महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-125

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-124 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-125
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-126 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

द्रोणपराक्रमवर्णनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-125-1x
अपराह्णे महाराज सङ्ग्रामः सुमहानभूत्।
पर्जन्यसमनिर्घोषः पुनर्द्रोणस्य सोमकैः।।
5-125-1a
5-125-1b
शोणाश्वं रथमास्थाय नरवीरः समाहितः।
समरेऽभ्यद्रवत्पाण्डूञ्जवमास्थाय मध्यमम्।।
5-125-2a
5-125-2b
तव प्रियहिते युक्तो महेष्वासो महाबलः।
चित्रपुङ्खैः शितैर्बाणैः कलशोत्तमसम्भवः।
`जघान सोमकान्राजन्सृञ्जयान्केकयानपि'।।
5-125-3a
5-125-3b
5-125-3c
वरान्वरान्हि योधानां विचिन्वन्निव भारत।
आक्रीडत रमे राजन्भारद्वाजः प्रतापवान्।।
5-125-4a
5-125-4b
तमभ्ययाद्बृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः।
भातॄणां नृप पञ्चानां श्रेष्ठः समरकर्कशः।।
5-125-5a
5-125-5b
विमुञ्चन्विशिखांस्तीक्ष्णानाचार्यं भृशमार्दयत्।
महामेघो यथा वर्षं विमुञ्चन्गन्धमादने।।
5-125-6a
5-125-6b
तस्य द्रोणो महाराज स्वर्णपुङ्खाञ्शिलाशितान्।
प्रेषयामास सङ्क्रुद्ध- सायकान्दश पञ्च च।।
5-125-7a
5-125-7b
तांस्तु द्रोणविनिर्मुक्तान्क्रुंद्धाशीविषसन्निभान्।
एकैकं पञ्चभिर्बाणैर्युधि चिच्छेद हृष्टवत्।।
5-125-8a
5-125-8b
तदस्य लाघवं दृष्ट्वा प्रहस्य द्विजपुङ्गवः।
प्रेषयामास विशिखानष्टौ सन्नतपर्वणः।।
5-125-9a
5-125-9b
तान्दृष्ट्वा पततस्तूर्णं द्रोणचापच्युताञ्शरान्।
अवारयच्छरैरेव तावद्भिर्निशितैर्मृधे।।
5-125-10a
5-125-10b
ततोऽभवन्महाराज तव सैन्यस्य विस्मयः।
बृहत्क्षत्रेण तत्कर्म कृतं दृष्ट्वा सुदुष्करम्।।
5-125-11a
5-125-11b
ततो द्रोणो महाराज बृहत्क्षत्रं विशेषयन्।
प्रादुश्चक्रे रणे दिव्यं ब्राह्ममस्त्रं सुदुर्जयम्।।
5-125-12a
5-125-12b
कैकेयोऽस्त्रं समालोक्य मुक्तं द्रोणेन संयुगे।
ब्रह्मास्त्रेणैव राजेन्द्र ब्राह्ममस्त्रमशातयत्।।
5-125-13a
5-125-13b
ततोऽस्त्रे निहते ब्राह्मे बृहत्क्षत्रस्तु भारत।
विव्याध ब्राह्मणं षष्ट्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः।।
5-125-14a
5-125-14b
तं द्रोणो द्विपदां श्रेष्ठो नाराचेन समार्पयत्।
स तस्य कवचं भित्त्वा प्राविशद्धरणीतलम्।।
5-125-15a
5-125-15b
कृष्णसर्पो यथा मुक्तो वल्मीकं नृपसत्तम।
तथाऽत्यगान्महीं बाणो भित्त्वा कैकेयमाहवे।।
5-125-16a
5-125-16b
सोऽतिविद्धो महाराज कैकेयो द्रोणसायकैः।
क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्यावृत्य नयने शुभे।।
5-125-17a
5-125-17b
द्रोणं विव्याध सप्तत्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः।
सारथिं चास्य बाणेन भृशं मर्मस्वताडयत्।।
5-125-18a
5-125-18b
द्रोणस्तु बहुभिर्विद्धो बृहत्क्षत्रेण मारिष।
असृजद्विशिखांस्तीक्ष्णान्कैकेयस्य रथं प्रति।।
5-125-19a
5-125-19b
व्याकुलीकृत्य तं द्रोणो बृहत्क्षत्रं महारथम्।
अश्वांश्चतुर्भिरन्यवधीच्चतुरोऽस्य पतत्त्रिभिः।।
5-125-20a
5-125-20b
सूतं चैकेन बाणेन रथनीडादपातयत्।
द्वाभ्यां ध्वजं च च्छत्रं च च्छित्त्वा भूमावपातयत्।।
5-125-21a
5-125-21b
ततः साधुविसृष्टेन नाराचेन द्विजर्षभः।
हृद्यविध्यद्बृहत्क्षत्रं स च्छिन्नहृदयोऽपतत्।।
5-125-22a
5-125-22b
बृहत्क्षत्रे हते राजन्केकयानां महारथे।
शैशुपालिरभिक्रुद्धो यन्तारमिदमब्रवीत्।।
5-125-23a
5-125-23b
सारथे याहि यत्रैष द्रोणस्तिष्ठति दंशितः।
विनिघ्नन्केकयान्सर्वान्पाञ्चालानां च वाहिनीं।।
5-125-24a
5-125-24b
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सारथी रथिनां वरम्।
द्रोणाय प्रापयामास काम्भोजैर्जवनैर्हयैः।।
5-125-25a
5-125-25b
धृष्टकेतुश्च चेदीनामृषभोऽतिबलोदितः।
वधायाभ्यद्रवद्द्रोणं पतङ्ग इव पावकम्।।
5-125-26a
5-125-26b
सोऽविध्यत तदा द्रोणं षष्ट्या साश्वरथध्वजम्।
पुनश्चान्यैः सऱैस्तीक्ष्णैः सुप्तं व्याघ्रं तुदन्निव।।
5-125-27a
5-125-27b
तस्य द्रोणो धनुर्मध्ये क्षुरप्रेण शितेन च।।
चकर्त गार्ध्रपत्रेण यतमानस्य शुष्मिणः।।
5-125-28a
5-125-28b
अथान्यद्धनुरादाय शैशुपालिर्महारथः।
विव्याध सायकैर्द्रोणं कङ्कबर्हिणवाजितैः।।
5-125-29a
5-125-29b
तस्य द्रोणो हयान्हत्वा चतुर्भिश्चतुरः शरैः।
सारथेश्च शिरः कायाच्चकर्त प्रहसन्निव।।
5-125-30a
5-125-30b
अथैनं पञ्चविंशत्या सायकानां समार्पयत्।। 5-125-31a
अवप्लुत्य रथाच्चैद्यो गदामादाय सत्वरः।
भारद्वाजाय चिक्षेप रुपितामिव पन्नगीम्।।
5-125-32a
5-125-32b
तामापतन्तीमालोक्य कालरात्रिमिवोद्यताम्।
अश्मसारमयीं गुर्वीं तपनीयविभूषिताम्।
शरैरनेकसाहस्रैर्भाद्वाजोऽच्छिनच्छितैः।।
5-125-33a
5-125-33b
5-125-33c
सा छिन्ना बहुभिर्बाणैभारद्वाजेन मारिष।
गदा पपात कौरव्य नादयन्ती धरातलम्।।
5-125-34a
5-125-34b
गदां विनिहतां दृष्ट्वा धृष्टकेतुरमर्षणः।
तोमरं व्यसृजद्वीरः शक्तिं च कन कोज्ज्वलाम्।।
5-125-35a
5-125-35b
तोमरं पञ्चभिर्भित्त्वा शक्तिं चिच्छेद पञ्चभिः।
तौ जग्मतुर्महीं छिन्नौ सर्पाविव गरुत्मता।।
5-125-36a
5-125-36b
ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं वधाय वधकाङ्क्षिणः।
प्रेषयामास समरे भारद्वाजः प्रतापवान्।।
5-125-37a
5-125-37b
स तस्य कवचं भित्त्वा हृदयं चामितौजसः।
अभ्यगाद्धरणीं बाणो हंसः पद्मवनं यथा।।
5-125-38a
5-125-38b
पतङ्गं हि ग्रसेच्चाषो यथा क्षुद्रं बुभुक्षितः।
तथा द्रोणोऽग्रसच्छूरो धृष्टकेतुं महाहवे।।
5-125-39a
5-125-39b
निहते चेदिराजे तु तत्खण्डं पित्र्यमाविशत्।
अमर्षवशमापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित्।।
5-125-40a
5-125-40b
तमपि प्रहसन्द्रोणः शरैर्नित्ये यमक्षयम्।
महाव्याघ्रो महारण्ये मृगशावं यथा बली।।
5-125-41a
5-125-41b
तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेयेषु भारत।
जरासन्धसुतो वीरः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्।।
5-125-42a
5-125-42b
स तु द्रोणं महाबाहुः शरधाराभिराहवे।
अदृश्यमकरोत्तूर्णं जलदो भास्करं यथा।।
5-125-43a
5-125-43b
तस्य तल्लाघवं दृष्ट्वा द्रोणः क्षत्रियमर्दनः।
व्यसृजत्सायकांस्तूर्णं शतशोऽथ सहस्रशः।।
5-125-44a
5-125-44b
छादयित्वा रमे द्रोणं रथस्थं रथिनां वरम्।
जारासन्धिं जघानाशु मिषतां सर्वधन्विनाम्।।
5-125-45a
5-125-45b
योयो विधीयते खण्डस्तंतं द्रोणोऽन्तकोपमः।
आदत्त सर्वभूतानि प्राप्ते काले यथान्तकः।।
5-125-46a
5-125-46b
ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे।
शरैरनेकसाहस्रैः पाण्डवेयान्समावृणोत्।।
5-125-47a
5-125-47b
ते तु नामाङ्किता बाणा द्रोणेनास्ताः शिलाशिताः।
नरान्नागान्हयांश्चैव निजघ्नुः शतशो मृधे।।
5-125-48a
5-125-48b
ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महासुराः।
समकम्पन्त पाञ्चाला गावः शीतार्दिता इव।।
5-125-49a
5-125-49b
ततो निष्टानको घोरः पाण्डवानामजायत।
द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ।।
5-125-50a
5-125-50b
प्रताप्यमानाः सूर्येण हन्यमानाश्च सायकैः।
अन्वपद्यन्त पाञ्चालास्तदा सन्त्रस्तचेतसः।।
5-125-51a
5-125-51b
मोहिता बाणजालेन भारद्वाजेन संयुगे।
ऊरुग्राहगृहीतानां पाञ्चालानां महारथाः।।
5-125-52a
5-125-52b
चेदयश्च महाराज सृञ्जयाः काशिकोसलाः।
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्वाजं युयुत्सया।।
5-125-53a
5-125-53b
ब्रुवन्तश्च रणेऽन्योन्यं चेदिपाञ्चालसृञ्जयाः।
हत द्रोणं हत द्रोणमिति ते द्रोणमभ्ययुः।।
5-125-54a
5-125-54b
यतन्तः पुरुपव्याघ्राः सर्वशक्त्या महाद्युतिम्।
निनीपवो रणे द्रोणं यमस्य सदनं प्रति।।
5-125-55a
5-125-55b
यतमानांस्तु तान्वीरान्भारद्वाजः शिलीमुखैः।
यमाय प्रेपयामास चेदिमुख्यान्विशेपतः।।
5-125-56a
5-125-56b
तेषु प्रक्षीयमाणेषु चेदिमुख्येषु सर्वशः।
पाञ्चलाः समकम्पन्त द्रोणसायकपीडिताः।।
5-125-57a
5-125-57b
प्राक्रोशन्भीमसेनं ते धृष्टद्युम्नं च भारत।
दृष्ट्वा द्रोणस्य कर्माणि तथारूपाणि मारिष।।
5-125-58a
5-125-58b
भीम उवाच। 5-125-59x
ब्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुश्चरं महत्।
तथा हि युधि सङ्क्रुद्धो दहति क्षत्रियर्पभान्।।
5-125-59a
5-125-59b
धर्मो युद्धं क्षत्रियस्य ब्राह्मणस्य परं तपः।
तपस्वी कृतविद्यश्च प्रेक्षितेनापि निर्दहेत्।।
5-125-60a
5-125-60b
द्रोणाग्निमस्त्रसंस्पर्शं प्रविष्टाः क्षत्रियर्पभाः।
बहवो दुस्तरं घोरं यत्रादह्यन्त भारत।।
5-125-61a
5-125-61b
यथाबलं यथोत्साहं यथासत्वं महाद्युतिः।
मोहयन्सर्वभूतानि द्रोणो हन्ति बलानि नः।।
5-125-62a
5-125-62b
सञ्जय उवाच। 5-125-63x
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा क्षत्रधर्मा व्यवस्थितः।
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद द्रोणस्य सशरं धनुः।।
5-125-63a
5-125-63b
स संरब्धतरो भूत्वा द्रोणः क्षत्रियमर्दनः।। 5-125-64a
अन्यत्कार्मुकमादाय भास्वरं वेगवत्तरम्।
तत्राधाय शरं तीक्ष्णं परानीकविशातनम्।।
5-125-65a
5-125-65b
आकर्णपूर्णमाचार्यो बलवानभ्यवासृजत्।
स हत्वा क्षत्रधर्माणं जगाम धरणीतलम्।।
5-125-66a
5-125-66b
स भिन्नहृदयो वाहान्न्यपतन्मेदिनीतले।
ततः सैन्यान्यकम्पन्त धृष्टद्युम्नसुते हते।।
5-125-67a
5-125-67b
अथ द्रोणं समारोहच्चेकितानो महाबलः।
स द्रोणं दशभिर्विद्ध्वा प्रत्यविद्ध्यत्स्तनान्तरे।।
5-125-68a
5-125-68b
चतुर्भिः सारथिं चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्।
तमाचार्यस्त्रिभिर्बाणैर्बाह्वोरुरसि चार्दयत्।।
5-125-69a
5-125-69b
ध्वजं सप्तभिरुन्मथ्य यन्तारमवधीत्त्रिभिः।
तस्य सूते हते तेऽश्वा रथमादाय विद्रुताः।।
5-125-70a
5-125-70b
समरे शरसंवीता भारद्वाजेन मारिष।
चेकितानरथं दृष्ट्वा हताश्वं हतसारथिम्।।
5-125-71a
5-125-71b
तान्समेतान्रणे शूरांश्चेदिपाञ्चालसृञ्जयान्।
समन्ताद्द्रावयन्द्रोणो बह्वशोभत मारिष।।
5-125-72a
5-125-72b
आकर्णपलितः श्यामो वयसाऽशीतिपञ्चकः।
रणे पर्यचरद्द्रोणो वृद्धः षोडशवर्षवत्।।
5-125-73a
5-125-73b
अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीतवत्।
वज्रहस्तममन्यन्त शत्रवः शत्रुसूदनम्।।
5-125-74a
5-125-74b
ततोऽब्रवीन्महाबाहुर्द्रुपदो बुद्धिमान्नृप।
लुब्धोऽयं क्षत्रियान्हन्ति व्याघ्रः क्षुद्रमृगानिव।।
5-125-75a
5-125-75b
कृच्छ्रान्दुर्योधनो लोकान्पापः प्राप्स्यति दुर्मतिः।
यस्य लोभाद्विनिहताः समरे क्षत्रियर्षभाः।।
5-125-76a
5-125-76b
शतशः शेरते भूमौ निकृत्ता गोवृषा इव।
रुधिरेण परीताङ्गाः श्वशृगालादनीकृताः।।
5-125-77a
5-125-77b
सञ्जय उवाच। 5-125-78x
एवमुक्त्वा महाराज द्रुपदोऽक्षौहिणीपतिः।
पुरस्कृत्य रणे पार्थान्द्रोणमभ्यद्रवद्द्रुतम्।।
5-125-78a
5-125-78b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वमि
चतुर्दशदिवसयुद्धे पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 125 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-125-52 ऊरुग्राहः ऊरुस्तम्भः।। 5-125-73 आकर्णमुपागतं पलितं केशादेः शौक्ल्यं यस्य। वयसा कालपिण्डसंयोगेन। अशीतिपञ्चकः चतुःशताब्दः।। 5-125-125 पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-124 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-126