महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-169

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अनुशासनपर्व-168 महाभारतम्
त्रतयोदशपर्व
महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-169
वेदव्यासः
अनुशासनपर्व-170 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274

सनत्कुमारेण रुद्रंप्रति प्राणिनां मरणसूचकदुर्निमित्तकथनपूर्वकं जिजीविषोस्तत्पहिहारोपायकथनम्।। 1 ।। तथाऽनिच्छोर्भगवद्ध्यानेन शरीरत्यागस्य पारत्रिकसुखसाधनत्वोक्तिः।। 2 ।। तथा भगवज्ज्ञानप्रशंसनपूर्वकं तदुपदेशपरंपराकथनम्।। 3 ।।

`सनत्कुमार उवाच। 13-169-1x
अरिष्टानि प्रवक्ष्यामि तत्वेन शृणु तद्भवान्।
मध्य उत्तरतस्तात दक्षिणामुखनिष्ठितम्।।
13-169-1a
13-169-1b
विद्युत्संस्थानपुरुषं यदि पश्येत मानवः।
वर्षत्रयेण जानीयाद्देहन्यासमुपस्थितम्।
एतत्फलमंरिष्टस्य शङ्कराहुर्मनीषिणः।
13-169-2a
13-169-2b
13-169-2c
शुद्धमण्डमादित्यमरश्मिमथ पश्यतः।
वर्षार्धकेन जानीयाद्देहन्यासमुपस्थितम्।।
13-169-3a
13-169-3b
छिद्रां चन्द्रमसश्छायां पादावप्यनपश्यतः।
संवत्सरेण जानीयाद्देहन्यासमुपस्थितम्।।
13-169-4a
13-169-4b
कनीनिकायामशिरःपुरुषं यदि पश्यति।
जानीयात्षट्सु मासेषु देहन्यासमुपस्थितम्।।
13-169-5a
13-169-5b
कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां शब्दं न शृणुयाद्यदि।
विजानीयात्तु मासेन देहन्यासमुपस्थितम्।।
13-169-6a
13-169-6b
आमगन्धमुपाघ्राति सुरभिं प्राप्य भास्वरम्।
देवतायतनस्थोपि सप्तरात्रेण मृत्युभाक्।।
13-169-7a
13-169-7b
सर्वाङ्गधारणावस्थां धारयेत समाहितः।
यथा स मृत्युं जयति नान्यथेह महेश्वर।
यदि जीवितुमिच्छेत चिरकालं महामुने।।
13-169-8a
13-169-8b
13-169-8c
अथ नेच्छेच्चिरं कालं त्यजेदात्मानमात्मना।
केवलं चिन्तयानस्तु निष्कलं स निरामयम्।।
13-169-9a
13-169-9b
अथ तं निर्विकारं तु प्रकृते परमं शुचिः।
पुरुषं देहसाधर्म्यं देहन्यासमुपाश्नुयात्।।
13-169-10a
13-169-10b
जाग्रतो हि मयोक्तानि तवारिष्टानि तत्वतः।
धारणाच्चैव सर्वाङ्गे मृत्यु जीयात्सुरर्षभ।।
13-169-11a
13-169-11b
एकत्वदर्शनं भूयो नानात्वं च निबोध मे।
अक्षरं च क्षरं चैव चतुष्टयविधानतः।।
13-169-12a
13-169-12b
अव्यक्तादीनि तत्वानि सर्वाण्येव महाद्युते।
आहुश्चतुर्विंशतितमं विकारपुरुषान्वितम्।।
13-169-13a
13-169-13b
एकत्वदर्शनं चैव नानात्वेन वरं स्मृतम्।
पञ्चविंशतिवर्गः स्यादपवर्गोऽजरामरः।।
13-169-14a
13-169-14b
स निर्विकारः पुरुषस्तत्वेनैवोपदिश्यते।
स एव पञ्चविंशस्तु विकारः पुरुषः स्मृतः।।
13-169-15a
13-169-15b
यद्येष निर्विकारः स्यात्तत्वं न तु भवेद्भव।
विकारो विद्यमानस्तु तत्वसंज्ञकमुच्यते।।
13-169-16a
13-169-16b
यद्योषोऽव्यक्ततां नैति व्यतिरेकान्न संशयः।
तथा भवति निस्तत्वस्तथा सत्वस्तथागुणः।।
13-169-17a
13-169-17b
विकारगुणसंत्यागात्प्रकृत्यन्यत्वता शुचिः।
तदा नानात्वतामेति सर्गहीनोऽपवर्गभाक्।।
13-169-18a
13-169-18b
बोध्यमानः प्रबुध्येत समो भवति बुद्धिमान्।
अक्षरश्च भवत्येष यथावा च्युतवान्क्षणात्।।
13-169-19a
13-169-19b
अव्यक्ताव्यक्तिरुक्ता स्यान्निर्गुणस्य गुणाकरात्।
एतदेकत्वनानात्वमक्षरः क्षर एव च।।
13-169-20a
13-169-20b
व्याख्यातं तव शूलाङ्क तथारिष्टानि चैव हि।
विमोक्षलक्षणं शेषं तदपीह ब्रवीमि ते।
यं ज्ञात्वा यतयः प्राप्ताः केवलत्वमनामयम्।।
13-169-21a
13-169-21b
13-169-21c
साङ्ख्याश्चाप्यथ योगाश्च दग्धपङ्का गतज्वराः।
अमूर्तित्वमनुप्राप्ता निर्गुणा निर्भया भव।।
13-169-22a
13-169-22b
विपाप्मानो महादेव मुक्ताः संसारसागरात्।
सरणे प्रजनादाने गुणानां प्रकृतिः सदा।
परा प्रमत्ता सततमेतावत्कार्यकारणम्।।
13-169-23a
13-169-23b
13-169-23c
असच्चैव च सच्चैव कुरुते स पुनः पुनः।
चैतन्येन पुराणेन चेतनाचेतनात्परः।।
13-169-24a
13-169-24b
यस्तु चेतयते चेतो मनसा चैकबुद्धिकम्।
स नैव सन्न चैवासन्सदसन्न च संस्मृतः।।
13-169-25a
13-169-25b
व्यतिरिक्तश्च शुद्धश्च सोऽन्यश्चाप्रकृतिस्तथा।
उपेक्षकश्च प्रकृतेर्विकारपुरुषः स्मृतः।।
13-169-26a
13-169-26b
विकारपुरुषेणैषा संयुक्ता सृजते जगत्।
पुनराददते चैव गुणानामन्यथात्मनि।।
13-169-27a
13-169-27b
मत्स्योदकात्ससंज्ञातः प्रकृतेरेव कर्मणः।
तद्वत्क्षेत्रसहस्राणि स एव प्रकरिष्यति।।
13-169-28a
13-169-28b
क्षेत्रप्रलयतज्ज्ञस्तु क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते।
सयोगो नित्य इत्याहुर्ये जनास्तत्वदर्शिनः।।
13-169-29a
13-169-29b
एवमेष ह्यसत्सच्च विकारपुरुषः स्मृतः।
विकारापद्यमानं तु विकृतिं प्रवदन्ति नः।।
13-169-30a
13-169-30b
यदा त्वेष विकारस्य प्रकृतानिति मन्यते।
तदा विकारतामेति विकारान्यत्वतां व्रजेत्।।
13-169-31a
13-169-31b
प्रकृत्या च विकारैश्च व्यतिरिक्तो यदा भवेत्।
शुचि यत्परमं शुद्धं प्रतिबुद्धं सनातनम्।
अयुक्तं निष्कलं शुद्धमव्ययं चाजरामरम्।।
13-169-32a
13-169-32b
13-169-32c
समेत्य तेन शुद्धेन बुध्यमानः स भास्वरः।
विमोक्षं भजते व्यक्तादप्रबुद्धादचेतनात्।।
13-169-33a
13-169-33b
उदुम्बराद्वा मशकः प्रलयान्निर्गतो यथा।
तथाऽव्यक्तस्य संत्यागान्निर्ममः पञ्च विंशकः।।
13-169-34a
13-169-34b
यथा पुष्करपर्णस्थो जलबिन्दुर्न संश्लिषेत्।
तथैवाव्यक्तविषये न लिप्येत्पञ्चविंशकः।।
13-169-35a
13-169-35b
आकाश इव निःसङ्गस्तथा सङ्गस्त्था वरः।
पञ्चविंशतिमो बुद्धो बुद्धेनि समतां गतः।।
13-169-36a
13-169-36b
एतद्धि प्रकृतं ज्ञानं तत्वतश्च समुत्थितम्।
पूर्वजेभ्यस्तथोत्पन्नं ब्रह्मजेभ्यस्तथानघ।।
13-169-37a
13-169-37b
आदिसर्गो महाबाहो तामसेनावृतं परम्।
प्रतिष्टावयवंदेवमभेद्यमजरामरम्।।
13-169-38a
13-169-38b
सनकः सनन्दनश्चैवि तृतीयश्च सनातनः।
ते विदुः परमं धर्ममव्ययं व्ययधर्षणम्।।
13-169-39a
13-169-39b
अव्यक्तात्परमात्सूक्ष्मादव्रणान्मूर्तिसंज्ञकात्।
क्षेत्रज्ञो भगवानास्ते नरायणपरायणः।।
13-169-40a
13-169-40b
अस्माकं सहजातानामुत्पन्नं ज्ञानमुत्तमम्।
एते हि मूर्तिमन्तो वै लोकान्प्रविचरामहे।।
13-169-41a
13-169-41b
पुनःपुनः प्रजाता वै तत्रतत्र पिनाकधृक्।
द्वन्द्वैर्विरज्यमानस्य ज्ञानमुत्पन्नमुत्तमम्।।
13-169-42a
13-169-42b
कपिलान्मूलआचार्यात्तत्वबुद्धिविनिश्चयम्।
योगसांख्यमवाप्तं मे कार्त्स्न्येन मुनिसत्तमात्।।
13-169-43a
13-169-43b
तेन संबोधिताः शिष्या बहवस्तत्वदर्शिनः।
तद्बुद्ध्वा बहवः शिष्या मयाप्येतन्निदर्शिताः।।
13-169-44a
13-169-44b
जन्ममृत्युहरं तथ्यं ज्ञानं ज्ञेयं सनातनम्।
यज्ज्ञात्वा नानुशोचन्ति तत्वज्ञाना निरिन्द्रियाः।।
13-169-45a
13-169-45b
शुद्धबीजमलाश्चैव विपङ्का वै निरक्षराः।
स्वतन्त्रास्ते स्वतन्त्रेण सम्मिता निष्कलाः स्मृताः।।
13-169-46a
13-169-46b
शाश्वताश्चाव्ययाश्चैव तमोग्राह्याश्च भास्वर।
विपाप्मानस्तथा सर्वे सत्वस्थाश्चापि निर्व्रणाः।।
13-169-47a
13-169-47b
विमुक्ताः केवलाश्चैव वीतमोहभयास्तथा।
अमूर्तास्ते महाभाग सर्वे च विगतज्वराः।।
13-169-48a
13-169-48b
हिरण्यनाभस्त्रिशिरास्तथा प्रह्लादभास्करौ।
वसुर्विश्वावसुश्चैव सार्धं पञ्चशिखस्तथा।।
13-169-49a
13-169-49b
गार्ग्योऽथासुरिरावन्त्यो गौतमो वृत एव च।
कात्यायनोऽथ नमुचिर्हरिश्च दमनश्चि ह।।
13-169-50a
13-169-50b
एते चान्ये च बहवस्तत्वमेवोपदर्शिताः।
केचिन्मुक्ताः स्थिताः केचिच्छन्दतश्चापरे मृताः।।
13-169-51a
13-169-51b
दर्शितास्त्रिविधं बन्धं विमोक्षं त्रिविधं तथा।
अज्ञानं चैव रागश्च संयोगं प्राकृतं तथा।।
13-169-52a
13-169-52b
एतेभ्यो बन्धनं प्रोक्तं विमोक्षमपि मे शृणु।
परितस्तावता सम्यक्सम्बन्धो यावता कृतः।।
13-169-53a
13-169-53b
कृत्स्नक्षयपरित्यागाद्विमोक्ष इति नः श्रुतिः।
निवृत्तः सर्वसङ्गेभ्यः केवलः पुरुषोऽमलः।।
13-169-54a
13-169-54b
भीष्म उवाच। 13-169-55x
इत्येवमुक्त्वा भगवानीश्वराय महात्मने
सनत्कुमारः प्रययावाकाशं समुपाश्रितः
13-169-55a
13-169-55b
अनुशासनपर्व-168 पुटाग्रे अल्लिखितम्। अनुशासनपर्व-170