महाभारतम्-01-आदिपर्व-120

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← आदिपर्व-119 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-120
वेदव्यासः
आदिपर्व-121 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260

पृथाया बाल्यचरित्रकथनम्।। 1 ।।
तस्या दुर्वाससो मन्त्रप्राप्तिः।। 2 ।।
मन्त्रप्रभावजिज्ञासयाऽऽहूतात्सूर्यात्कुन्त्यां कर्णस्योत्पत्तिः।। 3 ।।
लोकभयात्कुन्त्या यमुनायां विसृष्टस्य राधाभर्त्रा स्वीकारो वसुषेणेति नामकरमं च।। 4 ।।
संग्रहेण कर्णचरित्रकथनम्।। 5 ।।

वैशंपायन उवाच। 1-120-1x
शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत्।
तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि।।
1-120-1a
1-120-1b
पितृष्वस्रीयाय स तामनपत्याय भारत।
अग्र्यमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यं स सत्यवाक्।।
1-120-2a
1-120-2b
अग्रजामथ तां कन्यां शूरोऽनुग्रहकाङ्क्षिणे।
प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने।।
1-120-3a
1-120-3b
नियुक्ता सा पितुर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने।
उग्रं पर्यचरत्तत्र ब्राह्मणं संशितब्रतम्।।
1-120-4a
1-120-4b
निगूढनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः।
तमुग्रं संशितात्मानं सर्वयत्नैरतोषयत्।।
1-120-5a
1-120-5b
`दध्याज्यकादिभिर्नित्यं व्यञ्जनैः प्रत्यहं शुभा।
सहस्रसङ्ख्यैर्योगीन्द्रमुपचारदनुत्तमा।।
1-120-6a
1-120-6b
दुर्वासा वत्सरस्यान्ते ददौ मन्त्रमनुत्तमम्'।
यशस्विन्यै पृथायै तदापद्धर्मान्ववेक्षया।
अभिचाराभिसंयुक्तमब्रवीच्चैव तां मुनिः।।
1-120-7a
1-120-7b
1-120-7c
यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि।
तस्य तस्य प्रभावेण तव पुत्रो भविष्यति।।
1-120-8a
1-120-8b
तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहलान्विता।
कन्या सती देवमर्कमाजुहाव यशस्विनी।।
1-120-9a
1-120-9b
ततो घनान्तरं कृत्वा स्वमार्गं तपनस्तदा।
उपतस्थे स तां कन्यां पृथां पृथुललोचनाम्।।
1-120-10a
1-120-10b
सा ददर्श तमायान्तं भास्करं लोकभावनम्।
विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्।।
1-120-11a
1-120-11b
`साब्रवीद्भगवन्कस्त्वमाविर्भूतो ममाग्रतः। 1-120-12a
आदित्य उवाच। 1-120-12x
आहूतोपस्थितं भद्रे ऋषिमन्त्रेण चोदितम्।
विद्धि मां पुत्रलाभाय देवमर्कं शुचिस्मिते।।
1-120-12b
1-120-12c
पुत्रस्ते निर्मितः सुभ्रु शृणु महादृक्छुभानने।
आदित्ये कुण्डले बिभ्रत्कवचं चैव मामकम्।।
1-120-13a
1-120-13b
शस्त्रास्त्राणामभेद्यश्च भविष्यति शुचिस्मिते।
नास्य किंचिददेयं च ब्राह्मणेभ्यो भविष्यति।।
1-120-14a
1-120-14b
चोद्यमानो मया चापि न क्षमं चिन्तयिष्यति।
दास्यत्येव हि विप्रेभ्यो मानी चैव भविष्यति।।
1-120-15a
1-120-15b
वैशंपायन उवाच। 1-120-16x
एवमुक्ता ततः कुन्ती गोपतिं प्रत्युवाच ह।
कन्या पितृसा चाहं पुरुषार्थो न चैव मे।।'
1-120-16a
1-120-16b
कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्वरं विद्यां च शत्रुहन्।
तद्विजिज्ञासयाऽऽह्वानं कृतवत्यस्मि ते विभो।।
1-120-17a
1-120-17b
एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाऽहं प्रसादये।
योषितो हि सदा रक्ष्यास्त्वपराधेऽपि नित्यशः।।
1-120-18a
1-120-18b
सूर्य उवाच। 1-120-19x
वेदाहं सर्वमेवैतद्यद्दुर्वासा वरं ददौ।
संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां सङ्गमो मम।।
1-120-19a
1-120-19b
अमोघं दर्शनं मह्यमाहूतश्चास्मि ते शुभे।
वृथाऽऽह्वानेऽपि ते भीरु दोषः स्यान्नात्र संशयः।।
1-120-20a
1-120-20b
`यद्येवं मन्यसे भीरु किमाह्वयसि भास्करम्।
यदि मामवजानासि ऋषिः स न भविष्यति।।
1-120-21a
1-120-21b
मन्त्रदानेन यस्मात्त्वमवलेपेन दर्पिता।
कुलं च तेऽद्य धक्ष्यामि क्रोधदीप्तेन चक्षुषा'।।
1-120-22a
1-120-22b
वैशंपायन उवाच। 1-120-23x
एवमुक्ता बहुविधं सान्त्वपूर्वं विवस्वता।
सा तु नैच्छद्वरारोहा कन्याहमिति भारत।।
1-120-23a
1-120-23b
बन्धुपक्षभयाद्भीता लज्जया च यशस्विनी।
तामर्कः पुनरेवेदब्रवीद्भरतर्षभ।।?
1-120-24a
1-120-24b
मत्प्रसादान्न ते राज्ञि भविता दोष इत्युत।। 1-120-25a
`कुन्त्युवाच। 1-120-26x
प्रसीद भगवन्मह्यमवलेपो हि नास्ति मे।
त्वयैव परिहार्यं स्यात्कन्याभावस्य दूषणम्।।
1-120-26a
1-120-26b
आदित्य उवाच। 1-120-27x
व्यपयातु भयं तेऽद्य कुमारं प्रसमीक्षसे।
मया त्वं चाप्यनुज्ञाता पुनः कन्या भविष्यसि।।
1-120-27a
1-120-27b
वैशंपायन उवाच। 1-120-28x
एवमुक्ता ततः कुन्ती संप्रहृष्टतनूरुहा।
सङ्गताऽभूत्तदा सुभ्रूरादित्येन महात्मना।।
1-120-28a
1-120-28b
प्रकाशकर्मा तपनः कन्यागर्भं ददौ पुनः।'
तत्र वीरः समभवत्सर्वशस्त्रभृतां वरः।।
1-120-29a
1-120-29b
आमुक्तकवचः श्रीमान्देवगर्भः श्रियान्वितः।
सहजं कवचं बिभ्रत्कुण्डलोद्द्योतिताननः।।
1-120-30a
1-120-30b
अजायत सुतः कर्णः सर्वलोकेषु विश्रुतः।
प्रादाच्च तस्यै कन्यात्वं पुनः स परमद्युतिः।।
1-120-31a
1-120-31b
दत्त्वा च तपतां श्रेष्ठो दिवमाचक्रमे ततः।
दृष्ट्वा कुमारं जातं सा वार्ष्णेयी दीनमानसा।।
1-120-32a
1-120-32b
एकाग्रं चिन्तयामास किं कृत्वा सुकृतं भवेत्।
गूहमानापचारं सा बन्धुपक्षभयात्तदा।।
1-120-33a
1-120-33b
मञ्जूषां रत्नसंपूर्णां कृत्वा बालसमाश्रिताम्।
उत्ससर्ज कुमारं तं जले कुन्ती महाबलम्।।
1-120-34a
1-120-34b
तमुत्सृष्टं जले गर्भं राधाभर्ता महायशाः।
पुत्रत्वे कल्पयामास सभार्यः सूतनन्दनः।।
1-120-35a
1-120-35b
नामधेयं च चक्राते तस्य बालस्य तावुभौ।
वसुना सह जातोऽयं वसुषेणो भवत्विति।।
1-120-36a
1-120-36b
स वर्धमानो बलवान्सर्वास्त्रेषूद्यतोऽभवत्।
आपृष्ठतापादादित्यमुपातिष्ठत वीर्यवान्।।
1-120-37a
1-120-37b
तस्मिन्काले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः।
नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत्किंचिद्वसु महीतले।।
1-120-38a
1-120-38b
`ततः काले तु कस्मिंश्चित्स्वप्नान्ते कर्णमब्रवीत्।
आदित्यो ब्राह्मणो भूत्वा शृणु वीर वचो मम।।
1-120-39a
1-120-39b
प्रभातायां रजन्यां त्वामागमिष्यति वासवः।
न तस्य भिक्षा दातव्या विप्ररूपी भविष्यति।।
1-120-40a
1-120-40b
निश्चयोऽस्यापहर्तुं ते कवचं कुण्डले तथा।
अतस्त्वां बोधयाम्येष स्मर्तासि वचनं मम।।
1-120-41a
1-120-41b
कर्ण उवाच। 1-120-42x
शक्रो मां विप्ररूपेण यदि वै याचते द्विज।
कथं तस्मै न दास्यामि यथा चास्म्यवबोधितः।।
1-120-42a
1-120-42b
विप्राः पूज्यास्तु देवानां सततं प्रियमिच्छताम्।
तं देवदेवं जानन्वै न शक्तोऽस्म्यवमन्त्रणे।।
1-120-43a
1-120-43b
सूर्य उवाच। 1-120-44x
यद्येवं शृणु मे वीर वरं ते सोऽपि दास्यति।
शक्तिं त्वमपि याचेथाः सर्वशत्रुविबाधिनीम्।।
1-120-44a
1-120-44b
वैशंपायन उवाच। 1-120-45x
एवमुक्त्वा द्विजः स्वप्ने तत्रैवान्तरधीयत।
कर्णः प्रबुद्धस्तं स्वप्नं चिन्तयानोऽभवत्तदा।।
1-120-45a
1-120-45b
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा पुत्रार्थं भूतभावनः।
कुण्डले प्रार्थयामास कवचं च महाद्युतिः।।
1-120-46a
1-120-46b
उत्कृत्याविमनाः स्वाङ्गात्कवचं रुधिरस्रवम्।
कर्णौ पार्श्वे च द्वे छित्त्वा प्रायच्छत्स कृताञ्जलिः।।
1-120-47a
1-120-47b
प्रतिगृह्य तु देवेशस्तुष्टस्तेनास्य कर्मणा।
अहो साहसमित्याह मनसा वासवो हसन्।।
1-120-48a
1-120-48b
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्।
न तं पश्यामि यो ह्येतत्कर्म कर्ता भविष्यति।।
1-120-49a
1-120-49b
प्रीतोऽस्मि कर्मणा तेन वरं ब्रूहि यदिच्छसि। 1-120-50a
कर्ण उवाच। 1-120-50x
इच्छामि भगवद्दत्तां शक्तिं शत्रुनिबर्हणीम्।। 1-120-50b
वैशंपायन उवाच। 1-120-51x
शक्तिं तस्मै ददौ शक्रो विस्मयाद्वाक्यमब्रवीत्।
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्।।
1-120-51a
1-120-51b
यस्मै क्षेप्स्यसि रुष्टः सन्सोऽनया न भविष्यति।
हत्वैकं समरे शत्रुं ततो मामागमिष्यति।
इत्युक्त्वान्तर्दधे शक्रो वरं दत्त्वा तु तस्य वै।।
1-120-52a
1-120-52b
1-120-52c
प्राङ्नाम तस्य कथितं वसुषेण इति क्षितौ।
कर्णो वैकर्तनश्चैव कर्मणा तेन सोऽभवत्।।
1-120-53a
1-120-53b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 120 ।।

1-120-2 अग्र्यं प्रथमम्। अग्रे जन्मतः पूर्वं प्रतिज्ञाय मया प्रथममपत्यं तुभ्यं देयमिति प्रतिश्रुत्य।। 1-120-7 अभिचारो वश्याकर्षणादिदृष्टफलं तद्युक्तम्।। 1-120-36 वसुना कवचकुण्डलादिद्रव्येण बद्ध इति वसुषेणः।। 1-120-37 आपृष्ठतापात् मध्याह्नात्परत इत्यर्थः।। 1-120-53 सहजकवचकर्तनात् कर्णः विशेषतः कर्तनेन वैकर्तनः। स्वार्थे तद्धितः।। विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 120 ।।

आदिपर्व-119 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-121
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-120&oldid=54350" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्