महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-078

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-077 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-078
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-079 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

अभिमन्युमनुशोच्य विलपन्त्याः सुभद्रायाः कृष्णेनाश्वासनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-78-1x
एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः।
सुभद्रा पुत्रशोकार्ता विललाप सुदुःखिता।।
5-78-1a
5-78-1b
हा पुत्रा मम मन्दायाः कथमेत्यासि संयुगम्।
निधनं प्राप्तवांस्तात पितुस्तुल्यपराक्रमः।।
5-78-2a
5-78-2b
कथमिन्दीवरश्यामं सुदंष्ट्रं चारुलोचनम्।
मुखं ते दृश्यते वत्स गुण्ठितं रणरेणुना।।
5-78-3a
5-78-3b
नूनं शूरं निपतितं त्वां पश्यन्त्यनिवर्तिनम्।
सुशिरोग्रीवबाह्वंसं व्यूढोरस्कं नतोदरम्।।
5-78-4a
5-78-4b
चारूपचितसर्वाङ्गं स्वक्षं शस्त्रक्षताचितम्।
भूतानि त्वां निरीक्षन्ते भूमौ चन्द्रमिवोदितम्।।
5-78-5a
5-78-5b
शयनीयं पुराऽध्युष्य स्पर्ध्यास्तरणसंवृतम्।
भूमावद्य कथं शेषे विप्रविद्धः सुखोचितः।।
5-78-6a
5-78-6b
योऽन्वास्यत पुरा वीरो वरस्त्रीभिर्महाभुजः।
कथमन्वास्यते सोऽद्य शिवाभिः पतितो मृधे।।
5-78-7a
5-78-7b
योऽस्तूयत पुरा हृष्टैः सूतमागधबन्दिभिः।
सोऽद्य क्रव्याद्गणैर्घोरैर्विनदद्भिरुपास्येत।।
5-78-8a
5-78-8b
पाण्डवेषु च नाथेषु वृष्णिवीरेषु वा विभो।
पाञ्चालेषु च वीरेषु हतः केनास्यनाथवत्।।
5-78-9a
5-78-9b
`यत्र त्वं केशवे नाथे सत्यनाथो यथा हतः'।
अतृप्तदर्शना पुत्र दर्शनस्य तवानघ।
मन्दभाग्या गमिष्यामि व्यक्तमद्य यमक्षयम्।।
5-78-10a
5-78-10b
5-78-10c
विशालाक्षं सुकेशान्तं चारुवाक्यं सुगन्धि च।
तव पुत्र कदा भूयो मुखं द्रक्ष्यामि निर्व्रणम्।।
5-78-11a
5-78-11b
धिग्बलं भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य धनुष्मताम्।
धिग्वीर्यं वृष्णिवीराणां चाञ्चालानां च धिग्बलं।।
5-78-12a
5-78-12b
धिक्केकयांस्तथा चेदीन्मत्स्यांश्चैवाथ सृञ्जयान्।
ये त्वां रणगतं वीरं न शेकुरभिरक्षितुम्।।
5-78-13a
5-78-13b
अद्य पश्यामि पृथिवीं शून्यामिव हतत्विषम्।
अभिमन्युमपश्यन्ती शोकव्याकुललोचना।।
5-78-14a
5-78-14b
स्वस्रीयं वासुदेवस्य पुत्रं गाण्डवीधन्वनः।
कथं त्वाऽतिरथं वीरं द्रक्ष्याम्यद्य निपातितम्।।
5-78-15a
5-78-15b
एह्येहि तृषितो वत्स स्तनौ पूर्णौ पिबाशु मे।
अङ्कमारुह्य मन्दाया ह्यतृप्तायाश्च दर्शने।।
5-78-16a
5-78-16b
हा वीर दृष्टो नष्टश्च धनं स्वप्न इवासि मे।
अहो ह्यनित्यं मानुष्यं जलबुद्बुदचञ्चलम्।।
5-78-17a
5-78-17b
इमां ते तरुणीं भार्यां तवाधिभिरभिप्लुताम्।
`उत्तरामुत्तमां जात्या सुशीलां प्रिय भाषिणीम्।।
5-78-18a
5-78-18b
शनकैः परिरभ्यैनां स्नुषां मम यशस्विनीम्।
सुकुमारीं विशालाक्षीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्।।
5-78-19a
5-78-19b
बालपल्लवतन्वङ्गीं मत्तमातङ्गगामिनीम्।
बिम्बाधरोष्ठीमबलामभिमन्यो प्रहर्षय।।
5-78-20a
5-78-20b
त्वया विना कथं पुत्र जीर्णां पतितमानसाम्'।
इमां सन्धारयिष्यामि वृषभादिव धेनुकाम्।।
5-78-21a
5-78-21b
अहो ह्यकाले प्रस्थानं कृतवानसि पुत्रक।
विहाय फलकाले मां सुगृद्धां तव दर्शने।।
5-78-22a
5-78-22b
नूनं गतिः कृतान्तस्य प्राज्ञैरपि सुदुर्विदा।
यत्र त्वं केशवे नाथे सङ्ग्रामेऽनाथवद्धतः।।
5-78-23a
5-78-23b
यज्वनां दानशीलानां ब्राह्मणानां कृतात्मनाम्।
चरितब्रह्मचर्याणां पुण्यतीर्थावगाहिनाम्।।
5-78-24a
5-78-24b
कृतज्ञानां वदान्यानां गुरुशुश्रूषिणामपि।
सहस्रदक्षिणानां च या गतिस्तामवाप्नुहि।।
5-78-25a
5-78-25b
या गतिर्युध्यमानानां शूराणामनिवर्तिनाम्।
हत्वारीन्निहतानां च सङ्ग्रामे तां गति व्रज।।
5-78-26a
5-78-26b
गोसहस्रप्रदातॄणां क्रतुदानां च या गतिः।
नैवेशिकं चाभिमतं ददतां या गतिः शुभा।।
5-78-27a
5-78-27b
ब्राह्मणेभ्यः शरण्येभ्यो निधिं निदधतां च या।
या चापि न्यस्तदण्डानां तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-28a
5-78-28b
ब्रह्मचर्येण यां यान्ति मुनयः संशितव्रताः।
एकपत्न्यश्च यां यान्ति तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-29a
5-78-29b
राज्ञा सुचरितैर्या च गतिर्भवति शाश्वती।
चरमाश्रमिणां पुण्यैः सेवितानां पुरः स्थितैः।।
5-78-30a
5-78-30b
दीनानुकम्पिनां या च सततं संविभागिनाम्।
पैशुन्याच्च निवृत्तानां तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-31a
5-78-31b
व्रतिनां धर्मशीलानां गुरुशुश्रूषिणामपि।
अमोघातिथिनां या च तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-32a
5-78-32b
कृच्छ्रेषु या धारयतामात्मानं व्यसनेषु च।
गतिः शोकाग्निदग्धानां तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-33a
5-78-33b
मातापित्रोश्च शुश्रूषां कल्पयन्तीह ये सदा।
स्वदारनिरतानां च या गतिस्तामवाप्नुहि।।
5-78-34a
5-78-34b
ऋतुकाले स्वकां भार्यां गच्छतां या मनीषिणाम्।
परस्त्रीभ्यो निवृत्तानां तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-35a
5-78-35b
साम्ना ये सर्वभूतानि पश्यन्ति गतमत्सराः।
नारुन्तुदानां क्षमिणां या गतिस्तामवाप्नुहि।।
5-78-36a
5-78-36b
मधुमांसान्निवृत्तानां मदाद्दृम्भात्तथाऽनृतात्।
परोपतापादन्यायात्तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-37a
5-78-37b
हीमन्तः सर्वशास्त्रज्ञा ज्ञानतृप्ता जितेन्द्रियाः।
यां गतिं साधवो यान्ति तां गतिं व्रज पुत्रक।।
5-78-38a
5-78-38b
सञ्जय उवाच। 5-78-39x
एवं विलपतीं दीनां सुभद्रां शोककर्शिताम्।
अन्वपद्यत पाञ्चाली वैराटिसहितां तदा।।
5-78-39a
5-78-39b
सा प्रकामं रुदित्वा च विलप्य च सुदुःखिता।
उन्मत्तवत्तदा राजन्विसंज्ञा पतिता क्षितौ।।
5-78-40a
5-78-40b
सोपचारस्तु कृष्णस्तां दुःखितां भृशदुःखितः।
सिक्त्वाम्भसा समाश्वास्य तत्तदुक्त्वा हितं वचः।।
5-78-41a
5-78-41b
विसंज्ञकल्पां रुदतीमपविद्धां प्रवेपतीम्।
भगिनीं पुण्डरीकाक्ष इदं वचनमब्रवीत्।।
5-78-42a
5-78-42b
सुभद्रे मा शुचः पुत्रं पाञ्चाल्याश्वासयोत्तराम्।
गतोऽभिमन्युः प्रथितां गतिं क्षत्रियपुङ्गवः।।
5-78-43a
5-78-43b
ये चान्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने।
सर्वे न ते गतिं यान्ति याऽभिमन्योर्यशस्विनः।।
5-78-44a
5-78-44b
कुर्याम तद्वयं कर्म कुर्युर्युत्सुहृदश्च नः।
कृतवान्यादृगद्यैकस्तव पुत्रो महारथः।।
5-78-45a
5-78-45b
सञ्जय उवाच। 5-78-46x
एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तराम्।
पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः।।
5-78-46a
5-78-46b
ततोऽभ्यनुज्ञाय नृपान्कृष्णो बन्धूंस्तथाऽर्जुनम्।
विवेशान्तः पुरे राजंस्ते च जग्मुः स्वमालयम्।।
5-78-47a
5-78-47b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि
प्रतिज्ञापर्वणि अष्टसप्ततितमोऽध्यायः।। 78 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-78-27 नैवेशिकं सोपकरणं गृहम्। नैवेशिकायेति पाठे गृहाश्रमोन्मुखाय विद्याव्रतस्नाताय। अभिमतं विवाहोपयुक्तम्।। 5-78-28 न्यस्तदण्डानां निरस्ताभिमानानाम्। दण्डो स्त्री लगुडे पुमानित्यु पक्रम्य दमे यमेऽबिमानेचेति मेदिनी।। 5-78-29 एकपत्न्यः पतिव्रताः।। 5-78-78 अष्टसप्ततितमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-077 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-079