महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-031

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अनुशासनपर्व-030 महाभारतम्
त्रतयोदशपर्व
महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-031
वेदव्यासः
अनुशासनपर्व-032 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274

भीष्मेण युधिष्ठिरम्प्रति शूद्रोपदेशस्यानर्थहेतुतायां दृष्टान्ततया मुनिशूद्रयोः कथाकथनम्।। 1 ।।

युधिष्ठिर उवाच। 13-31-1x
मित्रसौहार्दयोगेन उपदेशं करोति यः।
जात्याऽधरस्य राजर्षे दोषस्तस्य भवेन्न वा।।
13-31-1a
13-31-1b
एतदिच्छामि तत्त्वेन व्याख्यातुं वै पितामह।
सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्यि यत्र मुह्यन्ति मानवाः।।
13-31-2a
13-31-2b
भीष्म उवाच। 13-31-3x
अत्र ते वर्तयिष्यामि शृणु राजन्यथाक्रमम्।
`मदुक्तं वचनं राजन्यथान्यायं यथागमम्।'
ऋषीणां वदतां पूर्वं श्रुतमासीद्यथा पुरा।।
13-31-3a
13-31-3b
13-31-3c
उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्य चित्।
उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्य भाष्यते।।
13-31-4a
13-31-4b
`नाध्यापयेच्छूद्रमिह तथा नैव च याजयेत्।'
निदर्शनमिदं राजञ्शृणु मे भरतर्षभ।।
13-31-5a
13-31-5b
दुरुक्तवचने राजन्यथापूर्वं युधिष्ठिर।
ब्रह्माश्रमपदे वृत्तं पार्श्वे हिमवतः शुभे।।
13-31-6a
13-31-6b
तत्राश्रमपदं पुण्यं नानावृक्षगणायुतम्।
नानागुल्मलताकीर्णं मृगद्विजनिषेवितम्।
सिद्धचारणसंघुष्टं रम्यं पुष्पितकाननम्।।
13-31-7a
13-31-7b
13-31-7c
व्रतिभिर्बहुभिः कीर्णं तापसैरुपशोभितम्।
ब्राह्मणैश्च महाभागैः सूर्यज्वलनसन्निभैः।।
13-31-8a
13-31-8b
नियमव्रतसम्पन्नैः समाकीर्णं तपस्विभिः।
दीक्षितैर्भरतश्रेष्ठ यताहारैः कृतात्मभिः।।
13-31-9a
13-31-9b
वेदाध्ययनघोषैश्च नादितं भरतर्षभ।
वालखिल्यैश्च बहुभिर्यतिभिश्च निषेवितम्।।
13-31-10a
13-31-10b
तत्र कश्चित्समुत्साहं कृत्वा शूद्रो दयान्वितः।
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विभिः।।
13-31-11a
13-31-11b
तांस्तु दृष्ट्वा मुनिगणान्देवकल्पान्महौजसः।
विविधां वहतो दीक्षां सम्प्राहृष्यत भारत।।
13-31-12a
13-31-12b
अथास्य बुद्धिरभावत्तापस्ये भरतर्षभ।
ततोऽब्रवीत्कुलपतिं पादौ सङ्गृह्य भारत।।
13-31-13a
13-31-13b
भवत्प्रसादादिच्छामि धर्मं चर्तुं द्विजर्षभ।
तस्मादभिगतं त्वं मां प्रव्राजयितुमर्हसि।।
13-31-14a
13-31-14b
वर्णावरोऽहं भगवञ्शूद्रो जात्याऽस्मि सत्तम।
शुश्रूषां कर्तुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे।।
13-31-15a
13-31-15b
कुलपतिरुवाच। 13-31-16x
न शक्यमिह शूद्रेण लिङ्गमाश्रित्य वर्तितुम्।
आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्रूषानिरतो भव।।
13-31-16a
13-31-16b
शुश्रूषया पराँल्लोकानवाप्स्यसि न संशयः।। 13-31-17a
भीष्म उवाच। 13-31-18x
एवमुक्तस्तु मुनिना स शूद्रोऽचिन्तयन्नृप।
कथमत्र मया कार्यं श्रुद्धा धर्मपरा च मे।।
13-31-18a
13-31-18b
विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः।
गत्वाऽऽश्रमपदाद्दूरमुटजं कृतवांस्तु सः।।
13-31-19a
13-31-19b
तत्र वेदीं च भूमिं च देवतायतनानि च।
निवेश्य भरतश्रेष्ठ नियमस्थोऽभवन्मुनिः।।
13-31-20a
13-31-20b
अभिषेकांश्च नियमान्देवतायतनेषु च।
बलिं च कृत्वा हुत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्।।
13-31-21a
13-31-21b
सङ्कल्पनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः।
नित्यं सन्निहिताभिस्तु ओषधीभिः फलैस्तथा।।
13-31-22a
13-31-22b
अतिथीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्।
एवं हि सुमहान्कालो व्यत्यक्रामत तस्य वै।।
13-31-23a
13-31-23b
अथास्य मुनिरागच्चत्सङ्गत्या वै तमाश्रमम्।
सम्पूज्य स्वागतेनर्षिं विधिवत्समतोषयत्।।
13-31-24a
13-31-24b
अनूकूलाः कथाः कृत्वा यथागतमपृच्छत।
ऋषिः परमतेजस्वी धर्मात्मा संशितव्रतः।।
13-31-25a
13-31-25b
एवं सुबहुशस्तस्य शूद्रस्य भरतर्षभ।
सोऽगच्छदाश्रममृषिः शूद्रं द्रष्टुं नरर्षभः।।
13-31-26a
13-31-26b
अथ तं तापसं शूद्रः सोऽब्रवीद्भरतर्षभ।
पितृकार्यं करिष्यामि तत्र मेऽनुग्रहं कुरु।।
13-31-27a
13-31-27b
बाढमित्येव तं विप्र उवाच भरतर्षभ।
शुचिर्भूत्वा स शूद्रस्तु तस्यर्षेः पाद्यमानयत्।।
13-31-28a
13-31-28b
अथ दर्भाश्च वन्यांश्च ओषधीर्भरतर्षभ।
पवित्रमासनं चैव बृसीं चि समुपानयत्।।
13-31-29a
13-31-29b
अथ दक्षिणमावृत्य बृसीं चरमशैर्षिकीम्।
कृतामन्यायतो दृष्ट्वा तं शूद्रमृषिरब्रवीत्।।
13-31-30a
13-31-30b
कुरुष्वैतां पूर्वशीर्षां भवांश्चोदङ्मुखः शुचिः।
स च तत्कृतवाञ्शूद्रः सर्वं यदृषिरब्रवीत्।।
13-31-31a
13-31-31b
यथोपदिष्टं मेधावी दर्भार्घादि यथातथम्।
हव्यकव्यविधिं कृत्स्नमुक्तं तेन तपस्विना।।
13-31-32a
13-31-32b
ऋषिणा पितृकार्येषु सदा धर्मपथे स्थितः।
पितृकार्ये कृते चापि विसृष्टः स जगाम ह।।
13-31-33a
13-31-33b
अथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यञ्शूद्रतापसः।
वने पञ्चत्वमगमत्सुकृतेन च तेन वै।
अजायत महाराज वंशे स च महाद्युतिः।।
13-31-34a
13-31-34b
13-31-34c
तथैव स ऋषिस्तात कालधर्ममवाप ह।
पुरोहितकुले विप्रः स जातोऽस्य वशानुगः।।
13-31-35a
13-31-35b
एवं तौ तत्र सम्भूतावुभौ शूद्रमुनी तदा।
क्रमेण वर्धितौ चापि विद्यासु कुशलावुभौ।।
13-31-36a
13-31-36b
अथर्ववेदे वेदे च बभूवर्षिः सुनिष्ठितः।
कल्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः।
साङ्ख्ये चैव परा प्रीतिस्तस्य चैवं व्यवर्धत।।
13-31-37a
13-31-37b
13-31-37c
पितर्युपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिवः।
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पार्थिवः।।
13-31-38a
13-31-38b
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः।। 13-31-39a
स तं पुरोधाय सुखमवसद्भरतर्षभः।
राज्यं शशास धर्मेण प्रजाश्च परिपालयन्।।
13-31-40a
13-31-40b
पुण्याहवाचने नित्यं धर्मकार्येषु चासकृत्।
उत्स्मयन्प्राहसच्चापि दृष्ट्वा राजा पुरोहितम्।
एवं स बहुशो राजन्पुरोधसमुपाहसत्।।
13-31-41a
13-31-41b
13-31-41c
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्।
उत्स्मयन्तं च सततं दृष्ट्वा तं मन्युमानभूत्।।
13-31-42a
13-31-42b
अथ शून्ये पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः।
कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्योरचयत्।।
13-31-43a
13-31-43b
ततोऽब्रवीन्नरेन्द्रं स पुरोधा भरतर्षभ।
वरमिच्छाम्यहं त्वेकं त्वया दत्तं महाद्युते।।
13-31-44a
13-31-44b
राजोवाच। 13-31-45x
वराणां ते शतं दद्यां किं बतैकं द्विजोत्तम।
स्नेहाच्च बहुमानाच्च नास्त्यदेयं हि मे तव।।
13-31-45a
13-31-45b
पुरोहित उवाच। 13-31-46x
एकं वै वरमिच्छामि यदि तुष्टिसि पार्थिव।
प्रतिजानीहि तावत्त्वं सत्यं यद्वद नानृतम्।।
13-31-46a
13-31-46b
भीष्म उवाचि। 13-31-47x
बाढमित्येव तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर।
यदि ज्ञास्यामि वक्ष्यामि अजानन्न तु संवदे।।
13-31-47a
13-31-47b
पुरोहित उवाच। 13-31-48x
पुण्याहवाचने नित्यं धर्मकृत्येषु चासकृत्।
शान्तिहोमेषु च सदा किं त्वं हससि वीक्ष्य मां।।
13-31-48a
13-31-48b
सव्रीडं वै भवति हि मनो मे हसता त्वया।
कामया शापितो राजन्नान्यथावक्तुमर्हसि।।
13-31-49a
13-31-49b
भाव्यं हि कारणेनात्र न ते हास्यमकारणम्।
कौतूहलं मे सुभृशं तत्त्वेन कथमस्व मे।।
13-31-50a
13-31-50b
राजोवाच। 13-31-51x
एवमुक्ते त्वया विप्र यदवाच्यं भवेदपि।
अवश्यमेव वक्तव्यं शृणुष्वैकमना द्विज।।
13-31-51a
13-31-51b
पूर्वदेहे यथा वृत्तं तन्निबोध द्विजोत्तम।
जातिं स्मराम्यहं ब्रह्मन्नवधानेन मे शृणु।।
13-31-52a
13-31-52b
शुद्रोऽहमभवं पूर्वं तपसे कृतनिश्चयः।
ऋषिरुग्रतपास्त्वं च तदाऽभूर्द्विजसत्तम।।
13-31-53a
13-31-53b
प्रीयता हि तदा ब्रह्मन्ममानुग्रहबुद्धिना।
पितृकार्ये त्वया पूर्वमुपदेशः कृतोऽनघ।।
13-31-54a
13-31-54b
वृस्यां दर्भेषु हव्ये च कव्ये च मुनिसत्तम।
एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः।।
13-31-55a
13-31-55b
अहं राजा च विप्रेन्द्र पश्य कालस्य पर्ययम्।
मत्कृतस्योपदेशस्य त्वयाऽवाप्तमिदं फलम्।।
13-31-56a
13-31-56b
एतस्मात्कारणाद्ब्रह्मन्प्रहसे त्वां द्विजोत्तम।
न त्वां परिभवन्ब्रह्मनप्रहसामि गुरुर्भवान्।।
13-31-57a
13-31-57b
विपर्ययेण मे मन्युस्तेन सन्तप्यते मनः।
जातिं स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि वै।।
13-31-58a
13-31-58b
एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्।
पुरोहितत्वमुत्सृज्य यतस्व त्वं पुनर्भवे।।
13-31-59a
13-31-59b
इतस्त्वमधमामन्यां मा योनिं प्राप्स्यसे द्विज।
गृह्यतां द्रविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम।।
13-31-60a
13-31-60b
भीष्म उवाच। 13-31-61x
ततो विसृष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः।
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं भूमिं ग्रामांश्च सर्वशः।।
13-31-61a
13-31-61b
कृच्छ्राणि चीर्त्वा च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैः।
तीर्थानि चापि गत्वा वै दानानि विविधानि च।।
13-31-62a
13-31-62b
दत्त्वा गाश्चैव विप्रेभ्यः पूतात्माऽभवदात्मवान्।
तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः।।
13-31-63a
13-31-63b
ततः सिद्धिं परां प्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम।
सम्मतस्चाभवत्तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम्।।
13-31-64a
13-31-64b
एवं प्राप्तो महत्कृच्छ्रमृषिः सन्नृपसत्तम।
ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तस्माद्वर्णावरे जने।।
13-31-65a
13-31-65b
`वर्जयेदुपदेशं च सदैव ब्राह्मणो नृप।
उपदेशं हि कुर्वाणो द्विजः कृच्छ्रमवाप्नुयात्।।
13-31-66a
13-31-66b
नेषितव्यं सदा वाचा द्विजेन नृपसत्तम।
न च प्रवक्तव्यमिह किञ्चिद्वर्णावरे नरे।।'
13-31-67a
13-31-67b
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्त्रयो वर्णा द्विजातयः।
एतेषु कथयन्राजन्ब्राह्मणो न प्रदुष्यति।।
13-31-68a
13-31-68b
तस्मात्सद्भिर्न वक्तव्यं कस्यचित्किंचिदग्रतः।
सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य दुर्ज्ञेया ह्यकृतात्मभिः।।
13-31-69a
13-31-69b
तस्मान्मौनेन मुनयो दीक्षां कुर्वन्ति चादृताः।
दुरुक्तस्य भयाद्राजन्नाभाषन्ते च किञ्चन।।
13-31-70a
13-31-70b
धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्यार्जवसमन्विताः।
दुरुक्तवाचाभिहितैः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम्।।
13-31-71a
13-31-71b
उपदेशो न कर्तव्यो ह्यज्ञात्वा यस्यकस्य चित्।
उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्।।
13-31-72a
13-31-72b
विमृश्य तस्मात्प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता।
सत्यानृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि।।
13-31-73a
13-31-73b
वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चयविपर्ययम्।
स चोपदेशः कर्तव्यो येन धर्ममवाप्नुयात्।।
13-31-74a
13-31-74b
एतत्ते सर्वमाख्यातमुपदेशकृते मया।
महान्क्लेशो हि भवति तस्मान्नोपदिशेदिह।।
13-31-75a
13-31-75b
।। इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनपर्वणि
दानधर्मपर्वणि एकविंशोऽध्यायः।। 31 ।।

[सम्पाद्यताम्]

13-31-1 मित्रमुपकारमपेक्ष्योपकर्ता। सुहृदुपकारमनपेक्ष्योपकर्ता। लोभात् कृपया वेत्यर्थः।। 13-31-4 उपाध्यायस्योपदेशकर्तुः।। 13-31-6 दुरुक्तं दुःखस्थं नीचं प्रति उक्तं वचनम्।। 13-31-8 व्रतिभिर्ब्रह्मचारिभिः। तापसैर्वानप्रस्थैः।। 13-31-10 यतिभिः संन्यासिभिः।। 13-31-11 दयान्वितः सर्वभूताभयदानेन प्रव्रज्यां कृतवानित्यर्थः।। 13-31-12 दीक्षां नियमम्।। 13-31-13 प्रव्राजयितुं विधिवत् स्वोचितं कर्म त्याजयितुम्।। 13-31-14 प्रव्रजायितुं विधिवत् स्वोचितं कर्म त्याजयितुम्।। 13-31-16 लिङ्गं संन्यासिचिह्नम्।। 13-31-19 आत्मनः प्रियं विक्षेपकस्य शुश्रूषाख्यस्य स्वधर्मस्य त्यागम्। लिङ्गधारणानधिकारेऽपि त्यागमात्रे सर्वस्याधिकारात्। उटजं पर्णसालाम्।। 13-31-20 वेदीं पूजार्थम्। भूमिं शयनाद्यर्थम्।। 13-31-21 अभिषेकान् त्रिसन्ध्यं स्रानानि।। 13-31-22 सङ्कल्पस्य नियमो निग्रहः। चित्तवृत्तिनिरोध इति यावत्। तेन उपेतः।। 13-31-30 बृसीं चरमशैर्षिकीं आसनकूर्चं पश्चिमाग्रम्।। 13-31-37 वेदे ऋग्वेदादित्रये। कल्पप्रयोगे सूत्रोक्तयज्ञप्रयोगे।। 13-31-43 मत्कृतस्य मह्यं कृतस्य।। 13-31-58 विपर्ययेण वैपरीत्येन मन्युर्दैन्यम्।। 13-31-59 भवे भवनिमित्तम्।। 13-31-63 सत्यानृतेन वाणिज्येन धनलोभेनेत्यर्थः।।

अनुशासनपर्व-030 पुटाग्रे अल्लिखितम्। अनुशासनपर्व-032