महाभारतम्-01-आदिपर्व-205

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आदिपर्व-204 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-205
वेदव्यासः
आदिपर्व-206 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

अर्जुनेन कर्णपराजयः।। 1 ।।
भीमेन कर्णपराजयः।। 2 ।।
युधिष्ठिरादिभिर्दुर्योधनादिपराजयः।। 3 ।।
पुनर्युद्धाय कृतनिश्चयानां राज्ञां श्रीकृष्णवाक्येन युद्धोद्योगाद्विरम्य स्वस्वालयगमनम्।। 4 ।।
द्रौपद्या सह भीमार्जुनयोः कुलालगृहप्रवेशः।। 5 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-205-1x
अजिनानि विधुन्वन्तः करकाश्च द्विजर्षभाः।
ऊचुस्ते भीर्न कर्तव्या वयं योत्स्यामहे परान्।।
1-205-1a
1-205-1b
तानेवं वदतो विप्रानर्जुनः प्रहसन्निव।
उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठत पार्श्वतः।।
1-205-2a
1-205-2b
अहमेनानजिह्माग्रैः शतशो विकिरञ्छरैः।
वारयिष्यामि संक्रुद्धान्मन्त्रैराशीविषानिव।।
1-205-3a
1-205-3b
इति तद्धनुरानम्य शुल्कावाप्तं महाबलः।
भ्रात्रा भीमेन सहितस्तस्थौ गिरिरिवाचलः।।
1-205-4a
1-205-4b
ततः कर्णमुखान्दृष्ट्वा क्षत्रियान्युद्धदुर्मदान्।
संपेततुरभीतौ तौ गजौ प्रतिगजानिव।।
1-205-5a
1-205-5b
ऊचुश्च वाचः परुषास्ते राजानो युयुत्सवः।
आहवे हि द्विजस्यापि वधो दृष्टो युयुत्सतः।।
1-205-6a
1-205-6b
इत्येवमुक्त्वा राजानः सहसा दुद्रुवुर्द्विजान्।
ततः कर्णो महातेजा जिष्णुं प्रति ययौ रणे।।
1-205-7a
1-205-7b
युद्धार्थी वासिताहेतोर्गजः प्रतिगजं यथा।
भीमसेनं ययौ शल्यो मद्राणामीश्वरो बली।।
1-205-8a
1-205-8b
दुर्योधनादयः सर्वे ब्राह्मणैः सह संगताः।
मृदुपूर्वमयत्नेन प्रत्ययुध्यंस्तदाऽऽहवे।।
1-205-9a
1-205-9b
ततोऽर्जुनः प्रत्यविध्यदापतन्तं शितैः शरैः।
कर्णं वैकर्तनं श्रीमान्विकृष्य बलवद्धनुः।।
1-205-10a
1-205-10b
तेषां शराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम्।
विमुह्यमानो राधेयो यत्नात्तमनुधावति।।
1-205-11a
1-205-11b
तावुभावप्यनिर्देश्यौ लाघवाज्जयतां वरौ।
अयुध्येतां सुसंरब्धावन्योन्यविजिगीषिणौ।।
1-205-12a
1-205-12b
कृते प्रतिकृतं पश्य पश्य बाहुबलं च मे।
इति शूरार्थवचनैरभाषेतां परस्परम्।।
1-205-13a
1-205-13b
ततोऽर्जुनस्य भुजयोर्वीर्यमप्रतिमं भुवि।
ज्ञात्वा वैकर्तनः कर्णः संरब्धः समयोधयत्।।
1-205-14a
1-205-14b
अर्जुनेन प्रयुक्तांस्तान्बाणान्वेगवतस्तदा।
प्रतिहत्य ननादोच्चैः सैन्यानि तदपूजयन्।।
1-205-15a
1-205-15b
कर्ण उवाच। 1-205-16x
तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीयर्स्य संयुगे।
अविषादस्य चैवास्य शस्त्रास्त्रविजयस्य च।।
1-205-16a
1-205-16b
किं त्वं साक्षाद्धनुर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम।
अथ साक्षाद्धरिहयः साक्षाद्वा विष्णुरच्युतः।।
1-205-17a
1-205-17b
आत्मप्रच्छादनार्थं वै बाहुवीर्यमुपाश्रितः।
विप्ररूपं विधायेदं मन्ये मां प्रतियुध्यसे।।
1-205-18a
1-205-18b
न हि मामाहवे क्रुद्धमन्यः साक्षाच्छचीपतेः।
पुमान्योधयितुं शक्तः पाण्डवाद्वा किरीटिनः।।
1-205-19a
1-205-19b
`दग्धा जतुगृहे सर्वे पाण्डवाः सार्जुनास्तदा।
विनार्जुनं वा समरे मां निहन्तुमशक्नुवन्।।'
1-205-20a
1-205-20b
तमेवंवादिनं तत्र फाल्गुनः प्रत्यभाषत।
नास्मि कर्ण धनुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान्।।
1-205-21a
1-205-21b
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठः सर्वशस्त्रभृतां वरः।
ब्राह्मे पौरन्दरे चास्त्रे निष्ठितोगुरुशासनात्।।
1-205-22a
1-205-22b
स्थितोऽस्म्यद्य रणे जेतुं त्वां वै वीर स्थिरो भव।
`निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि ततो व्रज यथासुखम्।।
1-205-23a
1-205-23b
वैशंपायन उवाच। 1-205-24x
एवमुक्त्वाऽथ कर्णस्य धनुश्चिच्छेद पाण्डवः।
ततोऽन्यद्धनुरादाय संयोद्धुं सन्दधे शरम्।।
1-205-24a
1-205-24b
दृष्ट्वा तच्चापि कौन्तेयश्छित्वा तद्धनुराशुगैः।
तथा वैकर्तनं कर्णं बिभेद समरेऽर्जुनः।।
1-205-25a
1-205-25b
ततः कर्णस्तु राधेयः छिन्नछन्वा महाबलः।
शरैरतीव विद्धाङ्गः पलायनमथाकरोत्।।
1-205-26a
1-205-26b
पुनरायान्मुहूर्तेन गृहीत्वा सशरं धनुः।
ववर्ष शरवर्षाणि पार्थं वैकर्तनस्तथा।।
1-205-27a
1-205-27b
तानि वै शरजालानि कौन्तेयोऽभ्यहनच्छरैः।
ज्ञात्वा सर्वाञ्शरान्घोरान्कर्णोऽदावद्द्रुतं बहिः।।'
1-205-28a
1-205-28b
ब्राह्मं तेजस्तदाऽजय्यं मन्यमानो महारथः।
अपरस्मिन्वनोद्देशे वीरौ शल्यवृकोदरौ।।
1-205-29a
1-205-29b
बलिनौ युद्धसंपन्नौ विद्यया च बलेन च।
अन्योन्यमाह्वयन्तौ तु मत्ताविव महागजौ।।
1-205-30a
1-205-30b
मुष्टिभिर्जानुभिश्चैव निघ्नन्तावितरेतरम्।
प्रकर्षणाकर्षणयोरभ्याकर्षविकर्षणैः।।
1-205-31a
1-205-31b
आचकर्षतुरन्योन्यं मुष्टिभिश्चापि जघ्नतुः।
ततश्चटचटाशब्दः सुघोरो ह्यभवत्तयोः।।
1-205-32a
1-205-32b
पाषाणसंपातनिभैः प्रहारैरभिजघ्नतुः।
मुहूर्तं तौ तदाऽन्योन्यं समरे पर्यकर्षताम्।।
1-205-33a
1-205-33b
ततो भीमः समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां शल्यमाहवे।
अपातयत्कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणा जहसुस्तदा।।
1-205-34a
1-205-34b
तत्राश्चर्यं भीमसेनश्चकार पुरुषर्षभः।
यच्छल्यं पातितं भूमौ नावधीद्बलिनं बली।।
1-205-35a
1-205-35b
पातिते भीमसेनेन शल्ये कर्णे च शङ्किते।
`विस्मयः परमो जज्ञे सर्वेषां पश्यतां नृणाम्।।
1-205-36a
1-205-36b
ततो राजसमूहस्य पश्यतो वृक्षमारुजत्।
ततस्तु भीमं संज्ञाभिर्वारयामास धर्मराट्।।
1-205-37a
1-205-37b
आकारज्ञस्तथा भ्रातुः पाण्डवोऽपि न्यवर्तत।
धर्मराजश्च कौरव्य दुर्योधनममर्षणम्।।
1-205-38a
1-205-38b
अयोधयत्सभामध्ये पश्यतां वै महीक्षिताम्।
ततो दुर्योधनस्तं तु ह्यवज्ञाय युधिष्ठिरम्।।
1-205-39a
1-205-39b
नायोधयत्तदा तेन बलवान्वै सुयोधनः।
एतस्मिन्नन्तरेऽविध्यद्बाणेनानतपर्वणा।।
1-205-40a
1-205-40b
दुर्योधनममित्रघ्नं धर्मराजो युधिष्ठिरः।
ततो दुर्योधनः क्रुद्धो दण्डाहत इवोरगः।।
1-205-41a
1-205-41b
प्रत्ययुध्यत राजानं यत्नं परममास्थितः।
छित्त्वा राजा धनुः सज्यं धार्तराष्ट्रस्य संयुगे।।
1-205-42a
1-205-42b
अभ्यवर्षच्छरौघैस्तं स हित्वा प्राद्रवद्रणम्।
दुःशासनस्तु संक्रुद्धः सहदेवेन पार्थिव।।
1-205-43a
1-205-43b
युद्ध्वा च सुचिरं कालं सहदेवेन निर्जितः।
उत्सृज्य च धनुः सङ्ख्ये जानुभ्यामवनीं गतः।
उत्थाय सोऽभिदुद्राव सोसिं जग्राह चर्म च।।
1-205-44a
1-205-44b
1-205-44c
विकर्णचित्रसेनाभ्यां निगृहीतश्च कौरवः।
मा युद्धमिति कौरव्य ब्राह्मणेनाबलेन वै।।
1-205-45a
1-205-45b
दुःसहो नकुलश्चोभौ युद्धं कर्तुं समुद्यतै।
तौ दृष्ट्वा कौरवा युद्धं वाक्यमूचुर्महाबलौ।।
1-205-46a
1-205-46b
निवर्तन्तां भवन्तो वै कुतो विप्रेषु क्रूरता।
दुर्बला ब्राह्मणाश्चेमे भवन्तो वै महाबलाः।।
1-205-47a
1-205-47b
द्वावत्र ब्राह्मणौ क्रूरौ वाय्विन्द्रसदृशौ बले।
ये वा के वा नमस्तेभ्यो गच्छामः स्वपुरं वयम्।।
1-205-48a
1-205-48b
एवं संभाषमाणास्ते न्यवर्तन्ताथ कौरवाः।
जहृषुर्ब्राह्मणास्तत्र समेतास्तत्र सङ्घशः।।
1-205-49a
1-205-49b
बहुशस्ते ततस्तत्र क्षत्रिया रणमूर्धनि।
प्रेक्षमाणास्तथाऽतिष्ठन्ब्राह्मणांश्च समन्ततः।।
1-205-50a
1-205-50b
ब्राह्मणाश्च जयं प्राप्ताः कन्यामादाय निर्ययुः।
विजिते भीमसेनेन शल्ये कर्णे च निर्जिते।।
1-205-51a
1-205-51b
दुर्योधने चापयाते तथा दुःशासने रणात्।'
शङ्किताः सर्वराजानः परिवव्रुर्वृकोदरम्।।
1-205-52a
1-205-52b
ऊचुश्च सहितास्तत्र साध्विमौ ब्राह्मणर्षभौ।
विज्ञायेतां क्वजन्मानौ क्वनिवासौ तथैव च।।
1-205-53a
1-205-53b
को हि राधासुतं कर्णं शक्तो योधयितुं रणे।
अन्यत्र रामाद्द्रोणाद्वा पाण्डवाद्वा किरीटिनः।।
1-205-54a
1-205-54b
कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात्कृपाद्वापि शरद्वतः।
को वा दुर्योधनं शक्तः प्रतियोथयितुं रणे।।
1-205-55a
1-205-55b
तथैव मद्राधिपतिं शल्यं बलवतांवरम्।
बलदेवादृते वीरात्पाण्डवाद्वा वृकोदरात्।।
1-205-56a
1-205-56b
वीराद्दुर्योधनाद्वाऽन्यः शक्तः पातयितुं रणे।
क्रियतामवहारोऽस्माद्युद्धाद्ब्राह्मणसंवृतात्।।
1-205-57a
1-205-57b
ब्राह्मणा हि सदा रक्ष्याः सापराधाऽपिनित्यदा।
अथैनानुपलभ्येह पुनर्योत्स्याम हृष्टवत्।।
1-205-58a
1-205-58b
वैशंपायन उवाच। 1-205-59x
तांस्तथावादिनः सर्वान्प्रसमीक्ष्य क्षितीश्वरान्।
अथान्यान्पुरुषांश्चापि कृत्वा तत्कर्म संयुगे।।
1-205-59a
1-205-59b
तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः
कुन्तीसुतौ तौ परिशङ्कमानः।
निवारयामास महीपतींस्ता-
न्धर्मेण लब्धेत्यनुनीय सर्वान्।।
1-205-60a
1-205-60b
1-205-60c
1-205-60d
एवं ते विनिवृत्तास्तु युद्धाद्युद्धविशारदाः।
यथावासं ययुः सर्वे विस्मिता राजसत्तमाः।।
1-205-61a
1-205-61b
वृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली ब्राह्मणैर्वृता।
इति ब्रुवन्तः प्रययुर्ये तत्रासन्समागताः।।
1-205-62a
1-205-62b
ब्राह्मणैस्तु प्रतिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभिः।
कृच्छ्रेण जग्मतुस्तौ तु भीमसेनधनञ्जयौ।।
1-205-63a
1-205-63b
विमुक्तौ जनसंबाधाच्छत्रुभिः परिविक्षतौ।
कृष्णयानुगतौ तत्र नृवीरौ तौ विरेजतुः।।
1-205-64a
1-205-64b
पौर्णमास्यां घनैर्मुक्तौ चन्द्रसूर्याविवोदितौ।
तेषां माता बहुविधं विनाशं पर्यचिन्तयत्।।
1-205-65a
1-205-65b
अनागच्छत्सु पुत्रेषु भैक्षकाले च लिङ्घिते।
धार्तराष्ट्रैर्हताश्च स्युर्विज्ञाय कुरुपुङ्गवाः।।
1-205-66a
1-205-66b
मायान्वितैर्वा रक्षोभिः सुघोरैर्दृढवैरिभिः।
विपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः।।
1-205-67a
1-205-67b
इत्येवं चिन्तयामासं सुतस्नेहावृता पृथा।
ततः सुप्तजनप्राये दुर्दिने मेघसंप्लुते।।
1-205-68a
1-205-68b
महत्यथापराह्णे तु घनैः सूर्य इवावृतः।
ब्राह्मणैः प्राविशत्तत्र जिष्णुर्भार्गववेश्म तत्।।
1-205-69a
1-205-69b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
स्वयंवरपर्वणि प़ञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 205 ।।

1-205-12 विजिगीषिणौ विजिगीषावन्तौ।। 1-205-29 वनोद्देशे रङ्गदृशां निवासस्थाने।। 1-205-34 समुत्क्षिप्य कूष्माण्डफलवदपातयत्।। 1-205-57 अवहारो युद्धान्निवर्तनं।। 1-205-59 संयुगे तत्कर्म कृत्वा तूष्णींभूताविति शेषः।। 1-205-62 ब्रह्म ब्राह्मणजातिः उत्तरं उत्कृष्टं यस्मिन्स ब्रह्मोत्तरः।। 1-205-69 भार्गववेश्म कुलालगृहं।। पाञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः।। 205 ।।

आदिपर्व-204 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-206