महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-150

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-149 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-150
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-151 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

युधिष्ठिरेण स्वाभिवादकानां कृष्णभीमार्जुनसात्यकीनामालिङ्गनादिना सत्कारः।। 1 ।। कृष्णयुधिष्ठिरयोः संलापः।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 5-150-1x
ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्।
ववन्दे सम्प्रहृष्टात्मा हते पार्थेन सैन्धवे।।
5-150-1a
5-150-1b
दिष्ट्या वर्धसि राजेन्द्र हतशत्रुर्नरोत्तम।
दिष्ट्या निस्तीर्णवांशैव प्रतिज्ञामनुजस्तव।।
5-150-2a
5-150-2b
स त्वेवमुक्तः कृष्णेन हृष्टः परपुरञ्जयः।
ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाप्लुत्य भारत।
पर्यष्वजत्तदा कृष्णावानन्दाश्रुपरिप्लुतः।।
5-150-3a
5-150-3b
5-150-3c
प्रमृज्य वदनं शुभ्रं पुण्डरीकसमप्रभम्।
अब्रवीद्वासुदेवं च पाण्डवं च धनञ्जयम्।।
5-150-4a
5-150-4b
प्रियमेतदुपश्रुत्य त्वत्तः पुष्करलोचन।
नान्तं गच्छामि हर्षस्य तितीर्षुरुदधेरिव।।
5-150-5a
5-150-5b
अत्यद्भुतमिदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता।
दिष्ट्या पश्यामि सङ्ग्रामे तीर्णभारौ महारथौ।।
5-150-6a
5-150-6b
दिष्ट्या च निहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः।
`दिष्ट्या शत्रुगणाश्चैव निमग्नाः शोकसागरे'।।
5-150-7a
5-150-7b
कृष्ण दिष्ट्या मम प्रीतिर्महती प्रतिपादिता।
त्वया गुप्तेन गोविन्द घ्नता पापं जयद्रथम्।।
5-150-8a
5-150-8b
किन्तु नात्यद्भुतं तेषां येषां नस्त्वं समाश्रयः।
न तेषां दुष्कृतं किञ्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते।
सर्वलोकगुरुर्येषां त्वं नाथो मधुसूदन।।
5-150-9a
5-150-9b
5-150-9c
त्वत्प्रसादाद्धि गोविन्द वयं जेष्यामहे रिपून्।
`यथा पुरा प्रसादात्ते दानवान्पाकशासनः।।
5-150-10a
5-150-10b
पृथिव्या विजयो वापि त्रैलोक्यविजयोऽपि वा।
ध्रुवो हि तेषां वार्ष्णेय येषां तुष्टोऽसि मानद।।
5-150-11a
5-150-11b
न तेषां विद्यते पापं सङ्ग्रामे वा पराजयः।
त्रिदशेश्वर नाथस्त्वं येषां तुष्टोऽसि माधव।।
5-150-12a
5-150-12b
त्वत्प्रसादाद्धृषीकेश शक्रः सुरगणेश्वरः।
त्रैलोक्यविजयं श्रीमान्प्राप्तवान्रणमूर्धनि।।
5-150-13a
5-150-13b
तव चैव प्रसादेन त्रिदशास्त्रिदशेश्वराः।
अमरत्वं गताः कृष्ण लोकांश्चाश्नुवतेऽक्षयान्'।।
5-150-14a
5-150-14b
स्थितः सर्वात्मना नित्यं प्रियेषु च हितेषु च।
त्वां चैवास्माभिराश्रित्य कृतः शस्त्रसमुद्यमः।
सुरैरिवासुरवधे शक्रं शक्रानुजाहवे।।
5-150-15a
5-150-15b
5-150-15c
असंभाव्यमिदं कर्म देवैरपि जनार्दन।
त्वद्बुद्धिबलवीर्येण कृतवानेष फल्गुनः।।
5-150-16a
5-150-16b
बाल्यात्प्रभृति ते कृष्ण कर्माणि श्रुतवानहम्।
अमानुषाणि दिव्यानि महान्ति च बहूनि च।
तदैवाज्ञासिषं शत्रून्हतान्प्राप्तां च मेदिनीम्।।
5-150-17a
5-150-17b
5-150-17c
त्वत्प्रसादसमुत्थेन विक्रमेणारिसूदन।
सुरेशत्वं गतः शक्रो हत्वा दैत्यान्सहस्रशः।।
5-150-18a
5-150-18b
त्वत्प्रसादाद्वृषीकेश जगत्स्थावरजङ्गमम्।
स्ववर्त्मनि स्थितं वीर जपरहोमेषु वर्तते।।
5-150-19a
5-150-19b
एकार्णवमिदं पूर्वं सर्वमासीत्तमोमयम्।
त्वत्प्रसादान्माहाबाहो जगत्प्राप्तं नरोत्तम।।
5-150-20a
5-150-20b
स्रष्टारं सर्वलोकानां परमात्मानमव्ययम्।
ये पश्यन्ति हृषीकेश न ते मुह्यन्ति कर्हिचित्।।
5-150-21a
5-150-21b
पुराणं परमं देवं देवदेवं सनातनम्।
ये प्रपन्नाः सुरगुरुं न ते मुह्यन्ति कर्हिचित्।।
5-150-22a
5-150-22b
अनादिनिधनं देवं लोककर्तारमव्ययम्।
ये भक्तास्त्वां हृषीकेश दुर्गाण्यतितरन्ति ते।।
5-150-23a
5-150-23b
परं पुराणं पुरुषं पराणां परमं च यत्।
प्रपद्यतस्तत्परमं परा भूतिर्विधीयते।।
5-150-24a
5-150-24b
गायन्ति चतुरो वेदा यश्च देवेषु गीयते।
तं प्रपद्य महात्मानं भूतिमश्नाम्यनुत्तमाम्।।
5-150-25a
5-150-25b
परमेश परेशेश तिर्यगीश नरेश्वर।
सर्वेश्वरेश्वरेशेन नमस्ते पुरुषोत्तम।।
5-150-26a
5-150-26b
त्वमीशेशेश्वरेशान प्रभो वर्धस्व माधव।
प्रभवाप्यय सर्वस्य सर्वात्मन्पृथुलोचन।।
5-150-27a
5-150-27b
धनञ्जयसखा यश्च धनञ्जयहितश्च यः।
धनञ्जयस्य गोप्ता तं प्रपद्य सुखमेधते।।
5-150-28a
5-150-28b
[मार्कण्डेयः पुराणर्षिश्चरितज्ञस्तवानघ।
माहात्म्यमनुभावं पुरा फीर्तितवान्मुनिः।।
5-150-29a
5-150-29b
असितो देवलश्चैव नारदश्च महातपाः।
पितामहश्च मे व्यासस्त्वामाहुर्विधिमुत्तमम्।।
5-150-30a
5-150-30b
त्वं तेजस्त्वं परं ब्रह्म त्वं सत्यं त्वं महत्तपः।
त्वं श्रेयस्त्वं यशश्चाग्र्‌यं कारणं जगतस्तथा।।
5-150-31a
5-150-31b
त्वया सृष्टमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
प्रलये समनुप्राप्ते त्वां वै निविशते पुनः।।
5-150-32a
5-150-32b
अनादिनिधनं देवं विश्वस्येशं जगत्पते।
धातारमजमव्यक्तमाहुर्वेदविदो जनाः।।
5-150-33a
5-150-33b
भूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतोमुखम्।
अपि देवा न जानन्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्।
नारायणं परं देवं परमात्मानमीश्वरम्।।
5-150-34a
5-150-34b
5-150-34c
ज्ञानयोनिं हरिं विष्णुं मुमुक्षूणां परायणम्।
परं पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्।।
5-150-35a
5-150-35b
एवमादिगुणानां ते कर्मणां दिवि चेह च।
अतीतभूतभव्यानां सङ्ख्याताऽत्र न विद्यते।।
5-150-36a
5-150-36b
सर्वतो रक्षणीयाः स्म शक्रेणेव दिवौकसः।
यैस्त्वं सर्वगुणोपेतः सुहृन्न उपपादितः।।
5-150-37a
5-150-37b
इत्येवं धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशाः।
अनुरूपमिदं वाक्यं प्रत्युवाच जनार्दनः।।
5-150-38a
5-150-38b
भवता तपसोग्रेण धर्मेण परमेण च।
साधुत्वादार्जवाच्चैव हतः पापो जयद्रथः।।
5-150-39a
5-150-39b
अयं च पुरुषव्याघ्र त्वदनुध्यानसंवृतः।
हत्वा योधसहस्राणि न्यहञ्जिष्णुर्जयद्रथम्।।
5-150-40a
5-150-40b
कृतित्वे बाहुवीर्ये च तथैवासम्भ्रमेऽपि च।
शीघ्रतामोधबुद्धित्वे नास्ति पार्थसमः क्वचित्।।
5-150-41a
5-150-41b
तदयं भरतश्रेष्ठ भ्राता तेऽद्य यदर्जुनः।
सैन्यक्षयं रणे कृत्वा सिन्धुराजशिरोऽहरत्।।
5-150-42a
5-150-42b
ततो धर्मसुतो जिष्णुं परिष्वज्य विशाम्पते।
प्रमृज्य वदनं तस्य पर्याश्वासयत प्रभुः।।
5-150-43a
5-150-43b
अतीव सुमहत्कर्म कृतवानसि फल्गुन।
असह्यं चाविषह्यं च देवैरपि सवासवैः।।
5-150-44a
5-150-44b
दिष्टा निस्तीर्णभारोऽसि हतारिश्चासि शत्रुहन्।
दिष्ट्या सत्या प्रतिज्ञेयं कृता हत्वा जयद्रथम्।।
5-150-45a
5-150-45b
एवमुक्त्वा गुडाकेशं धर्मराजो महायशाः।
पस्पर्श पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिवाः।।]
5-150-46a
5-150-46b
सञ्जय उवाच। 5-150-47x
एवमुक्तौ महात्मानावुभौ केशवपाण्डवौ।
तावब्रूतां तदा कृष्णौ राजानं पृथिवीपतिम्।।
5-150-47a
5-150-47b
तव कोपाग्निना दग्धः पापो राजञ्जयद्रथः।
उत्तीर्णं चापि सुमहद्धार्तराष्ट्रबलं रणे।।
5-150-48a
5-150-48b
युधिष्ठिर उवाच। 5-150-49x
हन्यन्ते निहताश्चैव विनङ्क्ष्यन्ति च केशव।
तव क्रोधहता ह्येते कौरवाः शत्रुसूदन।।
5-150-49a
5-150-49b
त्वां हि चक्षुर्हणं वीर कोपयित्वा सुयोधनः।
समित्रबन्धुः समरे प्राणांस्त्यक्ष्यति दुर्मतिः।।
5-150-50a
5-150-50b
तव क्रोधहतः पूर्वं देवैरपि सुदुर्जयः।
शरतल्पगतः शेते भीष्मः कुरुपितामहः।।
5-150-51a
5-150-51b
दुर्लभो विजयस्तेषां सम्प्रामे रिपुघातिनाम्।
याता मृत्युवशं ते वै येषां क्रुद्धोऽपि माधव।।
5-150-52a
5-150-52b
राज्यं प्राणाः श्रियः पुत्राः सौख्यानि विविधानि च।
अचिरात्तस्य नश्यन्ति येषां क्रुद्धोऽसि मानद।।
5-150-53a
5-150-53b
भगवानुवाच। 5-150-54x
विनष्टान्कौरवान्मन्ये सपुत्रपशुबान्धवान्।
राजधर्मपरे नित्यं त्वयि क्रुद्धे परन्तप।।
5-150-54a
5-150-54b
सञ्जय उवाच। 5-150-55x
ततो भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः।
अभिवाद्य गुरुं ज्येष्ठं मार्गणैः क्षतविक्षतौ।
क्षितावास्तां महेष्वासौ पाञ्चाल्यपरिवारितौ।।
5-150-55a
5-150-55b
5-150-55c
तौ दृष्ट्वा मुदितो वीरौ प्राञ्जली चाग्रतः स्थितौ।
अभ्यनन्दत कौन्तेयस्तावुभौ भीमसात्यकी।।
5-150-56a
5-150-56b
दिष्ट्या पश्यामि वा शूरौ विमुक्तौ सैन्यसागरात्।
द्रोणग्राहदुराधर्षाद्धार्दिक्यमकरालयात्।।
5-150-57a
5-150-57b
दिष्ट्या विनिर्जिताः सङ्ख्ये पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः।
युवां विजयिनौ चापि दिष्ट्या पश्यामि संयुगे।।
5-150-58a
5-150-58b
दिष्ट्या द्रोणो जितः सङ्ख्ये हार्दिक्यश्च महाबलः।
दिष्ट्या विकर्णिभिः कर्णोरणे नीतः पराभवम्।।
5-150-59a
5-150-59b
विमुखश्च कृतः शल्यो युवाभ्यां पुरुषर्षभौ।
दिष्ट्या युवां कुशलिनौ सङ्ग्रामात्पुनरागतौ।
पश्यामि रथिनां श्रेष्ठावुभौ युद्धविशारदौ।।
5-150-60a
5-150-60b
5-150-60c
मम वाक्यकरौ वीरौ मम गौरवयन्त्रितौ।
सैन्यार्णवं समुत्तीर्णौ दिष्ट्या पश्यामि वामहम्।।
5-150-61a
5-150-61b
समरश्लाघिनौ वीरौ समरेष्वपराजितौ।
मम वाक्यसमौ चैव दिष्ट्या पश्यामि वामहम्।।
5-150-62a
5-150-62b
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन्युयुधानवृकोदरौ।
सस्वजे पुरुषव्याघ्रौ हर्षाद्बाष्पं मुपोच ह।।
5-150-63a
5-150-63b
ततः प्रमुदितं सर्वं बलमासीद्विशाम्पते।
पाण्डवानां रणे हृष्टं युद्धाय तु मनो दधे।।
5-150-64a
5-150-64b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे प़ञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।। 150 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-150-8 गुप्तेन अर्जुनेनेति शेषः।। 8 ।। 5-150-15 शक्रानुजेति कृष्णं प्रति सम्बोधनम्।। 5-150-25 चतुरश्चत्वारः।। 5-150-27 त्वमिति। हेईशेश रुद्राद्याराध्य। ईश्वरा राजानस्तेषामपीशानो धर्मः। तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्म इति श्रुतेस्तस्यापि प्रभो। धर्मस्य प्रभुरच्युत इति स्मृतेः।। 5-150-28 सखा वयस्यः। हितः प्रियकृत्। गोप्ता दुःखनिवारकः।। 5-150-29 कुण्डलितः पाठः झ. पुस्तक एव दृश्यते।। 5-150-48 उत्तीर्णं लङ्घितम्।। 5-150-50 चक्षुर्हणं क्रोधदृष्टिमात्रेण हन्तारम्।। 5-150-150 पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-149 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-151