महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-082

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-081 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-082
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-083 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

श्रीकृष्णस्य कृताह्निकं युधिष्ठिरं प्रत्यागमनम्।। 1 ।।

सञ्जय उवाच। 5-82-1x
तयोः संवदतोरेव कृष्णदारुकयोस्तथा।
साऽत्यगाद्रजनी राजन्नथ राजा स्म बोध्यते।।
5-82-1a
5-82-1b
पठन्ति पाणिध्वनिका मागधाः स्तवगायकाः।
वैतालिकाश्च सूताश्च तुष्टुवुः पुरुषर्षभम्।।
5-82-2a
5-82-2b
नर्तकाश्चाप्यनृत्यन्त जगुर्गीतानि गायकाः।
कुरुवंशस्तवार्थानि मधुरं रक्तकण्ठिनः।।
5-82-3a
5-82-3b
मृदङ्गा झर्झरा भेर्यः पणवानकगोमुखाः।
आडम्बराश्च शङ्खाश्च दुन्दुभ्यश्च महास्वनाः।।
5-82-4a
5-82-4b
एवमेतानि सर्वाणि तथान्यान्यपि भारत।
वादयन्ति स्म संहृष्टाः कुशलाः साधुशिक्षिताः।।
5-82-5a
5-82-5b
स मेघसमनिर्घोषो महाञ्शब्दोऽस्पृशद्दिवम्।
पार्थिवप्रवरं सुप्तं युधिष्ठिरमबोधयत्।।
5-82-6a
5-82-6b
प्रतिबुद्धः सुखं सुप्तो महार्हे शयनोत्तमे।
उत्थायावश्यकार्यार्थं ययौ स्नानगृहं नृपः।।
5-82-7a
5-82-7b
ततः शुक्लाम्बराः स्नातास्तरुणाः शतमष्ट च।
स्नापकाः काञ्चनैः कुम्भैः पूर्णैः समुपतस्थिरे।।
5-82-8a
5-82-8b
भद्रासने सूपविष्टः परिधायाम्बरं लघु।
सस्नौ चन्दनसंयुक्तैः पानीयैरभिमन्त्रितैः।।
5-82-9a
5-82-9b
उत्सादितः कषायेण बलवद्भिः सुशिक्षितैः।
आप्लुतः साधिवासेन जलेन ससुगन्धिना।।
5-82-10a
5-82-10b
राजहंसनिभं प्राप्य उष्णीषं शिथिलार्पितम्।
जलक्षयनिमित्तं वै वेष्टयामास मूर्धनि।।
5-82-11a
5-82-11b
हरिणा चन्दनेनाङ्गमुपलिप्य महाभुजः।
स्रग्वी चाक्लिष्टवसनः प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः स्थितः।।
5-82-12a
5-82-12b
`कृत्वेन्द्रियाणामैकाग्र्यं मनसश्च महामनाः'।
जजाप जप्यं कौन्तेयः सतां मार्गमनुष्ठितः।
तत्राग्निशरणं दीप्तं प्रविवेश विनीतवत्।।
5-82-13a
5-82-13b
5-82-13c
समिद्भिः स पवित्राभिरग्निमाहुतिभिस्तथा।
मन्त्रपूताभिरर्चित्वा निश्चक्राम गृहात्ततः।।
5-82-14a
5-82-14b
द्वितीयां पुरुषव्याघ्रः कक्ष्यां निर्गम्य पार्थिवः।
ततो वेदविदो वृद्धानपश्यद्ब्राह्मणर्षभान्।।
5-82-15a
5-82-15b
दान्तान्वेदव्रतस्नातान्स्नातानवभृथेषु च।
सहस्रानुचरान्सौरान्सहस्रं चाष्ट चापरान्।।
5-82-16a
5-82-16b
अक्षतैः सुमनोभिश्च वाचयित्वा महाभुजः।
तान्द्विजान्मधुसर्पिर्भ्यां फलैः श्रेष्ठैः सुमङ्गलैः।।
5-82-17a
5-82-17b
प्रादात्काञ्चनमेकैकं निष्कं विप्राय पाण्डवः।
अलङ्कृतं चाश्वशतं वासांसीष्टाश्च दक्षिणाः।।
5-82-18a
5-82-18b
तथा गाः कपिला दोग्ध्रीः सवत्साः पाण्डुनन्दनः।
हेमशृङ्गा रौप्यखुरा दत्त्वा तेभ्यः प्रदक्षिणम्।।
5-82-19a
5-82-19b
स्वस्तिकान्वर्धमानांश्च नन्द्यावर्तांश्च काञ्चनान्।
माल्यं च जलकुम्भांश्च ज्वलितं च हुताशनम्।।
5-82-20a
5-82-20b
पूर्णान्यक्षतपात्राणि रुचकं रोचनास्तथा।
स्वलङ्कृताः शुभाः कन्या दधिसर्पिर्मधूदकम्।।
5-82-21a
5-82-21b
मङ्गल्यान्पक्षिणश्चैव यच्चान्यदपि पूजितम्।
दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च कौन्तेयो बाह्यां कक्ष्यां ततोऽगमत्।।
5-82-22a
5-82-22b
ततस्तस्यां नहाबाहोस्तिष्ठतः परिचारकाः।
सौवर्णं सर्वतोभद्रं मुक्तावैदूर्यमण्डितम्।।
5-82-23a
5-82-23b
परार्ध्यास्तरणास्तीर्णं सोत्तरच्छदमृद्धिमत्।
विश्वकर्मकृतं दिव्यमुपजह्रुर्वरासनम्।।
5-82-24a
5-82-24b
तत्र तस्योपविष्टस्य भूषणानि महात्मनः।
उपाजह्रुर्महार्हाणि प्रेप्याः शुभ्राणि सर्वशः।।
5-82-25a
5-82-25b
युक्ताभरणवेषस्य कौन्तेयस्य महात्मनः।
रूपमासीन्महाराज द्विषतां शोकवर्धनम्।।
5-82-26a
5-82-26b
चामरैश्चन्द्ररश्म्याभैर्हेमदण्डैः सुशोभनैः।
दोधूयमानैः शुशुभे विद्युद्भिरिव तोयदः।।
5-82-27a
5-82-27b
संस्तूयमानः सूत्रैश्च वन्द्यमानश्च वन्दिभिः।
उपगीयमानो गन्धर्वैरास्ते स्म कुरुनन्दनः।।
5-82-28a
5-82-28b
ततो मुहूर्तमासीच्च वन्दिनां निनदो महान्।
रथानां नेमिघोषश्च खुरघोषश्च वाजिनाम्।।
5-82-29a
5-82-29b
हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च।
नराणां पदशब्दैश्च कम्पतीव स्म मेदिनी।।
5-82-30a
5-82-30b
ततः शुद्धान्तमासाद्य जानुभ्यां भूतले स्थितः।
शिरसा वन्दनीयं तमभिवाद्य जनेश्वरम्।।
5-82-31a
5-82-31b
कुण्डली बद्धनिस्त्रिंशः सन्नद्धकवचो युवा।
अभिप्रणम्य शिरसा द्वास्थो धर्मात्मजाय वै।।
5-82-32a
5-82-32b
न्यवेदयद्धृषीकेशमुपयान्तं महात्मने।
सोऽब्रवीत्पुरुषव्याघ्रः स्वागतेनैव माधवः।।
5-82-33a
5-82-33b
`प्रवेश्यतां समीपं मे किमर्थं प्रविलम्बसे'।
आसनं च मधुघ्नाय दीयतां परमार्चितम्।
ततः प्रवेश्य वार्ष्णेयमुपवेश्य वरासने।।
5-82-34a
5-82-34b
5-82-34c
सत्कृत्य सत्कृतस्तेन पर्यपृच्छद्युधिष्ठिरः।। 5-82-35a
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि
प्रतिज्ञापर्वणि द्व्यशीतितमोऽध्यायः।। 82 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-82-2 पाणिध्वनिका हस्तेन तालस्वनं कुर्वते।। 5-82-3 रक्तकण्ठिनो रञ्जकस्वराः।। 5-82-4 झर्झरा झिल्लिकाः। भेर्यो बृहढ्ढक्काः। पणवा मुरजाः। आनकाः पटहाः। गोमुखाः त्रागडाः। आडम्बराश्च क्षुद्रपटहाः। दुन्दुभ्यो ढक्काः।। 5-82-9 भद्रासने चतुःसमासने।। 5-82-10 कषायेण सर्वौषध्यादिकल्केन।। 5-82-12 अक्लिष्टमनुपहतं वसनं यस्य।। 5-82-13 दीप्तं ज्वलदग्निम्।। 5-82-16 सौरान्सूर्योपासकान्।। 5-82-19 प्रदक्षिणं कृत्वेति शेषः।। 5-82-20 स्वस्तिकानालिङ्गनानि। वर्धमानान् शरावान्। नन्द्यावर्तान्सम्पुटिताद्यर्घपात्राणि।। 5-82-21 रुचकं मातुलुङ्गकम्।। 5-82-24 विश्वकर्मकृतं विश्वकर्मप्रणीतेन विधिना निर्मितम्।। 5-82-28 वन्द्यमानः स्तूयमानः। स्तुत्यर्थस्य वदे रूपम्।। 5-82-31 शुद्धान्तं कक्ष्याभ्यन्तरम्।। 5-82-82 द्व्यशीतिततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-081 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-083