महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-036

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अनुशासनपर्व-035 महाभारतम्
त्रतयोदशपर्व
महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-036
वेदव्यासः
अनुशासनपर्व-037 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274

युधिष्ठिरेण भीष्मांप्रति श्रुतधर्माननूद्य प्राणिनां सांसारिकदुःखानुवर्णनपूर्वकं स्वस्य संसारनिर्वेदनिवेदनेन पुनर्विस्तरेण वैष्णवधर्मकथनप्रार्थना।। 1 ।।

`युधिष्ठिर उवाच। 13-36-1x
चित्तं मे दूयते तात लोके परमविन्दतः।। 13-36-1a
अशाश्वतमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
क्रते नारायणं पुण्यं प्रतिभाति पितामह।।
13-36-2a
13-36-2b
नारायणो हि विश्वात्मा पुरुषः पुष्करेक्षणः।
तस्यास्य देवकीसूनोः श्रुतं कृत्स्नं त्वयाऽनघ।।
13-36-3a
13-36-3b
भीष्म उवाच। 13-36-4x
युधिष्ठिर महाप्राज्ञ मया दृष्टं च सङ्गरे।। 13-36-4a
युधिष्ठिर उवाच। 13-36-5x
त्वत्त एव तु राजेन्द्र राजधर्माश्च पुष्कलाः।
श्रुतं पुराणमखिलं नारदेन निवेदितम्।
गुह्यं नारायणाख्यानं त्रिविधक्लेशनाशनम्।।
13-36-5a
13-36-5b
13-36-5c
एकान्तिधर्मनियमाः समासव्यासकल्पिताः।
कथिता वै महाभाग त्वया वै मदनुग्रहात्।।
13-36-6a
13-36-6b
लोकरक्षणकर्तृत्वं तस्यैव हरिमेधसः।
आतिथेयविधिश्चैव तपांसि नियमाश्च ये।।
13-36-7a
13-36-7b
वेदवादप्रसिद्धाश्च वाजपेयादयो मखाः।
यज्ञा द्रविणनिष्पाद्या अग्निहोत्रानुपालिताः।।
13-36-8a
13-36-8b
जपयज्ञाश्च विविधा ब्राह्मणानां तपस्विनाम्।
एकादशविधाः प्रोक्ता हविर्यज्ञा द्विजातिनाम्।।
13-36-9a
13-36-9b
तेषां फलविशेषाश्च उञ्छधर्मास्तथैव च।
अहन्यहनि ये प्रोक्ता महायज्ञा द्विजातिनाम्।।
13-36-10a
13-36-10b
वेदश्रवणधर्माश्च ब्रह्मयज्ञफलं तथा।
वेदव्रतविधानं च नियमाश्चैव वैदिकाः।।
13-36-11a
13-36-11b
स्वाहा स्वधा प्रणीते च इष्टापूर्तफलं तथा।
उत्तरोत्तरसेवायामाश्रमाणां च यत्फलम्।।
13-36-12a
13-36-12b
प्रत्येकशश्च निष्ठायामाश्रमाणां महामते।
मासपक्षोपवासानां सम्यगुक्तफलं च यत्।।
13-36-13a
13-36-13b
अनाशितानां ये लोका ये च पञ्चतपा नराः।
वीराध्वानं प्रपन्नानां या गतिश्चाग्निहोत्रिणाम्।।
13-36-14a
13-36-14b
ग्रीष्मे पञ्चतपानां च शिशिरे जलचारिणाम्।
वर्षे स्थण्डिलशायीनां फलं यत्परिकीर्तितम्।।
13-36-15a
13-36-15b
लोके चक्रचराणां च द्विजानां यत्फलं स्मृतम्।
अन्नादीनां च दानानां यत्फलं परिकीर्तितम्।।
13-36-16a
13-36-16b
सर्वतीर्थाभिषिक्तानां नराणां च फलोदयः।
राज्ञां धर्माश्च ये लोके सम्यक्पालयतां प्रजाः।।
13-36-17a
13-36-17b
ये च सत्यव्रता लोके ये तीर्थे कृतश्रमाः।
मातापितृपरा ये च गुरुवृत्तीश्च संश्रिताः।।
13-36-18a
13-36-18b
गोब्राह्मणपरित्राणे राष्ट्रातिक्रमणे तथा।
त्यजन्त्यभिमुखाः प्राणान्निर्भयाः सत्वमाश्रिताः।।
13-36-19a
13-36-19b
सहस्रदक्षिणानां च या गतिर्वदनां वर।
ये च संध्यामुपासन्ते सम्यगुक्ता महाव्रताः।।
13-36-20a
13-36-20b
तथा योगविधानं च यद्ग्रन्थेष्वभिशब्दितम्।
वेदाद्याः श्रुतयश्चापि श्रुता मे गुरुसत्तम।।
13-36-21a
13-36-21b
सिद्धान्तनिर्णयाश्चापि द्वैपायनमुखोद्गताः।
श्रुताः पञ्च महायज्ञा येषु सर्वं प्रतिष्ठितम्।।
13-36-22a
13-36-22b
तत्प्रभेदेषु ये धर्मास्तेऽपि वै कृत्स्नशः श्रुताः।
न च दूषयितुं शक्याः सद्भिरुक्ता हि ते तथा।।
13-36-23a
13-36-23b
एतेषां किल धर्माणामुत्तमो वैष्णवो विधिः।
रक्षते भगवान्विष्णुर्भक्तमात्मशरीरवत्।।
13-36-24a
13-36-24b
कर्मणो हि कृतेस्येह कामितस्य द्विजोत्तम।
फलं ह्यवश्यं भोक्तव्यमृषिर्द्वैपायनोऽब्रवीत्।।
13-36-25a
13-36-25b
भोगान्ते चापि पतनं गतिः पूर्वं प्रभाषिता।
न मे प्रीतिकरास्त्वेते विषोदर्का हि मे मताः।।
13-36-26a
13-36-26b
वधात्कृष्टतरं मन्ये गर्भवासं महाद्युते।
दिष्टान्ते यानि दुःखानि पुरुषो विन्दते विभो।
ततः कष्टतराणीह गर्भवासे हि विन्दति।।
13-36-27a
13-36-27b
13-36-27c
ततश्चाभ्याधिकां तीव्रां वेदनां लभते नरः।
गर्भापक्रमणे तात कर्मणासुपसर्पणे।।
13-36-28a
13-36-28b
तस्मान्मे निश्चयो जातो धर्मेष्वेतेषु भारत।
तदिच्छामि कुरुश्रेष्ठ त्वत्प्रसादान्महामते।
तं धर्मं चेह वेत्तुं वै यो जराजन्ममृत्युहा।।
13-36-29a
13-36-29b
13-36-29c
येनोष्णदा वैतरणी असिपत्रवनं च तत्।
कुण्डानि चाग्नितप्तानि क्षुरधारापथस्तथा।
शाल्मलीं च महाघोरामायसीं घोरकण्टकाम्।।
13-36-30a
13-36-30b
13-36-30c
मातापितृकते चापि सुहृन्मित्रार्थकारणात्।
आत्महेतोश्च पापानि कृतानीह नरैश्च यैः।
तेषां फलोदयं कष्टमृषिर्द्वैपायनोऽब्रवीत्।।
13-36-31a
13-36-31b
13-36-31c
कुम्भीपाकप्रदीप्तानां शूलार्तानां च क्रन्दताम्।
रौरवे क्षिप्यमाणानां प्रहारैर्मथितात्मनाम्।।
13-36-32a
13-36-32b
स्तनतामपकृत्तानां पिबतामात्मशोणितम्।
तेषामेव प्रवदतां कारुण्यं नास्ति यन्त्रतः।।
13-36-33a
13-36-33b
तृष्णाशुष्कोष्ठकण्ठानां विह्वलानामचेतसाम्।
सर्वदुःखाभिभूतानां रुजार्तानां च क्रोशताम्।।
13-36-34a
13-36-34b
वेदनार्ता हि क्रन्दन्ति पूरयन्तो दिशो दश।। 13-36-35a
एकः करोति पापानि सहभोज्यानि बान्धवैः।
तेषामेकः फलं भुङ्क्ते कष्टं वैवस्वते गृहे।।
13-36-36a
13-36-36b
येन नैतां गतिं गच्छेन्न विण्मूत्रास्थिपिच्छिले।
विष्ठामूत्रकृमीमध्ये बहुजन्तुनिषेविते।।
13-36-37a
13-36-37b
को गर्भवासात्परतो नरकोऽन्यो विधीयते।
यत्र वासकृतो योगः कुक्षौ वासो विधीयते।।
13-36-38a
13-36-38b
जातो विस्तीर्णशोकः स्याद्भवेत विगतज्वरः।
न चैष लभ्यते कामो जातमात्रं हि मानवम्।
आविशन्तीह दुःखानि मनोवाक्कायिकानि तु।।
13-36-39a
13-36-39b
13-36-39c
तैरस्वतन्त्रो भवति पीड्यमानो भयानकैः।
तैर्गर्भवासं गच्छति अवशो जायते तथा।।
13-36-40a
13-36-40b
अवशश्चेहते जन्तुर्व्रजत्यवश एव हि।
जरसा रूपविध्वंसं प्राप्नोत्यवश एव तु।।
13-36-41a
13-36-41b
शरीरभेदमाप्नोति जीर्यतेऽवश एव तु।
एवं ह्यनियतो मृत्युर्भवत्येव सदा नृषु।।
13-36-42a
13-36-42b
गर्भेषु म्रियते कश्चिज्जायमानस्तथाऽपरः।
जाता म्रियन्ते बहवो यौवनस्थास्तथाऽपरे।
मध्यभावे तु नश्यन्ति स्थविरो मृत एव तु।।
13-36-43a
13-36-43b
13-36-43c
को जन्मनो नोद्विजते स्वयम्भूरपि यो भवेत्।
कुतस्त्वस्मद्विधस्तात मरणस्य वशानुगः।।
13-36-44a
13-36-44b
नित्याविष्टो भयेनाहं मनसा कुरुसत्तम।
मुहूर्तमप्यहं शर्म न विन्दामि महामते।।
13-36-45a
13-36-45b
कालात्मनि तिरोभूतो नित्यं तद्गुणवर्जितः।
अन्नैर्बहुविधैः पुष्टं वस्त्रैर्नानाविधैर्वृतम्।।
13-36-46a
13-36-46b
चन्दनागरुदिग्धाङ्गं मणिमुक्ताविभूषितम्।
यानैर्बहुविधैर्यातमेकान्तेनैव लालितम्।।
13-36-47a
13-36-47b
यौवनोद्धतरूपाभिर्मन्दविह्वलगामिभिः।
इष्टिभिरभिरामाभिर्वरस्त्रीभिरयन्त्रितम्।।
13-36-48a
13-36-48b
रमितं सुचिरं कालं शरीरममितप्रभम्।
अवितृप्ता गमिष्यन्ति हित्वा प्राणांस्तथाऽपरे।।
13-36-49a
13-36-49b
स्वर्गेऽप्यनियता भूतिस्तथैवाकाशसंश्रये।
देवाऽप्यधिष्ठानवशास्तस्माद्देवं न कामये।।
13-36-50a
13-36-50b
कामानां नास्त्यधिष्ठानमकामस्तु निवर्तते।
लोकसङ्ग्रहधर्मास्तु सर्व एव न संशयः।।
13-36-51a
13-36-51b
डोलासधर्मा धर्मज्ञ ऋषिर्द्वैपायनोऽब्रवीत्।
अस्मात्को विषमं दुःखमारोहेत विचक्षणः।।
13-36-52a
13-36-52b
विद्यमाने समे मार्गे डोलाधर्मविवर्जिते।
को ह्यात्मानं प्रियं लोके डोलासाधर्म्यतांनयेत्।।
13-36-53a
13-36-53b
चराचरैः सर्वभूतैर्गन्तव्यमविशङ्कया।
अस्माल्लोकात्परं लोकमपाथेयमदैशिकम्।
घोरं तमः प्रवेष्टव्यमत्रातारमबान्धवम्।।
13-36-54a
13-36-54b
13-36-54c
ये तु तं किल धर्मज्ञा धर्मं नारायणेरितम्।
अनन्यमनसो दान्ताः स्मरन्ति नियतव्रताः।।
13-36-55a
13-36-55b
ततस्तेनैव पश्यन्ति प्राप्नुव्ति परं पदम्।
रक्षते भगवान्विष्णुर्भक्तानात्मशरीरवत्।।
13-36-56a
13-36-56b
कुलालचक्रप्रतिमे भ्राम्यमाणेषु जन्तुषु।
मातापितृसहस्राणि सम्प्राप्तानि मया गुरो।।
13-36-57a
13-36-57b
स्नेहापन्नेन पीतास्तु मातॄणां विविधाः स्तलाः।। 13-36-58a
पुत्रदारसहस्राणि इष्टानिष्टशतानि च।
प्राप्तान्यधिष्ठानवशादतीतानि तथैव च।
न क्वचिन्न सुखं प्राप्तं न क्वचिच्छाश्वती स्थितिः।।
13-36-59a
13-36-59b
13-36-59c
स्थानैर्महद्भिर्विभ्रंशो दुःखलब्धैः पुनः पुनः।
धननाशश्च सम्प्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद्धनम्।
अध्वगानामिव पथि च्छायामाश्रित्य सङ्गमः।।
13-36-60a
13-36-60b
13-36-60c
एवं कर्मवशो लोको ज्ञातीनां हितसङ्गमः।
विश्रम्य च पुनर्याति कर्मभिर्दर्शितां गतिम्।।
13-36-61a
13-36-61b
एतदीदृशकं दृष्ट्वा ज्ञात्वा चैव समागमम्।
को न बिभ्येत्कुरुश्रेष्ठ विष्ठान्नस्येव भोजनात्।।
13-36-62a
13-36-62b
बुद्धिश्च मे समुत्पन्ना वैष्णवे धर्मविस्तरे।
तदेष शिरसा पादौ गतोऽस्मि भगवंस्तव।
शरणं च प्रपन्नोऽस्मि गन्तव्ये शरणे ध्रुवे।।
13-36-63a
13-36-63b
13-36-63c
जन्ममृत्युजराखिन्नस्त्रिभिर्दुःखैर्निपीडितः।
इच्छामि भवता त्रातुमेभ्यस्त्वत्तो महामते।
तस्याद्य युगधर्मस्य श्रवणात्कुरुपुङ्गव।।
13-36-64a
13-36-64b
13-36-64c
एतदाद्ययुगोद्भूतं त्रेतायां तत्तिरोहितम्।
स एव धर्ममखिलमृषिर्द्वैपायनोऽब्रवीत्।।'
13-36-65a
13-36-65b
।। इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनपर्वणि
दानधर्मपर्वणि षट्त्रिंशोऽध्यायःठ।। 36 ।।

[सम्पाद्यताम्]

13-36-3 पुरुषः पुष्करो विभुरिति ट.थ.ध. पाठः।।

अनुशासनपर्व-035 पुटाग्रे अल्लिखितम्। अनुशासनपर्व-037