b
चकार चैव मर्यादामिमां स्त्रीपुंसयोर्भुवि।
मानुषेषु महाभागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु।।
1-128-43a
1-128-43b
तदाप्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्रुतम्।
व्युच्चरन्त्याः पतिं नार्या अद्यप्रभृति पातकम्।।
1-128-44a
1-128-44b
भ्रूणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यसुखावहम्।
`अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधविवर्जिताः।।
1-128-45a
1-128-45b
उत्तरेषु महाभागे कुरुष्वेवं यशस्विनि।
पुराणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः।।'
1-128-46a
1-128-46b
भार्यां तथा व्युच्चरतः कौमारब्रह्मचारिणीम्।
पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि।।
1-128-47a
1-128-47b
नियुक्ता पतिना भार्या यद्यपत्यस्य कारणात्।
न कुर्यात्तत्तथा भीरु सैनः सुमहदाप्नुयात्।
इति तेन पुरा भीरु मर्यादा स्थापिता बलात्।।
1-128-48a
1-128-48b
1-128-48c
उद्दालकस्य पुत्रेण धर्म्या वै श्वेतकेतुना।
सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि।।
1-128-49a
1-128-49b
मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम्।
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भामिनी।।
1-128-50a
1-128-50b
एवं कृतवती सापि भर्तुः प्रियचिकीर्षया।
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे।।
1-128-51a
1-128-51b
कृष्णद्वैपायनाद्भीरु कुरूणां वंशवृद्धये।
अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै।।
1-128-52a
1-128-52b
ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्तुमर्हस्यनिन्दिते।
ऋतावृतौ राजपुत्रि स्त्रिया भर्ता पतिव्रते।।
1-128-53a
1-128-53b
नातिवर्तव्य इत्येवं धर्मं धर्मविदो विदुः।
शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्र्यं स्त्री किलार्हति।।
1-128-54a
1-128-54b
धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते।
भर्ता भार्यां राजपुत्रि धर्म्यं वाऽधर्म्यमेव वा।।
1-128-55a
1-128-55b
यद्ब्रूयात्तत्तथा कार्यमिति वेदविदो विदुः।
विशेषतः पुत्रगृद्धी हीनः प्रजननात्स्वयम्।।
1-128-56a
1-128-56b
यथाऽहमनवद्याङ्गि पुत्रदर्शनलालसः।
अयं रक्ताङ्गुलिनखः पद्मपत्रनिभः शुभे।।
1-128-57a
1-128-57b
प्रसादनार्थं सुश्रोणि शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्जलिः।
मन्नियोगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाऽधिकात्।।
1-128-58a
1-128-58b
पुत्रान्गुणसमायुक्तानुत्पादयितुमर्हसि।
त्वत्कृतेऽहं पृथुश्रोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्।।
1-128-59a
1-128-59b
वैशंपायन उवाच। 1-128-60x
एवमुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयम्।
प्रत्युवाच वरारोहा भर्तुः प्रियहिते रता।।
1-128-60a
1-128-60b
`अधर्मः सुमहानेषु स्त्रीणां भरतसत्तम।
यत्प्रसादयते भर्ता प्रसाद्यः क्षत्रियर्षभ।
शृणु चेदं महाबाहो मम प्रीतिकरं चः।।'
1-128-61a
1-128-61b
1-128-61c
पितृवेश्मन्यहं बाला नियुक्ताऽतिथिपूजने।
उग्रं पर्यचरं तत्र ब्राह्मणं संशितव्रतम्।।
1-128-62a
1-128-62b
निगूढनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः।
तमहं संशितात्मानं सर्वयत्नैरतोषयम्।।
1-128-63a
1-128-63b
स मेऽभिचारसंयुक्तमाचष्ट भगवान्वरम्।
मन्त्रं त्विमं च मे प्रादादब्रवीच्चैव मामिदम्।।
1-128-64a
1-128-64b
यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि।
अकामो वा सकामो वा वशं ते समुपैष्यति।।
1-128-65a
1-128-65b
तस्य तस्य प्रसादात्ते राज्ञि पुत्रो भविष्यति।
इत्युक्ताऽहं तदा तेन पितृवेश्मनि भारत।।
1-128-66a
1-128-66b
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः।
अनुज्ञाता त्वया देवमाह्वयेयमहं नृप।।
1-128-67a
1-128-67b
`यां मे विद्यां महाराज अददात्स महायशाः।
तयाऽऽहूतः सुरः पुत्रं प्रदास्यति सुरोपमम्।
अनपत्यकृतं यस्ते शोकं वीर विनेष्यति।।'
1-128-68a
1-128-68b
1-128-68c

।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 128 ।।

1-128-4 अनावृताः सर्वैर्द्रष्टुं योग्याः। कामचारो रतिसुखं तदर्थं विहारिण्यः पर्यटनशीलाः। स्वतन्त्रा भर्त्रादिभिरनिवार्याः।। 1-128-5 पतीन्व्युच्चरमाणानां व्यभिचरन्तीनाम्।। 1-128-6 अनुविधीयन्ते अनुसार्यन्ते ईश्वरेण।। 1-128-11 नचिरादल्पकालतः।। 1-128-55 पुराणं युगान्तरीयम्।। 1-128-59 त्वत्कृते त्वया।। 1-128-64 अभिचारो देवताकर्षणशक्तिः।। अष्टविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 128 ।।

आदिपर्व-127 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-129
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-128&oldid=54366" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्