महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-175

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-174 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-175
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-176 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

घटोत्कचेन जटासुरसुतवधः।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-175-1x
दृष्ट्वा घटोत्कचं राजन्सूतपुत्ररथं प्रति।
आयान्तं तु तथायुक्तं जिघांसुं कर्णमाहवे।
अब्रवीत्तत्र पुत्रस्ते दुःशासनमिदं वचः।।
5-175-1a
5-175-1b
5-175-1c
एतद्रक्षो रणे तूर्णं दृष्ट्वा कर्णस्य विक्रमम्।
अभियाति द्रुतं कर्णं तद्वारय महारथम्।।
5-175-2a
5-175-2b
वृतः सैन्येन महता याहि यत्र महाबलः।
कर्णो वैकर्तनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति।।
5-175-3a
5-175-3b
रक्ष कर्णं रणे यत्तो वृतः सैन्येन मानद।
मा कर्णं राक्षसो घोरः प्रमादान्नाशयिष्यति।।
5-175-4a
5-175-4b
एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटासुरसुतो बली।
दुर्योधनमुपागम्य प्राह प्रहरतां वरः।।
5-175-5a
5-175-5b
दुर्योधन तवामित्रान्प्रख्यातान्युद्धदुर्मदान्।
पाण्डवान्हन्तुमिच्छामि त्वयाऽऽज्ञप्तः सहानुगान्।।
5-175-6a
5-175-6b
जटासुरो मम पिता रक्षसां ग्रामणीः पुरा।
प्रयुज्य कर्म रक्षोघ्नं क्षुद्रैः पार्थैर्निपातितः।।
5-175-7a
5-175-7b
तस्यापचितिमिच्छामि शत्रुशोणितपूजया।
शत्रुमांसैश्च राजेन्द्र मामनुज्ञातुमर्हसि।।
5-175-8a
5-175-8b
तमब्रवीत्ततो राजा प्रीयमाणः पुनःपुनः।
द्रोणकर्मादिभिः सार्धं पर्याप्तोऽहं द्विषद्वधे।।
5-175-9a
5-175-9b
त्वं तु गच्छ मयाऽऽज्ञप्तो जहि युद्धे घटोत्कचम्।
राक्षसं क्रूरकर्माणं रक्षोमानुषसम्भवम्।।
5-175-10a
5-175-10b
पाण्डवानां हितं नित्यं हस्त्यश्वरथघातिनम्।
वैहायसगतं युद्धे प्रेषयेर्यमसादनम्।।
5-175-11a
5-175-11b
तथेत्युक्त्वा महाकायः समाहूय घटोत्कचम्।
जाटासुरिर्भैमसेनिं नानाशस्त्रैरवाकिरत्।।
5-175-12a
5-175-12b
अलम्बलं च कर्णं च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्।
हैडिम्बिः प्रममाथैको महाबातोम्बुदानिव।।
5-175-13a
5-175-13b
ततो मायाबलं दृष्ट्वा रक्षस्तूर्णमलम्बलः।
घटोत्कचं शरव्रातैर्नानालिङ्गैः समार्पयत्।।
5-175-14a
5-175-14b
विद्धा च बहुभिर्बाणैर्भैमसेनिं महाबलः।
व्यद्रावयच्छरव्रातैः पाण्डवानामनीकिनीम्।।
5-175-15a
5-175-15b
तेन विद्राव्यमाणानि पाण्डुसैन्यानि भारत।
निशीथे विप्रकीर्यन्ते वातनुन्ना घना इव।।
5-175-16a
5-175-16b
घटोत्कचशरैर्नुन्ना तथैव तव वाहिनी।
निशीथे प्राद्रवद्राजन्नुत्सृज्योल्काः सहस्रशः।।
5-175-17a
5-175-17b
अलम्बलस्ततः क्रुद्धो भैमसेनिं महामृधे।
आजघ्ने दशभिर्बाणैस्तोत्रैरिव महाद्विपम्।।
5-175-18a
5-175-18b
तिxशस्तस्य संवाहं सूतं सर्वायुधानि च।
घटोत्कचः प्रचिच्छेद प्रणदंश्चातिदारुणम्।।
5-175-19a
5-175-19b
ततः कर्णं शरव्रातैः कुरूनन्यान्सहस्रशः।
अलम्बलं चाभ्यवर्षन्मेघो मेरुमिवाचलम्।।
5-175-20a
5-175-20b
ततः सञ्चुक्षुभे सैन्यं कुरूणां राक्षसार्दितम्।
उपर्युपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं ममर्द ह।।
5-175-21a
5-175-21b
जाटासुरिर्महाराज विरथो हतसारथिः।
घटोत्कचं रणे क्रुद्धो मुष्टिनाऽभ्यहनद्दृढम्।।
5-175-22a
5-175-22b
मुष्टिनाऽभ्याहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कचः।
क्षितिकम्पे यथा शैलः सवृक्षस्तृणगुल्मवान्।।
5-175-23a
5-175-23b
ततः स परिघाभेन द्विट्‌सङ्घघ्नेन बाहुना।
जाटासुरिं भैमसेनिरवधीन्मुष्टिना भृशम्।।
5-175-24a
5-175-24b
तं प्रमथ्य ततः क्रुद्धस्तूर्णं हैडिम्बिराक्षिपत्।
दोर्भ्यामिन्द्रध्वजाभाभ्यां निष्पिपेष च भूतले।।
5-175-25a
5-175-25b
जाटासुरिर्मोक्षयित्वा आत्मानं च घटोत्कचात्।
पुनरुत्थाय वेगेन घटोत्कचमुपाद्रावत्।।
5-175-26a
5-175-26b
अलम्बलोऽपि विक्षिप्य समुत्क्षिप्य च राक्षसम्।
घटोत्कचं रणे रोषान्निष्पिपेष च भूतले।।
5-175-27a
5-175-27b
तयो समभवद्युद्धं गर्जतोरतिकाययोः।
घटोत्कचालम्बलयोस्तुमुलं रोमहर्षणम्।।
5-175-28a
5-175-28b
विशेषयन्तावन्योन्यं मायाभिरतिमायिनौ।
युयुधाते महावीर्याविन्द्रवैरोचनाविव।।
5-175-29a
5-175-29b
पावकाम्बुनिधी भूत्वा पुनर्गरुडतक्षकौ।
पुनर्मेघमहाबत्तौ पुनर्वज्रमहाचलौ।।
5-175-30a
5-175-30b
पुनः कुञ्जरशार्दूलौ पुनः स्वर्भानुभास्करौ।
एवं मायाशतसृजावन्योन्यवधकाङ्क्षिणौ।
भृशं चित्रमयुध्येतामलम्बलघटोत्कचौ।।
5-175-31a
5-175-31b
5-175-31c
परिघैश्च गदाभिश्च प्रासमुद्ररपट्टसैः।
मुसलैः पर्वताग्रैश्च तावन्योन्यं विजघ्नतुः।।
5-175-32a
5-175-32b
हयाभ्यां च गजाभ्यां च रथाभ्यां च पदातिभिः।
युयुधाते महामायौ राक्षसप्रवरौ युधि।।
5-175-33a
5-175-33b
ततो घटोत्कचो राजन्नलम्बलवधेप्सया।
उत्पतात भृशं क्रुद्धः श्येनवन्निपपात च।।
5-175-34a
5-175-34b
गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलम्बलम्।
उद्यम्य न्यवधीद्भूमौ मयं विष्णुरिवाहवे।।
5-175-35a
5-175-35b
ततो घटोत्कचः खङ्गमुद्वृत्याद्भुतदर्शनम्।
रौद्रस्य कायाद्वि शिरो भीमं विकृतदर्शनम्।।
5-175-36a
5-175-36b
स्फुरतस्तस्य समरे नदतश्चातिभैरवम्।
निचकर्त महाराज शत्रोमितविक्रमः।।
5-175-37a
5-175-37b
शिरस्तच्चापि सङ्गृह्य केशेषु रुधिरोक्षितम्।
ययौ घटोत्कचस्तूर्णं दुर्योधनरथं प्रति।।
5-175-38a
5-175-38b
`द्रोणकर्णकृपान्योधानतीत्य सुमहाबलः'।
अभ्येत्य च महाबाहुः स्मयमानः स राक्षसः।।
5-175-39a
5-175-39b
शिरो रथेऽस्य निक्षिप्य विकृताननमूर्धजम्।
प्राणदद्भैरवं नादं प्रावृषीव वलाहकः।।
5-175-40a
5-175-40b
अब्रवीच्च ततो राजन्दुर्योधनमिदं वचः।। 5-175-41a
एष ते निहतो बन्धुस्त्वया दृष्टोऽस्य विक्रमः।
पुनर्द्रष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथाऽऽत्मनः।।
5-175-42a
5-175-42b
स्वधर्ममर्थं कामं च त्रितयं योऽभिवाञ्छति।
रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानं ब्राह्मणं स्त्रियम्।
तिष्ठस्व तावत्सुप्रीतो यावत्कर्णं वधाम्यहम्।।
5-175-43a
5-175-43b
5-175-43c
सञ्जय उवाच। 5-175-44x
एवमुक्त्वा ततः प्रायात्कर्णं प्रति नरेश्वरः।
किरञ्छरगणांस्तीक्ष्णान्रुषितो रणमूर्धनि।।
5-175-44a
5-175-44b
ततः समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्।
विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोर्मृधे।।
5-175-45a
5-175-45b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि
चतुर्दशरात्रियुद्धे पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 175 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-175-8 अपचिनिं निष्कृतिम्।। 5-175-42 निष्ठां नाशम्।। 5-175-175 पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-174 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-176