महाभारतम्-01-आदिपर्व-149

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आदिपर्व-148 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-149
वेदव्यासः
आदिपर्व-150 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

द्रुपदस्य याजोपयाजसमीपगमनम्।। 1 ।।
उपयाजेन द्रोणविनाशकपुत्रोत्पादनार्थं याजनाय प्रार्थिते याजनस्य प्रत्याख्यानम्।। 2 ।।
याजेनाङ्गीकारे यजनारम्भः।। 3 ।।
अपत्यप्रदहविःप्राशनार्थं द्रुपदपत्न्या आह्वाने गर्वात्तया विलम्बनम्।। 4 ।।
क्रुद्धाभ्यां याजोपयाजाभ्यां अग्नौ हृविषो होमेनाग्निकुण्डाद्धृष्टद्युम्नस्योत्पत्तिः।। 5 ।।
द्वितीयहविषो होमेन पाञ्चाल्या उत्पत्तिः।। 6 ।।
तयोर्नामकरणम्।। 7 ।।
द्रोणाद्धृष्टद्युम्नस्यास्त्रशिक्षणम्।। 8 ।।

`वैशंपायन उवाच। 1-149-1x
द्रोणेन वैरं द्रुपदो न सुष्वाप स्मरंस्तदा।
क्षात्रेण वै बलेनास्य नाऽशशंसे पराजयम्।।
1-149-1a
1-149-1b
हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेणापि बलेन च।
द्रुपदोऽमर्षणाद्राजा कर्मसिद्धान्द्विजोत्तमान्।।
1-149-2a
1-149-2b
अन्विच्छन्परिचक्राम ब्राह्मणावसथान्बहून्।
नास्ति श्रेष्ठं ममापत्यं धिग्बन्धूनिति च ब्रुवन्।।
1-149-3a
1-149-3b
निश्वासपरमो ह्यासीद्द्रोणं प्रतिचिकीर्षया।
न सन्ति मम मित्राणि लोकेऽस्मिन्नास्ति वीर्यवान्।।
1-149-4a
1-149-4b
पुत्रजन्म परीप्सन्वै पृथिवीमन्वयादिमाम्।
प्रभावशिक्षाविनयाद्द्रोणस्यास्त्रबलेन च।।
1-149-5a
1-149-5b
कर्तुं प्रयतमानो वै न शशाक पराजयम्।
अभितः सोऽथ कल्माषीं गङ्गातीरे परिभ्रमन्।।
1-149-6a
1-149-6b
ब्राह्मणावसथं पुण्यमाससाद महीपतिः।
तत्र नास्नातकः कश्चिन्न चासीदव्रतो द्विजः।।
1-149-7a
1-149-7b
तथैव तौ महाभागौ सोऽपश्यच्छंसितव्रतौ।
याजोपयाजौ ब्रह्मर्षी भ्रातरौ पृषतात्मजः।।
1-149-8a
1-149-8b
संहिताध्ययने युक्तौ गोत्रतश्चापि काश्यपौ।
अरण्ये युक्तरूपौ तौ ब्राह्मणावृषिसत्तमौ।।
1-149-9a
1-149-9b
स उपामन्त्रयामास सर्वकामैरतन्द्रितः।
बुद्ध्वा तयोर्बलं बुद्धिं कनीयांसमुपह्वरे।।
1-149-10a
1-149-10b
प्रपेदे छन्दयन्कामैरुपयाजं धृतव्रतम्।
गुरुशुश्रूषणे युक्तः प्रियकृत्सर्वकामदम्।।
1-149-11a
1-149-11b
पाद्येनासनदानेन तथाऽर्घ्येण फलैश्च तम्।
अर्हयित्वा यथान्यायमुपयाजोऽब्रवीत्ततः।।
1-149-12a
1-149-12b
येन कार्यविशेषेण त्वमस्मानभिकाङ्क्षसे।
कृतश्चायं समुद्योगस्तद्ब्रवीतु भवानिति।।
1-149-13a
1-149-13b
वैशंपायन उवाच। 1-149-14x
स बुद्ध्वा प्रीतिसंयुक्तमृषीणामुत्तमं तदा।
उवाच छन्दयन्कामैर्द्रुपदः स तपस्विनम्।।
1-149-14a
1-149-14b
येन मे कर्मणा ब्रह्मन्पुत्रः स्याद्द्रोणमृत्येव।
उपयाज चरस्वैतत्प्रदास्यामि धनं तव।।
1-149-15a
1-149-15b
उपयाज उवाच। 1-149-16x
नाहं फलार्थी द्रुपद योऽर्थी स्यात्तत्र गम्यताम्। 1-149-16a
वैशंपायन उवाच। 1-149-16x
प्रत्याख्यातस्तु तेनैवं स वै सज्जनसंनिधौ।। 1-149-16b
आराधयिष्यन्द्रुपदः स तं पर्यचरत्तदा।
ततः संवत्सरस्यान्ते द्रुपदं द्विजसत्तमः।।
1-149-17a
1-149-17b
उपयाजोऽब्रवीद्वाक्यं काले मधुरया गिरा।
ज्येष्ठो भ्राता न मेऽत्याक्षीद्विचरन्विजने वने।।
1-149-18a
1-149-18b
अपरिज्ञातशौचायां भूमौ निपतितं फलम्।
तदपश्यमहं भ्रातुरसांप्रतमनुव्रजन्।।
1-149-19a
1-149-19b
विमर्शं हि फलादाने नायं कुर्यात्कथंचन।
नापश्यत्फलं दृष्ट्वा दोषांस्तस्याऽऽनुबन्धिकान्।।
1-149-20a
1-149-20b
विविनक्ति न शौचार्थी सोऽन्यत्रापि कथं भवेत्।
संहिताध्ययनस्यान्ते पञ्चयज्ञान्निरूप्य च।।
1-149-21a
1-149-21b
भैक्षमुञ्छेन सहितं भुञ्जानस्तु तदा तदा।
कीर्तयत्येव राजर्षे भोजनस्य रसं पुनः।।
1-149-22a
1-149-22b
संहिताध्ययनं कुर्वन्वने गुरुकुले वसन्।
भैक्षमुच्छिष्टमन्येषां भुङ्क्ते स्म सततं तथा।।
1-149-23a
1-149-23b
कीर्तयन्गुणमन्नानामथ प्रीतो मुहुर्मुहुः।
एवं फलार्थिनस्त्समान्मन्येऽहं तर्कचक्षुषा।।
1-149-24a
1-149-24b
तं वै गच्छेह नृपते त्वां स संयाजयिष्यति।। 1-149-25a
वैशंपायन उवाच। 1-149-26x
उपयाजवचः श्रुत्वा याजस्याश्रममभ्यगात्।
जुगुप्समानो नृपतिर्मनसेदं विचिन्तयन्।।
1-149-26a
1-149-26b
भृशं संपूज्य पूजार्हमृषिं याजमुवाच ह।
गोशतानि ददान्यष्टौ याज याजय मां विभो।।
1-149-27a
1-149-27b
द्रोणवैरान्तरे तप्तं विषण्णं शरणागतम्।
ब्रह्मबन्धुप्रणिहितं न क्षत्रं क्षत्रियो जयेत्।।
1-149-28a
1-149-28b
तस्माद्द्रोणभयार्तं मां भवांस्त्रातुमिहार्हति।
येन मे कर्मणा ब्रह्मन्पुत्रः स्याद्द्रोणमृत्यवे।।
1-149-29a
1-149-29b
अर्जुनस्यापि वै भार्या भवेद्या वरवर्णिनी।
स हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ब्राह्मे क्षात्रेऽप्यनुत्तमः।।
1-149-30a
1-149-30b
ततो द्रोणस्तु माऽजैषीत्सखिविग्रहकारणात्।
क्षत्रियो नास्ति तुल्योऽस्य पृथिव्यां कश्चिदग्रणीः।।
1-149-31a
1-149-31b
भारताचार्यमुख्यस्य भारद्वाजस्य धीमतः।
द्रोणस्य शरजालानि रिपुदेहहराणि च।।
1-149-32a
1-149-32b
षडरत्नि धनुश्चास्य खड्गमप्रतिम तथा।
स हि ब्राह्मणवेषेण क्षात्रं वेगमसंशयम्।।
1-149-33a
1-149-33b
प्रतिहन्ति महेष्वासो भारद्वाजो महामनाः।
कार्तवीर्यसमो ह्येष खट्वाङ्गप्रतिमो रणे।।
1-149-34a
1-149-34b
क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इवास्थितः।। 1-149-35a
सहितं क्षत्रवेगेन ब्रह्मवेगेन सांप्रतम्।
उपपन्नं हि मन्येऽहं भारद्वाजं यशस्विनम्।।
1-149-36a
1-149-36b
नेषवस्तमपाकुर्युर्न च प्रासा न चासयः।
ब्राह्मं तस्य महातेजो मन्त्राहुतिहुतं यथा।।
1-149-37a
1-149-37b
तस्य ह्यस्त्रबलं घोरमप्रसह्यं परैर्भुवि।
शत्रून्समेत्य जयति क्षत्रं ब्रह्मपुरस्कृतम्।।
1-149-38a
1-149-38b
ब्रह्मक्षत्रे च सहिते ब्रह्मतेजो विशिष्यते।
सोऽहं क्षत्रबलाद्दीनो ब्रह्मतेजः प्रपेदिवान्।।
1-149-39a
1-149-39b
द्रोणाद्विशिष्टमासाद्य भवन्तं ब्रह्मवित्तमम्।
द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि दुर्जयम्।।
1-149-40a
1-149-40b
द्रोणमृत्युर्यथा मेऽद्य पुत्रो जायेत वीर्यवान्।
तत्कर्म कुरु मे याज निर्वपाम्यर्बुद्धं गवाम्।।
1-149-41a
1-149-41b
वैशंपायन उवाच। 1-149-42x
तथेत्युक्त्वा तुं तं याजो यज्ञार्थमुपकल्पयन्।
गुर्वर्थ इति चाकाममुपयाजमचोदयत्।।
1-149-42a
1-149-42b
द्रुपदं च महाराजमिदं वचनमब्रवीत्।
मा भैस्त्वं संप्रदास्यामि कर्मणा भवतः सुतम्।।
1-149-43a
1-149-43b
क्षिप्रमुत्तिष्ठ चाव्यग्रः संभारानुपकल्पय। 1-149-44a
वैशंपायन उवाच। 1-149-44x
एवमुक्त्वा प्रतिज्ञाय कर्म चास्याददे मुनिः।। 1-149-44b
ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो यथाविधि कथाक्रमम्।
याजो द्रोणविनाशाय याजयामास तं नृपम्।।
1-149-45a
1-149-45b
गुर्वर्थेऽयोजयत्कर्म याजस्यापि समीपतः।
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातपाः।।
1-149-46a
1-149-46b
आचव्यौ कर्म वैतानं तथा पुत्रफलाय वै।
इह पुत्रो महावीर्यो महातेजा महाबलः।
इष्यते यद्विधो राजन्भविता स तथाविधः।।
1-149-47a
1-149-47b
1-149-47c
वैशंपायन उवाच। 1-149-48x
भारद्वाजस्य हन्तारं सोऽभिसन्धाय पार्थिवः।
आजहेऽथ तदा राजन्द्रुपदः कर्म सिद्धये।।
1-149-48a
1-149-48b
ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो जुहाव च यथाविधि।
कौसवी नाम तस्यासीद्या वै तां पुत्रगृद्धिनः।।
1-149-49a
1-149-49b
सौत्रामणिं तथा पत्नीं ततः कालेऽभ्ययात्तदा।
याजस्तु सवनस्यान्ते देवीमाह्वापयत्तदा।।
1-149-50a
1-149-50b
प्रेहि मां राज्ञि पृषति मिथुनं त्वामुपस्थितम्।
कुमारश्च कुमारी च पितृवंशविवृद्धये।।
1-149-51a
1-149-51b
पृषत्युवाच। 1-149-52x
नालिप्तं वै मम मुखं पुण्यान्गन्धान्बिभर्मि च।
न पत्नी तेऽस्मि सूत्यर्थे तिष्ठ याज मम प्रिये।।
1-149-52a
1-149-52b
याज उवाच। 1-149-53x
याजेन श्रपितं हव्यमुपयाजेन मन्त्रितम्।
कथं कामं न संदध्यात्पृषति प्रेहि तिष्ठ वा।।
1-149-53a
1-149-53b
वैशंपायन उवाच। 1-149-54x
एवमुक्त्वा तु याजेन हुते हविषि संस्कृते।
उत्तस्थौ पावकात्तस्मात्कुमारो देवसंनिभः।।
1-149-54a
1-149-54b
ज्वालावर्णो घोररूपः किरीटी वर्म धारयन्।
वीरः सखङ्गः सशरो धनुष्मान्स नदन्मुहुः।।
1-149-55a
1-149-55b
सोऽभ्यरोहद्रथवरं तेन च प्रययौ तदा।
जातमात्रे कुमारे च वाक्किलान्तर्हिताब्रवीत्।।
1-149-56a
1-149-56b
एष शिष्यश्च मृत्युश्च भारद्वाजस्य जायते।
भयापहो राजपुत्रः पाञ्चालानां यशस्करः।।
1-149-57a
1-149-57b
राज्ञः शोकापहो जात एष द्रोणवधाय हि।
इत्यवोचन्महद्भूतमदृश्यं खेचरं तदा।।
1-149-58a
1-149-58b
ततः प्रणेदुः पाञ्चालाः प्रहृष्टाः साधुसाध्विति।
द्वितीयायां च होत्रायां हुते हविषि मन्त्रिते।।
1-149-59a
1-149-59b
कुमारी चापि पाञ्चाली वेदिमध्यात्समुत्थिता।
प्रत्याख्याते पृषत्या च याजके भरतर्षभ।।
1-149-60a
1-149-60b
पुनः कुमारी पाञ्चाली सुभगा वेदिमध्यगा।
अन्तर्वेद्यां समुद्भूता कन्या सा सुमनोहरा।।
1-149-61a
1-149-61b
श्यामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा।
मानुषं विग्रहं कृत्वा साक्षाच्छ्रीरिव वर्णिनी।।
1-149-62a
1-149-62b
ताम्रतुङ्गनखी सुभ्रूश्चारुपीनपयोधरा।
नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः क्रोशात्प्रधावति।।
1-149-63a
1-149-63b
या बिभर्ति परं रूपं यस्या नास्त्युपमा भुवि।
देवदानवयक्षाणामीप्सिता वरवर्णिनी।।
1-149-64a
1-149-64b
तां चापि जातां सुश्रोणीं वागुवाचाशरीरिणी।
सर्वयोषिद्वरा कृष्णा क्षयं क्षत्रस्य नेष्यति।।
1-149-65a
1-149-65b
सुरकार्यमियं काले करिष्यति सुमध्यमा।
अस्या हेतोः क्षत्रियाणां महदुत्पत्स्यते भयम्।।
1-149-66a
1-149-66b
तच्छ्रुत्वा सर्वपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंहसङ्घवत्।
न चैनान्हर्षसंपन्नानियं सेहे वसुन्धरा।।
1-149-67a
1-149-67b
तथा तु मिथुनं जज्ञे द्रुपदस्य महात्मनः।
कुमारश्च कुमारी च मनोज्ञौ तौ नरर्षभौ।।
1-149-68a
1-149-68b
श्रिया परमया युक्तौ क्षात्रेण वपुषा तथा।
तौ दृष्ट्वा पृषती याजं प्रपेदे सा सुतार्थिनी।।
1-149-69a
1-149-69b
न वै मदन्यां जननीं जानीयातामिमाविति।
तथेत्युवाच तां याजो राज्ञः प्रियचिकीर्षया।।
1-149-70a
1-149-70b
तयोस्तु नामनी चक्रुर्द्विजाः संपूर्णमानसाः।
धृष्टत्वादप्रधृष्यत्वात् द्युम्नाद्युत्संभवादपि।।
1-149-71a
1-149-71b
धृष्टद्युम्नः कुमारोऽयं द्रुपद्सय भवत्विति।
कृष्णेत्येवाभवत्कन्या कृष्णा भूत्सा हि वर्णतः।।
1-149-72a
1-149-72b
तथा तन्मिथुनं जज्ञे द्रुपदस्य महामखे।
वैदिकाध्ययने पारं धृष्टद्युम्नो गतस्तदा।।
1-149-73a
1-149-73b
धृष्टद्युम्नं तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं निवेशनम्।
उपाकरोदस्त्रहेतोर्भारद्वाजः प्रतापवान्।।
1-149-74a
1-149-74b
अमोक्षणीयं दैवं हि भावि मत्वा महामतिः।
तथा तत्कृतवान्द्रोण आत्मकीर्त्यनुरक्षणात्।।
1-149-75a
1-149-75b
सर्वास्त्राणि स तु क्षिप्रमाप्तवान्परया धिया।। 1-149-76a
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ऊनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।। 149 ।।

[सम्पाद्यताम्]

1-149-63 क्रोशात् क्रोशमभिव्याप्य।। 1-149-71 द्युम्नाद्युत्संभवात् हिरण्यादिभिः सह जातत्वात्।। ऊनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।। 149 ।।

आदिपर्व-148 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-150
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-149&oldid=54409" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्