महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-200

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-199 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-200
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-201 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

द्रोणमारणरुष्टेनाश्वत्थाम्ना वैरिसेनायां नारायणास्त्रप्रयोगः।। 1 ।। अस्त्रतेजसा पीड्यमानानां कृष्णवचनात् यानावरोहणशस्त्रन्यासादिना आत्मरक्षणम्।। 2 ।। भीमे एकस्मिन्नेव शस्त्रधारणेन प्रतियुध्यमाने सति तन्मस्तकेऽस्त्रस्य प्रज्वलनम्।। 3 ।।

सञ्जय उवच। 5-200-1x
ततः स कदनं चक्रे रिपूणां द्रोणनन्दनः।
युगान्ते सर्वभूतानां कालसृष्ट इवान्तकः।।
5-200-1a
5-200-1b
ध्वजद्रुमं शस्त्रशृङ्गं हतनागमहाशिलम्।
अश्वकिम्पुरुषाकीर्णं शरासनलतावृतम्।।
5-200-2a
5-200-2b
क्रव्यादपक्षिसङ्घुष्टं भूतयक्षणाकुलम्।
निहत्य शात्रवान्भल्लैः सोऽचिनोद्देहपर्वतम्।।
5-200-3a
5-200-3b
ततो वेगेन महता विनद्य स नरर्षभः।
प्रतिज्ञां श्रावयामास पुनरेव तवात्मजम्।।
5-200-4a
5-200-4b
यदत्र च्छद्मनाऽऽचार्यं धर्मकञ्चुकमास्थितः।
मुञ्च शस्त्रमिति प्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।।
5-200-5a
5-200-5b
तस्मात्सम्पश्यतस्तस्य द्रावयिष्यानि वाहिनीम्।
विद्राव्यसर्वान्हन्ताऽस्मि जाल्मं पाञ्चाल्यमेव तु।।
5-200-6a
5-200-6b
सर्वानेतान्हनिष्यामि यदि योत्स्यन्ति मां रणे।
सत्यं ते प्रतिजानामि परिवर्तय वाहिनीम्।।
5-200-7a
5-200-7b
तच्छ्रुत्वा तव पुत्रस्तु वाहिनीं पर्यवर्तयत्।
सिंहनादेन महता व्यपोह्य सुमहद्भयम्।।
5-200-8a
5-200-8b
ततः समागमो राजन्कुरुपाण्डवसेनयोः।
पुनरेवाभवत्तीव्रः पूर्णसागरयोरिव।।
5-200-9a
5-200-9b
संरब्धा हि स्थिरीभूता द्रोण पुत्रेण कौरवाः।
उदग्राः पाण्डुपाञ्चाला द्रोणस्य निधनेन च।।
5-200-10a
5-200-10b
तेषां परमहृष्टानां जयमात्मनि पश्यताम्।
संरब्धानां महावेगः प्रादुरासीद्विशाम्पते।।
5-200-11a
5-200-11b
यथा शिलोच्चये शैलः सागरैः सागरो यथा।
प्रतिहन्येत राजेन्द्र तथाऽसन्कुरुपाण्डवाः।।
5-200-12a
5-200-12b
`चुक्षुभे पृथिवी सर्वा दिशश्च प्रतिसस्वनुः।
सम्भ्रान्तान्यपि भूतानि जलजान्यपि मारिष।
ते च सर्वे तदा योधाः सम्प्रहृष्टा युयुत्सवः'।।
5-200-13a
5-200-13b
5-200-13b
ततः शङ्खसहस्राणि भेरीणामयुतानि च।
अवादयन्त संहृष्टाः कुरुपाण्डवसैनिकाः।।
5-200-14a
5-200-14b
यथा निर्मथ्यमानस्य सागरस्य तु निःस्वनः।
अभवत्तव सैन्यस्य सुमहानद्भुतोपमः।।
5-200-15a
5-200-15b
`वर्तमाने तथा शब्दे रौद्रे तस्मिन्भयानके।
सम्पतत्सु रथौघेषु तव तेषां च भारत'।।
5-200-16a
5-200-16b
प्रादुश्चक्रे ततो द्रौणिरस्त्रं नारायणं तदा।
अभिसन्धाय पाण्डूनां पाञ्चालानां च वाहिनीं।।
5-200-17a
5-200-17b
प्रादुरासंस्ततो बाणा दीप्ताग्राः खे सहस्रशः।
पाण्डवान्क्षपयिष्यन्तो दीप्तास्यः पन्नगा इव।।
5-200-18a
5-200-18b
ते दिशः खं च सैन्यं च समावृण्वन्महाहवे।
मुहूर्ताद्भास्करस्येव लोके राजन्गभस्तयः।।
5-200-19a
5-200-19b
तथाऽपरे द्योतमाना ज्योतींषीवामलाम्बरे।
प्रादुरासन्महाराज कार्ष्णायसमया गुडाः।।
5-200-20a
5-200-20b
चतुश्चक्रा द्विचक्राश्च शतघ्नो बहुला गदाः।
चक्राणि च क्षुरान्तानि मण्डलानीव भास्वतः।।
5-200-21a
5-200-21b
शस्त्राकृतिभिराकीर्णमतीव पुरुषर्षभ।
दृष्ट्वान्तरिक्षमाविग्नाः पाण्डुपाञ्चालसृञ्जयाः।।
5-200-22a
5-200-22b
यथायथा ह्ययुध्यन्त पाण्डवानां महारथाः।
तथातथा तदस्त्रं वै व्यवर्धत जनाधिप।।
5-200-23a
5-200-23b
वध्यमानास्तदाऽस्त्रेण तेन नारायणेन वै।
दह्यमानाऽनलेनेव सर्वतोऽभ्यर्दिता रणे।।
5-200-24a
5-200-24b
यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुताशनः।
तथा तदस्त्रं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो।।
5-200-25a
5-200-25b
आपूर्यमाणेनास्त्रेण सैन्ये क्षीयति च प्रभो।
जगाम परमं त्रासं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।।
5-200-26a
5-200-26b
द्रवमाणं तु तत्सैन्यं दृष्ट्वा विगतचेतनम्।
मध्यस्थतां च पार्थस्य धर्मपुत्रोऽब्रवीदिदम्।।
5-200-27a
5-200-27b
धृष्टद्युम्न पलायस्व सह पाञ्चालसेनया।
सात्यके त्वं च गच्छस्व वृष्ण्यन्धकवृतो महान्।।
5-200-28a
5-200-28b
वासुदेवोऽपि धर्मात्मा करिष्यत्यात्मनः क्षमम्।
श्रेयो ह्युपदिशत्येष लोकस्य किमुतात्मनः।।
5-200-29a
5-200-29b
सङ्ग्रामस्तु न कर्तव्यः सर्वसैन्यान्ब्रवीमि वः।
अहं हि सह सोदर्यैः प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम्।।
5-200-30a
5-200-30b
भीष्मद्रोणार्णवं तीर्त्वा सङ्ग्रामे भीरुदुस्तरे।
विमज्जिष्यामि सलिले सगणो द्रौणिगोष्पदे।।
5-200-31a
5-200-31b
कामः सम्पद्यतामस्य बीभत्सोराशु मां प्रति।
कल्याणवृत्तिराचार्यो मया युधि निपातितः।।
5-200-32a
5-200-32b
येन बालः स सौभद्रो युद्धानामविशारदः।
समर्थैर्बहुभिः क्रूरैर्घातितो नाभिपालितः।।
5-200-33a
5-200-33b
येन विब्रुवती प्रश्नं तथा कृष्णा सभां गता।
उपेक्षिता सपुत्रेण दासीभावं नियच्छती।।
5-200-34a
5-200-34b
`रक्षणे च महान्यत्नः सैन्धवस्य कृतो युधि।
अर्जुनस्य विघातार्थं प्रतिज्ञा येन रक्षिता।।
5-200-35a
5-200-35b
व्यूहद्वारि वयं चैव धृता येन जिगीषवः।
वारितं च महत्सैन्यं प्रविशत्तद्यथाबलम्'।।
5-200-36a
5-200-36b
जिघांसुर्धार्तराष्ट्रश्च श्रान्तेष्वन्येषु फल्गुनम्।
कवचेन तथा गुप्तो रक्षार्थं सैन्धवस्य च।।
5-200-37a
5-200-37b
येन ब्रह्मास्त्रविदुषा पाञ्चालाः सत्यजिन्मुखाः।
कुर्वाणा मज्जये यत्नं समूला विनिपातिताः।।
5-200-38a
5-200-38b
`ग्रहणे च परो यत्नः कृतस्तेन यथा मम।
विदितं सर्वमेवैतद्भवतां सर्वयोधिनाम्'।।
5-200-39a
5-200-39b
येन प्रव्राज्यमानाश्च राज्याद्वयमधर्मतः।
निवार्यमाणेनास्माभिरनुगन्तुं तदेषिताः।।
5-200-40a
5-200-40b
`वनवासान्निवृत्तानां समये च तथा कृते।
स्नेहश्च दर्शितो नित्यं प्रत्यक्षं वो महारथाः'।।
5-200-41a
5-200-41b
योऽसावत्यन्तमस्मासु कुर्वाणः सौहृदं परम्।
हतस्तदर्थे मरणं गमिष्यामि सबान्धवः।।
5-200-42a
5-200-42b
सञ्जय उवाच। 5-200-43x
एवं ब्रुवति कौन्तेये दाशार्हस्त्वरितस्ततः।
निवार्य सैन्यं बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत्।।
5-200-43a
5-200-43b
शीघ्रं न्यस्यत शस्त्राणि वाहेभ्यश्चावरोहत।
एष योगोऽत्र विहितः प्रतिघाते महात्मनः।।
5-200-44a
5-200-44b
द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षितिं सर्वेऽवरोहत।
एवमेतन्न वो हन्यादस्त्रं भूमौ निरायुधान्।।
5-200-45a
5-200-45b
यथायथा हि युध्यन्ते योधा ह्यस्त्रमिदं प्रति।
तथातथा भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः।।
5-200-46a
5-200-46b
निक्षेप्स्यन्ति च शस्त्राणि वाहनेभ्योऽवरुह्य ये।
येऽञ्जलिं कुर्वते वीर नमस्ति च विवाहनाः।
तान्नैतदस्त्रं सङ्ग्रामे निहनिष्यति मानवान्।।
5-200-47a
5-200-47b
5-200-47c
ये त्वेतत्प्रतियोत्स्यन्ति मनसाऽपीह केचन।
निहनिष्यति तान्सर्वान्रसातलगतानपि।।
5-200-48a
5-200-48b
ते वचस्तस्य तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य भारत।
ईषुः सर्वे समुत्स्रष्टुं मनोभिः करणेन च।।
5-200-49a
5-200-49b
तत उत्स्रष्टुकामांस्तानस्त्राण्यालक्ष्य पाण्डवः।
भीमसेनोऽब्रवीद्राजन्निदं संहर्षयन्वचः।।
5-200-50a
5-200-50b
न कथञ्चन शस्त्राणि मोक्तव्यानीह केनचित्।
अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रास्त्रमाशुगैः।।
5-200-51a
5-200-51b
गदयाऽप्यनया गुर्व्या हेमविग्रहया रणे।
कालवत्प्रहरिष्यामि द्रौणेरस्त्रं विशातयन्।।
5-200-52a
5-200-52b
न हि मे विक्रमे तुल्यः कश्चिदस्ति पुमानिह।
यथैव सवितुस्तुल्यं ज्योतिरन्यन्न विद्यते।।
5-200-53a
5-200-53b
पश्यतेमौ हि मे बाहू नागराजकरोपमौ।
समर्थौ पर्वतस्यापि शैशिरस्य निपातने।।
5-200-54a
5-200-54b
नागायुतसमप्राणो ह्यहमेको नरेष्विह।
शक्रो यथाऽप्रतिद्वन्द्वो दिवि देवेषु विश्रुतः।।
5-200-55a
5-200-55b
अद्य पश्यत मे वीर्यं बाह्वोः पीनांसयोर्युधि।
ज्वलमानस्य दीप्तस्य द्रौणेरस्त्रस्य वारणे।।
5-200-56a
5-200-56b
यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्वा न विद्यते।
अद्यैतत्प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुपु।।
5-200-57a
5-200-57b
अर्जुनार्जुन बीभत्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्वया।
शशाङ्कस्येव ते पङ्को नैर्मल्यं पातयिष्यति।।
5-200-58a
5-200-58b
अर्जुन उवाच। 5-200-59x
भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च।
एतेषु गाण्डिवं न्यस्यमेतद्धि व्रतमुत्तमम्।।
5-200-59a
5-200-59b
एवमुक्तस्ततो भीमो द्रोणपुत्रमरिन्दमम्।
अभ्ययान्मेघघोषेण रथेनादित्यवर्चसा।।
5-200-60a
5-200-60b
`कम्पयन्मेदिनीं सर्वां त्रासयंश्च चमूं तव।
शङ्खशब्दं महत्कृत्वा भुजशब्दं च पाण्डवः।।
5-200-61a
5-200-61b
तस्य शङ्खस्वनं श्रुत्वा बाहुशब्दं च तावकाः।
समन्तात्कोष्ठकीकृत्य शरव्रातैरवाकिरन्'।।
5-200-62a
5-200-62b
स एनमिषुजालेन लघुत्वाच्छीघ्रविक्रमः।
निमेषमात्रेणासाद्य कुन्तीपुत्रोऽभ्यवाकिरत्।।
5-200-63a
5-200-63b
ततो द्रौणिः प्रहस्यैनं द्रवन्तमभिभाष्य च।
अवाकिरत्प्रदीप्ताग्रैः शरैस्तैरभिमन्त्रितैः।।
5-200-64a
5-200-64b
पन्नगैरिव दीप्तास्यैर्वमद्भिर्ज्वलनं रणे।
अवकीर्णोऽभवत्पार्थः स्फुलिङ्गैरिव काञ्चनैः।।
5-200-65a
5-200-65b
तस्य रूपमभूद्राजन्भीमसेनस्य संयुगे।
खद्योतैरावृतस्येव पर्वतस्य दिनक्षये।।
5-200-66a
5-200-66b
तदस्त्रं द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्प्रतिसमस्यति।
अवर्धत महाराज यथाऽग्निरनिलोद्धतः।।
5-200-67a
5-200-67b
विवर्धमानमालक्ष्य तदस्त्रं भीमविक्रमम्।
पाण्डुसैन्यमृते भीमं सुमहद्भयमाविशत्।।
5-200-68a
5-200-68b
ततः शस्त्राणि ते सर्वे समुत्सृज्य महीतले।
अवारोहन्रथेभ्यश्च हस्त्यश्वेभ्यश्च सर्वशः।।
5-200-69a
5-200-69b
तेषु निक्षिप्तशस्त्रेषु वाहनेभ्यश्च्युतेषु च।
तदस्त्रवीर्यं विपुलं भीममूर्धन्यथापतत्।।
5-200-70a
5-200-70b
हाहाकृतानि भूतानि पाण्डवाश्च विशेषतः।
भीमसेनमपश्यन्त तेजसा संवृतं तथा।।
5-200-71a
5-200-71b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षपर्वणि
पञ्चदशदिवसयुद्धे द्विशततमोऽध्यायः।। 200 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-200-20 गुडाः गोलाः हला इति क. क. पाठः।। 5-200-40 अस्माभिरस्मदीयैर्विदुरादिभिर्निवार्यमाणेन निषिध्यमानेनापि तद्वनमनुगन्तुं प्रवेष्टुमेषिता अनुमता नतु प्रतिषिद्धा इत्यर्थः।। 5-200-200 द्विशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-199 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-201