महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-176

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-175 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-176
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-177 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

कर्णघटोत्कचयोर्युद्धम्।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 5-176-1x
यत्तद्वैकर्तनः कर्णो राक्षसश्च घटोत्कचः।
निशीथे समसज्जेतां तद्युद्धमभवत्कथम्।।
5-176-1a
5-176-1b
कीदृशं चाभवद्रूपं तस्य घोरस्य रक्षसः।
येन वैकर्तनः कर्णः सङ्ग्रामे तेन निर्जितः।।
5-176-2a
5-176-2b
रथश्च कीदृशस्तस्य मायाः सर्वायुधानि च।
किम्प्रमाणा हयास्तस्य रथकेतुर्धनुस्तथा।।
5-176-3a
5-176-3b
कीदृशं वर्म चैवास्य शिरस्त्राणं च कीदृशम्।
पृष्टस्त्वमेतदाचक्ष्व कुशलो ह्यसि सञ्जय।।
5-176-4a
5-176-4b
सञ्जय उवाच। 5-176-5x
लोहितोक्षो महाकायस्ताम्रास्यो निम्नितोदरः।
ऊर्ध्वरोमा हरिश्मश्रुः शङ्कुकर्णो महाहनुः।।
5-176-5a
5-176-5b
आकर्णदारितास्यश्च तीक्ष्णदंष्ट्रः करालवान्।
सुदीर्घताम्रजिह्वोष्ठो लम्बभ्रूः स्थूलनासिकः।।
5-176-6a
5-176-6b
नीलाङ्गो लोहितग्रीवो गिरिवर्ष्मा भयङ्करः।
महाकायो महाबाहुर्महाशीर्षो महाबलः।।
5-176-7a
5-176-7b
विकृतः परुषस्पर्शो विकचोद्वृद्धपिण्डकः।
स्थूलस्फिग्गूढनाभिश्च शिथिलोपचयो महान्।।
5-176-8a
5-176-8b
तथैव हस्ताभरणी महामायोऽङ्गदी तथा।
उरसाऽधारयन्निष्कमग्निमालां यथाऽचलः।।
5-176-9a
5-176-9b
तस्य हेममयं चित्रं बहुरूपाङ्गशभितम्।
तोरणप्रतिमं शुभ्रं किरीटं मूर्ध्न्यशोभत।।
5-176-10a
5-176-10b
कुण्डले बालसूर्याभे मालां हेममयीं शुभाम्।
धारयन्विपुलं कांस्यं कवचं च महाप्रभम्।
ताराजालनिभं राजन्पूर्णचन्द्रसमप्रभम्।।
5-176-11a
5-176-11b
5-176-11c
कण्ठसूत्रं महच्चापि तपनीयमधारयत्।
स तेन विभ्राजत वै सविद्युदिव तोयदः।।
5-176-12a
5-176-12b
किङ्किणीशतनिर्घोपं रक्तध्वजपताकिनम्।
ऋक्षचर्मावनद्वाङ्गं नल्वमात्रं महारथम्।।
5-176-13a
5-176-13b
सर्वायुधवरोपेतमास्थितं ध्वजमालिनम्।
अष्टचक्रसमायुक्तं मेघगम्भीरनिःस्वनम्।।
5-176-14a
5-176-14b
मत्तमातङ्गसङ्काशा लोहिताक्षा विभीपणाः।
कालवर्णासमायुक्ता बलवन्तः शतं हयाः।।
5-176-15a
5-176-15b
वहन्तो राक्षसं घोरं वालवन्तो जितश्रमाः।
विपुलाभिः सटाभिस्ते हेषमाणा मुहुर्मुहुः।।
5-176-16a
5-176-16b
मुखैर्नानाविधाकारैर्वगवन्तो हयोत्तमाः।
रथेऽस्य युक्ता गकर्जन्तोऽवहंस्ते राक्षसाधिपम्।।
5-176-17a
5-176-17b
राक्षसोऽस्य विरूपाक्षः सूतो दीप्तास्यकुण्डलः।
`घोररूपो महाकायः करालो विकृताननः'।
रश्मिभिः सूर्यरश्म्याह्वैः सञ्जग्राह हयान्रणे।।
5-176-18a
5-176-18b
5-176-18c
स तेन सहितस्तस्थावरुणेन यथा रविः।
संसक्त इव चाभ्रेण यथाऽद्रिर्महता महान्।।
5-176-19a
5-176-19b
दिवस्पृक्सुमहान्केतुः स्यन्दनेऽस्य समुच्छ्रितः।
रक्तोत्तमाङ्गः क्रव्यादो गृध्रः परमभीषणः।।
5-176-20a
5-176-20b
वासवाशनिनिर्घोषं दृढज्यमतिविक्षिपन्।
व्यक्तं किष्कुपरीणाहं द्वादशारत्नि कार्मुकम्।।
5-176-21a
5-176-21b
रथाक्षमात्रैरिपुभिः सर्वाः प्रच्छादयन्दिशः।
तस्यां वीरापहारिण्यां निशायां कर्णमभ्ययात्।।
5-176-22a
5-176-22b
तस्य विक्षिपतश्चापं रथे विष्टभ्य तिष्ठतः।
अश्रूयत धनुर्घोषो विस्फूर्जितमिवाशनेः।।
5-176-23a
5-176-23b
तेन वित्रास्यमानानि तव सैन्यानि भारत।
समकम्पन्त सर्वाणि सिन्धोरिव महोर्मयः।।
5-176-24a
5-176-24b
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य विरूपाक्षं विभीषणम्।
उत्स्मयन्निव राधेयस्त्वरमाणोऽभ्यवारयत्।।
5-176-25a
5-176-25b
ततः कर्णोऽभ्ययादेनमस्यन्नस्यन्तमन्तिकात्।
मातङ्ग इव मातङ्गं यूथर्षभमिवर्षभः।।
5-176-26a
5-176-26b
स सन्निपातस्तुमुलस्तयोरासीद्विशाम्पते।
कर्णराक्षसयो राजन्निन्द्रशम्बरयोरिव।।
5-176-27a
5-176-27b
तौ प्रगृह्य महावेगे धनुषी भीमनिःस्वने।
प्राच्छादयेतामन्योन्यं तक्षमाणौ महेषुभिः।।
5-176-28a
5-176-28b
ततः पूर्णायतोत्सृष्टैरिषुभिर्नतपर्वभिः।
न्यवारयेतामन्योन्यं कांस्ये निर्भिद्य वर्मणी।।
5-176-29a
5-176-29b
तौ नखैरिव शार्दूलौ दन्तैरिव महाद्विपौ।
रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिखैश्च ततक्षतुः।।
5-176-30a
5-176-30b
सञ्छिन्दन्तौ च गात्राणि सन्दधानौ च सायकान्।
दहन्तौ च शरोल्काभिर्दुष्प्रेक्ष्यौ च बभूवतुः।।
5-176-31a
5-176-31b
तौ तु विक्षतसर्वाङ्गौ रुधिरौघपरिप्लुतौ।
विभ्राजेतां यथा वारि स्रवन्तौ गैरिकाचलौ।।
5-176-32a
5-176-32b
तौ शराग्रविनुन्नाङ्गौ निर्भिन्दन्तौ परस्परम्।
नाकम्पयेतामन्योन्यं यतमानौ महाद्युती।।
5-176-33a
5-176-33b
तत्प्रवृत्तं निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्।
प्राणयोर्दीव्यतो राजन्कर्णराक्षसयोर्मृधे।।
5-176-34a
5-176-34b
तस्य सन्दधतस्तीक्ष्णाञ्छरांश्चासक्तमस्यतः।
धनुर्घोषेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाऽभवन्।।
5-176-35a
5-176-35b
घटोत्कचं यदा कर्णो विशेषयति नो नृप।
ततः प्रादुष्करोद्दिव्यमस्त्रमस्त्रविदां वरः।।
5-176-36a
5-176-36b
कर्णेन सन्धितं दृष्ट्वा दिव्यमस्त्रं घटोत्कचः।
प्रादुश्चक्रे महामायां राक्षसीं पाण्डुनन्दनः।।
5-176-37a
5-176-37b
शूलमुद्गरधारिण्या शैलपादपहस्तया।
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया वृतः।।
5-176-38a
5-176-38b
तमुद्यतमहाचापं दृष्ट्वा ते व्यथिता नृपाः।
भूतान्तकमिवायान्तं कालदण्डोग्रधारिणम्।।
5-176-39a
5-176-39b
घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः।
प्रसुस्रुवुर्गजा मूत्रं विव्यधुश्च नरा भृशम्।।
5-176-40a
5-176-40b
ततोऽश्मवृष्टिरत्युग्रा महत्यासीत्समन्ततः।
अर्धरात्रेऽधिकबलैर्विमुक्ता रक्षसां बलैः।।
5-176-41a
5-176-41b
आयसानि च चक्राणि भुशुण्‍ड्यः शक्तितोमराः।
पतन्त्यविरलाः शूलाः शतघ्न्यः पट्टसास्तथा।।
5-176-42a
5-176-42b
तदुग्रमतिरौद्रं च दृष्ट्वा युद्धं नराधिप।
पुत्राश्च तव योधाश्च व्यथिता विप्रदुद्रुवुः।।
5-176-43a
5-176-43b
तत्रैकोऽस्तबलश्लाघी कर्णो मानी न विव्यथे।
व्यधमच्च शरैर्मायां तां घटोत्कचनिर्मिताम्।।
5-176-44a
5-176-44b
मायायां तु प्रहीणायाममर्षाच्च घटोत्कचः।
विससर्ज शरान्धोरान्सूत पुत्रं त आविशन्।।
5-176-45a
5-176-45b
ततस्ते रुधिराभ्यक्ता भित्त्वा कर्णं महाहवे।
विविशुर्धरणीं बाणाः सङ्क्रुद्धा इव पन्नगाः।।
5-176-46a
5-176-46b
सूतपुत्रस्तु सङ्क्रद्धो लघुहस्तः प्रतापवान्।
घटोत्कचमतिक्रम्य बिभेद दशभिः शरैः।।
5-176-47a
5-176-47b
घटोत्कचो विनिर्भिन्नः सूतपुत्रेण मर्मसु।
चक्रं दिव्यं सहस्रारमगृह्णाद्व्यथितो भृशम्।।
5-176-48a
5-176-48b
क्षुरान्तं बालसूर्याभं मणिरत्नविभूषितम्।
चिक्षेपाधिरथेः क्रुद्धो भैमसेनिर्जिघांसया।।
5-176-49a
5-176-49b
प्रविद्वमतिवेगेन विक्षिप्तं कर्णसायकैः।
अभाग्यस्येव सङ्कल्पस्तन्मोघमपतद्भुवि।।
5-176-50a
5-176-50b
घटोत्कचस्तु सङ्क्रुद्धो दृष्ट्वा चक्रं निपातितम्।
कर्णं प्राच्छादयद्बाणैः स्वर्भानुरिव भास्करम्।।
5-176-51a
5-176-51b
सूतपुत्रस्त्वसम्भ्रान्तो रुद्रोपेन्द्रेन्द्रविक्रमः।
घटोत्कचरथं तूर्णं छादयामास पत्रिभिः।।
5-176-52a
5-176-52b
घटोत्कचेन क्रुद्धेन गदा हेमाङ्गदा तदा।
क्षिप्ता भ्राम्य शरैः साऽपि कर्णेनाभ्याहताऽपतत्।।
5-176-53a
5-176-53b
ततोऽन्तरिक्षमुत्पत्य कालमेघ इवोन्नदन्।
प्रववर्ष महाकायो द्रुमवर्षं नभस्तलात्।।
5-176-54a
5-176-54b
ततो मायाविनं कर्णो भीमसेनसुतं दिवि।
मार्गणैरभिविव्याध घनं सूर्य इवांशुभिः।।
5-176-55a
5-176-55b
तस्य सर्वान्हयान्हत्वा सञ्छिद्य शतधा रथम्।
अभ्यवर्षच्छरैः कर्णः पर्जन्य इव वृष्टिमान्।।
5-176-56a
5-176-56b
न चास्यासीदनिर्भिन्नं गात्रे द्व्यङ्गुलमन्तरम्।
सोऽदृश्यत मुहूर्तेन श्वाविच्छललितो यथा।।
5-176-57a
5-176-57b
न हयान्न रथं तस्य न ध्वजं न घटोत्कचम्।
दृष्टवन्तः स्म समरे शरौघैरभिसंवृतम्।।
5-176-58a
5-176-58b
स तु कर्णस्य तद्दिव्यमस्त्रमस्त्रेण शातयन्।
मायायुद्धेन मायावी सूतपुत्रमयोधयत्।।
5-176-59a
5-176-59b
सोऽयोधयत्तदा कर्णं मायया लाघवेन च।
अलक्ष्यमाणानि दिवि शरजालानि चापतन्।।
5-176-60a
5-176-60b
भैमसेनिर्महामायो मायया कुरुसत्तम।
विचचार महाकायो मोहयन्निव भारत।।
5-176-61a
5-176-61b
स तु कृत्वा विरूपाणि वदनान्यशुभानि च।
अग्रसत्सूतपुत्रस्य दिव्यान्यस्त्राणि मायया।।
5-176-62a
5-176-62b
पुनश्चापि महाकायः सञ्छिन्नः शतधा रणे।
गतसत्वो निरुत्साहः पतितः खाद्व्यदृश्यत।।
5-176-63a
5-176-63b
तं हतं मन्यमानाः स्म प्राणदन्कुरुपुङ्गवाः।
अथ देहैर्नवैरन्यैर्दिक्षु सर्वास्वदृश्यत।।
5-176-64a
5-176-64b
पुनश्चापि महाकायः शतशीर्षः शतोदरः।
व्यदृश्यत महाबाहुर्मैनाक इव पर्वतः।।
5-176-65a
5-176-65b
अङ्गुष्ठमात्रो भूत्वा च पुनरेव स राक्षसः।
सागरोर्मिरिवोद्वूतस्तिर्यगूर्ध्वमवर्तत।।
5-176-66a
5-176-66b
वसुधां दारयित्वा च पुनरप्यु न्यमज्जत।
अदृश्यत तदा तत्र पुनरुन्मज्जितोऽन्यतः।।
5-176-67a
5-176-67b
सोऽवतीर्य पुनस्तस्थौ रथे हेमपरिष्कृते।
क्षितिं खं च दिशश्चैव माययाऽभ्येत्य दंशितः।।
5-176-68a
5-176-68b
गत्वा कर्णरथाभ्याशं व्यचरत्कुण्डलाननः।
प्राह वाक्यमसम्भ्रान्तः सूतपुत्रं विशाम्पते।।
5-176-69a
5-176-69b
तिष्ठेदानीं क्व मे जीवन्सूतपुत्र गमिष्यसि।
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रमाजिरे।।
5-176-70a
5-176-70b
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षं रक्षः क्रूरपराक्रमम्।
उत्पपातान्तरिक्षं च जहास च सुविस्तरम्।
कर्णमभ्यहनच्चैव गजेन्द्रमिव केसरी।।
5-176-71a
5-176-71b
5-176-71c
रथाक्षमात्रेरिषुभिरभ्यवर्षद्धटोत्कचः। 5-176-72a
शरवृष्टिं च तां कर्णो दूरात्प्राप्तामशातयत्।। 5-176-73a
दृष्ट्वा च विहतां मायां कर्णेन भरतर्षभ।
घटोत्कचस्ततो मायां ससर्जान्तर्हितः पुनः।।
5-176-74a
5-176-74b
सोऽभवद्गिरिरत्युच्चः शिखरैस्तरुसङ्कटैः।
शूलप्रासासिमुसलजलप्रस्रवणो महान्।।
5-176-75a
5-176-75b
तमञ्जनचयप्रख्यं कर्णो दृष्ट्वा महीधरम्।
प्रपातैरायुधान्युग्राण्युद्वहन्तं न चुक्षुभे।।
5-176-76a
5-176-76b
स्मयन्निव ततः कर्णो दिव्यमस्त्रमुदैरयत्।
ततः सोऽस्रेण शैलेन्द्रो विक्षिप्तो वै व्यनश्यत।।
5-176-77a
5-176-77b
ततः स तोयदो भूत्वा नीलः सेन्द्रायुधो दिवि।
अश्मवृष्टिभिरत्युग्रः सूतपुत्रमवाकिरत्।।
5-176-78a
5-176-78b
अथ सन्धाय वायव्यमस्त्रमस्त्रविदां वरः।
व्यधमत्कालमेघं तं कर्णो वैकर्तनो वृषः।।
5-176-79a
5-176-79b
स मार्गणगणैः कर्णो दिशः प्रच्छाद्य सर्वशः।
जघानास्त्रं महाराज घटोत्कचसमीरितम्।।
5-176-80a
5-176-80b
ततः प्रहस्य समरे भैमसेनिर्महाबलः।
प्रादुश्चक्रे महामायां कर्णं प्रति महारथम्।।
5-176-81a
5-176-81b
स दृष्ट्वा पुनरायान्तं रथेन रथिनां वरम्।
घटोत्कचमसम्भ्रान्तं राक्षसैर्बहुभिर्वृतम्।।
5-176-82a
5-176-82b
सिंहशार्दूलसदृशैर्मत्तमातङ्गविक्रमैः।
गजस्थैश्च रथस्थैश्च वाजिपृष्ठगतैस्तथा।
5-176-82a
5-176-83b
नानाशस्त्रधरैर्घोरैर्नानाकवचभूषणैः।।
वृतं घटोत्कचं क्रूरैर्मरुद्भिरिव वासवम्।
5-176-83a
5-176-84b
दृष्ट्वा कर्णो महेष्वासो योधयामास राक्षसम्।।
घटोत्कचस्ततः कर्णं विद्धा पञ्चभिराशुगैः।
5-176-84a
5-176-85b
ननाद भैरवं नादं भीषयन्सर्वपार्थिवान्।।
भूयश्चाञ्जलिकेनाथ स मार्गणगणं महत्।
5-176-85a
5-176-86b
कर्णहस्तस्थितं चापं चिच्छेदाशु घटोत्कचः।।
अथान्यद्धनुरादाय दृढं भारसहं महत्।
5-176-86a
5-176-87b
विचकर्ष बलात्कर्ण इन्द्रायुधमिवोच्छ्रितम्।।
ततः कर्णो महाराज प्रेषयामास सायकान्।
5-176-87a
5-176-88b
सुवर्णपुङ्खाञ्छत्रुघ्नान्खेचरान्राक्षसान्प्रति।।
तद्बाणैरर्दितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्।
5-176-88a
5-176-89b
सिंहेनेवार्दितं वन्यं गजानामाकुलं कुलम्।।
विधम्य राक्षसान्बाणैः साश्वसूतगजान्विभुः।
5-176-89a
5-176-90b
ददाह भगवान्वह्निर्भूतानीव युगक्षये।।
स हत्वा राक्षसीं सेनां शुशुभे सूतनन्दनः।
5-176-90a
5-176-91b
पुरेव त्रिपुरं दग्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः।।
तेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु मारिष।
5-176-91a
5-176-92b
नैनं निरीक्षितुमपि कश्चिच्छक्नोति पार्थिव।।
ऋते घटोत्कचाद्राजन्राक्षसेन्द्रान्महाबलात्।
5-176-92a
5-176-93b
भीमवीर्यबलोपेतात्क्रुद्ध्द्वैवस्वतादिव।।
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां पावकः समजायत।
5-176-93a
5-176-94b
महोल्काभ्यां यथा राजन्सार्जिषः स्नेहबिन्दवः।।
तलं तलेन संहत्य सन्दश्य दशनच्छदम्।
5-176-94a
5-176-95b
रथमास्थाय च पुनर्मायया निर्मितं तदा।।
युक्तं गजनिभैर्वाहैः पिशाचवदनैः खरैः।
5-176-95a
5-176-96b
स सूतमब्रवीत्क्रुद्धः सूतपुत्राय मां वह।। 5-176-96a
स ययौ घोररूपेण रथेन रथिनां वरः।
द्वैरथं सूतपुत्रेण पुनरेव विशाम्पते।।
स चिक्षेप पुनः क्रुद्धः सुतपुत्राय राक्षसः।
5-176-97a
5-176-97b
5-176-98b
अष्टचक्रां महाघोरामशनिं रुद्रनिर्मिताम्।। 5-176-98a
द्वियोजनसमुत्सेधां योजनायामविस्तराम्।
आयसीं निचितां शूलैः कदम्बमिव केशरैः।।
5-176-99a
5-176-99b
तामवप्लुत्य जग्राह कर्णो न्यस्य महद्धनुः।
चिक्षेप चैनां तस्यैव स्यन्दनात्सोऽवपुप्लुवे।।
5-176-100a
5-176-100b
साश्वसूतध्वजं यानं भस्म कृत्वा महाप्रभा।
विवेश वसुधां भित्त्वा सुरास्तत्र विसिस्मियुः।।
5-176-101a
5-176-101b
कर्णं तु सर्वभूतानि पूजयामासुरञ्जसा।
यदप्लुत्य जग्राह देवसृष्टां महाशनिम्।।
5-176-102a
5-176-102b
एवं कृत्वा रणे कर्ण आरुरोह रथं पुनः।
ततो मुमोच नाराचान्सूतपुत्रः परन्तपः।।
5-176-103a
5-176-103b
अशक्यं कर्तुमन्येन सर्वभूतेषु मानद।
यदकार्षीत्तदा कर्णः सङ्ग्रामे भीमदर्शने।।
5-176-104a
5-176-104b
स हन्यमानो नाराचैर्धाराभिरिव पर्वतः।
गन्धर्वनगराकारः पुनरन्तरधीयत।।
5-176-105a
5-176-105b
एवं स वै महाकायो मायया लाघवेन च।
अस्त्राणि तानि दिव्यानि जघान रिपुसूदनः।।
5-176-106a
5-176-106b
निहन्यमानेष्वस्त्रेषु मायया तेन रक्षसा।
असम्भ्रान्तस्तदा कर्णस्तद्रक्षः प्रत्ययुध्यत।।
5-176-107a
5-176-107b
ततः क्रुद्धो महाराज भैमसेनिर्महाबलः।
चकार बहुधाऽऽत्मानं भीषयाणो महारथान्।।
5-176-108a
5-176-108b
ततो दिग्भ्यः समापेतुः सिंहव्याघ्रतरक्षवः।
अग्निजिह्वाश्च भुजगा विहगाश्चाप्ययोमुखाः।।
5-176-109a
5-176-109b
स कीर्यमाणो विशिखैः कर्णचापच्युतैः शरैः।
नागराडिव दुष्प्रेक्ष्यस्तत्रैवान्तरधीयत।।
5-176-110a
5-176-110b
राक्षसाश्च पिशाचाश्च यातुधानास्तथैव च।
शालावृकाश्च बहवो वृकाश्च विकृताननाः।।
5-176-111a
5-176-111b
ते कर्णं क्षपयिष्यन्तः सर्वतः समुपाद्रवन्।
अथैनं वाग्भिरुग्राभिस्त्रासयाञ्चिक्रिरे तदा।।
5-176-112a
5-176-112b
उद्यतैर्बहुभिर्घोरैरायुधैः शोणितोक्षितैः।
तेषामनेकैरेकैकं कर्णो विव्याध सायकैः।।
5-176-113a
5-176-113b
प्रतिहत्य तु तां मायां दिव्येनास्त्रेण राक्षसीम्।
आजघान हयानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः।।
5-176-114a
5-176-114b
ते भग्ना विक्षताङ्गाश्च भिन्नपृष्ठाश्च सायकैः।
वसुधामन्वपद्यन्त पश्यतस्तस्य रक्षसः।।
5-176-115a
5-176-115b
स भग्नमायो हैडिम्बिः कर्णं वैकर्तनं तदा।
एष ते विदधे मृत्युमित्युक्त्वान्तरधीयत।।
5-176-116a
5-176-116b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि
चतुर्दशरात्रियुद्धे षट्‌सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 176 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-176-5 निम्नितोदरः निम्नितं पृष्ठवंशसंलग्नमशनहीनस्येवोदरं यस्येत्यर्थः।। 5-176-6 करालवान् उन्नतदन्तचतुष्कः।। 5-176-8 विकचश्चासावुद्वृपिण्डो दृढाङ्गः को मूर्धा यस्य स विकचोद्वृद्धपिण्डकः। शिथिलोपचयः स्फिक्प्रदेशे एव शिथिलः श्लथ उपचयो वृद्धिर्यस्य।। 5-176-13 नल्वो हस्तचतुःशतम्।। 5-176-29 विष्कुर्हस्तस्तन्मितः परीणाहो विस्तारो यस्य। अरत्निर्निरष्टमांशः करः।। 5-176-30 रथः स्यन्दनदेहयोरिति कोशाद्देहानुकूलशक्तिमद्भिरिति वा।। 5-176-35 तस्य घटोत्कचस्या। आसक्तमन्योन्यसंसक्तं यथास्यात्तथाशरानस्यतः।। 5-176-94 उल्काभ्यां सजर्रसमिश्रोल्मुकाभ्याम्। ततो हि दीप्तस्य सर्जरसस्य कणाः सस्नेहत्वात्सार्चिष एव पतन्तीति प्रसिद्धम्।। 5-176-176 षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-175 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-177