महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-085

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-084 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-085
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-086 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

धृतराष्ट्रेण पुत्रान्प्रति शोचनपूर्वकं सञ्जयम्प्रत्यभिमन्युनिधनानन्तरीयकयुद्धकथनचोदना।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 5-85-1x
श्वोभूते किमकार्षुस्ते दुःखशोकसमन्विताः।
अभिमन्यौ हते तत्र कैर्वाऽयुध्यन्त पाण्डवाः।।
5-85-1a
5-85-1b
जानन्तस्तस्य कर्माणि कुरवः सव्यसाचिनः।
कथं तत्किल्बिषं कृत्वा निर्भया ब्रूहि मामकाः।।
5-85-2a
5-85-2b
पुत्रशोकाभिसन्तप्तं क्रुद्धं मृत्युमिवान्तकम्।
आयान्तं पुरुषव्याघ्रं कथं ददृशुराहवे।।
5-85-3a
5-85-3b
कपिराजध्वनं सङ्ख्ये विधुन्वानं महद्धनुः।
दृष्ट्वा पुत्रपरिद्यूनं किमकुर्वत मामकाः।।
5-85-4a
5-85-4b
किन्तु सञ्जय सङ्ग्रमे वृत्तं दुर्योधनं प्रति।
परिदेवो महानद्य श्रूयते हि गृहेगृहे।।
5-85-5a
5-85-5b
भूयाञ्शब्दानतीत्यान्याञ्शब्दः सैन्धववेश्मनि।
पौराणिकानां तूर्याणां शङ्खदुन्दुभिघोषवान्।।
5-85-6a
5-85-6b
सूतमागधबन्दीनां नर्तकानां च निःस्वनः।
सोऽद्य न श्रूयते शब्दः सूत पुत्र यथा पुरा।।
5-85-7a
5-85-7b
शब्दो नानाविधोऽभीष्टमभवद्यत्र मे श्रुतः।
दीनानामद्य तं शब्दं न शृणोमि समीरितम्।।
5-85-8a
5-85-8b
निवेशने सत्यधृतेः सोमदत्तस्य सञ्जय।
आसीनोऽहं पुरा तात शब्दमश्रौषमुत्तमम्।।
5-85-9a
5-85-9b
तदद्य पुण्यहीनोऽहमार्तस्वरनिनादितम्।
निवेशनं गतोत्साहं विकृतं तात लक्षये।।
5-85-10a
5-85-10b
विविंशतेर्दुर्मुखस्य चित्रसेनविकर्णयोः।
अन्येषां च सुतानां मे न तथा श्रूयते ध्वनिः।।
5-85-11a
5-85-11b
ब्राह्मणआः क्षत्रिया वैश्या यं शिष्याः पर्युपासते।
द्रोणपुत्रं महेष्वासं पुत्राणां मे परायणम्।।
5-85-12a
5-85-12b
वितण्डालापसंलापैर्द्रुतवादित्रवादितैः।
गीतैश्च विविधैरिष्टै रमते यो दिवानिशम्।।
5-85-13a
5-85-13b
उपास्यमानो बहुभिः कुरुपाण्डवसात्वतैः।
श्लक्ष्णस्तस्य गृहे शब्दो नाद्य द्रौणेर्यथा पुरा।।
5-85-14a
5-85-14b
द्रोणपुत्रं महेष्वासं गायना नर्तकाश्च ये।
अत्यर्थमुपतिष्ठन्ति तेषां न श्रूयते ध्वनिः।।
5-85-15a
5-85-15b
विन्दानुविन्दयोः सायं शिबिरे यो महाध्वनिः।
श्रूयते सोऽद्य न तथा केकयानां च वेश्मसु।।
5-85-16a
5-85-16b
नित्यं प्रमुदितानां च तालगीतस्वनो महान्।
नृत्यतां श्रूयते तात गणानां सोऽद्य न स्वनः।।
5-85-17a
5-85-17b
सप्ततन्तून्वितन्वाना याजका यमुपासते।
सौमदत्तिं श्रुतनिधिं तेषां न श्रूयते ध्वनिः।।
5-85-18a
5-85-18b
ज्याघोषो ब्रह्मघोषश्च तोमरासिरथध्वनिः।
द्रोणस्यासीदविरतो गृहे तं न शृणोम्यहम्।।
5-85-19a
5-85-19b
नानादेशसमुत्थानां गीतानां योऽभवत्स्वनः।
वादित्रनादितानां च सोऽद्य न श्रूयते महान्।।
5-85-20a
5-85-20b
यदाप्रभृत्युपप्लुव्याच्छान्तिमिच्छञ्जनार्दनः।
आगतः सर्वभूतानामनुकम्पार्थमच्युतः।।
5-85-21a
5-85-21b
ततोऽहमब्रुवं सूत मन्दं दुर्योधनं तदा।
वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः।।
5-85-22a
5-85-22b
कालप्राप्तमहं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगाः।
`संशाम्य भ्रातृभिस्तैस्तु क्षत्रियानभिपालय'।।
5-85-23a
5-85-23b
शमं चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्।
हितार्थमभिजल्पन्तं न तवास्ति रणे जयः।।
5-85-24a
5-85-24b
प्रत्याचष्ट स दाशार्हमृषभं सर्वधन्विनाम्।
अनुनेयानि जल्पन्तमनयान्नान्वपद्यत।।
5-85-25a
5-85-25b
`कर्णदुःशासनमतः सौबलस्य च दुर्मतेः।
प्रत्याख्यातो महाबाहुःकुलान्तकरणेन वै'।।
5-85-26a
5-85-26b
ततो दुःशासनस्यैव कर्णस्य च मतं द्वयोः।
अन्ववर्तत मां हित्वा कृष्टः कालेन दुर्मतिः।।
5-85-27a
5-85-27b
न ह्यहं युद्धमिच्छामि विदुरो द्रोण एव वा।
बाह्लीकः सोमदत्तो वा भीष्मो द्रौणायनिस्तथा।।
5-85-28a
5-85-28b
शलो भूरिश्रवाश्चैव पुरुमित्रो विविंशतिः।
जयः कृपो वा धर्मात्मा ये चान्ये मम बान्धवाः।।
5-85-29a
5-85-29b
एतेषां मतमास्थाय यदि वत्स्यति पुत्रकः।
एतेभ्यश्च मदूर्ध्वं च अभोक्ष्यद्वसुधामिमाम्।।
5-85-30a
5-85-30b
श्लक्ष्णा मधुरसम्भाषा ज्ञातिमध्ये प्रियंवदाः।
कुलीनाः सम्मताः प्राज्ञाः सुखं जीवन्ति मानवाः।
5-85-31a
5-85-31b
धर्मापेक्षी नरो नित्यं सर्वत्र लभते सुखम्।
प्रेत्यभावे च कल्याणं प्रसादं प्रतिपद्यते।।
5-85-32a
5-85-32b
अर्हास्ते पृथिवीं भोक्तुं समर्थाः साधनेऽपि च।
तेषामपि समुद्रान्ता पितृपैतामही मही।।
5-85-33a
5-85-33b
`न च त्वाऽभिभविष्यन्ति हित्वा धर्मं पृथात्मजाः।
नियुज्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा धर्मवर्त्मनि।।
5-85-34a
5-85-34b
सन्ति मे ज्ञातयस्तात येषां श्रोष्यन्ति पाण्डवाः।
शल्यस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्य च महात्मनः।।
5-85-35a
5-85-35b
द्रोणस्याथ विकर्णस्य बाह्लीकस्य कृपस्य च।
अन्येषां चैव वृद्धानां भरतानां महात्मनाम्।
त्वदर्थमब्रवं तात न जहुर्वचनानि ते।।
5-85-36a
5-85-36b
5-85-36c
कं वा त्वं मन्यसे तेषां यस्त्वां ब्रूयादतोऽन्यथा।
कृष्णो न धर्मं सञ्जह्यात्सर्वे ते हि तदन्वयाः।।
5-85-37a
5-85-37b
मयाऽपि चोक्तास्ते वीरा वचनं धर्मसंहितम्।
नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः।।
5-85-38a
5-85-38b
इत्यहं विलपन्सूत बहुशः पुत्रमुक्तवान्।
न च मे श्रुतवान्मूढो मन्ये कालस्य पर्ययम्।।
5-85-39a
5-85-39b
वृकोदरार्जुनौ यत्र वृष्णिवीरश्च सात्यकिः।
उत्तमौजाश्च पाञ्चाल्यो युधामन्युश्च दुर्जयः।।
5-85-40a
5-85-40b
धृष्टद्युम्नश्च दुर्धर्षः शिखण्डी चापराजितः।
अश्मकाः केकयाश्चैव क्षत्रधर्मा च सौमकिः।।
5-85-41a
5-85-41b
चैद्यश्च चेकितानश्च पुत्रः काश्यस्य चाभिभूः।
द्रौपदेया विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।।
5-85-42a
5-85-42b
यमौ च पुरुषव्याघ्रौ मन्त्री च मधुसूदनः।
क एताञ्जातु युध्येत लोकेऽस्मिन्वै जिजीविषुः।।
5-85-43a
5-85-43b
दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणान्प्रसहेद्वा परान्मम।
अन्यो दुर्योधनात्कार्णाच्छकुनेश्चापि सौबलात्।
दुःशासनचतुर्थानां नान्यं पश्यामि पञ्चमम्।।
5-85-44a
5-85-44b
5-85-44c
येषां वचनकृत्स स्याद्विष्वक्सेनो रथे स्थितः।
सन्नद्धश्चार्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः।।
5-85-45a
5-85-45b
तथा मम विलापानां नायं दुर्योधनः स्मरेत्।
हतौ हि पुरुषव्याघ्रौ भीष्मद्रोणौ त्वमात्थ वै।।
5-85-46a
5-85-46b
तेषां विदुरवाक्यानामुक्तानां दीर्घदर्शनात्।
दृष्ट्वेमां फलनिर्वृत्तिं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः।।
5-85-47a
5-85-47b
सेनां दृष्ट्वाऽभिभूतां मे शैनेयेनार्जुनेन च।
शून्यान्दृष्ट्वा रथोपस्थान्मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः।।
5-85-48a
5-85-48b
हिमात्यये यथा कक्षं शुष्कं वातेरितो महान्।
अग्निर्दहेत्तथा सेनां मामिकां स धनञ्जयः।।
5-85-49a
5-85-49b
आचक्ष्व मम तत्सर्वं कुशलो ह्यसि सञ्जय।
यदोपयाताः सायाह्ने कृत्वा पार्थस्य किल्बिषं।।
5-85-50a
5-85-50b
अभिमन्यौ हते तात कथमासीन्मनो हि वः।। 5-85-51a
न जातु तस्य कर्माणि युधि गाण्डीवधन्वनः।
अपकृत्य महत्तात सोढुं शक्ष्यन्ति मामकाः।।
5-85-52a
5-85-52b
किन्नुः दुर्योधनः कृत्यं कर्णः कृत्यं किमब्रवीत्।
दुःशासनः सौबलश्च तेषामेवं गते सति।।
5-85-53a
5-85-53b
सर्वेषां समवेतानां पुत्राणां मम सञ्जय।
यद्वृत्तं तात सङ्ग्रामे मन्दस्यापनयैर्भृशम्।।
5-85-54a
5-85-54b
लोभानुगस्य दुर्बुद्धेः क्रोधेन विकृतात्मनः।
राज्यकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः।
दुर्नीतं वा सुनीतं वा तन्ममाचक्ष्व सञ्जय।।
5-85-55a
5-85-55b
5-85-55c
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि
जयद्रथवधपर्वणि पञ्चाशीतितमोऽध्यायः।। 85 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-85-4 पुत्रपरिद्यूनं पुत्रवधदुःखितम्।। 5-85-13 स्वपक्षस्थापनहीनः प्रतिपक्षे प्रतिक्षेपो वितण्डा। अलापो भाषणम्। संलापो मेथो भाषणम्।। 5-85-17 गणानां सङ्घानाम्।। 5-85-22 तीर्थेन निदानेन उपायेन वा।। 5-85-23 कालप्राप्तं समयोचितम्।। 5-85-25 अनुनेयनि अनुकूलानि।। 5-85-31 श्लक्ष्ण ऋजवः।। 5-85-33 साधने स्वीकरणे।। 5-85-44 दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणाः संहरेयुररिंदमाः इति क.ट.पाठः।। 5-85-47 दीर्घदर्शनादनागतानुसन्धानात्।। 5-85-52 महदत्यर्थम्।। 5-85-53 तेषां मध्ये।। 5-85-55 रागो मात्सर्थं रागस्तु मात्सर्ये इति मेदिनी।। 5-85-85 पञ्चाशीतितमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-084 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-086