महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-115

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-114 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-115
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-116 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

सात्यकिना जलसन्धस्य वधः।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-115-1x
शृणुष्वैकमना राजन्यन्मां त्वं परिपृच्छसि।
द्राव्यमाणे बले तस्मिन्हार्दिक्येन महात्मना।।
5-115-1a
5-115-1b
लज्जयावनते चापि परिहृष्टे च तावके।
द्वीपो य आसीत्पाण्डूनामगाधे गाधमिच्छताम्।।
5-115-2a
5-115-2b
श्रुत्वा स निनदं भीमं तावकानां महाहवे।
शैनेयस्त्वरितो राजन्कृतवर्माणमभ्ययात्।।
5-115-3a
5-115-3b
उवाच सारथिं तत्र क्रोधामर्षसमन्वितः।
हार्दिक्याभिमुखं सूत कुरु मे रथमुत्तमम्।।
5-115-4a
5-115-4b
कुरुते कदनं पश्य पाण्डुसैन्ये ह्यमर्षितः।
एनं जित्वा पुनः सूत यास्यामि विजयं प्रति।।
5-115-5a
5-115-5b
एवमुक्ते तु वचने सूतस्तस्य महामते।
निमेषान्तरमात्रेण कृतवर्माणमभ्ययात्।।
5-115-6a
5-115-6b
कृतवर्मा तु हार्दिक्यः शैनेयं निशितैः शरैः।
अवाकिरत्सुसंक्रुद्धस्ततोऽक्रुद्ध्यत्स सात्यकिः।।
5-115-7a
5-115-7b
अथाशु निशितं भल्लुं शैनेयः कृतवर्मणः।
प्रेषयामास समरे शरांश्च चतुरोऽपरान्।।
5-115-8a
5-115-8b
ते तस्य जघ्निरे वाहान्भल्लेनास्याच्छिनद्धनुः।
पृष्ठरक्षं तथा सूतमविध्यन्निशितैः शरैः।।
5-115-9a
5-115-9b
ततस्तं विरथं कृत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः।
सेनामस्यार्दयामास शरैः सन्नतपर्वभिः।।
5-115-10a
5-115-10b
अभज्यताथ पृतना शैनेयशरपीडिता।
`पलायनकृतोत्साहा भ्रमन्ती तत्रतत्र ह'।
ततः प्रायात्स त्वरितः सात्यकिः सत्यविक्रमः।।
5-115-11a
5-115-11b
5-115-11c
शृणु राजन्यदकरोत्तव सैन्येषु वीर्यवान्।
अतीत्य स महाराज द्रोणानीकमहार्णवम्।।
5-115-12a
5-115-12b
पराजित्य तु संहृष्टः कृतवर्माणमाहवे।
यन्तारमब्रवीच्छूरः शनैर्याहीत्यसम्भ्रमम्।।
5-115-13a
5-115-13b
दृष्ट्वा तु तव तत्सैन्यं रथाश्वद्वि पसङ्कुलम्।
पदातिजनसम्पूर्णमब्रवीत्सारथिं पुनः।।
5-115-14a
5-115-14b
यदेतन्मेघसङ्काशं द्रोणानीकस्य सव्यतः।
सुमहत्कुञ्जरानीकं यस्य रुक्मरथो मुखम्।।
5-115-15a
5-115-15b
एते हि बहवः सूत दुर्निवार्याश्च संयुगे।
दुर्योधनसमादिष्टा मदर्थे त्यक्तजीविताः।।
5-115-16a
5-115-16b
राजपुत्रा महेष्वासाः सर्वे विक्रान्तयोधिनः।
`न चाजित्वा रणे ह्येताञ्शक्यः प्राप्तुं जयद्रथः।।
5-115-17a
5-115-17b
नापि सूत मया पार्थः शक्यः प्राप्तुं कथञ्चन।
एते तिष्ठन्ति सहिताः सर्वविद्यासु निष्ठिताः'।।
5-115-18a
5-115-18b
त्रिगर्तानां रथोदाराः सुवर्णविकृतध्वजाः।
मामेवाभिमुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवस्थिताः।।
5-115-19a
5-115-19b
अत्र मां प्रापय क्षिप्रमश्वांश्चोदय सारथे।
त्रिगर्तैः सह योत्स्यामि भारद्वाजस्य पश्यतः।।
5-115-20a
5-115-20b
सञ्जय उवाच। 5-115-21x
ततः प्रायाच्छनैः सूतः सात्वतस्य मते स्थितः।
रथेनादित्यवर्णेन भास्वरेण पताकिना।।
5-115-21a
5-115-21b
तमूहुः सारथेर्वश्या वल्गमाना हयोत्तमाः।
वायुवेगसमाः सङ्ख्ये कुन्देन्दुरजतप्रभाः।।
5-115-22a
5-115-22b
आपतन्तं रणे तं तु शङ्खवर्णैर्हयोत्तमैः।
परिववुस्ततः शूरा गजानीकेन सर्वतः।
किरन्तो विविधांस्तीक्ष्णान्सायकाँल्लघुवेधिनः।।
5-115-23a
5-115-23b
5-115-23c
सात्वतोऽपि शितैर्बाणैर्गजानीकमयोधयत्।
पर्वतानिव वर्षेण तपान्ते जलदो महान्।।
5-115-24a
5-115-24b
वज्राशनिसमस्पर्शैर्वध्यमानाः शरैर्गजाः।
प्राद्रवन्रणमुत्सृज्य शिनिवीरसमीरितैः।।
5-115-25a
5-115-25b
शीर्णदन्ता विरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः।
विशीर्णकर्णास्यकरा विनियन्तृपताकिनः।।
5-115-26a
5-115-26b
सम्भिन्नवर्मघण्टाश्च विनिकृत्तमहाध्वजाः।
हतारोहा दिशो राजन्भेजिरे भ्रष्टकम्बलाः।।
5-115-27a
5-115-27b
रुवन्तो विविधान्नादाञ्जलदोपमनिःस्वनाः।
नारचैर्वत्सदन्तैश्च भल्लैरञ्जलिकैस्तथा।।
5-115-28a
5-115-28b
क्षुरप्रैरर्धचन्द्रैश्च सात्वतेन विदारिताः।
क्षरन्तोऽसृक्तथा मूत्रं पुरीषं च प्रदुद्रुवुः।
बभ्रुमुश्चस्खलुश्चान्ये पेतुर्मम्लुस्तथाऽपरे।।
5-115-29a
5-115-29b
5-115-29c
एवं तत्कुञ्जरानीकं युयुधानेन पीडितम्।
शरैरग्न्यर्कसङ्काशैः प्रदुद्राव समन्ततः।।
5-115-30a
5-115-30b
तस्मिन्हते गजानीके जलसन्धो महाबलः।
यत्तः सम्प्रापयन्नागं रजताश्वरथं प्रति।।
5-115-31a
5-115-31b
रुक्मवर्मधरः शूरस्तपनीयाङ्गदः शुचिः।
कुण्डली मकुटी खङ्गी रक्तचन्दनरूषितः।।
5-115-32a
5-115-32b
शिरसा धारयन्दीप्तां तपनीयमयीं स्रजम्।
उरसा धारयन्निष्कं कण्ठसूत्रं च भास्वरम्।।
5-115-33a
5-115-33b
चापं च रुक्मविकृतं विधुन्वन्गजमूर्धनि।
अशोभत महाराज सविद्युदिव तोयदः।।
5-115-34a
5-115-34b
तमापतन्तं सहसा मागधस्य गजोत्तमम्।
सात्यकिर्वारयामास वेलेव मकरालयम्।।
5-115-35a
5-115-35b
नागं निवारितं दृष्ट्वा शैनेयस्य शरोत्तमैः।
अक्रुध्यत रणे राजञ्जलसन्धो महाबलः।।
5-115-36a
5-115-36b
ततः क्रुद्धो महाराज मार्गणैर्भारसाधनैः।
अविध्यत शिनेः पौत्रं जलसन्धो महोरसि।।
5-115-37a
5-115-37b
ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च।
अस्यतो वृष्णिवीरस्य निचकर्त शरासनम्।।
5-115-38a
5-115-38b
सात्यकिं छिन्नधन्वानां प्रहसन्निव भारत।
अविध्यन्मागधो वीरः पञ्चभिर्निशितैः शरैः।।
5-115-39a
5-115-39b
स विद्धो बहुभिर्बाणैर्जलसन्धेन वीर्यवान्।
नाकम्पत महाबाहुस्तदद्भुतमिवाभवत्।।
5-115-40a
5-115-40b
अचिन्तयन्वै स शरान्नात्यर्थं सम्भ्रमाद्बली।
धनुरन्यत्समादाय तिष्ठतिष्ठेत्युवाच ह।।
5-115-41a
5-115-41b
एतावदुक्त्वा शैनेयो जलसन्धं महोरसि।
विव्याध षष्ट्या सुभृशं शराणां प्रहसन्निव।।
5-115-42a
5-115-42b
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन मुष्टिदेशे महद्धनुः।
जलसन्धस्य चिच्छेद विव्याध च त्रिभिः शरैः।।
5-115-43a
5-115-43b
जलसन्धस्तु तत्त्यक्त्वा सशरं वै शरासनम्।
तोमरं व्यसृजत्तूर्णं सात्यकिं प्रति मारिष।।
5-115-44a
5-115-44b
स निर्भिद्य भुजं सव्यं माधवस्य महारणे।
अभ्यगाद्धरणीं घोरः श्वसन्निव महोरगः।।
5-115-45a
5-115-45b
निर्भिन्ने तु भुजे सव्ये सात्यकिः सत्यविक्रमः।
त्रिंशद्भिर्विशिखैस्तीक्ष्णैर्जलसन्धमताडयत्।।
5-115-46a
5-115-46b
प्रगृह्य तु ततः खङ्गं जलसन्धो महाबलः।
आर्षभं चर्म च महच्छतचन्द्रकसङ्कुलम्।
आविध्य च ततः खङ्गं सात्वतायोत्ससर्ज ह।।
5-115-47a
5-115-47b
5-115-47c
शैनेयस्य धनुश्छित्त्वा स खङ्गो न्यपतन्महीम्।
अलातचक्रवच्चैव व्यरोचत महीं गतः।।
5-115-48a
5-115-48b
अथान्यद्धनुरादाय सर्वकायावदारणम्।
`जलसन्धमभिप्रेक्ष्य उत्स्मयित्वा च माधवः'।।
5-115-49a
5-115-49b
शालस्कन्धप्रतीकाशमिन्द्राशनिसमस्वनम्।
विष्फार्य विव्यधे क्रुद्धो जलसन्धं शरेण ह।।
5-115-50a
5-115-50b
ततः साभरणौ बाहू क्षुराभ्यां माधवोत्तमः।
साङ्गदौ जलसन्धस्य चिच्छेद प्रहसन्निव।।
5-115-51a
5-115-51b
तौ बाहू परिघप्रख्यौ पेततुर्गजसत्तमात्।
वसुन्धराधराद्धष्टौ पञ्चशीर्षाविवोरगौ।।
5-115-52a
5-115-52b
ततः सुदंष्ट्रं सुहनु चारुकुण्डलमण्डितम्।
क्षुरेणास्य तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः।।
5-115-53a
5-115-53b
तत्पातितशिरोबाहुकबन्धं भीमदर्शनम्।
द्विरदं जलसन्धस्य रुधिरेणाभ्यषिञ्चत।।
5-115-54a
5-115-54b
जलसन्धं निहत्याजौ त्वरमाणस्तु सात्वतः।
विमानं पातयामास गजस्कन्धाद्विशांपते।।
5-115-55a
5-115-55b
रुधिरेणावसिक्ताङ्गौ जलसन्धस्य कुञ्जरः।
विलम्बमानमवहत्संश्लिष्टं परमासनम्।।
5-115-56a
5-115-56b
शरार्दितः सात्वतेन मर्दमानः स्ववाहिनीम्।
घोरमार्तस्वरं कृत्वा विदुद्राव महागजः।।
5-115-57a
5-115-57b
हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष।
जलसन्धं हतं दृष्ट्वा वृष्णीनामृपभेण तु।।
5-115-58a
5-115-58b
विमुखाश्चाभ्यधावन्त तव योधाः समन्ततः।
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषञ्जये।।
5-115-59a
5-115-59b
एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रोणः शस्त्रभृतां वरः।
`सन्न्यस्य भारं सुमहत्कृतवर्मणि भारत।।
5-115-60a
5-115-60b
अभ्ययाज्जवनैरश्वैर्युयुधानं महारथम्।
स हि पार्थान्रणे यत्तान्दधारैको महाबलः'।।
5-115-61a
5-115-61b
तमुदीर्णं तथा दृष्ट्वा शैनेयं कुरुपुङ्गवाः।
द्रोणेनैव सह क्रुद्धा सात्यकिं समुपाद्रवन्।।
5-115-62a
5-115-62b
ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां सात्वतस्य च।
द्रोणस्य च रणे राजन्घोरं देवासुरोपमम्।।
5-115-63a
5-115-63b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः।। 115 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-115-23 द्रोणo 5-115-26 पिण्डिक्रा गण्डः।। 5-115-33 कण्ठसूत्रं हारम्।। 5-115-47 ततो ग्रहणानन्तरम्। आविध्य भ्रामयित्वा।। 5-115-52 वसुन्धराधरात् पर्वताम्।। 5-115-115 पञ्चदशाधिकशततमोऽध्याय।।

द्रोणपर्व-114 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-116