सामग्री पर जाएँ

महाभारतम्-01-आदिपर्व-109

विकिस्रोतः तः
← आदिपर्व-108 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-109
वेदव्यासः
आदिपर्व-110 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

भीष्मस्य काशिपतिकन्याहरणार्थं वाराणसीगमनम्।। 1 ।।
कन्यां हृतवता भीष्मेण युद्धे राज्ञां पराजयः।। 2 ।।
मध्येमार्गं साल्वपराजयः।। 3 ।।
विचित्रवीर्यविवाहोपक्रमे तमनिच्छन्त्या ज्येष्ठाया अम्बयाः साल्वं प्रति गमनम्।। 4 ।।
तेन प्रत्याख्यातायाः पुनर्भीष्मं प्राप्ताय अम्ब्रायाः भीष्मेण निराकरणम्।। 5 ।।
भीष्मजिघांसया तपस्यन्त्या अम्बायाः प्रसन्नात्कुमारान्मालाप्राप्तिः।। 6 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-109-1x
हते चित्राङ्गदे भीष्मो बाले भ्रातरि कौरव।
पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः।।
1-109-1a
1-109-1b
`तथा विचित्रवीर्यं तु वर्तमानं सुखेऽतुले।'
संप्राप्तयौवनं दृष्ट्वा भ्रातरं धीमतां वरः।
भीष्मो विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकरोन्मतिम्।।
1-109-2a
1-109-2b
1-109-2c
अथ काशिपतेर्भीष्मः कन्यास्तिस्रोऽप्सरोपमाः।
शुश्राव सहिता राजन्वृण्वाना वै स्वयंवरम्।।
1-109-3a
1-109-3b
ततः स रथिनां श्रेष्ठो रथेनैकेन शत्रुजित्।
जगामानुमते मातुः पुरीं वाराणसीं प्रभुः।।
1-109-4a
1-109-4b
तत्र राज्ञः समुदितान्सर्वतः समुपागतान्।
ददर्श कन्यास्ताश्वै भीष्मः शान्तनुनन्दनः।।
1-109-5a
1-109-5b
`तासां कामेन संमत्ताः सहिताः काशिकोसलाः।
वङ्गाः पुण्ड्राः कलिङ्गाश्च ते जग्मुस्तां पुरीं प्रति।।'
1-109-6a
1-109-6b
कीर्त्यमानेषु राज्ञां तु तदा नामसु सर्वशः।
एकाकिनं तदा भीष्मं वृद्धं शान्तनुनन्दनम्।।
1-109-7a
1-109-7b
सोद्वेगा इव तं दृष्ट्वा कन्याः परमशोभनाः।
अपाक्रामन्त ताः सर्वा वृद्ध इत्येव चिन्तया।।
1-109-8a
1-109-8b
वृद्धः परमधर्मात्मा वलीपलितधारणः।
किकारणमिहायातो निर्लज्जो भरतर्षभः।।
1-109-9a
1-109-9b
मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु किं वदिष्यति भारत।
ब्रह्मचारीति भीष्मो हि वृथैव प्रथितो भुवि।।
1-109-10a
1-109-10b
इत्येवं प्रबुवन्तस्ते हसन्ति स्म नृपाधमाः। 1-109-11a
वैशंपायन उवाच। 1-109-11x
क्षत्रियाणां वचः श्रुत्वा भीष्मश्चुक्रोध भारत।। 1-109-11b
भीष्मस्तदा स्वयं कन्या वरयामास ताः प्रभुः।
उवाच च महीपालान्राजञ्जलदनिःस्वनः।।
1-109-12a
1-109-12b
रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः।
आहूय दानं कन्यानां गुणवद्भ्यः स्मृतं बुधैः।।
1-109-13a
1-109-13b
अलङ्कृत्य यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि।
प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मिथुनेन गवामपि।।
1-109-14a
1-109-14b
वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्येऽनुमान्य च।
प्रमत्तामुपयन्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते।।
1-109-15a
1-109-15b
आर्षं विधिं पुरस्कृत्य दारान्विन्दन्ति चापरे।
अष्टमं तमथो वित्त विवाहं कविभिर्वृतम्।।
1-109-16a
1-109-16b
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशंसन्त्युपयान्ति च।
प्रमथ्य तु हृतामाहुर्ज्यायसीं धर्मवादिनः।।
1-109-17a
1-109-17b
ता इमाः पृथिवीपाला जिहीर्षामि बलादितः।
ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय वा।।
1-109-18a
1-109-18b
स्थितोऽहं पृथिवीपाला युद्धाय कृतनिश्चयः। 1-109-19a
वैशंपायन उवाच। 1-109-19x
एवमुक्त्वा महीपालान्काशिराजं च वीर्यवान्।। 1-109-19b
सर्वाः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्।
आमन्त्र्य च स तान्प्रायाच्छीघ्रं कन्याः प्रगृह्य ताः।।
1-109-20a
1-109-20b
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे समुत्पेतुरमर्षिताः।
संस्पृशन्तः स्वकान्बाहून्दशन्तो दशनच्छदान्।।
1-109-21a
1-109-21b
तेषामाभरणान्याशु त्वरितानां विमुञ्चताम्।
आमुञ्चतां च वर्माणि संभ्रमः सुमहानभूत्।।
1-109-22a
1-109-22b
ताराणामिव संपातो बभूव जनमेजय।
भूषणानां च सर्वेषां कवचानां च सर्वशः।।
1-109-23a
1-109-23b
सवर्मभिर्भूषणैश्च प्रकीर्यद्बिरितस्ततः।
सक्रोधामर्षजिह्मभ्रूकषायीकृतलोचनाः।।
1-109-24a
1-109-24b
सूतोपक्लृप्तान् रुचिरान्सदश्वैरुपकल्पितान्।
रथानास्थाय ते वीराः सर्वप्रहरणान्विताः।।
1-109-25a
1-109-25b
प्रयान्तमथ कौरव्यमनुसस्रुरुदायुधाः।
ततः समभवद्युद्धं तेषां तस्य च भारत।
एकस्य च बहूनां च तुमुलं रोमहर्षणम्।।
1-109-26a
1-109-26b
1-109-26c
ते त्विषून्दशसाहस्रांस्तस्मिन्युगपदाक्षिपन्।
अप्राप्तांश्चैव तानाशु भीष्मः सर्वांस्तथाऽन्तरा।।
1-109-27a
1-109-27b
अच्छिनच्छरवर्षेण महता लोमवाहिना।
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सर्वतः परिवार्य तम्।।
1-109-28a
1-109-28b
ववृषुः शरवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः।
स तं बाणमयं वर्षं शरैरावार्य सर्वतः।।
1-109-29a
1-109-29b
ततः सर्वान्महीपालान्पर्यविध्यत्त्रिभिस्त्रिभिः।
एकैकस्तु ततो भीष्मं राजन्विव्याध पञ्चभिः।।
1-109-30a
1-109-30b
स च तान्प्रतिविव्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमन्।
तद्युद्धमासीत्तुमुलं घोरं देवासुरोपमम्।।
1-109-31a
1-109-31b
पश्यतां लोकवीराणां शरशक्तिसमाकुलम्।
स धनूंषि ध्वजाग्राणि वर्माणि च शिरांसि।।
1-109-32a
1-109-32b
चिच्छेद समरे भीष्मः शतशोथ सहस्रशः।
तस्यातिपुरुषं कर्म लाघवं रथचारिणः।।
1-109-33a
1-109-33b
रक्षणं चात्मनः संख्ये शत्रवोऽप्यभ्यपूजयन्।
`अक्षतः क्षपयित्वान्यानसङ्ख्येयपराक्रमः।।
1-109-34a
1-109-34b
आनिनाय स काश्यस्य सुताः सागरगासुतः।'
तान्विनिर्जित्य तु रणे सर्वशस्त्रभृतां वरः।।
1-109-35a
1-109-35b
कन्याभिः सहितः प्रायाद्भारतो भारतान्प्रति।
ततस्तं पृष्ठतो राजञ्शाल्वराजो महारथः।।
1-109-36a
1-109-36b
अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्मं शान्तनवं रणे।
वारणं जघने भिन्दन्दन्ताभ्यामपरो यथा।।
1-109-37a
1-109-37b
वासितामनुसंप्राप्तो यूथपो बलिनां वरः।
स्त्रीकामस्तिष्ठतिष्ठेति भीष्ममाह स पार्थिवः।।
1-109-38a
1-109-38b
साल्वराजो महाबाहुरमर्षेण प्रचोदितः।
ततः स पुरुषव्याघ्रो भीष्मः परबलार्दनः।।
1-109-39a
1-109-39b
तद्वाक्याकुलितः क्रोधाद्विधूमोग्निरिव ज्वलन्।
विततेषुधनुष्पाणिर्विकुञ्चितललाटभृत्।।
1-109-40a
1-109-40b
क्षत्रधर्मं समास्थाय व्यपेतभयसंभ्रमः।
निवर्तयामास रथं साल्वं प्रति महारथः।।
1-109-41a
1-109-41b
निवर्तमानं तं दृष्ट्वा राजानः सर्व एव ते।
प्रेक्षकाः समपद्यन्त भीष्मसाल्वसमागमे।।
1-109-42a
1-109-42b
तौ वृषाविव नर्दन्तौ बलिनौ वासितान्तरे।
अन्योन्यमभिवर्तेतां बलविक्रमशालिनौ।।
1-109-43a
1-109-43b
ततो भीष्मं शान्तनवं शरैः शतसहस्रशः।
साल्वराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदाशुगैः।।
1-109-44a
1-109-44b
पूर्वमभ्यर्दितं दृष्ट्वा भीष्मं साल्वेन ते नृपाः।
विस्मिताः समपद्यन्त साधुसाध्विति चाब्रुवन्।।
1-109-45a
1-109-45b
लाघवं तस्य ते दृष्ट्वा समरे सर्वपार्थिवाः।
अपूजयन्त संहृष्टा वाग्भिः साल्वं नराधिपम्।।
1-109-46a
1-109-46b
क्षत्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुञ्जयः।
क्रुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठतिष्ठेत्यभाषत।।
1-109-47a
1-109-47b
सारथिं चाब्रवीत्क्रुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः।
यावदेनं निहन्म्यद्य भुजङ्गमिव पक्षिराट्।।
1-109-48a
1-109-48b
ततोऽस्त्रं वारुणं सम्यग्योजयामास कौरवः।
तेनाश्वांश्चतुरोऽमृद्गात्साल्वराजस्य भूपते।।
1-109-49a
1-109-49b
अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य साल्वराजस्य कौरवः।
भीष्मो नृपतिशार्दूल न्यवधीत्तस्य सारथिम्।।
1-109-50a
1-109-50b
अस्त्रेण चास्याथैन्द्रेण न्यवधीत्तुरगोत्तमान्।
कन्याहेतोर्नरश्रेष्ठ भीष्मः शान्तनवस्तदा।।
1-109-51a
1-109-51b
जित्वा विसर्जयामास जीवन्तं नृपसत्तमम्।
ततः साल्वः स्वनगरं प्रययौ भरतर्षभ।।
1-109-52a
1-109-52b
स्वराज्यमन्वशाच्चैव धर्मेण नृपतिस्तदा।
राजानो ये च तत्रासन्स्वयंवरदिदृक्षवः।।
1-109-53a
1-109-53b
स्वान्येव तेऽपि राष्ट्राणि जग्मुः परपुरञ्जयाः।
एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः।।
1-109-54a
1-109-54b
प्रययौ हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरवः।
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा प्रशास्ति वसुधामिमाम्।।
1-109-55a
1-109-55b
यथा पितास्य कौरव्यः शान्तनुर्नृपसत्तमः।
सोऽचिरेणैव कालेन अत्यक्रामन्नराधिप।।
1-109-56a
1-109-56b
वनानि सरितश्चैव शैलांश्च विनिधान्द्रुमान्।
अक्षतः क्षपयित्वाऽरीन्सङ्ख्येऽसङ्ख्येयविक्रमः।।
1-109-57a
1-109-57b
आनयामास काश्यस्य सुताः सागरगासुतः।
स्नुषा इव स धर्मात्मा भगिनीरिव चानुजाः।।
1-109-58a
1-109-58b
यथा दुहितश्चैव परिगृह्य ययौ कुरून्।
आनिन्ये स महाबाहुर्भ्रातुः प्रियचिकीर्षया।।
1-109-59a
1-109-59b
ताः सर्वगुणसंपन्ना भ्राता भ्रात्रे यवीयसे।
भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रमाहृताः।।
1-109-60a
1-109-60b
एवं धर्मेण धर्मज्ञः कृत्वा कर्मातिमानुषम्।
भ्रातुर्विचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे।।
1-109-61a
1-109-61b
सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान्।
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः सुता।
ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमब्रवीद्धसती तदा।।
1-109-62a
1-109-62b
1-109-62c
मया सौभपतिः पूर्वं मनसा हि वृतः पतिः।
तेन चास्मि वृता पूर्वमेष कामश्च मे पितुः।।
1-109-63a
1-109-63b
मया वरयितव्योऽभूत्साल्वस्तस्मिन्स्वयंवरे।
एतद्विज्ञाय धर्मज्ञ धर्मतत्त्वं समाचर।।
1-109-64a
1-109-64b
एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रसंसदि।
चिन्तामभ्यगमद्वीरो युक्तां तस्यैव कर्मणः।।
1-109-65a
1-109-65b
`अन्यसक्ता त्वियं कन्या ज्येष्ठा त्वम्बा मया जिता।
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतमङ्गलवाचना।।
1-109-66a
1-109-66b
निर्दिष्टा तु परस्यैव सा त्याज्या परचिन्तिनी।
इत्युक्त्वा चानुमान्यैव भ्रातरं स्ववशानुगम्।।'
1-109-67a
1-109-67b
विनिश्चित्य स धर्मज्ञो ब्राह्मणैर्वेदपारगैः।
अनुजज्ञे तदा ज्येष्ठामम्बां काशिपतेः सुताम्।।
1-109-68a
1-109-68b
अम्बिकाम्बालिके भार्ये प्रादाद्भ्रात्रे यवीयसे।
भीष्मो विचित्रवीर्याय विधिदृष्टेन कर्मणा।।
1-109-69a
1-109-69b
तयोः पाणी गृहीत्वा तु रूपयौवनदर्पितः।
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा नाम्बामैच्छत्कथंचन।।
1-109-70a
1-109-70b
`अम्बामन्यस्य कीर्त्यन्तीमब्रवीच्चारुदर्शनाम्। 1-109-71a
विचित्रवीर्य उवाच। 1-109-71x
पापस्य फलमेवैष कामोऽसाधुर्निरर्थकः।
परतन्त्रोपभोगो मामार्य नाऽऽयोक्तुमर्हसि।।
1-109-71b
1-109-71c
भीष्म उवाच। 1-109-72x
प्रातिष्ठच्छान्तनोर्वंशस्तात यस्य त्वमन्वयः।
अकामवृत्तो धर्मात्मन्साधु मन्ये मतं तव।।
1-109-72a
1-109-72b
इत्युक्त्वाम्बां समालोक्य विधिवद्वाक्यमब्रवीत्।
विसृष्टा ह्यसि गच्छ त्वं यथाकाममनिन्दिते।।
1-109-73a
1-109-73b
नानियोज्ये समर्थोऽहं नियोक्तुं भ्रातरं प्रियम्।
अन्यबावगतां चापि को नारीं वासयेद्गृहे।।
1-109-74a
1-109-74b
अतस्त्वां न नियोक्ष्यामि अन्यकामासि गम्यताम्।
अहमप्यूर्ध्वरेता वै निवृत्तो दारकर्मणि।।
1-109-75a
1-109-75b
न संबन्धस्तदावाभ्यां भविता वै कथंचन। 1-109-76a
वैशंपायन उवाच। 1-109-76x
इत्युक्ता सा गता तत्र सखीभिः परिवारिता।। 1-109-76b
निर्दिष्टा हि शनै राजन्साल्वराजपुरं प्रति।
अथाम्बा साल्वंमागम्य साऽब्रवीत्प्रतिपूज्य तं।।
1-109-77a
1-109-77b
पुरा निर्दिष्टभावा त्वामागतास्मि वरानन।
देवव्रतं समुत्सृज्य सानुजं भरतर्षभम्।।
1-109-78a
1-109-78b
प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते विधिवन्मां समुद्यताम्।। 1-109-79a
वैशंपायन उवाच। 1-109-80x
तयैवमुक्तः साल्वोपि प्रहसन्निदमब्रवीत्।
निर्जिताऽसीह भीष्मेण मां विनिर्जित्य राजसु।।
1-109-80a
1-109-80b
अन्येन निर्जितां भद्रे विसृष्टां तेन चालयात्।
न गृह्णामि वरारोहे तत्र चैव तु गम्यताम्।।
1-109-81a
1-109-81b
वैशंपायन उवाच। 1-109-82x
इत्युक्ता सा समागम्य कुरुराज्यमनुत्तमम्।
अम्बाब्रवीत्ततो भीष्मं त्वयाऽहं सहसा हृता।।
1-109-82a
1-109-82b
क्षत्रधर्ममवेक्षस्व त्वं भर्ता मम धर्मतः।
यां यः स्वयंवरे कन्यां निर्जयेच्छौर्यसंपदा।।
1-109-83a
1-109-83b
राज्ञः सर्वान्विनिर्जित्य स तामुद्वाहयेद्ध्रुवम्।
अतस्त्वमेव भर्ता मे त्वयाऽहं निर्जिता यतः।।
1-109-84a
1-109-84b
तस्माद्वहस्व मां भीष्म निर्जितां संसदि त्वया।
ऊर्ध्वरेता ह्यहमिति प्रत्युवाच पुनःपुनः।।
1-109-85a
1-109-85b
भीष्मं सा चाब्रवीदम्बा यथाजैषीस्तथा कुरु।
एवमन्वगमद्भीष्मं षट्समाः पुष्करेक्षणा।।
1-109-86a
1-109-86b
ऊर्ध्वरेतास्त्वहं भद्रे विवाहविमुखोऽभवम्।
तमेव साल्वं गच्छ त्वं यः पुरा मनसा वृतः।।
1-109-87a
1-109-87b
अन्यसक्तं किमर्थं त्वमात्मानमवदः पुरा।
अन्यसक्तां वधूं कन्यां वासयेत्स्वगृहे न हि।।
1-109-88a
1-109-88b
नाहमुद्वाहयिष्ये त्वां मम भ्रात्रे यवीयसे।
विचित्रवीर्याय शुभे यथेष्टं गम्यतामिति।।
1-109-89a
1-109-89b
भूयः साल्वं समभ्येत्य राजन्गृह्णीष्व मामिति।
नाहं गृह्णाम्यन्यजितामिति साल्वनिराकृता।।
1-109-90a
1-109-90b
ऊर्ध्वरेतास्त्वहमिति भीष्मेण च निराकृता।
अम्बा भीष्मं पुनः साल्वं भीष्मं साल्वं पुनः पुनः।।
1-109-91a
1-109-91b
गमनागमनेनैवमनैषीत्षट् समा नृप।
अश्रुभिर्भूमिमुक्षन्ती शोचन्ती सा मनस्विनी।।
1-109-92a
1-109-92b
पीनोन्नतकुचद्वन्द्वा विशालजघनेक्षणा।
श्रोणीभरालसगमा राकाचन्द्रनिभानना।।
1-109-93a
1-109-93b
वर्षत्कादम्बिनीमूर्ध्नि स्फुरन्ती चञ्चलेव सा।
सा ततो द्वादश समा बाहुदामभितो नदीम्।
पार्श्वे हिमवतो रम्ये तपो घोरं समाददे।।
1-109-94a
1-109-94b
1-109-94c
संक्षिप्तकरणा तत्र तप आस्थाय सुव्रता।
पादाङ्गुष्ठेन साऽतिष्ठदकम्पन्त ततः सुराः।।
1-109-95a
1-109-95b
तस्यास्तत्तु तपो दृष्ट्वा सुराणां क्षोभकारकम्।
विस्मितश्चैव हृष्टश्च तस्यानुग्रहबुद्धिमान्।।
1-109-96a
1-109-96b
अनन्तसेनो भगवान्कुमारो वरदः प्रभुः।
मानयन्राजपुत्रीं तां ददौ तस्यै शुभां स्रजम्।।
1-109-97a
1-109-97b
एषा पुष्करिणी दिव्या यथावत्समुपस्थिता।
अम्बे त्वच्छोकशमनी माला भुवि भविष्यति।।
1-109-98a
1-109-98b
एतां चैव मया दत्तां मालां यो धारयिष्यति।
सोऽस्य भीष्मस्य निधने कारणं वै भविष्यति।।
1-109-99a
1-109-99b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि नवाधिकशततमोऽध्यायः।। 109 ।।

1-109-13 आहूयेति ब्राह्मः।। 1-109-14 मिथुनेन गृहीतेनेत्यार्षः।। 1-109-15 वित्तेनेत्यासुरः। बलेनेति राक्षसः। अनुमान्येति गान्धर्वः। प्रमत्तामिति पैशाचः। स्वयमन्ये इति प्राजापत्यः।। 1-109-16 आर्षं विधिं यज्ञम्। तेन दैव उक्तः। अष्टमं राक्षसं विवाहम्।। 1-109-17 प्रशंसति। स्वयंवरमिति।। 1-109-24 प्रकीर्यद्भिर्भऊषणैरुपलक्षिता अनुसस्रुरिति तृतीयेनान्वयः।। 1-109-43 वृषौ रेतःसेककामौ गजौ गोवृषावेव वा तत्साहचर्याद्वासिता पुष्पिणी गौस्तदन्तरे वन्निमित्तम्।। 1-109-52 जीवन्तं प्राणमात्रावशेषितम्।। 1-109-58 काश्यस्य काशिराजस्य। अनुजाः कनिष्ठाः।। 1-109-71 अम्बां दृष्ट्वेति शेषः। अब्रवीत् भीष्ममिति शेषः।। नवाधिकशततमः।। 109 ।।

आदिपर्व-108 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-110
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-109&oldid=54329" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्