महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-152

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← द्रोणपर्व-151 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-152
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-153 →
 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203

द्रोणेन सोपालम्भं दुर्योधनाश्वासनपूर्वकं रणाय निर्याणम्।। 1 ।।

धृतराष्ट्र उवाच। 5-152-1x
सिन्धुराजे हते तात समरे सव्यसाचिना।
तथैव भूरिश्रवसि किमासीद्वो मनस्तदा।।
5-152-1a
5-152-1b
दुर्योधनेन च द्रोणस्तथोक्तः कुरसंसदि।
किमुक्तवान्परं तस्मात्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय।।
5-152-2a
5-152-2b
सञ्जय उवाच। 5-152-3x
निष्टानको महानासीत्सैन्यानां तव भारत।
सैन्धवं निहतं दृष्ट्वा भूरिश्रवसमेव च।।
5-152-3a
5-152-3b
मन्त्रितं तव पुत्रस्य ते सर्वमवमेनिरे।
येन मन्त्रैण निहताः शतशः क्षत्रियर्षभाः।।
5-152-4a
5-152-4b
द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा पुत्रस्य तव दुर्मनाः।
मुहूर्तमिव च ध्यात्वा भृशमार्तोऽभ्यभाषत।।
5-152-5a
5-152-5b
द्रोण उवाच। 5-152-6x
दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरैरुपकृन्तसि।
अजय्यं सततं सङ्ख्ये ब्रुवाणं सव्यसाचिनम्।।
5-152-6a
5-152-6b
एतेनवार्जुनं ज्ञातुमलं कौरव संयुगे।
यच्छिखण्ड्यवधीद्भीष्मं पाल्यमानः किरीटिना।।
5-152-7a
5-152-7b
अवध्यं निहतं दृष्ट्वा संयुगे देवदानवैः।
तदैवाज्ञासिषमहं नेयमस्तीति भारती।।
5-152-8a
5-152-8b
यं पुंसां त्रिषु लोकेषु सर्वशूरममंस्म हि।
तस्मिन्निपतिते भीष्मे कं शेषं पर्युपास्महे।।
5-152-9a
5-152-9b
यान्स्म तान्ग्लहते तात शकुनिः कुरुसंसदि।
अक्षान्न तेऽक्षा निशिता बाणास्ते शत्रुतापनाः।
5-152-10a
5-152-10b
`अक्षांस्तु मन्यसे बाणाञ्छोभमानाञ्छिताञ्शरान्'
त एते घ्नन्ति नस्तात विशिखाः पार्थचोदिताः।
तांस्तदाऽऽख्यायमानस्त्वं विदुरेण न बुद्धवान्।।
5-152-11a
5-152-11b
5-152-11c
यास्ता विलपतश्चापि विदुरस्य महात्मनः।
धीरस्य वाचो नाश्रौषीः क्षेमाय वदतः शिवाः।।
5-152-12a
5-152-12b
तदिदं वर्तते घोरमागतं वैशसं महत्।
तस्यावमानाद्वाक्यस्य दुःशासनकृतेन च।।
5-152-13a
5-152-13b
योऽवमन्य वचः पथ्यं सुहृदामाप्तकारिणाम्।
स्वमतं कुरुते मूढः स शोच्यो नचिरादिव।।
5-152-14a
5-152-14b
यच्च नः प्रेक्षमाणानां कृष्णामानाय्य तत्सभाम्।
अनर्हन्तीं कुले जातां सर्वधर्मानुचारिणीम्।।
5-152-15a
5-152-15b
तस्याधर्मस्य गान्धारे फलं प्राप्तमिदं महत्।
नोचेत्पापं परे लोके त्वमृच्छेथास्ततोऽधिकम्।।
5-152-16a
5-152-16b
यच्च तान्पाण्डवान्द्यूते विषमेण विजित्य ह।
प्राव्राजयस्तदाऽरण्ये रौरवाजिनवाससः।।
5-152-17a
5-152-17b
पुत्राणामिव चैतेषां धर्ममाचरतां सदा।
द्रुह्येत्को नु नरो लोके मदन्यो ब्राह्मणब्रुवः।।
5-152-18a
5-152-18b
पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सह।
आहृतो धृतराष्ट्रस्य सम्मते कुरु संसदि।।
5-152-19a
5-152-19b
दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः।
क्षत्तुर्वाक्यमनादृत्य त्वयाऽब्यस्तः पुनः पुनः।।
5-152-20a
5-152-20b
`स हि नः क्रोधवृक्षश्च कृतमूलो महात्मनाम्।
तस्य पुष्पफले राजन्नुपभुङ्क्ष्व महाबल'।।
5-152-21a
5-152-21b
यत्ताः सर्वे पराभूताः पर्यवारयतार्जुनम्।
सिन्धुराजानमाश्रित्य स वो मध्ये कथं हतः।।
5-152-22a
5-152-22b
कथं त्वयि च कर्णे च कृपे शल्ये च जीवति।
अश्वत्थाम्नि च कौरव्य निधनं सैन्धवोऽगमत्।।
5-152-23a
5-152-23b
युध्यन्तः सर्वराजानस्तेजस्विन उपासते।
सिन्धुराजं परित्रातुं वो मध्ये कथं हतः।।
5-152-24a
5-152-24b
मय्येव हि विशेषेण तथा दुर्योधन त्वयि।
आशंसत परित्राणमर्जुनात्स महीपतिः।।
5-152-25a
5-152-25b
ततस्तस्मिन्परित्राणमलब्धवति फल्गुनात्।
न किञ्चिदनुपश्यामि जीवितस्थानमात्मनः।।
5-152-26a
5-152-26b
मज्जन्तमिव चात्मानं धृष्टद्युम्नस्य संयुगे।
पश्याम्यहत्वा पाञ्चालान्सह तेन शिखण्डिना।।
5-152-27a
5-152-27b
तन्मां किमभितप्यन्तं वाक्शरैरेव कृन्तसि।
अशक्तः सिन्धुराजस्य भूत्वा त्राणाय भारत।।
5-152-28a
5-152-28b
सौवर्णं सत्यसन्धस्य ध्वजमक्लिष्टकर्मणः।
अपश्यन्युधि भीष्मस्य कथमाशंससे जयम्।।
5-152-29a
5-152-29b
मध्ये महारथानां किं शेषं तत्र मन्यसे।
हतो भूरिश्रवाश्चैव किं शेषं तत्र मन्यसे।।
5-152-30a
5-152-30b
कृप एव च दुर्धर्षो यदि जीवति पार्थिव।
यो नागात्सिन्धुराजस्य वर्त्म तं पूजयाम्यहम्।।
5-152-31a
5-152-31b
यत्रापश्यं हतं भीष्मं पश्यतस्तेऽनुजस्य वै।
दुःशासनस्य कौरव्य कुर्वाणं कर्म दुष्करम्।।
5-152-32a
5-152-32b
अवध्यकल्पं सङ्ग्रामे देवैरपि सवासवैः।
न ते वसुन्धराऽस्तीति तदाहं चिन्तये नृप।।
5-152-33a
5-152-33b
इमानि पाण्डवानां च सृज्जयानां च भारत।
अनीकान्याद्रवन्ते मां सहितान्यद्य भारत।।
5-152-34a
5-152-34b
नाहत्वा सर्वपाञ्चलान्कवचस्य विमोक्षणम्।
कर्ताऽस्मि समरे कर्म धार्तराष्ट्र हितं तव।।
5-152-35a
5-152-35b
राजन्ब्रूयाः सुतं मे त्वमश्वत्थामानमाहवे।
न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता।।
5-152-36a
5-152-36b
यच्च पित्राऽनुशिष्टोऽसि तद्वचः परिपालय।
आनृशंस्ये दमे सत्ये चार्जवे च स्थिरो भव।।
5-152-37a
5-152-37b
धर्मार्थकामकुशलो धर्मार्थावप्यपीडयन्।
धर्मप्रधानकार्याणि कुर्याश्चेति पुनः पुनः।।
5-152-38a
5-152-38b
चक्षुर्मनोभ्यां सन्तोष्या विप्राः पूज्याश्च शक्तितः।
न चैषां विप्रियं कार्यं ते हि वह्निशिखोपमाः।।
5-152-39a
5-152-39b
एष त्वहमनीकानि प्रविशाम्यरिसूदन।
रणाय महते राजंस्त्वया वाक्शरपीडितः।।
5-152-40a
5-152-40b
त्वं च दुर्योधन बलं यदि शक्तोऽसि पालय।
रात्रावपि च योद्धव्याः संरब्धाः कुरुसृञ्जयाः।।
5-152-41a
5-152-41b
एवमुक्त्वा ततः प्रायाद्द्रोणः पाण्वसृञ्जयान्।
मुष्णन्क्षत्रियतेजांसि नक्षत्राणामिवांशुमान्।।
5-152-42a
5-152-42b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि
चतुर्दशदिवसयुद्धे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।। 152 ।।

[सम्पाद्यताम्]

5-152-3 निष्टानकः सव्यथः शब्दः।। 5-152-8 इयं सेना नास्तीत्यस्य नष्टेत्यर्थः।। 5-152-10 ग्लहते पातयति।। 5-152-16 नोचेदिति। परेलोकेऽधिकः पापिनां क्लेश इहत्वल्पेनैव भोगेन निस्तार इति भावः।। नेह चेत्परलोके यत्पापमिच्छेत्ततोऽधिकम् इति क. पाठः। न भवेत्परलोके यत्तप्तमिच्छेत्ततोऽधिकम्। इति ख. पाठः। नोचेत्पापं परं लोके त्वं मन्येथास्ततोऽधिकम् इति ङ.पाठः। नेह वै परलोकाय पापमिच्छेत पार्थिवः इति ट.ङ.पाठः।। 5-152-20 अभ्यस्त आवर्तितः।। 5-152-22 यस्तु शर्वाद्वरं लब्ध्वा पर्यवारयदर्जुनम्। सिन्धुराजः समाश्रित्य स वो मध्ये कथं हतः इति क.ख.पाठः। यत्ताः सर्वे पुरा भूत्वा अर्जुनं पर्यवारयन्। सिन्धुराजाः समाश्रित्य स वो मध्ये कथं हतः इति ट.पाठः। यत्तत्सर्वे परं भूत्वा पर्यवारयतार्जुनम्। सिन्धुराजानमाश्रित्य स वो मध्ये कथं हतः इति ङ. पाठः। यत्तत्सर्वे पराभूय पर्यवारयतार्जुनिम्। सिन्धुराजानमाश्रित्य स वो मध्ये कथं हतः इति ङ. पाठः।। 5-152-27 पश्याम्यहं वै पाञ्चालान्सह तेन शिखण्डिना इति क.ट.ङ.पाठः। धृष्टद्युम्नस्य किल्पिषे इति झ.पाठः।। 5-152-152 द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः।।

द्रोणपर्व-151 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-153