महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-100

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-099 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-100
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-101 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

श्रीकृष्णेनार्जुननिर्मितसरसि स्नापनादिनाऽऽप्यायितानां तुरगाणां पुना रथे योजनम्।। 1 ।। पुना रथमारूढयोः कृष्णः र्जुनयोर्जयद्रथम्प्रति गमनम्।। 3 ।।

सञ्जय उवाच। 5-100-1x
सलिले जनिते तस्मिन्कौन्तेयेन महात्मना।
निस्तारिते द्विषत्सैन्ये कृते च शरवेश्मनि।।
5-100-1a
5-100-1b
वासुदेवो रथात्तूर्णमवतीर्य महाद्युतिः।
मोचयामास तुरगान्विनुन्नान्कङ्कपत्रिभिः।।
5-100-2a
5-100-2b
अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा साधुवादो महानभूत्।
सिद्धचारणसङ्घानां सैनिकानां च सर्वशः।।
5-100-3a
5-100-3b
पदातिनं तु कौन्तेयं युध्यमानं महारथाः।
नाशक्नुवन्वारयितुं तदद्भुतमिवाभवत्।।
5-100-4a
5-100-4b
आपतत्सु रथौघेषु प्रभूतगजवाजिषु।
नासम्भ्रमत्तदा पार्थस्तदस्य पुरुषानति।।
5-100-5a
5-100-5b
व्यसृजन्त शरौघांस्ते पाण्डवं प्रति पार्थिवाः।
न चाव्यथत धर्मात्मा वासविः परवीरहा।।
5-100-6a
5-100-6b
शतानि शरजालानि गदाः प्रासांश्च वीर्यवान्।
आगतानग्रसत्पार्थः सरितः सागरो यथा।।
5-100-7a
5-100-7b
अस्त्रवेगेन महता पार्थो बाहुबलेन च।
सर्वेषां पार्थिवेन्द्राणामग्रसत्ताञ्शरोत्तमान्।।
5-100-8a
5-100-8b
तत्तु पार्थस्य विक्रान्तं वासुदेवस्य चोभयोः।
अपूजयन्महाराज कौरवा महदद्भुतम्।।
5-100-9a
5-100-9b
कौरवा ऊचुः। 5-100-10x
किमद्भुततमं लोके भविताऽप्यथवा ह्यभूत्।
यदश्वान्पार्थ गोविन्दौ पाययामासतू रणे।।
5-100-10a
5-100-10b
भयं विपुलमस्मासु तावधत्तां नरोत्तमौ।
तेजो विदधतुश्चोग्रं यत्सैन्यं तावकं विभो।
`दधारैको रणे पार्थो वेलेवोद्वृत्तमर्णवम्।।
5-100-11a
5-100-11b
5-100-11c
पार्थस्य शरसञ्छन्ने तस्मिन्सद्मनि भारत।
आकाशमिव सम्प्राप्य विचेरुस्तत्र पक्षिणः।।
5-100-12a
5-100-12b
न चैनं युधि तिष्ठन्तं सैन्येषु तव मारिष।
अभ्यद्रवत्सुसङ्क्रुद्धः पुमान्कश्चित्तु तावकः।।
5-100-13a
5-100-13b
सर्वे विमनसोऽभूवंस्तव योधा विशाम्पते।
सम्प्रेक्ष्य तत्र गोविन्दं पाण्डवं च धनञ्जयम्'।।
5-100-14a
5-100-14b
अथ स्मयन्हृषीकेशः स्त्रीमध्य इव भारत।
अर्जुनेन कृते सङ्ख्ये शरगर्भगृहे तदा।।
5-100-15a
5-100-15b
उपावर्तयदव्यग्रस्तानश्वान्पुष्करेक्षणः।
मिषतां सर्वसैन्यानां त्वदीयानां विशाम्पते।।
5-100-16a
5-100-16b
`उपावृत्त्योत्थितानश्वान्पाणिभ्यां पुष्करेक्षणः।
सम्मार्जयन्रणे राजन्पश्यतां सर्वयोधिनाम्'।।
5-100-17a
5-100-17b
तेषां श्रमं च ग्लानिं च वमथुं वेपथुं व्रणान्।
सर्वं व्यपानुदत्कृष्णः कुशलो ह्यश्वकर्मणि।।
5-100-18a
5-100-18b
शल्यानुद्धृत्य पाणिभ्यां परिमृज्य च तान्हयान्।
उपावर्त्य यथान्यायं पाययामास वारि सः।।
5-100-19a
5-100-19b
स ताँल्लब्धोदकान्स्नाताञ्जग्धान्नान्विगतक्लमान्।
योजयामास संहृष्टः पुनरेव रथोत्तमे।।
5-100-20a
5-100-20b
स तं रथवरं शौरिः सर्वशस्त्रभृतां वरः।
समास्थाय महातेजाः सार्जुनः प्रययौ द्रुतम्।।
5-100-21a
5-100-21b
`योजयित्वा हयांस्तस्य विधिदृष्टेन कर्मणा।
रणे चचार गोविन्दस्तृणीकृत्य महारथान्'।।
5-100-22a
5-100-22b
रथं रथवरस्याजौ युक्तं लब्धोदकैर्हयैः।
दृष्ट्वा कुरुबलश्रेष्ठाः पुनर्विमनसोऽभवन्।।
5-100-23a
5-100-23b
विनिःस्वसन्तस्ते राजन्भग्नदंष्ट्रा इवोरगाः।
घिगहोऽतिगतः पार्थः कृष्णश्चेत्यब्रुवन्पृथक्।।
5-100-24a
5-100-24b
तत्सैन्यं सर्वतो दृष्ट्वा रोमहर्षणमद्भुतम्।
त्वरध्वमिति चाक्रन्दन्नैतदस्तीति चावुवन्।।
5-100-25a
5-100-25b
सर्वक्षत्रस्य मिषतो रथेनैकेन दंशितौ।
बालः क्रीडनकेनेव कदर्थीकृत्य नो बलम्।।
5-100-26a
5-100-26b
क्रोशतां यतमानानामसंसक्तौ परन्तपौ।
दर्शयित्वाऽत्मनो वीर्यं प्रयातौ सर्वराजसु।।
5-100-27a
5-100-27b
`यथा देवासुरे युद्धे तृणीकृत्य च दानवान्।
इन्द्राविष्णू पुरा राजञ्जम्भस्य वधकाङ्क्षिणौ'।।
5-100-28a
5-100-28b
तौ प्रयातौ पुनर्दृष्ट्वा तदाऽन्ये सैनिकाब्रुवन्।
त्वरध्वं कुरवः सर्वे वधे कृष्णकिरीटिनोः।।
5-100-29a
5-100-29b
रथं युङ्क्त्वा हि दाशार्हो मिषतां सर्वधन्विनाम्।
जयद्रथाय यात्येष कदर्थीकृत्य नो रणे।।
5-100-30a
5-100-30b
तत्र केचिन्मिथो राजन्समभाषन्त भूमिपाः।
अदृष्टपूर्वं सङ्ग्रामे तदृष्ट्वा महदद्भुतम्।।
5-100-31a
5-100-31b
सर्वसैन्यानि राजा च धृतराष्ट्रोऽत्ययं गतः।
दुर्योधनापराघेन क्षत्रं कृत्स्ना च मेदिनी।।
5-100-32a
5-100-32b
विलयं समनुप्राप्ता तच्च राजा न बुध्यते।
इत्येवं क्षत्रियास्तत्र ब्रुवन्त्यन्ये च भारत।।
5-100-33a
5-100-33b
सिन्धुराजस्य यत्कृत्यं गतस्य यमसादनम्।
तत्करोतु वृथादृष्टिर्धार्तराष्ट्रोऽनुपायवित्।।
5-100-34a
5-100-34b
ततः शीघ्रतरं प्रायात्पाण्डवः सैन्धवं प्रति।
विवर्तमाने तिग्मांशौ हृष्टैः पीतोदकैर्हयैः।।
5-100-35a
5-100-35b
तं प्रयान्तं महाबाहुं सर्वशस्त्रभृतां वरम्।
नाशक्नुवन्वारयितुं योधाः क्रुद्धमिवान्तकम्।।
5-100-36a
5-100-36b
विद्राव्य तु ततः सैन्यं पाण्डवः शत्रुतापनः।
यथा मृगगणान्सिंहः सैन्धवार्थे व्यलोडयत्।।
5-100-37a
5-100-37b
गाहमानस्त्वनीकानि तूर्णमश्वानचोदयत्।
बलाकाभं तु दाशार्हः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्।।
5-100-38a
5-100-38b
कौन्तेयेनाग्रतः सृष्टा न्यपतन्पृष्ठतः शराः।
तूर्णात्तूर्णतरं ह्यश्वाः प्रावहन्वातरंहसः।।
5-100-39a
5-100-39b
ततो नृपतयः क्रुद्धाः परिवव्रुर्धनञ्जयम्।
क्षत्रिया बहवश्चान्ये जयद्रथवधैषिणम्।।
5-100-40a
5-100-40b
सैन्येषु विप्रयातेषु धिष्ठितं पुरुषर्षभम्।
दुर्योधनोऽत्वयात्पार्थं त्वरमाणो महाहवे।।
5-100-41a
5-100-41b
वातोद्धूतपताकं तं रथं जलदनिःस्वनम्।
घोरं कपिध्वजं दृष्ट्वा विषण्णा रथिनोऽभवन्।।
5-100-42a
5-100-42b
दिवाकरेऽथ रजसा सर्वतः संवृते भृशम्।
शरार्ताश्चरणे योधाः शेकुः कृष्णौ न वीक्षितुम्।।
5-100-43a
5-100-43b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे शततमोऽध्यायः।। 100 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-100-5 पुरुषानति पुरुषेभ्योऽतिशयः। असम्भ्रमत्। उपसर्गात्पूर्वमार्षोऽट्।। 5-100-11 विदधतुर्दर्शितवन्तौ।। 5-100-16 उपावर्तयत्परिलोडितवान्।। 5-100-18 श्रमं मनःकायखेदम्। ग्लानि बलापचयम्। वमथुं फेनोद्रमम्।। 5-100-39 प्रावहन् अत्यक्रामन्।। 5-100-49 धिष्ठितं किञ्चिदवस्थितम्।। 5-100-100 शततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-099 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-101