महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-172

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-171 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-172
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-173 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

सङ्कुलयुद्धम्।। 1 ।। धृष्टद्युम्नादीनां हर्षात्सिंहनादः।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 5-172-1x
ततस्ते प्राद्रवन्सर्वे त्वरिता युद्धदुर्मदाः।
अमृष्यमाणाः संरब्धा युयुधानरथं प्रति।।
5-172-1a
5-172-1b
ते रथैः कल्पितै राजन्हेमरूप्यविभूषितैः।
सादिभिश्च गजैश्चैव परिवव्रुः समन्ततः।।
5-172-2a
5-172-2b
अथैनं कोष्ठकीकृत्य सर्वतस्ते महारथाः।
सिंहनादांस्ततश्चक्रुस्तर्जयन्ति स्म सात्यकिम्।।
5-172-3a
5-172-3b
तेऽभ्यवर्षञ्छरैस्तीक्ष्णैः सात्यकिं सत्यविक्रमम्।
त्वरमाणा महावीरा माधवस्य वधैषिणः।।
5-172-4a
5-172-4b
तान्दृष्ट्वा पततस्तूर्णं शैनेयः परवीरहा।
प्रत्यगृह्णान्महाबाहुः प्रमुञ्चन्विशिखान्बहून्।।
5-172-5a
5-172-5b
तत्र वीरो महेष्वासः सात्यकिर्युद्धदुर्मदः।
निचकर्त शिरांस्युग्रैः शरैः सन्नतपर्वभिः।।
5-172-6a
5-172-6b
हस्तिहस्तान्हयग्रीवा बाहूनपि च सायुधान्।
क्षुरप्रैः शातयामास तावकानां स माधवः।।
5-172-7a
5-172-7b
पतितैश्चामरैश्चैव श्वेतच्छत्रैश्च भारत।
बभूव धरणी पूर्णा नक्षत्रैर्द्यौरिव प्रभो।।
5-172-8a
5-172-8b
एतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत।
बभूव तुमुलः शब्दः प्रेतानां क्रन्दतामिव।।
5-172-9a
5-172-9b
तेन शब्देन महता पूरिताऽभूद्वसुन्धरा।
रात्रिः समभवच्चैव तीव्ररूपा भयावहा।।
5-172-10a
5-172-10b
दीर्यमाणं बलं दृष्ट्वा युयुधानशराहतम्।
श्रुत्वा च विपुलं नादं निशीथे रोमहर्षणे।।
5-172-11a
5-172-11b
सुतस्तवाब्रवीद्राजन्सारथिंरथिनां वरः।
यत्रैष शब्दस्तत्राश्वांश्चोदयेति पुनःपुनः।।
5-172-12a
5-172-12b
तेन सञ्चोद्यमानस्तु ततस्तांस्तुरगोत्तमान्।
सूतः सञ्चोदयामास युयुधानरथं प्रति।।
5-172-13a
5-172-13b
ततो दुर्योधनः क्रुद्धो दृढधन्वा जितक्लमः।
शीघ्रहस्तश्चित्रयोधी युयुधानमुपाद्रवत्।।
5-172-14a
5-172-14b
ततः पूर्णायतोत्सृष्टैः शरैः शोणितभोजनैः।
दुर्योधनं द्वादशभिर्माधवः प्रत्यविध्यत।।
5-172-15a
5-172-15b
दुर्योधनस्तेन तथा पूर्वमेवार्दितः शरैः।
शैनेयं दशभिर्बाणैः प्रत्यविध्यदमर्षितः।।
5-172-16a
5-172-16b
ततः समभवद्युद्धं तुमुलं भरतर्षभ।
पाञ्चालानां च सर्वेषां भरतानां च दारुणम्।।
5-172-17a
5-172-17b
शैनेयस्तु रणे क्रुद्धस्तव पुत्रं महारथम्।
सायकानामशीत्या तु विव्याधोरसि भारत।।
5-172-18a
5-172-18b
ततोऽस्य वाहान्समरे शरैर्निन्ये यमक्षयम्।
सारथिं च रथात्तूर्णं पातयामास पत्रिणा।।
5-172-19a
5-172-19b
हताश्वे तु रथेऽतिष्ठन्पुत्रस्तव विशाम्पते।
मुमोच निशितान्बाणाञ्शैनेयस्य रथं प्रति।।
5-172-20a
5-172-20b
शरान्पञ्छसतांस्तस्मै शैनेयः कृतहस्तवत्।
चिच्छेद समरे राजन्प्रेषितांस्तनयेन ते।।
5-172-21a
5-172-21b
अथापरेण भल्लेन मुष्टिदेशे महद्धनुः।
चिच्छेद तरसा युद्धे तव पुत्रस्य माधव।।
5-172-22a
5-172-22b
विरथो विधनुष्कश्च सर्वलोकेश्वरः प्रभुः।
आरुरोह रथं तूर्णं भास्वरं कृतवर्मणः।।
5-172-23a
5-172-23b
दुर्योधने परावृत्ते शैनेयस्तव वाहिनीम्।
द्रावयामास विशिखैर्निशामध्ये विशाम्पते।।
5-172-24a
5-172-24b
शकुनिश्चार्जुनं राजन्परिवार्य समन्ततः।
रथैरनेकसाहस्रैर्गजैश्चापि सहस्रशः।
तथा हयसहस्रैश्च नानाशस्त्रैरवाकिरत्।।
5-172-25a
5-172-25b
5-172-25c
ते महास्त्राणि सर्वाणि विकिरन्तोऽर्जुनं प्रति।
अर्जुनं योधयन्ति स्म क्षत्रियाः कालचोदिताः।।
5-172-26a
5-172-26b
तान्यर्जुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्।
प्रत्यवारयदायस्तः प्रकुर्वन्विपुलं क्षयम्।।
5-172-27a
5-172-27b
ततस्तु समरे शूरः शकुनिः सौबलस्तदा।
विव्याध निशितैर्बाणैरर्जुनं प्रहसन्निव।।
5-172-28a
5-172-28b
पुनश्चैव शतेनास्य संरुरोध महारथम्।। 5-172-29a
तमर्जुनस्तु विंशत्या विव्याध युधि भारत।
अथेतरान्महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरविध्यत।।
5-172-30a
5-172-30b
निवार्य तान्बाणगणैर्युधि राजन्धनञ्जयः।
जघान तावकान्योधान्वज्रपाणिरिवासुरान्।।
5-172-31a
5-172-31b
भुजैश्छिन्नैर्महीपाल हस्तिहस्तोपमैर्मृधे।
समाकीर्णा मही भाति पञ्चास्यैरिव पन्नगैः।।
5-172-32a
5-172-32b
शिरोभिः सकिरीटैश्च सुनसैश्चारुकुण्डलैः।
सन्दष्टौष्ठपुटैः क्रुद्धैस्तथैवोद्वृत्तलोचनैः।।
5-172-33a
5-172-33b
निष्कचूडामणिधरैः क्षत्रियाणां पियंवदैः।
पङ्कजैरिव विन्यस्तैः पर्वतैर्विबभौ मही।।
5-172-34a
5-172-34b
कृत्वा तत्कर्म बीभत्सुरुग्रमुग्रपराक्रमः।
विव्याध शकुनिं भूयः पञ्चभिर्नतपर्वभिः।।
5-172-35a
5-172-35b
अताडयदुलूकं च त्रिभिरेव तथा शरैः।
उलूकं पुनराजघ्ने त्रिभिरेव महायशाः।।
5-172-36a
5-172-36b
स तु तेन समाविद्ध क्रोधाद्द्विगुणविक्रमः।
शरैरनेकसाहस्रैः सोऽर्जुनं प्रत्यविध्यत।।
5-172-37a
5-172-37b
तमुलूकस्तथा विद्धा वासुदेवमताडयत्।
ननाद च महानादं पूरयन्निव मेदिनीम्।।
5-172-38a
5-172-38b
अर्जुनः शकुनेश्चापं सायकैरच्छिनद्रणे।
निन्ये च चतुरो वाहान्यमस्य सदनं प्रति।।
5-172-39a
5-172-39b
ततो रथादवप्लुत्य सौबलो भरतर्षभ।
उलूकस्य रथं तूर्णमारुरोह विशाम्पते।।
5-172-40a
5-172-40b
तावेकरथमारूढौ पितापुत्रौ महारथौ।
पार्थं सिषिचतुर्बाणैर्गिरिं मेघाविवाम्बुभिः।।
5-172-41a
5-172-41b
तौ तु विद्धा महाराज पाण्डवो निशितैः शरैः।
विद्रावयंस्तव चमूं शतशो व्यधमच्छरैः।।
5-172-42a
5-172-42b
अनिलेन यथाऽभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः।
विच्छिन्नानि तथा राजन्बलान्यासन्विशाम्पते।।
5-172-43a
5-172-43b
तद्बलं भरतश्चेष्ठ वध्यमानं तदा निशि।
प्रदुद्राव दिशः सर्वा वीक्षमाणं भयार्दितम्।।
5-172-44a
5-172-44b
उत्सृज्य वाहान्समरे चोदयन्तस्तथाऽपरे।
सम्भ्रान्ताः पर्यधावन्त तस्मिंस्तमसि दारुणे।।
5-172-45a
5-172-45b
विजित्य समरे योधांस्तावकान्भरतर्षभ।
दध्मतुर्मुदितौ शङ्खौ वासुदेवधनञ्जयौ।।
5-172-46a
5-172-46b
धृष्टद्युम्नो महाराज द्रोणं विद्धा त्रिभिः शरैः।
चिच्छेद धनुषस्तूर्णं ज्यां शरेण शितेन ह।।
5-172-47a
5-172-47b
तन्निधाय धनुर्भूमौ द्रोणः क्षत्रियमर्दनः।
आददेऽन्यद्धनुः शूरो वेगवत्सारवत्तरम्।।
5-172-48a
5-172-48b
धृष्टद्युम्नं ततो द्रोणो विद्धा सप्तभिराशुगैः।
सारथिं पञ्चभिर्बाणै राजन्विव्याध संयुगे।।
5-172-49a
5-172-49b
तं निवार्य शरैस्तूर्णं धृष्टद्युम्नो महारथः।
व्यधमत्कौरवीं सेनामासुरीं मघवानिव।।
5-172-50a
5-172-50b
वध्यमाने बले तस्मिंस्तव पुत्रस्य मारिष।
प्रावर्तत नदी घोरां शोणितौघतरङ्गिणी।।
5-172-51a
5-172-51b
उभयोः सेनयोर्मध्ये नराधद्विपवाहिनी।
तथा वैतरणी राजन्यतराजुपुरं प्रति।।
5-172-52a
5-172-52b
द्रावयित्वा तु तत्सैन्यं धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्।
अभ्यराजत तेजस्वी शक्रो देवगणेष्विव।।
5-172-53a
5-172-53b
अथ दध्मुर्महाशङ्खान्धृष्टद्युम्नशिखण्डिनौ।
यमौ च युयुधानश्च पाण्डक्य वृकोदरः।।
5-172-54a
5-172-54b
जित्वा रथसहस्राणि तावकानां महारथाः।
सिंहनादरवांश्चक्रुः पाण्‍डवा जितकाशिनः।।
5-172-55a
5-172-55b
पश्यतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च रणोत्कटाः।
तथा द्रोणस्य शूरस्य द्रौणेश्चैव विशाम्पते।।
5-172-56a
5-172-56b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि
चतुर्दशरात्रियुद्धे द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 172 ।।
द्रोणपर्व-171 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-173