महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-196

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-195 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-196
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-197 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

अश्वत्थाम्ना सक्रोधं युधिष्ठिराद्युपालभ्यः।। 1 ।। तथा द्रोणस्य नारायणास्त्रलाभप्रकारादिकथनपूर्वकं तेन पाण्डवादिवध प्रतिज्ञानम्।। 2 ।।

सञ्जय उवाच। 5-196-1x
छद्मना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा।
बाष्पेणापूर्यत द्रौणी रोषेण च नरर्षभ।।
5-196-1a
5-196-1b
तस्य क्रुद्धस्य राजेन्द्र वपुर्दीप्तमदृश्यत।
अन्तकस्येव भूतानि जिहीर्षोः कालपर्यये।।
5-196-2a
5-196-2b
अश्रूपुर्णे ततो नेत्रे व्यपमृज्य पुनः पुनः।
उवाच कोपान्निःश्वस्य दुर्योधनमिदं वचः।।
5-196-3a
5-196-3b
पिता मम यथा क्षुद्रैर्न्यस्तशस्त्रो निपातितः।
धर्मध्वजवता पापं कृतं तद्विदितं मम।
अनार्यं सुनृशंसं च धर्मपुत्रस्य मे श्रुतम्।।
5-196-4a
5-196-4b
5-196-4c
युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां ध्रुवं जयपराजयौ।
द्वयमेतद्भवेद्राजन्वधस्तत्र प्रशस्यते।।
5-196-5a
5-196-5b
न्यायवृत्तो वधो यस्तु संङ्ग्रामे युध्यतो भवेत्।
न स दुःखाय भवति तथा दृष्टो हि स द्विजैः।।
5-196-6a
5-196-6b
गतः स वीरलोकाय पिता मम न संशयः।
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र यस्तदा निधनं गतः।।
5-196-7a
5-196-7b
यत्तु धर्मप्रवृतः सन्केशग्रहणमाप्तवान्।
पश्यतां सर्वसैन्यानां तन्मे मर्माणि कृन्तति।।
5-196-8a
5-196-8b
मयि जीवति यत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्।
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्।।
5-196-9a
5-196-9b
कामात्क्रोधादविज्ञानाद्वर्षाद्बाल्येन वा पुनः।
विधर्मकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च।।
5-196-10a
5-196-10b
तदिदं पार्षतेनेह महदाधर्मिकं कृतम्।
अवज्ञाय च मां नूनं नृशंसेन दुरात्मना।।
5-196-11a
5-196-11b
तस्यानुबन्धं द्रष्टाऽसौ धृष्टद्युम्नः सुदारुणम्।
अकार्यं परमं कृत्वा मिथ्यावादी च पाण्डवः।।
5-196-12a
5-196-12b
यो ह्यसौ छद्मनाऽऽचार्यं शस्त्रं सन्न्यासयत्तदा।
तस्याद्य धर्मराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्।।
5-196-13a
5-196-13b
शपे सत्येन कौरव्य इष्टापूर्तेन चैव ह।
अहत्वा सर्वपाञ्चालाञ्जीवेयं न कथञ्चन।।
5-196-14a
5-196-14b
सर्वोपायैर्यतिष्यामि पाञ्चालानामहं वधे।
धृष्टद्युम्नं च समरे हन्ताऽहं पापकारिणम्।।
5-196-15a
5-196-15b
कर्मणा येन तेनेह मृदुना दारुणेन च।
पाञ्चालानां वधं कृत्वा शान्तिं लब्धास्मि कौरव।।
5-196-16a
5-196-16b
यदर्थं पुरुषव्याघ्र पुत्रानिच्छन्ति मानवाः।
प्रेत्य चेह च सम्प्राप्तात्त्रायन्ते महतो भयात्।।
5-196-17a
5-196-17b
पित्रा तु मम साऽवस्था प्राप्ता निर्बन्धुना यथा।
मयि शैलप्रतीकाशे पुत्रे शिष्ये च जीवति।।
5-196-18a
5-196-18b
धिङ्ममास्त्राणि दिव्यानि धिग्बाहू धिक्पराक्रमम्।
यं स्म द्रोणः सुतं प्राप्य केशग्रहमवाप्तवान्।।
5-196-19a
5-196-19b
स तथाहं करिष्यासि यथा भरतसत्तम।
परलोकगतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः।।
5-196-20a
5-196-20b
आर्येण हि न वक्तव्या कदाचित्स्तुतिरात्मनः।
पितुर्वधममृष्यंस्तु वक्ष्याम्यद्येह पौरुषम्।।
5-196-21a
5-196-21b
अद्य पश्यन्तु मे वीर्यं पाण्डवाः सजनार्दनाः।
मृद्गतः सर्वसैन्यानि युगान्तमिव कुर्वतः।।
5-196-22a
5-196-22b
न हि देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः।
अद्य शक्ता रणे जेतुं रथस्थं मां नरर्षभाः।।
5-196-23a
5-196-23b
मदन्यो नास्ति लोकेऽस्मिन्नर्जुनाद्वाऽस्त्रवित्क्वचित्।
अहं हि ज्वलतां मध्ये मयूखानामिवांशुमान्।
प्रयोक्ता देवसृष्टानामस्त्राणां पृतनागतः।।
5-196-24a
5-196-24b
5-196-24c
भृशमिष्वसनादद्य मत्प्रयुक्ता महाहवे।
दर्शयन्तः शरा वीर्यं प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्।।
5-196-25a
5-196-25b
अद्य सर्वा दिशो राजन्धाराभिरिव सङ्कुलाः।
आवृताः पत्रिभिस्तीक्ष्णैर्द्रष्टारो मामकैरिह।।
5-196-26a
5-196-26b
विकिरञ्छरजालानि सर्वतो भैरवस्वनान्।
शत्रून्निपातयिष्यामि महावात इव द्रुमान्।।
5-196-27a
5-196-27b
न हि जानाति बीभत्सुस्तदस्त्रं न जनार्दनः।
न भीमसेनो न यमौ न च राजा युधिष्ठिरः।।
5-196-28a
5-196-28b
न पार्षतो दुरात्माऽसौ न शिखण्डी न सात्यकिः।
यदिदं मयि कौरव्य सकल्यं सनिवर्तनम्।।
5-196-29a
5-196-29b
नारायणाय मे पित्रा प्रणम्य विधिपूर्वकम्।
उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थितः।।
5-196-30a
5-196-30b
तं स्वयं प्रतिगृह्याथ भगवान्स वरं ददौ।
वव्रे पिता मे परममस्त्रं नारायणं ततः।।
5-196-31a
5-196-31b
अथैनमब्रवीद्राजन्भागवान्देवसत्तमः।
भविता त्वत्समो नान्यः कश्चिद्युधि नरः क्वचित्।।
5-196-32a
5-196-32b
न त्विदं सहसा ब्रह्मन्प्रयोक्तव्यं कथञ्चन।
न ह्येतदस्त्रमन्यत्र वधाच्छत्रोर्निवर्तते।।
5-196-33a
5-196-33b
न चैतच्छक्यते जेतुं को न वध्येत वै प्रभो।
अवध्यमपि हन्याद्वि तस्मान्नैतत्प्रयोजयेत्।।
5-196-34a
5-196-34b
अथ सङ्ख्ये रथस्यैव शस्त्राणां च विसर्जनम्।
प्रयाचनं च शत्रूणां गमनं शरणस्य च।।
5-196-35a
5-196-35b
एते प्रशमने योगा महास्त्रस्य परन्तप।
सर्वथा पीडितो हिंस्यादवध्यान्पीडयन्रणे।।
5-196-36a
5-196-36b
तज्जग्राह पिता मह्यमब्रवीच्चैव स प्रभुः।
त्वं वधिष्यसि सर्वाणि शस्त्रवर्षाण्यनेकशः।
अनेनास्त्रेण सङ्ग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि।।
5-196-37a
5-196-37b
5-196-37c
एवमुक्त्वा स भगवान्दिवमाचक्रमे प्रभुः।
एतन्नारायणादस्त्रं तत्प्राप्तं पितृबन्धुना।।
5-196-38a
5-196-38b
तेनाहं पाण्डवांश्चैव पाञ्चालान्मात्स्यकेकयान्।
विद्रावयिष्यामि रणे शचीपतिरिवासुरान्।।
5-196-39a
5-196-39b
यथायथाऽहमिच्छेयं तथा भूत्वा शरा मम।
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्स्वपि भारत।।
5-196-40a
5-196-40b
यथेष्टमश्मवर्षेण प्रवर्षिष्ये रणे स्थितः।
अयोमुखैश्च विहगैर्द्रावयिष्ये महारथान्।।
5-196-41a
5-196-41b
परश्वथांश्च निशितानुत्स्रक्ष्येऽहमसंशयम्।। 5-196-42a
सोऽहं नारायणास्त्रेण महता शत्रुतापनः।
शत्रून्विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान्।।
5-196-43a
5-196-43b
मित्रब्रह्मगुरुद्रोही जाल्मकः सुविगर्हितः।
पाञ्चालापशदश्चाद्य न मे जीवन्विमोक्ष्यते।।
5-196-44a
5-196-44b
तच्छ्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य पर्यवर्तत वाहिनी।
ततः सर्वे महाशङ्खान्दध्मुः पुरुषसत्तमाः।
भेरीश्चाभ्यहनन्हृष्टा डिण्डिभांश्च सहस्रशः।।
5-196-45a
5-196-45b
5-196-45c
तथा ननाद वसुधा खुरनेमिप्रपीडिता।
स शब्दस्तुमुलः खं द्यां पृथिवीं च व्यनादयत्।।
5-196-46a
5-196-46b
तं शब्दं पाण्डवाः श्रुत्वा पर्जन्यनिनदोपमम्।
समेत्य रथिनां श्रेष्ठाः सहिताश्चाप्यमन्त्रयन्।।
5-196-47a
5-196-47b
तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु वार्युपस्पृश्य भारत।
प्रादुश्चकार तद्दिव्यमस्त्रं नारायणं तदा।।
5-196-48a
5-196-48b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षपर्वणि
पञ्चदशदिवसयुद्धे षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 196 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-196-4 धर्मध्वजवता दाम्भिकेन। तत् अनृतवचनरूपं पापम्। अनार्यं नीचयोग्यं कर्म।। 5-196-10 बाल्येन चापकेन। विधर्मकाणि धर्मविरुद्धानि।। 5-196-12 अनुबन्धं फलम्। पाण्डवश्च अनुबन्धं द्रष्टेत्यनुषज्यते।। 5-196-24 मयूखानां मयूखवताम्।। 5-196-29 कल्यः प्रयोगः। निवर्तनमुपसंहारः।। 5-196-30 ब्रह्मरूपो वेदरूपः। वैदिकैर्मन्त्रैः स्तुतवानित्यर्थः।। 5-196-34 शक्यते ज्ञातुं केन वध्येदिति प्रभो इति झ. पाठः। तत्र केन प्रत्यस्त्रेण वध्येत् वध्येत इति ज्ञातुमित्यर्थः।। 5-196-35 रथस्यैव विसर्जनम्। शस्त्राणामपि विसर्जनं च। प्रयाचनं मावधीरिति याचनं। शरणस्य गमनं त्वमेव शरणं न इति कीर्तनं च।। 5-196-36 पीडितः पीडितं शस्त्रान्तरेण बाधितम्। पुंस्त्वमार्षम्।। 5-196-38 पितृबन्धुना मया।। 5-196-44 जाल्मको मूर्ख।। 5-196-196 षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-195 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-197