महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-069

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← द्रोणपर्व-068 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-069
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-070 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

नारदेन सृञ्जयम्प्रति पृथुचरिब्रकथनम्।। 1 ।।

नारद उवाच। 5-69-1x
पुथुं वैन्यं च राजानं मृतं सृञ्जय शुश्रुम।
यमब्यषिञ्चत्सम्मन्त्र्य राजसूये महर्षयः।।
5-69-1a
5-69-1b
अयं नः प्रथयिष्येत सर्वानित्यभवत्पृथुः।
क्षतान्नस्त्रास्यते सर्वानत्येवं क्षत्रियोऽभवत्।।
5-69-2a
5-69-2b
पृथुं वैन्यं प्रजा दृष्ट्वा रक्ताः स्मेति यदब्रुवन्।
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत।।
5-69-3a
5-69-3b
अकृष्टपच्या पृथिवी आसीद्वैन्यस्य कामधुक्।
सर्वाः समादुघा गावः पुटकेपुटके मधु।।
5-69-4a
5-69-4b
आसन्हिरण्मया वृक्षाः सुखस्पर्शाः सुखावहाः।
तेषां चीरxx संवीताः प्रजास्तेष्वेव शेरते।।
5-69-5a
5-69-5b
फलान्यमृतकल्पानि स्वादूनि च मधूनि च।
तेषामासीत्तदाऽऽहारो निराहाराश्च नाभवन्।।
5-69-6a
5-69-6b
अरोगाः सर्वसिद्धार्था मनुष्या ह्यकुतोभयाः।
न्यवसन्त यथाकामं वृक्षेषु च गुहासु च।।
5-69-7a
5-69-7b
प्रविभागो न राष्ट्राणां पुराणां चाभवत्तदा।
यथासुखं यथाकामं तथैता मुदिताः प्रजाः।।
5-69-8a
5-69-8b
तस्य संस्तम्भिता ह्यापः समुद्रमभियास्यतः।
पर्वताश्च ददुर्मार्गं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्।।
5-69-9a
5-69-9b
तं वनस्पतयः शैला देवासुरनरोरगाः।
सप्तर्षयः पुण्यजना गन्धर्वाप्सरसोऽपि च।
पितरश्च सुखासीनमभिगम्येदमब्रुवन्।।
5-69-10a
5-69-10b
5-69-10c
सम्राडसि क्षत्रियोऽसि राजा गोप्ता पिताऽसि नः।
देह्यस्मभ्यं महाराज प्रभुः सन्नीप्सितान्वरान्।
यैर्वयं शाश्वतं तृप्ता वर्तयिष्यामहे सुखम्।।
5-69-11a
5-69-11b
5-69-11c
`विज्ञापितः प्रजाभिस्तु प्रजानां हितकाम्यया।
धनुर्गृह्य पृषत्कांश्च वसुधामाद्रवद्बली।।
5-69-12a
5-69-12b
ततो वैन्यभयाद्राजन्गौर्भूत्वा प्राद्रवन्मही।
तां पृथुर्धनुरादाय द्रवन्तीमन्वसारयत्।।
5-69-13a
5-69-13b
सा लोकान्ब्रह्मलोकादीन्गत्वा वैन्यभयार्दिता।
सा ददर्शाग्रतो वैन्यं कार्मुकोद्यतपाणिकम्।।
5-69-14a
5-69-14b
ज्वलद्भिर्विशिखैर्बाणैर्दीप्ततेजःसमद्युतिम्।
महायोगं महात्मानं दुर्धर्षममरैरपि।।
5-69-15a
5-69-15b
अलभन्ती परित्राणं वैन्यमेवाभ्यपद्यत।
कृताञ्जलिपुटा राजन्पूज्यं लोकैस्त्रिभिस्तदा।।
5-69-16a
5-69-16b
उवाच चैनं नाधर्म्यं स्त्रीवधं कर्तुमर्हसि।
कथं धारयिता चासि प्रजा राजन्मया विना।।
5-69-17a
5-69-17b
पृथुरुवाच। 5-69-18x
एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो वा परस्य वा।
एकं प्राणान्बहून्वापि प्राणिनां नास्ति पातकं।।
5-69-18a
5-69-18b
यस्मिंस्तु निहते भद्रे बहवः सुखमेधते।
तस्मिन्हते त्वधं नास्ति पातकं नोपभुज्यते।।
5-69-19a
5-69-19b
सोऽहं पालनिमित्तं त्वां बधिष्यामि वसुंधरे।
यदि चेद्वचनादद्य न करिष्यसि मे प्रियम्।।
5-69-20a
5-69-20b
त्वां निहत्य तु बाणेन मच्छासनपराङ्मुखीम्।
आत्मानं प्रथयित्वाऽहं प्रजा धारयिता स्वयं।।
5-69-21a
5-69-21b
सुखं वचनमास्थाय मम धर्मभृतां वरे।
स़ञ्जीवय प्रजा नित्यं शक्ता ह्यसि वसुन्धरे।।
5-69-22a
5-69-22b
दुहितृत्वं च मे गच्छ एवमेतन्महाशरम्।
नियच्छेयं त्वदर्थाय उद्यतं घोरदर्शनम्।।
5-69-23a
5-69-23b
भूमिरुवाच। 5-69-24x
सर्वमेतन्महाराज विधास्यासि परन्तप।
वत्सं त्वं पश्य राजन्वै क्षरेयं येन वत्सला।।
5-69-24a
5-69-24b
समां तु कुरु सर्वज्ञ मां तु धर्मभृतां वर।
यथा विष्यन्दमानं वै क्षीरं सर्वत्र भावये।।
5-69-25a
5-69-25b
नारद उवाच। 5-69-26x
तत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्वशः।
पृथुर्वैन्यस्तदा राजा तेन शैला विवर्धिताः।।
5-69-26a
5-69-26b
न हि पूर्वनिसर्गे वै विषमे वसुधातले।
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा महीपते।।
5-69-27a
5-69-27b
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिर्न वणिक्पथः।
वैन्यात्प्रभृति राजेन्दर सर्वस्यैतस्य सम्भवः।।
5-69-28a
5-69-28b
यत्रयत्र च साम्यं तु भूमावासीत्किलानघ।
तत्रतत्र प्रजास्तात निवासमभिरोचयन्।
कृच्छ्रेण च महाराज इत्येवमनुशुश्रुम।।
5-69-29a
5-69-29b
5-69-29c
तथेत्युक्त्वा पुनर्वैन्यो गृहीत्वाऽऽजगवं धनुः।
शरांश्चाप्रतिमान्घोरांश्चिन्तयित्वाऽब्रवीन्महीम्।।
5-69-30a
5-69-30b
पृथुरुवाच। 5-69-31x
एह्येहि वसुधे क्षिप्रं क्षरैभ्यः काङ्क्षितं पयः।
मच्छसनातिगां वै त्वां प्रमथिष्याम्यहं शरैः।।
5-69-31a
5-69-31b
नारद उवाच। 5-69-32x
तथोक्ता साऽत्मनः श्रेयश्चिन्तयित्वाऽब्रवीत्पृथुम्। 5-69-32a
भूमिरुवाच। 5-69-32x
वत्सं पात्राणि दोग्धॄंश्च क्षीराणि च समादिश।। 5-69-32b
ततो दास्याम्यहं भद्र सर्वं यस्य यथेप्सितम्।
दुहितृत्वे च मां वीर सङ्कल्पयितुमर्हसि।।
5-69-33a
5-69-33b
नारद उवाच।' 5-69-34x
तथेत्युक्त्वा पृथुः सर्वं विधानमकरोद्वशी।
ततो भूतनिकायास्तां वसुधां दुदुहुस्तदा।।
5-69-34a
5-69-34b
तां वनस्पतयः पूर्वं समुत्तस्थुर्दुधुक्षवः।
साऽतिष्ठद्वत्सला वत्सं दोग्धृपात्राणि चेच्छती।।
5-69-35a
5-69-35b
वत्सोऽभूत्पुष्पितः सालः प्लक्षो दोग्धाऽभवत्तदा।
छिन्नप्ररोहणं दुग्धं पात्रमौदुम्बरं शुभम्।।
5-69-36a
5-69-36b
उदयः पर्वतो वत्सो मेरुर्दोग्धा महागिरिः।
रत्नान्योषधयो दुग्धं पात्रमस्तमयं तथा।।
5-69-37a
5-69-37b
`देवानां वत्स इन्द्रोऽभूत्पात्रं दारुमयं तथा'।
दोग्धा च सविता देवो दुग्धमूर्जस्करं प्रियम्।।
5-69-38a
5-69-38b
असुरा दुदुहुर्मायामयःपात्रे तु तां तदा।
दोग्धा द्विमूर्धा तत्रासीद्वत्सश्चासीद्विरोचनः।।
5-69-39a
5-69-39b
कृषिं च सस्यं च नरा दुदुहुः पृथिवीतले।
स्वायंभुवो मनुर्वत्सस्तेषां दोग्धाऽभवत्पृथुः।।
5-69-40a
5-69-40b
अलाबुपात्रे च तथा विषं दुग्धा वसुन्धरा।
धृतराष्ट्रोऽभवद्दोग्धा तेषां वत्सस्तु तक्षकः।।
5-69-41a
5-69-41b
सप्तर्षिभिर्ब्रह्म दुग्धा तथा चाक्लिष्टकर्मभिः।
दोग्धा बृहस्पतिः पात्रं छन्दो वत्सश्च सोमराट्।।
5-69-42a
5-69-42b
अन्तर्धानं चामपात्रे दुग्धा पुण्यजनैर्विराट्।
दोग्धा वैश्रवणस्तेषां वत्सश्चासीद्वृषध्वजः।।
5-69-43a
5-69-43b
पुण्यगन्धान्पद्मपात्रे गन्धर्वाप्सरसोऽदुहन्।
वत्सश्चित्ररथस्तेषां दोग्धा विश्वरुचिः प्रभुः।।
5-69-44a
5-69-44b
स्वधां रजतपात्रेषु दुदुहुः पितरश्च ताम्।
वत्सो वैवस्वतस्तेषां यमो दोग्धान्तकस्तदा।।
5-69-45a
5-69-45b
एवं निकायैस्तैर्दुग्धा पयोऽभीष्टं हि सा विराट्।
यैर्वर्तयन्ति ते ह्यद्य पात्रैर्वत्सैश्च नित्यशः।।
5-69-46a
5-69-46b
यज्ञैश्च विविधैरिष्ट्वा पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्।
सन्तर्पयित्वा भूतानि सर्वैः कामैर्मनःप्रियैः।।
5-69-47a
5-69-47b
हैरण्यानकरोद्राजा ये केचित्पार्थिवा भुवि।
तान्ब्राह्मणेभ्यः प्रायच्छदश्वमेधे महामखे।।
5-69-48a
5-69-48b
स षष्टिं गोसहस्राणि षष्टिं नागशतानि च।
सौवर्णानकरोद्राजा ब्राह्मणेभ्यश्च तान्ददौ।।
5-69-49a
5-69-49b
इमां च पृथिवीं सर्वां मणिरत्नविभूषिताम्।
सौवर्णीमकरोद्राजा ब्राह्मणेभ्यश्च तां ददौ।।
5-69-50a
5-69-50b
स चेन्ममार सृञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया।
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः।
अयज्वानमदक्षिण्यमभि श्वैत्येत्युदाहरत्।।
5-69-51a
5-69-51b
5-69-51b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि
षोडशराजकीये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः।। 69 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-69-1 ध्वजभङ्गस्तोरणादिना।। 5-69-39 द्विमूर्धा शुक्रोऽभूत् इति क.ङ.ड.पाठः।। 5-69-43 विराट् पृथिवी। वत्सश्चासीत्कुवेरकः इति.पाठः।। 5-69-44 दोग्धा वसुरपि प्रभुः इति क.ङ.ड.पाठः।। 5-69-45 वत्सोऽत्र वत्सरस्तेषां क.ङ.पाठः।। 5-69-46 निवर्तयन्ति ते रुद्रादिष्टे वैन्येन सर्वशः इति क. पाठः। यैर्वर्तयन्ति ते तृप्तादिष्टे वैन्येन सर्वशः इति ङ. पाठः। ये वर्षयन्ति ते पात्रैः वत्सैर्दोग्धैश्च नित्यशः इति ङ. पाठः।। 5-69-48 पार्थिवाः पृथ्वीसंवन्धिपदार्थाः।। 5-69-69 एकोनसप्ततितमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-068 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-070