महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-041

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-040 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-041
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-042 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

अभिमन्युपराक्रमवर्णनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-41-1x
सोऽभ्यगच्छद्धनुष्पाणिर्ज्यां विकर्षन्पुनः पुनः।
सच्छत्रध्वजयन्तारं साश्वमाशु स्मयन्निव।।
5-41-1a
5-41-1b
सोऽपिध्यद्दशभिर्बाणैरभिमन्युं दुरासदम्।
सच्छत्रध्वजयन्तारं साश्वमाशु स्मयन्निव।।
5-41-2a
5-41-2b
पितृपैतामहं कर्म कुर्वाणमतिमानुषम्।
दृष्ट्वार्दितं शरैः कार्ष्मिं त्वदीया हृषिताऽभवन्।।
5-41-3a
5-41-3b
तस्याभिमन्युरायम्य स्मयन्नेकेन पत्रिणा।
शिरः प्रच्यावयामास तद्रथात्प्रापतद्भुवि।।
5-41-4a
5-41-4b
कर्णिकारमिवाधूतं वातेनापतितं नगात्।
`कर्णानुजं च सम्प्रेक्ष्य तावका व्यथिताऽभवन्'।
भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा कर्णश्चासीत्पराङ्मुखः।।
5-41-5a
5-41-5b
5-41-5c
विमुखीकृत्य कर्णं तु सौभद्रः कङ्कपत्रिभिः।
अन्यानपि महेष्वासांस्तूर्णमेवाभिदुद्रुवे।।
5-41-6a
5-41-6b
ततस्तद्विततं सेन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिमत्।
क्रद्धोऽभिमन्युरभिनत्तिग्मतेजा महारथः।।
5-41-7a
5-41-7b
कर्णस्तु बहुभिर्बाणैरर्द्यमानोऽभिमन्युना।
अपायाज्जवनैरश्वैस्ततोऽनीकमभिद्रवत्।।
5-41-8a
5-41-8b
`तिंष्ठ कर्ण महेष्वास कृप दुर्योधनेति च।
द्रोणस्य क्रोशतो राजंस्तदनीकमभज्यत'।।
5-41-9a
5-41-9b
शलभैरिव चाकाशं धाराभिरिव पर्वतः।
अभिमन्यो शरैश्छन्नं न प्राज्ञायत किञ्चन।।
5-41-10a
5-41-10b
तावकानां तु योधानां वध्यतां निशितैः शरैः।
अन्यत्र सैन्धवाद्राजन्न स्म कश्चिदतिष्ठत।।
5-41-11a
5-41-11b
सौभद्रस्तु ततः शङ्खं प्रध्माय पुरुषर्षभः।।
शीघ्रमभ्यपतत्सेनां भारतीं भरतर्षभ।।
5-41-12a
5-41-12b
स कक्षेऽग्निरिवोत्सृष्टो निर्दहंस्तरसा रिपून्।
मध्ये भारतसैन्यानामार्जुनिः पर्यवर्तत।।
5-41-13a
5-41-13b
रथनागाश्वमनुजानर्दयन्निशितैः शरैः।
सम्प्रविश्याकरोद्भूमिं कबन्धगणसङ्कुलाम्।।
5-41-14a
5-41-14b
सौभद्रचापप्रभवैर्निकृत्ताः परमेषुभिः।
स्वानेवाभिमुखान्ध्नन्तः प्राद्रवञ्जीवितार्थिनः।।
5-41-15a
5-41-15b
ते घोरा रौद्रकर्माणो विपाठा बहवः शिताः।
निघ्न्तो रथनागाश्वाञ्जग्मुराशु वसुन्धराम्।।
5-41-16a
5-41-16b
सायुधाः साङ्गुलित्राणाः सगदाः साङ्गदा रणे।
दृश्यन्ते बाहवश्चिन्ना हेमाभारणभूषिताः।।
5-41-17a
5-41-17b
शराश्चापानि खङ्गाश्च शरीराणि शिरांसि च।
सकुण्डलानि स्रग्वीणि भूमावासन्सहस्रशः।।
5-41-18a
5-41-18b
सोपस्करैरधिष्ठानैरीषादण्डकबन्धुरैः।
अक्षैर्विमथितैश्चक्रैर्बहुधा पतितैर्युगैः।।
5-41-19a
5-41-19b
शक्तिचापासिभिश्चैव पतितैश्च महाध्वजैः।
चर्मचापशरैश्चैव व्यवकीर्णैः समन्तततः।।
5-41-20a
5-41-20b
निहतैः क्षत्रियैरश्वैर्वारणैश्च विशाम्पते।
अगम्यरूपा पृथिवी क्षणेनासीत्सुदारुणा।।
5-41-21a
5-41-21b
वध्यतां राजपुत्राणां क्रन्दतामितरेतरम्।
प्रादुरासीन्महाशब्दो भीरूणां भयवर्धनः।।
5-41-22a
5-41-22b
स शब्दो भरतश्चेष्ठ दिशः सर्वा व्यनादयत्।।
सौभद्रश्चाद्रवत्सेनां घ्नन्वराश्वरथद्विपान्।।
5-41-23a
5-41-23b
कक्षमग्निरिवोत्सृष्टो निर्दहंस्तरसा रिपून्।
मध्ये भारतसैन्यानामार्जुनिः प्रत्यदृश्यत।।
5-41-24a
5-41-24b
विचरन्तं दिशः सर्वाः प्रदिशश्चापि भारत।
तं तदा नानुपश्यामः सैन्ये च रजसाऽऽवृते।।
5-41-25a
5-41-25b
आददानं गजाश्वानां णां चायुंषि भारत।
क्षमेन भूयः पश्यामः सूर्यं मध्यंदिने यथा।।
5-41-26a
5-41-26b
अभिमन्युं महाराज प्रतपन्तं द्विषद्गणान्।
स वासवसमः सङ्ख्ये वासवस्यात्मजात्मजः।।
5-41-27a
5-41-27b
अभिमन्युर्महाराज सैन्यमध्ये व्यरोचत।
`यथा पुरा वह्निसुतः सुरसैन्येषु वीर्यवान्'।।
5-41-28a
5-41-28b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि
त्रयोदशदिवसयुद्धे एकचत्वारिंशोऽध्यायः।। 41 ।।
द्रोणपर्व-040 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-042