महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-122

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-121 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-122
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-123 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

सात्यकिभयात्पलायमानस्य दुश्शासनस्य द्रोणेनोपालम्भः।। 1 ।। द्रोणधृष्टद्युम्नयोर्युद्धम्।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 5-122-1x
दुःशासनरथं दृष्ट्वा समीपे पर्यवस्थितम्।
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमथाब्रवीत्।।
5-122-1a
5-122-1b
दुःशासन रथाः सर्वे कस्माच्चैते प्रविद्रुताः।
कच्चित्क्षेमं तु नृपतेः कच्चिज्जीवति सैन्धवः।।
5-122-2a
5-122-2b
राजपुत्रो भवानत्र राजभ्राता महारथः।
किमर्थं द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य च।।
5-122-3a
5-122-3b
दासी जिताऽसि द्यूते त्वं यथा कामचरी भव।
वाससां वाहिका राज्ञो भ्रातुर्ज्येष्ठस्य मे भव।।
5-122-4a
5-122-4b
न सन्ति पतयः सर्वे तेऽद्य षण्ढतिलैः समाः।
दुःशासनैवं कस्मात्त्वं पूर्वमुक्त्वा पलायसे।।
5-122-5a
5-122-5b
स्वयं वैरं महत्कृत्वा पाञ्चालैः पाण्डवैः सह।
एकं सात्यकिमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे।।
5-122-6a
5-122-6b
न जानीषे पुरा त्वं तु गृह्णन्नक्षान्दुरोदरे।
शरा ह्येते भविष्यन्ति दारुणाशीविषोपमाः।।
5-122-7a
5-122-7b
अप्रियाणां हि वचनं पाण्डवस्य विशेषतः।
द्रौपद्याश्च परिक्लेशस्त्वन्मूलो ह्यभवत्पुरा।।
5-122-8a
5-122-8b
क्व ते मानश्च दर्पश्च क्व ते वीर्यं क्व गर्जितम्।
आशीविषसमान्पार्थान्कोपयित्वा क्व यास्यसि।।
5-122-9a
5-122-9b
शोच्येयं भारती सेना राज्यं चैव सुयोधनः।
यस्य त्वं कर्कशो भ्राता पलायनपरायणः।।
5-122-10a
5-122-10b
ननु नाम त्वया वीर दार्यमाणा भयार्दिता।
स्वबाहुबलमास्थाय रक्षितव्या ह्यनीकिनी।।
5-122-11a
5-122-11b
स त्वमद्य रणं हित्वा भीतो हर्षयसे परान्।
विद्रुते त्वयि सैन्यस्य नायके शत्रुमूदन।
कोऽन्यः स्थास्यति सङ्ग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये।।
5-122-12a
5-122-12b
5-122-12c
एकेन सात्वतेनाद्य युध्यमानस्य तेन वै।
पलायने तव मतिः सङ्ग्रामाद्धि प्रवर्तते।।
5-122-13a
5-122-13b
यदा गाण्डीवधन्वानं भीमसेनं च कौरव।
यमौ च द्रक्ष्यसि रणे तदा वै किं करिष्यसि।।
5-122-14a
5-122-14b
युधि फल्गुनबाणानां मूर्याग्निसमवर्चसाम्।
न तुल्याः सात्यकिशरा येभ्यो भीतः पलायसे।।
5-122-15a
5-122-15b
त्वरितो वीर गच्छ त्वं गान्धार्युदरमाविश।
पृथिव्यां धावमानस्य नान्यत्पश्यामि जीवनम्।।
5-122-16a
5-122-16b
यदि तावत्कृता बुद्धिः पलायनपरायणा।
पृथिवी धर्मराजाय शमेनैव प्रदीयताम्।।
5-122-17a
5-122-17b
यावत्फल्गुननाराचा निर्मुक्तोरगसन्निभाः।
नाविशन्ति शरीरं ते तावत्संशाम्य पाण्डवैः।।
5-122-18a
5-122-18b
यावत्ते पृथिवीं पार्था हत्वा भ्रातृशतं रणे।
नाक्षिपन्ति महात्मानस्तावत्संशाम्य पाण्डवैः।।
5-122-19a
5-122-19b
यावन्न क्रुध्यते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।
कृष्णश्च समरश्लाघी तावत्संशाम्य पाण्डवैः।।
5-122-20a
5-122-20b
यावद्भीमो महाबाहुर्विगाह्य महतीं चमूम्।
सोदरांस्ते न मृद्राति तावत्संशाम्य पाण्डवैः।।
5-122-21a
5-122-21b
पूर्वमुक्तश्च ते भ्राता भीष्मेणासौ सुयोधनः।
अजेयाः पाण्डवाः सङ्ख्ये सौम्य संशाम्य तैः सह।।
5-122-22a
5-122-22b
`मया शमवता चोक्तो रक्ष शेषं सुयोधन।
संशाम्य पार्थैस्त्वं रक्ष वीर सर्वान्महीक्षितः'।।
5-122-23a
5-122-23b
न च तत्कृतवान्मन्दस्तव भ्रातां सुयोधनः।
स युद्धे धृतिमास्थाय यत्तो युध्यस्व पाण्डवैः।।
5-122-24a
5-122-24b
तवापि शोणितं भीमः पास्यतीति मया श्रुतम्।
तच्चाप्यवितथं तस्य तत्तथैव भविष्यति।।
5-122-25a
5-122-25b
किं भीमस्य न जानासि विक्रमं त्वं सुबालिश।
यत्त्वया वैरमारब्धं संयुगे प्रपलायिना।।
5-122-26a
5-122-26b
गच्छ तूर्णं रथेनैव यत्र तिष्ठति सात्यकिः।
त्वया हीनं बलं ह्येतद्विद्रविष्यति भारत।।
आत्मार्थं योधय रणे सात्यकिं सत्यविक्रमम्।।
5-122-27a
5-122-27b
5-122-27c
सञ्जय उवाच। 5-122-28x
एवमुक्तस्तव सुतो नाब्रवीत्किञ्चिदप्यसौ।
श्रुतं चाश्रुतवत्कृत्वा प्रायाद्येन स सात्यकिः।।
5-122-28a
5-122-28b
सैन्येन महता युक्तो म्लेच्छानामनिवर्तिनाम्।
आसाद्य च रणे यत्तो युयुधानमयोधयत्।।
5-122-29a
5-122-29b
द्रोणोऽपि रथिनां श्रेष्ठः पाञ्चालान्पाण्डवांस्तथा।
अभ्यद्रवत सङ्क्रुद्धौ जवमास्थाय मध्यमम्।।
5-122-30a
5-122-30b
प्रविश्य च रणे द्रोणः पाण्डवानां वरूथिनीम्।
द्रावयामास योधान्वै शतशोऽथ सहस्रशः।।
5-122-31a
5-122-31b
ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे।
पाण्डुपाञ्चालमत्स्यानां प्रचक्रे कदनं महत्।।
5-122-32a
5-122-32b
तं जयन्तमनीकानि भारद्वाजं ततस्ततः।
पाञ्चालपुत्रो द्युतिमान्वीरकेतुः समभ्ययात्।।
5-122-33a
5-122-33b
स द्रोणं पञ्चभिर्विद्व्वा शरैः सन्नतपर्वभिः।
ध्वजमेकेन विव्याध सारथिं चास्य सप्तभिः।।
5-122-34a
5-122-34b
तत्राद्भुतं महाराज दृष्ट्वानस्मि संयुगे।
यद्द्रोणो रभसं युद्धे पाञ्चाल्यं नात्यवर्तत।।
5-122-35a
5-122-35b
सन्निरुद्धं रमे द्रोणं पाञ्चला वीक्ष्य मारिष।
आवव्रुः सर्वतो राजन्धर्मपुत्रजयैषिणः।।
5-122-36a
5-122-36b
ते शरैरग्निसंकाशैस्तोमरैश्च महाधनैः।
शस्त्रैश्च विविधै राजन्द्रोणमेकमवाकिरन्।।
5-122-37a
5-122-37b
निवार्य तान्बाणगणान्द्रोणो राजन्समन्ततः।
महाजलधरान्व्योम्नि मातरिश्वेव चाबभौ।।
5-122-38a
5-122-38b
ततः शरं महाघोरं मूर्यपावकसन्निभम्।
सन्दधे परवीरघ्नो वीरकेतो रथं प्रति।।
5-122-39a
5-122-39b
स भित्त्वा तु शरो राजन्पाञ्चालकुलनन्दनम्।
अभ्यगाद्धरणीं तूर्णं लोहितार्द्रो ज्वलन्निव।।
5-122-40a
5-122-40b
ततोऽपतद्रथात्तूर्णं पाञ्चालकुलनन्दनः।
पर्वताग्रादिव महांश्चम्पको वायुपीडितः।।
5-122-41a
5-122-41b
तस्मिन्हते महेष्वासे राजपुत्रे महाबले।
पाञ्चालास्त्वरिता द्रोणं समन्तात्पर्यवारयन्।।
5-122-42a
5-122-42b
चित्रकेतुः सुधन्वा च चित्रवर्मा च भारत।
तथा चित्ररथश्चैव भ्रातृव्यसनकर्शिताः।।
5-122-43a
5-122-43b
अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्वाजं युयुत्सवः।
मुञ्चन्तः शरवर्षाणि तपान्ते जलदा इव।।
`अदृश्यं समरे चक्रुर्भारद्वाजं सुधन्विनः'।।
5-122-44a
5-122-44b
5-122-44c
स वध्यमानो बहुधा राजपुत्रैर्महारथैः।
क्रोधमाहारयत्तेषामभावाय द्विजर्षभः।।
5-122-45a
5-122-45b
ततः शरमयं जालं द्रोणस्तेषामवासृजत्।
ते हन्यमाना द्रोणस्य शरैराकर्णचोदितैः।
कर्तव्यं नाभ्यजानन्वै कुमारा राजसत्तम।।
5-122-46a
5-122-46b
5-122-46c
तान्विमूढान्रणे द्रोणः प्रहसन्निव भारत।
व्यश्वसूतरथांश्चक्रे कुमारान्कुपितो रणे।।
5-122-47a
5-122-47b
अथापरैः सुनिशितैर्भल्लैस्तेषां महायशाः।
पुष्पाणीव विवान्वायुः सोत्तमाङ्गान्यपातयत्।।
5-122-48a
5-122-48b
ते रथेभ्यो हताः पेतुः क्षितौ राजन्सुवर्चसः।
देवासुरे पुरा युद्धे यथा दैतेयदानवाः।।
5-122-49a
5-122-49b
तान्निहत्य रणे राजन्भारद्वाजः प्रतापवान्।
कार्मुकं भ्रामयामास हेमपृष्ठं दुरासदम्।।
5-122-50a
5-122-50b
`तदस्य भ्राजते राजन्मेघमध्ये तडिद्यथा'।। 5-122-51a
पाञ्चालान्निहतान्दृष्ट्वा देवकल्पान्महारथान्।
धृष्टद्युम्नो भृशोद्विग्नो नेत्राभ्यां पातयञ्जलम्।
अभ्यवर्तत सङ्गारमे क्रुद्धो द्रोणरथं प्रति।।
5-122-52a
5-122-52b
5-122-52c
ततो हाहेति सहसा नादः समभवन्नृप।
पाञ्चाल्येन रणे दृष्ट्वा द्रोणमावारितं शरैः।।
5-122-53a
5-122-53b
से च्छाद्यमानो बहुधा पार्षतेन महात्मना।
न विव्यथे ततो द्रोणः स्मयन्नेवान्वयुध्यत।।
5-122-54a
5-122-54b
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्यः क्रोधमूर्च्छितः।
आजघानोरसि क्रुद्धो नवत्या नतपर्वणाम्।।
5-122-55a
5-122-55b
स गाढविद्धो बलिना भारद्वाजो महायशाः।
निषसाद रथोपस्थे कश्मलं च जगाम ह।।
5-122-56a
5-122-56b
तं वै तथागतं दृष्ट्वा धृष्टद्युम्नः पराक्रमी।
चापमुत्सृज्य शीघ्रं तु असिं जग्राह वीर्यवान्।।
5-122-57a
5-122-57b
अवप्लुत्य रथाच्चापि त्वरितः स महारथः।
आरुरोह रथं तूर्णं भारद्वाजस्य मारिष।
हर्तुमिच्छञ्शिरः कायात्क्रोधसंरक्रलोचनः।।
5-122-58a
5-122-58b
5-122-58c
प्रत्याश्वस्तस्ततो द्रोणो धनुर्गृह्य महारवम्।
आसन्नमागतं दृष्ट्वा धृष्टद्युम्नं जिघांसया।।
5-122-59a
5-122-59b
शरैर्वैतस्तिकै राजन्विव्याधासन्नवेधिभिः।
योधयामास समरे धृष्टद्युम्नं महारथम्।।
5-122-60a
5-122-60b
ते हि वैतस्तिका नाम शरा आमन्नयोधिनः।
द्रोणस्य विहिता राजन्यैर्धृष्टद्युम्नमाक्षिणोत्।।
5-122-61a
5-122-61b
स वध्यमानो बहुभिः सायकैस्तैर्महाबलः।
अवप्लुत्य रथात्तूर्णं भग्नवेगः पराक्रमी।।
5-122-62a
5-122-62b
आरुह्य स्वरथं वीरः प्रगृह्य च महद्धनुः।
विव्याध समरे द्रोणं धृष्टद्युम्नो महारथः।।
5-122-63a
5-122-63b
द्रोणश्चापि महाराज शरैर्विव्याध पार्षतम्।। 5-122-64a
तदद्भुतमभूद्युद्धं द्रोणपाञ्चालयोस्तदा।
त्रैलोक्यकाङ्क्षिणोरासीच्छक्रप्रह्लादयोरिव।।
5-122-65a
5-122-65b
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च।
चरन्तौ युद्धमार्गज्ञौ ततक्षतुरथेषुभिः।।
5-122-66a
5-122-66b
मोहयन्तौ मनांस्याजौ योधानां द्रोणपार्षतौ।
सृजन्तौ शरवर्षाणि वर्षास्विव बलाहकौ।
छादयन्तौ महात्मानौ शरैर्व्योम दिशो महीम्।।
5-122-67a
5-122-67b
5-122-67c
तदद्भुतं तयोर्युद्धं भूतसङ्घा ह्यपूजयन्।
क्षत्रियाश्च महाराज ये चान्ये तव सैनिकाः।।
5-122-68a
5-122-68b
अवश्यं समरे द्रोणो दृष्टद्युम्नेन सङ्गतः।
वशमेष्यति नो राजन्पाञ्चाला इति चुक्रुशुः।।
5-122-69a
5-122-69b
द्रोणस्तु त्वरितो युद्धे धृष्टद्युम्नस्य सारथेः।
शिरः प्रच्यावयामास फलं पक्वं तरोरिव।।
5-122-70a
5-122-70b
ततस्तु प्रद्रुता वाहा राजंस्तस्य महात्मनः।। 5-122-71a
तेषु प्रद्रवमाणेषु पाञ्चालान्सृञ्जयांस्तथा।
अयोधयद्रणे द्रोणस्तत्रतत्र पराक्रमी।।
5-122-72a
5-122-72b
विजित्य पाण्डुपाञ्चालान्भारद्वाजः प्रतापवान्।
स्वं व्यूहं पुनरास्थाय स्थितोऽभवदरिन्दमः।
न चैनं पाण्‍डवा युद्धे जेतुमुत्सेहिरे प्रभो।।
5-122-73a
5-122-73b
5-122-73c
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 122 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-122-48 विशेषेण वातीति विवान्। पुष्पाणीव वनाद्वायुः इति ट.पाठः। पुष्पाणीव विचन्वन्हि इति झ.ञ. पाठः।। 5-122-61 द्रोणस्य विविधा राजन् इति ट. पाठः। द्रोणस्य विदिता इति क. पाठः।। 5-122-122 द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 122 ।।

द्रोणपर्व-121 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-123