महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-113

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-112 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-113
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-114 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

अर्जुनं गच्छतः सात्यकेः कृतवर्मणासह युद्धम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-113-1x
प्रयाते तव सैन्यं तु युयुधाने युयुत्सया।
धर्मराजो महाराज स्वेनानीकेन संवृतः।
प्रायाद्द्रोणरथं प्रेप्सुर्युयुधानस्य पृष्ठतः।।
5-113-1a
5-113-1b
5-113-1c
ततः पाञ्चालराजस्य पुत्रः समरदुर्मदः।
`प्रयाते माधवे राजन्निदं वचनमब्रवीत्'।।
5-113-2a
5-113-2b
प्राक्रोशत्पाण्डवानीके वसुदानश्च पार्थिवः।
आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत।।
5-113-3a
5-113-3b
यथा सुखेन गच्छेत सात्यकिर्युद्धदुर्मदः।
महारथा हि बहवो यतिष्यन्तेऽस्य निर्जये।।
5-113-4a
5-113-4b
सञ्जय उवाच। 5-113-5x
`सेनापतिवचः श्रुत्वा पाण्डवेयाः समन्ततः।
अभ्युद्ययुर्महाराज तव सैन्यं समन्ततः।।
5-113-5a
5-113-5b
जहि प्रहर गृह्णीहि विध्य विद्रव चाद्रव'।
इति ब्रुवन्तौ वेगेन निपेतुस्ते महारथाः।।
5-113-6a
5-113-6b
वयं प्रतिजिगीषन्तस्तत्र तान्समभिद्रुताः।
`बाणशङ्खरवान्कृत्वा विमिश्रान्वाद्यनिस्वनैः।।
5-113-7a
5-113-7b
युयुधानरथं दृष्ट्वा तावका अभिदुद्रुवुः'।
ततः शब्दो महानासीद्युयुधानरथं प्रति।।
5-113-8a
5-113-8b
आकीर्यमाणा धावन्ती तव पुत्रस्य वाहिनी।
सात्वतेन महाराज शतधाऽभिव्यशीर्यत।।
5-113-9a
5-113-9b
तस्यां विदीर्यमाणायां शिनेः पुत्रो महारथः।
सप्तवीरान्महेष्वासानग्रानीकेष्वपोथयत्।।
5-113-10a
5-113-10b
अथान्यानपि राजेन्द्र नानाजनपदेश्वरान्।
शरैरनलसङ्काशैर्निन्ये वीरान्यमक्षयम्।।
5-113-11a
5-113-11b
शतमेकेन विव्याध शतेनैकं च पत्रिणाम्।
द्विपारोहान्द्विपांश्चैव हयारोहान्हयांस्तथा।
रथिनः साश्वसूतांश्च जघानेशः पशूनिव।।
5-113-12a
5-113-12b
5-113-12c
तं तथाऽद्भुतकर्माणं शरसम्पातवर्षिणम्।
न केचनाभ्यधावन्वै सात्यकिं तव सैनिकाः।।
5-113-13a
5-113-13b
ते भीता मृद्यमानाश्च प्रमृष्टा दीर्घबाहुना।
आयोधनं जहुर्वीरा दृष्टा तमतिमानिनम्।।
5-113-14a
5-113-14b
तमेकं बहुधा पश्यन्मोहितास्तस्य तेजसा।। 5-113-15a
रथैर्विमथितैश्चैव भग्ननीडैश्च मारिष।
चक्रैर्विमथितैश्छत्रैर्ध्वजैश्च विनिपातितैः।।
5-113-16a
5-113-16b
अनुकर्षैः पताकाभिः शिरस्त्राणैः सकाञ्चनैः।
बाहुभिश्चन्दनादिग्धैः साङ्गदैश्च विशाम्पते।।
5-113-17a
5-113-17b
हस्तिहस्तोपमैश्चापि भुजङ्गाभोगसन्निभैः।
ऊरुभिः पृथिवी च्छन्ना मनुजानां नराधिप।।
5-113-18a
5-113-18b
शशाङ्कुसन्निभैश्चैव वदनैश्चारुकुण्डलैः।
पतितैर्ऋषभाक्षाणां बभौ भारत मेदिनी।।
5-113-19a
5-113-19b
गजैश्च बहुधा छिन्नैः शयानैः पर्वतोपमैः।
रराजातिभृशं भूमिर्विकीर्णैरिव पर्वतैः।।
5-113-20a
5-113-20b
तपनीयमयैर्योक्त्रैर्मुक्ताजालविभूषितैः।
उरश्छदैर्विचित्रैश्च व्यशोभन्त तुरङ्गमाः।
गतसत्वा महीं प्राप्य प्रमृष्टा दीर्घबाहुना।।
5-113-21a
5-113-21b
5-113-21c
नानाविधानि सैन्यानि तव हत्वा तु सात्वतः।
प्रविष्टस्तावकं सैन्यं द्रावयित्वा चमूं भृशम्।।
5-113-22a
5-113-22b
ततस्तेनैव मार्गेण येन यातो धनञ्जयः।
इयेष सात्यकिर्गन्तुं ततो द्रोणेन वारितः।।
5-113-23a
5-113-23b
भारद्वाजं समासाद्य युयुधानश्च सात्यकिः।
न न्यवर्तत सङ्क्रुद्धो वेलामिव जलाशयः।।
5-113-24a
5-113-24b
निवार्य तु रणे द्रोणो युयुधानं महारथम्।
विव्याध निशितैर्बाणैः पञ्चभिर्मर्मभेदिभिः।।
5-113-25a
5-113-25b
सात्यकिस्तु रणे द्रोणं राजन्विव्याध सप्तभिः।
हेमपुङ्घैः शिलाधौतैः कङ्कबर्हिणवाजितैः।।
5-113-26a
5-113-26b
षं षड्भिः सायकैर्द्रोणः साश्वयन्तारमार्दयत्।
स तं न ममृषे द्रोणं युयुधानो महारथः।।
5-113-27a
5-113-27b
सिंहनादं ततः कृत्वा द्रोणं विव्याध सात्यकिः।
दशभिः सायकैश्चान्यैः षड्भिरष्टाभिरेव च।।
5-113-28a
5-113-28b
युयुधानः पुनर्द्रोणं विव्याध दशभिः शरैः।
एकेन सारथिं चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्।
ध्वजमेकेन बाणेन विव्याध युधि मारिष।।
5-113-29a
5-113-29b
5-113-29c
तं द्रोणः साश्वयन्तारं सरथध्वजमाशुगैः।
त्वरन्प्राच्छादयद्बाणैः शलभानामिव व्रजैः।।
5-113-30a
5-113-30b
तथैव युयुधानोऽपि द्रोणं बहुभिराशुगैः।
`प्राच्छादयदसम्भ्रान्तस्त्वरमाणो महारथः।।
5-113-31a
5-113-31b
द्रोणस्तु परमक्रुद्धः सात्यकिं परवीरहा।
अवाक्रिच्छितैर्बाणैर्वासुदेवपराक्रमम्।।
5-113-32a
5-113-32b
तं तथा शरजालेन प्रच्छाद्य महता पुनः।
द्रोणः प्रहस्य शैनेयमिदं वचनमब्रवीत्'।।
5-113-33a
5-113-33b
तवाचार्यो रणं हित्वा गतः कापुरुषो यथा।
युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्षिणमवर्तत।।
5-113-34a
5-113-34b
त्वं हि मे युध्यतो नाद्य जीवन्यास्यसि माधव।
यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचार्यवद्द्रुतम्।।
5-113-35a
5-113-35b
सात्यकिरुवाच। 5-113-36x
धनञ्जयस्य पदवीं धर्मराजस्य शासनात्।
गच्छामि स्वस्ति ते ब्रह्मन्न मे कालात्ययो भवेत्।।
5-113-36a
5-113-36b
आचार्यानुगतो मार्गः शिष्यैरन्वास्यते सदा।
तस्मादेव व्रजाम्याशु यथा मे स गुरुर्गतः।।
5-113-37a
5-113-37b
सञ्जय उवाच। 5-113-38x
एतावदुक्त्वा शैनेय आचार्यं परिवर्जयन्।
प्रयातः सहसा राजन्सारथिं चेदमब्रवीत्।।
5-113-38a
5-113-38b
द्रोणः करिष्यते यत्नं सर्वथा मम वारणे।
यत्तो याहि रणे सूत शृणु चेदं वचः परम्।।
5-113-39a
5-113-39b
एतदालोक्यते सैन्यमावन्त्यानां महाप्रभम्।
अस्यानन्तरतस्त्वेतद्दाक्षिणात्यं महद्बलम्।।
5-113-40a
5-113-40b
तदनन्तरमेतच्च बाह्लिकानां महद्बलम्।
बाह्लिकाभ्याशतो युक्तं कर्णस्य च महद्बलम्।।
5-113-41a
5-113-41b
अन्योन्येन हि सैन्यानि भिन्नान्येतानि सारथे।
अन्योन्यं समुपाश्रित्य न त्यक्ष्यन्ति रणाजिरम्।।
5-113-42a
5-113-42b
एतदन्तरमासाद्य चोदयाश्वान्प्रहृष्टवत्।
मध्यमं जवमास्थाय वह मामत्र सारथे।।
5-113-43a
5-113-43b
बाह्लिका यत्र दृश्यन्ते नानाप्रहरणोद्यताः।
दाक्षिणात्याश्च बहवः सूतपुत्रपुरोगमाः।।
5-113-44a
5-113-44b
हस्त्यश्वरथसम्बाधं यच्चानीकं विलोक्यते।
नानादेशसमुत्थैश्च पदातिभिरधिष्ठितम्।।
5-113-45a
5-113-45b
`*ततः शक्यो महाव्यूहो भेत्तुं स सहसा रणे।
तं देशं त्वरिता यामो मृद्ग्रन्तो युधि शात्रवान्।।
5-113-46a
5-113-46b
तत्रैते सम्प्रहृष्टत्वान्नास्मान्प्रति युयुत्सवः।। 5-113-47a
अयुध्यमानो बहुभिरेकं प्राप्य सुदुर्बलम्।
बलं प्रमथ्य गच्छामि मिषतां सर्वधन्विनाम्।।
5-113-48a
5-113-48b
मध्यतो याहि यत्रोग्रं कर्णस्य सुमहद्बलम्।
यत्रैते परमक्रुद्धा दाक्षिणात्या महारथाः।
एतान्विजित्य सङ्ग्रामे ततो यामो धनञ्जयम्।।
5-113-49a
5-113-49b
5-113-49c
सञ्जय उवाच। 5-113-50x
युयुधानवचः श्रुत्वा युयुधानस्य सारथिः।
यथोक्तमगमद्राजन्वर्जयन्द्रोणमाहवे'।।
5-113-50a
5-113-50b
तं द्रोणोऽनुययौ क्रुद्धो विकिरन्विशिखान्बहून्।
युयुधानं महाभागं गच्छन्तमनिवर्तिनम्।।
5-113-51a
5-113-51b
स च सैन्यं महद्भित्त्वा दाक्षिणात्यबलं च तत्।
कर्णस्य सैन्यं सुमहदभिहत्य शितैः शरैः।।
5-113-52a
5-113-52b
प्राविशद्भारतीं सेनामपर्यन्तां स सात्यकिः।
सात्यको हि ततः सैन्यं द्रावयन्स समन्ततः।।
5-113-53a
5-113-53b
प्रविष्टे युयुधाने तु सैनिकेषु द्रुतेषु च।
अमर्षी कृतवर्मा तु सात्यकिं पर्यवारयत्।।
5-113-54a
5-113-54b
तमापतन्तं विशिखैः षड्भिराहत्य सात्यकिः।
चतुर्भिश्चतुरोऽस्याश्वानाजघानाशु वीर्यवान्।।
5-113-55a
5-113-55b
ततः पुनः षोडशभिर्नतपर्वभिराशुगैः।
सात्यकिः कृतवर्माणं प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे।।
5-113-56a
5-113-56b
स ताड्यमानो विशिखैर्बहुभिस्तिग्मतेजनैः।
सात्वतेन महाराज कृतवर्मा न चक्षमे।।
5-113-57a
5-113-57b
स वत्सन्दतं सन्धाय तिग्मांश्वनलसप्रभम्।
आकृष्य राजन्नाकर्णाद्विव्याधोरसि सात्यकिम्।।
5-113-58a
5-113-58b
स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च सायकः।
सपुङ्खपत्रः पृथिवीं विवेश रुधिरोक्षितः।।
5-113-59a
5-113-59b
अथास्य बहुभिर्बाणैरच्छिनत्परमास्त्रवित्।
स मार्गणगणं राजन्कृतवर्मा शरासनम्।।
5-113-60a
5-113-60b
विव्याध च रणे राजन्सात्यकिं सत्यविक्रमम्।
दशभिर्विशिखैस्तीक्ष्णैरभिक्रुद्धः स्तनान्तरे।।
5-113-61a
5-113-61b
ततः प्रशीर्णे धनुषि शक्त्या शक्तिमतां वरः।
जघान दक्षिणं बहुं सात्यकिः कृतवर्मणः।।
5-113-62a
5-113-62b
ततोऽन्यत्सुदृढं चापं पूर्णमायम्य सात्यकिः।
व्यसृजद्विशिखांस्तूर्णं शतशोऽथ सहस्रशः।।
5-113-63a
5-113-63b
सरथं कृतवर्माणं समन्तात्पर्यवारयत्।
छादयित्वा रणे राजन्हार्दिक्यं स तु सात्यकिः।
अथास्य भल्लेन शिरः सारथेः समकृन्तत।।
5-113-64a
5-113-64b
5-113-64c
स पपात हतः सूतो हार्दिक्यस्य महारथात्।
ततस्ते यन्तृरहिताः प्राद्रवंस्तुरगा भृशम्।।
5-113-65a
5-113-65b
अथ भोजस्तु सम्भ्रान्तो निगृह्य तुरगामन्स्वयम्।
तस्थौ वीरो धनुष्पाणिस्तत्सैन्यान्यभ्यपूजयन्।।
5-113-66a
5-113-66b
स मुहूर्तमिवाश्वास्य सदश्वान्समनोदयत्।
व्यपेत भीरमित्राणामावहत्सुमहद्भयम्।।
5-113-67a
5-113-67b
सात्यकिश्चात्यगात्तस्मात्स तु भीममुपाद्रवत्।। 5-113-68a
युयुधानोऽपि राजेन्द्र भोजानीकाद्विनिःसृतः।
प्रययौ त्वरितस्तूर्णं काम्भोजानां महाचमूम्।।
5-113-69a
5-113-69b
स तत्र बहुभिः शूरैः सन्निरुद्धो महारथैः।
न चचाल तदा राजन्सात्यकिः सत्यविक्रमः।।
5-113-70a
5-113-70b
सन्धाय च चमूं द्रोणो भोजे भारं निवेश्य च।
अभ्यधावद्रणे यत्तो युयुधानं युयुत्सया।।
5-113-71a
5-113-71b
तथा तमनुधावन्तं युयुधानस्य पृष्ठतः।
न्यवारयन्त संहृष्टाः पाण्डुसैन्ये ब्रृहत्तमाः।
समासाद्य तु हार्दिक्यं रथानां प्रवरं रथम्।।
5-113-72a
5-113-72b
5-113-72c
पाञ्चाला विगतोत्साहा भीमसेनपुरोगमाः।
विक्रम्य वारिता राजन्वीरेण कृतवर्मणा।।
5-113-73a
5-113-73b
यतमानांश्च तान्सर्वानीषद्विगतचेतसः।
अभितस्ताञ्शरौघेण क्लान्तवाहानकारयत्।।
5-113-74a
5-113-74b
निगृहीतास्तु भोजेन भोजानीकेप्सवो रणे।
अतिष्ठन्नार्यवद्वीराः प्रार्थयन्तो महद्यशः।
`हार्दिक्यं समरे यत्ता न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्'।।
5-113-75a
5-113-75b
5-113-75c
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे त्रयोधशाधिकशततमोऽध्यायः।। 2 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-113-12 ईशो रुद्रः।। 5-113-19 ऋषोभस्येवाक्षीणि येषाम्।। 5-113-35 त्वंहि त्वमपि।। 5-113-42 भिन्नानि पृथग्भूतानि।। 5-113-* एतदादि पञ्चश्लोकानां स्थाने अधो लिखित एकएव श्लोकः झ. पुस्तकेऽस्ति। एतावदुक्त्वा यन्तारं ब्राह्मणं परिवर्जयन्। मध्यतो याहि यच्चोग्रं कर्णस्य च महद्वलम्।। 5-113-58 जिह्मागानिलसन्निभम् इति। झ. पाठः।। 5-113-71 सन्धाय यथास्थानमानीय।। 5-113-75 आर्यवत्कुलीनवत्। कुलीनत्वादितियावत्।। 5-113-113 त्रयोदशाधिकरशथतमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-112 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-114