महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-054

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-053 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-054
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-055 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

नारदेन मृत्युब्रह्मसंवादकथनेन अकम्पनस्य शोकपरिहरणम्।। 1 ।। व्यासेनाकम्पनोपाख्यानकथनात् युधिष्ठिरस्य शोकापनोदनम्।। 2 ।।

नारद उवाच। 5-54-1x
विनीय दुःकमबला आत्मन्येव प्रजापतिम्।
उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा लतेवावर्जिता पुनः।।
5-54-1a
5-54-1b
मृत्युरुवाच। 5-54-2x
त्वया सृष्टा कथं नारी ईदृशी वदतां वर।
क्रूरं कर्माहितं कुर्यां मूढेव परिजानती।।
5-54-2a
5-54-2b
बिभेम्यहमधर्माद्धि प्रसीद भगवन्प्रभो।
प्रियान्पुत्रान्वयस्यांश्च भातृन्मातॄः पितॄन्पतीन्।।
5-54-3a
5-54-3b
अपध्यास्यन्ति ये देव मृतांस्तेभ्यो बिभेम्यहम्।
कृपणानां हि रुदतां ये पतन्त्यश्रुबिन्दवः।।
5-54-4a
5-54-4b
तेभ्योऽहं भगवन्भीता शरणं त्वाऽहमागता।
यमस्य भवनं देव गच्छेयं न सुरोत्तम।।
5-54-5a
5-54-5b
कायेन विनयोपेता मूर्ध्नोदग्रनखेन च।
एतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह।।
5-54-6a
5-54-6b
इच्छेयं त्वत्प्रसादाद्धि तपस्तप्तुं प्रजेश्वर।
प्रदिशेमं वरं देव त्वं मह्यं भगवन्प्रभो।।
5-54-7a
5-54-7b
त्वया ह्युक्ता गमिष्यामि धेनुकाश्रममुत्तमम्।
तत्र तप्स्ये तपस्तीत्रं तवैवाराधने रता।।
5-54-8a
5-54-8b
न हि शक्ष्यामि देवेश प्राणान्प्राणभृतां प्रियान्।
हर्तुं विलपमानानामधर्मादभिरक्ष माम्।।
5-54-9a
5-54-9b
ब्रह्मोवाच। 5-54-10x
मृत्यो सङ्कल्पिताऽसि त्वं प्रजासंहारहेतुना।
गच्छ संहर सर्वास्त्वं प्रजा मा ते विचारणा।।
5-54-10a
5-54-10b
भविता त्वेतदेवं हि नैतज्जात्वन्यथा भवेत्।
भव त्वनिन्दिता लोके कुरुष्व वचनं मम।।
5-54-11a
5-54-11b
नारद उवाच। 5-54-12x
एवमुक्ता भगवता प्राञ्जलिश्चाप्यवाङ्मुखी।
संहारे नाकरोद्बुद्धिं प्रजानां हितकाम्यया।।
5-54-12a
5-54-12b
तूष्णीमासीत्तदा देवः प्रजानामीश्वरेश्वरः।
प्रसादं चागमत्क्षिप्रमात्मनैव प्रजापतिः।।
5-54-13a
5-54-13b
स्मयमानश्च देवेशो लोकान्सर्वानवेक्ष्य च।
लोकास्त्वासन्यथापूर्वं दृष्टास्तेनापमन्युना।।
5-54-14a
5-54-14b
निवृत्तरोषे तस्मिंस्तु भगवत्यपराजिते।
सा कन्याऽपि जगामाऽथ समीपात्तस्य धीमतः।।
5-54-15a
5-54-15b
अपमृत्याप्रतिश्रुत्य प्रजासंहरणं तदा।
त्वरमाणा च राजेन्द्र मृत्युर्धेनुकमभ्यगात्।।
5-54-16a
5-54-16b
सा तत्र परमं तीव्रं चचार व्रतमुत्तमम्।
सा तद ह्येकपादेन तस्थौ पद्मानि षोडश।।
5-54-17a
5-54-17b
पञ्च चाब्दानि कारुण्यात्प्रजानां तु हितैषिणी।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रियेभ्यः सन्निवर्त्य सा।।
5-54-18a
5-54-18b
ततस्त्वेकेन पादेन पुनरन्यानि सप्त वै।
तस्थौ पद्मानि षट् चैव सप्त चैकं च पार्थिवा।।
5-54-19a
5-54-19b
ततः पद्मायुतं तात मृगैः सह चचार सा।
पुनर्गत्वा ततो नन्दां पुण्यां शीतामलोदकाम्।।
5-54-20a
5-54-20b
अप्सु वर्षसहस्राणि सप्त चैकं च साऽनयत्।
धारयित्वा तु नियमं नन्दायां वीतकल्मषा।।
5-54-21a
5-54-21b
सा पूर्वं कौशिकीं पुण्यां जगाम नियमैधिता।
तत्र वायुजलाहारा चचार नियमं पुनः।।
5-54-22a
5-54-22b
सप्तगङ्गासु सा पुण्या कन्या वेतसकेषु च।
तपोविशेषैर्बहुभिः कर्षयद्देहमात्मनः।।
5-54-23a
5-54-23b
ततो गत्वा तु सा गङ्गां महामेरुं च केवलम्।
तस्थौ चाश्मेव निश्चेष्टा प्राणायामपरायणा।।
5-54-24a
5-54-24b
पुनर्हिमवतो मूर्ध्नि यत्र देवाः पुराऽयजन्।
तत्राङ्गुष्ठेन सा तस्थौ निखर्वंल परमा शुभा।।
5-54-25a
5-54-25b
पुष्करेष्वथ गोकर्णे नैमिषे मलये तथा।
अकर्शयत्स्वकं देहं नियमैर्मानसप्रियैः।।
5-54-26a
5-54-26b
अनन्यदेवता नित्यं दृढभक्ता पितामहे।
तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास धर्मतः।।
5-54-27a
5-54-27b
ततस्तामब्रवीत्प्रीतो लोकानां प्रभवोऽव्ययः।
सौम्येन मनसा राजन्प्रीतः प्रीतमनास्तदा।।
5-54-28a
5-54-28b
मृत्यो किमिदमत्यन्तं तपांसि चरसीति ह।
ततोऽब्रवीत्पुनर्मृत्युर्भगवन्तं पितामहम्।।
5-54-29a
5-54-29b
नाऽहं हन्यां प्रजा देव स्वस्थाश्चाक्रोशतीस्तथा।
एतदिच्छामि सर्वेश त्वत्तो वरमहं प्रभो।।
5-54-30a
5-54-30b
अधर्मभयभीताऽस्मि ततोऽहं तप आस्थिता।
भीतायास्तु महाभाग प्रयच्छाभयमव्यय।।
5-54-31a
5-54-31b
आर्ता चानागसी नारी याचामि भव मे गतिः।
तामब्रवीत्ततो देवो भूतभव्यभविष्यवित्।।
5-54-32a
5-54-32b
अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संहरन्त्या इमाः प्रजाः।
मया चोक्तं मृषा भद्रे भविता न कथञ्चन।।
5-54-33a
5-54-33b
तस्मात्संहर कल्याणि प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः।
धर्मः सनातनश्च त्वां सर्वथा पावयिष्यति।।
5-54-34a
5-54-34b
लोकपालो यमश्चैव सहाया व्याधयश्च ते।
अहं च विबुधाश्चैव पुनर्दास्याम ते वरम्।।
5-54-35a
5-54-35b
यथा त्वमेनसा मुक्ता विरजाः ख्यातिमेष्यसि। 5-54-36a
नारद उवाच। 5-54-36x
सैवमुक्ता महाराज कृताञ्जलिरिदं विभुम्। 5-54-36b
पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं प्रसाद्य शिरसा तदा।
यद्येवमेतत्कर्तव्यं धर्मतो नास्त्यतो भयम्।।
5-54-37a
5-54-37b
तवाज्ञा मूर्ध्नि मे न्यस्ता यत्ते वक्ष्यामि तच्छृणु।
लोभः क्रोधोऽभ्यसूयेर्ष्या द्रोहो मोहश्च देहिनां।।
5-54-38a
5-54-38b
अहूश्चान्योन्यपरुषा देहं भिन्द्युः पृथिग्वधाः। 5-54-39a
ब्रह्मोवाच। 5-54-39x
तथा भविष्यते मृत्यो साधु संहर भोः प्रजाः।
अधर्मस्ते न भविता नापध्यास्याम्यहं शुभे।।
5-54-39a
5-54-39b
यान्यश्रुबिन्दूनि करे ममासं--
स्ते व्याधयः प्राणिनामात्मजाताः।
ते मारयिष्यन्ति नरान्गतासू--
न्नाधर्मस्ते भविता मा स्म भैषीः।।
5-54-40a
5-54-40b
5-54-40c
5-54-40d
नाधर्मस्ते भविता प्राणिनां वै
त्वं वै धर्मस्त्वं हि धर्मस्य चेशा।
धर्म्या भूत्वा धर्मनित्या धरित्री
तस्मात्प्राणान्सर्वथेमान्नियच्छ।।
5-54-41a
5-54-41b
5-54-41c
5-54-41d
मिथ्यावृत्तं मारयिष्यत्यधर्मः।। 5-54-42f
तेनात्मानं पावयस्वात्मना त्वं
पापेऽऽत्मानं मज्जयिष्यन्त्यसत्यात्।
तस्मात्कामं रोषमप्यागतं त्वं
सन्त्यज्यान्तः संहरस्वेति जीवान्।।
5-54-43a
5-54-43b
5-54-43c
5-54-43d
नारद उवाच। 5-54-44x
सा वै भीमा मृत्युसंज्ञोपदेशा--
च्छापाद्भीता बाढमित्यब्रवीत्तम्।
सा च प्राणं प्राणिनामन्तकाले
कामक्रोधौ त्यज्य हरत्यसक्ता।।
5-54-44a
5-54-44b
5-54-44c
5-54-44d
मृत्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रसूता
व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः।
सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते
तस्माच्छोकं माकृथा निष्फलं त्वम्।।
5-54-45a
5-54-45b
5-54-45c
5-54-45d
सर्वे देवाः प्राणिभिः प्रायणान्ते
गत्वा वृत्ताः सन्निवृत्तास्तथैव।
एवं सर्वे प्राणिनस्तत्र गत्वा
वृत्ता देवा मर्त्यवद्राजसिंह।।
5-54-46a
5-54-46b
5-54-46c
5-54-46d
वायुर्भीमो भीमनादो महौजा
भेत्ता देहान्प्राणिनां सर्वगोऽसौ।
नो वा वृत्तिं कदाचि--
त्प्राप्नोत्युग्रोऽनन्ततेजोविशिष्टः।।
5-54-47a
5-54-47b
5-54-47c
5-54-47d
सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञाविशिष्टा--
स्तस्मात्पुत्रं माशुचो राजसिंह।
स्वर्गं प्राप्तो मोदते ते तनूजो
नित्यं रम्यान्वीरलोकानवाप्य।।
5-54-48a
5-54-48b
5-54-48c
5-54-48d
त्यक्त्वा दुःखं सङ्गतः पुण्यकृद्भि--
रेषा मृत्युर्देवदिष्टा प्रजानाम्।
प्राप्ते काले संहरन्ती यथाव--
त्स्वयं कृता प्राणहरा प्रजानाम्।।
5-54-49a
5-54-49b
5-54-49c
5-54-49d
पुत्रान्नष्टाच्छोकमाशु त्यजस्व।। 5-54-50f
द्वैपायन उवाच। 5-54-51x
एतच्छ्रुत्वार्थवद्वाक्यं नारदेन प्रकाशितम्।
उवाचाकम्पनो राजा सखायं नारदं तथा।।
5-54-51a
5-54-51b
व्यपेतशोकः प्रीतोऽस्मि भगवन्नृषिसत्तम।
श्रुत्वेतिहासं त्वत्तस्तु कृतार्थोऽस्म्यभिवादये।।
5-54-52a
5-54-52b
तथोक्तो नारदस्तेन राज्ञा देवर्षिसत्तमः।
जगाम नन्दनं शीघ्रमशोकवनमात्मनः।।
5-54-53a
5-54-53b
पुण्यं यशस्यं स्वर्ग्यं च धन्यमायुष्यमेव च।
अस्येतिहासस्य सदा श्रवणं श्रावणं तथा।।
5-54-54a
5-54-54b
एतदर्थपदं श्रुत्वा तदा राजा युधिष्ठिर।
क्षत्रधर्मं च विज्ञाय शूराणां च परां गतिम्।
सम्प्राप्तोऽसौ महावीर्यः स्वर्गलोकं महारथः।।
5-54-55a
5-54-55b
5-54-55c
अभिमन्युः परान्हत्वा प्रमुखे सर्वधन्विनाम्।
युध्यमानो महेष्वासो हतः सोऽभिमुखो रणे।।
5-54-56a
5-54-56b
असिना गदया शक्त्या धनुषा च महारथः।
विरजाः सोमसूनुः स पुनस्तत्र प्रलीयते।।
5-54-57a
5-54-57b
तस्मात्परां धृतिं कृत्वा भ्रातृभिः सह पाण्डव।
अप्रमत्तः सुसन्नद्धः शीघ्रं योद्धुमुपाक्रम।।
5-54-58a
5-54-58b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि
अभिमन्युवधपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽध्यायः।। 54 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-54-6 उदग्रनखेन अञ्जलिना। विनयोपेता शरणागतास्मीत्यर्थः।। 5-54-14 अपमन्युना गतामर्षेणेत्यर्थः।। 5-54-16 अप्रतिश्रुत्यानङ्गीकृत्य।। 5-54-17 पद्मं शतं कोठ्यो वर्षाणि तानि षोडश पञ्च च।। 5-54-39 अन्योन्यपरुषा वागिति शेषः।। 5-54-45 प्रायणान्ते आयुष्यकर्मणोऽवसाने।। 5-54-46 सर्वे इति। देवा इन्द्रियाणि। प्राणिभिः जीवैः) सह। गत्वा तत्रैव परलोके। वृत्ता वृत्तवन्तः। पुनर्भूत्वा सन्निवृत्ता भवन्ति। मर्त्यभावार्था एव देवा इन्द्रादयः मर्त्यवदेव गत्वा वृत्ता भवन्ति नतु निवृत्ता भवन्ति मर्त्यभावाय। कर्मदेवा एव निवर्तन्ते नत्वाजानदेवास्तेषां क्रममुक्तियोग्यत्वादिति भावः।। 5-54-48 सर्वेदेवा इति। मर्त्यत्वं मरणधर्मत्वं ब्रह्मादीनामपि स्वाभाविकमस्त्यतोऽनर्थकः शोक इत्यर्थः।। 5-54-49 स्वयमेव स्वस्य मृत्युः अथापि जनानां प्राणहरा मृत्युर्जनादन्येति कल्पना कृता अनभिज्ञैरिति शेषः।। 5-54-50 नष्टात जातमिति शेषः।। 5-54-53 चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।। 54 ।।

द्रोणपर्व-053 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-055