महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-042

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अनुशासनपर्व-041 महाभारतम्
त्रतयोदशपर्व
महाभारतम्-13-अनुशासनपर्व-042
वेदव्यासः
अनुशासनपर्व-043 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
 261. 261
 262. 262
 263. 263
 264. 264
 265. 265
 266. 266
 267. 267
 268. 268
 269. 269
 270. 270
 271. 271
 272. 272
 273. 273
 274. 274

ब्रह्मणा देवान्प्रति श्रीनारायणमहिमप्रतिपादकगरुडमुनिगणसंवादानुवादः।। 1 ।।

`सुपर्ण उवाच। 13-42-1x
एवं दत्ताभयस्तेन ततोऽहमृषिसत्तमाः।
नष्टखेदश्रमभयः क्षणेन ह्यभवं तदा।।
13-42-1a
13-42-1b
स शनैर्याति भगवान्गत्या लघुपराक्रमः।
अहं तु सुमहावेगमास्तायानुव्रजामि तम्।।
13-42-2a
13-42-2b
स गत्वा दीर्घमध्वानमाकाशममितह्युतिः।
मनसाऽप्यगमं देवमाससादात्मतत्ववित्।।
13-42-3a
13-42-3b
अथ देवः समासाद्य मनसः सदृशं जवम्।
मोहयित्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत।।
13-42-4a
13-42-4b
तत्राम्बुधरधीरेण भोशब्देनानुनादिना।
अयं भोऽहमिति प्राह वाक्यं वाक्यविशारदः।।
13-42-5a
13-42-5b
शब्दानुसारी तु ततस्तं देशमहमाव्रजम्।
तत्रापश्यं ततश्चाहं श्रीमद्धंसयुतं सरः।।
13-42-6a
13-42-6b
स तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः।
भोशब्दप्रतिसृष्टेन स्वरेण प्रतिवादिना।।
13-42-7a
13-42-7b
विवेश देवः स्वां योनिं मामिदं चाभ्यभाषत।
विशस्व सलिलं सौम्य सुखमत्र वसामहे।।
13-42-8a
13-42-8b
ततश्च प्राविशं तत्र सह तेन महात्मना।
दृष्टवानद्भुततरं तस्मिन्सरसि भास्वताम्।।
13-42-9a
13-42-9b
अग्नीनामप्रणीतानामिद्धानामिन्धनैर्विना।
दीप्तानामाज्यसिक्तानां स्यानेष्वर्चिष्मतां सदा।।
13-42-10a
13-42-10b
दीप्तिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामिवाभवत्।
अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भास्वताम्।।
13-42-11a
13-42-11b
अथाहं वरदं देवं नापश्यं तत्र सङ्गतम्।
ततः सम्मोहमापन्नो विषादभगमं परम्।।
13-42-12a
13-42-12b
अपश्यं चाग्निहोत्राणि शतशोऽथ सहस्रशः।
विधिना सम्प्रणीतानि धिष्ण्येष्वाज्यवतां तदा।।
13-42-13a
13-42-13b
असंभृष्टतलाश्चैव वेदीः कुसुमसंस्तृताः।
कुशपद्मोत्पलासङ्गाः कलशांश्च हिरण्मयान्।।
13-42-14a
13-42-14b
अग्निहोत्राणि चित्राणि शतशोऽथ सहस्रशः।
अग्निहोत्राय योग्यानि यानि द्रव्याणि कानिचित्।
तानि चात्र समृद्धानि दृष्टवानस्म्यनेकशः।।
13-42-15a
13-42-15b
13-42-15c
मनोहृद्यतमश्चाग्निः सुरभिः पुण्यलक्षणः।
आज्यगन्धो मनोग्राही घ्राणचक्षुस्सुखावहः।।
13-42-16a
13-42-16b
तेषां तत्राग्निहोत्राणामीडितानां सहस्रशः।
समीपे त्वद्भुततममपश्यमहमव्ययम्।।
13-42-17a
13-42-17b
चन्द्रांशुकाशशुभ्राणां तुषारोद्भेदवर्चसाम्।
विमलादित्यभासानां स्थण्डिलानि सहस्रशः।
दृष्टान्यग्निसमीपे तु ध्युतिमन्ति महान्ति च।।
13-42-18a
13-42-18b
13-42-18c
एषु चाग्निसमीपेषु शुश्राव सुपदाक्षराः।
प्रभावान्तरितानां तु प्रस्पष्टाक्षरभाषिणाम्।
ऋग्यजुःसामगानां च मधुराः सुस्वरा गिरः।।
13-42-19a
13-42-19b
13-42-19c
सुसंमृष्टतलैस्तैस्तु बृहद्बिर्दीप्ततेजसैः।
पावकैः पावितात्माहमभवं लघुविक्रमः।।
13-42-20a
13-42-20b
ततोऽहं तेषु धिष्ण्येषु ज्वलमानेषु यज्वनाम्।
तं देशं प्रणमित्वाऽथ अन्वेष्टुमुपचक्रमे।।
13-42-21a
13-42-21b
तान्यनेकसहस्राणि पर्यटंस्तु महाजवात्।
अपश्यमानस्तं देवं ततोऽहं व्यथितोऽभवम्।।
13-42-22a
13-42-22b
ततस्तेष्वग्निहोत्रेषु ज्वलत्सु विमलार्चिषु।
भानुमत्सु न पश्यामि देवदेवं सनातनम्।।
13-42-23a
13-42-23b
ततोऽहं तानि दीप्तानि परीय व्यस्थितेन्द्रियः।
नान्तं तेषां प्रपश्यामि खेदश्च सहसाभवत्।।
13-42-24a
13-42-24b
विसृत्य सर्वतो दृष्टिं भयमोहसमन्वितः।
श्रमं परंममापन्नश्चिन्तयानस्त्वचेतनः।।
13-42-25a
13-42-25b
तस्मिन्न खलु वर्तेऽहं लोके यत्रैतदीदृशम्।
ऋग्यजुस्सामनिर्घोषः श्रूयते न च दृश्यते।।
13-42-26a
13-42-26b
न च पश्यामि तं देवं येनाहमिह चोदितः।
एवं चिन्तासभापन्नः प्रध्यातुमुपचक्रमे।।
13-42-27a
13-42-27b
ततश्चिन्तयतो मह्यं मोहेनाविष्टचेतसः।
महाशब्दः प्रादुरासीत्सुभृशं मे व्यथाकरः।।
13-42-28a
13-42-28b
अथाहं सहसा तत्र शृणोमि विपुलध्वनिम्।
अपश्यं च सुपर्णानां सहस्राण्ययुतानि च।।
13-42-29a
13-42-29b
अभ्यद्रवन्त मामेव विपुलद्युतिरंहसः।
तेषामहं प्रभावेण सर्वथैवावरोऽभवम्।।
13-42-30a
13-42-30b
सोऽहं समन्ततः सर्वैः सुपर्णैरतितेजसैः।
दृष्ट्वाऽऽत्मानं परिगतं सम्भ्रमं परमं गतः।।
13-42-31a
13-42-31b
विनयावनतो भूत्वा नमश्चक्रे महात्मने।
अनादिनिधनायैभिर्नामभिः परमात्मने।।
13-42-32a
13-42-32b
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय ध्रुवाय च।
भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूर्तये।।
13-42-33a
13-42-33b
शिवयोनेः शिवाद्यायि शिवपूज्यतमाय च।
घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च।।
13-42-34a
13-42-34b
विश्वाय विश्वदेवाय विश्वेशाय महात्मने।
सहस्रोदरपादाय सहस्रनयनाय च।।
13-42-35a
13-42-35b
सहस्रबाहवे चैव सहस्रवदनाय च।
शुचिश्रवाय महते ऋतुसंवत्सराय च।।
13-42-36a
13-42-36b
ऋग्यजुःसामवक्त्राय अथर्वशिरसे नमः।
हृषीकेशाय कृष्णाय द्रुहिणोरुक्रमाय च।।
13-42-37a
13-42-37b
बृहद्वेगाय तार्क्ष्याय वराहायैकशृङ्गिणे।
शिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ शिखण्डिने।।
13-42-38a
13-42-38b
हुताशायोर्ध्ववक्त्राय रौद्रानीकाय साधवे।
सिन्धवे सिन्धुवर्षघ्ने देवानां सिन्धवे नमः।।
13-42-39a
13-42-39b
गरुत्मते त्रिनेत्राय सुधर्माय वृषाकृते।
सम्म्राडुग्रे संकृतये विरजे सम्भवे भवे।।
13-42-40a
13-42-40b
वृषाय वृषरूपाय विभवे भूर्भुवाय व।
दीप्तसृष्टाय यज्ञाय स्थिराय स्थविराय च।।
13-42-41a
13-42-41b
अच्युताय तुषाराय वीराय च समाय च।
जिष्णवे पुरुहूताय वसिष्ठाय वराय च।।
13-42-42a
13-42-42b
सत्येशाय सुरेशाय हरयेऽथ शिखण्डिने।
बर्हिषाय वरेण्याय वसवे विश्ववेधसे।।
13-42-43a
13-42-43b
किरीटिने सुकेशाय वासुदेवाय शुष्मिणे।
बृहदुक्थ्यसुषेणाय युग्ये दुन्दुभये तथा।।
13-42-44a
13-42-44b
भयेसखाय विभवे भरद्वाजेऽभयाय च।
भास्कराय च चन्द्राय पद्मनाभाय भूरिणे।।
13-42-45a
13-42-45b
पुनर्वसुभृतत्वाय जीवप्रभविषाय च।
वषट्काराय स्वाहाय स्वधाय निधनाय च।।
13-42-46a
13-42-46b
ऋचे च यजुषे साम्ने त्रैलोक्यपतये नमः।
श्रीपद्मायात्मसदृशे धरणीधारिणे परे।।
13-42-47a
13-42-47b
सौम्यासौम्यस्वरूपाय सौम्ये सुमनसे नमः।
विश्वाय च सुविश्वाय विश्वरूपधराय च।।
13-42-48a
13-42-48b
केशवाय सुकेशाय रश्मिकेशाय भूरिणे।
हिरण्यगर्भाय नमः सौम्याय वृषरूपिणे।।
13-42-49a
13-42-49b
नारायणाग्र्यवपुषे पुरुहूताय वज्रिणे।
वर्मिणे वृषसेनाय धर्मसेनाय रोधसे।
मुनये ज्वरमुक्तायि ज्वराधिपतये नमः।।
13-42-50a
13-42-50b
13-42-50c
अनेत्राय त्रिनेत्राय पिङ्गलाय विडूर्मिणे।
तपोब्रह्मनिधानाय युगपर्यायिणे नमः।।
13-42-51a
13-42-51b
शरणाय शरण्याय भक्तेष्टशरणाय च।
नमः सर्वभवेशाय भूतभव्यभवाय च।।
13-42-52a
13-42-52b
पाहि मां देवदेवेश कोप्यजोसि सनातनः।
एवं गतोस्मि शरणं शरण्यं ब्रह्मयोनिनम्।।
13-42-53a
13-42-53b
स्तव्यं स्तवं स्तुतवतस्तत्तमो मे प्रणश्यत।
भयं च मे व्यपगतं पक्षिणोऽन्तर्हिताऽभवन्।।
13-42-54a
13-42-54b
शृणोमि च गिरं दिव्यामन्तर्धानगतां शिवाम्।
मा भैर्गरुत्मन्दान्तोसि पुनः सेन्द्रान्दिवौकसः।
स्वं चैव भवनं गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रबान्धवान्।।
13-42-55a
13-42-55b
13-42-55c
ततस्तस्मिन्क्षणेनैव सहसैव महाद्युतिः।
प्रत्यदृश्यत तेजस्वी पुरस्तात्स ममान्तिके।।
13-42-56a
13-42-56b
समागम्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना।
अपश्यं चाहमायान्तं नरनारायणाश्रमे।
चतुर्द्विगुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्।।
13-42-57a
13-42-57b
13-42-57c
यजतस्तानृषीन्देवान्वदतो ध्यायतो मुनीन्।
युक्तान्सिद्धान्नैष्ठिकांश्च जपतो यजतो गृहे।।
13-42-58a
13-42-58b
पुष्पपूरपरिक्षिप्तं धूपितं दीपितं हुतम्।
वन्दितं सिक्तसम्मृष्टं नरनारायणाश्रमम्।।
13-42-59a
13-42-59b
तदद्भुतमहं दृष्ट्वा विस्मितोस्मि तदाऽनघाः।
जगाम शिरसा देवं प्रयतेनान्तरात्मना।।
13-42-60a
13-42-60b
तदत्यद्भुतसङ्कासं किमेतदिति चिन्तयन्।
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः।।
13-42-61a
13-42-61b
प्रणिपत्य सुदुर्धर्षं पुनः पुनरुदीक्ष्य च।
शिरस्यञ्जलिमाधाय विस्मयोत्फुल्ललोचनः।
अवोचं तमदीनार्थं श्रेष्ठानां श्रेष्ठमुत्तमम्।।
13-42-62a
13-42-62b
13-42-62c
नमस्ते भगवन्देव भूतभव्यभवत्प्रभो।
यदेतदद्भुतं देव मया दृष्टं त्वदाश्रयम्।।
13-42-63a
13-42-63b
अनादिमद्यपर्यन्तं किं तच्छंसितुमर्हसि।
यदि जानासि सां भक्तं यदि वाऽनुग्रहो मयि।
शंस सर्वमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया।।
13-42-64a
13-42-64b
13-42-64c
स्वभावस्तव दुर्ज्ञेयः प्रादुर्भावो भवस्य च।
भवद्भूतभविष्येश सर्वथा गहनं भवान्।।
13-42-65a
13-42-65b
ब्रूहि सर्वमशेषेण तदाश्चर्यं महामुने।
किं तदत्यद्भुतं वृत्तं तेष्वग्निषु समन्ततः।।
13-42-66a
13-42-66b
कानि तान्यग्निहोत्राणि केषां शब्दः श्रुतो मया।
शृण्वतां ब्रह्म सततमदृश्यानां महात्मनाम्।।
13-42-67a
13-42-67b
एतन्मे भगवन्कृष्ण ब्रूहि सर्वमशेषतः।
गृणन्त्यग्निसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः।।'
13-42-68a
13-42-68b
।। इति श्रीमन्महाभारते अनुशासनपर्वणि
दानधर्मपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।। 42 ।।
अनुशासनपर्व-041 पुटाग्रे अल्लिखितम्। अनुशासनपर्व-043