महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-220

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अनुशासनपर्व-219 महाभारतम्
त्रतयोदशपर्व
महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-220
वेदव्यासः
अनुशासनपर्व-221 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274

ईश्वरेणोमांप्रति अन्धत्वपङ्गुत्वादिनानादोषकारणीभूतानां दुष्कर्मणां विशिष्य कथनम्।। 1 ।।

उमोवाच। 13-220-1x
भगवन्देवदेवेश मम प्रीतिविवर्धन।
`जात्यन्धाश्चैव दृश्यन्ते जाता वा नष्टचक्षुषः।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-1a
13-220-1b
13-220-1c
महेश्वर उवाच। 13-220-2x
हन्त ते कथयिष्यामि शृणु कल्याणि कारणम्।। 13-220-2a
ये पुरा कामकारेणि परवेश्मसु लोलुपाः।
परस्त्रियोऽभिवीक्षन्ते दुष्टेनैव स्वचक्षुषाः।।
13-220-3a
13-220-3b
अन्धीकुर्वन्ति यन्मर्त्यान्क्रोधलोभसमन्विताः।
लक्षणज्ञाश्च रूपेषु अयथावत्प्रदर्शकाः।।
13-220-4a
13-220-4b
एवं युक्तसमाचाराः कालधर्मवशास्तु ते।
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये।।
13-220-5a
13-220-5b
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथापि वा।
स्वभावतो वा जाता वा अन्धा एव भवन्ति ते।
अक्षिरोगयुता वाऽपि नास्ति तत्र विचारणा।।
13-220-6a
13-220-6b
13-220-6c
उमोवाच। 13-220-7x
मुखरोगयुताः केचिद्दृश्यन्ते सततं नराः।
दन्तकण्ठकपोलस्थैर्व्याधिभिर्बहुपीडिताः।।
13-220-7a
13-220-7b
आदिप्रभृति वै मर्त्या जाता वाऽप्यथ कारणात्।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-8a
13-220-8b
महेश्वर उवाच। 13-220-9x
हन्त ते कथयिष्यामि शृणु देवि समाहिता।। 13-220-9a
कुवक्तारस्तु ये देवि जिह्वया कटुकं भृशम्।
असत्यं परुषं घोरं गुरून्प्रति परान्प्रति।।
13-220-10a
13-220-10b
जिह्वाबाधां तदाऽन्येषां कुर्वते कोपकारणात्।
प्रायशोऽनृतभूयिष्ठा नराः कार्यवशेन वा।
तेषां जिह्वाप्रदेशस्था व्याधयः सम्भवन्ति ते।।
13-220-11a
13-220-11b
13-220-11c
कुश्रोतारस्तु ये चार्यं परेषां कर्णनाशकाः।
कर्णरोगान्बहुविधाँल्लभन्ते ते पुनर्भवे।।
13-220-12a
13-220-12b
दन्तरोगशिरोरोगकर्णरोगास्तथैव च।
अन्ये दुःखाश्रिता दोषाः सर्वे चात्मकृतं फलम्।।
13-220-13a
13-220-13b
उमोवाच। 13-220-14x
पीड्यन्ते सततं देव मानुषेष्वेव केचन।
कुक्षिपक्षाश्रितैर्दोषैर्व्याधिभिश्चोदराश्रितैः।।
13-220-14a
13-220-14b
तीक्ष्णिशूलैश्च पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-15a
13-220-15b
महेश्वर उवाच। 13-220-16x
ये पुरा मनुजा देवि कामक्रोधवशा भृशम्।
आत्मार्थमेव चाहारं भुञ्जन्ते निरपेक्षकाः।।
13-220-16a
13-220-16b
अभक्ष्याहारदानैश्च विश्वस्तानां विषप्रदाः।
अभक्ष्यभक्षदाश्चैव शौचमङ्गलवर्जिताः।।
13-220-17a
13-220-17b
मांसयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।
कथञ्चित्प्राप्य मानुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः।।
13-220-18a
13-220-18b
तैस्तैर्बहुविधाकारैर्व्याधिभिर्दुःखसंश्रिताः।
भवन्त्येवं तथा देवि यथा चैवं तथा कृतम्।।
13-220-19a
13-220-19b
उमोवाच। 13-220-20x
दृश्यन्ते सततं देव व्याधिभिर्मेहनाश्रितैः।
पीड्यमानास्तथा मर्त्या अश्मरीशर्करादिभिः।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-20a
13-220-20b
13-220-20c
महेश्वर उवाच। 13-220-21x
ये पुरा मनुजा देवि परदारप्रधर्षकाः।
तिर्यग्योनिषु धूर्ता वै मैथुनार्थं चरन्ति च।।
13-220-21a
13-220-21b
कामदोषेणि ये धूर्ताः कन्यासु विधवासु च।
बलात्कारेण गच्छन्ति रूपदर्पसमन्विताः।।
13-220-22a
13-220-22b
तादृशा मरणं पुनर्जन्मनि शोभने।
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः।
मेहनस्थैस्तथा घोरैः पीड्यन्ते व्यधिभिः प्रिये।।
13-220-23a
13-220-23b
13-220-23c
उमोवाच। 13-220-24x
भगवन्मानुषाः केचिद्दृश्यन्ते शोषिणः कृशाः।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-24a
13-220-24b
महेश्वर उवाच। 13-220-25x
ये पुरा मनुजा देवि मांसलुब्धाः सुलोलुपाः।
आत्मार्थे स्वादुगृद्धाश्च परभोगोपतापिनः।।
13-220-25a
13-220-25b
अभ्यसूयाश्चोपतापाः परभोगेषु ये नराः।
एवं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।।
13-220-26a
13-220-26b
शेषव्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः।
भवन्त्येव नरा देवि पापकर्मोपभोगिनः।।
13-220-27a
13-220-27c
उमोवाच। 13-220-28x
भगवन्मानुषाः केचित्क्लिश्यन्ते कण्ठरोगिणः।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-28a
13-220-28b
महेश्वर उवाच। 13-220-29x
ये पुरा मनुजा देवि परेषां रूपनाशनाः।
आघातवधबन्धैश्च वृथा दण्डेन मोहिताः।।
13-220-29a
13-220-29b
इष्टनाशकरा ये तु अपथ्याहारदा नराः।
चिकित्सका वा दुष्टास्च द्वेषलोभसमन्विताः।।
13-220-30a
13-220-30b
निर्दयाः प्राणिहिंसायां मलदाश्चित्तनाशनाः।
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।।
13-220-31a
13-220-31b
यदि वै मानुषं जन्म लभेरंस्तेषु दुःखिताः।
अत्र ते क्लेशसंयुक्ताः कण्ठरोगशतैर्वृताः।।
13-220-32a
13-220-32b
केचित्त्वग्दोषसंयुक्ता व्रणकुष्ठैश्च संयुताः।
श्वित्रकुष्ठयुता वाऽपि बहुधा कृच्छ्रसंयुताः।
भवन्त्येव नरा देवि यथा तेन कृतं फलम्।।
13-220-33a
13-220-33b
13-220-33c
उमोवाच। 13-220-34x
भगवन्मानुषाः केचिदङ्गहीनाश्च पङ्गव।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-34a
13-220-34b
महेश्वर उवाच। 13-220-35x
ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमावृताः।
प्राणिनां प्राणहिंसार्थमङ्गविघ्नं प्रकुर्वते।
शस्त्रेणोत्कृत्य वा देवि प्राणिनां चेष्टनाशकाः।।
13-220-35a
13-220-35b
13-220-35c
एवं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।
तदङ्गहीना वै प्रेत्य भवन्त्येव न संशयः।
स्वभावतो वा जाता वा पङ्गवश्च भवन्ति ते।।
13-220-36a
13-220-36b
13-220-36c
उमोवाच। 13-220-37x
भगवन्मानुषाः केचिद्ग्रन्थिभिः पिलकैस्तथा।
क्लिश्यमानाः प्रदृश्यन्ते तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-37a
13-220-37b
महेश्वर उवाच। 13-220-38x
ये पुरा मनुजा देवि ग्रन्थिभेदकरा नृणाम्।
मुष्टिप्रहारपरुषा नृशंसाः पापकारिणः।
पाटकास्तोटकाश्चैव शूलतुन्नास्तथैव च।।
13-220-38a
13-220-38b
13-220-38c
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।
ग्रन्थिभिः पिलकैश्चैव क्लिश्यन्ते भृशदुःखिताः।।
13-220-39a
13-220-39b
उमोवाच। 13-220-40x
भगवन्मानुषाः केचित्पादरोगसमन्विताः।
दृश्यन्ते सततं देव तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-40a
13-220-40b
महेश्वर उवाच। 13-220-41x
ये पुरा मनुजा देवि क्रोधलोभसमन्विताः।
मनुजा देवतास्थानं स्वपादैर्भ्रंशयन्त्युत।
जानुभिः पार्ष्णिभिश्चैव प्राणिहिंसां प्रकुर्वते।।
13-220-41a
13-220-41b
13-220-41c
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।
पादरोगैर्बहुविधैर्बाध्यन्ते विपदादिभिः।।
13-220-42a
13-220-42b
उमोवाच। 13-220-43x
भगवन्मानुषाः केचिद्दृश्यन्ते बहवो भुवि।
वातजैः पित्तजै रोगैर्युगपत्सान्निपातकैः।।
13-220-43a
13-220-43b
रोगैर्बहुविधैर्देव क्लिश्यमानाः सुदुःखिताः।
असमस्तैः समस्तैश्च आढ्या वा दुर्गतास्तथा।
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि।।
13-220-44a
13-220-44b
13-220-44c
महेश्वर उवाच। 13-220-45x
तदहं ते प्रवक्ष्यामि शृणु कल्याणि कारणम्।। 13-220-45a
ये पुरा मनुजा देवि त्वासुरं भावमाश्रिताः।
स्ववशाः कोपनपरा गुरुविद्वेषिणस्तथा।।
13-220-46a
13-220-46b
परेषां दुःखजनका मनोवाक्कायकर्मभिः।
छिन्दन्भिन्दन्स्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्दयाः।।
13-220-47a
13-220-47b
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।
यदि वै मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः।
तत्र ते बहुभिर्घोरैस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये।।
13-220-48a
13-220-48b
13-220-48c
केचिद्वातादिसंयुक्ताः केचित्काससमन्विताः।
ज्वरातिसारतृष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे।।
13-220-49a
13-220-49b
पादगुल्मैश्च बहुभिः श्लेष्मदोषसमन्विताः।
पादरोगैश्च विविधैर्व्रणकुष्ठभगंदरैः।
आढ्या वा दुर्गता वाऽपि दृश्यन्ते व्याधिपीडिताः।
13-220-50a
13-220-50b
13-220-50c
एवमात्मकृतं कर्म भुञ्जन्ते तत्रतत्र ते।
अभिभूतुं न शक्यं हि केनचित्स्वकृतं फलम्।
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि।।
13-220-51a
13-220-51b
13-220-51c
।। इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनपर्वणि
दानधर्मपर्वणि विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।।
अनुशासनपर्व-219 पुटाग्रे अल्लिखितम्। अनुशासनपर्व-221